OTR
Date
<
March 2023
>
Mo
Tu
We
Th
Fr
Sa
Su
 
 
01
02
03
04
05
27
28
29
30
31
 
 
Station

TVPOLONIA
TVPOLONIA
00:00

Midnight News
00:35

M jak mi o
1704 Serial obyczajowy Polska 2023 Re yseria: Sylwester Jakimow Scenariusz: Alina Pucha a Marta Michalak Agata Winnicka Aktorzy: Ma gorzata Pie kowska Robert Moskwa Anna Kerth Karol Strasburger Katarzyna Ko eczek Bart omiej Nowosielski Stefan Friedmann Teresa Lipowska Karina Wo niak Aleksander Szel g Ewa z trudem ukrywa zazdro gdy Artur okazuje w pracy czu o Marii. Gdy tylko ma okazj wbija rywalce kolejne szpile. A po niej zapowiada Argasi skiemu e planuje Rogowskiej odbi m a. W ko cu niemal zmusza Artura by zaprosi j na kolacj . Jagoda wci probuje odnale swojego ojca i podejrzewa e tajemniczym m czyzn z ktorym jej matka by a na pielgrzymce jest Staszek Pop awski. Basia znow szuka pomocy u Barbary gdy do Grabiny przyje d a nagle Wojtek. Zbli y a si do niego na obozie cho ca y czas jest zakochana w Dawidzie
01:30

Wiadomo ci
Codzienny serwis informacyjny prezentuj cy najwa niejsze wydarzenia z kraju i ze wiata. Program jest nadawany na ywo ze studia A Telewizyjnej Agencji Informacyjnej przy pl. Powsta cow Warszawy 7 w Warszawie
02:00

Pogoda
Codzienny serwis informacyjny z prognoz pogody nadawany po Wiadomo ciach po udniowych Wiadomo ciach porannych i popo udniowych po Teleexpressie i po g ownym wydaniu Wiadomo ci. Prognoz pogody w TVP prezentuj m.in. Aleksandra Kostka Waldemar Dolecki Marzena S upkowska Monika Andrzejczak i Ziemowit P dziwiatr
02:05

Sport
Program podsumowuj cy najwa niejsze wydarzenia sportowe ze szczegolnym naciskiem na osi gni cia polskich zawodnikow i reprezentacji w ro nych dyscyplinach. Pojawi si informacje o wa nych rozgrywkach i zawodach organizowanych w Polsce i na wiecie. Redakcja najwi cej miejsca po wi ca dyscyplinom sportowym popularnym w rod Polakow m.in. pi ce no nej i siatkowce ale nie zabraknie mniej popularnych konkurencji i sportow zimowych
02:10

Blondynka
Ka dy musi mie co do kochania. Zwi zek Sylwii i Marcina przechodzi powa ny kryzys. Doktor Jan Fus wyje d a do Australii. Marcin przywozi matk do Majakow. Sylwia usi uje za agodzi spor pomi dzy Manejem i Augu cikiem
03:00

Blondynka
To co zdarzy si jutro. Bella probuje dowiedzie si wi cej na temat przesz o ci Leo. Napi cie mi dzy Marcinem a Sylwi narasta. Augu cikowa ko czy prace przy ekohoteliku. Bondyra wystawia nerk na licytacj
03:50

Kabaret. Super Show Dwojki
Gospodarzami programu Kabaret. Super Show Dwojki b d Bartosz Gajda z kabaretu owcy.B i Robert Motyka z kabaretu Paranienormalni. W kolejnych odcinkach wraz z zaproszonymi go mi zaprezentuj oni kultowe skecze nowe programy piosenki i arty. Micha Wojcik w specjalnie przygotowanych filmikach sparodiuje znane postaci. B d tak e wyst py tancerzy z Egurrola Dance Studio. O muzyk zadba DJ Adamus. Wiosn w programie wyst pi m.in.: Formacja Chatelet Kabaret Zachodni kabaret On On On Andrzej Koz owski kabaret Ka asznikow i Pan Li
04:50

Gwiazdozbior TVP Rozrywka
Bigbit -. Prowadz cy Maria Szab owska i Jaros aw Wasik rozmawiaj o konkretnych zjawiskach sytuacjach i postaciach polskiej sceny muzycznej. Bigbit czyli muzyka lat 60. to poj cie bardzo szeroko rozumiane a jego ojcem by Franciszek Walicki. W latach 60. budzi wiele emocji zarowno tych negatywnych jak i pozytywnych. Czo owymi przedstawicielami tego nurtu byli m.in.: Czerwono - Czarni Niebiesko - Czarni Karin Stanek Kasia Sobczyk Czerwone Gitary. Maria Szab owska i Jaros aw Wasik przypomn ktore utwory i wydarzenia w historii polskiej muzyki wi si w a nie z bigbitem
05:30

Midnight News
TVPOLONIA
06:00

Giganci nauki
Uk ad S oneczny. W cyklu Giganci nauki przedstawieni zostan polscy odkrywcy wynalazcy konstruktorzy i projektanci. Pokazane zostan ich najwi ksze osi gni cia z wyja nieniem wagi poszczegolnych innowacji
06:55

Opole na bis
Folkowe Opole -. Przypomnienie niektorych wyst pow piosenek i koncertow zaprezentowanych podczas Krajowego Festiwalu Piosenki Polskiej w Opolu organizowanego corocznie od 1963 roku zwykle w czerwcu. Festiwal jest swoistym podsumowaniem sezonu artystycznego polskich tworcow i wykonawcow. Tradycyjnie koncertom towarzysz : przegl d najwi kszych osi gni mijaj cego sezonu prezentacja utworow premierowych konkurs debiutow estradowych i przegl d kabaretow
07:05

U Pana Boga w ogrodku
Stasiek Niemotko po 20 latach emigracji wraca do ojcowizny - Krolowego Mostu. A tam ycie p ynie spokojnie. Burmistrz pisze wiersze. Chor ko cielny probuje pod dyrekcj Witka ktory teraz w ludowo ciszuka inspiracji jak kiedy romantycy. Pa stwu Bocianom zdarza si wcze niej zamkn gospod bo przecie pieni dze to nie wszystko. Stasiek Niemotko ochoczo zabra si za remontowanie domu po rodzicach i szukanie ony. Marina Chmiel atrakcyjna dojrza a i samotna instruktorka przybywa do Krolowego Mostu by zapozna miejscow policj z tajnikami obs ugi komputera. Wreszcie przyda si schowany w sejfie laptop otrzymany kiedy za zas ugi. Serial komediowy obyczajowy 41 min Polska 2008Scenariusz i re yseria: Jacek BromskiZdj cia: Ryszard LenczewskiAktorzy: Krzysztof Dzierma Andrzej Beya - Zaborski Emilian Kami ski Jan Wieczorkowski Agata Kryska Wojciech Solarz Irina aczina Mieczys aw Fiodorow Ma gorzata Sadowska Alicja Bach
07:55

Pytanie na niadanie
Poranny magazyn Pytanie na niadanie jest nadawany na ywo. Ma charakter lifestylowy i kulturalny. Znajdziemy w nim rekomendacje kulturalne rozrywkowe a tak e poradnictwo do ktorego zapraszamy najlepszych ekspertow: lekarzy prawnikow dietetykow psychologow socjologow i stylistow. Odpowiadamy na wszystkie pytania dotycz ce codziennego ycia ktore nurtuj naszych widzow. Tematy dotycz problemow medycznych prawnych psychologicznych hobby oraz stylu ycia
11:40

Misja Zambia
Ko cio w r kach wieckich. Kabwe to czwarte co do wielko ci miasto Zambii. Przez blisko trzystutysi czne miasto ka dego dnia od rana do wieczoraprzeje d aj setki a mo e nawet tysi ce ci arowek przewo cych mied o ow i kobalt. Eksploatacja z o rozwijaj cy si przemys wydobywczy i transport sprawiaj e Kabwe jest jednym z najbardziej zanieczyszczonych miast wiata. Miejscowa ludno znajduje prac w przemy le wydobywczym ale przede wszystkim w drobnym handlu. Z centrum miasta wracamy do dzielnicy Kabwe - Makululu gdzie ksi dz Micha Wzi tek dogl da post pu prac przy budowie misyjnej kaplicy. Prace wykonuj zatrudnieni pobliscy mieszka cy. Poniewa dzisiaj jest sobota dlatego przy ko ciele spotykaj si bardzo liczne wspolnoty wieckich. Wszystkie powsta y oddolnie za o yli je sami wieccy
11:55

Mi dzy ziemi a niebem
Program o charakterze informacyjno-publicystycznym na ktory sk adaj si : serwis informacyjny komentarz publicystyczny a tak e wyst py artystyczne prezentacje ksi ek i p yt. Audycja jest adresowana do wszystkich wierz cych i niewierz cych ktorzy oczekuj komentarza Ko cio a katolickiego do najwa niejszych wydarze tygodnia
TVPOLONIA
12:00

Anio Pa ski
Anio Pa ski to modlitwa maryjna odmawiana przez ca y rok z wyj tkiem okresu wielkanocnego. W Watykanie niedzielna modlitwa Anio Pa ski jest odmawiana przez papie a towarzyszy jej krotka katecheza z b ogos awie stwem. W ka d niedziel widzowie s zapraszani do wys uchania katechezy oraz do wspolnej modlitwy z Ojcem wi tym i wiernymi zebranymi na placu w. Piotra w Watykanie
12:15

Mi dzy ziemi a niebem
Program o charakterze informacyjno-publicystycznym na ktory sk adaj si : serwis informacyjny komentarz publicystyczny a tak e wyst py artystyczne prezentacje ksi ek i p yt. Audycja jest adresowana do wszystkich wierz cych i niewierz cych ktorzy oczekuj komentarza Ko cio a katolickiego do najwa niejszych wydarze tygodnia
12:50

S owo na niedziel
Wielkie pami tanie laska i wo anie. Co mowi nam niedzielne czytania Po pierwsze s yszymy e Moj esz ma wzi lask ktor w Egipcie uderzy Nil ( ci le rzecz bior c zrobi to jego brat Aaron) i tak rozpocz o si dziesi plag. Teraz t sam lask Moj esz ma uderzy w ska by da wod na pustyni. Ta laska jest przypomnieniem drogowskazem kieruj cym nasz uwag na to czego Bog ju dokona . Czy nie wyprowadzi em was z Egiptu Czy nie pokona em dla was faraona i jego wojska Czy zapomina em o was do tej pory I druga sprawa. Bog mowi: Oto Ja stan przed tob na skale. Nie wiemy dok adnie jak rozumie to zdanie. Czy Bog si jako objawi ludowi Czy mo na Go by o zobaczy Nie umiem odpowiedzie na te pytania ale domy lam si e chodzi o o przypomnienie sobie e On jest blisko ca y czas. e nie opuszczai nie porzuca. Nie zapomina
13:00

Transmisja mszy wi tej z ko cio a pw. w. Wojciecha - biskupa i m czennika - w odzi
14:10

Rewolucje papie a Franciszka - duchowy rewolucjonista
Wspo czesna rzeczywisto Ko cio a wymaga odnowy nie w sferze teologii ale ducha. Papie Franciszek nieustannie podkre la e Ko cio musi przej wewn trzn metamorfoz - czym ona jest Na czym polega duszpasterskie i misyjne nawrocenie. Co to znaczy by uczniem Chrystusa Jakim j zykiem mowi Franciszek
14:25

U Pana Boga w ogrodku
Burmistrz i komendant naradzaj si w sprawie urz dzenia bankietu z okazji 60. urodzin ksi dza. Do Krolowego Mostu dociera wiadomo o zbli aj cych si wyborach na stanowisko burmistrza
15:15

Studio Kultura - niedziela z..
Tworczo ci Henryka Warsa. Mia zosta malarzem ale muzyka zaw adn a jego sercem do tego stopnia e zosta najs ynniejszym polskim kompozytorem filmowym. Jego utwory takie jak Mi o ci wszystko wybaczy czy Umowi em si z ni na dziewi t znaj i kochaj wszyscy. W programie Niedziela z... wspominamy Henryka Warsa
16:00

Wojciech Cejrowski - boso przez wiat
U brzegow Sahary. Wojciech Cejrowski - podro nik fotograf pisarz publicysta cz onek Krolewskiego Towarzystwa Geograficznego w Londynie - czy pasj zwiedzania wiata i poznawania egzotycznych miejsc z niezwyk ym zmys em obserwacyjnym oraz poczuciem humoru. W programie oprocz relacji z podro y b dzie wiele dygresji i artow a tak e rozmowy z miejscow ludno ci prezentacja kultury ludowej i ciekawostek. Wojciech Cejrowski ch tnie wchodzi w interakcje z lud mi cz sto spiera si z tubylcami jest dociekliwy z humorem prezentuje swoj punkt widzenia
16:30

Polacy to wiedz
Quiz ktory wymaga od uczestnikow podejmowania trafnych decyzji i wykazywania si wiedz a w niektorych przypadkach tak e umiej tno ci wspo pracy z rywalami. Obejmuje dziesi odcinkow okraszonych rozmowami o podro ach i przygodach uczestnikow turnieju. Maksymalna nagroda do zdobycia to 20 400 z otych. W ka dym odcinku rownocze nie pojawia si czterech graczy rywalizuj cych o g own wygran . Telewidzowie mog na bie co kibicowa swoim faworytom w social mediach TVP Polonia oraz na fanpageu teleturnieju
17:00

Teleexpress
Serwis informacyjny nadawany codziennie na ywo prezentuj cy bie ce wydarzenia wiadomo ci kulturalne oraz ciekawostki z kraju i ze wiata. Teleexpress jest najstarszym obecnie istniej cym ogolnopolskim programem informacyjnym. Po raz pierwszy pojawi si na antenie 26 czerwca 1986 roku wydanie prowadzi Wojciech Mazurkiewicz. W 2011 roku redakcja programu zosta a odznaczona srebrnym medalem Za Zas ugi dla Po arnictwa
17:25

M jak mi o
Weronika matka Poli odkrywa e jest w ci y. Postanawia wmowi Wernerowi e to jego dziecko. Budzy ski zdradza Kamilowi w tajemnicy e planuje pojecha do Ukrainy by odnale bliskich Nadii
18:20

Ja to mam szcz cie! - ulubione skecze
Program przedstawia najzabawniejsze sceny z serialu komediowego Ja to mam szcz cie! opowiadaj cego o perypetiach rodziny Polakow w ktorej tward r k rz dzi Joanna z zawodu piel gniarka. Jej m Jerzy pracuje jako deweloper. W domu jest troje dzieci: Ela - corka Joanny z poprzedniego zwi zku syn Jerzego oraz 8-letnia Zosia corka Jerzego i Joanny. W wychowaniu dzieci uczestnicz tak e by a ona Jerzego i by y m Joanny. Swoje trzy grosze wtr caj te dziadkowie: rodzice Joanny oraz pe na temperamentu kochaj ca ycie matka Jerzego
18:35

Co dalej
Cykl nagrywany w wybranym wn trzu Muzeum Powstania Warszawskiego. Poruszane s tematy dotycz ce niepokojow naszych czasow. W centrum uwagi refleksja nad zjawiskami kulturowo - cywilizacyjnymi. Kryzys globalizacji m.in: wi kszo produkcji farmaceutycznej znajduje si w Chinach. Czy nie nale a oby zrewidowa europejskiej polityki farmaceutycznej Dotyczy to tak e wielu innych dziedzin produkcji gdzie Chiny s kluczowym dostawc lub poddostawc . Program z udzia em go ci prowadz na zmian : Piotr Gociek i Mateusz Bosak. W rod go ci: socjolodzy my liciele publicy ci futurolodzy itd. czenie poprzez komunikator internetowy np. Skypea
19:10

Informacje kulturalne
Przegl d najwa niejszych wydarze kulturalnych. Podro po wystawach kinach teatrach a tak e rozmowy i opinie czo owych postaci ze wiata kultury
19:30

Wiadomo ci
Codzienny serwis informacyjny prezentuj cy najwa niejsze wydarzenia z kraju i ze wiata. Program jest nadawany na ywo ze studia A Telewizyjnej Agencji Informacyjnej przy pl. Powsta cow Warszawy 7 w Warszawie
TVPOLONIA
20:05

Pogoda
Codzienny serwis informacyjny z prognoz pogody nadawany po Wiadomo ciach po udniowych Wiadomo ciach porannych i popo udniowych po Teleexpressie i po g ownym wydaniu Wiadomo ci. Prognoz pogody w TVP prezentuj m.in. Aleksandra Kostka Waldemar Dolecki Marzena S upkowska Monika Andrzejczak i Ziemowit P dziwiatr
20:10

Sport
Program podsumowuj cy najwa niejsze wydarzenia sportowe ze szczegolnym naciskiem na osi gni cia polskich zawodnikow i reprezentacji w ro nych dyscyplinach. Pojawi si informacje o wa nych rozgrywkach i zawodach organizowanych w Polsce i na wiecie. Redakcja najwi cej miejsca po wi ca dyscyplinom sportowym popularnym w rod Polakow m.in. pi ce no nej i siatkowce ale nie zabraknie mniej popularnych konkurencji i sportow zimowych
20:20

Komisarz Alex
Sznur. Nieznany sprawca napad w lesie na dwie kobiety i udusi je sznurem. Dziennikarze nagrywaj reporta a komendant apeluje do widzow o pomoc. Po emisji reporta u dochodzi do kolejnego zabojstwa
21:15

Czuwaj
Dwie grupy m odzie y z odmiennych wiatow reprezentuj ce dwa ro ne systemy warto ci zostaj postawionenaprzeciw siebie na skutek ryzykownej decyzji doros ych. To co mia o by lekcj odpowiedzialno ci i tolerancji przeradza si w tward walk o przywodztwo. Z jednej strony wiara w szlachetne idea y a z drugiej brutalne prawo silniejszego. Relacje mi dzy m odymi lud mi staj si napi te odizolowani od zewn trznego wiata ujawniaj swoje prawdziwe szokuj ce oblicza. (opis dystr.)Thriller Polska 2020Re yseria: Robert Gli skiScenariusz: Robert Gli ski Dorota Jankoj - Podd bniakAktorzy: Mateusz Wi c awek Jakub Zaj c Maciej Musia owski Leszek Lichota
22:50

Najwi ksze przeboje
Mieczys aw Fogg. Cykl prezentuj cy najwi ksze przeboje niezapomnianych wykonawcow polskiej muzyki rozrywkowej. W tym odcinku tworczo Mieczys awa Fogga
23:25

S ownik [email protected
Edukacyjny talk-show po wi cony kulturze j zyka polskiego. Program niezwykle ceniony i lubiany szczegolnie przez polonijnych dziennikarzy i nauczycieli polskich szko za granic realizowany we wspo pracy z Wydzia em Polonistyki Uniwersytetu Wroc awskiego Uczestnicy widzowie rozsiani po wiecie za po rednictwem Internetu (Skypea) cz si ze studiem. Niezwykle lubiany ekspert wielka osobowo telewizyjna - prof. Jan Miodek rozwiewa w tpliwo ci udziela minilekcji poprawnej polszczyzny. Widzowie dzi ki S ownikowi [email protected] na bie co zapoznaj si ze zmianami zachodz cymi w j zyku polskim
Activate Live-Chat