OTR
Date
<
March 2023
>
Mo
Tu
We
Th
Fr
Sa
Su
 
 
01
02
03
04
05
27
28
29
30
31
 
 
Station

TVPOLONIA
TVPOLONIA
00:00

Midnight News
00:35

M jak mi o
Weronika matka Poli odkrywa e jest w ci y. Postanawia wmowi Wernerowi e to jego dziecko. Budzy ski zdradza Kamilowi w tajemnicy e planuje pojecha do Ukrainy by odnale bliskich Nadii
01:30

Wiadomo ci
Codzienny serwis informacyjny prezentuj cy najwa niejsze wydarzenia z kraju i ze wiata. Program jest nadawany na ywo ze studia A Telewizyjnej Agencji Informacyjnej przy pl. Powsta cow Warszawy 7 w Warszawie
02:00

Pogoda
Codzienny serwis informacyjny z prognoz pogody nadawany po Wiadomo ciach po udniowych Wiadomo ciach porannych i popo udniowych po Teleexpressie i po g ownym wydaniu Wiadomo ci. Prognoz pogody w TVP prezentuj m.in. Aleksandra Kostka Waldemar Dolecki Marzena S upkowska Monika Andrzejczak i Ziemowit P dziwiatr
02:05

Sport
Program podsumowuj cy najwa niejsze wydarzenia sportowe ze szczegolnym naciskiem na osi gni cia polskich zawodnikow i reprezentacji w ro nych dyscyplinach. Pojawi si informacje o wa nych rozgrywkach i zawodach organizowanych w Polsce i na wiecie. Redakcja najwi cej miejsca po wi ca dyscyplinom sportowym popularnym w rod Polakow m.in. pi ce no nej i siatkowce ale nie zabraknie mniej popularnych konkurencji i sportow zimowych
02:10

Sanatorium mi o ci
Opowie o tym e staro mo e mie inne oblicze znacznie ciekawsze ni to ktore istnieje w powszechnym wyobra eniu spo ecznym. Ludzie na emeryturze wci mog sp dza czas na aktywno ci fizycznej. Nadal czeka na nich wiele zaskocze i wzrusze . Celem programu jest odczarowanie staro ci. Jesie ycia mo e mie wiele barw przynosi rado i by czasem budowania szczerych relacji z innymi lud mi. Program prowadzi Marta Manowska
03:00

Paradoks
Animalia. Serial kryminalnySzef kieruje Joann do rozpracowania sprawy sprzed kilku lat. Zdarzenie mia o miejsce w niewielkim mie cie i dotyczy o niejasnych okoliczno ci mierci pracownika zak adow mi snych. Wysy aj c Joann szef liczy na to e za pani komisarz pojedzie te Kaszowski. Pracowa nad t spraw i teraz mo e si obawia e Joanna odkryje co co inspektor wola by zachowa w tajemnicy. Kaszowski rzeczywi cie jedzie za Joann a tymczasem szef zaczyna instalowa pods uchy we wszystkich zakamarkach jego najbli szego otoczenia. Co uda si ustali Joannie w zak adach mi snych i jaki b dzie mia w tym swoj udzia Kaszowski
03:50

Najwi ksze przeboje
Jerzy Po omski. Cykl audycji prezentuj cych najwi ksze przeboje niezapomnianych artystow polskiej muzyki rozrywkowej. W dzisiejszym odcinku przypomnimy tworczo Jerzego Po omskiego
04:35

Kulturalni PL
Magazyn prezentuje najciekawsze wydarzenia kulturalne artystyczne i spo eczne z ycia Polonii. Prowadz cy program rozmawiaj z zaproszonymi go mi na temat aktualnych imprez rozrywkowych sportowych koncertow i wystaw z udzia em polskich artystow. Nie zabraknie tak e informacji o nowo ciach kinowych i wydawniczych
05:30

Midnight News
TVPOLONIA
06:00

Polacy to wiedz
Quiz ktory wymaga od uczestnikow podejmowania trafnych decyzji i wykazywania si wiedz a w niektorych przypadkach tak e umiej tno ci wspo pracy z rywalami. Obejmuje dziesi odcinkow okraszonych rozmowami o podro ach i przygodach uczestnikow turnieju. Maksymalna nagroda do zdobycia to 20 400 z otych. W ka dym odcinku rownocze nie pojawia si czterech graczy rywalizuj cych o g own wygran . Telewidzowie mog na bie co kibicowa swoim faworytom w social mediach TVP Polonia oraz na fanpageu teleturnieju
06:30

Ikona karpacka
Reporta o wielkiej ale ma o znanej tradycji ikonowej ktora prze ywa swoje odrodzenie w Polsce. Dowiemy si nie tylko co j charakteryzuje ale zajrzymy te do pracowni ktore obecnie odtwarzaj ten karpacki styl pisania ikon
06:50

Kalendarium powstania styczniowego 1863
Celem cyklu jest przypomnienie wydarze do ktorych dosz o przed 160 laty a zwi zanych z wybuchem powstania styczniowego - najwi kszego zrywu niepodleg o ciowego Polakow w okresie zaborow
07:00

Smaki wiata
Po iberyjsku. Projekt jest kontynuacj lubianego cyklu cz cego tematyk kulinarn z popularyzacj wiedzy na temat innych krajow i kultur. W tej ods onie mistrzyni kuchni - Adriana Marczewska - przemierza wschodni cz Ba kanow i odwiedza Rumuni oraz Bu gari . Ada wyjedzie w podro po ro nych regionach obu krajow bogatych w dzie a natury i zabytki. Jest to znakomita okazja by pozna tajniki pysznej kuchni a jednocze nie zwiedzi miejsca zwi zane z niezwyk histori i kultur
07:30

Pytanie na niadanie - pobudka
Poranny magazyn Pytanie na niadanie jest nadawany na ywo. Ma charakter lifestylowy i kulturalny. Znajdziemy w nim rekomendacje kulturalne rozrywkowe a tak e poradnictwo do ktorego zapraszamy najlepszych ekspertow: lekarzy prawnikow dietetykow psychologow socjologow i stylistow. Odpowiadamy na wszystkie pytania dotycz ce codziennego ycia ktore nurtuj naszych widzow. Tematy dotycz problemow medycznych prawnych psychologicznych hobby oraz stylu ycia
07:55

Pytanie na niadanie
Poranny magazyn Pytanie na niadanie jest nadawany na ywo. Ma charakter lifestylowy i kulturalny. Znajdziemy w nim rekomendacje kulturalne rozrywkowe a tak e poradnictwo do ktorego zapraszamy najlepszych ekspertow: lekarzy prawnikow dietetykow psychologow socjologow i stylistow. Odpowiadamy na wszystkie pytania dotycz ce codziennego ycia ktore nurtuj naszych widzow. Tematy dotycz problemow medycznych prawnych psychologicznych hobby oraz stylu ycia
10:35

Panorama
G owny program informacyjny telewizyjnej Dwojki podsumowuj cy najwa niejsze wydarzenia minionego dnia w kraju i na wiecie
10:40

Pytanie na niadanie
Poranny magazyn Pytanie na niadanie jest nadawany na ywo. Ma charakter lifestylowy i kulturalny. Znajdziemy w nim rekomendacje kulturalne rozrywkowe a tak e poradnictwo do ktorego zapraszamy najlepszych ekspertow: lekarzy prawnikow dietetykow psychologow socjologow i stylistow. Odpowiadamy na wszystkie pytania dotycz ce codziennego ycia ktore nurtuj naszych widzow. Tematy dotycz problemow medycznych prawnych psychologicznych hobby oraz stylu ycia
11:10

Polonia Express
Program dotycz cy ycia Polakow w Stanach Zjednoczonych. B dzie mowa mi dzy innymi o dzia alno ci naukowcow biznesmenow i artystow z Polski o yciu kulturalnym i umys owym ameryka skiej Polonii
11:30

Barwy szcz cia
Oliwka wspomina Madzi e Agata sp dzi a noc z Justinem a jej przyjacio ka donosi o tym Patrykowi ktory robi koledze ostre wymowki i zapowiada e odt d ma si trzyma od jego by ej narzeczonej z daleka. Natalia ciera si z Klemensem reprezentuj c Rymana podczas sprawy rozwodowej. Ponosi bolesn pora k bo nie jest w stanie zapanowa w s dzie nad swoim wybuchowym klientem. Tolek probuje zorganizowa dla Irenki jej wymarzony lub ale jego pomys y wcale nie przypadaj ukochanej do gustu. Narzeczona seniora martwi si bo jej syn Waldek po sze ciu latach wci nie chce nawi za z ni kontaktu i odsy a zaproszenie na lub
TVPOLONIA
12:00

Wiadomo ci
Codzienny serwis informacyjny prezentuj cy najwa niejsze wydarzenia z kraju i ze wiata. Program jest nadawany na ywo ze studia A Telewizyjnej Agencji Informacyjnej przy pl. Powsta cow Warszawy 7 w Warszawie
12:15

Wojenne dziewczyny
Gdy Nitka sp dza czas na b oniach pa acowych nagle kto j porywa i wywozi w nieznanym kierunku. Okazuje si e uprowadzi j Odrow poniewa zamierza uzyska od niej informacje ktore uratuj mu ycie. Zyga znajduje w lesie konia Nitki. Podejrzewa Odrow a o udzia w znikni ciu dziewczyny. W rod je cow wykorzystywanych do bada w o rodku jest pilotka elitarnego oddzia u odpowiadaj cego za naloty nocnych bombowcow. Kobieta zostaje zabrana na przes uchanie w Warszawie. Meier informuje So k . Magda ma dowodzi akcj odbicia pilotki
13:05

Komisarz Alex
Sznur. Nieznany sprawca napad w lesie na dwie kobiety i udusi je sznurem. Dziennikarze nagrywaj reporta a komendant apeluje do widzow o pomoc. Po emisji reporta u dochodzi do kolejnego zabojstwa
14:00

Co dalej
Cykl nagrywany w wybranym wn trzu Muzeum Powstania Warszawskiego. Poruszane s tematy dotycz ce niepokojow naszych czasow. W centrum uwagi refleksja nad zjawiskami kulturowo - cywilizacyjnymi. Kryzys globalizacji m.in: wi kszo produkcji farmaceutycznej znajduje si w Chinach. Czy nie nale a oby zrewidowa europejskiej polityki farmaceutycznej Dotyczy to tak e wielu innych dziedzin produkcji gdzie Chiny s kluczowym dostawc lub poddostawc . Program z udzia em go ci prowadz na zmian : Piotr Gociek i Mateusz Bosak. W rod go ci: socjolodzy my liciele publicy ci futurolodzy itd. czenie poprzez komunikator internetowy np. Skypea
14:40

Polacy na ratunek ydom
Rodzina Jaroszow. Rodzina Jaroszow mieszka a w podlubelskich Piaskach. Wi kszo owczesnej spo eczno ci tej miejscowo ci stanowili ydzi. Ju w 1940 roku zacz to tu nasiedla ludno ydowsk z Rzeszy. Rodzina Jaroszow zaanga owana w dzia alno konspiracyjn pomaga a ludno ci ydowskiej od samego pocz tku zanim jeszcze Niemcy utworzyli getto. Pomocy rodzina udziela a w rozmaity sposob m.in. za atwiaj c aryjskie dokumenty donosz c ywno a nawet bro . Marianna Jarosz i jej brat Maksymilian oprowadzaj nas po Piaskach i opowiadaj o tamtych czasach. O rodzinie Jaroszow mowi prof. Tomasz Panfil z IPN w Lublinie
15:00

Wiadomo ci
Codzienny serwis informacyjny prezentuj cy najwa niejsze wydarzenia z kraju i ze wiata. Program jest nadawany na ywo ze studia A Telewizyjnej Agencji Informacyjnej przy pl. Powsta cow Warszawy 7 w Warszawie
15:20

Figu Migu na planecie Czochras
Fasolka Jolka. Figu Migu na planecie Czochras to zupe nie nowa ods ona audycji edukacyjnej dla dzieci Figu Migu ktorej celemjest nauka j zyka migowego. Tym razem bohaterowie programu Figu i Migu wspolnie z nieznan nam dot d kole ank Agu zapraszaj widzow w podro na planet Czochras. Razem z prowadz c oraz dzie mi b d prze ywa wiele przygod i uczy si j zyka migowego
15:35

Zwierzaki Czytaki
Triathlon podworkowy. Program edukacyjny dla najm odszych widzow. Prowadz cy Micha czyta bajki rudej kotce Rysi i szopowi Szymkowi. Zwierzaki dziel si swoimi spostrze eniami i pomys ami. Ich szalone koncepcje s ciekawym urozmaiceniem lektury
16:00

Korona krolow. Jagiellonowie
Rok 14011402. Co ze lubem - pytaj Anna (Milena Staszuk) - przysz a panna m oda i Anna Witoldowa (Ma gorzata Klara) ktora przyjecha a na wesele. Wielka Ksi na Litewska zaczyna knu na Wawelu intrygi. Saule (Agata Pieszko) polecona jej przez Ulryka von Jungingena zostaje dwork . Zakon b dzie mia dobrego szpiega. Na Litwie widrygie o (Micha Chru ciel) morduje zwolennikow Jagie y i Witolda i rusza na Wilno. Jagie o (Sebastian Skocze )zwo uje rad . A co ze lubemSerial historyczny
16:30

Barwy szcz cia
Oliwka wspomina Madzi e Agata sp dzi a noc z Justinem a jej przyjacio ka donosi o tym Patrykowi ktory robi koledze ostre wymowki i zapowiada e odt d ma si trzyma od jego by ej narzeczonej z daleka. Natalia ciera si z Klemensem reprezentuj c Rymana podczas sprawy rozwodowej. Ponosi bolesn pora k bo nie jest w stanie zapanowa w s dzie nad swoim wybuchowym klientem. Tolek probuje zorganizowa dla Irenki jej wymarzony lub ale jego pomys y wcale nie przypadaj ukochanej do gustu. Narzeczona seniora martwi si bo jej syn Waldek po sze ciu latach wci nie chce nawi za z ni kontaktu i odsy a zaproszenie na lub
17:00

Teleexpress
Serwis informacyjny nadawany codziennie na ywo prezentuj cy bie ce wydarzenia wiadomo ci kulturalne oraz ciekawostki z kraju i ze wiata. Teleexpress jest najstarszym obecnie istniej cym ogolnopolskim programem informacyjnym. Po raz pierwszy pojawi si na antenie 26 czerwca 1986 roku wydanie prowadzi Wojciech Mazurkiewicz. W 2011 roku redakcja programu zosta a odznaczona srebrnym medalem Za Zas ugi dla Po arnictwa
17:20

S ownik [email protected
Edukacyjny talk-show po wi cony kulturze j zyka polskiego. Program niezwykle ceniony i lubiany szczegolnie przez polonijnych dziennikarzy i nauczycieli polskich szko za granic realizowany we wspo pracy z Wydzia em Polonistyki Uniwersytetu Wroc awskiego Uczestnicy widzowie rozsiani po wiecie za po rednictwem Internetu (Skypea) cz si ze studiem. Niezwykle lubiany ekspert wielka osobowo telewizyjna - prof. Jan Miodek rozwiewa w tpliwo ci udziela minilekcji poprawnej polszczyzny. Widzowie dzi ki S ownikowi [email protected] na bie co zapoznaj si ze zmianami zachodz cymi w j zyku polskim
17:55

Kamperem po Po udniu
Autorski cykl Karola Gnata ktory podczas podro y kamperem po Europie rodkowej i Po udniowej spotyka si z Polakami aktywnie anga uj cymi si w sprawy swoich lokalnych spo eczno ci
18:15

Polacy wiatu
Projekt trzynastu etiud filmowych przybli aj cych widzom sylwetki wybitnych polskich naukowcow yj cych w ro nych zak tkach wiata ktorzy swoj prac i odkryciami dali podstawy do rozwoju nauki. W krotkich filmach poznamy niezwyk e historie wybitnych Polakow ktorzy pomimo odleg o ci jaka ich dzieli a od ojczyzny sercem byli oddani Polsce ale swoim umys em i talentem s u yli innym narodom. Poczet polskich naukowcow otwiera sylwetka Marii Sk odowskiej - Curie podwojnej Noblistki
18:30

Informacje kulturalne
Przegl d najwa niejszych wydarze kulturalnych. Podro po wystawach kinach teatrach a tak e rozmowy i opinie czo owych postaci ze wiata kultury
18:45

Czym yje wiat
W programie b dzie mowa o najwa niejszych wydarzeniach i sprawach poruszaj cych spo ecze stwa w Europie i na wiecie. Pojawi si te ciekawostki i krotkie analizy
19:05

Gra s ow. Krzy owka
Teleturniej sprawdzaj cy wiedz oparty na formule krzy owki wykorzystuj cy nies abn c popularno tego typu gry umys owej oraz ch rywalizacji. W codziennej rozgrywce czworo uczestnikow zmierzy si ze sob by zdoby tytu finalisty dnia i uzyska mo liwo wzi cia udzia u w finale tygodnia. Zasady rozwi zywania zada umo liwiaj widzom szybkie i intuicyjne przyswojenie regu gry bez wzgl du na wiek i mo liwo ci percepcyjne a program ma lekk przyst pn formu opart na dowcipnym przewrotnym konstruowaniu hase
19:30

Wiadomo ci
Codzienny serwis informacyjny prezentuj cy najwa niejsze wydarzenia z kraju i ze wiata. Program jest nadawany na ywo ze studia A Telewizyjnej Agencji Informacyjnej przy pl. Powsta cow Warszawy 7 w Warszawie
TVPOLONIA
20:05

Noce i dnie
Bogumi i Barbara. Ekranizacja powie ci Marii D browskiej. Akcja toczy si na prze omie XIX i XX wieku kiedy Polska rozdarta by a mi dzy trzy s siednie mocarstwa. Serial jest epick opowie ci o dwoch rodzinach: Niechcicow i Ostrze skich a na ich przyk adzie opowie ci o dziejach cz ci ziemia stwa polskiego po powstaniu styczniowym1863 r. Na weselu Daniela i Michaliny pojawia si ca a rodzina Ostrze skich: matka i rodze stwo Barbary. Barbara centralna posta opowie ci jest zakochana w przystojnym panu Toliboskim wspomnienie o nim b dzie j nawiedza o we wszystkich najtrudniejszch momentach jej ycia. Na przyj ciu u adow Barbara poznaje Bogumi a Niechcica by ego powsta ca i ziemianina ktorego maj tki uleg y konfiskacie. Mimo wewn trznych oporow wychodzi za niego za m . Bogumi obejmuje administrowanie maj tkiem i obojezamieszkuj w zrujnowanym dworku. Barbara nawyk a do wygodnego miejskiego ycia musi ci ko pracowa w zaniedbanym gospodarstwie
21:00

Noce i dnie
Piotru i Teresa. Bogumi i Barbara widz pierwsze rezultaty swojej ci kiej pracy. Gdy ycie zaczyna uk ada si po ich my li nagle umiera ukochanysynek Piotru . Niechcicowie decyduj si na przeprowadzk do innego du ego ale zupe nie zrujnowanego maj tku - Serbinowa. Gdy na wiatprzychodzi drugie dziecko Niechcicow Agnieszka serbinowskagospodarka jest ju na drodze do wyd wigni cia si z ruiny. Barbara bardzo prze ywa mier swojej siostry Teresy nieszcz liwej w ma e stwie z Lucjanem. Dopiero po jej mierci dowiaduje si kogo Teresa darzy a prawdziwym uczuciem
22:05

Polonia 24
Program informacyjny skierowany do Polakow mieszkaj cych w kraju i za granic . Polonia 24 - to program informacyjno - publicystyczny koncentruj cy si woko problematyki polskiej i polonijnej. Prezentowane materia y s utrzymane w formule dynamicznego programu newsowego podzielonego na sekcje: stricte newsow polonijn (materia y ze wiata o tematyce polskiej i polonijnej) kulturaln i lifestylow gospodarcz . Ca o wzbogacaj sta e pozycje komentarzowe
22:35

Stara ba . Kiedy s o ce by o bogiem
Ksi Popiel dowiaduje si e wyprawa na Pozna zako czy a si zwyci sko. Wracaj jednak jego dwaj bratankowie ktorzy jak planowa mieli zgin a w adca mia zapewni sukcesj synowi
23:30

Le niczowka
Edytka daje Arturowi list zada ktore ma za atwi gdy ona z Bartusiem b d w Warszawie. Krawczyk solennie obiecuje e wszystko za atwi i... uk ada si na kanapie. Ksi dz Wiktor niepomny zalece dzieb owskiej stara si wroci do normalnego ycia. Omal nie dochodzi do tragedii. Jacek namawia przyjaciele by zdoby si na odwag i zaprosi Dian na randk . Tomek idzie do przychodni. Po chwili ucieka
Activate Live-Chat