OTR
Date
<
March 2023
>
Mo
Tu
We
Th
Fr
Sa
Su
 
 
01
02
03
04
05
27
28
29
30
31
 
 
Station

TVPOLONIA
TVPOLONIA
00:00
 
Midnight News
00:35
 
Gra s ow. Krzy owka
Teleturniej sprawdzaj cy wiedz oparty na formule krzy owki wykorzystuj cy nies abn c popularno tego typu gry umys owej oraz ch rywalizacji. W codziennej rozgrywce czworo uczestnikow zmierzy si ze sob by zdoby tytu finalisty dnia i uzyska mo liwo wzi cia udzia u w finale tygodnia. Zasady rozwi zywania zada umo liwiaj widzom szybkie i intuicyjne przyswojenie regu gry bez wzgl du na wiek i mo liwo ci percepcyjne a program ma lekk przyst pn formu opart na dowcipnym przewrotnym konstruowaniu hase
01:00
 
Reduta 56. Ostatni wiadek
01:20
 
Polacy wiatu
Projekt trzynastu etiud filmowych przybli aj cych widzom sylwetki wybitnych polskich naukowcow yj cych w ro nych zak tkach wiata ktorzy swoj prac i odkryciami dali podstawy do rozwoju nauki. W krotkich filmach poznamy niezwyk e historie wybitnych Polakow ktorzy pomimo odleg o ci jaka ich dzieli a od ojczyzny sercem byli oddani Polsce ale swoim umys em i talentem s u yli innym narodom. Poczet polskich naukowcow otwiera sylwetka Marii Sk odowskiej - Curie podwojnej Noblistki
01:30
 
Wiadomo ci
Codzienny serwis informacyjny prezentuj cy najwa niejsze wydarzenia z kraju i ze wiata. Program jest nadawany na ywo ze studia A Telewizyjnej Agencji Informacyjnej przy pl. Powsta cow Warszawy 7 w Warszawie
02:00
 
S owo wi tego Jana Paw a II
02:03
 
Pogoda
Codzienny serwis informacyjny z prognoz pogody nadawany po Wiadomo ciach po udniowych Wiadomo ciach porannych i popo udniowych po Teleexpressie i po g ownym wydaniu Wiadomo ci. Prognoz pogody w TVP prezentuj m.in. Aleksandra Kostka Waldemar Dolecki Marzena S upkowska Monika Andrzejczak i Ziemowit P dziwiatr
02:05
 
Sport
Program podsumowuj cy najwa niejsze wydarzenia sportowe ze szczegolnym naciskiem na osi gni cia polskich zawodnikow i reprezentacji w ro nych dyscyplinach. Pojawi si informacje o wa nych rozgrywkach i zawodach organizowanych w Polsce i na wiecie. Redakcja najwi cej miejsca po wi ca dyscyplinom sportowym popularnym w rod Polakow m.in. pi ce no nej i siatkowce ale nie zabraknie mniej popularnych konkurencji i sportow zimowych
02:10
 
Polonia 24
Program informacyjny skierowany do Polakow mieszkaj cych w kraju i za granic . Polonia 24 - to program informacyjno - publicystyczny koncentruj cy si woko problematyki polskiej i polonijnej. Prezentowane materia y s utrzymane w formule dynamicznego programu newsowego podzielonego na sekcje: stricte newsow polonijn (materia y ze wiata o tematyce polskiej i polonijnej) kulturaln i lifestylow gospodarcz . Ca o wzbogacaj sta e pozycje komentarzowe
02:40
 
Komisarz Alex
Tatua ze skorpionem. W alejce w zoo zostaj odkryte zw oki m czyzny. Dzi ki odciskom palcow denat zostaje zidentyfikowany jako Janusz Gralak ktory kilka dni wcze niej zosta wypuszczony z zak adu karnego na przepustk
03:30
 
S dy przes dy
Rozroby u Kuby. Mateusz Werner i Jakub Moroz prezentuj najwybitniejszych polskich intelektualistow ktorym nie po wi cono do tej pory odpowiedniej uwagi
04:15
 
Barwy szcz cia
2727Serial obyczajowy Polska 2022Renata zdradza Dominice e ma dylemat bo z jednej strony Marcin bardzo jej si podoba ale z drugiej da a te nadziej Damianowi i nie chce go zrani . Po niej umawia si z Wojcikiem gotowa na nowo go odtr ci . Damian jest jednak przekonany e chodzi o randk i podczas spotkania kolejny raz dziewczyn ca uje. Agata wci ga si w wiczenia pod okiem Lidki a poza tym spotyka przypadkiem S awk ktora otwarcie pyta ja czy jest teraz z Justinem. Po niej wspomina e Patryk umawia si ju z kim nowym. Tymczasem Jezierski kolejne popo udnie znow sp dza z Oliwk . Ewelina oddaje Patrykowi prac z historii a nauczyciel odkrywa e pope ni a plagiat kopiuj c tekst z Internetu. Urszula donosi Basi o tragicznych warunkach w jakich mieszka Chowa ski. Grzelakowa od razu postanawia interweniowa . Na miejscu poznaje jednak ca grup squatersow - na czele z sympatyczn Pol i odkrywa e jej przyjaciel ma ca kiem dobre towarzystwo
04:45
 
S dy przes dy
W powi kszeniu. Mateusz Werner i Jakub Moroz prezentuj najwybitniejszych polskich intelektualistow ktorym nie po wi cono do tej pory odpowiedniej uwagi
05:30
 
Midnight News
TVPOLONIA
06:00
 
Polonia 24
Program informacyjny skierowany do Polakow mieszkaj cych w kraju i za granic . Polonia 24 - to program informacyjno - publicystyczny koncentruj cy si woko problematyki polskiej i polonijnej. Prezentowane materia y s utrzymane w formule dynamicznego programu newsowego podzielonego na sekcje: stricte newsow polonijn (materia y ze wiata o tematyce polskiej i polonijnej) kulturaln i lifestylow gospodarcz . Ca o wzbogacaj sta e pozycje komentarzowe
06:30
 
Po yteczni.pl
Magazyn reporterski opisuj cy dzia alno organizacji po ytku publicznego i formy aktywno ci obywatelskiej. Pokazuje energi i kreatywno ludzi ktorzy postanowili zmieni otaczaj c ich rzeczywisto i pomoc sobie oraz innym osobom w rozwi zywaniu problemow
07:00
 
Co dalej
Cykl nagrywany w wybranym wn trzu Muzeum Powstania Warszawskiego. Poruszane s tematy dotycz ce niepokojow naszych czasow. W centrum uwagi refleksja nad zjawiskami kulturowo - cywilizacyjnymi. Kryzys globalizacji m.in: wi kszo produkcji farmaceutycznej znajduje si w Chinach. Czy nie nale a oby zrewidowa europejskiej polityki farmaceutycznej Dotyczy to tak e wielu innych dziedzin produkcji gdzie Chiny s kluczowym dostawc lub poddostawc . Program z udzia em go ci prowadz na zmian : Piotr Gociek i Mateusz Bosak. W rod go ci: socjolodzy my liciele publicy ci futurolodzy itd. czenie poprzez komunikator internetowy np. Skypea
07:30
 
Pytanie na niadanie - pobudka
Program na ywo prowadzony przez pary znanych osob. Zapraszani do studia ludzie znani z ycia publicznego dziel si do wiadczeniami a eksperci odpowiadaj na pytania widzow. Pytanie na niadanie to swoiste kompendium wiedzy o przyzwyczajeniach ro nicach w postrzeganiu otaczaj cej rzeczywisto ci i sposobach bycia
07:55
 
Pytanie na niadanie
Poranny magazyn Pytanie na niadanie jest nadawany na ywo. Ma charakter lifestylowy i kulturalny. Znajdziemy w nim rekomendacje kulturalne rozrywkowe a tak e poradnictwo do ktorego zapraszamy najlepszych ekspertow: lekarzy prawnikow dietetykow psychologow socjologow i stylistow. Odpowiadamy na wszystkie pytania dotycz ce codziennego ycia ktore nurtuj naszych widzow. Tematy dotycz problemow medycznych prawnych psychologicznych hobby oraz stylu ycia
10:30
 
Panorama
G owny program informacyjny telewizyjnej Dwojki podsumowuj cy najwa niejsze wydarzenia minionego dnia w kraju i na wiecie
10:40
 
Pytanie na niadanie
Poranny magazyn Pytanie na niadanie jest nadawany na ywo. Ma charakter lifestylowy i kulturalny. Znajdziemy w nim rekomendacje kulturalne rozrywkowe a tak e poradnictwo do ktorego zapraszamy najlepszych ekspertow: lekarzy prawnikow dietetykow psychologow socjologow i stylistow. Odpowiadamy na wszystkie pytania dotycz ce codziennego ycia ktore nurtuj naszych widzow. Tematy dotycz problemow medycznych prawnych psychologicznych hobby oraz stylu ycia
11:10
 
Kamperem po Po udniu
Autorski cykl Karola Gnata ktory podczas podro y kamperem po Europie rodkowej i Po udniowej spotyka si z Polakami aktywnie anga uj cymi si w sprawy swoich lokalnych spo eczno ci
11:30
 
Barwy szcz cia
2728Damian wyznaje Sebastianowi e zupe nie nie rozumie zachowania Renaty i jej nag ego ch odu. Dominika namawia przyjacio k by w ko cu by a z Wojcikiem szczera skoro aktualnie zawroci jej w g owie podkomisarz Kodur. Gdy Renata wychodzi na chwil z Feel Good w lokalu zjawiaj si nagle obaj jej adoratorzy i od razu zaczynaj si k oci . Ewelina cieszy si bo dzi ki Patrykowi poprawia ocen z historii a do tego zaczyna rozmawia z ch opakiem o swoich zainteresowaniach i planach na przysz o . A bliska przyja Jezierskiego z uczennic coraz bardziej niepokoi Oliwk . Basia - podobnie jak Urszula - proponuje Arturowi pomoc w znalezieniu normalnego mieszkania ale ten woli jednak zosta w squacie. Grzelakowa jego wybor akceptuje i daje przyjacielowi prezent: lamp z ktorej korzysta kiedy jej m
TVPOLONIA
12:00
 
Wiadomo ci
Codzienny serwis informacyjny prezentuj cy najwa niejsze wydarzenia z kraju i ze wiata. Program jest nadawany na ywo ze studia A Telewizyjnej Agencji Informacyjnej przy pl. Powsta cow Warszawy 7 w Warszawie
12:15
 
Noce i dnie
U miechy losu. Po mierci seniora rodu Joachima Ostrze skiego Barbara otrzymuje w spadku 6 tysi cy rubli. Niechcicowie rozwa aj jak najrozs dniej spo ytkowa niema dla nich sum pieni dzy. Po d ugim zastanowieniu decyduj si zakupi place budowlane w Kali cu. ycie w Serbinowie toczy si utartym trybem wype nia je zwyk a codzienna praca. Agnieszk najstarsz cork rodzice odwo na pensj do miasta. Jedynym godnym uwagi wydarzeniem w do monotonnej egzystencji mieszka cow maj tku jest lub Romana Katelby z Celin Mroczkown by nauczycielk dzieci Niechcicow. Scenariusz i re yseria: Jerzy Antczak
13:10
 
Noce i dnie
Mi o. W Serbinowie wybucha epidemia tyfusu. Niechcicowie pomagaj chorym. Barbara martwi si o dzieci. Kiedy kolejna nauczycielka pani H asko opuszcza maj tek Barbara wyje d a z Emilk i Tomaszkiem do Kali ca. Bogumi zostaje w Serbinowie sam. Nawi zuje towarzyskie kontakty z panem Woynarowskim poznaje jego urocz cork . Pi kna Ksawunia darzy Bogumi a uczuciem i namawia go aby rozszed si z on twierdz c e Barbara go nie kocha
14:05
 
Giganci historii
Stefan Batory i jego czasy. Z bo ej aski krol Polski wielki ksi litewski ruski pruski mazowiecki mudzki kijowski wo y ski podlaski inflancki a tak e ksi siedmiogrodzki - - Stefan Batory. Prawdziwy gigant jest bohaterem dzisiejszego odcinka. wietny wojskowy zr czny polityk poliglota. Pojawi si w Polsce kiedy po okresie bezkrolewia wybrano na tron Ann - niem od cork Zygmunta Starego. Obieca po lubie i koronacji odbi ziemie zagrabione przez Rosj i s owa dotrzyma . Stefan Batory dba o rozwoj gospodarki i kultury ale do historii przeszed g ownie jako pogromca cara Iwana IV Gro nego ktorego pozbawi planow dost pu do Ba tyku. Zmar przygotowuj c si do nast pnej wojny z Rosj . Stefan Batory i jego czasy to temat tego odcinka programu
15:00
 
Wiadomo ci
Codzienny serwis informacyjny prezentuj cy najwa niejsze wydarzenia z kraju i ze wiata. Program jest nadawany na ywo ze studia A Telewizyjnej Agencji Informacyjnej przy pl. Powsta cow Warszawy 7 w Warszawie
15:15
 
Przystanek historia
Polacy w wojnie korea skiej. Przystanek Historia to miejsca gdzie w sposob dynamiczny i otwarty na m odego odbiorc prowadzone s spotkania seminaria pokazy filmow prelekcje promocje wydawnictw IPN. Podobn zasad prezentacji wiedzy na temat polskiej historii ma kierowa si magazyn Przystanek Historia. Elementem podkre laj cym zwi zek z IPN b dzie odwo anie si do portalu internetowego rownie zatytu owanego Przystanek Historia
15:35
 
Przyjaciele Misia i Margolci
Nowa droga ycia. Przyjaciele to kontynuacja dobrze znanego widowiska studyjnego dla dzieci pt. Przyjaciele Misia i Margolci. W nowej ods onie audycja zyskuje nie tylko nowy tytu ale i nowe postacie. Do grupy przyjacio zamieszkuj cych ogrod do cza Filip nieco nieporadny marzyciel i niespe niony muzyk w rednim wieku ktory nie do ko ca rozumie sk d si tam wzi . Mieszka w namiocie i razem z mowi cymi zwierzakami codziennie prze ywa niezliczone przygody. Jego interakcje z muppetami opieraj si w du ej mierze na absurdzie sytuacyjnym. Koloru nowej wersji audycji dodaje rownie nowy muppet: F far z o liwiec i intrygant o dobrym sercu. Jedno jest pewne: nie ma problemu ktorego nie uda oby si rozwi za Przyjacio om
15:45
 
Mrowki gor ! Sekretne ycie ro lin
Pszczo y. wiat przyrody ktory nas otacza kryje wiele tajemnic. Rozejrzymy si woko by odkry przed widzem rzeczy proste i niezwyk e zarazem. Szalony Ogrodnik podzieli si swoimi sekretami o yciu ro lin i zwierz t. Pomog mu w tym ma e ale niezwykle po yteczne Mrowki. Wspolnie opowiedz o popularnych ro linach podsun ciekawe pomys y i rozszyfruj sekrety przyrody. Poka jak zbudowa dom dla owadow i samodzielnie stworzy ogrod na parapecie. W tym odcinku poznamy najpo yteczniejsze i najpracowitsze owady wiata. Stworzymy te dla nich praktyczne poide ko
16:00
 
Korona krolow. Jagiellonowie
Wspiera i dba . Rok 1403. Krol W adys aw (Sebastian Skocze ) i krolowa Anna (Milena Staszuk) chc mie dziedzica. Oboje prosz o rad spowiednika - Miko aja Tr b (Rados aw Pazura). Na Wawel przybywa papieski legat (Andrzej S abiak). Krzy acy za wszelk cen chc zniech ci wys annika Ojca wi tego do popierania Jagie y. Ulryk von Jungingen (Szymon Nygard) wysy a do Krakowa krzy ackiego szpiega ktory przeka e Saule (Agata Pieszko) najnowsze rozkazy. Anna Cylejska nie wie e dr enie r k duchownego powoduje choroba a nie nadu ywanie wina. Podpuszczona przez Saule nieopatrznie obra a papieskiego legata Pietro de Revend (Andrzej S abiak)
16:30
 
Barwy szcz cia
2728Damian wyznaje Sebastianowi e zupe nie nie rozumie zachowania Renaty i jej nag ego ch odu. Dominika namawia przyjacio k by w ko cu by a z Wojcikiem szczera skoro aktualnie zawroci jej w g owie podkomisarz Kodur. Gdy Renata wychodzi na chwil z Feel Good w lokalu zjawiaj si nagle obaj jej adoratorzy i od razu zaczynaj si k oci . Ewelina cieszy si bo dzi ki Patrykowi poprawia ocen z historii a do tego zaczyna rozmawia z ch opakiem o swoich zainteresowaniach i planach na przysz o . A bliska przyja Jezierskiego z uczennic coraz bardziej niepokoi Oliwk . Basia - podobnie jak Urszula - proponuje Arturowi pomoc w znalezieniu normalnego mieszkania ale ten woli jednak zosta w squacie. Grzelakowa jego wybor akceptuje i daje przyjacielowi prezent: lamp z ktorej korzysta kiedy jej m
17:00
 
Teleexpress
Serwis informacyjny nadawany codziennie na ywo prezentuj cy bie ce wydarzenia wiadomo ci kulturalne oraz ciekawostki z kraju i ze wiata. Teleexpress jest najstarszym obecnie istniej cym ogolnopolskim programem informacyjnym. Po raz pierwszy pojawi si na antenie 26 czerwca 1986 roku wydanie prowadzi Wojciech Mazurkiewicz. W 2011 roku redakcja programu zosta a odznaczona srebrnym medalem Za Zas ugi dla Po arnictwa
17:20
 
Studio Wschod
Zwi zek Socjalistycznych Republik Radzieckich istnia od 1922 roku i zosta rozwi zany na mocy deklaracji uchwalonej przez Rad Republik Najwy szej Rady ZSRR 26 grudnia 1991 roku. Pi tna cie radzieckich republik zwi zkowych sta o si suwerennymi pa stwami. Program jest po wi cony problemom i wyzwaniom z ktorymi musia y zmierzy si te kraje po rozpadzie wielkiego pa stwa socjalistycznego. B dzie mowa o przemianach politycznych gospodarczych spo ecznych i kulturalnych
17:55
 
Nad Niemnem - magazyn Polakow na Bia orusi
Program po wi cony yciu mniejszo ci polskiej na Bia orusi prezentuj cy wydarzenia kulturalne i spo eczne najwa niejsze dla mieszkaj cych tam Polakow. Autorzy docieraj do ludzi i miejsc zwi zanych z histori dawnej Rzeczypospolitej. Przewodnikiem po polskich cie kach na Bia orusi jest Aleksy Szota - krajoznawca historyk polskiej kultury sztuki i architektury. Widzowie w Polsce i na wiecie mog pozna warunki w ktorych yj Polacy za wschodni granic
18:10
 
Studio Lwow
Program przygotowywany przez polskich dziennikarzy mieszkaj cych we Lwowie przedstawia sytuacj spo eczn i polityczn oraz wydarzenia na Ukrainie z perspektywy yj cych tam Polakow. W programie pojawi si relacje z bie cych wydarze oraz informacje o tym co jest najwa niejsze dla mieszka cow Lwowa. B dzie mowa o sytuacji Polakow edukacji w polskich szko ach. Zostan poruszone zagadnienia zwi zane z polsk kultur oraz kwestie zwi zane z dbaniem o pami historyczn i o wa ne dla Polakow miejsca na Kresach
18:30
 
Informacje kulturalne
Przegl d najwa niejszych wydarze kulturalnych. Podro po wystawach kinach teatrach a tak e rozmowy i opinie czo owych postaci ze wiata kultury
18:45
 
Czym yje wiat
W programie b dzie mowa o najwa niejszych wydarzeniach i sprawach poruszaj cych spo ecze stwa w Europie i na wiecie. Pojawi si te ciekawostki i krotkie analizy
19:05
 
Gra s ow. Krzy owka
Teleturniej sprawdzaj cy wiedz oparty na formule krzy owki wykorzystuj cy nies abn c popularno tego typu gry umys owej oraz ch rywalizacji. W codziennej rozgrywce czworo uczestnikow zmierzy si ze sob by zdoby tytu finalisty dnia i uzyska mo liwo wzi cia udzia u w finale tygodnia. Zasady rozwi zywania zada umo liwiaj widzom szybkie i intuicyjne przyswojenie regu gry bez wzgl du na wiek i mo liwo ci percepcyjne a program ma lekk przyst pn formu opart na dowcipnym przewrotnym konstruowaniu hase
19:30
 
Wiadomo ci
Codzienny serwis informacyjny prezentuj cy najwa niejsze wydarzenia z kraju i ze wiata. Program jest nadawany na ywo ze studia A Telewizyjnej Agencji Informacyjnej przy pl. Powsta cow Warszawy 7 w Warszawie
TVPOLONIA
20:00
 
S owo wi tego Jana Paw a II
20:05
 
Pogoda
Codzienny serwis informacyjny z prognoz pogody nadawany po Wiadomo ciach po udniowych Wiadomo ciach porannych i popo udniowych po Teleexpressie i po g ownym wydaniu Wiadomo ci. Prognoz pogody w TVP prezentuj m.in. Aleksandra Kostka Waldemar Dolecki Marzena S upkowska Monika Andrzejczak i Ziemowit P dziwiatr
20:10
 
Sport
Program podsumowuj cy najwa niejsze wydarzenia sportowe ze szczegolnym naciskiem na osi gni cia polskich zawodnikow i reprezentacji w ro nych dyscyplinach. Pojawi si informacje o wa nych rozgrywkach i zawodach organizowanych w Polsce i na wiecie. Redakcja najwi cej miejsca po wi ca dyscyplinom sportowym popularnym w rod Polakow m.in. pi ce no nej i siatkowce ale nie zabraknie mniej popularnych konkurencji i sportow zimowych
20:20
 
Ojciec Mateusz
Medium. odc. 195Mateusz rozmawia z Halin ck ktorej corka zagin a przed laty. Przedstawia mu Lilian ktora jest medium. Okazuje si e Liliana ma wizje w ktorych powraca Aneta. Mateusz na pro b Haliny idzie na policj . Mo ejko i Nocul rozmawiaj z Lilian . Opisuje ona miejsce gdzie jej zdaniem ma przebywa Aneta. Policjanci dokonuj niezwyk ego odkrycia we wskazanym miejscu. Serial kryminalny obyczajowy
21:10
 
Ojciec Mateusz
O ma y w os. odc. 196 Mateusz znajduje pod plebani nieprzytomn Marzen ktora trafia do szpitala. Okazuje si e by a u niego rano i sprawia a wra enie bardzo zaniepokojonej. Piel gniarka znajduje naszywk w zaci ni tej d oni pacjentki. Nocul przes uchuje kole anki Marzeny z call center. Ustala e mia a zast pi Jol na stanowisku. Przes uchuj cy Jol Dziubak odkrywa e to ona mia a okazj i motyw by pozby si Marzeny
22:05
 
Polonia 24
Program informacyjny skierowany do Polakow mieszkaj cych w kraju i za granic . Polonia 24 - to program informacyjno - publicystyczny koncentruj cy si woko problematyki polskiej i polonijnej. Prezentowane materia y s utrzymane w formule dynamicznego programu newsowego podzielonego na sekcje: stricte newsow polonijn (materia y ze wiata o tematyce polskiej i polonijnej) kulturaln i lifestylow gospodarcz . Ca o wzbogacaj sta e pozycje komentarzowe
22:35
 
Jedyny taki duet na wiecie
Filmowa opowie o jedynym duecie kobiet dyrygentek na wiecie. Zawod dyrygenta to przede wszystkim m ska profesja. Istniej duety m skie cz sto z o one z ojca i syna. Duet matka - corka istnieje tylko w Polsce. Oto dwie wybitne dyrygentki wiatowej s awy: Agnieszka Duczmal i jej corka Anna Duczmal-Mroz
23:30
 
Le niczowka
W domu Karczow zjawia si Emilia chce pomoc rodzinie w tym trudnym czasie. Izdebska przestrzega cork by pilnowa a schedy po Bogdanie. Do Le niczowki przyje d aja Krzysztof i Teodor. Grzymowski ma si zaj obron Kasi. Tymczasem proboszcza odwiedza Kanclerz i informuje i do kurii wp yn anonim dotycz cy romansu Wiktora z Ann
Activate Live-Chat