OTR
Date
<
March 2023
>
Mo
Tu
We
Th
Fr
Sa
Su
 
 
01
02
03
04
05
27
28
29
30
31
 
 
Station

TVPOLONIA
TVPOLONIA
00:00
 
Midnight News
00:35
 
Gra s ow. Krzy owka
Teleturniej sprawdzaj cy wiedz oparty na formule krzy owki wykorzystuj cy nies abn c popularno tego typu gry umys owej oraz ch rywalizacji. W codziennej rozgrywce czworo uczestnikow zmierzy si ze sob by zdoby tytu finalisty dnia i uzyska mo liwo wzi cia udzia u w finale tygodnia. Zasady rozwi zywania zada umo liwiaj widzom szybkie i intuicyjne przyswojenie regu gry bez wzgl du na wiek i mo liwo ci percepcyjne a program ma lekk przyst pn formu opart na dowcipnym przewrotnym konstruowaniu hase
01:00
 
Polonia Express
Program dotycz cy ycia Polakow w Stanach Zjednoczonych. B dzie mowa mi dzy innymi o dzia alno ci naukowcow biznesmenow i artystow z Polski o yciu kulturalnym i umys owym ameryka skiej Polonii
01:20
 
Przepis dnia
Sprawdzone receptury na pyszne proste i zdrowe dania ktorymi zachwycisz rodzin i znajomych. W ka dym odcinku szefowa kuchni Jola Kleser zaprezentuje przygotowanie jednej potrawy od pocz tku do ko ca. Poka e jak oszcz dzi w kuchni czas i jak efektownie zaprezentowa danie. Podzieli si swoim do wiadczeniem i zdradzi sekrety ktore pomog widzom osi gn kulinarny sukces
01:30
 
Wiadomo ci
Codzienny serwis informacyjny prezentuj cy najwa niejsze wydarzenia z kraju i ze wiata. Program jest nadawany na ywo ze studia A Telewizyjnej Agencji Informacyjnej przy pl. Powsta cow Warszawy 7 w Warszawie
02:00
 
S owo wi tego Jana Paw a II
02:03
 
Pogoda
Codzienny serwis informacyjny z prognoz pogody nadawany po Wiadomo ciach po udniowych Wiadomo ciach porannych i popo udniowych po Teleexpressie i po g ownym wydaniu Wiadomo ci. Prognoz pogody w TVP prezentuj m.in. Aleksandra Kostka Waldemar Dolecki Marzena S upkowska Monika Andrzejczak i Ziemowit P dziwiatr
02:05
 
Sport
Program podsumowuj cy najwa niejsze wydarzenia sportowe ze szczegolnym naciskiem na osi gni cia polskich zawodnikow i reprezentacji w ro nych dyscyplinach. Pojawi si informacje o wa nych rozgrywkach i zawodach organizowanych w Polsce i na wiecie. Redakcja najwi cej miejsca po wi ca dyscyplinom sportowym popularnym w rod Polakow m.in. pi ce no nej i siatkowce ale nie zabraknie mniej popularnych konkurencji i sportow zimowych
02:10
 
Polonia 24
Program informacyjny skierowany do Polakow mieszkaj cych w kraju i za granic . Polonia 24 - to program informacyjno - publicystyczny koncentruj cy si woko problematyki polskiej i polonijnej. Prezentowane materia y s utrzymane w formule dynamicznego programu newsowego podzielonego na sekcje: stricte newsow polonijn (materia y ze wiata o tematyce polskiej i polonijnej) kulturaln i lifestylow gospodarcz . Ca o wzbogacaj sta e pozycje komentarzowe
02:40
 
Oficerowie
Paparazzi. Francuz o przydomku Kanibal wje d a samochodem w witryn sklepu. Sprawia wra enie jakby chcia zosta aresztowany. Ala nie potrafi przekona Sznajdera o winie Monda
03:30
 
Oficerowie
Diagnoza. W nale cej do Zenona Kali skiego klinice medycznej Mediator pracuj ca tam siostra Teodozja rozpoznaje na zdj ciu Jakuba Monda jako rzekomego rannego dyplomat ktory j zaatakowa . Na tej podstawie Mond zostaje tymczasowo aresztowany. Niestety zakonnica niespodziewanie wyje d a na dwa lata do kolonii tr dowatych do Indii. Nie ma z ni adnego kontaktu tym samym oficerowie trac jedynego wiadka w sprawie. Romans Granda i dziennikarki Beaty nabiera rumie cow. On zr cznie udaje ona wydaje si naprawd zaanga owana. ona Zenona Monika dowiaduje si o istnieniu jego doros ej corki Alicji. Nie potrafi jednak darowa m owi e tak d ugo to przed ni ukrywa . Snajper namierza Alicj w jej praskim mieszkaniu. Strzela do niej wielokrotnie. Nieoczekiwanie na tym samym dachu pojawia si Kosma. Obaj dobrze si znaj . Okazuje si e Doenitz ma ju na sumieniu zabojstwo policjanta CB . Postrzelony przez Kosm spada z dachu. Tymczasem Mond opuszcza areszt
04:15
 
Zoom Polonii
Program omawia zagadnienia interesuj ce dla Polakow mieszkaj cych poza granicami ojczyzny przybli a bie ce wydarzenia kulturalne
04:20
 
Ja to mam szcz cie! - ulubione skecze
Program przedstawia najzabawniejsze sceny z serialu komediowego Ja to mam szcz cie! opowiadaj cego o perypetiach rodziny Polakow w ktorej tward r k rz dzi Joanna z zawodu piel gniarka. Jej m Jerzy pracuje jako deweloper. W domu jest troje dzieci: Ela - corka Joanny z poprzedniego zwi zku syn Jerzego oraz 8-letnia Zosia corka Jerzego i Joanny. W wychowaniu dzieci uczestnicz tak e by a ona Jerzego i by y m Joanny. Swoje trzy grosze wtr caj te dziadkowie: rodzice Joanny oraz pe na temperamentu kochaj ca ycie matka Jerzego
04:30
 
Na sygnale
Albo on albo my. Benio chce wroci do pracy. Bieli ski si na to nie zgadza i wr cz wyrzuca go ze stacji. Tymczasem na dy urze Piotr z Martyn odpowiadaj na wezwanie kobiety ugodzonej no em. Strzelecki znow ryzykuje ycie. Wdaje si w ostr walk z napastnikiem. Z kolei zespo doktora Goryjedzie do chorej ktora skar y si na bol w klatce piersiowej. Ratownicy odkrywaj e pacjentk jest Margo partnerka Bieli skiego. Serial fabularyzowany Polska 2022
05:00
 
Tamte lata tamte dni
Anna Dymna. Tym razem swoje dzieci stwo i m odo wspomina popularna wybitna aktorka Anna Dymna. Rozmowa toczy si w krakowskim Parku Jordana - miejscu jej dzieci cych zabaw w Piwnicy pod Baranami zwi zanej z mi o ci ycia - Wies awem Dymnym oraz za kulisami sceny Starego Teatru na ktorej artystka odnosi a swoje pierwsze aktorskie sukcesy
05:30
 
Midnight News
TVPOLONIA
06:00
 
Polonia 24
Program informacyjny skierowany do Polakow mieszkaj cych w kraju i za granic . Polonia 24 - to program informacyjno - publicystyczny koncentruj cy si woko problematyki polskiej i polonijnej. Prezentowane materia y s utrzymane w formule dynamicznego programu newsowego podzielonego na sekcje: stricte newsow polonijn (materia y ze wiata o tematyce polskiej i polonijnej) kulturaln i lifestylow gospodarcz . Ca o wzbogacaj sta e pozycje komentarzowe
06:30
 
Giganci historii
Historia Legionow Polskich. Teleturniej przeznaczony dla mi o nikow historii. Ka dy odcinek koncentruje si woko jednego tematu. Uczestnicy odpowiadaj na pytania przygotowywane przez ekspertow dziennikarzy i konkurentow
07:20
 
Balans bieli
W programie s omawiane najwa niejsze wydarzenia i procesy spo eczne kulturowe religijne polityczne z prob ukazania odpowiedzi i interpretacji jakie daje wobec nich nauczanie Ko cio a. Rozmowy o Ko ciele przede wszystkim o katolickiej nauce spo ecznej w kontek cie spo ecznych problemow i tematow dnia codziennego. Program daje mo liwo prezentacji ciekawych i ywych dyskusji wytrawnych ekspertow o ro nych pogl dach i wra liwo ci cho przyjmuj cych ten sam chrze cija ski system warto ci - na temat wydarze minionego tygodnia w yciu spo ecznym w Polsce i na wiecie. Celem programu jest wprowadzenie do szerszej debaty nie tylko nowych ciekawych tre ci komentatorskich ale tak e poszerzenie debaty o nowe zazwyczaj nieobecne w niej w tki. Ka dy program sk ada si z dwoch cz ci: w pierwszej poruszamy temat bie cy w drugiej temat cywilizacyjny problem bliski osobom wierz cym a rzadko poruszany w mediach
07:55
 
Pytanie na niadanie
Poranny magazyn Pytanie na niadanie jest nadawany na ywo. Ma charakter lifestylowy i kulturalny. Znajdziemy w nim rekomendacje kulturalne rozrywkowe a tak e poradnictwo do ktorego zapraszamy najlepszych ekspertow: lekarzy prawnikow dietetykow psychologow socjologow i stylistow. Odpowiadamy na wszystkie pytania dotycz ce codziennego ycia ktore nurtuj naszych widzow. Tematy dotycz problemow medycznych prawnych psychologicznych hobby oraz stylu ycia
11:15
 
Zoom Polonii
Program omawia zagadnienia interesuj ce dla Polakow mieszkaj cych poza granicami ojczyzny przybli a bie ce wydarzenia kulturalne
11:25
 
Hotel pod yraf i nosoro cem
Kocury. Na dzie przed imieninami Anny w hotelu pojawiaj si niezwykli go cie: tygrysica z ma ym. Tylko na kilka godzin zostawia je wietnamski biznesmen. Niestety w a ciciel tygrysow nie wraca a Ola zauwa a e koty czuj si coraz gorzej. Rodzice postanawiaj jecha do ZOO po pomoc. Poniewa stan zwierz t pogarsza si coraz bardziej Ola namawia m odego sta yst z pobliskiej lecznicy by podj si ich leczenia. Ch opak ratuje nie tylko zwierz ta ale rownie zdaje ostateczne egzaminy na lekarza. Podczas imieninowego przyj cia wyja nia si e tygrysy zosta y porzucone przez przemytnikow zwierz t
TVPOLONIA
12:10
 
Hotel pod yraf i nosoro cem
George. W hotelu pojawia si egzaltowana dama ze swoim rozpieszczonym pudlem - zdobywc rekordowej liczby medali na wystawach psow rasowych. Szczego owo opowiada jak nale y zajmowa si Georgeem. Ka e odseparowa od niego pozosta e zwierz ta. Wymagania jakie stawia Mi ob dzkim kompletnie dezorganizuj ycie hotelu i domu. Co gorsza pudla nie daje si upilnowa poniewa zagustowa w yrci. Wcze niejszy powrot w a cicielki wywo uje burz . Kobieta od razu odkrywa mezalians Georgea. Jej protesty na nic si jednak nie zdaj natura jest silniejsza od rozkazow... Serial obyczajowo - komediowy 13 odc. Polska 2008
13:05
 
Per y Ba tyku
Wi lana ostoja ptakow. Nowa seria dokumentalnych filmow przyrodniczych przybli aj cych widzom niezwyk y i ma o znany wiat przyrody Morza Ba tyckiego - od piaszczystych pla po morskie g biny
13:35
 
Okrasa amie przepisy
Kuchnia polska. Kuchnia p yn ca ma lank. Karol Okrasa wyrusza na wyprawy kulinarne do wybranych zak tkow Polski. Przygotowuje smaczne dania podkre la ich walory smakowe i zdrowotne. Przy okazji prezentuje region i miejscowo
14:05
 
Na dobre i na z e
Zagra si acza. Serial obyczajowy PolskaMario powoli wraca do zdrowia. Blanka odpycha Radwana gdy ten probuje odradzi jej dalsze kontakty z gangsterem i zapewnia e zawsze mo e na niego liczy . Tymczasem przyjaciel Maria Rafa probuje wyci gn go ze szpitala zanim ch opak wpadnie w r ce policji. Przed znikni ciem Milecki chce jednak porozmawia z Blank . Tego samego dnia ratownicy przywo te do szpitala boksera ktory straci przytomno i mia zatrzymanie akcji serca po sparingu z kole ank z klubu. Wraz z pacjentem do Le nej Gory przyje d a Amelia ktora go znokautowa a. Dziewczyna od razu zwraca uwag Barta. Halinka flirtuje w pracy z pe nym uroku pacjentem. Beniamin jest kaskaderem i modelem. Stan Begera po zranieniu w r k nagle si pogarsza. Gdy Alina odkrywa e dosz o do zaka enia Agata zmusza chirurga by poszed na d u sze zwolnienie
15:00
 
Kabaret. Super Show Dwojki
Gospodarzami programu Kabaret. Super Show Dwojki b d Bartosz Gajda z kabaretu owcy.B i Robert Motyka z kabaretu Paranienormalni. W kolejnych odcinkach wraz z zaproszonymi go mi zaprezentuj oni kultowe skecze nowe programy piosenki i arty. Micha Wojcik w specjalnie przygotowanych filmikach sparodiuje znane postaci. B d tak e wyst py tancerzy z Egurrola Dance Studio. O muzyk zadba DJ Adamus. Wiosn w programie wyst pi m.in.: Formacja Chatelet Kabaret Zachodni kabaret On On On Andrzej Koz owski kabaret Ka asznikow i Pan Li
16:00
 
Kulturalni PL
Magazyn prezentuje najciekawsze wydarzenia kulturalne artystyczne i spo eczne z ycia Polonii. Prowadz cy program rozmawiaj z zaproszonymi go mi na temat aktualnych imprez rozrywkowych sportowych koncertow i wystaw z udzia em polskich artystow. Nie zabraknie tak e informacji o nowo ciach kinowych i wydawniczych
17:00
 
Teleexpress
Serwis informacyjny nadawany codziennie na ywo prezentuj cy bie ce wydarzenia wiadomo ci kulturalne oraz ciekawostki z kraju i ze wiata. Teleexpress jest najstarszym obecnie istniej cym ogolnopolskim programem informacyjnym. Po raz pierwszy pojawi si na antenie 26 czerwca 1986 roku wydanie prowadzi Wojciech Mazurkiewicz. W 2011 roku redakcja programu zosta a odznaczona srebrnym medalem Za Zas ugi dla Po arnictwa
17:20
 
M jak mi o
Serial obyczajowy Polska Budzy ski informuje Magd e rozmawia z lekarzem ktory pracowa z ojcem Nadii i ktory twierdzi e trafi ondo niewoli. Prawnik wci jednak ok amuje ukochan mowi c e jest w Krakowie. A po kilku godzinach Kamil dostaje wiadomo e jego kolega mia w Ukrainie wypadek i zagin . Gryc od razu jedzie na miejsce by szuka przyjaciela cho Anita jest tym przera ona. Pawe prosi Piotra o pomoc w odnalezieniu m czyzny ktory zaatakowa Basi i coraz bardziej martwi si o cork bo dziewczyna zapisuje si na krav mag system walki opracowany do samoobrony. Udaje e nie wydarzy o si nic z ego ale tak naprawd jest bliska za amania i nie chcezwroci si do psychologa. Tymczasem Weronika oznajmia nagle Wernerowi e jest z nim w ci y. S ysz c te s owa prawnik z wra enia mdleje a gdy odzyskuje w ko cu przytomno wcale nie jest zachwycony
18:10
 
Szansa na sukces. Opole 2023
Zakopower. Wspania a muzyczna uczta Szansa na sukces. Opole 2023 ktor poprowadzi Marek Sierocki. Nagrod g own dla zwyci zcy programu b dzie udzia w konkursie Debiuty podczas Krajowego Festiwalu Polskiej Piosenki w Opolu. Formu a Szansy na sukces. Opole 2023 nawi zuje do pierwszego polskiego muzycznego show autorstwa El biety Skr tkowskiej ktore widzowie przez dziewi tna cie lat ogl dali w Dwojce. Uczestnicy programu wybior rodzaj podk adu muzycznego i wykonaj utwory artysty ktory oceni ich wokalne umiej tno ci. Dla ka dego debiutanta Marek Sierocki wylosuje utwor z listy piosenek wykonawcy goszcz cego w programie. Laureaci poszczegolnych odcinkow zostan zaproszeni do fina owego koncertu w trakcie ktorego jury wybierze zwyci zc . Nagrod g own b dzie udzia w Debiutach podczas 60. Krajowego Festiwalu Polskiej Piosenki w Opolu
19:05
 
Zoom Polonii
Program omawia zagadnienia interesuj ce dla Polakow mieszkaj cych poza granicami ojczyzny przybli a bie ce wydarzenia kulturalne
19:10
 
Informacje kulturalne
Przegl d najwa niejszych wydarze kulturalnych. Podro po wystawach kinach teatrach a tak e rozmowy i opinie czo owych postaci ze wiata kultury
19:30
 
Wiadomo ci
Codzienny serwis informacyjny prezentuj cy najwa niejsze wydarzenia z kraju i ze wiata. Program jest nadawany na ywo ze studia A Telewizyjnej Agencji Informacyjnej przy pl. Powsta cow Warszawy 7 w Warszawie
TVPOLONIA
20:00
 
S owo wi tego Jana Paw a II
20:05
 
Pogoda
Codzienny serwis informacyjny z prognoz pogody nadawany po Wiadomo ciach po udniowych Wiadomo ciach porannych i popo udniowych po Teleexpressie i po g ownym wydaniu Wiadomo ci. Prognoz pogody w TVP prezentuj m.in. Aleksandra Kostka Waldemar Dolecki Marzena S upkowska Monika Andrzejczak i Ziemowit P dziwiatr
20:10
 
Sport
Program podsumowuj cy najwa niejsze wydarzenia sportowe ze szczegolnym naciskiem na osi gni cia polskich zawodnikow i reprezentacji w ro nych dyscyplinach. Pojawi si informacje o wa nych rozgrywkach i zawodach organizowanych w Polsce i na wiecie. Redakcja najwi cej miejsca po wi ca dyscyplinom sportowym popularnym w rod Polakow m.in. pi ce no nej i siatkowce ale nie zabraknie mniej popularnych konkurencji i sportow zimowych
20:20
 
Wojenne dziewczyny
Leokadia przes uchuje Natasz . Chce dowiedzie si jak najwi cej o badaniach Lunda. Szansa na uratowanie towarzyszy pilotki jest niewielka. Tymczasem So ka trzyma w tajemnicy przed Ew porwanie i odbicie Mareczka. Z kolei Nitka i Zyga zar czyli si . Ewa dostaje list od Marysi ktora rozwa a powrot do Warszawy. Margharete jest przekonana e W gierscy s zamieszani w spraw produkcji broni dla powsta cow. Naciska na Nitk by ta wyda a ich w zamian za bezpiecze stwo swoje i matki. Nitka i Leokadia opracowuj plan pozbycia si Margharete. Na miejsce zamachu wybieraj sklep modystki ktora wcze niej pomog a Ewie i Marysi
21:15
 
Paradoks
Kokaina. Narkotyki przemycane z Manaus w Brazylii docieraj do Polski. Kaszowski zaczyna ju wspo pracowa z M odym czyli aspirantem Jackiem Czerwi skim. Przygotowuje si do wielkiej akcji. Wszystko wskazuje na to e knuje jak intryg z bandytami i planuje przej cie narkotykow. Czy Kaszowski blefuje Jaki jest dok adnie jego plan i czy zna go tak naprawd ktokolwiek oprocz niego samego Czy Joanna ktora w ko cu zaufa a M odemu b dzie w stanie zaufa te jego szefowi i przyjacielowi I wreszcie czy powinna to zrobi Dochodzi do konfrontacji
22:05
 
Paradoks
Na szcz cie rana Kaszowskiego jest niegro na. Pojawia si jednak inny problem. Okazuje si e szef Joanny w swojej przebieg o ci porwa jej ojca i syna Piotrka. Przy okazji na jaw wychodzi i Kaszowski i Zieli ski znali si dobrze przed wielu laty. Czy dzia aj cej po omacku i skr powanej szanta em Zieli skiego policji uda si w por odnale ch opca i ojca i uj sprawc porwania Czy oprocz Zieli skiego w uprowadzenie ma ego Piotrka by zaanga owany Waldemar Kim tak naprawd jest ow tajemniczy cz owiek i ostatecznie kto oka e si kretem w wydziale Kaszowskiego
22:55
 
Kabaretowe naj
Wiosenne zauroczenie. W cyklu Kabaretowe Naj - skecze piosenki i sylwetki s ynnych artystow kabaretu. Wszystko opatrzone autorskim komentarzem Karoliny Pa czyk
23:30
 
Polacy to wiedz
Quiz ktory wymaga od uczestnikow podejmowania trafnych decyzji i wykazywania si wiedz a w niektorych przypadkach tak e umiej tno ci wspo pracy z rywalami. Obejmuje dziesi odcinkow okraszonych rozmowami o podro ach i przygodach uczestnikow turnieju. Maksymalna nagroda do zdobycia to 20 400 z otych. W ka dym odcinku rownocze nie pojawia si czterech graczy rywalizuj cych o g own wygran . Telewidzowie mog na bie co kibicowa swoim faworytom w social mediach TVP Polonia oraz na fanpageu teleturnieju
Activate Live-Chat