OTR
Date
<
March 2023
>
Mo
Tu
We
Th
Fr
Sa
Su
 
 
01
02
03
04
05
27
28
29
30
31
 
 
Station

TVPOLONIA
TVPOLONIA
00:00
 
Midnight News
00:35
 
Gra s ow. Krzy owka
Teleturniej sprawdzaj cy wiedz oparty na formule krzy owki wykorzystuj cy nies abn c popularno tego typu gry umys owej oraz ch rywalizacji. W codziennej rozgrywce czworo uczestnikow zmierzy si ze sob by zdoby tytu finalisty dnia i uzyska mo liwo wzi cia udzia u w finale tygodnia. Zasady rozwi zywania zada umo liwiaj widzom szybkie i intuicyjne przyswojenie regu gry bez wzgl du na wiek i mo liwo ci percepcyjne a program ma lekk przyst pn formu opart na dowcipnym przewrotnym konstruowaniu hase
01:00
 
Ola Polonia - Polacy w Brazylii i Ameryce Po udniowej
Magazyn przedstawiaj cy wydarzenia spo eczne kulturalne i religijne dotycz ce Polakow mieszkaj cych w Ameryce Po udniowej. Program przedstawia i promuje sylwetki Polakow ktorzy rozs awiaj Polsk na emigracji. Szczegoln uwag skupiaj osoby i rodziny ktore mieszkaj w Ameryce Po udniowej od pokole
01:20
 
Polacy wiatu
Kazimierz Gzowski. Projekt trzynastu etiud filmowych przybli aj cych widzom sylwetki wybitnych polskich naukowcow yj cych w ro nych zak tkach wiata ktorzy swoj prac i odkryciami dali podstawy do rozwoju nauki. W krotkich filmach poznamy niezwyk e historie wybitnych Polakow ktorzy pomimo odleg o ci jaka ich dzieli a od ojczyzny sercem byli oddani Polsce ale swoim umys em i talentem s u yli innym narodom. Poczet polskich naukowcow otwiera sylwetka Marii Sk odowskiej - Curie podwojnej Noblistki
01:30
 
Wiadomo ci
Codzienny serwis informacyjny prezentuj cy najwa niejsze wydarzenia z kraju i ze wiata. Program jest nadawany na ywo ze studia A Telewizyjnej Agencji Informacyjnej przy pl. Powsta cow Warszawy 7 w Warszawie
02:00
 
S owo wi tego Jana Paw a II
02:03
 
Pogoda
Codzienny serwis informacyjny z prognoz pogody nadawany po Wiadomo ciach po udniowych Wiadomo ciach porannych i popo udniowych po Teleexpressie i po g ownym wydaniu Wiadomo ci. Prognoz pogody w TVP prezentuj m.in. Aleksandra Kostka Waldemar Dolecki Marzena S upkowska Monika Andrzejczak i Ziemowit P dziwiatr
02:05
 
Sport
Program podsumowuj cy najwa niejsze wydarzenia sportowe ze szczegolnym naciskiem na osi gni cia polskich zawodnikow i reprezentacji w ro nych dyscyplinach. Pojawi si informacje o wa nych rozgrywkach i zawodach organizowanych w Polsce i na wiecie. Redakcja najwi cej miejsca po wi ca dyscyplinom sportowym popularnym w rod Polakow m.in. pi ce no nej i siatkowce ale nie zabraknie mniej popularnych konkurencji i sportow zimowych
02:10
 
Polonia 24
Program informacyjny skierowany do Polakow mieszkaj cych w kraju i za granic . Polonia 24 - to program informacyjno - publicystyczny koncentruj cy si woko problematyki polskiej i polonijnej. Prezentowane materia y s utrzymane w formule dynamicznego programu newsowego podzielonego na sekcje: stricte newsow polonijn (materia y ze wiata o tematyce polskiej i polonijnej) kulturaln i lifestylow gospodarcz . Ca o wzbogacaj sta e pozycje komentarzowe
02:40
 
Komisarz Alex
Niewygodny wiadek. Marek Szeptak pracuj cy jako streetworker dla Stowarzyszenia Dzieci odzi zosta zamordowany. Marek by aktywist ekologicznym i bra udzia w protestach przeciwko firmom ktore szkodz rodowisku
03:30
 
S dy przes dy
Rozroby u Kuby. Mateusz Werner i Jakub Moroz prezentuj najwybitniejszych polskich intelektualistow ktorym nie po wi cono do tej pory odpowiedniej uwagi
04:15
 
Barwy szcz cia
Irenka wybiera si z Ro Jol oraz Basi na szalony wieczor panie ski w limuzynie ktor funduje im Tolek. Sam Koszyk sp dza za to wieczor kawalerski w osiedlowej kanciapie graj c ze Zdzisiem Patrykiem oraz Justinem w pi karzyki. Skotnicki zaprasza jednak na imprez tak e swoje kole anki. Laura spotyka si z Klar i Paszkowsk by podpisa w ko cu ugod do ostatniej chwili probuj c ugra zmiany w umowie. W ko cu dziewczyna zgadza si jednak wyst pi na nowo w programie Modrzyckiego i odwo a wszystkie k amstwa ktorymi oczernia a dot d pisark . Nie ma poj cia e dziennikarz zaprosi na nagranie tak e Bartosza. Ewelina po ostatniej rozmowie jest naprawd oczarowana Patrykiem i podczas szkolnej wycieczki do Otwocka wyra nie probuje zbli y si do nauczyciela
04:40
 
Zoom Polonii
Program omawia zagadnienia interesuj ce dla Polakow mieszkaj cych poza granicami ojczyzny przybli a bie ce wydarzenia kulturalne
04:45
 
S dy przes dy
W powi kszeniu. Mateusz Werner i Jakub Moroz prezentuj najwybitniejszych polskich intelektualistow ktorym nie po wi cono do tej pory odpowiedniej uwagi
05:30
 
Midnight News
TVPOLONIA
06:00
 
Polonia 24
Program informacyjny skierowany do Polakow mieszkaj cych w kraju i za granic . Polonia 24 - to program informacyjno - publicystyczny koncentruj cy si woko problematyki polskiej i polonijnej. Prezentowane materia y s utrzymane w formule dynamicznego programu newsowego podzielonego na sekcje: stricte newsow polonijn (materia y ze wiata o tematyce polskiej i polonijnej) kulturaln i lifestylow gospodarcz . Ca o wzbogacaj sta e pozycje komentarzowe
06:30
 
Anna Dymna - spotkajmy si
Konrad Soko. Program kierowany jest zarowno do osob niepe nosprawnych jak i pe nosprawnych. G ownym przes aniem audycji jest zbli enie tych dwoch wydawa oby si odr bnych wiatow. To intymna rozmowa z zaproszonymi przez Ann Dymn go mi w czasie ktorej b d poruszane tematy dotycz ce ka dego cz owieka takie jak mi o akceptacja samotno szcz cie wiara i nadzieja
07:00
 
Co dalej
Cykl nagrywany w wybranym wn trzu Muzeum Powstania Warszawskiego. Poruszane s tematy dotycz ce niepokojow naszych czasow. W centrum uwagi refleksja nad zjawiskami kulturowo - cywilizacyjnymi. Kryzys globalizacji m.in: wi kszo produkcji farmaceutycznej znajduje si w Chinach. Czy nie nale a oby zrewidowa europejskiej polityki farmaceutycznej Dotyczy to tak e wielu innych dziedzin produkcji gdzie Chiny s kluczowym dostawc lub poddostawc . Program z udzia em go ci prowadz na zmian : Piotr Gociek i Mateusz Bosak. W rod go ci: socjolodzy my liciele publicy ci futurolodzy itd. czenie poprzez komunikator internetowy np. Skypea
07:30
 
Pytanie na niadanie - pobudka
Program na ywo prowadzony przez pary znanych osob. Zapraszani do studia ludzie znani z ycia publicznego dziel si do wiadczeniami a eksperci odpowiadaj na pytania widzow. Pytanie na niadanie to swoiste kompendium wiedzy o przyzwyczajeniach ro nicach w postrzeganiu otaczaj cej rzeczywisto ci i sposobach bycia
07:55
 
Pytanie na niadanie
Poranny magazyn Pytanie na niadanie jest nadawany na ywo. Ma charakter lifestylowy i kulturalny. Znajdziemy w nim rekomendacje kulturalne rozrywkowe a tak e poradnictwo do ktorego zapraszamy najlepszych ekspertow: lekarzy prawnikow dietetykow psychologow socjologow i stylistow. Odpowiadamy na wszystkie pytania dotycz ce codziennego ycia ktore nurtuj naszych widzow. Tematy dotycz problemow medycznych prawnych psychologicznych hobby oraz stylu ycia
10:35
 
Panorama
G owny program informacyjny telewizyjnej Dwojki podsumowuj cy najwa niejsze wydarzenia minionego dnia w kraju i na wiecie
10:40
 
Pytanie na niadanie
Poranny magazyn Pytanie na niadanie jest nadawany na ywo. Ma charakter lifestylowy i kulturalny. Znajdziemy w nim rekomendacje kulturalne rozrywkowe a tak e poradnictwo do ktorego zapraszamy najlepszych ekspertow: lekarzy prawnikow dietetykow psychologow socjologow i stylistow. Odpowiadamy na wszystkie pytania dotycz ce codziennego ycia ktore nurtuj naszych widzow. Tematy dotycz problemow medycznych prawnych psychologicznych hobby oraz stylu ycia
11:05
 
Zoom Polonii
Program omawia zagadnienia interesuj ce dla Polakow mieszkaj cych poza granicami ojczyzny przybli a bie ce wydarzenia kulturalne
11:10
 
Info V4+
W programie b d omawiane zagadnienia dotycz ce gospodarki turystyki ekonomii i polityki pa stw Grupy Wyszehradzkiej i Trojmorza
11:30
 
Barwy szcz cia
Serial obyczajowy min Polska 2022Irena tu przed lubem na nowo ma w tpliwo ci. Przy apa a Tolka z m odkami. Sytuacj ratuj dopiero Justin i Patryk przepraszaj c Irenk i bior c ca win na siebie. W finale narzeczeni zjawiaj si na lubie ale Wyszy ska podczas sk adania ma e skiej przysi gi nagle ucieka. Jerzy w tajemnicy przed on - wybiera si z Kacprem na trening na torze kartingowym. Emilka szybko domy la si e dziadek wymkn si z domu w sekrecie. Proponuje Ma gorzacie e zdradzi jego tajemnic je li tylko babcia jej za to zap aci. Biniu wraca do Feel Good by znow zobaczy si z Renat i zaprasza dziewczyn na wieczorny melan . Kuczma ktory nadal wy udza w lokalu darmowe posi ki na widok ch opaka ucieka w pop ochu o czym Renata donosi od razu podkomisarzowi Kodurowi
TVPOLONIA
12:00
 
Wiadomo ci
Codzienny serwis informacyjny prezentuj cy najwa niejsze wydarzenia z kraju i ze wiata. Program jest nadawany na ywo ze studia A Telewizyjnej Agencji Informacyjnej przy pl. Powsta cow Warszawy 7 w Warszawie
12:15
 
Noce i dnie
Babcia. Dla Bogumi a i Barbary nadesz y wreszcie dobre dni. Gospodarstwo serbinowskie kwitnie dwie corki Agnieszka i Emilka wychowuj si w atmosferze szcz cia. Na wiat przychodzi trzecie dziecko - Tomaszek. Niechcicowie sprowadzaj do siebie babci Ostrze sk matk Barbary. Tutaj wreszcie starsza pani czuje si potrzebna i szcz liwa. Jednak stan jej zdrowia si pogarsza. Mimo troskliwej opieki ze strony bliskich Ostrze ska umiera
13:10
 
Noce i dnie
Wieczne zmartwienia. Pozornie szcz liw rodzin ci gle nurtuj jakie zmartwieniai k opoty. Barbar dr czy zw aszcza sprawa wychowania dzieci. Nauczycielki anga owane do domu Niechcicow zmieniaj si cz stoi z ro nych powodow. Powrot do miasta to sta e od lat niespe nionemarzenie Barbary. Rozgoryczona i wiecznie zm czona odsuwaBogumi a od siebie
14:05
 
Giganci historii
Historia Legionow Polskich. Teleturniej przeznaczony dla mi o nikow historii. Ka dy odcinek koncentruje si woko jednego tematu. Uczestnicy odpowiadaj na pytania przygotowywane przez ekspertow dziennikarzy i konkurentow
15:00
 
Wiadomo ci
Codzienny serwis informacyjny prezentuj cy najwa niejsze wydarzenia z kraju i ze wiata. Program jest nadawany na ywo ze studia A Telewizyjnej Agencji Informacyjnej przy pl. Powsta cow Warszawy 7 w Warszawie
15:15
 
Alfabet Andrzeja Dobosza
Politycy: Jozef Cyrankiewicz W adys aw Bie kowski. M odzi widzowie zapewne nie znaj nazwisk Jozef Cyrankiewicz czy W adys aw Bie kowski nazwisk ktore kiedy u jednych wzbudza y strach przed obowi zuj cym systemem a u drugich podziw dla ich w adzy i mo liwo ci. Obu politykow przypomina Andrzej Dobosz jak zwykle dowcipnie celnie charakteryzuj c plusy i minusy ich osobowo ci. Odcinek ilustruje bogaty materia archiwalny
15:35
 
Przyjaciele Misia i Margolci
Z y dzie. Do Margolci i Misia do czy grono ich przyjacio : zwariowany uczek u u zaczepny i zadziorny wiewior Wiktor niezwykle uzdolniona artystycznie paj czyca Talentula oraz ma a bardzo wra liwa muszka Bzyk. Wszyscy bohaterowie to zabawki mieszkaj ce w drewnianym domku ktory zosta wybudowany jako prezent dla wnukow przez ukochanego dziadka Eugeniusza. Opieku czy i czu y dziadek pod nieobecno dzieci opiekuje si wszystkimi maskotkami. Rozwi zuje ich problemy kiedy potrzeba s u y pomoc t umaczy podstawowe poj cia i zjawiska
16:00
 
Korona krolow. Jagiellonowie
Zdrada i kara. Zdrada i kara. Wiosna 1402. widrygie o (Micha Chru ciel) og osi si nowym Wielkim Ksi ciem Litewskim. Co prawda na razie w kobiecym przebraniu pod a w stron Malborka ale ma dla Krzy akow prezent. Odda im mud . W Poznaniu Jagie o (Sebastian Skocze ) skazuje na ci cie nieuczciwego szlachcica. Spotyka po latach El biet Granowsk (Karolina Porcari). W wawelskim lochu dziwny cudzoziemiec mowi e jego sprawa wstrz nie Koron . Anna Cylejska (Milena Staszuk) zas ab a po kroplach ktore niepostrze enie da a jej Saule (Agata Pieszko). Chce powiedzie m owi o ci y ale Saule zrobi wiele aby do tego nie dopu ci . Podk ada cier pod siod o Anny
16:30
 
Barwy szcz cia
Serial obyczajowy min Polska 2022Irena tu przed lubem na nowo ma w tpliwo ci. Przy apa a Tolka z m odkami. Sytuacj ratuj dopiero Justin i Patryk przepraszaj c Irenk i bior c ca win na siebie. W finale narzeczeni zjawiaj si na lubie ale Wyszy ska podczas sk adania ma e skiej przysi gi nagle ucieka. Jerzy w tajemnicy przed on - wybiera si z Kacprem na trening na torze kartingowym. Emilka szybko domy la si e dziadek wymkn si z domu w sekrecie. Proponuje Ma gorzacie e zdradzi jego tajemnic je li tylko babcia jej za to zap aci. Biniu wraca do Feel Good by znow zobaczy si z Renat i zaprasza dziewczyn na wieczorny melan . Kuczma ktory nadal wy udza w lokalu darmowe posi ki na widok ch opaka ucieka w pop ochu o czym Renata donosi od razu podkomisarzowi Kodurowi
17:00
 
Teleexpress
Serwis informacyjny nadawany codziennie na ywo prezentuj cy bie ce wydarzenia wiadomo ci kulturalne oraz ciekawostki z kraju i ze wiata. Teleexpress jest najstarszym obecnie istniej cym ogolnopolskim programem informacyjnym. Po raz pierwszy pojawi si na antenie 26 czerwca 1986 roku wydanie prowadzi Wojciech Mazurkiewicz. W 2011 roku redakcja programu zosta a odznaczona srebrnym medalem Za Zas ugi dla Po arnictwa
17:20
 
Studio Wschod
Zwi zek Socjalistycznych Republik Radzieckich istnia od 1922 roku i zosta rozwi zany na mocy deklaracji uchwalonej przez Rad Republik Najwy szej Rady ZSRR 26 grudnia 1991 roku. Pi tna cie radzieckich republik zwi zkowych sta o si suwerennymi pa stwami. Program jest po wi cony problemom i wyzwaniom z ktorymi musia y zmierzy si te kraje po rozpadzie wielkiego pa stwa socjalistycznego. B dzie mowa o przemianach politycznych gospodarczych spo ecznych i kulturalnych
17:55
 
Nad Niemnem - magazyn Polakow na Bia orusi
Program po wi cony yciu mniejszo ci polskiej na Bia orusi prezentuj cy wydarzenia kulturalne i spo eczne najwa niejsze dla mieszkaj cych tam Polakow. Autorzy docieraj do ludzi i miejsc zwi zanych z histori dawnej Rzeczypospolitej. Przewodnikiem po polskich cie kach na Bia orusi jest Aleksy Szota - krajoznawca historyk polskiej kultury sztuki i architektury. Widzowie w Polsce i na wiecie mog pozna warunki w ktorych yj Polacy za wschodni granic
18:10
 
Studio Lwow
Program przygotowywany przez polskich dziennikarzy mieszkaj cych we Lwowie przedstawia sytuacj spo eczn i polityczn oraz wydarzenia na Ukrainie z perspektywy yj cych tam Polakow. W programie pojawi si relacje z bie cych wydarze oraz informacje o tym co jest najwa niejsze dla mieszka cow Lwowa. B dzie mowa o sytuacji Polakow edukacji w polskich szko ach. Zostan poruszone zagadnienia zwi zane z polsk kultur oraz kwestie zwi zane z dbaniem o pami historyczn i o wa ne dla Polakow miejsca na Kresach
18:30
 
Informacje kulturalne
Przegl d najwa niejszych wydarze kulturalnych. Podro po wystawach kinach teatrach a tak e rozmowy i opinie czo owych postaci ze wiata kultury
18:45
 
Czym yje wiat
W programie b dzie mowa o najwa niejszych wydarzeniach i sprawach poruszaj cych spo ecze stwa w Europie i na wiecie. Pojawi si te ciekawostki i krotkie analizy
19:05
 
Gra s ow. Krzy owka
Teleturniej sprawdzaj cy wiedz oparty na formule krzy owki wykorzystuj cy nies abn c popularno tego typu gry umys owej oraz ch rywalizacji. W codziennej rozgrywce czworo uczestnikow zmierzy si ze sob by zdoby tytu finalisty dnia i uzyska mo liwo wzi cia udzia u w finale tygodnia. Zasady rozwi zywania zada umo liwiaj widzom szybkie i intuicyjne przyswojenie regu gry bez wzgl du na wiek i mo liwo ci percepcyjne a program ma lekk przyst pn formu opart na dowcipnym przewrotnym konstruowaniu hase
19:30
 
Wiadomo ci
Codzienny serwis informacyjny prezentuj cy najwa niejsze wydarzenia z kraju i ze wiata. Program jest nadawany na ywo ze studia A Telewizyjnej Agencji Informacyjnej przy pl. Powsta cow Warszawy 7 w Warszawie
TVPOLONIA
20:00
 
S owo wi tego Jana Paw a II
20:05
 
Pogoda
Codzienny serwis informacyjny z prognoz pogody nadawany po Wiadomo ciach po udniowych Wiadomo ciach porannych i popo udniowych po Teleexpressie i po g ownym wydaniu Wiadomo ci. Prognoz pogody w TVP prezentuj m.in. Aleksandra Kostka Waldemar Dolecki Marzena S upkowska Monika Andrzejczak i Ziemowit P dziwiatr
20:10
 
Sport
Program podsumowuj cy najwa niejsze wydarzenia sportowe ze szczegolnym naciskiem na osi gni cia polskich zawodnikow i reprezentacji w ro nych dyscyplinach. Pojawi si informacje o wa nych rozgrywkach i zawodach organizowanych w Polsce i na wiecie. Redakcja najwi cej miejsca po wi ca dyscyplinom sportowym popularnym w rod Polakow m.in. pi ce no nej i siatkowce ale nie zabraknie mniej popularnych konkurencji i sportow zimowych
20:20
 
Ojciec Mateusz
Komornicy. W zak adzie kamieniarskim odbywa si egzekucja komornicza. Na miejsce przyje d aj Kobylnicka i Dziubak. Ksawery Sobota i jego ona Krystyna nie chc podda si wyrokowi s dowemu. Ksawery atakuje komornika i asesora. Kobylnicka aresztuje Ksawerego. Mateusz rozmawia z komornikiem Walent . Kobylnicka i Dziubak jad na miejsce wypadku samochodowego. Okazuje si e uczestniczy w nim Walenta. M czyzna zostaje zabrany do szpitala. Jego ona zdradza e m dosta listy z pogro kami
21:10
 
Ojciec Mateusz
Pa ac. Anna wraz z Ol zjawia si we dworze Jeremiego Rokitnickiego. Jeremi oprowadza synow i wnuczk po dworze. Ogl daj drzewo genealogiczne rodziny. Do dworu przyje d a syn Jeremiego Filip z ktorym Anna jest w separacji. Towarzyszy mu modelka Jagoda. Mateusz i Natalia s wiadkami k otni Anny z Jeremim. Anna w po piechu opuszcza dwor z cork . Jeremi jest z y na Filipa. Ojciec Mateusz dokonuje wi cenia posiad o ci. Wkrotce Dziubak i Nocul dostaj wezwanie do dworu. Okazuje si e Jeremi Rokitnicki zosta zamordowany. Martwego w a ciciela dworuznalaz administrator Roman. Przy Jeremim siedzia a Anna
21:55
 
Zoom Polonii
Program omawia zagadnienia interesuj ce dla Polakow mieszkaj cych poza granicami ojczyzny przybli a bie ce wydarzenia kulturalne
22:05
 
Polonia 24
Program informacyjny skierowany do Polakow mieszkaj cych w kraju i za granic . Polonia 24 - to program informacyjno - publicystyczny koncentruj cy si woko problematyki polskiej i polonijnej. Prezentowane materia y s utrzymane w formule dynamicznego programu newsowego podzielonego na sekcje: stricte newsow polonijn (materia y ze wiata o tematyce polskiej i polonijnej) kulturaln i lifestylow gospodarcz . Ca o wzbogacaj sta e pozycje komentarzowe
22:35
 
Pan Kleks: Wojna i mi o
II wojna wiatowa niemiecka okupacja w Polsce. ydzi mog mieszka tylko na terenie getta. Jan Brzechwa znany warszawski poeta pochodzenia ydowskiego ukrywa si po aryjskiej stronie
23:30
 
Le niczowka
Kasia robi Danielowi karczemn awantur . Pola odwiedza mam w Le niczowce a wieczorem pyta ukochanego co robi w lesie w noc zabojstwa Antoniego. Zalewscy i Mondrasiukowie szykuj si do przeprowadzki. Nagle w ich ogrodzie zjawia si Helena. Jacek w drodze powrotnej do o rodka opieki zauwa a e mama ma siniaki na przedramionach. Lidia i Janusz wracaj ze szpitala do ktorego Karcz trafi po zas abni ciu. W salonie czeka na nich Bogdan
Activate Live-Chat