OTR
Date
<
March 2023
>
Mo
Tu
We
Th
Fr
Sa
Su
 
 
01
02
03
04
05
27
28
29
30
31
 
 
Station

TVPOLONIA
TVPOLONIA
00:00

Midnight News
00:35

Gra s ow. Krzy owka
Teleturniej sprawdzaj cy wiedz oparty na formule krzy owki wykorzystuj cy nies abn c popularno tego typu gry umys owej oraz ch rywalizacji. W codziennej rozgrywce czworo uczestnikow zmierzy si ze sob by zdoby tytu finalisty dnia i uzyska mo liwo wzi cia udzia u w finale tygodnia. Zasady rozwi zywania zada umo liwiaj widzom szybkie i intuicyjne przyswojenie regu gry bez wzgl du na wiek i mo liwo ci percepcyjne a program ma lekk przyst pn formu opart na dowcipnym przewrotnym konstruowaniu hase
01:00

W obiektywie Polonii
Wschod. Cykl reporta y realizowany na Kresach g ownie na Ukrainie przybli aj cy mieszka com Polski miejsca urodzenia ich dziadow i pradziadow
01:30

Wiadomo ci
Codzienny serwis informacyjny prezentuj cy najwa niejsze wydarzenia z kraju i ze wiata. Program jest nadawany na ywo ze studia A Telewizyjnej Agencji Informacyjnej przy pl. Powsta cow Warszawy 7 w Warszawie
02:00

Pogoda
Codzienny serwis informacyjny z prognoz pogody nadawany po Wiadomo ciach po udniowych Wiadomo ciach porannych i popo udniowych po Teleexpressie i po g ownym wydaniu Wiadomo ci. Prognoz pogody w TVP prezentuj m.in. Aleksandra Kostka Waldemar Dolecki Marzena S upkowska Monika Andrzejczak i Ziemowit P dziwiatr
02:03

Sport
Program podsumowuj cy najwa niejsze wydarzenia sportowe ze szczegolnym naciskiem na osi gni cia polskich zawodnikow i reprezentacji w ro nych dyscyplinach. Pojawi si informacje o wa nych rozgrywkach i zawodach organizowanych w Polsce i na wiecie. Redakcja najwi cej miejsca po wi ca dyscyplinom sportowym popularnym w rod Polakow m.in. pi ce no nej i siatkowce ale nie zabraknie mniej popularnych konkurencji i sportow zimowych
02:10

Polonia 24
Program informacyjny skierowany do Polakow mieszkaj cych w kraju i za granic . Polonia 24 - to program informacyjno - publicystyczny koncentruj cy si woko problematyki polskiej i polonijnej. Prezentowane materia y s utrzymane w formule dynamicznego programu newsowego podzielonego na sekcje: stricte newsow polonijn (materia y ze wiata o tematyce polskiej i polonijnej) kulturaln i lifestylow gospodarcz . Ca o wzbogacaj sta e pozycje komentarzowe
02:40

Ojciec Mateusz
Upadek. odc. 191 Autor krymina ow Marek Sandecki razem ze swoj agentk Monik Karel rozgl da si na targu staroci za kolejn maszyn do pisania. Przed nim spotkanie autorskie w Sandomierzu. Na komendzie zjawia si aspirant Antoni Dziubak (Bart omiej Firlet). Oznajmia e dosta przydzia do s u by w Sandomierzu. W kawiarni dochodzi do ma e skiej k otni mi dzy Mari (Halina Skoczy ska) i Oskarem (Marek Siudym) Kurkami. M czyzna wyznaje e odchodzi do innej. Aspirant Dziubak tymczasowo zatrzymuje si na plebanii. Marek Sandecki s abnie w sklepie jubilerskim Oskara. Oskar wybiega po wod na zaplecze a w tym momencie Marek kradnie bi uteri i ucieka ze sklepu
03:30

Ojciec Mateusz
Matczyne serce. Mateusz odprowadza Emilk do kole anki. Przed domem dochodzi do k otni Marceliny matki Ro y z Korneli jej macoch . Babcia wzywa policj bo zauwa y a na plebanii ba agan i otwarte drzwi. Policjanci dostaj wezwanie do magazynu budowlanego. Okazuje si e nie yje Mirek Fabisiak. Zastali na miejscu Korneli z pistoletem w r kach. Kobieta jest w szoku. W czasie przes uchania wyznaje e pojecha a do pracy Mirka po tajemniczym telefonie sugeruj cym e m czyzna j zdradza
04:25

Barwy szcz cia
Ewa idzie z przyjacio k Ewelin na domowk do jednego z kolegow w tajemnicy przed swoj babci . Ich sekret wychodzi jednak na jaw bo w drodze obie nastolatki wpadaj na Umi sk a gdy po niej dziewczyny zamawiaj taksowk kierowc okazuje si Patryk ktory jest ich nauczycielem. Justin nadal probuje pogodzi si z Patrykiem a ten zmusza go w ko cu by obieca e nigdy nie zwi e si z Agat . Laura uparcie nachodzi Klar tym razem prosz c ju tylko o 20 tysi cy z otych w zamian za odwo anie wszystkich oskar e . Dziewczyna wyznaje przy okazji pisarce e jej dzia aniami od pocz tku kierowa Bartosz. Basia spotyka si z Arturem a gdy oboje wpadaj przypadkiem na Urszul ta od razu zaczyna wypytywa przyjacio k o Chowa skiego
04:55

Per y Ba tyku
Z oto po nocy. Nowa seria dokumentalnych filmow przyrodniczych przybli aj cych widzom niezwyk y i ma o znany wiat przyrody Morza Ba tyckiego - od piaszczystych pla po morskie g biny
05:30

Midnight News
TVPOLONIA
06:00

Polonia 24
Program informacyjny skierowany do Polakow mieszkaj cych w kraju i za granic . Polonia 24 - to program informacyjno - publicystyczny koncentruj cy si woko problematyki polskiej i polonijnej. Prezentowane materia y s utrzymane w formule dynamicznego programu newsowego podzielonego na sekcje: stricte newsow polonijn (materia y ze wiata o tematyce polskiej i polonijnej) kulturaln i lifestylow gospodarcz . Ca o wzbogacaj sta e pozycje komentarzowe
06:30

Zakochaj si w Polsce
Szamotu y. Seria podro nicza popularyzuj ca wiedz o Polsce prowadzona przez znanego aktora Tomasza Bednarka. Odwidza ciekawe miejsca w wielu zak tkach kraju. W druje nie tylko szlakiem t umnie odwiedzanym przez turystow ale rownie dociera do miejsc o ktorych wiedz nieliczni. W trakcie tych podro y poznajemy histori miast zwiedzamy zamki oraz najpi kniejsze pa ace katedry klasztory pozosta o ci fortow twierdz obronnych i innych obiektow architektonicznych. Tomasz Bednarek na szlaku swoich podro y rozmawia z osobami ktore znaj doskonale histori prezentowanych zabytkow. Jego rozmowcami s m.in. przewodnicy kustosze historycy architekci etnografowie rekonstruktorzy. Tak tworz si opowie ci o polskiej historii kulturze architekturze oraz obyczajowo ci
07:00

Wojciech Cejrowski - boso przez wiat
Wielb d. Wojciech Cejrowski - podro nik fotograf pisarz publicysta cz onek Krolewskiego Towarzystwa Geograficznego w Londynie - czy pasj zwiedzania wiata i poznawania egzotycznych miejsc z niezwyk ym zmys em obserwacyjnym oraz poczuciem humoru. W programie oprocz relacji z podro y b dzie wiele dygresji i artow a tak e rozmowy z miejscow ludno ci prezentacja kultury ludowej i ciekawostek. Wojciech Cejrowski ch tnie wchodzi w interakcje z lud mi cz sto spiera si z tubylcami jest dociekliwy z humorem prezentuje swoj punkt widzenia
07:30

Pytanie na niadanie - pobudka
Poranny magazyn Pytanie na niadanie jest nadawany na ywo. Ma charakter lifestylowy i kulturalny. Znajdziemy w nim rekomendacje kulturalne rozrywkowe a tak e poradnictwo do ktorego zapraszamy najlepszych ekspertow: lekarzy prawnikow dietetykow psychologow socjologow i stylistow. Odpowiadamy na wszystkie pytania dotycz ce codziennego ycia ktore nurtuj naszych widzow. Tematy dotycz problemow medycznych prawnych psychologicznych hobby oraz stylu ycia
07:55

Pytanie na niadanie
Poranny magazyn Pytanie na niadanie jest nadawany na ywo. Ma charakter lifestylowy i kulturalny. Znajdziemy w nim rekomendacje kulturalne rozrywkowe a tak e poradnictwo do ktorego zapraszamy najlepszych ekspertow: lekarzy prawnikow dietetykow psychologow socjologow i stylistow. Odpowiadamy na wszystkie pytania dotycz ce codziennego ycia ktore nurtuj naszych widzow. Tematy dotycz problemow medycznych prawnych psychologicznych hobby oraz stylu ycia
10:30

Panorama
G owny program informacyjny telewizyjnej Dwojki podsumowuj cy najwa niejsze wydarzenia minionego dnia w kraju i na wiecie
10:35

Pytanie na niadanie
Poranny magazyn Pytanie na niadanie jest nadawany na ywo. Ma charakter lifestylowy i kulturalny. Znajdziemy w nim rekomendacje kulturalne rozrywkowe a tak e poradnictwo do ktorego zapraszamy najlepszych ekspertow: lekarzy prawnikow dietetykow psychologow socjologow i stylistow. Odpowiadamy na wszystkie pytania dotycz ce codziennego ycia ktore nurtuj naszych widzow. Tematy dotycz problemow medycznych prawnych psychologicznych hobby oraz stylu ycia
11:10

Stacja innowacja
Polacy coraz mielej podejmuj proby zaistnienia na wiatowym rynku technologii co cz sto owocuje spektakularnym sukcesem. O polskie technologie od lat zabiegaj zagraniczne koncerny. Sukcesy te udowadniaj e stereotypem jest przekonanie jakoby polskie produkty by y ma o innowacyjne i gorsze od zachodnich. Program Stacja innowacja! przedstawia polskich wynalazcow pracuj cych na uczelniach w firmach i instytucjach badawczych. Ich wynalazki podbijaj wiatowe rynki wp ywaj c na ycie ludzi poprawiaj c je i udoskonalaj c
11:30

Ja to mam szcz cie
Dzieciaki rosn jak na dro d ach. Ela chce i na ca onocn imprez . Joanna nie chce si na to zgodzi chyba e Marcin b dzie s u y jej za przyzwoitk . Marcin postanawia si o eni . Ostra reakcja Jerzego daje mu do my lenia. Zosia prze ywa kryzys zwi zany z wiekiem. Uwa a e jest stara i musi oszcz dza na emerytur . W dodatku dziewczynki chc zmieni szko poniewa Joanna i Jerzy musz wzi udzia w wi tecznym przedstawieniu integracyjnym. Jerzy podpad najm odszej corce bo niechc cy wypra ro ow sukienk ksi niczki w 90 stopniach. A Joanna podczas zakupow zapomina zabra Zosi ze sklepu
TVPOLONIA
12:00

Wiadomo ci
Codzienny serwis informacyjny prezentuj cy najwa niejsze wydarzenia z kraju i ze wiata. Program jest nadawany na ywo ze studia A Telewizyjnej Agencji Informacyjnej przy pl. Powsta cow Warszawy 7 w Warszawie
12:15

M jak mi o
1704 Serial obyczajowy Polska 2023 Re yseria: Sylwester Jakimow Scenariusz: Alina Pucha a Marta Michalak Agata Winnicka Aktorzy: Ma gorzata Pie kowska Robert Moskwa Anna Kerth Karol Strasburger Katarzyna Ko eczek Bart omiej Nowosielski Stefan Friedmann Teresa Lipowska Karina Wo niak Aleksander Szel g Ewa z trudem ukrywa zazdro gdy Artur okazuje w pracy czu o Marii. Gdy tylko ma okazj wbija rywalce kolejne szpile. A po niej zapowiada Argasi skiemu e planuje Rogowskiej odbi m a. W ko cu niemal zmusza Artura by zaprosi j na kolacj . Jagoda wci probuje odnale swojego ojca i podejrzewa e tajemniczym m czyzn z ktorym jej matka by a na pielgrzymce jest Staszek Pop awski. Basia znow szuka pomocy u Barbary gdy do Grabiny przyje d a nagle Wojtek. Zbli y a si do niego na obozie cho ca y czas jest zakochana w Dawidzie
13:05

M jak mi o
Lenka zaczyna nauk w liceum. Ma od razu a dwoch adoratorow - Antka oraz Igora. Idzie na wagary iwpada w k opoty gdy na jednej z imprez jej koledzy si gaj po narkotyki. Po niej Zdu scy maj problemytak e z Mi kiem ktory na treningu doznaje urazu kostki oraz bli niaczkami gdy jedna z dziewczynek trafia na SOR z koralikiem w nosie. Weronika - matka Poli - odkrywa e jest w ci y. Postanawia wrobi w dziecko Wernera nawi zuj c z prawnikiem ognisty romans. Budzy ski zdradza w tajemnicy Kamilowi e planuje wyjecha do Ukrainy by odnale bliskich Nadii. Tymczasem Julia odkrywa e Magda zaopiekowa a si Ukraink . Za amana przyje d a do Grabiny i oskar a rywalk o to e zaj a si dziewczynk by w ten sposob odebra jej Andrzeja
14:00

Giganci nauki
Energia odnawialna. W cyklu Giganci nauki przedstawieni zostan polscy odkrywcy wynalazcy konstruktorzy i projektanci. Pokazane zostan ich najwi ksze osi gni cia z wyja nieniem wagi poszczegolnych innowacji
15:00

Wiadomo ci
Codzienny serwis informacyjny prezentuj cy najwa niejsze wydarzenia z kraju i ze wiata. Program jest nadawany na ywo ze studia A Telewizyjnej Agencji Informacyjnej przy pl. Powsta cow Warszawy 7 w Warszawie
15:20

Olimpiada Bolka i Lolka
Gol. Bolek i Lolek graj w pi k no n . Odnosz nawetspore sukcesy
15:30

Olimpiada Bolka i Lolka
Igrzyska. Tytu owi bohaterowie to sympatyczni malcy ktorzy prze ywaj mnostwo zabawnych przygod. Bolek i Lolek poznaj ciekawe dyscypliny sportowe i probuj je uprawia . W tym odcinku Bolek i Lolek ogl daj w telewizji transmisj z zawodow olimpijskich
15:40

Mi Fantazy
Czarne ptaszysko. Do S onecznej Krainy przybywa czarne ptaszysko ktore umie hipnotyzowa wzrokiem. Zagadka nie wytrzymuje prowokacji ptaszyska otwiera oczy i zostaje porwana do jego gniazda w Mrocznej Krainie
16:10

Kabaretomaniacy
Program zapewni widzom pot n dawk humoru. Wyst pi najlepsze polskie kabarety w kultowych skeczach
17:00

Teleexpress
Serwis informacyjny nadawany codziennie na ywo prezentuj cy bie ce wydarzenia wiadomo ci kulturalne oraz ciekawostki z kraju i ze wiata. Teleexpress jest najstarszym obecnie istniej cym ogolnopolskim programem informacyjnym. Po raz pierwszy pojawi si na antenie 26 czerwca 1986 roku wydanie prowadzi Wojciech Mazurkiewicz. W 2011 roku redakcja programu zosta a odznaczona srebrnym medalem Za Zas ugi dla Po arnictwa
17:20

Zakochaj si w Polsce
Ostrow Tumski w Poznaniu. Seria podro nicza popularyzuj ca wiedz o Polsce prowadzona przez znanego aktora Tomasza Bednarka. Odwidza ciekawe miejsca w wielu zak tkach kraju. W druje nie tylko szlakiem t umnie odwiedzanym przez turystow ale rownie dociera do miejsc o ktorych wiedz nieliczni. W trakcie tych podro y poznajemy histori miast zwiedzamy zamki oraz najpi kniejsze pa ace katedry klasztory pozosta o ci fortow twierdz obronnych i innych obiektow architektonicznych. Tomasz Bednarek na szlaku swoich podro y rozmawia z osobami ktore znaj doskonale histori prezentowanych zabytkow. Jego rozmowcami s m.in. przewodnicy kustosze historycy architekci etnografowie rekonstruktorzy. Tak tworz si opowie ci o polskiej historii kulturze architekturze oraz obyczajowo ci
17:55

Przystanek Ameryka
Cykl po wi cony Polonii w Stanach Zjednoczonych Ameryki. Autorzy reporta y podro uj po USA szukaj c ladow polsko ci. Przedstawiaj wydarzenia i postaci historyczne wa ne dla Polski i Stanow Zjednoczonych oraz poruszaj interesuj ce bie ce tematy zwi zane z tymi krajami
18:10

Ola Polonia - Polacy w Brazylii i Ameryce Po udniowej
Magazyn przedstawiaj cy wydarzenia spo eczne kulturalne i religijne dotycz ce Polakow mieszkaj cych w Ameryce Po udniowej. Program przedstawia i promuje sylwetki Polakow ktorzy rozs awiaj Polsk na emigracji. Szczegoln uwag skupiaj osoby i rodziny ktore mieszkaj w Ameryce Po udniowej od pokole
18:30

Informacje kulturalne
Przegl d najwa niejszych wydarze kulturalnych. Podro po wystawach kinach teatrach a tak e rozmowy i opinie czo owych postaci ze wiata kultury
18:45

Czym yje wiat
W programie b dzie mowa o najwa niejszych wydarzeniach i sprawach poruszaj cych spo ecze stwa w Europie i na wiecie. Pojawi si te ciekawostki i krotkie analizy
19:05

Gra s ow. Krzy owka
Teleturniej sprawdzaj cy wiedz oparty na formule krzy owki wykorzystuj cy nies abn c popularno tego typu gry umys owej oraz ch rywalizacji. W codziennej rozgrywce czworo uczestnikow zmierzy si ze sob by zdoby tytu finalisty dnia i uzyska mo liwo wzi cia udzia u w finale tygodnia. Zasady rozwi zywania zada umo liwiaj widzom szybkie i intuicyjne przyswojenie regu gry bez wzgl du na wiek i mo liwo ci percepcyjne a program ma lekk przyst pn formu opart na dowcipnym przewrotnym konstruowaniu hase
19:30

Wiadomo ci
Codzienny serwis informacyjny prezentuj cy najwa niejsze wydarzenia z kraju i ze wiata. Program jest nadawany na ywo ze studia A Telewizyjnej Agencji Informacyjnej przy pl. Powsta cow Warszawy 7 w Warszawie
TVPOLONIA
20:05

Pogoda
Codzienny serwis informacyjny z prognoz pogody nadawany po Wiadomo ciach po udniowych Wiadomo ciach porannych i popo udniowych po Teleexpressie i po g ownym wydaniu Wiadomo ci. Prognoz pogody w TVP prezentuj m.in. Aleksandra Kostka Waldemar Dolecki Marzena S upkowska Monika Andrzejczak i Ziemowit P dziwiatr
20:10

Sport
Program podsumowuj cy najwa niejsze wydarzenia sportowe ze szczegolnym naciskiem na osi gni cia polskich zawodnikow i reprezentacji w ro nych dyscyplinach. Pojawi si informacje o wa nych rozgrywkach i zawodach organizowanych w Polsce i na wiecie. Redakcja najwi cej miejsca po wi ca dyscyplinom sportowym popularnym w rod Polakow m.in. pi ce no nej i siatkowce ale nie zabraknie mniej popularnych konkurencji i sportow zimowych
20:15

Na dobre i na z e
Lekarstwo na serce. Do szpitala trafiaj ofiary szale ca ktory na ulicy strzela do ludzi z kuszy. W rod poszkodowanych s m oda wdowa w zaawansowanej ci y oraz bezdomny ktory zas oni kobiet w asnym cia em
21:10

Na sygnale
Matki pracuj ce. Nowym kierownikiem stacji zostaje pu kownik Bieli ski. Ratownicy s zaskoczeni. Tymczasem na dy urze Basia i Kuba jad na wezwanie do seniorki. Kobieta mia a wypadek na motorynce i ostro sprzecza si z synem. Po niej ruszaj na pomoc m czy nie dzwoni cemu na numer alarmowy twierdz c e obudzi si w trumnie. Z kolei ekipa doktora Gory musi uratowa pozostawione bez opieki dwie dziewczynki. Jedna z siostr wypada nagle przez okno. Druga zostaje uwi ziona w mieszkaniu z ktorego wydobywa si dym. Podczas akcji zespo Artura poznaje przypadkiem now ratowniczk Magd
21:35

Taka jak ty
Aida. Kameralne rozmowy ze s ynnymi kobietami przedstawicielkami wiata kultury rozrywki sportu. Bohaterki programu opowiadaj nie tylko o dokonaniach zawodowych lecz przede wszystkim o swoich do wiadczeniach yciowych yciu rodzinnym pasjach. Pokazujemy e gwiazdy miewaj podobne problemy co zwykli ludzie podobnie prze ywaj sukcesy i pora ki. W rod go ci drugiego sezonu cyklu m. in.: Cleo Eleni Aida Izabela Krzan Natasza Urba ska Katarzyna Bonda Ma gorzata Pieczy ska Dominika Gaw da Ewa Minge Otylia J drzejczak. Talk - show
22:05

Polonia 24
Program informacyjny skierowany do Polakow mieszkaj cych w kraju i za granic . Polonia 24 - to program informacyjno - publicystyczny koncentruj cy si woko problematyki polskiej i polonijnej. Prezentowane materia y s utrzymane w formule dynamicznego programu newsowego podzielonego na sekcje: stricte newsow polonijn (materia y ze wiata o tematyce polskiej i polonijnej) kulturaln i lifestylow gospodarcz . Ca o wzbogacaj sta e pozycje komentarzowe
22:35

Korona krolow. Jagiellonowie
Rok 14011402. Co ze lubem - pytaj Anna (Milena Staszuk) - przysz a panna m oda i Anna Witoldowa (Ma gorzata Klara) ktora przyjecha a na wesele. Wielka Ksi na Litewska zaczyna knu na Wawelu intrygi. Saule (Agata Pieszko) polecona jej przez Ulryka von Jungingena zostaje dwork . Zakon b dzie mia dobrego szpiega. Na Litwie widrygie o (Micha Chru ciel) morduje zwolennikow Jagie y i Witolda i rusza na Wilno. Jagie o (Sebastian Skocze )zwo uje rad . A co ze lubemSerial historyczny
23:00

Korona krolow. Jagiellonowie
Pierwsza noc. Rok 1402. Anna Cylejska (Milena Staszuk) wypija mleko z miodem i traci przytomno a krolewski medyk traci nadziej na jej wyleczenie. Jagie o (Sebastian Skocze ) ma wyrzuty sumienia e mo e straci narzeczon i koron . Bo nie wszyscy polscy panowies po jego stronie. Zyndram (Maciej Raniszewski) sprowadza Medyka Hiszpana ( ukasz Matecki) ktory ma tajemnicze wronie oko i ratuje Ann . Wreszcie nadchodzi dzie lubu. A po uczcie - pierwsza noc
23:30

Korona krolow. Jagiellonowie
Tajemnice ma e stwa. Zima 1402. Wszyscy maj problemy: Anna Cylejska (Milena Staszuk) ma poranne md o ci Jagie o (Sebastian Skocze ) ma problem z Ziemi Dobrzy sk Ulryk von Jungingen (Szymon Nygard) czeka od witu na pos uchanie a Zbigniewa z Brzezia(Marcin Pi towski) boli z b. Anna Witoldowa (Ma gorzata Klara) sk ada ofiar z krwi koguta a widrygie o (Micha Chru ciel) chowa si w beczce. W dodatku Saule (Agata Pieszko) dostaje zadanie - Jagie o nie mo e mie potomka
Activate Live-Chat