OTR
Date
<
March 2023
>
Mo
Tu
We
Th
Fr
Sa
Su
 
 
01
02
03
04
05
27
28
29
30
31
 
 
Station

TVPOLONIA
TVPOLONIA
00:00

Midnight News
00:35

M jak mi o
Pawe zabiera Frank do Grabiny i mowi e planuje kupi w okolicy ziemi i wybudowa dom. Franka jest zachwycona. Ula i Bartek informuj rodzin e postanowili zosta w Australii d u ej
01:30

Wiadomo ci
Codzienny serwis informacyjny prezentuj cy najwa niejsze wydarzenia z kraju i ze wiata. Program jest nadawany na ywo ze studia A Telewizyjnej Agencji Informacyjnej przy pl. Powsta cow Warszawy 7 w Warszawie
02:00

Pogoda
Codzienny serwis informacyjny z prognoz pogody nadawany po Wiadomo ciach po udniowych Wiadomo ciach porannych i popo udniowych po Teleexpressie i po g ownym wydaniu Wiadomo ci. Prognoz pogody w TVP prezentuj m.in. Aleksandra Kostka Waldemar Dolecki Marzena S upkowska Monika Andrzejczak i Ziemowit P dziwiatr
02:03

Sport
Program podsumowuj cy najwa niejsze wydarzenia sportowe ze szczegolnym naciskiem na osi gni cia polskich zawodnikow i reprezentacji w ro nych dyscyplinach. Pojawi si informacje o wa nych rozgrywkach i zawodach organizowanych w Polsce i na wiecie. Redakcja najwi cej miejsca po wi ca dyscyplinom sportowym popularnym w rod Polakow m.in. pi ce no nej i siatkowce ale nie zabraknie mniej popularnych konkurencji i sportow zimowych
02:10

Blondynka
Truj ca s odycz. Matka Marcina przyje d a aby pozna Sylwi . Wojt negocjuje z Dalmat odkupienie klaczy. Jasiunia i Marcin nie mog dodzwoni si do Australii. Z e przeczucia nie pozwalaj kobiecie zasn
03:00

Blondynka
Uwa ajcie lisy dziki i rogacze. W zamian za wolno Bondyra musi zdoby kocie skorki ktore maj pomoc onie celnika wyleczy chorob nerek. W Majakach pojawia si tajemnicza posta - fotograf zaciekawiony yciem wsi
03:50

Kabaret. Super Show Dwojki
Gospodarzami programu Kabaret. Super Show Dwojki b d Bartosz Gajda z kabaretu owcy.B i Robert Motyka z kabaretu Paranienormalni. W kolejnych odcinkach wraz z zaproszonymi go mi zaprezentuj oni kultowe skecze nowe programy piosenki i arty. Micha Wojcik w specjalnie przygotowanych filmikach sparodiuje znane postaci. B d tak e wyst py tancerzy z Egurrola Dance Studio. O muzyk zadba DJ Adamus. Wiosn w programie wyst pi m.in.: Formacja Chatelet Kabaret Zachodni kabaret On On On Andrzej Koz owski kabaret Ka asznikow i Pan Li
04:50

Gwiazdozbior TVP Rozrywka
Lata 90. -. Program wspomina zas u onych dla polskiej kultury artystow. Wykorzystane zostan telewizyjne archiwalia oraz wypowiedzi go ci mi dzy innymi ekspertow muzycznych dziennikarzy oraz bliskich i wspo pracownikow bohaterow. W roli ekspertow muzycznych pojawi si : Maria Szab owska Marcin Kusy i Rafa Podraza. Przedstawione zostan mi dzy innymi anegdoty przytoczone zostan wspomnienia. Widzowie poznaj dokonania muzyczne najwi ksze przeboje ycie marzenia i sekrety polskich gwiazd
05:30

Midnight News
TVPOLONIA
06:00

Giganci nauki
Energia odnawialna. W cyklu Giganci nauki przedstawieni zostan polscy odkrywcy wynalazcy konstruktorzy i projektanci. Pokazane zostan ich najwi ksze osi gni cia z wyja nieniem wagi poszczegolnych innowacji
07:05

U Pana Boga w ogrodku
Marian Ciel cki i Witaszek z wrodzon sobie gracj probuj roz adowa korek sk adaj cy si z furmanek i traktorow w centrum miasteczka. Z autobusu wysiada matka Mariana. Przyjecha a niespodziewaniewiedziona matczynym instynktem w trosce o syna. Marina Chmiel wzorowo wype nia swoj misj prowadzi szkolenia komputerowe dba o sprawno fizyczn i popisuje si znajomo ci sztuk walki orazcelnym strzelaniem. Burmistrz z komendantem naradzaj si w sprawie urz dzenia bankietu z okazji 60. urodzin ksi dza. Ksi dz odmawia wspo pracy. Zaprasza wszystkich na msz w tej intencji. Burmistrz i komendant nie poddaj si zak adaj Komitet Organizacyjny i szukaj wsparcia u samego biskupa. Tymczasem do Krolowego Mostu dotar a wiadomo o zbli aj cych si wyborach na stanowisko burmistrza. Ksi dz na ambonie upomina wiernych e wybory to obywatelski obowi zek a uchylaniesi od niego to grzech zaniechania. Scenariusz i re yseria: Jacek Bromski
07:55

Pytanie na niadanie
Poranny magazyn Pytanie na niadanie jest nadawany na ywo. Ma charakter lifestylowy i kulturalny. Znajdziemy w nim rekomendacje kulturalne rozrywkowe a tak e poradnictwo do ktorego zapraszamy najlepszych ekspertow: lekarzy prawnikow dietetykow psychologow socjologow i stylistow. Odpowiadamy na wszystkie pytania dotycz ce codziennego ycia ktore nurtuj naszych widzow. Tematy dotycz problemow medycznych prawnych psychologicznych hobby oraz stylu ycia
11:40

Misja Zambia
Wolontariuszka Ma gorzata. Misja w Kabwe - Makululu to placowka na ktor od wielu lat przyje d aj wolontariusze z Polski. Dzisiaj towarzyszymy Ma gosi Kuchcie ktora przyjecha a tutaj przygotowana przez Salezja ski O rodekMisyjny w Warszawie. Du o si dzieje gdy trafili my w porze obiadowej
11:55

Mi dzy ziemi a niebem
Program o charakterze informacyjno-publicystycznym na ktory sk adaj si : serwis informacyjny komentarz publicystyczny a tak e wyst py artystyczne prezentacje ksi ek i p yt. Audycja jest adresowana do wszystkich wierz cych i niewierz cych ktorzy oczekuj komentarza Ko cio a katolickiego do najwa niejszych wydarze tygodnia
TVPOLONIA
12:00

Anio Pa ski
Anio Pa ski to modlitwa maryjna odmawiana przez ca y rok z wyj tkiem okresu wielkanocnego. W Watykanie niedzielna modlitwa Anio Pa ski jest odmawiana przez papie a towarzyszy jej krotka katecheza z b ogos awie stwem. W ka d niedziel widzowie s zapraszani do wys uchania katechezy oraz do wspolnej modlitwy z Ojcem wi tym i wiernymi zebranymi na placu w. Piotra w Watykanie
12:15

Mi dzy ziemi a niebem
Program o charakterze informacyjno-publicystycznym na ktory sk adaj si : serwis informacyjny komentarz publicystyczny a tak e wyst py artystyczne prezentacje ksi ek i p yt. Audycja jest adresowana do wszystkich wierz cych i niewierz cych ktorzy oczekuj komentarza Ko cio a katolickiego do najwa niejszych wydarze tygodnia
12:45

S owo na niedziel
Wielkie widzenie czyli czego nawet Samuel nie umia. W najbli sz niedziel us yszymy wa ne s owa. Pierwsze czytanie przenosi nas w czasy proroka Samuela a to znaczy e Izraelici sko czyli ju czterdziestoletni w drowk przez pustyni weszli do Ziemi Obiecanej i tam si osiedlili. Niestety zaczynaj pope nia potworne grzechy i przeciw Bogu i przeciw sobie nawzajem. Nadchodzi czas aby wskaza krola... i zaczynaj si nowe problemy. Bo cz owiek widzi inaczej a Bog inaczej. My widzimy to co na zewn trz Bog za widzi serce
13:00

Transmisja mszy wi tej z ko cio a pw. w. Ojca Pio w Gda sku
14:15

U Pana Boga w ogrodku
Wraz z wyborami pojawia si apetyt na w adz . O fotelu burmistrza zaczyna marzy inny kandydat miejscowy przedsi biorca - liwiak. A i obecny burmistrz wcale nie my li oddawa posady. W walce politycznej ho duj zasadzie - wszelkie chwyty dozwolone. W studiu fotograficznym Stasiek Niemotko go z Ameryki zgodzi si zosta szefem sztabu wyborczego liwiaka. Burmistrz w walce z konkurencj wyborcz mo e liczy na synow ktorych kiedy dzi ki swojej w adzy wynios na stanowiska. Na ce po rod zaro li burmistrz czyta sekretarce Dzidce wiersze. Rozmarzony w tworczym uniesieniu niewinnie sk ada g ow na jej okaza ym biu cie. Ksi dz w kuchni zwierza si komendantowi z nowego zmartwienia. Dzwon na wie y ko cielnej fa szywie zabrzmia . Boi si e to z y znak i prosi komendanta o wzmocnienie patroli w miasteczku. Scenariusz i re yseria: Jacek Bromski
15:15

Studio Kultura - niedziela z..
Muzyk Tomasza Sta ki. Tr bacz jazzowy kompozytor aran er. Autor muzyki do filmow krotkometra owych dokumentalnych i fabularnych. Laureat wielu presti owych nagrod mi dzy innymi presti owej Europejskiej Nagrody Jazzowej przyznanej przez mi dzynarodowe grono krytykow muzycznych ufundowanej przez Austrian Music Office w Wiedniu. By organizatorem i dyrektorem festiwalu Jesie Jazzowa w Bielsku - Bia ej. W Niedzieli z... wspominamy Tomasza Sta k
16:00

Wojciech Cejrowski - boso przez wiat
Wielb d. Wojciech Cejrowski - podro nik fotograf pisarz publicysta cz onek Krolewskiego Towarzystwa Geograficznego w Londynie - czy pasj zwiedzania wiata i poznawania egzotycznych miejsc z niezwyk ym zmys em obserwacyjnym oraz poczuciem humoru. W programie oprocz relacji z podro y b dzie wiele dygresji i artow a tak e rozmowy z miejscow ludno ci prezentacja kultury ludowej i ciekawostek. Wojciech Cejrowski ch tnie wchodzi w interakcje z lud mi cz sto spiera si z tubylcami jest dociekliwy z humorem prezentuje swoj punkt widzenia
16:30

Polacy to wiedz
Quiz ktory wymaga od uczestnikow podejmowania trafnych decyzji i wykazywania si wiedz a w niektorych przypadkach tak e umiej tno ci wspo pracy z rywalami. Obejmuje dziesi odcinkow okraszonych rozmowami o podro ach i przygodach uczestnikow turnieju. Maksymalna nagroda do zdobycia to 20 400 z otych. W ka dym odcinku rownocze nie pojawia si czterech graczy rywalizuj cych o g own wygran . Telewidzowie mog na bie co kibicowa swoim faworytom w social mediach TVP Polonia oraz na fanpageu teleturnieju
17:00

Teleexpress
Serwis informacyjny nadawany codziennie na ywo prezentuj cy bie ce wydarzenia wiadomo ci kulturalne oraz ciekawostki z kraju i ze wiata. Teleexpress jest najstarszym obecnie istniej cym ogolnopolskim programem informacyjnym. Po raz pierwszy pojawi si na antenie 26 czerwca 1986 roku wydanie prowadzi Wojciech Mazurkiewicz. W 2011 roku redakcja programu zosta a odznaczona srebrnym medalem Za Zas ugi dla Po arnictwa
17:25

M jak mi o
Radek przechodzi kryzys si ga po alkohol i na nowo wyznaje Izie mi o . Kisielowa odkrywa przypadkiem e ch opak ma do Chodakowskiej s abo i w ko cu donosi o tym Marcinowi wysy aj c anonimow wiadomo . W pracy dzi ki talentowi Alicji - Chodakowski odnajduje w ko cu Tomasza przyjaciela Marii. Okazuje si e m czyzna jest wdowcem i mieszka pod Warszaw . Rogowska od razu jedzie na miejsce i donosi koledze edo Grabiny wroci a Maja. Aneta - wspierana przez Kasi postanawia wyswata w pracy piel gniark Laur z Arkiem. W tym celu zaprasza kolegow do siebie na kolacj . Tymczasem Olek uznaje e czas o ywi nudne rodzinne ycie ktore ostatnio prowadzi z on i kupuje motocykl. Liczy na to e uda mu si zabra ukochan na szalon przeja d k nad morze
18:20

Ja to mam szcz cie! - ulubione skecze
Program przedstawia najzabawniejsze sceny z serialu komediowego Ja to mam szcz cie! opowiadaj cego o perypetiach rodziny Polakow w ktorej tward r k rz dzi Joanna z zawodu piel gniarka. Jej m Jerzy pracuje jako deweloper. W domu jest troje dzieci: Ela - corka Joanny z poprzedniego zwi zku syn Jerzego oraz 8-letnia Zosia corka Jerzego i Joanny. W wychowaniu dzieci uczestnicz tak e by a ona Jerzego i by y m Joanny. Swoje trzy grosze wtr caj te dziadkowie: rodzice Joanny oraz pe na temperamentu kochaj ca ycie matka Jerzego
18:35

Co dalej
Cykl nagrywany w wybranym wn trzu Muzeum Powstania Warszawskiego. Poruszane s tematy dotycz ce niepokojow naszych czasow. W centrum uwagi refleksja nad zjawiskami kulturowo - cywilizacyjnymi. Kryzys globalizacji m.in: wi kszo produkcji farmaceutycznej znajduje si w Chinach. Czy nie nale a oby zrewidowa europejskiej polityki farmaceutycznej Dotyczy to tak e wielu innych dziedzin produkcji gdzie Chiny s kluczowym dostawc lub poddostawc . Program z udzia em go ci prowadz na zmian : Piotr Gociek i Mateusz Bosak. W rod go ci: socjolodzy my liciele publicy ci futurolodzy itd. czenie poprzez komunikator internetowy np. Skypea
19:10

Informacje kulturalne
Przegl d najwa niejszych wydarze kulturalnych. Podro po wystawach kinach teatrach a tak e rozmowy i opinie czo owych postaci ze wiata kultury
19:30

Wiadomo ci
Codzienny serwis informacyjny prezentuj cy najwa niejsze wydarzenia z kraju i ze wiata. Program jest nadawany na ywo ze studia A Telewizyjnej Agencji Informacyjnej przy pl. Powsta cow Warszawy 7 w Warszawie
TVPOLONIA
20:05

Pogoda
Codzienny serwis informacyjny z prognoz pogody nadawany po Wiadomo ciach po udniowych Wiadomo ciach porannych i popo udniowych po Teleexpressie i po g ownym wydaniu Wiadomo ci. Prognoz pogody w TVP prezentuj m.in. Aleksandra Kostka Waldemar Dolecki Marzena S upkowska Monika Andrzejczak i Ziemowit P dziwiatr
20:10

Sport
Program podsumowuj cy najwa niejsze wydarzenia sportowe ze szczegolnym naciskiem na osi gni cia polskich zawodnikow i reprezentacji w ro nych dyscyplinach. Pojawi si informacje o wa nych rozgrywkach i zawodach organizowanych w Polsce i na wiecie. Redakcja najwi cej miejsca po wi ca dyscyplinom sportowym popularnym w rod Polakow m.in. pi ce no nej i siatkowce ale nie zabraknie mniej popularnych konkurencji i sportow zimowych
20:20

Komisarz Alex
Niewygodny wiadek. Marek Szeptak pracuj cy jako streetworker dla Stowarzyszenia Dzieci odzi zosta zamordowany. Marek by aktywist ekologicznym i bra udzia w protestach przeciwko firmom ktore szkodz rodowisku
21:15

Teatr Telewizji
Krol Edyp. Nad Edypem i jego potomstwem wisi kl twa. Tragedia ukazuje cz owieka ktory przez ca e ycie ucieka przed przeznaczeniem a w ko cu zaakceptowa swoj los
22:45

Muzyczne naj
Wojciech M ynarski. W cyklu muzycznym dla widzow TVP Polonia przypomnimy najwi ksze przeboje znanych artystow polskiej sceny rozrywkowej
23:25

S ownik [email protected
Edukacyjny talk-show po wi cony kulturze j zyka polskiego. Program niezwykle ceniony i lubiany szczegolnie przez polonijnych dziennikarzy i nauczycieli polskich szko za granic realizowany we wspo pracy z Wydzia em Polonistyki Uniwersytetu Wroc awskiego Uczestnicy widzowie rozsiani po wiecie za po rednictwem Internetu (Skypea) cz si ze studiem. Niezwykle lubiany ekspert wielka osobowo telewizyjna - prof. Jan Miodek rozwiewa w tpliwo ci udziela minilekcji poprawnej polszczyzny. Widzowie dzi ki S ownikowi [email protected] na bie co zapoznaj si ze zmianami zachodz cymi w j zyku polskim
Activate Live-Chat