OTR
Date
<
March 2023
>
Mo
Tu
We
Th
Fr
Sa
Su
 
 
01
02
03
04
05
27
28
29
30
31
 
 
Station

TVPOLONIA
TVPOLONIA
00:00

Midnight News
00:35

M jak mi o
Radek przechodzi kryzys si ga po alkohol i na nowo wyznaje Izie mi o . Kisielowa odkrywa przypadkiem e ch opak ma do Chodakowskiej s abo i w ko cu donosi o tym Marcinowi wysy aj c anonimow wiadomo . W pracy dzi ki talentowi Alicji - Chodakowski odnajduje w ko cu Tomasza przyjaciela Marii. Okazuje si e m czyzna jest wdowcem i mieszka pod Warszaw . Rogowska od razu jedzie na miejsce i donosi koledze edo Grabiny wroci a Maja. Aneta - wspierana przez Kasi postanawia wyswata w pracy piel gniark Laur z Arkiem. W tym celu zaprasza kolegow do siebie na kolacj . Tymczasem Olek uznaje e czas o ywi nudne rodzinne ycie ktore ostatnio prowadzi z on i kupuje motocykl. Liczy na to e uda mu si zabra ukochan na szalon przeja d k nad morze
01:30

Wiadomo ci
Codzienny serwis informacyjny prezentuj cy najwa niejsze wydarzenia z kraju i ze wiata. Program jest nadawany na ywo ze studia A Telewizyjnej Agencji Informacyjnej przy pl. Powsta cow Warszawy 7 w Warszawie
02:00

Pogoda
Codzienny serwis informacyjny z prognoz pogody nadawany po Wiadomo ciach po udniowych Wiadomo ciach porannych i popo udniowych po Teleexpressie i po g ownym wydaniu Wiadomo ci. Prognoz pogody w TVP prezentuj m.in. Aleksandra Kostka Waldemar Dolecki Marzena S upkowska Monika Andrzejczak i Ziemowit P dziwiatr
02:03

Sport
Program podsumowuj cy najwa niejsze wydarzenia sportowe ze szczegolnym naciskiem na osi gni cia polskich zawodnikow i reprezentacji w ro nych dyscyplinach. Pojawi si informacje o wa nych rozgrywkach i zawodach organizowanych w Polsce i na wiecie. Redakcja najwi cej miejsca po wi ca dyscyplinom sportowym popularnym w rod Polakow m.in. pi ce no nej i siatkowce ale nie zabraknie mniej popularnych konkurencji i sportow zimowych
02:10

Paradoks
Tata. Joanna coraz bardziej orientuje si e Kaszowski uczestniczy w nie do ko ca legalnej operacji. Nie jest jednak przekonana czy robi to w dobrej czy mo e w z ej wierze. Dlatego ponownie bada kolejn podejrzan spraw z przesz o ci inspektora. Tym razem chodzi o okoliczno ci mierci pewnego m czyzny ktory wedle oficjalnego raportu Kaszowskiego rzuci si pod ko a nadje d aj cego metra wedle za Joanny wiele wskazuje na to e kto pomog m czy nie w odebraniu sobie ycia. Czy Joanna ma racj i czy uzasadnione s jej podejrzenia wobec Kaszowskiego oraz sprawy ktor inspektor zajmuje si obecnie
03:00

Krotka histeria czasu
Tomek zakochany w dziewczynie kolegi dowiaduje si e spotka Juli zanim ta zwi za a si z Jarkem lecz wtedy nie zwroci na ni uwagi. Niespodziewanie ch opak cofa si w czasie
04:35

Kulturalni PL
Magazyn prezentuje najciekawsze wydarzenia kulturalne artystyczne i spo eczne z ycia Polonii. Prowadz cy program rozmawiaj z zaproszonymi go mi na temat aktualnych imprez rozrywkowych sportowych koncertow i wystaw z udzia em polskich artystow. Nie zabraknie tak e informacji o nowo ciach kinowych i wydawniczych
05:30

Midnight News
TVPOLONIA
06:00

Polacy to wiedz
Quiz ktory wymaga od uczestnikow podejmowania trafnych decyzji i wykazywania si wiedz a w niektorych przypadkach tak e umiej tno ci wspo pracy z rywalami. Obejmuje dziesi odcinkow okraszonych rozmowami o podro ach i przygodach uczestnikow turnieju. Maksymalna nagroda do zdobycia to 20 400 z otych. W ka dym odcinku rownocze nie pojawia si czterech graczy rywalizuj cych o g own wygran . Telewidzowie mog na bie co kibicowa swoim faworytom w social mediach TVP Polonia oraz na fanpageu teleturnieju
06:30

ycie wewn trzne
Czym jest duchowo lutera ska w wietle wyzwa cywilizacyjnych XXI wieku Jak rol w codzienno ciodgrywaj S owo Bo e i modlitwa Sk d mo na czerpa rado ycia i jak odnajdywa jego sens W poszukiwaniu odpowiedzi na te pytania zapraszamy na miejsko - domowe spotkanie z ks. dr. Grzegorzem Olkiem ewangelickim duchownym wyk adowc i superwizorem
06:50

Kalendarium powstania styczniowego 1863
Celem cyklu jest przypomnienie wydarze do ktorych dosz o przed 160 laty a zwi zanych z wybuchem powstania styczniowego - najwi kszego zrywu niepodleg o ciowego Polakow w okresie zaborow
07:00

Smaki wiata
Po iberyjsku. Kontynuacja lubianego cyklu cz cego tematyk kulinarn z popularyzacj wiedzy na temat innych krajow i kultur. W nowej wiosennej ods onie mistrzyni kuchni Adriana Marczewska (m.in. znana z Pytania na niadanie) przemierzy Po wysep Iberyjski w poszukiwaniu nie tylko jego smakow. Ada rusza w podro po najbarwniejszym miastach i regionach po wyspu od Madrytu po Gibraltar. Jest to znakomita okazja by pozna tajniki pysznej po udniowej kuchni a jednocze nie zwiedzi pi kne miejsca bogate w zabytki wielu kultur. Szczegolnie interesuj cym w tkiem wydaj si arabskie wp ywy na ten region
07:30

Pytanie na niadanie - pobudka
Program na ywo prowadzony przez pary znanych osob. Zapraszani do studia ludzie znani z ycia publicznego dziel si do wiadczeniami a eksperci odpowiadaj na pytania widzow. Pytanie na niadanie to swoiste kompendium wiedzy o przyzwyczajeniach ro nicach w postrzeganiu otaczaj cej rzeczywisto ci i sposobach bycia
07:55

Pytanie na niadanie
Poranny magazyn Pytanie na niadanie jest nadawany na ywo. Ma charakter lifestylowy i kulturalny. Znajdziemy w nim rekomendacje kulturalne rozrywkowe a tak e poradnictwo do ktorego zapraszamy najlepszych ekspertow: lekarzy prawnikow dietetykow psychologow socjologow i stylistow. Odpowiadamy na wszystkie pytania dotycz ce codziennego ycia ktore nurtuj naszych widzow. Tematy dotycz problemow medycznych prawnych psychologicznych hobby oraz stylu ycia
10:35

Panorama
G owny program informacyjny telewizyjnej Dwojki podsumowuj cy najwa niejsze wydarzenia minionego dnia w kraju i na wiecie
10:40

Pytanie na niadanie
Poranny magazyn Pytanie na niadanie jest nadawany na ywo. Ma charakter lifestylowy i kulturalny. Znajdziemy w nim rekomendacje kulturalne rozrywkowe a tak e poradnictwo do ktorego zapraszamy najlepszych ekspertow: lekarzy prawnikow dietetykow psychologow socjologow i stylistow. Odpowiadamy na wszystkie pytania dotycz ce codziennego ycia ktore nurtuj naszych widzow. Tematy dotycz problemow medycznych prawnych psychologicznych hobby oraz stylu ycia
11:05

Zoom Polonii
Program omawia zagadnienia interesuj ce dla Polakow mieszkaj cych poza granicami ojczyzny przybli a bie ce wydarzenia kulturalne
11:10

Przystanek Ameryka
Cykl po wi cony Polonii w Stanach Zjednoczonych Ameryki. Autorzy reporta y podro uj po USA szukaj c ladow polsko ci. Przedstawiaj wydarzenia i postaci historyczne wa ne dla Polski i Stanow Zjednoczonych oraz poruszaj interesuj ce bie ce tematy zwi zane z tymi krajami
11:30

Barwy szcz cia
Irenka wybiera si z Ro Jol oraz Basi na szalony wieczor panie ski w limuzynie ktor funduje im Tolek. Sam Koszyk sp dza za to wieczor kawalerski w osiedlowej kanciapie graj c ze Zdzisiem Patrykiem oraz Justinem w pi karzyki. Skotnicki zaprasza jednak na imprez tak e swoje kole anki. Laura spotyka si z Klar i Paszkowsk by podpisa w ko cu ugod do ostatniej chwili probuj c ugra zmiany w umowie. W ko cu dziewczyna zgadza si jednak wyst pi na nowo w programie Modrzyckiego i odwo a wszystkie k amstwa ktorymi oczernia a dot d pisark . Nie ma poj cia e dziennikarz zaprosi na nagranie tak e Bartosza. Ewelina po ostatniej rozmowie jest naprawd oczarowana Patrykiem i podczas szkolnej wycieczki do Otwocka wyra nie probuje zbli y si do nauczyciela
TVPOLONIA
12:00

Wiadomo ci
Codzienny serwis informacyjny prezentuj cy najwa niejsze wydarzenia z kraju i ze wiata. Program jest nadawany na ywo ze studia A Telewizyjnej Agencji Informacyjnej przy pl. Powsta cow Warszawy 7 w Warszawie
12:15

Wojenne dziewczyny
So ka zabiera ze sob Mareczka na wiczenia. Na zaj ciach nie wszystko idzie jak powinno. Mareczek i Zyga zostaj pojmani przez Niemcow. Margharete uczestniczy w przes uchaniui rozpoznaje Zyg . So ka ub aga Meiera by pomog im znale Mareczka i Zyg . Je cy maj zosta rozstrzelani w lesie w Weso ej. Grupa pod dowodztwem Magdy i Witka zamierza ich odbi . Akcja ko czy si sukcesem. Serial wojenny
13:05

Komisarz Alex
Niewygodny wiadek. Marek Szeptak pracuj cy jako streetworker dla Stowarzyszenia Dzieci odzi zosta zamordowany. Marek by aktywist ekologicznym i bra udzia w protestach przeciwko firmom ktore szkodz rodowisku
14:00
Teatr Telewizji
Krol Edyp. Nad Edypem i jego potomstwem wisi kl twa. Tragedia ukazuje cz owieka ktory przez ca e ycie ucieka przed przeznaczeniem a w ko cu zaakceptowa swoj los
15:25
Figu Migu na planecie Czochras
Dobro wraca. Figu Migu na planecie Czochras to zupe nie nowa ods ona audycji edukacyjnej dla dzieci Figu Migu ktorej celemjest nauka j zyka migowego. Tym razem bohaterowie programu Figu i Migu wspolnie z nieznan nam dot d kole ank Agu zapraszaj widzow w podro na planet Czochras. Razem z prowadz c oraz dzie mi b d prze ywa wiele przygod i uczy si j zyka migowego
15:40
Zwierzaki Czytaki
Wszystko na odwrot. Program edukacyjny dla najm odszych widzow. Prowadz cy Micha czyta bajki rudej kotce Rysi i szopowi Szymkowi. Zwierzaki dziel si swoimi spostrze eniami i pomys ami. Ich szalone koncepcje s ciekawym urozmaiceniem lektury
16:00
Korona krolow. Jagiellonowie
Tajemniczy przybysz. Tajemniczy przybysz. Wiosna 1402. W adys aw Jagie o (Sebastian Skocze ) i Anna Cylejska (Milena Staszuk) podro uj po Wielkopolsce a do Krakowa przyje d a tajemniczy cudzoziemiec ktory koniecznie chce dosta si na Wawel. Jan T czy ski (Marek Lis - Or owski) i Hinczka z Roszkowic (Bogdan Kalus) ka go natychmiast znale i wsadzi do lochu. Tak na wszelki wypadek. widrygie o (Micha Chru ciel) wymyka si Zyndramowi (Maciej Raniszewski) i Moniwidowi (Mateusz Jordan - M odzianowski). Czy dotrze do Malborka czy wcze niej go z api Saule (Agata Pieszko) dolewa do kielicha Anny krople ktore da jej Ulryk von Jungingen (Szymon Nygard). Anna Cylejska traci przytomno
16:30
Barwy szcz cia
Irenka wybiera si z Ro Jol oraz Basi na szalony wieczor panie ski w limuzynie ktor funduje im Tolek. Sam Koszyk sp dza za to wieczor kawalerski w osiedlowej kanciapie graj c ze Zdzisiem Patrykiem oraz Justinem w pi karzyki. Skotnicki zaprasza jednak na imprez tak e swoje kole anki. Laura spotyka si z Klar i Paszkowsk by podpisa w ko cu ugod do ostatniej chwili probuj c ugra zmiany w umowie. W ko cu dziewczyna zgadza si jednak wyst pi na nowo w programie Modrzyckiego i odwo a wszystkie k amstwa ktorymi oczernia a dot d pisark . Nie ma poj cia e dziennikarz zaprosi na nagranie tak e Bartosza. Ewelina po ostatniej rozmowie jest naprawd oczarowana Patrykiem i podczas szkolnej wycieczki do Otwocka wyra nie probuje zbli y si do nauczyciela
17:00
Teleexpress
Serwis informacyjny nadawany codziennie na ywo prezentuj cy bie ce wydarzenia wiadomo ci kulturalne oraz ciekawostki z kraju i ze wiata. Teleexpress jest najstarszym obecnie istniej cym ogolnopolskim programem informacyjnym. Po raz pierwszy pojawi si na antenie 26 czerwca 1986 roku wydanie prowadzi Wojciech Mazurkiewicz. W 2011 roku redakcja programu zosta a odznaczona srebrnym medalem Za Zas ugi dla Po arnictwa
17:20
 
S ownik [email protected
Edukacyjny talk-show po wi cony kulturze j zyka polskiego. Program niezwykle ceniony i lubiany szczegolnie przez polonijnych dziennikarzy i nauczycieli polskich szko za granic realizowany we wspo pracy z Wydzia em Polonistyki Uniwersytetu Wroc awskiego Uczestnicy widzowie rozsiani po wiecie za po rednictwem Internetu (Skypea) cz si ze studiem. Niezwykle lubiany ekspert wielka osobowo telewizyjna - prof. Jan Miodek rozwiewa w tpliwo ci udziela minilekcji poprawnej polszczyzny. Widzowie dzi ki S ownikowi [email protected] na bie co zapoznaj si ze zmianami zachodz cymi w j zyku polskim
17:55
 
Info V4+
W programie b d omawiane zagadnienia dotycz ce gospodarki turystyki ekonomii i polityki pa stw Grupy Wyszehradzkiej i Trojmorza
18:15
 
Polacy wiatu
Kazimierz Gzowski. Projekt trzynastu etiud filmowych przybli aj cych widzom sylwetki wybitnych polskich naukowcow yj cych w ro nych zak tkach wiata ktorzy swoj prac i odkryciami dali podstawy do rozwoju nauki. W krotkich filmach poznamy niezwyk e historie wybitnych Polakow ktorzy pomimo odleg o ci jaka ich dzieli a od ojczyzny sercem byli oddani Polsce ale swoim umys em i talentem s u yli innym narodom. Poczet polskich naukowcow otwiera sylwetka Marii Sk odowskiej - Curie podwojnej Noblistki
18:30
 
Informacje kulturalne
Przegl d najwa niejszych wydarze kulturalnych. Podro po wystawach kinach teatrach a tak e rozmowy i opinie czo owych postaci ze wiata kultury
18:45
 
Czym yje wiat
W programie b dzie mowa o najwa niejszych wydarzeniach i sprawach poruszaj cych spo ecze stwa w Europie i na wiecie. Pojawi si te ciekawostki i krotkie analizy
19:05
 
Gra s ow. Krzy owka
Teleturniej sprawdzaj cy wiedz oparty na formule krzy owki wykorzystuj cy nies abn c popularno tego typu gry umys owej oraz ch rywalizacji. W codziennej rozgrywce czworo uczestnikow zmierzy si ze sob by zdoby tytu finalisty dnia i uzyska mo liwo wzi cia udzia u w finale tygodnia. Zasady rozwi zywania zada umo liwiaj widzom szybkie i intuicyjne przyswojenie regu gry bez wzgl du na wiek i mo liwo ci percepcyjne a program ma lekk przyst pn formu opart na dowcipnym przewrotnym konstruowaniu hase
19:30
 
Wiadomo ci
Codzienny serwis informacyjny prezentuj cy najwa niejsze wydarzenia z kraju i ze wiata. Program jest nadawany na ywo ze studia A Telewizyjnej Agencji Informacyjnej przy pl. Powsta cow Warszawy 7 w Warszawie
TVPOLONIA
20:00
 
S owo wi tego Jana Paw a II
20:05
 
Pogoda
Codzienny serwis informacyjny z prognoz pogody nadawany po Wiadomo ciach po udniowych Wiadomo ciach porannych i popo udniowych po Teleexpressie i po g ownym wydaniu Wiadomo ci. Prognoz pogody w TVP prezentuj m.in. Aleksandra Kostka Waldemar Dolecki Marzena S upkowska Monika Andrzejczak i Ziemowit P dziwiatr
20:15
 
Noce i dnie
Babcia. Dla Bogumi a i Barbary nadesz y wreszcie dobre dni. Gospodarstwo serbinowskie kwitnie dwie corki Agnieszka i Emilka wychowuj si w atmosferze szcz cia. Na wiat przychodzi trzecie dziecko - Tomaszek. Niechcicowie sprowadzaj do siebie babci Ostrze sk matk Barbary. Tutaj wreszcie starsza pani czuje si potrzebna i szcz liwa. Jednak stan jej zdrowia si pogarsza. Mimo troskliwej opieki ze strony bliskich Ostrze ska umiera
21:05
 
Noce i dnie
Wieczne zmartwienia. Pozornie szcz liw rodzin ci gle nurtuj jakie zmartwieniai k opoty. Barbar dr czy zw aszcza sprawa wychowania dzieci. Nauczycielki anga owane do domu Niechcicow zmieniaj si cz stoi z ro nych powodow. Powrot do miasta to sta e od lat niespe nionemarzenie Barbary. Rozgoryczona i wiecznie zm czona odsuwaBogumi a od siebie
22:00
 
Zoom Polonii
Program omawia zagadnienia interesuj ce dla Polakow mieszkaj cych poza granicami ojczyzny przybli a bie ce wydarzenia kulturalne
22:05
 
Polonia 24
Program informacyjny skierowany do Polakow mieszkaj cych w kraju i za granic . Polonia 24 - to program informacyjno - publicystyczny koncentruj cy si woko problematyki polskiej i polonijnej. Prezentowane materia y s utrzymane w formule dynamicznego programu newsowego podzielonego na sekcje: stricte newsow polonijn (materia y ze wiata o tematyce polskiej i polonijnej) kulturaln i lifestylow gospodarcz . Ca o wzbogacaj sta e pozycje komentarzowe
22:35
 
Stara ba . Kiedy s o ce by o bogiem
Popiel dowiaduje si o planowanym wiecu kmieci. Wysy a przybocznego Smerd z wojownikami aby ukara przywodc buntownikow Wisza. Uprzedzeni o ataku kmiecie otaczaj wojownikow i zmuszaj do odwrotu
23:30
 
Le niczowka
Katarzyna Ruszczyc dziedziczy dom po mierci ojca tragicznie zmar ego le niczego Antoniego. Kobieta przeprowadza si do malowniczej miejscowo ci Le niczowka i odkrywa rodzinne tajemnice z przesz o ci. Musi podj decyzj czy nadal ukrywa sekrety czy sprobowa wyja ni nierozwi zane sprawy sprzed lat. Widzowie b d te wiadkami intryg prowadzonych przez rodzin Karczow ktorzy s najbogatszymi mieszka cami Le niczowki
Activate Live-Chat