OTR
Date
<
March 2023
>
Mo
Tu
We
Th
Fr
Sa
Su
 
 
01
02
03
04
05
27
28
29
30
31
 
 
Station

TVPOLONIA
TVPOLONIA
00:00

Midnight News
00:35

Gra s ow. Krzy owka
Teleturniej sprawdzaj cy wiedz oparty na formule krzy owki wykorzystuj cy nies abn c popularno tego typu gry umys owej oraz ch rywalizacji. W codziennej rozgrywce czworo uczestnikow zmierzy si ze sob by zdoby tytu finalisty dnia i uzyska mo liwo wzi cia udzia u w finale tygodnia. Zasady rozwi zywania zada umo liwiaj widzom szybkie i intuicyjne przyswojenie regu gry bez wzgl du na wiek i mo liwo ci percepcyjne a program ma lekk przyst pn formu opart na dowcipnym przewrotnym konstruowaniu hase
01:00

Przystanek Ameryka
Cykl po wi cony Polonii w Stanach Zjednoczonych Ameryki. Autorzy reporta y podro uj po USA szukaj c ladow polsko ci. Przedstawiaj wydarzenia i postaci historyczne wa ne dla Polski i Stanow Zjednoczonych oraz poruszaj interesuj ce bie ce tematy zwi zane z tymi krajami
01:30

Wiadomo ci
Codzienny serwis informacyjny prezentuj cy najwa niejsze wydarzenia z kraju i ze wiata. Program jest nadawany na ywo ze studia A Telewizyjnej Agencji Informacyjnej przy pl. Powsta cow Warszawy 7 w Warszawie
02:00

Sport
Program podsumowuj cy najwa niejsze wydarzenia sportowe ze szczegolnym naciskiem na osi gni cia polskich zawodnikow i reprezentacji w ro nych dyscyplinach. Pojawi si informacje o wa nych rozgrywkach i zawodach organizowanych w Polsce i na wiecie. Redakcja najwi cej miejsca po wi ca dyscyplinom sportowym popularnym w rod Polakow m.in. pi ce no nej i siatkowce ale nie zabraknie mniej popularnych konkurencji i sportow zimowych
02:03

Pogoda
Codzienny serwis informacyjny z prognoz pogody nadawany po Wiadomo ciach po udniowych Wiadomo ciach porannych i popo udniowych po Teleexpressie i po g ownym wydaniu Wiadomo ci. Prognoz pogody w TVP prezentuj m.in. Aleksandra Kostka Waldemar Dolecki Marzena S upkowska Monika Andrzejczak i Ziemowit P dziwiatr
02:10

Polonia 24
Program informacyjny skierowany do Polakow mieszkaj cych w kraju i za granic . Polonia 24 - to program informacyjno - publicystyczny koncentruj cy si woko problematyki polskiej i polonijnej. Prezentowane materia y s utrzymane w formule dynamicznego programu newsowego podzielonego na sekcje: stricte newsow polonijn (materia y ze wiata o tematyce polskiej i polonijnej) kulturaln i lifestylow gospodarcz . Ca o wzbogacaj sta e pozycje komentarzowe
02:40

Oficerowie
Nocny go. Ala i Sznajder dostaj si do domu Kondei. Odkrywaj sejf w ktorym spodziewaj si znale cenne dokumenty i teczki. Reporterzy TV Max przyje d aj do wi zienia w celu rejestracji zwierze Granda
03:30

Oficerowie
Wkr t. Ala odwiedza w szpitalu inspektora Kondej . Jakub Mond pod a za ni . M czyzna dopada inspektora w toalecie i w obecno ci Ali aplikuje mu mierciono ny zastrzyk
04:30

Na sygnale
Matki pracuj ce. Nowym kierownikiem stacji zostaje pu kownik Bieli ski. Ratownicy s zaskoczeni. Tymczasem na dy urze Basia i Kuba jad na wezwanie do seniorki. Kobieta mia a wypadek na motorynce i ostro sprzecza si z synem. Po niej ruszaj na pomoc m czy nie dzwoni cemu na numer alarmowy twierdz c e obudzi si w trumnie. Z kolei ekipa doktora Gory musi uratowa pozostawione bez opieki dwie dziewczynki. Jedna z siostr wypada nagle przez okno. Druga zostaje uwi ziona w mieszkaniu z ktorego wydobywa si dym. Podczas akcji zespo Artura poznaje przypadkiem now ratowniczk Magd
05:00

Tamte lata tamte dni
Marta Lipi ska. Marta Perchu - Burzy ska rozmawia z wybitnymi artystami o dzieci stwie domu rodzinnym i najwa niejszych do wiadczeniach ktore w istotny sposob wp yn y na ich ycie i drog tworcz . Rozmowy realizowane s w miejscach ktore dla bohaterow programu maj najwi ksze znaczenie sentymentalne. Tym razem swoje dzieci stwo i m odo wspomina znana i popularna aktorka filmowa i teatralna Marta Lipi ska. Rozmowa toczy si w warszawskim parku Krolikarnia miejscu dzieci cych zabaw ma ej Marty
05:30

Midnight News
TVPOLONIA
06:00

Polonia 24
Program informacyjny skierowany do Polakow mieszkaj cych w kraju i za granic . Polonia 24 - to program informacyjno - publicystyczny koncentruj cy si woko problematyki polskiej i polonijnej. Prezentowane materia y s utrzymane w formule dynamicznego programu newsowego podzielonego na sekcje: stricte newsow polonijn (materia y ze wiata o tematyce polskiej i polonijnej) kulturaln i lifestylow gospodarcz . Ca o wzbogacaj sta e pozycje komentarzowe
06:30

Tacy byli my
Na wakacjach. Sentymentalny cykl dokumentalno - rozrywkowy ktory stanowi niezwyk i barwn podro w czasie do lat 70. i 80. minionego stulecia. Przypominamy jak wygl da o wowczas ycie i... jacy byli my. Morze gory czy Mazury Lipiec czy sierpie Wypoczywa aktywnie czy le e na pla y Te pytania stawiali my sobie gdy zbli a y si wakacje. Wszystko po to by jak najlepiej wykorzysta zas u ony urlop. Gdzie najch tniej je dzili my jak z nap ywem turystow radzi a sobie lokalna gastronomia jakie przeboje umila y nam wakacyjne chwile Odpowiedzi w nostalgiczno - humorystycznym odcinku. Powspominamy jacy byli my gdy odpoczywali my
07:05

Giganci historii
Historia polskiej Marynarki Wojennej w latach 1918-1945. Przez stulecia Polska mia a dost p do morza lecz nie mia a pomys u na skorzystanie z dobrodziejstwa. I wojna wiatowa u wiadomi a w adzom odradzaj cego si kraju konieczno budowy floty
07:55

Pytanie na niadanie
Poranny magazyn Pytanie na niadanie jest nadawany na ywo. Ma charakter lifestylowy i kulturalny. Znajdziemy w nim rekomendacje kulturalne rozrywkowe a tak e poradnictwo do ktorego zapraszamy najlepszych ekspertow: lekarzy prawnikow dietetykow psychologow socjologow i stylistow. Odpowiadamy na wszystkie pytania dotycz ce codziennego ycia ktore nurtuj naszych widzow. Tematy dotycz problemow medycznych prawnych psychologicznych hobby oraz stylu ycia
11:25

Hotel pod yraf i nosoro cem
Smutni. Mi ob dzkich odwiedza para kontrolerow z sanepidu - ma e stwo Smutnych. Chc zbada legalno dzia ania hotelu. Mi ob dzcy podejrzewaj Burego o nas anie inspektorow. Kontrola mobilizuje ca rodzin . Mi ob dzcy postanawiaj ekspresowo naprawi wszystkie usterki. Kiedy ca a rodzina zabiera si do pracy Zuza przygarnia wa saj cego si bardzo zaniedbanego yorka. Przy ponownej wizycie kontrolerzy wpadaj na psa i od razu rozpoznaj w nim zaginion ukochan suczk . To oczywi cie zmienia ich nastawienie do kontrolowanych w a cicieli. Pomimo usterek wydaj warunkowo pozwolenie na dzia alno hotelu. Mi ob dzcy w ko cu rozpoczynaj dzia alno
TVPOLONIA
12:10

Hotel pod yraf i nosoro cem
Terrarysta. Do hotelu zg asza si klient z kilkudziesi cioma najjadowitszymi stworzeniami wiata. Dla bezpiecze stwa codziennie wieczorem trzeba sprawdza czy wszystkie s w terrariach
13:05

Per y Ba tyku
Po wysep Helski. Nowa seria dokumentalnych filmow przyrodniczych przybli aj cych widzom niezwyk y i ma o znany wiat przyrody Morza Ba tyckiego - od piaszczystych pla po morskie g biny
13:35

Okrasa amie przepisy
Kuchnia polska. Zamorski indyk. W tym odcinku Karol Okrasa zaprosi widzow na ba tyck pla by opowiedzie o indyku. Indyk podobnie jak ziemniaki pomidory papryka i kukurydza przyp yn do Europy zza morza dopiero po wyprawach Krzysztofa Kolumba do Ameryki
14:05

Na dobre i na z e
Lekarstwo na serce. Do szpitala trafiaj ofiary szale ca ktory na ulicy strzela do ludzi z kuszy. W rod poszkodowanych s m oda wdowa w zaawansowanej ci y oraz bezdomny ktory zas oni kobiet w asnym cia em
15:00

Kabaret. Super Show Dwojki
Gospodarzami programu Kabaret. Super Show Dwojki b d Bartosz Gajda z kabaretu owcy.B i Robert Motyka z kabaretu Paranienormalni. W kolejnych odcinkach wraz z zaproszonymi go mi zaprezentuj oni kultowe skecze nowe programy piosenki i arty. Micha Wojcik w specjalnie przygotowanych filmikach sparodiuje znane postaci. B d tak e wyst py tancerzy z Egurrola Dance Studio. O muzyk zadba DJ Adamus. Wiosn w programie wyst pi m.in.: Formacja Chatelet Kabaret Zachodni kabaret On On On Andrzej Koz owski kabaret Ka asznikow i Pan Li
16:00

Kulturalni PL
Magazyn prezentuje najciekawsze wydarzenia kulturalne artystyczne i spo eczne z ycia Polonii. Prowadz cy program rozmawiaj z zaproszonymi go mi na temat aktualnych imprez rozrywkowych sportowych koncertow i wystaw z udzia em polskich artystow. Nie zabraknie tak e informacji o nowo ciach kinowych i wydawniczych
17:00

Teleexpress
Serwis informacyjny nadawany codziennie na ywo prezentuj cy bie ce wydarzenia wiadomo ci kulturalne oraz ciekawostki z kraju i ze wiata. Teleexpress jest najstarszym obecnie istniej cym ogolnopolskim programem informacyjnym. Po raz pierwszy pojawi si na antenie 26 czerwca 1986 roku wydanie prowadzi Wojciech Mazurkiewicz. W 2011 roku redakcja programu zosta a odznaczona srebrnym medalem Za Zas ugi dla Po arnictwa
17:20

M jak mi o
Pawe zabiera Frank do Grabiny i mowi e planuje kupi w okolicy ziemi i wybudowa dom. Franka jest zachwycona. Ula i Bartek informuj rodzin e postanowili zosta w Australii d u ej
18:10

Szansa na sukces. Opole 2023
Doda. Wspania a muzyczna uczta Szansa na sukces. Opole 2023 ktor poprowadzi Marek Sierocki. Nagrod g own dla zwyci zcy programu b dzie udzia w konkursie Debiuty podczas Krajowego Festiwalu Polskiej Piosenki w Opolu. Formu a Szansy na sukces. Opole 2023 nawi zuje do pierwszego polskiego muzycznego show autorstwa El biety Skr tkowskiej ktore widzowie przez dziewi tna cie lat ogl dali w Dwojce. Uczestnicy programu wybior rodzaj podk adu muzycznego i wykonaj utwory artysty ktory oceni ich wokalne umiej tno ci. Dla ka dego debiutanta Marek Sierocki wylosuje utwor z listy piosenek wykonawcy goszcz cego w programie. Laureaci poszczegolnych odcinkow zostan zaproszeni do fina owego koncertu w trakcie ktorego jury wybierze zwyci zc . Nagrod g own b dzie udzia w Debiutach podczas 60. Krajowego Festiwalu Polskiej Piosenki w Opolu
19:10

Informacje kulturalne
Przegl d najwa niejszych wydarze kulturalnych. Podro po wystawach kinach teatrach a tak e rozmowy i opinie czo owych postaci ze wiata kultury
19:30

Wiadomo ci
Codzienny serwis informacyjny prezentuj cy najwa niejsze wydarzenia z kraju i ze wiata. Program jest nadawany na ywo ze studia A Telewizyjnej Agencji Informacyjnej przy pl. Powsta cow Warszawy 7 w Warszawie
TVPOLONIA
20:05

Pogoda
Codzienny serwis informacyjny z prognoz pogody nadawany po Wiadomo ciach po udniowych Wiadomo ciach porannych i popo udniowych po Teleexpressie i po g ownym wydaniu Wiadomo ci. Prognoz pogody w TVP prezentuj m.in. Aleksandra Kostka Waldemar Dolecki Marzena S upkowska Monika Andrzejczak i Ziemowit P dziwiatr
20:10

Sport
Program podsumowuj cy najwa niejsze wydarzenia sportowe ze szczegolnym naciskiem na osi gni cia polskich zawodnikow i reprezentacji w ro nych dyscyplinach. Pojawi si informacje o wa nych rozgrywkach i zawodach organizowanych w Polsce i na wiecie. Redakcja najwi cej miejsca po wi ca dyscyplinom sportowym popularnym w rod Polakow m.in. pi ce no nej i siatkowce ale nie zabraknie mniej popularnych konkurencji i sportow zimowych
20:20

Wojenne dziewczyny
So ka zabiera ze sob Mareczka na wiczenia. Na zaj ciach nie wszystko idzie jak powinno. Mareczek i Zyga zostaj pojmani przez Niemcow. Margharete uczestniczy w przes uchaniui rozpoznaje Zyg . So ka ub aga Meiera by pomog im znale Mareczka i Zyg . Je cy maj zosta rozstrzelani w lesie w Weso ej. Grupa pod dowodztwem Magdy i Witka zamierza ich odbi . Akcja ko czy si sukcesem. Serial wojenny
21:15

Paradoks
Tata. Joanna coraz bardziej orientuje si e Kaszowski uczestniczy w nie do ko ca legalnej operacji. Nie jest jednak przekonana czy robi to w dobrej czy mo e w z ej wierze. Dlatego ponownie bada kolejn podejrzan spraw z przesz o ci inspektora. Tym razem chodzi o okoliczno ci mierci pewnego m czyzny ktory wedle oficjalnego raportu Kaszowskiego rzuci si pod ko a nadje d aj cego metra wedle za Joanny wiele wskazuje na to e kto pomog m czy nie w odebraniu sobie ycia. Czy Joanna ma racj i czy uzasadnione s jej podejrzenia wobec Kaszowskiego oraz sprawy ktor inspektor zajmuje si obecnie
22:05

Zak adnicy
Zdesperowane nastoletnie rodze stwo napada na lombard. Uciekaj c z upem trafiaj na przechodz cy ulic patrol policji. Bez zastanowienia wpadaj do s siaduj cego z lombardem sklepu z lampami
23:30

Polacy to wiedz
Quiz ktory wymaga od uczestnikow podejmowania trafnych decyzji i wykazywania si wiedz a w niektorych przypadkach tak e umiej tno ci wspo pracy z rywalami. Obejmuje dziesi odcinkow okraszonych rozmowami o podro ach i przygodach uczestnikow turnieju. Maksymalna nagroda do zdobycia to 20 400 z otych. W ka dym odcinku rownocze nie pojawia si czterech graczy rywalizuj cych o g own wygran . Telewidzowie mog na bie co kibicowa swoim faworytom w social mediach TVP Polonia oraz na fanpageu teleturnieju
Activate Live-Chat