OTR
Date
<
March 2023
>
Mo
Tu
We
Th
Fr
Sa
Su
 
 
01
02
03
04
05
27
28
29
30
31
 
 
Station

TVPOLONIA
TVPOLONIA
00:00

Midnight News
00:35

Gra s ow. Krzy owka
Teleturniej sprawdzaj cy wiedz oparty na formule krzy owki wykorzystuj cy nies abn c popularno tego typu gry umys owej oraz ch rywalizacji. W codziennej rozgrywce czworo uczestnikow zmierzy si ze sob by zdoby tytu finalisty dnia i uzyska mo liwo wzi cia udzia u w finale tygodnia. Zasady rozwi zywania zada umo liwiaj widzom szybkie i intuicyjne przyswojenie regu gry bez wzgl du na wiek i mo liwo ci percepcyjne a program ma lekk przyst pn formu opart na dowcipnym przewrotnym konstruowaniu hase
01:00

Magazyn z Wysp
Magazyn informuj cy o sprawach wa nych z punktu widzenia Polakow mieszkaj cych w Wielkiej Brytanii i Irlandii. Prezentuje aktywno rodowisk polonijnych opowiada o problemach ktorymi yj rodacy za granic o bie cych wydarzeniach kulturalnych spo ecznych i politycznych
01:30

Wiadomo ci
Codzienny serwis informacyjny prezentuj cy najwa niejsze wydarzenia z kraju i ze wiata. Program jest nadawany na ywo ze studia A Telewizyjnej Agencji Informacyjnej przy pl. Powsta cow Warszawy 7 w Warszawie
02:00

Pogoda
Codzienny serwis informacyjny z prognoz pogody nadawany po Wiadomo ciach po udniowych Wiadomo ciach porannych i popo udniowych po Teleexpressie i po g ownym wydaniu Wiadomo ci. Prognoz pogody w TVP prezentuj m.in. Aleksandra Kostka Waldemar Dolecki Marzena S upkowska Monika Andrzejczak i Ziemowit P dziwiatr
02:03

Sport
Program podsumowuj cy najwa niejsze wydarzenia sportowe ze szczegolnym naciskiem na osi gni cia polskich zawodnikow i reprezentacji w ro nych dyscyplinach. Pojawi si informacje o wa nych rozgrywkach i zawodach organizowanych w Polsce i na wiecie. Redakcja najwi cej miejsca po wi ca dyscyplinom sportowym popularnym w rod Polakow m.in. pi ce no nej i siatkowce ale nie zabraknie mniej popularnych konkurencji i sportow zimowych
02:10

Polonia 24
Program informacyjny skierowany do Polakow mieszkaj cych w kraju i za granic . Polonia 24 - to program informacyjno - publicystyczny koncentruj cy si woko problematyki polskiej i polonijnej. Prezentowane materia y s utrzymane w formule dynamicznego programu newsowego podzielonego na sekcje: stricte newsow polonijn (materia y ze wiata o tematyce polskiej i polonijnej) kulturaln i lifestylow gospodarcz . Ca o wzbogacaj sta e pozycje komentarzowe
02:40

Na dobre i na z e
Prawdziwy ziom. Tretter wci ma ataki paniki. W ko cu zg asza si na badania do Begera. Alina by zadba o zdrowie seniora wprasza si do niego na noc. Beger molestuje Oliwi . Dziewczyna rani go w r k skalpelem
03:35

Wojenne dziewczyny
Gdy Nitka sp dza czas na b oniach pa acowych nagle kto j porywa i wywozi w nieznanym kierunku. Okazuje si e uprowadzi j Odrow poniewa zamierza uzyska od niej informacje ktore uratuj mu ycie. Zyga znajduje w lesie konia Nitki. Podejrzewa Odrow a o udzia w znikni ciu dziewczyny. W rod je cow wykorzystywanych do bada w o rodku jest pilotka elitarnego oddzia u odpowiadaj cego za naloty nocnych bombowcow. Kobieta zostaje zabrana na przes uchanie w Warszawie. Meier informuje So k . Magda ma dowodzi akcj odbicia pilotki
04:25

Barwy szcz cia
Olga kontaktuje si z Natali donosz c prawniczce o gro bach ze strony Rymana. Zwole ska na nowo zaczyna a owa e w ogole zgodzi a si reprezentowa re ysera. Agata odnosi w pracy sukces dzi ki strategii ktor wymy li a razem z Justinem. Sp dza ze Skotnickim kolejnepopo udnie tym razem w klubie fitness. Zaskakuje ich S awka. Jola probuje poprawi humor Irence oraz Basi czuj c e przyjacio ki wcale nie ciesz si na my l o wieczorzepanie skim. Tymczasem Tolek odnajduje w ko cu syna narzeczonej i wyznaje Waldkowi jak bardzo Irena pragnie zobaczy go na lubie
04:55

Afryka ski cud Maksymiliana
Tanzania - to jeden z najbiedniejszych krajow Afryki Wschodniej. Pa stwo z trudem odbudowuje si po wieloletniej wyniszczaj cej wojnie z s siaduj c Ugand . Problemow jest wiele: brak pracy brak dost pu do opieki medycznej bark wszelakiej infrastruktury. Jednym z najwi kszych wyzwa dla rz dz cych jest zapewnienie dzieciom i m odzie y dost pu do edukacji na dobrym poziomie. Ponad 70 % populacji kraju stanowi ludzie poni ej 35 roku ycia. Spo rod krajow rozwijaj cych si Tanzania ma jeden z najni szych wska nikow dost pu do edukacji. Z danych statystycznych wynika e szko podstawow ko czy 63% dzieci ze rodowisk wiejskich i 83% uczniow z miast. Najwi ksza pomoc pozarz dow w zakresie prywatnej edukacji nios od lat katolickie misje i parafie. Ksi a i siostry zakonne pomagaj najbardziej potrzebuj cym prowadz c sieroci ce przedszkola oraz szko y podstawowe i rednie. Film opowiada o pracy polskich misjonarzy w mie cie Dar es Salaam w Tanzanii
05:30

Midnight News
TVPOLONIA
06:00

Polonia 24
Program informacyjny skierowany do Polakow mieszkaj cych w kraju i za granic . Polonia 24 - to program informacyjno - publicystyczny koncentruj cy si woko problematyki polskiej i polonijnej. Prezentowane materia y s utrzymane w formule dynamicznego programu newsowego podzielonego na sekcje: stricte newsow polonijn (materia y ze wiata o tematyce polskiej i polonijnej) kulturaln i lifestylow gospodarcz . Ca o wzbogacaj sta e pozycje komentarzowe
06:30

S ownik [email protected
Edukacyjny talk-show po wi cony kulturze j zyka polskiego. Program niezwykle ceniony i lubiany szczegolnie przez polonijnych dziennikarzy i nauczycieli polskich szko za granic realizowany we wspo pracy z Wydzia em Polonistyki Uniwersytetu Wroc awskiego Uczestnicy widzowie rozsiani po wiecie za po rednictwem Internetu (Skypea) cz si ze studiem. Niezwykle lubiany ekspert wielka osobowo telewizyjna - prof. Jan Miodek rozwiewa w tpliwo ci udziela minilekcji poprawnej polszczyzny. Widzowie dzi ki S ownikowi [email protected] na bie co zapoznaj si ze zmianami zachodz cymi w j zyku polskim
07:00

Co dalej
Cykl nagrywany w wybranym wn trzu Muzeum Powstania Warszawskiego. Poruszane s tematy dotycz ce niepokojow naszych czasow. W centrum uwagi refleksja nad zjawiskami kulturowo - cywilizacyjnymi. Kryzys globalizacji m.in: wi kszo produkcji farmaceutycznej znajduje si w Chinach. Czy nie nale a oby zrewidowa europejskiej polityki farmaceutycznej Dotyczy to tak e wielu innych dziedzin produkcji gdzie Chiny s kluczowym dostawc lub poddostawc . Program z udzia em go ci prowadz na zmian : Piotr Gociek i Mateusz Bosak. W rod go ci: socjolodzy my liciele publicy ci futurolodzy itd. czenie poprzez komunikator internetowy np. Skypea
07:30

Pytanie na niadanie - pobudka
Poranny magazyn Pytanie na niadanie jest nadawany na ywo. Ma charakter lifestylowy i kulturalny. Znajdziemy w nim rekomendacje kulturalne rozrywkowe a tak e poradnictwo do ktorego zapraszamy najlepszych ekspertow: lekarzy prawnikow dietetykow psychologow socjologow i stylistow. Odpowiadamy na wszystkie pytania dotycz ce codziennego ycia ktore nurtuj naszych widzow. Tematy dotycz problemow medycznych prawnych psychologicznych hobby oraz stylu ycia
07:55

Pytanie na niadanie
Poranny magazyn Pytanie na niadanie jest nadawany na ywo. Ma charakter lifestylowy i kulturalny. Znajdziemy w nim rekomendacje kulturalne rozrywkowe a tak e poradnictwo do ktorego zapraszamy najlepszych ekspertow: lekarzy prawnikow dietetykow psychologow socjologow i stylistow. Odpowiadamy na wszystkie pytania dotycz ce codziennego ycia ktore nurtuj naszych widzow. Tematy dotycz problemow medycznych prawnych psychologicznych hobby oraz stylu ycia
10:35

Panorama
G owny program informacyjny telewizyjnej Dwojki podsumowuj cy najwa niejsze wydarzenia minionego dnia w kraju i na wiecie
10:40

Pytanie na niadanie
Poranny magazyn Pytanie na niadanie jest nadawany na ywo. Ma charakter lifestylowy i kulturalny. Znajdziemy w nim rekomendacje kulturalne rozrywkowe a tak e poradnictwo do ktorego zapraszamy najlepszych ekspertow: lekarzy prawnikow dietetykow psychologow socjologow i stylistow. Odpowiadamy na wszystkie pytania dotycz ce codziennego ycia ktore nurtuj naszych widzow. Tematy dotycz problemow medycznych prawnych psychologicznych hobby oraz stylu ycia
11:10

Nad Niemnem - magazyn Polakow na Bia orusi
Program po wi cony yciu mniejszo ci polskiej na Bia orusi prezentuj cy wydarzenia kulturalne i spo eczne najwa niejsze dla mieszkaj cych tam Polakow. Autorzy docieraj do ludzi i miejsc zwi zanych z histori dawnej Rzeczypospolitej. Przewodnikiem po polskich cie kach na Bia orusi jest Aleksy Szota - krajoznawca historyk polskiej kultury sztuki i architektury. Widzowie w Polsce i na wiecie mog pozna warunki w ktorych yj Polacy za wschodni granic
11:30

Barwy szcz cia
Ewa idzie z przyjacio k Ewelin na domowk do jednego z kolegow w tajemnicy przed swoj babci . Ich sekret wychodzi jednak na jaw bo w drodze obie nastolatki wpadaj na Umi sk a gdy po niej dziewczyny zamawiaj taksowk kierowc okazuje si Patryk ktory jest ich nauczycielem. Justin nadal probuje pogodzi si z Patrykiem a ten zmusza go w ko cu by obieca e nigdy nie zwi e si z Agat . Laura uparcie nachodzi Klar tym razem prosz c ju tylko o 20 tysi cy z otych w zamian za odwo anie wszystkich oskar e . Dziewczyna wyznaje przy okazji pisarce e jej dzia aniami od pocz tku kierowa Bartosz. Basia spotyka si z Arturem a gdy oboje wpadaj przypadkiem na Urszul ta od razu zaczyna wypytywa przyjacio k o Chowa skiego
TVPOLONIA
12:00

Wiadomo ci
Codzienny serwis informacyjny prezentuj cy najwa niejsze wydarzenia z kraju i ze wiata. Program jest nadawany na ywo ze studia A Telewizyjnej Agencji Informacyjnej przy pl. Powsta cow Warszawy 7 w Warszawie
12:15

Blondynka
Truj ca s odycz. Matka Marcina przyje d a aby pozna Sylwi . Wojt negocjuje z Dalmat odkupienie klaczy. Jasiunia i Marcin nie mog dodzwoni si do Australii. Z e przeczucia nie pozwalaj kobiecie zasn
13:05

Blondynka
Uwa ajcie lisy dziki i rogacze. W zamian za wolno Bondyra musi zdoby kocie skorki ktore maj pomoc onie celnika wyleczy chorob nerek. W Majakach pojawia si tajemnicza posta - fotograf zaciekawiony yciem wsi
14:00

Ostatnia Habsbur anka
Film pokazuj cy losy ostatnich Habsburgow z ywca na bazie rozmowy z ksi n Renat Habsburg Lorena de Zulueta cork arcyksi cia Karola Olbrachta Habsburga ostatniego dziedzica z ywca i arcyksi nej Alicji Ancarcrona (primo voto Badeni). Kanw scenariusza filmu jest tre pocztowek ktore ksi na Renata i jej rodze stwo otrzymywali od swojego taty z podro y. Pocztowki te zosta y wystawione na sprzeda przez jednego z mieszka cow ywca na jednej z najpopularniejszych aukcji internetowych. Tre tych pocztowek przeniesie widzow w czasy przedwojenne i b dzie pretekstem do opowiedzenia historii ostatnich ywieckich Habsburgow
15:00

Wiadomo ci
Codzienny serwis informacyjny prezentuj cy najwa niejsze wydarzenia z kraju i ze wiata. Program jest nadawany na ywo ze studia A Telewizyjnej Agencji Informacyjnej przy pl. Powsta cow Warszawy 7 w Warszawie
15:20

Mi Uszatek
Przepraszam. Mi Uszatek to posta znana ksi ek dla dzieci stworzona przez pisarza Czes awa Janczarskiego i ilustratora Zbigniewa Rychlickiego. W serialu animowanym Uszatek prze ywa rozmaite przygody. Towarzysz mu przyjaciele: Prosiaczek Kroliczki Zaj czek i pies Kruczek. Mi uczy si zasad dobrego wychowania przyja ni tolerancji i uczciwo ci
15:30

Mi Uszatek
Chwalipi ty. Ekranizacja przygod Misia Uszatka znanego wcze niej z prasy dzieci cej oraz ksi ek autorstwa Czes awa Janczarskiego. Uszatek w gronie swoich przyjacio Prosiaczka Kroliczkow Zaj czka i psa Kruczka prze ywa najrozmaitsze przygody ucz c przy okazji najm odszych widzow zasad dobrego wychowania przyja ni tolerancji i uczciwo ci czyli tego co w yciu wa ne.
15:40

Tajemnica szyfru Marabuta
Na tratwie. Serial animowany dla dzieci. Zabawne perypetie dwojki detektywow i ich przyjacio prze ladowanych przez gro nego przest pc - kameleona Super. Przyjaciele spotykaj si na tratwie gdzie Tarapat ujawnia i jest w posiadaniu szyfru Marabuta
16:00

Korona krolow. Jagiellonowie. Taka historia
Klasztor lub lub. Klasztor lub lubPierwszy klasztor ktory powsta w dawnej Europie za o yli benedyktyni ktorzy swoj siedzib mieli na Monte Casino. Wed ug regu y benedykty skiej pocz y powstawa nowe zakony m skie a niebawem i e skie. Pierwszym z nich by y klaryski do ktorych wkrotce do czy y cysterki i norbertanki. Aby wst pi do klasztoru trzeba by o by kobiet z bogatego rodu. W rodzinach ksi cych oraz mo nych nierzadko wysy ano corki do klasztoru by a to bowiem rownie pewnego rodzaju inwestycja i zaszczyt. Kandydatki na zakonnice wnosi y najcz ciej bogate uposa enie - czasami by o to kilkadziesi t wsi. W Krakowie by wtedy tak e Zakon Ducha wi tego. Zakonnicy i zakonnice mieli modli si do Ducha wi tego milcze i opiekowa si osobami starymi ubogimi chorymi pielgrzymami oraz porzuconymi dzie mi. Prowadzono wi c co w rodzaju przytu ku i dzisiejszego domu dziecka. By to jedyny zakon do ktorego mog y wst powa biedne kobiety
16:30

Barwy szcz cia
Ewa idzie z przyjacio k Ewelin na domowk do jednego z kolegow w tajemnicy przed swoj babci . Ich sekret wychodzi jednak na jaw bo w drodze obie nastolatki wpadaj na Umi sk a gdy po niej dziewczyny zamawiaj taksowk kierowc okazuje si Patryk ktory jest ich nauczycielem. Justin nadal probuje pogodzi si z Patrykiem a ten zmusza go w ko cu by obieca e nigdy nie zwi e si z Agat . Laura uparcie nachodzi Klar tym razem prosz c ju tylko o 20 tysi cy z otych w zamian za odwo anie wszystkich oskar e . Dziewczyna wyznaje przy okazji pisarce e jej dzia aniami od pocz tku kierowa Bartosz. Basia spotyka si z Arturem a gdy oboje wpadaj przypadkiem na Urszul ta od razu zaczyna wypytywa przyjacio k o Chowa skiego
17:00

Teleexpress
Serwis informacyjny nadawany codziennie na ywo prezentuj cy bie ce wydarzenia wiadomo ci kulturalne oraz ciekawostki z kraju i ze wiata. Teleexpress jest najstarszym obecnie istniej cym ogolnopolskim programem informacyjnym. Po raz pierwszy pojawi si na antenie 26 czerwca 1986 roku wydanie prowadzi Wojciech Mazurkiewicz. W 2011 roku redakcja programu zosta a odznaczona srebrnym medalem Za Zas ugi dla Po arnictwa
17:20

Stacja innowacja
Polacy coraz mielej podejmuj proby zaistnienia na wiatowym rynku technologii co cz sto owocuje spektakularnym sukcesem. O polskie technologie od lat zabiegaj zagraniczne koncerny. Sukcesy te udowadniaj e stereotypem jest przekonanie jakoby polskie produkty by y ma o innowacyjne i gorsze od zachodnich. Program Stacja innowacja! przedstawia polskich wynalazcow pracuj cych na uczelniach w firmach i instytucjach badawczych. Ich wynalazki podbijaj wiatowe rynki wp ywaj c na ycie ludzi poprawiaj c je i udoskonalaj c
17:45

Polacy wiatu
Jan Czochralski. Projekt trzynastu etiud filmowych przybli aj cych widzom sylwetki wybitnych polskich naukowcow yj cych w ro nych zak tkach wiata ktorzy swoj prac i odkryciami dali podstawy do rozwoju nauki. W krotkich filmach poznamy niezwyk e historie wybitnych Polakow ktorzy pomimo odleg o ci jaka ich dzieli a od ojczyzny sercem byli oddani Polsce ale swoim umys em i talentem s u yli innym narodom. Poczet polskich naukowcow otwiera sylwetka Marii Sk odowskiej - Curie podwojnej Noblistki
17:55

W obiektywie Polonii
Wschod. Cykl reporta y realizowany na Kresach g ownie na Ukrainie przybli aj cy mieszka com Polski miejsca urodzenia ich dziadow i pradziadow
18:10

Wilnoteka
Magazyn informacyjno-publicystyczny sk adaj cy si z reporta u szeroko ukazuj cego najwa niejsze lub najbardziej kontrowersyjne wydarzenia oraz z kilku felietonow. Autorzy b d towarzyszyli aktualnym wydarzeniom ukazuj c na bie co ycie spo eczne kulturalne polityczne i gospodarcze Polakow na Litwie. B d rownie si gali do historii i tradycji by przypomnie wa ne dla ka dego Polaka miejsca postacie i wydarzenia jak te relacje z Litwinami i stosunek w adz oraz osob prywatnych do zabytkow i pami tek polskiej kultury
18:30

Informacje kulturalne
Przegl d najwa niejszych wydarze kulturalnych. Podro po wystawach kinach teatrach a tak e rozmowy i opinie czo owych postaci ze wiata kultury
18:45

Czym yje wiat
W programie b dzie mowa o najwa niejszych wydarzeniach i sprawach poruszaj cych spo ecze stwa w Europie i na wiecie. Pojawi si te ciekawostki i krotkie analizy
19:05

Gra s ow. Krzy owka
Teleturniej sprawdzaj cy wiedz oparty na formule krzy owki wykorzystuj cy nies abn c popularno tego typu gry umys owej oraz ch rywalizacji. W codziennej rozgrywce czworo uczestnikow zmierzy si ze sob by zdoby tytu finalisty dnia i uzyska mo liwo wzi cia udzia u w finale tygodnia. Zasady rozwi zywania zada umo liwiaj widzom szybkie i intuicyjne przyswojenie regu gry bez wzgl du na wiek i mo liwo ci percepcyjne a program ma lekk przyst pn formu opart na dowcipnym przewrotnym konstruowaniu hase
19:30

Wiadomo ci
Codzienny serwis informacyjny prezentuj cy najwa niejsze wydarzenia z kraju i ze wiata. Program jest nadawany na ywo ze studia A Telewizyjnej Agencji Informacyjnej przy pl. Powsta cow Warszawy 7 w Warszawie
TVPOLONIA
20:05

Pogoda
Codzienny serwis informacyjny z prognoz pogody nadawany po Wiadomo ciach po udniowych Wiadomo ciach porannych i popo udniowych po Teleexpressie i po g ownym wydaniu Wiadomo ci. Prognoz pogody w TVP prezentuj m.in. Aleksandra Kostka Waldemar Dolecki Marzena S upkowska Monika Andrzejczak i Ziemowit P dziwiatr
20:10

Sport
Program podsumowuj cy najwa niejsze wydarzenia sportowe ze szczegolnym naciskiem na osi gni cia polskich zawodnikow i reprezentacji w ro nych dyscyplinach. Pojawi si informacje o wa nych rozgrywkach i zawodach organizowanych w Polsce i na wiecie. Redakcja najwi cej miejsca po wi ca dyscyplinom sportowym popularnym w rod Polakow m.in. pi ce no nej i siatkowce ale nie zabraknie mniej popularnych konkurencji i sportow zimowych
20:20

Oficerowie
Nocny go. Ala i Sznajder dostaj si do domu Kondei. Odkrywaj sejf w ktorym spodziewaj si znale cenne dokumenty i teczki. Reporterzy TV Max przyje d aj do wi zienia w celu rejestracji zwierze Granda
21:10

Oficerowie
Wkr t. Ala odwiedza w szpitalu inspektora Kondej . Jakub Mond pod a za ni . M czyzna dopada inspektora w toalecie i w obecno ci Ali aplikuje mu mierciono ny zastrzyk
22:05

Polonia 24
Program informacyjny skierowany do Polakow mieszkaj cych w kraju i za granic . Polonia 24 - to program informacyjno - publicystyczny koncentruj cy si woko problematyki polskiej i polonijnej. Prezentowane materia y s utrzymane w formule dynamicznego programu newsowego podzielonego na sekcje: stricte newsow polonijn (materia y ze wiata o tematyce polskiej i polonijnej) kulturaln i lifestylow gospodarcz . Ca o wzbogacaj sta e pozycje komentarzowe
22:35

Ostatnia Habsbur anka
Film pokazuj cy losy ostatnich Habsburgow z ywca na bazie rozmowy z ksi n Renat Habsburg Lorena de Zulueta cork arcyksi cia Karola Olbrachta Habsburga ostatniego dziedzica z ywca i arcyksi nej Alicji Ancarcrona (primo voto Badeni). Kanw scenariusza filmu jest tre pocztowek ktore ksi na Renata i jej rodze stwo otrzymywali od swojego taty z podro y. Pocztowki te zosta y wystawione na sprzeda przez jednego z mieszka cow ywca na jednej z najpopularniejszych aukcji internetowych. Tre tych pocztowek przeniesie widzow w czasy przedwojenne i b dzie pretekstem do opowiedzenia historii ostatnich ywieckich Habsburgow
23:30

Le niczowka
Katarzyna pokazuje Konradowi zdj cie uszkodzonego samochodu Oliwki znalezione w telefonie Antoniego. Lesi ski sugeruje e kobieta powinna znow poj na komend . Daniel prosi Pol by pomog a mu uwolni dziadka ze szpitala psychiatrycznego. Janusz spieszy si ze z o eniem wniosku o ubezw asnowolnienie Bogdana. Katarzyna dowiaduje si e jej starsza corka mieszka z m odym Karczem
Activate Live-Chat