OTR
Date
<
March 2023
>
Mo
Tu
We
Th
Fr
Sa
Su
 
 
01
02
03
04
05
27
28
29
30
31
 
 
Station

TVPOLONIA
TVPOLONIA
00:00

Midnight News
00:35

Gra s ow. Krzy owka
Teleturniej sprawdzaj cy wiedz oparty na formule krzy owki wykorzystuj cy nies abn c popularno tego typu gry umys owej oraz ch rywalizacji. W codziennej rozgrywce czworo uczestnikow zmierzy si ze sob by zdoby tytu finalisty dnia i uzyska mo liwo wzi cia udzia u w finale tygodnia. Zasady rozwi zywania zada umo liwiaj widzom szybkie i intuicyjne przyswojenie regu gry bez wzgl du na wiek i mo liwo ci percepcyjne a program ma lekk przyst pn formu opart na dowcipnym przewrotnym konstruowaniu hase
01:00

Magazyn polonijny
01:20

Polacy wiatu
Projekt trzynastu etiud filmowych przybli aj cych widzom sylwetki wybitnych polskich naukowcow yj cych w ro nych zak tkach wiata ktorzy swoj prac i odkryciami dali podstawy do rozwoju nauki. W krotkich filmach poznamy niezwyk e historie wybitnych Polakow ktorzy pomimo odleg o ci jaka ich dzieli a od ojczyzny sercem byli oddani Polsce ale swoim umys em i talentem s u yli innym narodom. Poczet polskich naukowcow otwiera sylwetka Marii Sk odowskiej - Curie podwojnej Noblistki
01:30

Wiadomo ci
Codzienny serwis informacyjny prezentuj cy najwa niejsze wydarzenia z kraju i ze wiata. Program jest nadawany na ywo ze studia A Telewizyjnej Agencji Informacyjnej przy pl. Powsta cow Warszawy 7 w Warszawie
02:00

Pogoda
Codzienny serwis informacyjny z prognoz pogody nadawany po Wiadomo ciach po udniowych Wiadomo ciach porannych i popo udniowych po Teleexpressie i po g ownym wydaniu Wiadomo ci. Prognoz pogody w TVP prezentuj m.in. Aleksandra Kostka Waldemar Dolecki Marzena S upkowska Monika Andrzejczak i Ziemowit P dziwiatr
02:03

Sport
Program podsumowuj cy najwa niejsze wydarzenia sportowe ze szczegolnym naciskiem na osi gni cia polskich zawodnikow i reprezentacji w ro nych dyscyplinach. Pojawi si informacje o wa nych rozgrywkach i zawodach organizowanych w Polsce i na wiecie. Redakcja najwi cej miejsca po wi ca dyscyplinom sportowym popularnym w rod Polakow m.in. pi ce no nej i siatkowce ale nie zabraknie mniej popularnych konkurencji i sportow zimowych
02:10

Polonia 24
Program informacyjny skierowany do Polakow mieszkaj cych w kraju i za granic . Polonia 24 - to program informacyjno - publicystyczny koncentruj cy si woko problematyki polskiej i polonijnej. Prezentowane materia y s utrzymane w formule dynamicznego programu newsowego podzielonego na sekcje: stricte newsow polonijn (materia y ze wiata o tematyce polskiej i polonijnej) kulturaln i lifestylow gospodarcz . Ca o wzbogacaj sta e pozycje komentarzowe
02:40

Komisarz Alex
Sznur. Nieznany sprawca napad w lesie na dwie kobiety i udusi je sznurem. Dziennikarze nagrywaj reporta a komendant apeluje do widzow o pomoc. Po emisji reporta u dochodzi do kolejnego zabojstwa
03:30

S dy przes dy
Rozroby u Kuby. Mateusz Werner i Jakub Moroz prezentuj najwybitniejszych polskich intelektualistow ktorym nie po wi cono do tej pory odpowiedniej uwagi
04:15

Barwy szcz cia
Oliwka wspomina Madzi e Agata sp dzi a noc z Justinem a jej przyjacio ka donosi o tym Patrykowi ktory robi koledze ostre wymowki i zapowiada e odt d ma si trzyma od jego by ej narzeczonej z daleka. Natalia ciera si z Klemensem reprezentuj c Rymana podczas sprawy rozwodowej. Ponosi bolesn pora k bo nie jest w stanie zapanowa w s dzie nad swoim wybuchowym klientem. Tolek probuje zorganizowa dla Irenki jej wymarzony lub ale jego pomys y wcale nie przypadaj ukochanej do gustu. Narzeczona seniora martwi si bo jej syn Waldek po sze ciu latach wci nie chce nawi za z ni kontaktu i odsy a zaproszenie na lub
04:45

S dy przes dy
W powi kszeniu. Mateusz Werner i Jakub Moroz prezentuj najwybitniejszych polskich intelektualistow ktorym nie po wi cono do tej pory odpowiedniej uwagi
05:30

Midnight News
TVPOLONIA
06:00

Polonia 24
Program informacyjny skierowany do Polakow mieszkaj cych w kraju i za granic . Polonia 24 - to program informacyjno - publicystyczny koncentruj cy si woko problematyki polskiej i polonijnej. Prezentowane materia y s utrzymane w formule dynamicznego programu newsowego podzielonego na sekcje: stricte newsow polonijn (materia y ze wiata o tematyce polskiej i polonijnej) kulturaln i lifestylow gospodarcz . Ca o wzbogacaj sta e pozycje komentarzowe
06:30

Po yteczni.pl
Magazyn reporterski opisuj cy dzia alno organizacji po ytku publicznego i formy aktywno ci obywatelskiej. Pokazuje energi i kreatywno ludzi ktorzy postanowili zmieni otaczaj c ich rzeczywisto i pomoc sobie oraz innym osobom w rozwi zywaniu problemow
07:00

Co dalej
Cykl nagrywany w wybranym wn trzu Muzeum Powstania Warszawskiego. Poruszane s tematy dotycz ce niepokojow naszych czasow. W centrum uwagi refleksja nad zjawiskami kulturowo - cywilizacyjnymi. Kryzys globalizacji m.in: wi kszo produkcji farmaceutycznej znajduje si w Chinach. Czy nie nale a oby zrewidowa europejskiej polityki farmaceutycznej Dotyczy to tak e wielu innych dziedzin produkcji gdzie Chiny s kluczowym dostawc lub poddostawc . Program z udzia em go ci prowadz na zmian : Piotr Gociek i Mateusz Bosak. W rod go ci: socjolodzy my liciele publicy ci futurolodzy itd. czenie poprzez komunikator internetowy np. Skypea
07:30

Pytanie na niadanie - pobudka
Poranny magazyn Pytanie na niadanie jest nadawany na ywo. Ma charakter lifestylowy i kulturalny. Znajdziemy w nim rekomendacje kulturalne rozrywkowe a tak e poradnictwo do ktorego zapraszamy najlepszych ekspertow: lekarzy prawnikow dietetykow psychologow socjologow i stylistow. Odpowiadamy na wszystkie pytania dotycz ce codziennego ycia ktore nurtuj naszych widzow. Tematy dotycz problemow medycznych prawnych psychologicznych hobby oraz stylu ycia
07:55

Pytanie na niadanie
Poranny magazyn Pytanie na niadanie jest nadawany na ywo. Ma charakter lifestylowy i kulturalny. Znajdziemy w nim rekomendacje kulturalne rozrywkowe a tak e poradnictwo do ktorego zapraszamy najlepszych ekspertow: lekarzy prawnikow dietetykow psychologow socjologow i stylistow. Odpowiadamy na wszystkie pytania dotycz ce codziennego ycia ktore nurtuj naszych widzow. Tematy dotycz problemow medycznych prawnych psychologicznych hobby oraz stylu ycia
10:30

Panorama
G owny program informacyjny telewizyjnej Dwojki podsumowuj cy najwa niejsze wydarzenia minionego dnia w kraju i na wiecie
10:40

Pytanie na niadanie
Poranny magazyn Pytanie na niadanie jest nadawany na ywo. Ma charakter lifestylowy i kulturalny. Znajdziemy w nim rekomendacje kulturalne rozrywkowe a tak e poradnictwo do ktorego zapraszamy najlepszych ekspertow: lekarzy prawnikow dietetykow psychologow socjologow i stylistow. Odpowiadamy na wszystkie pytania dotycz ce codziennego ycia ktore nurtuj naszych widzow. Tematy dotycz problemow medycznych prawnych psychologicznych hobby oraz stylu ycia
11:10

Kamperem po Po udniu
Autorski cykl Karola Gnata ktory podczas podro y kamperem po Europie rodkowej i Po udniowej spotyka si z Polakami aktywnie anga uj cymi si w sprawy swoich lokalnych spo eczno ci
11:30

Barwy szcz cia
Patryk nadal ma pretensje do Justina i jest gotow nawet si wyprowadzi . Poza tym decyduje si w ko cu na szczer rozmow z Agat i u wiadamia sobie jak bardzo si ona zmieni a od chwili ich rozstania. Po niej z Pyrk kontaktuje si Skotnicki ktory pomaga przyjacio ce wymy li now kampani reklamow . Klemens nawi zuje kontakt z Michalin prosz c dziewczyn by znow zeznawa a przeciwko Rymanowi tym razem na jego sprawie rozwodowej. Olga jest jednak przeciwna udzia owi corki w tej sprawie. Ryman po kolejnych wspolnychzdj ciach na nowo zaczyna dziewczynie grozi . Tolek w tajemnicy przed Iren probuje porozmawia z jej synem Waldemarem. Tymczasem jego narzeczona opowiada o swoim konflikcie z synem Basi ca win za problemy z Waldkiem obarczaj c synow
TVPOLONIA
12:00

Wiadomo ci
Codzienny serwis informacyjny prezentuj cy najwa niejsze wydarzenia z kraju i ze wiata. Program jest nadawany na ywo ze studia A Telewizyjnej Agencji Informacyjnej przy pl. Powsta cow Warszawy 7 w Warszawie
12:15

Noce i dnie
Bogumi i Barbara. Ekranizacja powie ci Marii D browskiej. Akcja toczy si na prze omie XIX i XX wieku kiedy Polska rozdarta by a mi dzy trzy s siednie mocarstwa. Serial jest epick opowie ci o dwoch rodzinach: Niechcicow i Ostrze skich a na ich przyk adzie opowie ci o dziejach cz ci ziemia stwa polskiego po powstaniu styczniowym1863 r. Na weselu Daniela i Michaliny pojawia si ca a rodzina Ostrze skich: matka i rodze stwo Barbary. Barbara centralna posta opowie ci jest zakochana w przystojnym panu Toliboskim wspomnienie o nim b dzie j nawiedza o we wszystkich najtrudniejszch momentach jej ycia. Na przyj ciu u adow Barbara poznaje Bogumi a Niechcica by ego powsta ca i ziemianina ktorego maj tki uleg y konfiskacie. Mimo wewn trznych oporow wychodzi za niego za m . Bogumi obejmuje administrowanie maj tkiem i obojezamieszkuj w zrujnowanym dworku. Barbara nawyk a do wygodnego miejskiego ycia musi ci ko pracowa w zaniedbanym gospodarstwie
13:10

Noce i dnie
Piotru i Teresa. Bogumi i Barbara widz pierwsze rezultaty swojej ci kiej pracy. Gdy ycie zaczyna uk ada si po ich my li nagle umiera ukochanysynek Piotru . Niechcicowie decyduj si na przeprowadzk do innego du ego ale zupe nie zrujnowanego maj tku - Serbinowa. Gdy na wiatprzychodzi drugie dziecko Niechcicow Agnieszka serbinowskagospodarka jest ju na drodze do wyd wigni cia si z ruiny. Barbara bardzo prze ywa mier swojej siostry Teresy nieszcz liwej w ma e stwie z Lucjanem. Dopiero po jej mierci dowiaduje si kogo Teresa darzy a prawdziwym uczuciem
14:10

Giganci historii
Historia polskiej Marynarki Wojennej w latach 1918-1945. Przez stulecia Polska mia a dost p do morza lecz nie mia a pomys u na skorzystanie z dobrodziejstwa. I wojna wiatowa u wiadomi a w adzom odradzaj cego si kraju konieczno budowy floty
15:00

Wiadomo ci
Codzienny serwis informacyjny prezentuj cy najwa niejsze wydarzenia z kraju i ze wiata. Program jest nadawany na ywo ze studia A Telewizyjnej Agencji Informacyjnej przy pl. Powsta cow Warszawy 7 w Warszawie
15:15

Przystanek historia
Bestie Bieruta z Rakowieckiej. Przystanek Historia to miejsca gdzie w sposob dynamiczny i otwarty na m odego odbiorc prowadzone s spotkania seminaria pokazy filmow prelekcje promocje wydawnictw IPN. Podobn zasad prezentacji wiedzy na temat polskiej historii ma kierowa si magazyn Przystanek Historia. Elementem podkre laj cym zwi zek z IPN b dzie odwo anie si do portalu internetowego rownie zatytu owanego Przystanek Historia
15:35

Przyjaciele Misia i Margolci
Urodziny misia. Do Margolci i Misia do czy grono ich przyjacio : zwariowany uczek u u zaczepny i zadziorny wiewior Wiktor niezwykle uzdolniona artystycznie paj czyca Talentula oraz ma a bardzo wra liwa muszka Bzyk. Wszyscy bohaterowie to zabawki mieszkaj ce w drewnianym domku ktory zosta wybudowany jako prezent dla wnukow przez ukochanego dziadka Eugeniusza. Opieku czy i czu y dziadek pod nieobecno dzieci opiekuje si wszystkimi maskotkami. Rozwi zuje ich problemy kiedy potrzeba s u y pomoc t umaczy podstawowe poj cia i zjawiska
16:00

Korona krolow. Jagiellonowie
Pierwsza noc. Rok 1402. Anna Cylejska (Milena Staszuk) wypija mleko z miodem i traci przytomno a krolewski medyk traci nadziej na jej wyleczenie. Jagie o (Sebastian Skocze ) ma wyrzuty sumienia e mo e straci narzeczon i koron . Bo nie wszyscy polscy panowies po jego stronie. Zyndram (Maciej Raniszewski) sprowadza Medyka Hiszpana ( ukasz Matecki) ktory ma tajemnicze wronie oko i ratuje Ann . Wreszcie nadchodzi dzie lubu. A po uczcie - pierwsza noc
16:30

Barwy szcz cia
Patryk nadal ma pretensje do Justina i jest gotow nawet si wyprowadzi . Poza tym decyduje si w ko cu na szczer rozmow z Agat i u wiadamia sobie jak bardzo si ona zmieni a od chwili ich rozstania. Po niej z Pyrk kontaktuje si Skotnicki ktory pomaga przyjacio ce wymy li now kampani reklamow . Klemens nawi zuje kontakt z Michalin prosz c dziewczyn by znow zeznawa a przeciwko Rymanowi tym razem na jego sprawie rozwodowej. Olga jest jednak przeciwna udzia owi corki w tej sprawie. Ryman po kolejnych wspolnychzdj ciach na nowo zaczyna dziewczynie grozi . Tolek w tajemnicy przed Iren probuje porozmawia z jej synem Waldemarem. Tymczasem jego narzeczona opowiada o swoim konflikcie z synem Basi ca win za problemy z Waldkiem obarczaj c synow
17:00

Teleexpress
Serwis informacyjny nadawany codziennie na ywo prezentuj cy bie ce wydarzenia wiadomo ci kulturalne oraz ciekawostki z kraju i ze wiata. Teleexpress jest najstarszym obecnie istniej cym ogolnopolskim programem informacyjnym. Po raz pierwszy pojawi si na antenie 26 czerwca 1986 roku wydanie prowadzi Wojciech Mazurkiewicz. W 2011 roku redakcja programu zosta a odznaczona srebrnym medalem Za Zas ugi dla Po arnictwa
17:20

Studio Wschod
Zwi zek Socjalistycznych Republik Radzieckich istnia od 1922 roku i zosta rozwi zany na mocy deklaracji uchwalonej przez Rad Republik Najwy szej Rady ZSRR 26 grudnia 1991 roku. Pi tna cie radzieckich republik zwi zkowych sta o si suwerennymi pa stwami. Program jest po wi cony problemom i wyzwaniom z ktorymi musia y zmierzy si te kraje po rozpadzie wielkiego pa stwa socjalistycznego. B dzie mowa o przemianach politycznych gospodarczych spo ecznych i kulturalnych
17:55

Nad Niemnem - magazyn Polakow na Bia orusi
Program po wi cony yciu mniejszo ci polskiej na Bia orusi prezentuj cy wydarzenia kulturalne i spo eczne najwa niejsze dla mieszkaj cych tam Polakow. Autorzy docieraj do ludzi i miejsc zwi zanych z histori dawnej Rzeczypospolitej. Przewodnikiem po polskich cie kach na Bia orusi jest Aleksy Szota - krajoznawca historyk polskiej kultury sztuki i architektury. Widzowie w Polsce i na wiecie mog pozna warunki w ktorych yj Polacy za wschodni granic
18:10

Studio Lwow
Program przygotowywany przez polskich dziennikarzy mieszkaj cych we Lwowie przedstawia sytuacj spo eczn i polityczn oraz wydarzenia na Ukrainie z perspektywy yj cych tam Polakow. W programie pojawi si relacje z bie cych wydarze oraz informacje o tym co jest najwa niejsze dla mieszka cow Lwowa. B dzie mowa o sytuacji Polakow edukacji w polskich szko ach. Zostan poruszone zagadnienia zwi zane z polsk kultur oraz kwestie zwi zane z dbaniem o pami historyczn i o wa ne dla Polakow miejsca na Kresach
18:30

Informacje kulturalne
Przegl d najwa niejszych wydarze kulturalnych. Podro po wystawach kinach teatrach a tak e rozmowy i opinie czo owych postaci ze wiata kultury
18:45

Czym yje wiat
W programie b dzie mowa o najwa niejszych wydarzeniach i sprawach poruszaj cych spo ecze stwa w Europie i na wiecie. Pojawi si te ciekawostki i krotkie analizy
19:05

Gra s ow. Krzy owka
Teleturniej sprawdzaj cy wiedz oparty na formule krzy owki wykorzystuj cy nies abn c popularno tego typu gry umys owej oraz ch rywalizacji. W codziennej rozgrywce czworo uczestnikow zmierzy si ze sob by zdoby tytu finalisty dnia i uzyska mo liwo wzi cia udzia u w finale tygodnia. Zasady rozwi zywania zada umo liwiaj widzom szybkie i intuicyjne przyswojenie regu gry bez wzgl du na wiek i mo liwo ci percepcyjne a program ma lekk przyst pn formu opart na dowcipnym przewrotnym konstruowaniu hase
19:30

Wiadomo ci
Codzienny serwis informacyjny prezentuj cy najwa niejsze wydarzenia z kraju i ze wiata. Program jest nadawany na ywo ze studia A Telewizyjnej Agencji Informacyjnej przy pl. Powsta cow Warszawy 7 w Warszawie
TVPOLONIA
20:05

Pogoda
Codzienny serwis informacyjny z prognoz pogody nadawany po Wiadomo ciach po udniowych Wiadomo ciach porannych i popo udniowych po Teleexpressie i po g ownym wydaniu Wiadomo ci. Prognoz pogody w TVP prezentuj m.in. Aleksandra Kostka Waldemar Dolecki Marzena S upkowska Monika Andrzejczak i Ziemowit P dziwiatr
20:10

Sport
Program podsumowuj cy najwa niejsze wydarzenia sportowe ze szczegolnym naciskiem na osi gni cia polskich zawodnikow i reprezentacji w ro nych dyscyplinach. Pojawi si informacje o wa nych rozgrywkach i zawodach organizowanych w Polsce i na wiecie. Redakcja najwi cej miejsca po wi ca dyscyplinom sportowym popularnym w rod Polakow m.in. pi ce no nej i siatkowce ale nie zabraknie mniej popularnych konkurencji i sportow zimowych
20:20

Ojciec Mateusz
Upadek. odc. 191 Autor krymina ow Marek Sandecki razem ze swoj agentk Monik Karel rozgl da si na targu staroci za kolejn maszyn do pisania. Przed nim spotkanie autorskie w Sandomierzu. Na komendzie zjawia si aspirant Antoni Dziubak (Bart omiej Firlet). Oznajmia e dosta przydzia do s u by w Sandomierzu. W kawiarni dochodzi do ma e skiej k otni mi dzy Mari (Halina Skoczy ska) i Oskarem (Marek Siudym) Kurkami. M czyzna wyznaje e odchodzi do innej. Aspirant Dziubak tymczasowo zatrzymuje si na plebanii. Marek Sandecki s abnie w sklepie jubilerskim Oskara. Oskar wybiega po wod na zaplecze a w tym momencie Marek kradnie bi uteri i ucieka ze sklepu
21:10

Ojciec Mateusz
Matczyne serce. Mateusz odprowadza Emilk do kole anki. Przed domem dochodzi do k otni Marceliny matki Ro y z Korneli jej macoch . Babcia wzywa policj bo zauwa y a na plebanii ba agan i otwarte drzwi. Policjanci dostaj wezwanie do magazynu budowlanego. Okazuje si e nie yje Mirek Fabisiak. Zastali na miejscu Korneli z pistoletem w r kach. Kobieta jest w szoku. W czasie przes uchania wyznaje e pojecha a do pracy Mirka po tajemniczym telefonie sugeruj cym e m czyzna j zdradza
22:05

Polonia 24
Program informacyjny skierowany do Polakow mieszkaj cych w kraju i za granic . Polonia 24 - to program informacyjno - publicystyczny koncentruj cy si woko problematyki polskiej i polonijnej. Prezentowane materia y s utrzymane w formule dynamicznego programu newsowego podzielonego na sekcje: stricte newsow polonijn (materia y ze wiata o tematyce polskiej i polonijnej) kulturaln i lifestylow gospodarcz . Ca o wzbogacaj sta e pozycje komentarzowe
22:35

Urodzony pod szcz liwym minera em
Widz pod a za coraz bardziej emocjonalnymi poszukiwaniami ladow wyj tkowo ciekawego ycia Ignacego Domeyki urodzonego w szlacheckim domu na Litwie. Jego rodzina to rod o wielkich maj tno ciach znacz cych koligacjach (np. z Ancutami oraz rodem Pileckich z ktorego pochodzi nasz inny narodowy bohater Witold Pilecki) oraz silnym przywi zaniu do narodowo ci polskiej czego dowodzili or nie przez wieki. Pierwszoplanowa posta jest odkrywana i opisywana przez narratora podro nika a w a ciwie poszukiwacza niezmiernie fascynuj cych faktow z ycia Domeyki
23:30

Le niczowka
Remont mieszkania Daniela dobiega ko ca. M ody Karcz jest zdziwiony e Pola chce si ju wyprowadzi . Postanawia do tego nie dopu ci . Aniela przynosi proboszczowi pismo z kurii. Jego tre jest zaskakuj ca. Konrad i Kasia odkrywaj e nied ugo przed mierci Antoniego w le niczowce pracowa a m oda sta ystka
Activate Live-Chat