OTR
Date
<
March 2023
>
Mo
Tu
We
Th
Fr
Sa
Su
 
 
01
02
03
04
05
27
28
29
30
31
 
 
Station

TVPOLONIA
TVPOLONIA
00:00

Midnight News
00:35

Gra s ow. Krzy owka
Teleturniej sprawdzaj cy wiedz oparty na formule krzy owki wykorzystuj cy nies abn c popularno tego typu gry umys owej oraz ch rywalizacji. W codziennej rozgrywce czworo uczestnikow zmierzy si ze sob by zdoby tytu finalisty dnia i uzyska mo liwo wzi cia udzia u w finale tygodnia. Zasady rozwi zywania zada umo liwiaj widzom szybkie i intuicyjne przyswojenie regu gry bez wzgl du na wiek i mo liwo ci percepcyjne a program ma lekk przyst pn formu opart na dowcipnym przewrotnym konstruowaniu hase
01:00

Polonia Express
Program dotycz cy ycia Polakow w Stanach Zjednoczonych. B dzie mowa mi dzy innymi o dzia alno ci naukowcow biznesmenow i artystow z Polski o yciu kulturalnym i umys owym ameryka skiej Polonii
01:30

Wiadomo ci
Codzienny serwis informacyjny prezentuj cy najwa niejsze wydarzenia z kraju i ze wiata. Program jest nadawany na ywo ze studia A Telewizyjnej Agencji Informacyjnej przy pl. Powsta cow Warszawy 7 w Warszawie
02:00

Pogoda
Codzienny serwis informacyjny z prognoz pogody nadawany po Wiadomo ciach po udniowych Wiadomo ciach porannych i popo udniowych po Teleexpressie i po g ownym wydaniu Wiadomo ci. Prognoz pogody w TVP prezentuj m.in. Aleksandra Kostka Waldemar Dolecki Marzena S upkowska Monika Andrzejczak i Ziemowit P dziwiatr
02:05

Sport
Program podsumowuj cy najwa niejsze wydarzenia sportowe ze szczegolnym naciskiem na osi gni cia polskich zawodnikow i reprezentacji w ro nych dyscyplinach. Pojawi si informacje o wa nych rozgrywkach i zawodach organizowanych w Polsce i na wiecie. Redakcja najwi cej miejsca po wi ca dyscyplinom sportowym popularnym w rod Polakow m.in. pi ce no nej i siatkowce ale nie zabraknie mniej popularnych konkurencji i sportow zimowych
02:10

Polonia 24
Program informacyjny skierowany do Polakow mieszkaj cych w kraju i za granic . Polonia 24 - to program informacyjno - publicystyczny koncentruj cy si woko problematyki polskiej i polonijnej. Prezentowane materia y s utrzymane w formule dynamicznego programu newsowego podzielonego na sekcje: stricte newsow polonijn (materia y ze wiata o tematyce polskiej i polonijnej) kulturaln i lifestylow gospodarcz . Ca o wzbogacaj sta e pozycje komentarzowe
02:40

Oficerowie
Druga strona lustra. Aldona Sznajder i Alicja analizuj informacje mog ce rozja ni spraw zabojstwa Bogdanowicza. Aldona jest przekonana e kto musia pomaga mordercom. Podejrzenie pada na Sznajdera
03:30

Oficerowie
Wypo yczalnia ludzi. W dkarze wy awiaj z Zalewu Zegrzy skiego zw oki Mamaja jednego z dwoch bandytow ktorzy usi owali si w ama do domu Joachima Kondei. Zenon Kali ski spotyka si z Matejewskim
04:20

Zoom Polonii
Program omawia zagadnienia interesuj ce dla Polakow mieszkaj cych poza granicami ojczyzny przybli a bie ce wydarzenia kulturalne
04:30

Na sygnale
Z udne nadzieje. Prze o eni daj od Wiktora by zwolni ratownikow z powodu oskar e o pobicie. Doktor Banach planuje weekendowy wyjazd z on i Czarkiem. Tymczasem na dy urze jego zespo odpowiada na wezwanie do kobiety w rednim wieku ktora cierpi z powodu duszno ci i bolu w klatce piersiowej. Doktor Reiter stara si pomoc m czy nie maj cemu gor czk ostry bol brzucha i biegunk . Okazuje si e jest on nielegalnym imigrantem z Afryki. Pacjent wpada w panik na wie e zostanie odwieziony do szpitala. U jego partnerki zaczyna si akcja porodowa
05:00

Tamte lata tamte dni
Maja Komorowska. Marta Perchu - Burzy ska rozmawia z wybitnymi artystami o dzieci stwie domu rodzinnym i najwa niejszych do wiadczeniach ktore w istotny sposob wp yn y na ich ycie i drog tworcz . Rozmowy realizowane s w miejscach ktore dla bohaterow programu maj najwi ksze znaczenie sentymentalne. Tym razem o swoim dzieci stwie i dorastaniu opowiada wybitna aktorka filmowa i teatralna Maja Komorowska. Artystka wspomina lata dzieci stwa sp dzone w rodzinnym domu w Komorowie pod Warszaw zabawy z bratem bli niakiem a tak e m odzie cze fascynacje teatrem lalkowym oraz pierwsze do wiadczenia na scenie Jerzego Grotowskiego
05:30

Midnight News
TVPOLONIA
06:00

Polonia 24
Program informacyjny skierowany do Polakow mieszkaj cych w kraju i za granic . Polonia 24 - to program informacyjno - publicystyczny koncentruj cy si woko problematyki polskiej i polonijnej. Prezentowane materia y s utrzymane w formule dynamicznego programu newsowego podzielonego na sekcje: stricte newsow polonijn (materia y ze wiata o tematyce polskiej i polonijnej) kulturaln i lifestylow gospodarcz . Ca o wzbogacaj sta e pozycje komentarzowe
06:30

Tacy byli my
Za kierownic i nie tylko. Niezwyk e i barwne podro e w czasie do lat 70. i 80. minionego stulecia. Przypominamy jak wygl da o wowczas ycie i... jacy byli my. Odc. 8. Podobno w yciu od celu wa niejsza jest sama droga. Jakie wybierali my rodki transportu i jakie kierunki jakie przeszkody napotykali my na swojej drodze i jak je pokonywali my. W odcinku porozmawiamy o tym jacy byli my gdy podro owali my
07:05

Giganci historii
Major Henryk Dobrza ski Hubal. ycie i dzia alno. Wywodzi si ze starej polskiej arystokracji jako niepe noletni ch opak s u y w Legionach Pi sudskiego po niej walczy w wojnie polsko-bolszewickiej. Major Henryk Dobrza ski Hubal b dzie bohaterem teleturnieju
07:55

Pytanie na niadanie
Poranny magazyn Pytanie na niadanie jest nadawany na ywo. Ma charakter lifestylowy i kulturalny. Znajdziemy w nim rekomendacje kulturalne rozrywkowe a tak e poradnictwo do ktorego zapraszamy najlepszych ekspertow: lekarzy prawnikow dietetykow psychologow socjologow i stylistow. Odpowiadamy na wszystkie pytania dotycz ce codziennego ycia ktore nurtuj naszych widzow. Tematy dotycz problemow medycznych prawnych psychologicznych hobby oraz stylu ycia
11:25

Hotel pod yraf i nosoro cem
Olaf Blondi i Myszka. U Mi ob dzkich pojawiaj si kolejni klienci. Zach ca ich do tego stary szyld ktorym dzieci za ata y dziur w p ocie. W tajemnicy przed rodzicami przyjmuj na przechowanie psa. Rownie Anna i Roman nie potrafi odmowi potrzebuj cymi przyjmuj w tajemnicy przed dzie mi i sob kolejne czworonogi. Sprawa wydaje si przez przypadek i ko czy si wielkim zamieszaniem. Ju po och oni ciu wszyscyodkrywaj e opieka nad zwierz tami przynios a niez y dochod. Poniewa spotkaniaw sprawie pracy Romka nie przynosz efektu powraca pomys prowadzenia hotelu. Serial obyczajowo - komediowy 41 min Polska 2008Re yseria: Marek StacharskiScenariusz: Wojciech SaramonowiczZdj cia: Pawe FigurskiMuzyka: Marek Kuczy skiAktorzy: Jolanta Fraszy ska Rafa Krolikowski Franciszek Pieczka Kalina Janusiak Maciej Musia Marta Bitner i inni
TVPOLONIA
12:10

Hotel pod yraf i nosoro cem
Biszkopt. Mimo e brakuje jeszcze wszystkich pozwole hotel dla zwierz t rozpoczyna dzia alno . Niestety klienci nie od razu dopisuj . Poniewa Abla wzi od kolegi pod opiek ma ma pk - Biszkopta dzieci wpadaj na pomys eby z egzotycznym zwierzakiem zrobi reklamow akcj w okolicy. Tego samego dnia Anna i Roman id na przyj cie do s siadow. Chc w ten sposob prze ama ich nieufno i przekona ich do pomys u prowadzeniahotelu. Wszystko idzie dobrze do momentu kiedy na garden party wpada rownie Biszkopt ktory uciek nieuwa nej Zuzie. Sensacja zamienia si w pot ne zamieszanie kiedy okazuje si e Biszkopt uwielbia damsk bi uteri ... Serial obyczajowo - komediowy 41 min Polska 2008Re yseria: Marek StacharskiScenariusz: Wojciech SaramonowiczZdj cia: Pawe FigurskiMuzyka: Marek Kuczy skiAktorzy: Jolanta Fraszy ska Rafa Krolikowski Franciszek Pieczka Kalina Janusiak Maciej Musia Marta Bitner i inni
13:05

Per y Ba tyku
13:35

Okrasa amie przepisy
Kuchnia na ziarnku grochu. Karol Okrasa przygotuje: marynowanego ososia z sa atk z ogorka i grochu w oskiego parowanego w wywarze z eberek szczupaka z korzennym puree z grochu sma one pikantne kuleczki z zielonego grochu
14:05

Na dobre i na z e
Prawdziwy ziom. Tretter wci ma ataki paniki. W ko cu zg asza si na badania do Begera. Alina by zadba o zdrowie seniora wprasza si do niego na noc. Beger molestuje Oliwi . Dziewczyna rani go w r k skalpelem
15:00

Kabaret. Super Show Dwojki
Gospodarzami programu Kabaret. Super Show Dwojki b d Bartosz Gajda z kabaretu owcy.B i Robert Motyka z kabaretu Paranienormalni. W kolejnych odcinkach wraz z zaproszonymi go mi zaprezentuj oni kultowe skecze nowe programy piosenki i arty. Micha Wojcik w specjalnie przygotowanych filmikach sparodiuje znane postaci. B d tak e wyst py tancerzy z Egurrola Dance Studio. O muzyk zadba DJ Adamus. Wiosn w programie wyst pi m.in.: Formacja Chatelet Kabaret Zachodni kabaret On On On Andrzej Koz owski kabaret Ka asznikow i Pan Li
16:00

Kulturalni PL
Magazyn prezentuje najciekawsze wydarzenia kulturalne artystyczne i spo eczne z ycia Polonii. Prowadz cy program rozmawiaj z zaproszonymi go mi na temat aktualnych imprez rozrywkowych sportowych koncertow i wystaw z udzia em polskich artystow. Nie zabraknie tak e informacji o nowo ciach kinowych i wydawniczych
17:00

Teleexpress
Serwis informacyjny nadawany codziennie na ywo prezentuj cy bie ce wydarzenia wiadomo ci kulturalne oraz ciekawostki z kraju i ze wiata. Teleexpress jest najstarszym obecnie istniej cym ogolnopolskim programem informacyjnym. Po raz pierwszy pojawi si na antenie 26 czerwca 1986 roku wydanie prowadzi Wojciech Mazurkiewicz. W 2011 roku redakcja programu zosta a odznaczona srebrnym medalem Za Zas ugi dla Po arnictwa
17:20

M jak mi o
1704 Serial obyczajowy Polska 2023 Re yseria: Sylwester Jakimow Scenariusz: Alina Pucha a Marta Michalak Agata Winnicka Aktorzy: Ma gorzata Pie kowska Robert Moskwa Anna Kerth Karol Strasburger Katarzyna Ko eczek Bart omiej Nowosielski Stefan Friedmann Teresa Lipowska Karina Wo niak Aleksander Szel g Ewa z trudem ukrywa zazdro gdy Artur okazuje w pracy czu o Marii. Gdy tylko ma okazj wbija rywalce kolejne szpile. A po niej zapowiada Argasi skiemu e planuje Rogowskiej odbi m a. W ko cu niemal zmusza Artura by zaprosi j na kolacj . Jagoda wci probuje odnale swojego ojca i podejrzewa e tajemniczym m czyzn z ktorym jej matka by a na pielgrzymce jest Staszek Pop awski. Basia znow szuka pomocy u Barbary gdy do Grabiny przyje d a nagle Wojtek. Zbli y a si do niego na obozie cho ca y czas jest zakochana w Dawidzie
18:10

Szansa na sukces. Opole 2023
Universe. Wspania a muzyczna uczta Szansa na sukces. Opole 2023 ktor poprowadzi Marek Sierocki. Nagrod g own dla zwyci zcy programu b dzie udzia w konkursie Debiuty podczas Krajowego Festiwalu Polskiej Piosenki w Opolu. Formu a Szansy na sukces. Opole 2023 nawi zuje do pierwszego polskiego muzycznego show autorstwa El biety Skr tkowskiej ktore widzowie przez dziewi tna cie lat ogl dali w Dwojce. Uczestnicy programu wybior rodzaj podk adu muzycznego i wykonaj utwory artysty ktory oceni ich wokalne umiej tno ci. Dla ka dego debiutanta Marek Sierocki wylosuje utwor z listy piosenek wykonawcy goszcz cego w programie. Laureaci poszczegolnych odcinkow zostan zaproszeni do fina owego koncertu w trakcie ktorego jury wybierze zwyci zc . Nagrod g own b dzie udzia w Debiutach podczas 60. Krajowego Festiwalu Polskiej Piosenki w Opolu
19:10

Informacje kulturalne
Przegl d najwa niejszych wydarze kulturalnych. Podro po wystawach kinach teatrach a tak e rozmowy i opinie czo owych postaci ze wiata kultury
19:30

Wiadomo ci
Codzienny serwis informacyjny prezentuj cy najwa niejsze wydarzenia z kraju i ze wiata. Program jest nadawany na ywo ze studia A Telewizyjnej Agencji Informacyjnej przy pl. Powsta cow Warszawy 7 w Warszawie
TVPOLONIA
20:05

Pogoda
Codzienny serwis informacyjny z prognoz pogody nadawany po Wiadomo ciach po udniowych Wiadomo ciach porannych i popo udniowych po Teleexpressie i po g ownym wydaniu Wiadomo ci. Prognoz pogody w TVP prezentuj m.in. Aleksandra Kostka Waldemar Dolecki Marzena S upkowska Monika Andrzejczak i Ziemowit P dziwiatr
20:10

Sport
Program podsumowuj cy najwa niejsze wydarzenia sportowe ze szczegolnym naciskiem na osi gni cia polskich zawodnikow i reprezentacji w ro nych dyscyplinach. Pojawi si informacje o wa nych rozgrywkach i zawodach organizowanych w Polsce i na wiecie. Redakcja najwi cej miejsca po wi ca dyscyplinom sportowym popularnym w rod Polakow m.in. pi ce no nej i siatkowce ale nie zabraknie mniej popularnych konkurencji i sportow zimowych
20:20

Wojenne dziewczyny
Gdy Nitka sp dza czas na b oniach pa acowych nagle kto j porywa i wywozi w nieznanym kierunku. Okazuje si e uprowadzi j Odrow poniewa zamierza uzyska od niej informacje ktore uratuj mu ycie. Zyga znajduje w lesie konia Nitki. Podejrzewa Odrow a o udzia w znikni ciu dziewczyny. W rod je cow wykorzystywanych do bada w o rodku jest pilotka elitarnego oddzia u odpowiadaj cego za naloty nocnych bombowcow. Kobieta zostaje zabrana na przes uchanie w Warszawie. Meier informuje So k . Magda ma dowodzi akcj odbicia pilotki
21:15

Sanatorium mi o ci
Opowie o tym e staro mo e mie inne oblicze znacznie ciekawsze ni to ktore istnieje w powszechnym wyobra eniu spo ecznym. Ludzie na emeryturze wci mog sp dza czas na aktywno ci fizycznej. Nadal czeka na nich wiele zaskocze i wzrusze . Celem programu jest odczarowanie staro ci. Jesie ycia mo e mie wiele barw przynosi rado i by czasem budowania szczerych relacji z innymi lud mi. Program prowadzi Marta Manowska
22:10

Paradoks
Animalia. Serial kryminalnySzef kieruje Joann do rozpracowania sprawy sprzed kilku lat. Zdarzenie mia o miejsce w niewielkim mie cie i dotyczy o niejasnych okoliczno ci mierci pracownika zak adow mi snych. Wysy aj c Joann szef liczy na to e za pani komisarz pojedzie te Kaszowski. Pracowa nad t spraw i teraz mo e si obawia e Joanna odkryje co co inspektor wola by zachowa w tajemnicy. Kaszowski rzeczywi cie jedzie za Joann a tymczasem szef zaczyna instalowa pods uchy we wszystkich zakamarkach jego najbli szego otoczenia. Co uda si ustali Joannie w zak adach mi snych i jaki b dzie mia w tym swoj udzia Kaszowski
23:05

Kabaretowe naj
Odchudzanie. W cyklu Kabaretowe naj zostan zaprezentowane skecze piosenki i sylwetki s ynnych artystow kabaretowych. Wszystko opatrzone autorskim komentarzem wielbicielki kabaretu - Karoliny Pa czyk
23:30

Polacy to wiedz
Quiz ktory wymaga od uczestnikow podejmowania trafnych decyzji i wykazywania si wiedz a w niektorych przypadkach tak e umiej tno ci wspo pracy z rywalami. Obejmuje dziesi odcinkow okraszonych rozmowami o podro ach i przygodach uczestnikow turnieju. Maksymalna nagroda do zdobycia to 20 400 z otych. W ka dym odcinku rownocze nie pojawia si czterech graczy rywalizuj cych o g own wygran . Telewidzowie mog na bie co kibicowa swoim faworytom w social mediach TVP Polonia oraz na fanpageu teleturnieju
Activate Live-Chat