OTR
Date
<
March 2023
>
Mo
Tu
We
Th
Fr
Sa
Su
 
 
01
02
03
04
05
27
28
29
30
31
 
 
Station

TVPOLONIA
TVPOLONIA
00:00
 
Midnight News
00:35
 
Gra s ow. Krzy owka
Teleturniej sprawdzaj cy wiedz oparty na formule krzy owki wykorzystuj cy nies abn c popularno tego typu gry umys owej oraz ch rywalizacji. W codziennej rozgrywce czworo uczestnikow zmierzy si ze sob by zdoby tytu finalisty dnia i uzyska mo liwo wzi cia udzia u w finale tygodnia. Zasady rozwi zywania zada umo liwiaj widzom szybkie i intuicyjne przyswojenie regu gry bez wzgl du na wiek i mo liwo ci percepcyjne a program ma lekk przyst pn formu opart na dowcipnym przewrotnym konstruowaniu hase
01:00
 
W obiektywie Polonii
Wschod. Cykl reporta y realizowany na Kresach g ownie na Ukrainie przybli aj cy mieszka com Polski miejsca urodzenia ich dziadow i pradziadow
01:20
 
Przepis dnia
Sprawdzone receptury na pyszne proste i zdrowe dania ktorymi zachwycisz rodzin i znajomych. W ka dym odcinku szefowa kuchni Jola Kleser zaprezentuje przygotowanie jednej potrawy od pocz tku do ko ca. Poka e jak oszcz dzi w kuchni czas i jak efektownie zaprezentowa danie. Podzieli si swoim do wiadczeniem i zdradzi sekrety ktore pomog widzom osi gn kulinarny sukces
01:30
 
Wiadomo ci
Codzienny serwis informacyjny prezentuj cy najwa niejsze wydarzenia z kraju i ze wiata. Program jest nadawany na ywo ze studia A Telewizyjnej Agencji Informacyjnej przy pl. Powsta cow Warszawy 7 w Warszawie
02:00
 
S owo wi tego Jana Paw a II
02:03
 
Pogoda
Codzienny serwis informacyjny z prognoz pogody nadawany po Wiadomo ciach po udniowych Wiadomo ciach porannych i popo udniowych po Teleexpressie i po g ownym wydaniu Wiadomo ci. Prognoz pogody w TVP prezentuj m.in. Aleksandra Kostka Waldemar Dolecki Marzena S upkowska Monika Andrzejczak i Ziemowit P dziwiatr
02:05
 
Sport
Program podsumowuj cy najwa niejsze wydarzenia sportowe ze szczegolnym naciskiem na osi gni cia polskich zawodnikow i reprezentacji w ro nych dyscyplinach. Pojawi si informacje o wa nych rozgrywkach i zawodach organizowanych w Polsce i na wiecie. Redakcja najwi cej miejsca po wi ca dyscyplinom sportowym popularnym w rod Polakow m.in. pi ce no nej i siatkowce ale nie zabraknie mniej popularnych konkurencji i sportow zimowych
02:10
 
Polonia 24
Program informacyjny skierowany do Polakow mieszkaj cych w kraju i za granic . Polonia 24 - to program informacyjno - publicystyczny koncentruj cy si woko problematyki polskiej i polonijnej. Prezentowane materia y s utrzymane w formule dynamicznego programu newsowego podzielonego na sekcje: stricte newsow polonijn (materia y ze wiata o tematyce polskiej i polonijnej) kulturaln i lifestylow gospodarcz . Ca o wzbogacaj sta e pozycje komentarzowe
02:40
 
Ojciec Mateusz
Komornicy. W zak adzie kamieniarskim odbywa si egzekucja komornicza. Na miejsce przyje d aj Kobylnicka i Dziubak. Ksawery Sobota i jego ona Krystyna nie chc podda si wyrokowi s dowemu. Ksawery atakuje komornika i asesora. Kobylnicka aresztuje Ksawerego. Mateusz rozmawia z komornikiem Walent . Kobylnicka i Dziubak jad na miejsce wypadku samochodowego. Okazuje si e uczestniczy w nim Walenta. M czyzna zostaje zabrany do szpitala. Jego ona zdradza e m dosta listy z pogro kami
03:30
 
Ojciec Mateusz
Pa ac. Anna wraz z Ol zjawia si we dworze Jeremiego Rokitnickiego. Jeremi oprowadza synow i wnuczk po dworze. Ogl daj drzewo genealogiczne rodziny. Do dworu przyje d a syn Jeremiego Filip z ktorym Anna jest w separacji. Towarzyszy mu modelka Jagoda. Mateusz i Natalia s wiadkami k otni Anny z Jeremim. Anna w po piechu opuszcza dwor z cork . Jeremi jest z y na Filipa. Ojciec Mateusz dokonuje wi cenia posiad o ci. Wkrotce Dziubak i Nocul dostaj wezwanie do dworu. Okazuje si e Jeremi Rokitnicki zosta zamordowany. Martwego w a ciciela dworuznalaz administrator Roman. Przy Jeremim siedzia a Anna
04:15
 
Zoom Polonii
Program omawia zagadnienia interesuj ce dla Polakow mieszkaj cych poza granicami ojczyzny przybli a bie ce wydarzenia kulturalne
04:25
 
Barwy szcz cia
Biniu mimo zgromadzonych dowodow uparcie odmawia wspo pracy z policj . Twierdzi e nie ma nic wspolnego ani z zabojstwem Prota ani z lud mi Bondy. Z kolei Kuczma nadal ochoczo opowiada Kodurowi o swoich kolejnych oszustwach przez ktore zostaje w ko cu aresztowany. Podkomisarz sp dza wieczor z Renat ktor zaprasza na romantyczn kolacj u siebie na zacumowanej na Wi le barce. Ewelina jest z a bo dostaje nisk ocen z historii ale Patryk namawia uczennic by zapisa a si do ko ka historycznego. Po pracy Jezierski spotyka si z Oliwk i oboje wi tuj rozpocz cie nowego rozdzia u w yciu bez Agaty i bez Kajtka. Chowa ski kolejny raz odwiedza Basi i przy okazji spotyka Urszul ktorej opowiada o swojej nowej pracy w sklepie rowerowym. Po niej Kara odkrywa e dawny biznesmen dzi nie ma nawet w asnego mieszkania i nocuje w zrujnowanym pustostanie
04:55
 
Per y Ba tyku
Po wysep Helski. Ba tyk jest pe en tajemnic. Te najciekawsze ukrywa g boko w swojej toni i wysoko ponad ni . To najm odsze morze wiata ktore nieustannie si zmienia. W jednym milimetrze ba tyckiej wody yje ponad 5 milionow organizmow. Bo Ba tyk wbrew wszystkiemu - nie umiera. ycie w nim dopiero nabiera rozp du. Andrzej Kruszewicz postanawia przyjrze si mu z bliska. Odc. 3 Po wysep HelskiMierzeja Helska to jeden z najbardziej zdumiewaj cych po wyspow na wiecie. Ta ogromna ciana piasku odchodzi od l du i wbija si w g b morza. Z lotu ptaka przypomina kos . Oddziela wzburzony Ba tyk od Zatoki Gda skiej i spokojnej Zatoki Puckiej
05:20
 
Przepis dnia
Sprawdzone receptury na pyszne proste i zdrowe dania ktorymi zachwycisz rodzin i znajomych. W ka dym odcinku szefowa kuchni Jola Kleser zaprezentuje przygotowanie jednej potrawy od pocz tku do ko ca. Poka e jak oszcz dzi w kuchni czas i jak efektownie zaprezentowa danie. Podzieli si swoim do wiadczeniem i zdradzi sekrety ktore pomog widzom osi gn kulinarny sukces
05:30
 
Midnight News
TVPOLONIA
06:00
 
Polonia 24
Program informacyjny skierowany do Polakow mieszkaj cych w kraju i za granic . Polonia 24 - to program informacyjno - publicystyczny koncentruj cy si woko problematyki polskiej i polonijnej. Prezentowane materia y s utrzymane w formule dynamicznego programu newsowego podzielonego na sekcje: stricte newsow polonijn (materia y ze wiata o tematyce polskiej i polonijnej) kulturaln i lifestylow gospodarcz . Ca o wzbogacaj sta e pozycje komentarzowe
06:30
 
Zakochaj si w Polsce
Ostrow Tumski w Poznaniu. Seria podro nicza popularyzuj ca wiedz o Polsce prowadzona przez znanego aktora Tomasza Bednarka. Odwidza ciekawe miejsca w wielu zak tkach kraju. W druje nie tylko szlakiem t umnie odwiedzanym przez turystow ale rownie dociera do miejsc o ktorych wiedz nieliczni. W trakcie tych podro y poznajemy histori miast zwiedzamy zamki oraz najpi kniejsze pa ace katedry klasztory pozosta o ci fortow twierdz obronnych i innych obiektow architektonicznych. Tomasz Bednarek na szlaku swoich podro y rozmawia z osobami ktore znaj doskonale histori prezentowanych zabytkow. Jego rozmowcami s m.in. przewodnicy kustosze historycy architekci etnografowie rekonstruktorzy. Tak tworz si opowie ci o polskiej historii kulturze architekturze oraz obyczajowo ci
07:00
 
Wojciech Cejrowski - boso przez wiat
W rod Berberow. Wojciech Cejrowski - podro nik fotograf pisarz publicysta cz onek Krolewskiego Towarzystwa Geograficznego w Londynie - czy pasj zwiedzania wiata i poznawania egzotycznych miejsc z niezwyk ym zmys em obserwacyjnym oraz poczuciem humoru. W programie oprocz relacji z podro y b dzie wiele dygresji i artow a tak e rozmowy z miejscow ludno ci prezentacja kultury ludowej i ciekawostek. Wojciech Cejrowski ch tnie wchodzi w interakcje z lud mi cz sto spiera si z tubylcami jest dociekliwy z humorem prezentuje swoj punkt widzenia
07:30
 
Pytanie na niadanie - pobudka
Program na ywo prowadzony przez pary znanych osob. Zapraszani do studia ludzie znani z ycia publicznego dziel si do wiadczeniami a eksperci odpowiadaj na pytania widzow. Pytanie na niadanie to swoiste kompendium wiedzy o przyzwyczajeniach ro nicach w postrzeganiu otaczaj cej rzeczywisto ci i sposobach bycia
07:55
 
Pytanie na niadanie
Poranny magazyn Pytanie na niadanie jest nadawany na ywo. Ma charakter lifestylowy i kulturalny. Znajdziemy w nim rekomendacje kulturalne rozrywkowe a tak e poradnictwo do ktorego zapraszamy najlepszych ekspertow: lekarzy prawnikow dietetykow psychologow socjologow i stylistow. Odpowiadamy na wszystkie pytania dotycz ce codziennego ycia ktore nurtuj naszych widzow. Tematy dotycz problemow medycznych prawnych psychologicznych hobby oraz stylu ycia
10:35
 
Panorama
G owny program informacyjny telewizyjnej Dwojki podsumowuj cy najwa niejsze wydarzenia minionego dnia w kraju i na wiecie
10:40
 
Pytanie na niadanie
Poranny magazyn Pytanie na niadanie jest nadawany na ywo. Ma charakter lifestylowy i kulturalny. Znajdziemy w nim rekomendacje kulturalne rozrywkowe a tak e poradnictwo do ktorego zapraszamy najlepszych ekspertow: lekarzy prawnikow dietetykow psychologow socjologow i stylistow. Odpowiadamy na wszystkie pytania dotycz ce codziennego ycia ktore nurtuj naszych widzow. Tematy dotycz problemow medycznych prawnych psychologicznych hobby oraz stylu ycia
11:05
 
Zoom Polonii
Program omawia zagadnienia interesuj ce dla Polakow mieszkaj cych poza granicami ojczyzny przybli a bie ce wydarzenia kulturalne
11:10
 
Stacja innowacja
Polacy coraz mielej podejmuj proby zaistnienia na wiatowym rynku technologii co cz sto owocuje spektakularnym sukcesem. O polskie technologie od lat zabiegaj zagraniczne koncerny. Sukcesy te udowadniaj e stereotypem jest przekonanie jakoby polskie produkty by y ma o innowacyjne i gorsze od zachodnich. Program Stacja innowacja! przedstawia polskich wynalazcow pracuj cych na uczelniach w firmach i instytucjach badawczych. Ich wynalazki podbijaj wiatowe rynki wp ywaj c na ycie ludzi poprawiaj c je i udoskonalaj c
11:30
 
Ja to mam szcz cie
Joanna potrzebuje odpoczynku... Ma do budzika ktory kolejny raz nie zadzwoni . Marcin proponuje jej roz adowanie negatywnej energii. Do czego doprowadzi b dne zrozumienie wschodniej filozofii Zosia opiekuje si chorymi rodzicami. Odkrywa w sobie powo anie do zawodu piel gniarki. Przyjacio ka Joanny za ma now misj ratowania ostatniej ma py na ma ej oceanicznej wyspie... Polacy maj jednak bardziej przyziemne problemy... Zosia nie mo e si nauczy tabliczki mno enia na co Jerzy ma niezawodny sposob... Joannie marzy si SPA. Tylko jak przekona do tego pomys u Jerzego... Pomocny mo e okaza si Tadeusz
TVPOLONIA
12:00
 
Wiadomo ci
Codzienny serwis informacyjny prezentuj cy najwa niejsze wydarzenia z kraju i ze wiata. Program jest nadawany na ywo ze studia A Telewizyjnej Agencji Informacyjnej przy pl. Powsta cow Warszawy 7 w Warszawie
12:15
 
M jak mi o
Pawe zabiera Frank do Grabiny i mowi e planuje kupi w okolicy ziemi i wybudowa dom. Franka jest zachwycona. Ula i Bartek informuj rodzin e postanowili zosta w Australii d u ej
13:05
 
M jak mi o
Radek przechodzi kryzys si ga po alkohol i na nowo wyznaje Izie mi o . Kisielowa odkrywa przypadkiem e ch opak ma do Chodakowskiej s abo i w ko cu donosi o tym Marcinowi wysy aj c anonimow wiadomo . W pracy dzi ki talentowi Alicji - Chodakowski odnajduje w ko cu Tomasza przyjaciela Marii. Okazuje si e m czyzna jest wdowcem i mieszka pod Warszaw . Rogowska od razu jedzie na miejsce i donosi koledze edo Grabiny wroci a Maja. Aneta - wspierana przez Kasi postanawia wyswata w pracy piel gniark Laur z Arkiem. W tym celu zaprasza kolegow do siebie na kolacj . Tymczasem Olek uznaje e czas o ywi nudne rodzinne ycie ktore ostatnio prowadzi z on i kupuje motocykl. Liczy na to e uda mu si zabra ukochan na szalon przeja d k nad morze
14:00
 
Giganci nauki
Mozg i jego tajemnice. W cyklu Giganci nauki przedstawieni zostan polscy odkrywcy wynalazcy konstruktorzy i projektanci. Pokazane zostan ich najwi ksze osi gni cia z wyja nieniem wagi poszczegolnych innowacji
15:00
 
Wiadomo ci
Codzienny serwis informacyjny prezentuj cy najwa niejsze wydarzenia z kraju i ze wiata. Program jest nadawany na ywo ze studia A Telewizyjnej Agencji Informacyjnej przy pl. Powsta cow Warszawy 7 w Warszawie
15:20
 
Olimpiada Bolka i Lolka
Judo. Tytu owi bohaterowie zawsze prze ywaj weso e przygody. W olimpijskim cyklu Bolek i Lolek poznaj ciekawe dyscypliny sportowe i probuj je uprawia . W tym odcinku Bolek i Lolek we nie odbywaj podro do Japonii gdzie poznaj judo. Po przebudzeniu postanawiaj zacz treningi
15:30
 
Olimpiada Bolka i Lolka
Slalom. Bolek i Lolek wraz z kolegami je d na nartach pod okiem trenera. Nagle pojawia si fotograf przebrany za nied wiedzia. Ch opcy bior c go za prawdziwego misia rzucaj si do ucieczki
15:45
 
Mi Fantazy
Magiczny cylinder. aba Kapa - Kapa Zagadka Julka i Mi Fantazy zagl daj do rodka skrzyni wyrzuconej na brzeg morza. Otwarcie kufra staje si pocz tkiem ca ej serii niezwyk ych wydarze . Ze znalezionego cylindra wyskakuje Krolik. Po chwili kuglarski rekwizyt wci ga do swojego wn trza uczka Weso ka. Zanim Czarodziej Prospero zbada znalezion skrzyni i pozosta e przedmioty Fantazy i Kapa - Kapa staj si kolejnymi ofiarami znaleziska. Przenosz si w wiat jarmarcznego Magika i staj si g own atrakcj cyrkowych wyst pow
16:10
 
Kabaretomaniacy
Program zapewni widzom pot n dawk humoru. Wyst pi najlepsze polskie kabarety w kultowych skeczach
17:00
 
Teleexpress
Serwis informacyjny nadawany codziennie na ywo prezentuj cy bie ce wydarzenia wiadomo ci kulturalne oraz ciekawostki z kraju i ze wiata. Teleexpress jest najstarszym obecnie istniej cym ogolnopolskim programem informacyjnym. Po raz pierwszy pojawi si na antenie 26 czerwca 1986 roku wydanie prowadzi Wojciech Mazurkiewicz. W 2011 roku redakcja programu zosta a odznaczona srebrnym medalem Za Zas ugi dla Po arnictwa
17:20
 
Zakochaj si w Polsce
Kruszwica. Seria podro nicza popularyzuj ca wiedz o Polsce prowadzona przez znanego aktora Tomasza Bednarka. Odwidza ciekawe miejsca w wielu zak tkach kraju. W druje nie tylko szlakiem t umnie odwiedzanym przez turystow ale rownie dociera do miejsc o ktorych wiedz nieliczni. W trakcie tych podro y poznajemy histori miast zwiedzamy zamki oraz najpi kniejsze pa ace katedry klasztory pozosta o ci fortow twierdz obronnych i innych obiektow architektonicznych. Tomasz Bednarek na szlaku swoich podro y rozmawia z osobami ktore znaj doskonale histori prezentowanych zabytkow. Jego rozmowcami s m.in. przewodnicy kustosze historycy architekci etnografowie rekonstruktorzy. Tak tworz si opowie ci o polskiej historii kulturze architekturze oraz obyczajowo ci
17:55
 
Polonia Express
Program dotycz cy ycia Polakow w Stanach Zjednoczonych. B dzie mowa mi dzy innymi o dzia alno ci naukowcow biznesmenow i artystow z Polski o yciu kulturalnym i umys owym ameryka skiej Polonii
18:10
 
Reduta 56. Ostatni wiadek
18:30
 
Informacje kulturalne
Przegl d najwa niejszych wydarze kulturalnych. Podro po wystawach kinach teatrach a tak e rozmowy i opinie czo owych postaci ze wiata kultury
18:45
 
Czym yje wiat
W programie b dzie mowa o najwa niejszych wydarzeniach i sprawach poruszaj cych spo ecze stwa w Europie i na wiecie. Pojawi si te ciekawostki i krotkie analizy
19:05
 
Gra s ow. Krzy owka
Teleturniej sprawdzaj cy wiedz oparty na formule krzy owki wykorzystuj cy nies abn c popularno tego typu gry umys owej oraz ch rywalizacji. W codziennej rozgrywce czworo uczestnikow zmierzy si ze sob by zdoby tytu finalisty dnia i uzyska mo liwo wzi cia udzia u w finale tygodnia. Zasady rozwi zywania zada umo liwiaj widzom szybkie i intuicyjne przyswojenie regu gry bez wzgl du na wiek i mo liwo ci percepcyjne a program ma lekk przyst pn formu opart na dowcipnym przewrotnym konstruowaniu hase
19:30
 
Wiadomo ci
Codzienny serwis informacyjny prezentuj cy najwa niejsze wydarzenia z kraju i ze wiata. Program jest nadawany na ywo ze studia A Telewizyjnej Agencji Informacyjnej przy pl. Powsta cow Warszawy 7 w Warszawie
TVPOLONIA
20:00
 
S owo wi tego Jana Paw a II
20:05
 
Pogoda
Codzienny serwis informacyjny z prognoz pogody nadawany po Wiadomo ciach po udniowych Wiadomo ciach porannych i popo udniowych po Teleexpressie i po g ownym wydaniu Wiadomo ci. Prognoz pogody w TVP prezentuj m.in. Aleksandra Kostka Waldemar Dolecki Marzena S upkowska Monika Andrzejczak i Ziemowit P dziwiatr
20:10
 
Sport
Program podsumowuj cy najwa niejsze wydarzenia sportowe ze szczegolnym naciskiem na osi gni cia polskich zawodnikow i reprezentacji w ro nych dyscyplinach. Pojawi si informacje o wa nych rozgrywkach i zawodach organizowanych w Polsce i na wiecie. Redakcja najwi cej miejsca po wi ca dyscyplinom sportowym popularnym w rod Polakow m.in. pi ce no nej i siatkowce ale nie zabraknie mniej popularnych konkurencji i sportow zimowych
20:15
 
Na dobre i na z e
Zagra si acza. Serial obyczajowy PolskaMario powoli wraca do zdrowia. Blanka odpycha Radwana gdy ten probuje odradzi jej dalsze kontakty z gangsterem i zapewnia e zawsze mo e na niego liczy . Tymczasem przyjaciel Maria Rafa probuje wyci gn go ze szpitala zanim ch opak wpadnie w r ce policji. Przed znikni ciem Milecki chce jednak porozmawia z Blank . Tego samego dnia ratownicy przywo te do szpitala boksera ktory straci przytomno i mia zatrzymanie akcji serca po sparingu z kole ank z klubu. Wraz z pacjentem do Le nej Gory przyje d a Amelia ktora go znokautowa a. Dziewczyna od razu zwraca uwag Barta. Halinka flirtuje w pracy z pe nym uroku pacjentem. Beniamin jest kaskaderem i modelem. Stan Begera po zranieniu w r k nagle si pogarsza. Gdy Alina odkrywa e dosz o do zaka enia Agata zmusza chirurga by poszed na d u sze zwolnienie
21:10
 
Na sygnale
Albo on albo my. Benio chce wroci do pracy. Bieli ski si na to nie zgadza i wr cz wyrzuca go ze stacji. Tymczasem na dy urze Piotr z Martyn odpowiadaj na wezwanie kobiety ugodzonej no em. Strzelecki znow ryzykuje ycie. Wdaje si w ostr walk z napastnikiem. Z kolei zespo doktora Goryjedzie do chorej ktora skar y si na bol w klatce piersiowej. Ratownicy odkrywaj e pacjentk jest Margo partnerka Bieli skiego. Serial fabularyzowany Polska 2022
21:35
 
Taka jak ty
Iza Krzan. Kameralne rozmowy ze znanymi Polkami przedstawicielkami wiata kultury rozrywki sportu. Bohaterki programu opowiadaj nie tylko o dokonaniach zawodowych lecz przede wszystkim o swoich do wiadczeniach yciowych yciu rodzinnym pasjach. Pokazujemy e gwiazdy miewaj podobne problemy co zwykli ludzie podobnie prze ywaj sukcesy i pora ki. W rod go ci drugiego sezonu cyklu m. in.: Cleo Eleni Aida Izabela Krzan Natasza Urba ska Katarzyna Bonda Ma gorzata Pieczy ska Dominika Gaw da Ewa Minge Otylia J drzejczak. Talk - show
22:00
 
Zoom Polonii
Program omawia zagadnienia interesuj ce dla Polakow mieszkaj cych poza granicami ojczyzny przybli a bie ce wydarzenia kulturalne
22:05
 
Polonia 24
Program informacyjny skierowany do Polakow mieszkaj cych w kraju i za granic . Polonia 24 - to program informacyjno - publicystyczny koncentruj cy si woko problematyki polskiej i polonijnej. Prezentowane materia y s utrzymane w formule dynamicznego programu newsowego podzielonego na sekcje: stricte newsow polonijn (materia y ze wiata o tematyce polskiej i polonijnej) kulturaln i lifestylow gospodarcz . Ca o wzbogacaj sta e pozycje komentarzowe
22:35
 
Korona krolow. Jagiellonowie
Tajemniczy przybysz. Tajemniczy przybysz. Wiosna 1402. W adys aw Jagie o (Sebastian Skocze ) i Anna Cylejska (Milena Staszuk) podro uj po Wielkopolsce a do Krakowa przyje d a tajemniczy cudzoziemiec ktory koniecznie chce dosta si na Wawel. Jan T czy ski (Marek Lis - Or owski) i Hinczka z Roszkowic (Bogdan Kalus) ka go natychmiast znale i wsadzi do lochu. Tak na wszelki wypadek. widrygie o (Micha Chru ciel) wymyka si Zyndramowi (Maciej Raniszewski) i Moniwidowi (Mateusz Jordan - M odzianowski). Czy dotrze do Malborka czy wcze niej go z api Saule (Agata Pieszko) dolewa do kielicha Anny krople ktore da jej Ulryk von Jungingen (Szymon Nygard). Anna Cylejska traci przytomno
23:00
 
Korona krolow. Jagiellonowie
Zdrada i kara. Zdrada i kara. Wiosna 1402. widrygie o (Micha Chru ciel) og osi si nowym Wielkim Ksi ciem Litewskim. Co prawda na razie w kobiecym przebraniu pod a w stron Malborka ale ma dla Krzy akow prezent. Odda im mud . W Poznaniu Jagie o (Sebastian Skocze ) skazuje na ci cie nieuczciwego szlachcica. Spotyka po latach El biet Granowsk (Karolina Porcari). W wawelskim lochu dziwny cudzoziemiec mowi e jego sprawa wstrz nie Koron . Anna Cylejska (Milena Staszuk) zas ab a po kroplach ktore niepostrze enie da a jej Saule (Agata Pieszko). Chce powiedzie m owi o ci y ale Saule zrobi wiele aby do tego nie dopu ci . Podk ada cier pod siod o Anny
23:30
 
Korona krolow. Jagiellonowie
Korona krolowej. Saule donosi krzy ackiemu szpiegowi Ludwigowi e wykona a zadanie - Anna Cylejska poroni a. Femka i Zyndram podejrzewaj e Saule ma co wspolnego z wypadkiem krolowej. W Raci ku trwaj negocjacje dotycz ce ziemi dobrzy skiej. Jagie o musi zap aci 40 tysi cy florenow eby odzyska ziemi . Konrad von Jungingen probuje przekona polskiego krola e nie wierzy widrygielle ktory obieca Krzy akom mud . Wi zie Zdravko z Marioboru mowi e jest narzeczonym hrabianki Anny. Anna deklaruje e ju nie kocha Zdravka
Activate Live-Chat