OTR
Date
<
March 2023
>
Mo
Tu
We
Th
Fr
Sa
Su
 
 
01
02
03
04
05
27
28
29
30
31
 
 
Station

TVPOLONIA
TVPOLONIA
00:00

Midnight News
00:35

Gra s ow. Krzy owka
Teleturniej sprawdzaj cy wiedz oparty na formule krzy owki wykorzystuj cy nies abn c popularno tego typu gry umys owej oraz ch rywalizacji. W codziennej rozgrywce czworo uczestnikow zmierzy si ze sob by zdoby tytu finalisty dnia i uzyska mo liwo wzi cia udzia u w finale tygodnia. Zasady rozwi zywania zada umo liwiaj widzom szybkie i intuicyjne przyswojenie regu gry bez wzgl du na wiek i mo liwo ci percepcyjne a program ma lekk przyst pn formu opart na dowcipnym przewrotnym konstruowaniu hase
01:00

Studio Lwow
Program przygotowywany przez polskich dziennikarzy mieszkaj cych we Lwowie przedstawia sytuacj spo eczn i polityczn oraz wydarzenia na Ukrainie z perspektywy yj cych tam Polakow. W programie pojawi si relacje z bie cych wydarze oraz informacje o tym co jest najwa niejsze dla mieszka cow Lwowa. B dzie mowa o sytuacji Polakow edukacji w polskich szko ach. Zostan poruszone zagadnienia zwi zane z polsk kultur oraz kwestie zwi zane z dbaniem o pami historyczn i o wa ne dla Polakow miejsca na Kresach
01:30

Wiadomo ci
Codzienny serwis informacyjny prezentuj cy najwa niejsze wydarzenia z kraju i ze wiata. Program jest nadawany na ywo ze studia A Telewizyjnej Agencji Informacyjnej przy pl. Powsta cow Warszawy 7 w Warszawie
02:00

Pogoda
Codzienny serwis informacyjny z prognoz pogody nadawany po Wiadomo ciach po udniowych Wiadomo ciach porannych i popo udniowych po Teleexpressie i po g ownym wydaniu Wiadomo ci. Prognoz pogody w TVP prezentuj m.in. Aleksandra Kostka Waldemar Dolecki Marzena S upkowska Monika Andrzejczak i Ziemowit P dziwiatr
02:03

Sport
Program podsumowuj cy najwa niejsze wydarzenia sportowe ze szczegolnym naciskiem na osi gni cia polskich zawodnikow i reprezentacji w ro nych dyscyplinach. Pojawi si informacje o wa nych rozgrywkach i zawodach organizowanych w Polsce i na wiecie. Redakcja najwi cej miejsca po wi ca dyscyplinom sportowym popularnym w rod Polakow m.in. pi ce no nej i siatkowce ale nie zabraknie mniej popularnych konkurencji i sportow zimowych
02:10

Polonia 24
Program informacyjny skierowany do Polakow mieszkaj cych w kraju i za granic . Polonia 24 - to program informacyjno - publicystyczny koncentruj cy si woko problematyki polskiej i polonijnej. Prezentowane materia y s utrzymane w formule dynamicznego programu newsowego podzielonego na sekcje: stricte newsow polonijn (materia y ze wiata o tematyce polskiej i polonijnej) kulturaln i lifestylow gospodarcz . Ca o wzbogacaj sta e pozycje komentarzowe
02:40

Czuwaj
Dwie grupy m odzie y z odmiennych wiatow reprezentuj ce dwa ro ne systemy warto ci zostaj postawionenaprzeciw siebie na skutek ryzykownej decyzji doros ych. To co mia o by lekcj odpowiedzialno ci i tolerancji przeradza si w tward walk o przywodztwo. Z jednej strony wiara w szlachetne idea y a z drugiej brutalne prawo silniejszego. Relacje mi dzy m odymi lud mi staj si napi te odizolowani od zewn trznego wiata ujawniaj swoje prawdziwe szokuj ce oblicza. (opis dystr.)Thriller Polska 2020Re yseria: Robert Gli skiScenariusz: Robert Gli ski Dorota Jankoj - Podd bniakAktorzy: Mateusz Wi c awek Jakub Zaj c Maciej Musia owski Leszek Lichota
04:25

Barwy szcz cia
Patryk nadal ma pretensje do Justina i jest gotow nawet si wyprowadzi . Poza tym decyduje si w ko cu na szczer rozmow z Agat i u wiadamia sobie jak bardzo si ona zmieni a od chwili ich rozstania. Po niej z Pyrk kontaktuje si Skotnicki ktory pomaga przyjacio ce wymy li now kampani reklamow . Klemens nawi zuje kontakt z Michalin prosz c dziewczyn by znow zeznawa a przeciwko Rymanowi tym razem na jego sprawie rozwodowej. Olga jest jednak przeciwna udzia owi corki w tej sprawie. Ryman po kolejnych wspolnychzdj ciach na nowo zaczyna dziewczynie grozi . Tolek w tajemnicy przed Iren probuje porozmawia z jej synem Waldemarem. Tymczasem jego narzeczona opowiada o swoim konflikcie z synem Basi ca win za problemy z Waldkiem obarczaj c synow
04:55

Wojownicy czasu
Kierunek Berlin czyli Odra i Nysa 1945. Tematem tego odcinka programu b dzie forsowanie przez 1. i 2. Armi Wojska Polskiego Odry i Nysy u yckiej. 16 kwietnia 1945 r. armie trzech frontow sowieckich przyst pi y do forsowania Odry i Nysy u yckiej rozpoczynaj c jedn z ostatnich ofensyw II wojny. Dwa tygodnie po niej ofensywa znana jako operacja berli ska zako czy a si zdobyciem stolicy hitlerowskichNiemiec. Grzegorz Gajewski przybli y kulisy powstania 1. i 2. Armii WP rekonstruktorzy opowiedz o uzbrojeniu i ekwipunku o nierzy z tamtego czasu. Warunki bitewne rekonstruktorzy starali si odtworzy z najwi ksz pieczo owito ci wcielaj c si tak e w role s u b pomocniczych. O tym jak wygl da a praca sanitariuszki opowie jedna z uczestniczek rekonstrukcji. Poznamy nie tylko tajniki polskich i radzieckich oddzia ow lecz tak e tworz cych lini obrony wojsk niemieckich - oddzia ow tworzonych z nastoletnich cz onkow Hitlerjugend
05:30

Midnight News
TVPOLONIA
06:00

Polonia 24
Program informacyjny skierowany do Polakow mieszkaj cych w kraju i za granic . Polonia 24 - to program informacyjno - publicystyczny koncentruj cy si woko problematyki polskiej i polonijnej. Prezentowane materia y s utrzymane w formule dynamicznego programu newsowego podzielonego na sekcje: stricte newsow polonijn (materia y ze wiata o tematyce polskiej i polonijnej) kulturaln i lifestylow gospodarcz . Ca o wzbogacaj sta e pozycje komentarzowe
06:30

Stacja innowacja
Polacy coraz mielej podejmuj proby zaistnienia na wiatowym rynku technologii co cz sto owocuje spektakularnym sukcesem. O polskie technologie od lat zabiegaj zagraniczne koncerny. Sukcesy te udowadniaj e stereotypem jest przekonanie jakoby polskie produkty by y ma o innowacyjne i gorsze od zachodnich. Program Stacja innowacja! przedstawia polskich wynalazcow pracuj cych na uczelniach w firmach i instytucjach badawczych. Ich wynalazki podbijaj wiatowe rynki wp ywaj c na ycie ludzi poprawiaj c je i udoskonalaj c
06:45

Polacy na ratunek ydom
Rodzina Jaroszow. Rodzina Jaroszow mieszka a w podlubelskich Piaskach. Wi kszo owczesnej spo eczno ci tej miejscowo ci stanowili ydzi. Ju w 1940 roku zacz to tu nasiedla ludno ydowsk z Rzeszy. Rodzina Jaroszow zaanga owana w dzia alno konspiracyjn pomaga a ludno ci ydowskiej od samego pocz tku zanim jeszcze Niemcy utworzyli getto. Pomocy rodzina udziela a w rozmaity sposob m.in. za atwiaj c aryjskie dokumenty donosz c ywno a nawet bro . Marianna Jarosz i jej brat Maksymilian oprowadzaj nas po Piaskach i opowiadaj o tamtych czasach. O rodzinie Jaroszow mowi prof. Tomasz Panfil z IPN w Lublinie
07:00

Qulszo - kulinarne potyczki
Program telewizyjny o charakterze rozrywkowym w ktorym rywalizuj ze sob Ko a Gospody Wiejskich. To tworz ce je w wi kszo ci kobiety sprawi y e polska wie od y a. Coraz cz ciej chcemy tam bywa i korzysta z bogactwa tradycji. A tradycja to w du ej mierze to co na talerzu. Warto j pokaza w atrakcyjnej formie tym samym doceni ludzi ktorzy o ni dbaj . Promujemy polsk wie z jej wszystkimi warto ciami: regionalnymi produktami tradycyjnymi rodzinnymi gospodarstwami pokoleniowo ci . Przekonujemy e na wsi jest te miejsce dla m odych mieszka cow. Uczestnicy spotykaj si w zaaran owanym studiu aby na oczach widzow pochwali si swoim kunsztem kulinarnym ale te da pretekst do opowie ci o historii i tradycji miejsc subregionow z ktorych pochodz . To dla nich mo liwo opowiedzenia o wyj tkowo ci swoich ma ych ojczyzn i przekonania innych e tu za rogiem jest pi knie ciekawie i oczywi cie smacznie
07:30

Pytanie na niadanie - pobudka
Poranny magazyn Pytanie na niadanie jest nadawany na ywo. Ma charakter lifestylowy i kulturalny. Znajdziemy w nim rekomendacje kulturalne rozrywkowe a tak e poradnictwo do ktorego zapraszamy najlepszych ekspertow: lekarzy prawnikow dietetykow psychologow socjologow i stylistow. Odpowiadamy na wszystkie pytania dotycz ce codziennego ycia ktore nurtuj naszych widzow. Tematy dotycz problemow medycznych prawnych psychologicznych hobby oraz stylu ycia
07:55

Pytanie na niadanie
Poranny magazyn Pytanie na niadanie jest nadawany na ywo. Ma charakter lifestylowy i kulturalny. Znajdziemy w nim rekomendacje kulturalne rozrywkowe a tak e poradnictwo do ktorego zapraszamy najlepszych ekspertow: lekarzy prawnikow dietetykow psychologow socjologow i stylistow. Odpowiadamy na wszystkie pytania dotycz ce codziennego ycia ktore nurtuj naszych widzow. Tematy dotycz problemow medycznych prawnych psychologicznych hobby oraz stylu ycia
10:35

Panorama
G owny program informacyjny telewizyjnej Dwojki podsumowuj cy najwa niejsze wydarzenia minionego dnia w kraju i na wiecie
10:40

Pytanie na niadanie
Poranny magazyn Pytanie na niadanie jest nadawany na ywo. Ma charakter lifestylowy i kulturalny. Znajdziemy w nim rekomendacje kulturalne rozrywkowe a tak e poradnictwo do ktorego zapraszamy najlepszych ekspertow: lekarzy prawnikow dietetykow psychologow socjologow i stylistow. Odpowiadamy na wszystkie pytania dotycz ce codziennego ycia ktore nurtuj naszych widzow. Tematy dotycz problemow medycznych prawnych psychologicznych hobby oraz stylu ycia
11:10

Studio Lwow
Program przygotowywany przez polskich dziennikarzy mieszkaj cych we Lwowie przedstawia sytuacj spo eczn i polityczn oraz wydarzenia na Ukrainie z perspektywy yj cych tam Polakow. W programie pojawi si relacje z bie cych wydarze oraz informacje o tym co jest najwa niejsze dla mieszka cow Lwowa. B dzie mowa o sytuacji Polakow edukacji w polskich szko ach. Zostan poruszone zagadnienia zwi zane z polsk kultur oraz kwestie zwi zane z dbaniem o pami historyczn i o wa ne dla Polakow miejsca na Kresach
11:30

Barwy szcz cia
Olga kontaktuje si z Natali donosz c prawniczce o gro bach ze strony Rymana. Zwole ska na nowo zaczyna a owa e w ogole zgodzi a si reprezentowa re ysera. Agata odnosi w pracy sukces dzi ki strategii ktor wymy li a razem z Justinem. Sp dza ze Skotnickim kolejnepopo udnie tym razem w klubie fitness. Zaskakuje ich S awka. Jola probuje poprawi humor Irence oraz Basi czuj c e przyjacio ki wcale nie ciesz si na my l o wieczorzepanie skim. Tymczasem Tolek odnajduje w ko cu syna narzeczonej i wyznaje Waldkowi jak bardzo Irena pragnie zobaczy go na lubie
TVPOLONIA
12:00

Wiadomo ci
Codzienny serwis informacyjny prezentuj cy najwa niejsze wydarzenia z kraju i ze wiata. Program jest nadawany na ywo ze studia A Telewizyjnej Agencji Informacyjnej przy pl. Powsta cow Warszawy 7 w Warszawie
12:15

Ojciec Mateusz
Upadek. odc. 191 Autor krymina ow Marek Sandecki razem ze swoj agentk Monik Karel rozgl da si na targu staroci za kolejn maszyn do pisania. Przed nim spotkanie autorskie w Sandomierzu. Na komendzie zjawia si aspirant Antoni Dziubak (Bart omiej Firlet). Oznajmia e dosta przydzia do s u by w Sandomierzu. W kawiarni dochodzi do ma e skiej k otni mi dzy Mari (Halina Skoczy ska) i Oskarem (Marek Siudym) Kurkami. M czyzna wyznaje e odchodzi do innej. Aspirant Dziubak tymczasowo zatrzymuje si na plebanii. Marek Sandecki s abnie w sklepie jubilerskim Oskara. Oskar wybiega po wod na zaplecze a w tym momencie Marek kradnie bi uteri i ucieka ze sklepu
13:05

Ojciec Mateusz
Matczyne serce. Mateusz odprowadza Emilk do kole anki. Przed domem dochodzi do k otni Marceliny matki Ro y z Korneli jej macoch . Babcia wzywa policj bo zauwa y a na plebanii ba agan i otwarte drzwi. Policjanci dostaj wezwanie do magazynu budowlanego. Okazuje si e nie yje Mirek Fabisiak. Zastali na miejscu Korneli z pistoletem w r kach. Kobieta jest w szoku. W czasie przes uchania wyznaje e pojecha a do pracy Mirka po tajemniczym telefonie sugeruj cym e m czyzna j zdradza
14:00

Urodzony pod szcz liwym minera em
Widz pod a za coraz bardziej emocjonalnymi poszukiwaniami ladow wyj tkowo ciekawego ycia Ignacego Domeyki urodzonego w szlacheckim domu na Litwie. Jego rodzina to rod o wielkich maj tno ciach znacz cych koligacjach (np. z Ancutami oraz rodem Pileckich z ktorego pochodzi nasz inny narodowy bohater Witold Pilecki) oraz silnym przywi zaniu do narodowo ci polskiej czego dowodzili or nie przez wieki. Pierwszoplanowa posta jest odkrywana i opisywana przez narratora podro nika a w a ciwie poszukiwacza niezmiernie fascynuj cych faktow z ycia Domeyki
15:00

Wiadomo ci
Codzienny serwis informacyjny prezentuj cy najwa niejsze wydarzenia z kraju i ze wiata. Program jest nadawany na ywo ze studia A Telewizyjnej Agencji Informacyjnej przy pl. Powsta cow Warszawy 7 w Warszawie
15:20

Agatka
Agatka i ufoludek. Agatka ma w swoim pokoju now lampk nocn ktora obraca si i wy wietla na cianach gwiazdy i planety. Agatka jest zachwycona a chomik Cyryl ma pretensje e nie mo e spa bo jest zbyt jasno
15:30

Mami Fatale
Mega Prosilla. Mami Fatale to seria animowana dla dzieci o zr cznej kucharce ktorej towarzysz ma y psiak i prosiaczek. Mami przyrz dza potrawy z warzyw uprawianych we w asnym ogrodzie doprawiaj c szczypt wyobra ni i wysmakowanego humoru. Dodatkow atrakcj serii jest jej narrator: Robert Mak owicz. Znakomita zabawa rownie dla doros ych
15:40

Nela - ma a reporterka
Mnisi buddyjscy. 8-letnia Nela ktora od trzech lat podro uje i zwiedza kontynenty zabiera widzow na spotkanie z magicznym wiatem przyrody i egzotycznymi mieszka cami odleg ych krain. Dziewczynka odwiedzi m.in. Tajlandi Malezj i Kambod Filipiny Finlandi i Grenlandi . Dzi ki ciekawym reporta om dzieci mog wraz z Nel poznawa wiat
16:00

Korona krolow. Jagiellonowie
Tajemnice ma e stwa. Zima 1402. Wszyscy maj problemy: Anna Cylejska (Milena Staszuk) ma poranne md o ci Jagie o (Sebastian Skocze ) ma problem z Ziemi Dobrzy sk Ulryk von Jungingen (Szymon Nygard) czeka od witu na pos uchanie a Zbigniewa z Brzezia(Marcin Pi towski) boli z b. Anna Witoldowa (Ma gorzata Klara) sk ada ofiar z krwi koguta a widrygie o (Micha Chru ciel) chowa si w beczce. W dodatku Saule (Agata Pieszko) dostaje zadanie - Jagie o nie mo e mie potomka
16:30

Barwy szcz cia
Olga kontaktuje si z Natali donosz c prawniczce o gro bach ze strony Rymana. Zwole ska na nowo zaczyna a owa e w ogole zgodzi a si reprezentowa re ysera. Agata odnosi w pracy sukces dzi ki strategii ktor wymy li a razem z Justinem. Sp dza ze Skotnickim kolejnepopo udnie tym razem w klubie fitness. Zaskakuje ich S awka. Jola probuje poprawi humor Irence oraz Basi czuj c e przyjacio ki wcale nie ciesz si na my l o wieczorzepanie skim. Tymczasem Tolek odnajduje w ko cu syna narzeczonej i wyznaje Waldkowi jak bardzo Irena pragnie zobaczy go na lubie
17:00

Teleexpress
Serwis informacyjny nadawany codziennie na ywo prezentuj cy bie ce wydarzenia wiadomo ci kulturalne oraz ciekawostki z kraju i ze wiata. Teleexpress jest najstarszym obecnie istniej cym ogolnopolskim programem informacyjnym. Po raz pierwszy pojawi si na antenie 26 czerwca 1986 roku wydanie prowadzi Wojciech Mazurkiewicz. W 2011 roku redakcja programu zosta a odznaczona srebrnym medalem Za Zas ugi dla Po arnictwa
17:20

Afryka ski cud Maksymiliana
Tanzania - to jeden z najbiedniejszych krajow Afryki Wschodniej. Pa stwo z trudem odbudowuje si po wieloletniej wyniszczaj cej wojnie z s siaduj c Ugand . Problemow jest wiele: brak pracy brak dost pu do opieki medycznej bark wszelakiej infrastruktury. Jednym z najwi kszych wyzwa dla rz dz cych jest zapewnienie dzieciom i m odzie y dost pu do edukacji na dobrym poziomie. Ponad 70 % populacji kraju stanowi ludzie poni ej 35 roku ycia. Spo rod krajow rozwijaj cych si Tanzania ma jeden z najni szych wska nikow dost pu do edukacji. Z danych statystycznych wynika e szko podstawow ko czy 63% dzieci ze rodowisk wiejskich i 83% uczniow z miast. Najwi ksza pomoc pozarz dow w zakresie prywatnej edukacji nios od lat katolickie misje i parafie. Ksi a i siostry zakonne pomagaj najbardziej potrzebuj cym prowadz c sieroci ce przedszkola oraz szko y podstawowe i rednie. Film opowiada o pracy polskich misjonarzy w mie cie Dar es Salaam w Tanzanii
17:55

Kierunek Zachod
Magazyn przedstawia wydarzenia spo eczne kulturalne i religijne w ktorych bior udzia Polacy mieszkaj cy w krajach Europy Zachodniej. Program prezentuje rownie sylwetki polskich emigrantow dbaj cych o dobr opini ojczyzny na Zachodzie
18:10

Magazyn z Wysp
Magazyn informuj cy o sprawach wa nych z punktu widzenia Polakow mieszkaj cych w Wielkiej Brytanii i Irlandii. Prezentuje aktywno rodowisk polonijnych opowiada o problemach ktorymi yj rodacy za granic o bie cych wydarzeniach kulturalnych spo ecznych i politycznych
18:30

Informacje kulturalne
Przegl d najwa niejszych wydarze kulturalnych. Podro po wystawach kinach teatrach a tak e rozmowy i opinie czo owych postaci ze wiata kultury
18:45

Czym yje wiat
W programie b dzie mowa o najwa niejszych wydarzeniach i sprawach poruszaj cych spo ecze stwa w Europie i na wiecie. Pojawi si te ciekawostki i krotkie analizy
19:05

Gra s ow. Krzy owka
Teleturniej sprawdzaj cy wiedz oparty na formule krzy owki wykorzystuj cy nies abn c popularno tego typu gry umys owej oraz ch rywalizacji. W codziennej rozgrywce czworo uczestnikow zmierzy si ze sob by zdoby tytu finalisty dnia i uzyska mo liwo wzi cia udzia u w finale tygodnia. Zasady rozwi zywania zada umo liwiaj widzom szybkie i intuicyjne przyswojenie regu gry bez wzgl du na wiek i mo liwo ci percepcyjne a program ma lekk przyst pn formu opart na dowcipnym przewrotnym konstruowaniu hase
19:30

Wiadomo ci
Codzienny serwis informacyjny prezentuj cy najwa niejsze wydarzenia z kraju i ze wiata. Program jest nadawany na ywo ze studia A Telewizyjnej Agencji Informacyjnej przy pl. Powsta cow Warszawy 7 w Warszawie
TVPOLONIA
20:00

Pogoda
Codzienny serwis informacyjny z prognoz pogody nadawany po Wiadomo ciach po udniowych Wiadomo ciach porannych i popo udniowych po Teleexpressie i po g ownym wydaniu Wiadomo ci. Prognoz pogody w TVP prezentuj m.in. Aleksandra Kostka Waldemar Dolecki Marzena S upkowska Monika Andrzejczak i Ziemowit P dziwiatr
20:05

Sport
Program podsumowuj cy najwa niejsze wydarzenia sportowe ze szczegolnym naciskiem na osi gni cia polskich zawodnikow i reprezentacji w ro nych dyscyplinach. Pojawi si informacje o wa nych rozgrywkach i zawodach organizowanych w Polsce i na wiecie. Redakcja najwi cej miejsca po wi ca dyscyplinom sportowym popularnym w rod Polakow m.in. pi ce no nej i siatkowce ale nie zabraknie mniej popularnych konkurencji i sportow zimowych
20:20

Blondynka
Truj ca s odycz. Matka Marcina przyje d a aby pozna Sylwi . Wojt negocjuje z Dalmat odkupienie klaczy. Jasiunia i Marcin nie mog dodzwoni si do Australii. Z e przeczucia nie pozwalaj kobiecie zasn
21:10

Blondynka
Uwa ajcie lisy dziki i rogacze. W zamian za wolno Bondyra musi zdoby kocie skorki ktore maj pomoc onie celnika wyleczy chorob nerek. W Majakach pojawia si tajemnicza posta - fotograf zaciekawiony yciem wsi
22:05

Polonia 24
Program informacyjny skierowany do Polakow mieszkaj cych w kraju i za granic . Polonia 24 - to program informacyjno - publicystyczny koncentruj cy si woko problematyki polskiej i polonijnej. Prezentowane materia y s utrzymane w formule dynamicznego programu newsowego podzielonego na sekcje: stricte newsow polonijn (materia y ze wiata o tematyce polskiej i polonijnej) kulturaln i lifestylow gospodarcz . Ca o wzbogacaj sta e pozycje komentarzowe
22:35

Magazyn Ekspresu Reporterow
Cykliczny program studyjny emitowany na ywo. Autorzy Magazynu Ekspresu Reporterow przedstawiaj reporta e o tematyce spo ecznej. Docieraj wsz dzie tam gdzie dzieje si co wa nego. Bohaterami dokumentow s zwykli ludzie ich troski i rado ci tragedie i sukcesy. W magazynie poruszane s sprawy wa ne i kontrowersyjne pokazywane sylwetki ludzi ktorych postawa ycie i dzia alno mog by wzorcem moralnym we wspo czesnym wiecie. Zaproszeni do studia go cie komentuj obejrzane materia y
23:30

Le niczowka
Po nami tnej nocy Pol i Daniela budzi wizyta szefa ekipy remontowej. Chwil po wyj ciu m czyzny do drzwi mieszkania dobija si Krzysztof. Kasia i Konrad odwiedzaj matk Oliwii Sici skiej. Okazuje si e dziewczyna zgin a w wypadku samochodowym. W ciek a Beatka wlepia Kurkowi i Gromniakom mandaty. Dziewczyn prze laduje Zielona R ka
Activate Live-Chat