OTR
Date
<
March 2023
>
Mo
Tu
We
Th
Fr
Sa
Su
 
 
01
02
03
04
05
27
28
29
30
31
 
 
Station

TVPOLONIA
TVPOLONIA
00:00
 
Midnight News
00:35
 
M jak mi o
Maria organizuje spotkanie Mai z Tomaszem zapraszaj c oboje na domow kolacj . W przychodni Rogowsk znowu bierze na cel Ewa i ca y dzie atakuje rywalk co Artur uznaje wr cz za mobbing. Doktor Kalinowska zaprasza Rogowskiego na konferencj w Monachium a Maria radzi m owi by pojecha na imprez . Z kolei Kisielowa skar y si Arturowi na o kowe problemy aka a porada lekarza doprowadza w jej ma e skiej sypialni do po aru. W przeno ni i dos ownie. Tadeusz prosi Jagod by z nim zamieszka a ku rado ci Modrego oraz Barbary. Jego ukochana traci jednak dobry humor gdy dostaje wynik badania DNA ktore wykazuje e Staszek nie jest wcale jej ojcem. Tymczasem Pop awski wyznaje swojej onie e przed laty mia z matk Jagody romans
01:25
 
Zoom Polonii
Program omawia zagadnienia interesuj ce dla Polakow mieszkaj cych poza granicami ojczyzny przybli a bie ce wydarzenia kulturalne
01:30
 
Wiadomo ci
Codzienny serwis informacyjny prezentuj cy najwa niejsze wydarzenia z kraju i ze wiata. Program jest nadawany na ywo ze studia A Telewizyjnej Agencji Informacyjnej przy pl. Powsta cow Warszawy 7 w Warszawie
02:00
 
S owo wi tego Jana Paw a II
02:03
 
Pogoda
Codzienny serwis informacyjny z prognoz pogody nadawany po Wiadomo ciach po udniowych Wiadomo ciach porannych i popo udniowych po Teleexpressie i po g ownym wydaniu Wiadomo ci. Prognoz pogody w TVP prezentuj m.in. Aleksandra Kostka Waldemar Dolecki Marzena S upkowska Monika Andrzejczak i Ziemowit P dziwiatr
02:05
 
Sport
Program podsumowuj cy najwa niejsze wydarzenia sportowe ze szczegolnym naciskiem na osi gni cia polskich zawodnikow i reprezentacji w ro nych dyscyplinach. Pojawi si informacje o wa nych rozgrywkach i zawodach organizowanych w Polsce i na wiecie. Redakcja najwi cej miejsca po wi ca dyscyplinom sportowym popularnym w rod Polakow m.in. pi ce no nej i siatkowce ale nie zabraknie mniej popularnych konkurencji i sportow zimowych
02:10
 
Paradoks
Kokaina. Narkotyki przemycane z Manaus w Brazylii docieraj do Polski. Kaszowski zaczyna ju wspo pracowa z M odym czyli aspirantem Jackiem Czerwi skim. Przygotowuje si do wielkiej akcji. Wszystko wskazuje na to e knuje jak intryg z bandytami i planuje przej cie narkotykow. Czy Kaszowski blefuje Jaki jest dok adnie jego plan i czy zna go tak naprawd ktokolwiek oprocz niego samego Czy Joanna ktora w ko cu zaufa a M odemu b dzie w stanie zaufa te jego szefowi i przyjacielowi I wreszcie czy powinna to zrobi Dochodzi do konfrontacji
02:55
 
Paradoks
Na szcz cie rana Kaszowskiego jest niegro na. Pojawia si jednak inny problem. Okazuje si e szef Joanny w swojej przebieg o ci porwa jej ojca i syna Piotrka. Przy okazji na jaw wychodzi i Kaszowski i Zieli ski znali si dobrze przed wielu laty. Czy dzia aj cej po omacku i skr powanej szanta em Zieli skiego policji uda si w por odnale ch opca i ojca i uj sprawc porwania Czy oprocz Zieli skiego w uprowadzenie ma ego Piotrka by zaanga owany Waldemar Kim tak naprawd jest ow tajemniczy cz owiek i ostatecznie kto oka e si kretem w wydziale Kaszowskiego
03:45
 
Najwi ksze przeboje
Zdzis awa So nicka. Cykl programow prezentuj cych najwi ksze przeboje niezapomnianych artystow polskiej muzyki rozrywkowej. W tym odcinku przypomnimy piosenki Zdzis awy So nickiej
04:35
 
Kulturalni PL
Magazyn prezentuje najciekawsze wydarzenia kulturalne artystyczne i spo eczne z ycia Polonii. Prowadz cy program rozmawiaj z zaproszonymi go mi na temat aktualnych imprez rozrywkowych sportowych koncertow i wystaw z udzia em polskich artystow. Nie zabraknie tak e informacji o nowo ciach kinowych i wydawniczych
05:30
 
Midnight News
TVPOLONIA
06:00
 
Polacy to wiedz
Quiz ktory wymaga od uczestnikow podejmowania trafnych decyzji i wykazywania si wiedz a w niektorych przypadkach tak e umiej tno ci wspo pracy z rywalami. Obejmuje dziesi odcinkow okraszonych rozmowami o podro ach i przygodach uczestnikow turnieju. Maksymalna nagroda do zdobycia to 20 400 z otych. W ka dym odcinku rownocze nie pojawia si czterech graczy rywalizuj cych o g own wygran . Telewidzowie mog na bie co kibicowa swoim faworytom w social mediach TVP Polonia oraz na fanpageu teleturnieju
06:30
 
Winterfresh. Ale po co
Winterfresh to konferencja ktora jest organizowana w odpowiedzi na potrzeby m odego pokolenia i ju na sta e zosta a wpisana w kalendarz Ko cio a Chrze cijan Baptystow w Polsce. Z bliska przyjrzymy si jej idei i formie zapytamy uczestnikow czego dla siebie szukaj w takim wydarzeniu i w jaki sposob jest ono pomocne w prowadzeniu odpowiedzialnego ycia
06:50
 
Kalendarium powstania styczniowego 1863
Celem cyklu jest przypomnienie wydarze do ktorych dosz o przed 160 laty a zwi zanych z wybuchem powstania styczniowego - najwi kszego zrywu niepodleg o ciowego Polakow w okresie zaborow
07:00
 
Smaki wiata
Po iberyjsku. Kontynuacja lubianego cyklu cz cego tematyk kulinarn z popularyzacj wiedzy na temat innych krajow i kultur. W nowej wiosennej ods onie mistrzyni kuchni Adriana Marczewska (m.in. znana z Pytania na niadanie) przemierzy Po wysep Iberyjski w poszukiwaniu nie tylko jego smakow. Ada rusza w podro po najbarwniejszym miastach i regionach po wyspu od Madrytu po Gibraltar. Jest to znakomita okazja by pozna tajniki pysznej po udniowej kuchni a jednocze nie zwiedzi pi kne miejsca bogate w zabytki wielu kultur. Szczegolnie interesuj cym w tkiem wydaj si arabskie wp ywy na ten region
07:30
 
Pytanie na niadanie - pobudka
Program na ywo prowadzony przez pary znanych osob. Zapraszani do studia ludzie znani z ycia publicznego dziel si do wiadczeniami a eksperci odpowiadaj na pytania widzow. Pytanie na niadanie to swoiste kompendium wiedzy o przyzwyczajeniach ro nicach w postrzeganiu otaczaj cej rzeczywisto ci i sposobach bycia
07:55
 
Pytanie na niadanie
Poranny magazyn Pytanie na niadanie jest nadawany na ywo. Ma charakter lifestylowy i kulturalny. Znajdziemy w nim rekomendacje kulturalne rozrywkowe a tak e poradnictwo do ktorego zapraszamy najlepszych ekspertow: lekarzy prawnikow dietetykow psychologow socjologow i stylistow. Odpowiadamy na wszystkie pytania dotycz ce codziennego ycia ktore nurtuj naszych widzow. Tematy dotycz problemow medycznych prawnych psychologicznych hobby oraz stylu ycia
10:35
 
Panorama
G owny program informacyjny telewizyjnej Dwojki podsumowuj cy najwa niejsze wydarzenia minionego dnia w kraju i na wiecie
10:45
 
Pytanie na niadanie
Poranny magazyn Pytanie na niadanie jest nadawany na ywo. Ma charakter lifestylowy i kulturalny. Znajdziemy w nim rekomendacje kulturalne rozrywkowe a tak e poradnictwo do ktorego zapraszamy najlepszych ekspertow: lekarzy prawnikow dietetykow psychologow socjologow i stylistow. Odpowiadamy na wszystkie pytania dotycz ce codziennego ycia ktore nurtuj naszych widzow. Tematy dotycz problemow medycznych prawnych psychologicznych hobby oraz stylu ycia
11:10
 
Polonia Express
Program dotycz cy ycia Polakow w Stanach Zjednoczonych. B dzie mowa mi dzy innymi o dzia alno ci naukowcow biznesmenow i artystow z Polski o yciu kulturalnym i umys owym ameryka skiej Polonii
11:30
 
Barwy szcz cia
2727Serial obyczajowy Polska 2022Renata zdradza Dominice e ma dylemat bo z jednej strony Marcin bardzo jej si podoba ale z drugiej da a te nadziej Damianowi i nie chce go zrani . Po niej umawia si z Wojcikiem gotowa na nowo go odtr ci . Damian jest jednak przekonany e chodzi o randk i podczas spotkania kolejny raz dziewczyn ca uje. Agata wci ga si w wiczenia pod okiem Lidki a poza tym spotyka przypadkiem S awk ktora otwarcie pyta ja czy jest teraz z Justinem. Po niej wspomina e Patryk umawia si ju z kim nowym. Tymczasem Jezierski kolejne popo udnie znow sp dza z Oliwk . Ewelina oddaje Patrykowi prac z historii a nauczyciel odkrywa e pope ni a plagiat kopiuj c tekst z Internetu. Urszula donosi Basi o tragicznych warunkach w jakich mieszka Chowa ski. Grzelakowa od razu postanawia interweniowa . Na miejscu poznaje jednak ca grup squatersow - na czele z sympatyczn Pol i odkrywa e jej przyjaciel ma ca kiem dobre towarzystwo
TVPOLONIA
12:00
 
Wiadomo ci
Codzienny serwis informacyjny prezentuj cy najwa niejsze wydarzenia z kraju i ze wiata. Program jest nadawany na ywo ze studia A Telewizyjnej Agencji Informacyjnej przy pl. Powsta cow Warszawy 7 w Warszawie
12:15
 
Wojenne dziewczyny
Leokadia przes uchuje Natasz . Chce dowiedzie si jak najwi cej o badaniach Lunda. Szansa na uratowanie towarzyszy pilotki jest niewielka. Tymczasem So ka trzyma w tajemnicy przed Ew porwanie i odbicie Mareczka. Z kolei Nitka i Zyga zar czyli si . Ewa dostaje list od Marysi ktora rozwa a powrot do Warszawy. Margharete jest przekonana e W gierscy s zamieszani w spraw produkcji broni dla powsta cow. Naciska na Nitk by ta wyda a ich w zamian za bezpiecze stwo swoje i matki. Nitka i Leokadia opracowuj plan pozbycia si Margharete. Na miejsce zamachu wybieraj sklep modystki ktora wcze niej pomog a Ewie i Marysi
13:05
 
Komisarz Alex
Tatua ze skorpionem. W alejce w zoo zostaj odkryte zw oki m czyzny. Dzi ki odciskom palcow denat zostaje zidentyfikowany jako Janusz Gralak ktory kilka dni wcze niej zosta wypuszczony z zak adu karnego na przepustk
14:00
 
Co dalej
Cykl nagrywany w wybranym wn trzu Muzeum Powstania Warszawskiego. Poruszane s tematy dotycz ce niepokojow naszych czasow. W centrum uwagi refleksja nad zjawiskami kulturowo - cywilizacyjnymi. Kryzys globalizacji m.in: wi kszo produkcji farmaceutycznej znajduje si w Chinach. Czy nie nale a oby zrewidowa europejskiej polityki farmaceutycznej Dotyczy to tak e wielu innych dziedzin produkcji gdzie Chiny s kluczowym dostawc lub poddostawc . Program z udzia em go ci prowadz na zmian : Piotr Gociek i Mateusz Bosak. W rod go ci: socjolodzy my liciele publicy ci futurolodzy itd. czenie poprzez komunikator internetowy np. Skypea
14:40
 
Polacy na ratunek ydom
Gizela z Dubeczna. Dubeczno to wie na pojezierzu czy sko - w odawskim w ktorej prawie od 200 lat istnieje huta szk a. Jej w a cicielami do wybuchu drugiej wojny wiatowej by a zasymilowana rodzina Szuldbergow ydowskiego pochodzenia. Ta zamo na rodzina zatrudnia a ponad 400 hutnikow Polakow Niemcow Czechow i ydow. Ci ostatni ktorych te by o w Dubecznie kilkuset zajmowali si handlem. W latach 90 - tych odwiedzi a osad Gizela Szuldberg corka w a cicieli huty uratowana przez by ych pracownikow fabryki. O jej wizycie i o tym jak uda o si j uratowa opowiadaj cz onkowie lokalnego stowarzyszenia zaanga owani w odkrywanie lokalnej historii
15:00
 
Wiadomo ci
Codzienny serwis informacyjny prezentuj cy najwa niejsze wydarzenia z kraju i ze wiata. Program jest nadawany na ywo ze studia A Telewizyjnej Agencji Informacyjnej przy pl. Powsta cow Warszawy 7 w Warszawie
15:20
 
Figu Migu na planecie Czochras
Cztery pory roku. Figu Migu na planecie Czochras to zupe nie nowa ods ona audycji edukacyjnej dla dzieci Figu Migu ktorej celemjest nauka j zyka migowego. Tym razem bohaterowie programu Figu i Migu wspolnie z nieznan nam dot d kole ank Agu zapraszaj widzow w podro na planet Czochras. Razem z prowadz c oraz dzie mi b d prze ywa wiele przygod i uczy si j zyka migowego
15:35
 
Zwierzaki Czytaki
S.O.S.. Program edukacyjny dla najm odszych widzow. Prowadz cy Micha czyta bajki rudej kotce Rysi i szopowi Szymkowi. Zwierzaki dziel si swoimi spostrze eniami i pomys ami. Ich szalone koncepcje s ciekawym urozmaiceniem lektury
15:50
 
Ale talent
Gra z talerzykow. Zapraszamy na spotkanie z najbardziej utalentowan i pomys ow postaci znan z anteny TVP ABC czyli niezwyk paj czyc Talentul . To w a nie ona wprowadzi najm odszych w wiat robotek r cznych - poka e krok po krokum jak wykona kolorowe efektowne a jednocze nie proste zabawki ozdoby dekoracje i prezenty. Postara si przekona was e nie trzeba mie niesamowitych zdolno ci aby ka dy mog w domu zrobi co z niczego. Wystarczy odrobina ch ci
16:00
 
Korona krolow. Jagiellonowie
Zimawiosna 1403. Na Wawelu szczury i sypi ce si ciany. Krolowa Anna (Milena Staszuk) planuje wi c remont ktory b dzie sporo kosztowa . W czasie porz dkow zostaje odnaleziony pergamin napisany r k Jadwigi Andegawe skiej. Wszystko do mnie nale y a jednak nic tu nie jest moje. Czy m ody rycerz Gwido (Marcin Lewandowski) ktory przyjecha do Krakowa zrozumia jaki naprawd jest Zakon czy jest szpiegiem Krzy acy i widrygie o (Micha Chru ciel) pal litewskie miasta a Jagie o (Sebastian Skocze ) wysy a do Rzymu poselstwo ktore ujawni okrucie stwo Zakonu. Na trakcie do Rzymu zbojcy op aceni przez Malbork trafiaj na wawelskiesi y specjalne czyli kompani Zyndrama (Maciej Raniszewski)
16:30
 
Barwy szcz cia
2727Serial obyczajowy Polska 2022Renata zdradza Dominice e ma dylemat bo z jednej strony Marcin bardzo jej si podoba ale z drugiej da a te nadziej Damianowi i nie chce go zrani . Po niej umawia si z Wojcikiem gotowa na nowo go odtr ci . Damian jest jednak przekonany e chodzi o randk i podczas spotkania kolejny raz dziewczyn ca uje. Agata wci ga si w wiczenia pod okiem Lidki a poza tym spotyka przypadkiem S awk ktora otwarcie pyta ja czy jest teraz z Justinem. Po niej wspomina e Patryk umawia si ju z kim nowym. Tymczasem Jezierski kolejne popo udnie znow sp dza z Oliwk . Ewelina oddaje Patrykowi prac z historii a nauczyciel odkrywa e pope ni a plagiat kopiuj c tekst z Internetu. Urszula donosi Basi o tragicznych warunkach w jakich mieszka Chowa ski. Grzelakowa od razu postanawia interweniowa . Na miejscu poznaje jednak ca grup squatersow - na czele z sympatyczn Pol i odkrywa e jej przyjaciel ma ca kiem dobre towarzystwo
17:00
 
Teleexpress
Serwis informacyjny nadawany codziennie na ywo prezentuj cy bie ce wydarzenia wiadomo ci kulturalne oraz ciekawostki z kraju i ze wiata. Teleexpress jest najstarszym obecnie istniej cym ogolnopolskim programem informacyjnym. Po raz pierwszy pojawi si na antenie 26 czerwca 1986 roku wydanie prowadzi Wojciech Mazurkiewicz. W 2011 roku redakcja programu zosta a odznaczona srebrnym medalem Za Zas ugi dla Po arnictwa
17:20
 
S ownik [email protected
Edukacyjny talk-show po wi cony kulturze j zyka polskiego. Program niezwykle ceniony i lubiany szczegolnie przez polonijnych dziennikarzy i nauczycieli polskich szko za granic realizowany we wspo pracy z Wydzia em Polonistyki Uniwersytetu Wroc awskiego Uczestnicy widzowie rozsiani po wiecie za po rednictwem Internetu (Skypea) cz si ze studiem. Niezwykle lubiany ekspert wielka osobowo telewizyjna - prof. Jan Miodek rozwiewa w tpliwo ci udziela minilekcji poprawnej polszczyzny. Widzowie dzi ki S ownikowi [email protected] na bie co zapoznaj si ze zmianami zachodz cymi w j zyku polskim
17:55
 
Kamperem po Po udniu
Autorski cykl Karola Gnata ktory podczas podro y kamperem po Europie rodkowej i Po udniowej spotyka si z Polakami aktywnie anga uj cymi si w sprawy swoich lokalnych spo eczno ci
18:15
 
Polacy wiatu
Projekt trzynastu etiud filmowych przybli aj cych widzom sylwetki wybitnych polskich naukowcow yj cych w ro nych zak tkach wiata ktorzy swoj prac i odkryciami dali podstawy do rozwoju nauki. W krotkich filmach poznamy niezwyk e historie wybitnych Polakow ktorzy pomimo odleg o ci jaka ich dzieli a od ojczyzny sercem byli oddani Polsce ale swoim umys em i talentem s u yli innym narodom. Poczet polskich naukowcow otwiera sylwetka Marii Sk odowskiej - Curie podwojnej Noblistki
18:30
 
Informacje kulturalne
Przegl d najwa niejszych wydarze kulturalnych. Podro po wystawach kinach teatrach a tak e rozmowy i opinie czo owych postaci ze wiata kultury
18:45
 
Czym yje wiat
W programie b dzie mowa o najwa niejszych wydarzeniach i sprawach poruszaj cych spo ecze stwa w Europie i na wiecie. Pojawi si te ciekawostki i krotkie analizy
19:05
 
Gra s ow. Krzy owka
Teleturniej sprawdzaj cy wiedz oparty na formule krzy owki wykorzystuj cy nies abn c popularno tego typu gry umys owej oraz ch rywalizacji. W codziennej rozgrywce czworo uczestnikow zmierzy si ze sob by zdoby tytu finalisty dnia i uzyska mo liwo wzi cia udzia u w finale tygodnia. Zasady rozwi zywania zada umo liwiaj widzom szybkie i intuicyjne przyswojenie regu gry bez wzgl du na wiek i mo liwo ci percepcyjne a program ma lekk przyst pn formu opart na dowcipnym przewrotnym konstruowaniu hase
19:30
 
Wiadomo ci
Codzienny serwis informacyjny prezentuj cy najwa niejsze wydarzenia z kraju i ze wiata. Program jest nadawany na ywo ze studia A Telewizyjnej Agencji Informacyjnej przy pl. Powsta cow Warszawy 7 w Warszawie
TVPOLONIA
20:00
 
S owo wi tego Jana Paw a II
20:05
 
Pogoda
Codzienny serwis informacyjny z prognoz pogody nadawany po Wiadomo ciach po udniowych Wiadomo ciach porannych i popo udniowych po Teleexpressie i po g ownym wydaniu Wiadomo ci. Prognoz pogody w TVP prezentuj m.in. Aleksandra Kostka Waldemar Dolecki Marzena S upkowska Monika Andrzejczak i Ziemowit P dziwiatr
20:15
 
Noce i dnie
U miechy losu. Po mierci seniora rodu Joachima Ostrze skiego Barbara otrzymuje w spadku 6 tysi cy rubli. Niechcicowie rozwa aj jak najrozs dniej spo ytkowa niema dla nich sum pieni dzy. Po d ugim zastanowieniu decyduj si zakupi place budowlane w Kali cu. ycie w Serbinowie toczy si utartym trybem wype nia je zwyk a codzienna praca. Agnieszk najstarsz cork rodzice odwo na pensj do miasta. Jedynym godnym uwagi wydarzeniem w do monotonnej egzystencji mieszka cow maj tku jest lub Romana Katelby z Celin Mroczkown by nauczycielk dzieci Niechcicow. Scenariusz i re yseria: Jerzy Antczak
21:05
 
Noce i dnie
Mi o. W Serbinowie wybucha epidemia tyfusu. Niechcicowie pomagaj chorym. Barbara martwi si o dzieci. Kiedy kolejna nauczycielka pani H asko opuszcza maj tek Barbara wyje d a z Emilk i Tomaszkiem do Kali ca. Bogumi zostaje w Serbinowie sam. Nawi zuje towarzyskie kontakty z panem Woynarowskim poznaje jego urocz cork . Pi kna Ksawunia darzy Bogumi a uczuciem i namawia go aby rozszed si z on twierdz c e Barbara go nie kocha
22:05
 
Polonia 24
Program informacyjny skierowany do Polakow mieszkaj cych w kraju i za granic . Polonia 24 - to program informacyjno - publicystyczny koncentruj cy si woko problematyki polskiej i polonijnej. Prezentowane materia y s utrzymane w formule dynamicznego programu newsowego podzielonego na sekcje: stricte newsow polonijn (materia y ze wiata o tematyce polskiej i polonijnej) kulturaln i lifestylow gospodarcz . Ca o wzbogacaj sta e pozycje komentarzowe
22:35
 
Stara ba . Kiedy s o ce by o bogiem
Wikingowie napadaj na obozowisko kmiecych rodow oblegaj cych grod Popiela. Kmiecie ktorym uda o si prze y pogrom zbieraj si w wi tyni. Za namow kap ana wybieraj Piastuna na swojego dowodc . Przygotowani do walki wyruszaj naprzeciw wikingom. Dzi ki przemy lnej strategii Piastuna wikingowie zostaj pokonani. Ich dowodca Jarl Sigvald ginie w pojedynku z Ziemowitem. Zwyci scy kmiecie ponownie oblegaj grod Popiela ktory po kl sce wikingow sam musi si broni . Ksi na truje ludzi niezdolnych do walki. Resztk zatrutej kaszy zjada te jej syn Popio ek i umiera. Na widok jego bezw adnego cia a ksi na wpada w ob d. Myszy zjadaj zapasy zbo a. Popiel przeklina bogow i ginie ra ony piorunem. Kmiecie wybieraj Piastuna na ksi cia a Ziemowita Piastowica na jego nast pc . Przeb agani bogowie oddaj Ziemowitowi ukochan Dziw . Scenariusz na motywach powie ci Jozefa Ignacego Kraszewskiego: Jozef Hen Jerzy Hoffman
23:30
 
Le niczowka
Katarzyna Ruszczyc dziedziczy dom po mierci ojca tragicznie zmar ego le niczego Antoniego. Kobieta przeprowadza si do malowniczej miejscowo ci Le niczowka i odkrywa rodzinne tajemnice z przesz o ci. Musi podj decyzj czy nadal ukrywa sekrety czy sprobowa wyja ni nierozwi zane sprawy sprzed lat. Widzowie b d te wiadkami intryg prowadzonych przez rodzin Karczow ktorzy s najbogatszymi mieszka cami Le niczowki
Activate Live-Chat