OTR
Date
<
March 2023
>
Mo
Tu
We
Th
Fr
Sa
Su
 
 
01
02
03
04
05
27
28
29
30
31
 
 
Station

TVPOLONIA
TVPOLONIA
00:00
 
Midnight News
00:35
 
M jak mi o
Serial obyczajowy Polska Budzy ski informuje Magd e rozmawia z lekarzem ktory pracowa z ojcem Nadii i ktory twierdzi e trafi ondo niewoli. Prawnik wci jednak ok amuje ukochan mowi c e jest w Krakowie. A po kilku godzinach Kamil dostaje wiadomo e jego kolega mia w Ukrainie wypadek i zagin . Gryc od razu jedzie na miejsce by szuka przyjaciela cho Anita jest tym przera ona. Pawe prosi Piotra o pomoc w odnalezieniu m czyzny ktory zaatakowa Basi i coraz bardziej martwi si o cork bo dziewczyna zapisuje si na krav mag system walki opracowany do samoobrony. Udaje e nie wydarzy o si nic z ego ale tak naprawd jest bliska za amania i nie chcezwroci si do psychologa. Tymczasem Weronika oznajmia nagle Wernerowi e jest z nim w ci y. S ysz c te s owa prawnik z wra enia mdleje a gdy odzyskuje w ko cu przytomno wcale nie jest zachwycony
01:30
 
Wiadomo ci
Codzienny serwis informacyjny prezentuj cy najwa niejsze wydarzenia z kraju i ze wiata. Program jest nadawany na ywo ze studia A Telewizyjnej Agencji Informacyjnej przy pl. Powsta cow Warszawy 7 w Warszawie
03:00
 
S owo wi tego Jana Paw a II
03:03
 
Pogoda
Codzienny serwis informacyjny z prognoz pogody nadawany po Wiadomo ciach po udniowych Wiadomo ciach porannych i popo udniowych po Teleexpressie i po g ownym wydaniu Wiadomo ci. Prognoz pogody w TVP prezentuj m.in. Aleksandra Kostka Waldemar Dolecki Marzena S upkowska Monika Andrzejczak i Ziemowit P dziwiatr
03:05
 
Sport
Program podsumowuj cy najwa niejsze wydarzenia sportowe ze szczegolnym naciskiem na osi gni cia polskich zawodnikow i reprezentacji w ro nych dyscyplinach. Pojawi si informacje o wa nych rozgrywkach i zawodach organizowanych w Polsce i na wiecie. Redakcja najwi cej miejsca po wi ca dyscyplinom sportowym popularnym w rod Polakow m.in. pi ce no nej i siatkowce ale nie zabraknie mniej popularnych konkurencji i sportow zimowych
03:10
 
Blondynka
Kole ka Pana Boga. Kris Roy ukrywa cel przyjazdu z my liwymi do hoteliku Augu cikow. Splot okoliczno ci sprawia e niektorzy zaczn przypisywa Szulcowi nadprzyrodzone zdolno ci. Pawe ek probuje pope ni samobojstwo
04:00
 
Blondynka
Szko a przetrwania. ycie w Majakach nabiera tempa. Trwa przygoda ycia holenderskich my liwych. Sylwia pomaga Belli ktorej Leo zaproponowa oddanie psow. Jasiunia przyjmuje niedosz ego samobojc pod swoje skrzyd a
04:50
 
Gwiazdozbior TVP Rozrywka
Moda gwiazd lat 60. 70. 80.. Program wspomina zas u onych dla polskiej kultury artystow. Wykorzystane zostan telewizyjne archiwalia oraz wypowiedzi go ci mi dzy innymi ekspertow muzycznych dziennikarzy oraz bliskich i wspo pracownikow bohaterow. W roli ekspertow muzycznych pojawi si : Maria Szab owska Marcin Kusy i Rafa Podraza. Przedstawione zostan mi dzy innymi anegdoty przytoczone zostan wspomnienia. Widzowie poznaj dokonania muzyczne najwi ksze przeboje ycie marzenia i sekrety polskich gwiazd
05:20
 
Zoom Polonii
Program omawia zagadnienia interesuj ce dla Polakow mieszkaj cych poza granicami ojczyzny przybli a bie ce wydarzenia kulturalne
05:30
 
Midnight News
TVPOLONIA
06:00
 
Giganci nauki
Mozg i jego tajemnice. W cyklu Giganci nauki przedstawieni zostan polscy odkrywcy wynalazcy konstruktorzy i projektanci. Pokazane zostan ich najwi ksze osi gni cia z wyja nieniem wagi poszczegolnych innowacji
07:05
 
U Pana Boga w ogrodku
Wraz z wyborami pojawia si apetyt na w adz . O fotelu burmistrza zaczyna marzy inny kandydat miejscowy przedsi biorca - liwiak. A i obecny burmistrz wcale nie my li oddawa posady. W walce politycznej ho duj zasadzie - wszelkie chwyty dozwolone. W studiu fotograficznym Stasiek Niemotko go z Ameryki zgodzi si zosta szefem sztabu wyborczego liwiaka. Burmistrz w walce z konkurencj wyborcz mo e liczy na synow ktorych kiedy dzi ki swojej w adzy wynios na stanowiska. Na ce po rod zaro li burmistrz czyta sekretarce Dzidce wiersze. Rozmarzony w tworczym uniesieniu niewinnie sk ada g ow na jej okaza ym biu cie. Ksi dz w kuchni zwierza si komendantowi z nowego zmartwienia. Dzwon na wie y ko cielnej fa szywie zabrzmia . Boi si e to z y znak i prosi komendanta o wzmocnienie patroli w miasteczku. Scenariusz i re yseria: Jacek Bromski
07:55
 
Pytanie na niadanie
Poranny magazyn Pytanie na niadanie jest nadawany na ywo. Ma charakter lifestylowy i kulturalny. Znajdziemy w nim rekomendacje kulturalne rozrywkowe a tak e poradnictwo do ktorego zapraszamy najlepszych ekspertow: lekarzy prawnikow dietetykow psychologow socjologow i stylistow. Odpowiadamy na wszystkie pytania dotycz ce codziennego ycia ktore nurtuj naszych widzow. Tematy dotycz problemow medycznych prawnych psychologicznych hobby oraz stylu ycia
11:30
 
Zoom Polonii
Program omawia zagadnienia interesuj ce dla Polakow mieszkaj cych poza granicami ojczyzny przybli a bie ce wydarzenia kulturalne
11:40
 
Misja Zambia
Przychodz do nas by co zje. Slumsy Kabwe zajmuj teren kilkudziesi ciu kilometrow kwadratowych gdzie yj najubo si mieszka cy miasta. G ownym rod em ich utrzymania jest drobny handel. Sprzedaj trzcin cukrow warzywa olej w giel drzewny s u cy za opa . Nie maj opieki zdrowotnej ani adnego socjalnego wsparcia. Ich potrzeby rozeznaj miejscowi pracownicy misji tacy jak Gideon. Ma gorzata Kuchta wyjecha a na misje jako wolontariuszka z Salezja skiego O rodka Misyjnego w Warszawie. Razem z Gideonem odwiedza podopiecznych placowki misyjnej zamieszka ych na terenie slumsow
11:55
 
Mi dzy ziemi a niebem
Program o charakterze informacyjno-publicystycznym na ktory sk adaj si : serwis informacyjny komentarz publicystyczny a tak e wyst py artystyczne prezentacje ksi ek i p yt. Audycja jest adresowana do wszystkich wierz cych i niewierz cych ktorzy oczekuj komentarza Ko cio a katolickiego do najwa niejszych wydarze tygodnia
TVPOLONIA
12:00
 
Anio Pa ski
Anio Pa ski to modlitwa maryjna odmawiana przez ca y rok z wyj tkiem okresu wielkanocnego. W Watykanie niedzielna modlitwa Anio Pa ski jest odmawiana przez papie a towarzyszy jej krotka katecheza z b ogos awie stwem. W ka d niedziel widzowie s zapraszani do wys uchania katechezy oraz do wspolnej modlitwy z Ojcem wi tym i wiernymi zebranymi na placu w. Piotra w Watykanie
12:15
 
Mi dzy ziemi a niebem
Program o charakterze informacyjno-publicystycznym na ktory sk adaj si : serwis informacyjny komentarz publicystyczny a tak e wyst py artystyczne prezentacje ksi ek i p yt. Audycja jest adresowana do wszystkich wierz cych i niewierz cych ktorzy oczekuj komentarza Ko cio a katolickiego do najwa niejszych wydarze tygodnia
12:45
 
S owo na niedziel
Wielkie zmiany i ostatnie s owo. Pi ta niedziela Wielkiego Postu wzywa do wielkiej zmiany my lenia. Czas przesun granice tego co jest wed ug ciebie mo liwe. Trzeba zrewidowa swoje przekonania e nie ma ju wyj cia a sytuacja jest beznadziejna. Razem z Mart stoj c nad grobem swego ukochanego brata ktory - jak sama bardzo praktycznie okre la - ju cuchnie wyznajemy: Jezu Ty jeste Synem Boga ywego Ty jeste Panem! O yw moj sytuacj tchnij Ducha w te miejsca mego ycia ktore s jak dolina pe na ko ci dolina bez nadziei
13:00
 
Transmisja mszy wi tej z ko cio a pw. Przenaj wi tszej Trojcy - Sanktuarium wi tego Arcybiskupa Joz
14:15
 
U Pana Boga w ogrodku
Przed gospod Zapiecek Stasiek Niemotko rozlepia plakat wyborczy. Zza rogu nadbiega banda wyrostkow. Dopadaj go i w brutalny sposob atakuj . Nagle z pomoc zjawia si Marina Chmiel. W kilka sekund obezw adnia napastnikow ktorzy uciekaj w pop ochu. Po przytomny Stasiek wdzi czny i zachwycony Marin prosi j o r k . S ycha syreny stra ackie. P onie Panderoza lokal liwiaka w ktorym zamierza urz dzi festyn przedwyborczy. Bilans walki wyborczej okazuje si fatalny w skutkach. Szef sztabu pobity a lokal spalony. Za amany liwiak postanawia uciec si do bardziej radykalnych posuni . Banda Gruzina 10 lat wcze niej wygnana z miasteczka przez komendanta teraz wraca na zaproszenie liwiaka. Od tej pory rozboje haracze wymuszenia staj si smutn codzienno ci mieszka cow Krolowego Mostu. Scenariusz i re yseria: Jacek Bromski
15:15
 
Studio Kultura - niedziela z..
Muzyk Wojciecha Kilara.
16:00
 
Wojciech Cejrowski - boso przez wiat
W rod Berberow. Wojciech Cejrowski - podro nik fotograf pisarz publicysta cz onek Krolewskiego Towarzystwa Geograficznego w Londynie - czy pasj zwiedzania wiata i poznawania egzotycznych miejsc z niezwyk ym zmys em obserwacyjnym oraz poczuciem humoru. W programie oprocz relacji z podro y b dzie wiele dygresji i artow a tak e rozmowy z miejscow ludno ci prezentacja kultury ludowej i ciekawostek. Wojciech Cejrowski ch tnie wchodzi w interakcje z lud mi cz sto spiera si z tubylcami jest dociekliwy z humorem prezentuje swoj punkt widzenia
16:30
 
Polacy to wiedz
Quiz ktory wymaga od uczestnikow podejmowania trafnych decyzji i wykazywania si wiedz a w niektorych przypadkach tak e umiej tno ci wspo pracy z rywalami. Obejmuje dziesi odcinkow okraszonych rozmowami o podro ach i przygodach uczestnikow turnieju. Maksymalna nagroda do zdobycia to 20 400 z otych. W ka dym odcinku rownocze nie pojawia si czterech graczy rywalizuj cych o g own wygran . Telewidzowie mog na bie co kibicowa swoim faworytom w social mediach TVP Polonia oraz na fanpageu teleturnieju
16:55
 
Zoom Polonii
Program omawia zagadnienia interesuj ce dla Polakow mieszkaj cych poza granicami ojczyzny przybli a bie ce wydarzenia kulturalne
17:00
 
Teleexpress
Serwis informacyjny nadawany codziennie na ywo prezentuj cy bie ce wydarzenia wiadomo ci kulturalne oraz ciekawostki z kraju i ze wiata. Teleexpress jest najstarszym obecnie istniej cym ogolnopolskim programem informacyjnym. Po raz pierwszy pojawi si na antenie 26 czerwca 1986 roku wydanie prowadzi Wojciech Mazurkiewicz. W 2011 roku redakcja programu zosta a odznaczona srebrnym medalem Za Zas ugi dla Po arnictwa
17:25
 
M jak mi o
Maria organizuje spotkanie Mai z Tomaszem zapraszaj c oboje na domow kolacj . W przychodni Rogowsk znowu bierze na cel Ewa i ca y dzie atakuje rywalk co Artur uznaje wr cz za mobbing. Doktor Kalinowska zaprasza Rogowskiego na konferencj w Monachium a Maria radzi m owi by pojecha na imprez . Z kolei Kisielowa skar y si Arturowi na o kowe problemy aka a porada lekarza doprowadza w jej ma e skiej sypialni do po aru. W przeno ni i dos ownie. Tadeusz prosi Jagod by z nim zamieszka a ku rado ci Modrego oraz Barbary. Jego ukochana traci jednak dobry humor gdy dostaje wynik badania DNA ktore wykazuje e Staszek nie jest wcale jej ojcem. Tymczasem Pop awski wyznaje swojej onie e przed laty mia z matk Jagody romans
18:20
 
Ja to mam szcz cie! - ulubione skecze
Ulubione skecze z serialu Ja to mam szcz cie! s. 2. Joanna znajduje w domu gazet a w niej zakre lone zaproszenie na bal w Klubie Swingersow. Swoimi w tpliwo ciami dzieli si z Iwonk . Okazuje si e to gazeta Tadeusza. Polakow odwiedza harcerka Aldonka chce sprzeda termometr. Dziewczynka przekonuje ich do zakupu. Trzeci termometrw kszta cie szyszki dostaj od Tadeusza w prezencie. Ka dy z nich wskazuje inn temperatur
18:35
 
Co dalej
Cykl nagrywany w wybranym wn trzu Muzeum Powstania Warszawskiego. Poruszane s tematy dotycz ce niepokojow naszych czasow. W centrum uwagi refleksja nad zjawiskami kulturowo - cywilizacyjnymi. Kryzys globalizacji m.in: wi kszo produkcji farmaceutycznej znajduje si w Chinach. Czy nie nale a oby zrewidowa europejskiej polityki farmaceutycznej Dotyczy to tak e wielu innych dziedzin produkcji gdzie Chiny s kluczowym dostawc lub poddostawc . Program z udzia em go ci prowadz na zmian : Piotr Gociek i Mateusz Bosak. W rod go ci: socjolodzy my liciele publicy ci futurolodzy itd. czenie poprzez komunikator internetowy np. Skypea
19:10
 
Informacje kulturalne
Przegl d najwa niejszych wydarze kulturalnych. Podro po wystawach kinach teatrach a tak e rozmowy i opinie czo owych postaci ze wiata kultury
19:25
 
Zoom Polonii
Program omawia zagadnienia interesuj ce dla Polakow mieszkaj cych poza granicami ojczyzny przybli a bie ce wydarzenia kulturalne
19:30
 
Wiadomo ci
Codzienny serwis informacyjny prezentuj cy najwa niejsze wydarzenia z kraju i ze wiata. Program jest nadawany na ywo ze studia A Telewizyjnej Agencji Informacyjnej przy pl. Powsta cow Warszawy 7 w Warszawie
TVPOLONIA
20:00
 
S owo wi tego Jana Paw a II
20:05
 
Pogoda
Codzienny serwis informacyjny z prognoz pogody nadawany po Wiadomo ciach po udniowych Wiadomo ciach porannych i popo udniowych po Teleexpressie i po g ownym wydaniu Wiadomo ci. Prognoz pogody w TVP prezentuj m.in. Aleksandra Kostka Waldemar Dolecki Marzena S upkowska Monika Andrzejczak i Ziemowit P dziwiatr
20:15
 
Sport
Program podsumowuj cy najwa niejsze wydarzenia sportowe ze szczegolnym naciskiem na osi gni cia polskich zawodnikow i reprezentacji w ro nych dyscyplinach. Pojawi si informacje o wa nych rozgrywkach i zawodach organizowanych w Polsce i na wiecie. Redakcja najwi cej miejsca po wi ca dyscyplinom sportowym popularnym w rod Polakow m.in. pi ce no nej i siatkowce ale nie zabraknie mniej popularnych konkurencji i sportow zimowych
20:20
 
Komisarz Alex
Tatua ze skorpionem. W alejce w zoo zostaj odkryte zw oki m czyzny. Dzi ki odciskom palcow denat zostaje zidentyfikowany jako Janusz Gralak ktory kilka dni wcze niej zosta wypuszczony z zak adu karnego na przepustk
21:15
 
Syberiada polska
10 lutego 1940 r. NKWD wysiedla mieszka cow Czerwonego Jaru. W rod wysiedle cow jest rodzina Jana Doliny. Ich nowym domem b dzie oboz po rodku tajgi gdzie pierwszej wiosny zostan zdziesi tkowani
23:25
 
S ownik [email protected
Edukacyjny talk-show po wi cony kulturze j zyka polskiego. Program niezwykle ceniony i lubiany szczegolnie przez polonijnych dziennikarzy i nauczycieli polskich szko za granic realizowany we wspo pracy z Wydzia em Polonistyki Uniwersytetu Wroc awskiego Uczestnicy widzowie rozsiani po wiecie za po rednictwem Internetu (Skypea) cz si ze studiem. Niezwykle lubiany ekspert wielka osobowo telewizyjna - prof. Jan Miodek rozwiewa w tpliwo ci udziela minilekcji poprawnej polszczyzny. Widzowie dzi ki S ownikowi [email protected] na bie co zapoznaj si ze zmianami zachodz cymi w j zyku polskim
Activate Live-Chat