OTR
Date
<
March 2023
>
Mo
Tu
We
Th
Fr
Sa
Su
 
 
01
02
03
04
05
27
28
29
30
31
 
 
Station

TVPOLONIA
TVPOLONIA
00:00
 
Midnight News
00:35
 
Gra s ow. Krzy owka
Teleturniej sprawdzaj cy wiedz oparty na formule krzy owki wykorzystuj cy nies abn c popularno tego typu gry umys owej oraz ch rywalizacji. W codziennej rozgrywce czworo uczestnikow zmierzy si ze sob by zdoby tytu finalisty dnia i uzyska mo liwo wzi cia udzia u w finale tygodnia. Zasady rozwi zywania zada umo liwiaj widzom szybkie i intuicyjne przyswojenie regu gry bez wzgl du na wiek i mo liwo ci percepcyjne a program ma lekk przyst pn formu opart na dowcipnym przewrotnym konstruowaniu hase
01:00
 
Studio Lwow
Program przygotowywany przez polskich dziennikarzy mieszkaj cych we Lwowie przedstawia sytuacj spo eczn i polityczn oraz wydarzenia na Ukrainie z perspektywy yj cych tam Polakow. W programie pojawi si relacje z bie cych wydarze oraz informacje o tym co jest najwa niejsze dla mieszka cow Lwowa. B dzie mowa o sytuacji Polakow edukacji w polskich szko ach. Zostan poruszone zagadnienia zwi zane z polsk kultur oraz kwestie zwi zane z dbaniem o pami historyczn i o wa ne dla Polakow miejsca na Kresach
01:20
 
Przepis dnia
Sprawdzone receptury na pyszne proste i zdrowe dania ktorymi zachwycisz rodzin i znajomych. W ka dym odcinku szefowa kuchni Jola Kleser zaprezentuje przygotowanie jednej potrawy od pocz tku do ko ca. Poka e jak oszcz dzi w kuchni czas i jak efektownie zaprezentowa danie. Podzieli si swoim do wiadczeniem i zdradzi sekrety ktore pomog widzom osi gn kulinarny sukces
01:30
 
Wiadomo ci
Codzienny serwis informacyjny prezentuj cy najwa niejsze wydarzenia z kraju i ze wiata. Program jest nadawany na ywo ze studia A Telewizyjnej Agencji Informacyjnej przy pl. Powsta cow Warszawy 7 w Warszawie
02:00
 
S owo wi tego Jana Paw a II
02:03
 
Pogoda
Codzienny serwis informacyjny z prognoz pogody nadawany po Wiadomo ciach po udniowych Wiadomo ciach porannych i popo udniowych po Teleexpressie i po g ownym wydaniu Wiadomo ci. Prognoz pogody w TVP prezentuj m.in. Aleksandra Kostka Waldemar Dolecki Marzena S upkowska Monika Andrzejczak i Ziemowit P dziwiatr
02:05
 
Sport
Program podsumowuj cy najwa niejsze wydarzenia sportowe ze szczegolnym naciskiem na osi gni cia polskich zawodnikow i reprezentacji w ro nych dyscyplinach. Pojawi si informacje o wa nych rozgrywkach i zawodach organizowanych w Polsce i na wiecie. Redakcja najwi cej miejsca po wi ca dyscyplinom sportowym popularnym w rod Polakow m.in. pi ce no nej i siatkowce ale nie zabraknie mniej popularnych konkurencji i sportow zimowych
02:10
 
Polonia 24
Program informacyjny skierowany do Polakow mieszkaj cych w kraju i za granic . Polonia 24 - to program informacyjno - publicystyczny koncentruj cy si woko problematyki polskiej i polonijnej. Prezentowane materia y s utrzymane w formule dynamicznego programu newsowego podzielonego na sekcje: stricte newsow polonijn (materia y ze wiata o tematyce polskiej i polonijnej) kulturaln i lifestylow gospodarcz . Ca o wzbogacaj sta e pozycje komentarzowe
02:40
 
Po serio
Trzej m odzi filmowcy - re yser Marek scenarzysta Mateusz i operator ukasz - szukaj rodkow na realizacj debiutanckiego dzie a. Postanawiaj poprosi o pomoc do wiadczonego producenta Jana
04:25
 
Barwy szcz cia
Serial obyczajowy min Polska 2022Irena tu przed lubem na nowo ma w tpliwo ci. Przy apa a Tolka z m odkami. Sytuacj ratuj dopiero Justin i Patryk przepraszaj c Irenk i bior c ca win na siebie. W finale narzeczeni zjawiaj si na lubie ale Wyszy ska podczas sk adania ma e skiej przysi gi nagle ucieka. Jerzy w tajemnicy przed on - wybiera si z Kacprem na trening na torze kartingowym. Emilka szybko domy la si e dziadek wymkn si z domu w sekrecie. Proponuje Ma gorzacie e zdradzi jego tajemnic je li tylko babcia jej za to zap aci. Biniu wraca do Feel Good by znow zobaczy si z Renat i zaprasza dziewczyn na wieczorny melan . Kuczma ktory nadal wy udza w lokalu darmowe posi ki na widok ch opaka ucieka w pop ochu o czym Renata donosi od razu podkomisarzowi Kodurowi
04:50
 
Zoom Polonii
Program omawia zagadnienia interesuj ce dla Polakow mieszkaj cych poza granicami ojczyzny przybli a bie ce wydarzenia kulturalne
04:55
 
Wojownicy czasu
Dzie na zamku czyli uroki redniowiecza. Kiedy w pierwszej po owie XIV wieku zachodnim granicom Polski zacz y zagra a najazdy wojsk czeskich Jana Luksemburskiego jej piastowski w adca Kazimierz Wielki nakaza budow zamkow ktore mia y broni owczesnej stolicy czyli Krakowa od strony Gornego l ska. Powsta wowczas a cuch warownych zamkow do dzi znanych jako Orle Gniazda. Podobnie jak w ca ej owczesnej Europie zamki te nie by y jedynie obronnymi fortecami ale miejscami w ktorych toczy o si normalne ycie z wszystkimi jego cieniami i blaskami. W programie Wojownicy czasu Grzegorz Gajewski podro uje przez wieki i epoki pokazuj c realia owczesnego ycia dzi ki pieczo owicie je odtwarzaj cym grupom rekonstrukcji historycznej. Dawne historie i wspo cze ni pasjonaci to w a nie Wojownicy czasu
05:30
 
Midnight News
TVPOLONIA
06:00
 
Polonia 24
Program informacyjny skierowany do Polakow mieszkaj cych w kraju i za granic . Polonia 24 - to program informacyjno - publicystyczny koncentruj cy si woko problematyki polskiej i polonijnej. Prezentowane materia y s utrzymane w formule dynamicznego programu newsowego podzielonego na sekcje: stricte newsow polonijn (materia y ze wiata o tematyce polskiej i polonijnej) kulturaln i lifestylow gospodarcz . Ca o wzbogacaj sta e pozycje komentarzowe
06:30
 
Stacja innowacja
Polacy coraz mielej podejmuj proby zaistnienia na wiatowym rynku technologii co cz sto owocuje spektakularnym sukcesem. O polskie technologie od lat zabiegaj zagraniczne koncerny. Sukcesy te udowadniaj e stereotypem jest przekonanie jakoby polskie produkty by y ma o innowacyjne i gorsze od zachodnich. Program Stacja innowacja! przedstawia polskich wynalazcow pracuj cych na uczelniach w firmach i instytucjach badawczych. Ich wynalazki podbijaj wiatowe rynki wp ywaj c na ycie ludzi poprawiaj c je i udoskonalaj c
06:45
 
Polacy na ratunek ydom
Wie Natalin. Podczas spotkania premiera Morawieckiego z mieszka cami Che ma g os zabra a pani ktora opowiedzia a histori swojej mamy. Ukrywa a ona ydow w czasie II wojny we wsi Natalin. Wybrali my si do Natalina w poszukiwaniu wiadkow i informacji zwi zanych z t histori by dowiedzie si o losach uratowanego yda Bursztyna
07:00
 
Qulszo - kulinarne potyczki
Program telewizyjny o charakterze rozrywkowym w ktorym rywalizuj ze sob Ko a Gospody Wiejskich. To tworz ce je w wi kszo ci kobiety sprawi y e polska wie od y a. Coraz cz ciej chcemy tam bywa i korzysta z bogactwa tradycji. A tradycja to w du ej mierze to co na talerzu. Warto j pokaza w atrakcyjnej formie tym samym doceni ludzi ktorzy o ni dbaj . Promujemy polsk wie z jej wszystkimi warto ciami: regionalnymi produktami tradycyjnymi rodzinnymi gospodarstwami pokoleniowo ci . Przekonujemy e na wsi jest te miejsce dla m odych mieszka cow. Uczestnicy spotykaj si w zaaran owanym studiu aby na oczach widzow pochwali si swoim kunsztem kulinarnym ale te da pretekst do opowie ci o historii i tradycji miejsc subregionow z ktorych pochodz . To dla nich mo liwo opowiedzenia o wyj tkowo ci swoich ma ych ojczyzn i przekonania innych e tu za rogiem jest pi knie ciekawie i oczywi cie smacznie
07:30
 
Pytanie na niadanie - pobudka
Program na ywo prowadzony przez pary znanych osob. Zapraszani do studia ludzie znani z ycia publicznego dziel si do wiadczeniami a eksperci odpowiadaj na pytania widzow. Pytanie na niadanie to swoiste kompendium wiedzy o przyzwyczajeniach ro nicach w postrzeganiu otaczaj cej rzeczywisto ci i sposobach bycia
07:55
 
Pytanie na niadanie
Poranny magazyn Pytanie na niadanie jest nadawany na ywo. Ma charakter lifestylowy i kulturalny. Znajdziemy w nim rekomendacje kulturalne rozrywkowe a tak e poradnictwo do ktorego zapraszamy najlepszych ekspertow: lekarzy prawnikow dietetykow psychologow socjologow i stylistow. Odpowiadamy na wszystkie pytania dotycz ce codziennego ycia ktore nurtuj naszych widzow. Tematy dotycz problemow medycznych prawnych psychologicznych hobby oraz stylu ycia
10:35
 
Panorama
G owny program informacyjny telewizyjnej Dwojki podsumowuj cy najwa niejsze wydarzenia minionego dnia w kraju i na wiecie
10:40
 
Pytanie na niadanie
Poranny magazyn Pytanie na niadanie jest nadawany na ywo. Ma charakter lifestylowy i kulturalny. Znajdziemy w nim rekomendacje kulturalne rozrywkowe a tak e poradnictwo do ktorego zapraszamy najlepszych ekspertow: lekarzy prawnikow dietetykow psychologow socjologow i stylistow. Odpowiadamy na wszystkie pytania dotycz ce codziennego ycia ktore nurtuj naszych widzow. Tematy dotycz problemow medycznych prawnych psychologicznych hobby oraz stylu ycia
11:05
 
Zoom Polonii
Program omawia zagadnienia interesuj ce dla Polakow mieszkaj cych poza granicami ojczyzny przybli a bie ce wydarzenia kulturalne
11:10
 
Studio Lwow
Program przygotowywany przez polskich dziennikarzy mieszkaj cych we Lwowie przedstawia sytuacj spo eczn i polityczn oraz wydarzenia na Ukrainie z perspektywy yj cych tam Polakow. W programie pojawi si relacje z bie cych wydarze oraz informacje o tym co jest najwa niejsze dla mieszka cow Lwowa. B dzie mowa o sytuacji Polakow edukacji w polskich szko ach. Zostan poruszone zagadnienia zwi zane z polsk kultur oraz kwestie zwi zane z dbaniem o pami historyczn i o wa ne dla Polakow miejsca na Kresach
11:30
 
Barwy szcz cia
Podkomisarz Kodur odnajduje Kuczm dzi ki pomocy Aldony. Senior zeznaje e w noc zabojstwa Prota spotka w parku Binia z nieprzytomn Jowit . Po niej widzia z ukrycia morderstwo. Okazuje si e Irena wcale nie uciek a ze lubu. Chcia a tylko jak najszybciej przywita si z synem bo Wyszy ski na uroczysto jednak przyjecha . W ko cu Irena i Tolek bior upragniony lub ku wyra nejuldze wszystkich go ci. Ku przera eniu Jerzego Ma gorzata tu po drobnym wypadku wraca na tor i okazuje si prawdziw mistrzyni . A po niej zapowiada m owi e to wcale nie koniec szale stw na jakie ma ochot
TVPOLONIA
12:00
 
Wiadomo ci
Codzienny serwis informacyjny prezentuj cy najwa niejsze wydarzenia z kraju i ze wiata. Program jest nadawany na ywo ze studia A Telewizyjnej Agencji Informacyjnej przy pl. Powsta cow Warszawy 7 w Warszawie
12:15
 
Ojciec Mateusz
Komornicy. W zak adzie kamieniarskim odbywa si egzekucja komornicza. Na miejsce przyje d aj Kobylnicka i Dziubak. Ksawery Sobota i jego ona Krystyna nie chc podda si wyrokowi s dowemu. Ksawery atakuje komornika i asesora. Kobylnicka aresztuje Ksawerego. Mateusz rozmawia z komornikiem Walent . Kobylnicka i Dziubak jad na miejsce wypadku samochodowego. Okazuje si e uczestniczy w nim Walenta. M czyzna zostaje zabrany do szpitala. Jego ona zdradza e m dosta listy z pogro kami
13:05
 
Ojciec Mateusz
Pa ac. Anna wraz z Ol zjawia si we dworze Jeremiego Rokitnickiego. Jeremi oprowadza synow i wnuczk po dworze. Ogl daj drzewo genealogiczne rodziny. Do dworu przyje d a syn Jeremiego Filip z ktorym Anna jest w separacji. Towarzyszy mu modelka Jagoda. Mateusz i Natalia s wiadkami k otni Anny z Jeremim. Anna w po piechu opuszcza dwor z cork . Jeremi jest z y na Filipa. Ojciec Mateusz dokonuje wi cenia posiad o ci. Wkrotce Dziubak i Nocul dostaj wezwanie do dworu. Okazuje si e Jeremi Rokitnicki zosta zamordowany. Martwego w a ciciela dworuznalaz administrator Roman. Przy Jeremim siedzia a Anna
14:00
 
Pan Kleks: Wojna i mi o
II wojna wiatowa niemiecka okupacja w Polsce. ydzi mog mieszka tylko na terenie getta. Jan Brzechwa znany warszawski poeta pochodzenia ydowskiego ukrywa si po aryjskiej stronie
15:00
 
Wiadomo ci
Codzienny serwis informacyjny prezentuj cy najwa niejsze wydarzenia z kraju i ze wiata. Program jest nadawany na ywo ze studia A Telewizyjnej Agencji Informacyjnej przy pl. Powsta cow Warszawy 7 w Warszawie
15:20
 
Agatka
Agatka i Zegar z Kuku k. Babcia ma imieniny. Tata Agatki daje jej w prezencie nowy zegar ktory pokazuje godziny i temperatur powietrza. Gdy Agatka probuje otworzy drzwiczki zegara ze rodka wyskakuje kuku ka
15:30
 
Mami Fatale
Krytyk z kosmosu. Mami Fatale to seria animowana dla dzieci o zr cznej kucharce ktorej towarzysz ma y psiak i prosiaczek. Mami przyrz dza potrawy z warzyw uprawianych we w asnym ogrodzie doprawiaj c je szczypt wyobra ni i wysmakowanego humoru. Narratorem serii jest Robert Mak owicz. Znakomita zabawa rownie dla doros ych
15:40
 
Nela - ma a reporterka
Wyruszamy na pomoc zwierz tom Australii. Nela wyrusza na misj ratunkow zwierz t do Australii po po arach australijskiego buszu. Uczy dzieci jak nale y udziela pierwszej pomocy zwierz tom rozmawia z weterynarzami i organizuje poszukiwania zwierz t
16:00
 
Korona krolow. Jagiellonowie
Korona krolowej. Saule donosi krzy ackiemu szpiegowi Ludwigowi e wykona a zadanie - Anna Cylejska poroni a. Femka i Zyndram podejrzewaj e Saule ma co wspolnego z wypadkiem krolowej. W Raci ku trwaj negocjacje dotycz ce ziemi dobrzy skiej. Jagie o musi zap aci 40 tysi cy florenow eby odzyska ziemi . Konrad von Jungingen probuje przekona polskiego krola e nie wierzy widrygielle ktory obieca Krzy akom mud . Wi zie Zdravko z Marioboru mowi e jest narzeczonym hrabianki Anny. Anna deklaruje e ju nie kocha Zdravka
16:30
 
Barwy szcz cia
Podkomisarz Kodur odnajduje Kuczm dzi ki pomocy Aldony. Senior zeznaje e w noc zabojstwa Prota spotka w parku Binia z nieprzytomn Jowit . Po niej widzia z ukrycia morderstwo. Okazuje si e Irena wcale nie uciek a ze lubu. Chcia a tylko jak najszybciej przywita si z synem bo Wyszy ski na uroczysto jednak przyjecha . W ko cu Irena i Tolek bior upragniony lub ku wyra nejuldze wszystkich go ci. Ku przera eniu Jerzego Ma gorzata tu po drobnym wypadku wraca na tor i okazuje si prawdziw mistrzyni . A po niej zapowiada m owi e to wcale nie koniec szale stw na jakie ma ochot
17:00
 
Teleexpress
Serwis informacyjny nadawany codziennie na ywo prezentuj cy bie ce wydarzenia wiadomo ci kulturalne oraz ciekawostki z kraju i ze wiata. Teleexpress jest najstarszym obecnie istniej cym ogolnopolskim programem informacyjnym. Po raz pierwszy pojawi si na antenie 26 czerwca 1986 roku wydanie prowadzi Wojciech Mazurkiewicz. W 2011 roku redakcja programu zosta a odznaczona srebrnym medalem Za Zas ugi dla Po arnictwa
17:20
 
Ostatni lad
Reporta o Mieczys awie Miros aw. 90 - letnia mieszkanka Lublina przekaza a judaika O rodkowi Brama Grodzka Teatr NN. Cenne przedmioty jej ojciec otrzyma podczas okupacji od znajomego yda. M czyzna w bia ym p aszczu - jak wspomina pani Mieczys awa - przyszed do ich domu w Lublinie i poprosi o przechowanie na czas wojny m.in. srebnej zastawy i lichtarzy. Z ojcem bohaterki reporta u znali si z Be yc. To tam razem si wychowywali. W a ciciel przedmiotow prawdopodobnie nie prze y niemieckiej okupacji. Jego losy nie s znane. Nikt z jego rodziny po cenne judaika nie wroci
17:55
 
Kierunek Zachod
Magazyn przedstawia wydarzenia spo eczne kulturalne i religijne w ktorych bior udzia Polacy mieszkaj cy w krajach Europy Zachodniej. Program prezentuje rownie sylwetki polskich emigrantow dbaj cych o dobr opini ojczyzny na Zachodzie
18:10
 
Magazyn z Wysp
Magazyn informuj cy o sprawach wa nych z punktu widzenia Polakow mieszkaj cych w Wielkiej Brytanii i Irlandii. Prezentuje aktywno rodowisk polonijnych opowiada o problemach ktorymi yj rodacy za granic o bie cych wydarzeniach kulturalnych spo ecznych i politycznych
18:30
 
Informacje kulturalne
Przegl d najwa niejszych wydarze kulturalnych. Podro po wystawach kinach teatrach a tak e rozmowy i opinie czo owych postaci ze wiata kultury
18:45
 
Czym yje wiat
W programie b dzie mowa o najwa niejszych wydarzeniach i sprawach poruszaj cych spo ecze stwa w Europie i na wiecie. Pojawi si te ciekawostki i krotkie analizy
19:05
 
Gra s ow. Krzy owka
Teleturniej sprawdzaj cy wiedz oparty na formule krzy owki wykorzystuj cy nies abn c popularno tego typu gry umys owej oraz ch rywalizacji. W codziennej rozgrywce czworo uczestnikow zmierzy si ze sob by zdoby tytu finalisty dnia i uzyska mo liwo wzi cia udzia u w finale tygodnia. Zasady rozwi zywania zada umo liwiaj widzom szybkie i intuicyjne przyswojenie regu gry bez wzgl du na wiek i mo liwo ci percepcyjne a program ma lekk przyst pn formu opart na dowcipnym przewrotnym konstruowaniu hase
19:30
 
Wiadomo ci
Codzienny serwis informacyjny prezentuj cy najwa niejsze wydarzenia z kraju i ze wiata. Program jest nadawany na ywo ze studia A Telewizyjnej Agencji Informacyjnej przy pl. Powsta cow Warszawy 7 w Warszawie
TVPOLONIA
20:00
 
S owo wi tego Jana Paw a II
20:05
 
Pogoda
Codzienny serwis informacyjny z prognoz pogody nadawany po Wiadomo ciach po udniowych Wiadomo ciach porannych i popo udniowych po Teleexpressie i po g ownym wydaniu Wiadomo ci. Prognoz pogody w TVP prezentuj m.in. Aleksandra Kostka Waldemar Dolecki Marzena S upkowska Monika Andrzejczak i Ziemowit P dziwiatr
20:10
 
Sport
Program podsumowuj cy najwa niejsze wydarzenia sportowe ze szczegolnym naciskiem na osi gni cia polskich zawodnikow i reprezentacji w ro nych dyscyplinach. Pojawi si informacje o wa nych rozgrywkach i zawodach organizowanych w Polsce i na wiecie. Redakcja najwi cej miejsca po wi ca dyscyplinom sportowym popularnym w rod Polakow m.in. pi ce no nej i siatkowce ale nie zabraknie mniej popularnych konkurencji i sportow zimowych
20:20
 
Blondynka
Kole ka Pana Boga. Kris Roy ukrywa cel przyjazdu z my liwymi do hoteliku Augu cikow. Splot okoliczno ci sprawia e niektorzy zaczn przypisywa Szulcowi nadprzyrodzone zdolno ci. Pawe ek probuje pope ni samobojstwo
21:10
 
Blondynka
Szko a przetrwania. ycie w Majakach nabiera tempa. Trwa przygoda ycia holenderskich my liwych. Sylwia pomaga Belli ktorej Leo zaproponowa oddanie psow. Jasiunia przyjmuje niedosz ego samobojc pod swoje skrzyd a
21:55
 
Zoom Polonii
Program omawia zagadnienia interesuj ce dla Polakow mieszkaj cych poza granicami ojczyzny przybli a bie ce wydarzenia kulturalne
22:05
 
Polonia 24
Program informacyjny skierowany do Polakow mieszkaj cych w kraju i za granic . Polonia 24 - to program informacyjno - publicystyczny koncentruj cy si woko problematyki polskiej i polonijnej. Prezentowane materia y s utrzymane w formule dynamicznego programu newsowego podzielonego na sekcje: stricte newsow polonijn (materia y ze wiata o tematyce polskiej i polonijnej) kulturaln i lifestylow gospodarcz . Ca o wzbogacaj sta e pozycje komentarzowe
22:35
 
Magazyn Ekspresu Reporterow
Cykliczny program studyjny emitowany na ywo. Autorzy Magazynu Ekspresu Reporterow przedstawiaj reporta e o tematyce spo ecznej. Docieraj wsz dzie tam gdzie dzieje si co wa nego. Bohaterami dokumentow s zwykli ludzie ich troski i rado ci tragedie i sukcesy. W magazynie poruszane s sprawy wa ne i kontrowersyjne pokazywane sylwetki ludzi ktorych postawa ycie i dzia alno mog by wzorcem moralnym we wspo czesnym wiecie. Zaproszeni do studia go cie komentuj obejrzane materia y
23:30
 
Le niczowka
Po rozmowie z cork Ruszczycowna postanawia porzuci ledztwo w sprawie mierci ojca. Ale po po udniu odbiera telefon od Bogdana ktory chce umowi si z ni na spotkanie! Stary podst pem ci ga do Borowikasyna i wnuka. Chce by usiedli razem do sto u i zapomnieli o wszystkich konfliktach. W nowym domu Zalewskichi Mondrasiukow zjawiaj si ochotnicy do pomocy w remoncie. Jacek odkrywa kto krzywdzi Helen
Activate Live-Chat