OTR
Date
<
March 2023
>
Mo
Tu
We
Th
Fr
Sa
Su
 
 
01
02
03
04
05
27
28
29
30
31
 
 
Station

TVPOLONIA
TVPOLONIA
00:00
 
Midnight News
00:35
 
Gra s ow. Krzy owka
Teleturniej sprawdzaj cy wiedz oparty na formule krzy owki wykorzystuj cy nies abn c popularno tego typu gry umys owej oraz ch rywalizacji. W codziennej rozgrywce czworo uczestnikow zmierzy si ze sob by zdoby tytu finalisty dnia i uzyska mo liwo wzi cia udzia u w finale tygodnia. Zasady rozwi zywania zada umo liwiaj widzom szybkie i intuicyjne przyswojenie regu gry bez wzgl du na wiek i mo liwo ci percepcyjne a program ma lekk przyst pn formu opart na dowcipnym przewrotnym konstruowaniu hase
01:00
 
Magazyn z Wysp
Magazyn informuj cy o sprawach wa nych z punktu widzenia Polakow mieszkaj cych w Wielkiej Brytanii i Irlandii. Prezentuje aktywno rodowisk polonijnych opowiada o problemach ktorymi yj rodacy za granic o bie cych wydarzeniach kulturalnych spo ecznych i politycznych
01:20
 
Przepis dnia
Sprawdzone receptury na pyszne proste i zdrowe dania ktorymi zachwycisz rodzin i znajomych. W ka dym odcinku szefowa kuchni Jola Kleser zaprezentuje przygotowanie jednej potrawy od pocz tku do ko ca. Poka e jak oszcz dzi w kuchni czas i jak efektownie zaprezentowa danie. Podzieli si swoim do wiadczeniem i zdradzi sekrety ktore pomog widzom osi gn kulinarny sukces
01:30
 
Wiadomo ci
Codzienny serwis informacyjny prezentuj cy najwa niejsze wydarzenia z kraju i ze wiata. Program jest nadawany na ywo ze studia A Telewizyjnej Agencji Informacyjnej przy pl. Powsta cow Warszawy 7 w Warszawie
02:00
 
S owo wi tego Jana Paw a II
02:03
 
Pogoda
Codzienny serwis informacyjny z prognoz pogody nadawany po Wiadomo ciach po udniowych Wiadomo ciach porannych i popo udniowych po Teleexpressie i po g ownym wydaniu Wiadomo ci. Prognoz pogody w TVP prezentuj m.in. Aleksandra Kostka Waldemar Dolecki Marzena S upkowska Monika Andrzejczak i Ziemowit P dziwiatr
02:05
 
Sport
Program podsumowuj cy najwa niejsze wydarzenia sportowe ze szczegolnym naciskiem na osi gni cia polskich zawodnikow i reprezentacji w ro nych dyscyplinach. Pojawi si informacje o wa nych rozgrywkach i zawodach organizowanych w Polsce i na wiecie. Redakcja najwi cej miejsca po wi ca dyscyplinom sportowym popularnym w rod Polakow m.in. pi ce no nej i siatkowce ale nie zabraknie mniej popularnych konkurencji i sportow zimowych
02:10
 
Polonia 24
Program informacyjny skierowany do Polakow mieszkaj cych w kraju i za granic . Polonia 24 - to program informacyjno - publicystyczny koncentruj cy si woko problematyki polskiej i polonijnej. Prezentowane materia y s utrzymane w formule dynamicznego programu newsowego podzielonego na sekcje: stricte newsow polonijn (materia y ze wiata o tematyce polskiej i polonijnej) kulturaln i lifestylow gospodarcz . Ca o wzbogacaj sta e pozycje komentarzowe
02:40
 
Na dobre i na z e
Lekarstwo na serce. Do szpitala trafiaj ofiary szale ca ktory na ulicy strzela do ludzi z kuszy. W rod poszkodowanych s m oda wdowa w zaawansowanej ci y oraz bezdomny ktory zas oni kobiet w asnym cia em
03:35
 
Wojenne dziewczyny
So ka zabiera ze sob Mareczka na wiczenia. Na zaj ciach nie wszystko idzie jak powinno. Mareczek i Zyga zostaj pojmani przez Niemcow. Margharete uczestniczy w przes uchaniui rozpoznaje Zyg . So ka ub aga Meiera by pomog im znale Mareczka i Zyg . Je cy maj zosta rozstrzelani w lesie w Weso ej. Grupa pod dowodztwem Magdy i Witka zamierza ich odbi . Akcja ko czy si sukcesem. Serial wojenny
04:20
 
Zoom Polonii
Program omawia zagadnienia interesuj ce dla Polakow mieszkaj cych poza granicami ojczyzny przybli a bie ce wydarzenia kulturalne
04:25
 
Barwy szcz cia
Podkomisarz Kodur odnajduje Kuczm dzi ki pomocy Aldony. Senior zeznaje e w noc zabojstwa Prota spotka w parku Binia z nieprzytomn Jowit . Po niej widzia z ukrycia morderstwo. Okazuje si e Irena wcale nie uciek a ze lubu. Chcia a tylko jak najszybciej przywita si z synem bo Wyszy ski na uroczysto jednak przyjecha . W ko cu Irena i Tolek bior upragniony lub ku wyra nejuldze wszystkich go ci. Ku przera eniu Jerzego Ma gorzata tu po drobnym wypadku wraca na tor i okazuje si prawdziw mistrzyni . A po niej zapowiada m owi e to wcale nie koniec szale stw na jakie ma ochot
04:55
 
Ostatni lad
Reporta o Mieczys awie Miros aw. 90 - letnia mieszkanka Lublina przekaza a judaika O rodkowi Brama Grodzka Teatr NN. Cenne przedmioty jej ojciec otrzyma podczas okupacji od znajomego yda. M czyzna w bia ym p aszczu - jak wspomina pani Mieczys awa - przyszed do ich domu w Lublinie i poprosi o przechowanie na czas wojny m.in. srebnej zastawy i lichtarzy. Z ojcem bohaterki reporta u znali si z Be yc. To tam razem si wychowywali. W a ciciel przedmiotow prawdopodobnie nie prze y niemieckiej okupacji. Jego losy nie s znane. Nikt z jego rodziny po cenne judaika nie wroci
05:20
 
Przepis dnia
Sprawdzone receptury na pyszne proste i zdrowe dania ktorymi zachwycisz rodzin i znajomych. W ka dym odcinku szefowa kuchni Jola Kleser zaprezentuje przygotowanie jednej potrawy od pocz tku do ko ca. Poka e jak oszcz dzi w kuchni czas i jak efektownie zaprezentowa danie. Podzieli si swoim do wiadczeniem i zdradzi sekrety ktore pomog widzom osi gn kulinarny sukces
05:30
 
Midnight News
TVPOLONIA
06:00
 
Polonia 24
Program informacyjny skierowany do Polakow mieszkaj cych w kraju i za granic . Polonia 24 - to program informacyjno - publicystyczny koncentruj cy si woko problematyki polskiej i polonijnej. Prezentowane materia y s utrzymane w formule dynamicznego programu newsowego podzielonego na sekcje: stricte newsow polonijn (materia y ze wiata o tematyce polskiej i polonijnej) kulturaln i lifestylow gospodarcz . Ca o wzbogacaj sta e pozycje komentarzowe
06:30
 
S ownik [email protected
Edukacyjny talk-show po wi cony kulturze j zyka polskiego. Program niezwykle ceniony i lubiany szczegolnie przez polonijnych dziennikarzy i nauczycieli polskich szko za granic realizowany we wspo pracy z Wydzia em Polonistyki Uniwersytetu Wroc awskiego Uczestnicy widzowie rozsiani po wiecie za po rednictwem Internetu (Skypea) cz si ze studiem. Niezwykle lubiany ekspert wielka osobowo telewizyjna - prof. Jan Miodek rozwiewa w tpliwo ci udziela minilekcji poprawnej polszczyzny. Widzowie dzi ki S ownikowi [email protected] na bie co zapoznaj si ze zmianami zachodz cymi w j zyku polskim
07:00
 
Co dalej
Cykl nagrywany w wybranym wn trzu Muzeum Powstania Warszawskiego. Poruszane s tematy dotycz ce niepokojow naszych czasow. W centrum uwagi refleksja nad zjawiskami kulturowo - cywilizacyjnymi. Kryzys globalizacji m.in: wi kszo produkcji farmaceutycznej znajduje si w Chinach. Czy nie nale a oby zrewidowa europejskiej polityki farmaceutycznej Dotyczy to tak e wielu innych dziedzin produkcji gdzie Chiny s kluczowym dostawc lub poddostawc . Program z udzia em go ci prowadz na zmian : Piotr Gociek i Mateusz Bosak. W rod go ci: socjolodzy my liciele publicy ci futurolodzy itd. czenie poprzez komunikator internetowy np. Skypea
07:30
 
Pytanie na niadanie - pobudka
Program na ywo prowadzony przez pary znanych osob. Zapraszani do studia ludzie znani z ycia publicznego dziel si do wiadczeniami a eksperci odpowiadaj na pytania widzow. Pytanie na niadanie to swoiste kompendium wiedzy o przyzwyczajeniach ro nicach w postrzeganiu otaczaj cej rzeczywisto ci i sposobach bycia
07:55
 
Pytanie na niadanie
Poranny magazyn Pytanie na niadanie jest nadawany na ywo. Ma charakter lifestylowy i kulturalny. Znajdziemy w nim rekomendacje kulturalne rozrywkowe a tak e poradnictwo do ktorego zapraszamy najlepszych ekspertow: lekarzy prawnikow dietetykow psychologow socjologow i stylistow. Odpowiadamy na wszystkie pytania dotycz ce codziennego ycia ktore nurtuj naszych widzow. Tematy dotycz problemow medycznych prawnych psychologicznych hobby oraz stylu ycia
10:35
 
Panorama
G owny program informacyjny telewizyjnej Dwojki podsumowuj cy najwa niejsze wydarzenia minionego dnia w kraju i na wiecie
10:40
 
Pytanie na niadanie
Poranny magazyn Pytanie na niadanie jest nadawany na ywo. Ma charakter lifestylowy i kulturalny. Znajdziemy w nim rekomendacje kulturalne rozrywkowe a tak e poradnictwo do ktorego zapraszamy najlepszych ekspertow: lekarzy prawnikow dietetykow psychologow socjologow i stylistow. Odpowiadamy na wszystkie pytania dotycz ce codziennego ycia ktore nurtuj naszych widzow. Tematy dotycz problemow medycznych prawnych psychologicznych hobby oraz stylu ycia
11:05
 
Zoom Polonii
Program omawia zagadnienia interesuj ce dla Polakow mieszkaj cych poza granicami ojczyzny przybli a bie ce wydarzenia kulturalne
11:10
 
Nad Niemnem - magazyn Polakow na Bia orusi
Program po wi cony yciu mniejszo ci polskiej na Bia orusi prezentuj cy wydarzenia kulturalne i spo eczne najwa niejsze dla mieszkaj cych tam Polakow. Autorzy docieraj do ludzi i miejsc zwi zanych z histori dawnej Rzeczypospolitej. Przewodnikiem po polskich cie kach na Bia orusi jest Aleksy Szota - krajoznawca historyk polskiej kultury sztuki i architektury. Widzowie w Polsce i na wiecie mog pozna warunki w ktorych yj Polacy za wschodni granic
11:30
 
Barwy szcz cia
Biniu mimo zgromadzonych dowodow uparcie odmawia wspo pracy z policj . Twierdzi e nie ma nic wspolnego ani z zabojstwem Prota ani z lud mi Bondy. Z kolei Kuczma nadal ochoczo opowiada Kodurowi o swoich kolejnych oszustwach przez ktore zostaje w ko cu aresztowany. Podkomisarz sp dza wieczor z Renat ktor zaprasza na romantyczn kolacj u siebie na zacumowanej na Wi le barce. Ewelina jest z a bo dostaje nisk ocen z historii ale Patryk namawia uczennic by zapisa a si do ko ka historycznego. Po pracy Jezierski spotyka si z Oliwk i oboje wi tuj rozpocz cie nowego rozdzia u w yciu bez Agaty i bez Kajtka. Chowa ski kolejny raz odwiedza Basi i przy okazji spotyka Urszul ktorej opowiada o swojej nowej pracy w sklepie rowerowym. Po niej Kara odkrywa e dawny biznesmen dzi nie ma nawet w asnego mieszkania i nocuje w zrujnowanym pustostanie
TVPOLONIA
12:00
 
Wiadomo ci
Codzienny serwis informacyjny prezentuj cy najwa niejsze wydarzenia z kraju i ze wiata. Program jest nadawany na ywo ze studia A Telewizyjnej Agencji Informacyjnej przy pl. Powsta cow Warszawy 7 w Warszawie
12:15
 
Blondynka
Kole ka Pana Boga. Kris Roy ukrywa cel przyjazdu z my liwymi do hoteliku Augu cikow. Splot okoliczno ci sprawia e niektorzy zaczn przypisywa Szulcowi nadprzyrodzone zdolno ci. Pawe ek probuje pope ni samobojstwo
13:05
 
Blondynka
Szko a przetrwania. ycie w Majakach nabiera tempa. Trwa przygoda ycia holenderskich my liwych. Sylwia pomaga Belli ktorej Leo zaproponowa oddanie psow. Jasiunia przyjmuje niedosz ego samobojc pod swoje skrzyd a
14:00
 
O zwierz tach i ludziach
Antonina i Jan abi scy przed II wojn wiatow kierowali warszawskim ogrodem zoologicznym. Podczas okupacji hitlerowskiej wykorzystali puste pomieszczenia by pomoc uciekinierom z getta
15:00
 
Wiadomo ci
Codzienny serwis informacyjny prezentuj cy najwa niejsze wydarzenia z kraju i ze wiata. Program jest nadawany na ywo ze studia A Telewizyjnej Agencji Informacyjnej przy pl. Powsta cow Warszawy 7 w Warszawie
15:20
 
Mi Uszatek
Nauczka. Mi Uszatek to posta znana ksi ek dla dzieci stworzona przez pisarza Czes awa Janczarskiego i ilustratora Zbigniewa Rychlickiego. W serialu animowanym Uszatek prze ywa rozmaite przygody. Towarzysz mu przyjaciele: Prosiaczek Kroliczki Zaj czek i pies Kruczek. Mi uczy si zasad dobrego wychowania przyja ni tolerancji i uczciwo ci
15:30
 
Mi Uszatek
Farby. Ekranizacja przygod Misia Uszatka znanego wcze niej z prasy dzieci cej oraz ksi ek autorstwa Czes awa Janczarskiego. Uszatek w gronie swoich przyjacio Prosiaczka Kroliczkow Zaj czka i psa Kruczka prze ywa najrozmaitsze przygody ucz c przy okazji najm odszych widzow zasad dobrego wychowania przyja ni tolerancji i uczciwo ci czyli tego co w yciu wa ne. W tym odcinku Uszatek wyst pi w roli malarza
15:40
 
Tajemnica szyfru Marabuta
Przest pca jest w rod nas. Serial animowany dla dzieci. Zabawne perypetie dwojki detektywow i ich przyjacio prze ladowanych przez gro nego przest pc - kameleona Super. Kajetan Chrumps prowadzi ledztwo i demaskuje niebezpiecznego przest pc kameleona Super ktory przybra posta Pucka
16:00
 
Korona krolow. Jagiellonowie. Taka historia
Krola podro e ma e i du eW redniowieczu w adcy du o podro owali. Taka metoda rz dow mia a swoje pod o e zarowno w kwestiach logistycznych jak i dyplomatycznych. Regularne objazdy kraju nie by y niczym dziwnym cho w Polsce zarzuconym w okresie rozbicia dzielnicowego. Przywroci j W adys aw Jagie o ktory wprowadzi regularne objazdy ca ego pa stwa i to zarowno Korony jak i Litwy. Nazywano go rex ambulans czyli w adca podro uj cy. Za krolewskie objazdy p aci krol ze swego skarbca. W podro y towarzyszy o Jagielle kilkaset osob poza jego dworem towarzyszyli mu bowiem mo ni ze swoimi dworami co znacz co zwi ksza o orszak i powodowa o e taki objazd by prawdziwym wyzwaniem logistycznym. W adca nocowa we w asnych dobrach na zamku a dwor lokowano w domach prywatnych i gospodach. Przy tej liczbie osob mo na by o przeby maksymalnie 30 - 40 kilometrow dziennie
16:30
 
Barwy szcz cia
Biniu mimo zgromadzonych dowodow uparcie odmawia wspo pracy z policj . Twierdzi e nie ma nic wspolnego ani z zabojstwem Prota ani z lud mi Bondy. Z kolei Kuczma nadal ochoczo opowiada Kodurowi o swoich kolejnych oszustwach przez ktore zostaje w ko cu aresztowany. Podkomisarz sp dza wieczor z Renat ktor zaprasza na romantyczn kolacj u siebie na zacumowanej na Wi le barce. Ewelina jest z a bo dostaje nisk ocen z historii ale Patryk namawia uczennic by zapisa a si do ko ka historycznego. Po pracy Jezierski spotyka si z Oliwk i oboje wi tuj rozpocz cie nowego rozdzia u w yciu bez Agaty i bez Kajtka. Chowa ski kolejny raz odwiedza Basi i przy okazji spotyka Urszul ktorej opowiada o swojej nowej pracy w sklepie rowerowym. Po niej Kara odkrywa e dawny biznesmen dzi nie ma nawet w asnego mieszkania i nocuje w zrujnowanym pustostanie
17:00
 
Teleexpress
Serwis informacyjny nadawany codziennie na ywo prezentuj cy bie ce wydarzenia wiadomo ci kulturalne oraz ciekawostki z kraju i ze wiata. Teleexpress jest najstarszym obecnie istniej cym ogolnopolskim programem informacyjnym. Po raz pierwszy pojawi si na antenie 26 czerwca 1986 roku wydanie prowadzi Wojciech Mazurkiewicz. W 2011 roku redakcja programu zosta a odznaczona srebrnym medalem Za Zas ugi dla Po arnictwa
17:20
 
Stacja innowacja
Polacy coraz mielej podejmuj proby zaistnienia na wiatowym rynku technologii co cz sto owocuje spektakularnym sukcesem. O polskie technologie od lat zabiegaj zagraniczne koncerny. Sukcesy te udowadniaj e stereotypem jest przekonanie jakoby polskie produkty by y ma o innowacyjne i gorsze od zachodnich. Program Stacja innowacja! przedstawia polskich wynalazcow pracuj cych na uczelniach w firmach i instytucjach badawczych. Ich wynalazki podbijaj wiatowe rynki wp ywaj c na ycie ludzi poprawiaj c je i udoskonalaj c
17:45
 
Polacy wiatu
Ludwik Wertenstein. Projekt trzynastu etiud filmowych przybli aj cych widzom sylwetki wybitnych polskich naukowcow yj cych w ro nych zak tkach wiata ktorzy swoj prac i odkryciami dali podstawy do rozwoju nauki. W krotkich filmach poznamy niezwyk e historie wybitnych Polakow ktorzy pomimo odleg o ci jaka ich dzieli a od ojczyzny sercem byli oddani Polsce ale swoim umys em i talentem s u yli innym narodom. Poczet polskich naukowcow otwiera sylwetka Marii Sk odowskiej - Curie podwojnej Noblistki
17:55
 
W obiektywie Polonii
Wschod. Cykl reporta y realizowany na Kresach g ownie na Ukrainie przybli aj cy mieszka com Polski miejsca urodzenia ich dziadow i pradziadow
18:10
 
Wilnoteka
Magazyn informacyjno-publicystyczny sk adaj cy si z reporta u szeroko ukazuj cego najwa niejsze lub najbardziej kontrowersyjne wydarzenia oraz z kilku felietonow. Autorzy b d towarzyszyli aktualnym wydarzeniom ukazuj c na bie co ycie spo eczne kulturalne polityczne i gospodarcze Polakow na Litwie. B d rownie si gali do historii i tradycji by przypomnie wa ne dla ka dego Polaka miejsca postacie i wydarzenia jak te relacje z Litwinami i stosunek w adz oraz osob prywatnych do zabytkow i pami tek polskiej kultury
18:30
 
Informacje kulturalne
Przegl d najwa niejszych wydarze kulturalnych. Podro po wystawach kinach teatrach a tak e rozmowy i opinie czo owych postaci ze wiata kultury
18:45
 
Czym yje wiat
W programie b dzie mowa o najwa niejszych wydarzeniach i sprawach poruszaj cych spo ecze stwa w Europie i na wiecie. Pojawi si te ciekawostki i krotkie analizy
19:05
 
Gra s ow. Krzy owka
Teleturniej sprawdzaj cy wiedz oparty na formule krzy owki wykorzystuj cy nies abn c popularno tego typu gry umys owej oraz ch rywalizacji. W codziennej rozgrywce czworo uczestnikow zmierzy si ze sob by zdoby tytu finalisty dnia i uzyska mo liwo wzi cia udzia u w finale tygodnia. Zasady rozwi zywania zada umo liwiaj widzom szybkie i intuicyjne przyswojenie regu gry bez wzgl du na wiek i mo liwo ci percepcyjne a program ma lekk przyst pn formu opart na dowcipnym przewrotnym konstruowaniu hase
19:30
 
Wiadomo ci
Codzienny serwis informacyjny prezentuj cy najwa niejsze wydarzenia z kraju i ze wiata. Program jest nadawany na ywo ze studia A Telewizyjnej Agencji Informacyjnej przy pl. Powsta cow Warszawy 7 w Warszawie
TVPOLONIA
20:00
 
S owo wi tego Jana Paw a II
20:05
 
Pogoda
Codzienny serwis informacyjny z prognoz pogody nadawany po Wiadomo ciach po udniowych Wiadomo ciach porannych i popo udniowych po Teleexpressie i po g ownym wydaniu Wiadomo ci. Prognoz pogody w TVP prezentuj m.in. Aleksandra Kostka Waldemar Dolecki Marzena S upkowska Monika Andrzejczak i Ziemowit P dziwiatr
20:10
 
Sport
Program podsumowuj cy najwa niejsze wydarzenia sportowe ze szczegolnym naciskiem na osi gni cia polskich zawodnikow i reprezentacji w ro nych dyscyplinach. Pojawi si informacje o wa nych rozgrywkach i zawodach organizowanych w Polsce i na wiecie. Redakcja najwi cej miejsca po wi ca dyscyplinom sportowym popularnym w rod Polakow m.in. pi ce no nej i siatkowce ale nie zabraknie mniej popularnych konkurencji i sportow zimowych
20:20
 
Oficerowie
Paparazzi. Francuz o przydomku Kanibal wje d a samochodem w witryn sklepu. Sprawia wra enie jakby chcia zosta aresztowany. Ala nie potrafi przekona Sznajdera o winie Monda
21:10
 
Oficerowie
Diagnoza. W nale cej do Zenona Kali skiego klinice medycznej Mediator pracuj ca tam siostra Teodozja rozpoznaje na zdj ciu Jakuba Monda jako rzekomego rannego dyplomat ktory j zaatakowa . Na tej podstawie Mond zostaje tymczasowo aresztowany. Niestety zakonnica niespodziewanie wyje d a na dwa lata do kolonii tr dowatych do Indii. Nie ma z ni adnego kontaktu tym samym oficerowie trac jedynego wiadka w sprawie. Romans Granda i dziennikarki Beaty nabiera rumie cow. On zr cznie udaje ona wydaje si naprawd zaanga owana. ona Zenona Monika dowiaduje si o istnieniu jego doros ej corki Alicji. Nie potrafi jednak darowa m owi e tak d ugo to przed ni ukrywa . Snajper namierza Alicj w jej praskim mieszkaniu. Strzela do niej wielokrotnie. Nieoczekiwanie na tym samym dachu pojawia si Kosma. Obaj dobrze si znaj . Okazuje si e Doenitz ma ju na sumieniu zabojstwo policjanta CB . Postrzelony przez Kosm spada z dachu. Tymczasem Mond opuszcza areszt
21:55
 
Zoom Polonii
Program omawia zagadnienia interesuj ce dla Polakow mieszkaj cych poza granicami ojczyzny przybli a bie ce wydarzenia kulturalne
22:05
 
Polonia 24
Program informacyjny skierowany do Polakow mieszkaj cych w kraju i za granic . Polonia 24 - to program informacyjno - publicystyczny koncentruj cy si woko problematyki polskiej i polonijnej. Prezentowane materia y s utrzymane w formule dynamicznego programu newsowego podzielonego na sekcje: stricte newsow polonijn (materia y ze wiata o tematyce polskiej i polonijnej) kulturaln i lifestylow gospodarcz . Ca o wzbogacaj sta e pozycje komentarzowe
22:35
 
O zwierz tach i ludziach
Antonina i Jan abi scy przed II wojn wiatow kierowali warszawskim ogrodem zoologicznym. Podczas okupacji hitlerowskiej wykorzystali puste pomieszczenia by pomoc uciekinierom z getta
23:35
 
Le niczowka
Katarzyna Ruszczyc dziedziczy dom po mierci ojca tragicznie zmar ego le niczego Antoniego. Kobieta przeprowadza si do malowniczej miejscowo ci Le niczowka i odkrywa rodzinne tajemnice z przesz o ci. Musi podj decyzj czy nadal ukrywa sekrety czy sprobowa wyja ni nierozwi zane sprawy sprzed lat. Widzowie b d te wiadkami intryg prowadzonych przez rodzin Karczow ktorzy s najbogatszymi mieszka cami Le niczowki
Activate Live-Chat