OTR
Date
<
March 2023
>
Mo
Tu
We
Th
Fr
Sa
Su
 
 
01
02
03
04
05
27
28
29
30
31
 
 
Station

TVPOLONIA
TVPOLONIA
00:00
 
Midnight News
00:35
 
Gra s ow. Krzy owka
Teleturniej sprawdzaj cy wiedz oparty na formule krzy owki wykorzystuj cy nies abn c popularno tego typu gry umys owej oraz ch rywalizacji. W codziennej rozgrywce czworo uczestnikow zmierzy si ze sob by zdoby tytu finalisty dnia i uzyska mo liwo wzi cia udzia u w finale tygodnia. Zasady rozwi zywania zada umo liwiaj widzom szybkie i intuicyjne przyswojenie regu gry bez wzgl du na wiek i mo liwo ci percepcyjne a program ma lekk przyst pn formu opart na dowcipnym przewrotnym konstruowaniu hase
01:00
 
Studio Lwow
Program przygotowywany przez polskich dziennikarzy mieszkaj cych we Lwowie przedstawia sytuacj spo eczn i polityczn oraz wydarzenia na Ukrainie z perspektywy yj cych tam Polakow. W programie pojawi si relacje z bie cych wydarze oraz informacje o tym co jest najwa niejsze dla mieszka cow Lwowa. B dzie mowa o sytuacji Polakow edukacji w polskich szko ach. Zostan poruszone zagadnienia zwi zane z polsk kultur oraz kwestie zwi zane z dbaniem o pami historyczn i o wa ne dla Polakow miejsca na Kresach
01:20
 
Przepis dnia
Sprawdzone receptury na pyszne proste i zdrowe dania ktorymi zachwycisz rodzin i znajomych. W ka dym odcinku szefowa kuchni Jola Kleser zaprezentuje przygotowanie jednej potrawy od pocz tku do ko ca. Poka e jak oszcz dzi w kuchni czas i jak efektownie zaprezentowa danie. Podzieli si swoim do wiadczeniem i zdradzi sekrety ktore pomog widzom osi gn kulinarny sukces
01:30
 
Wiadomo ci
Codzienny serwis informacyjny prezentuj cy najwa niejsze wydarzenia z kraju i ze wiata. Program jest nadawany na ywo ze studia A Telewizyjnej Agencji Informacyjnej przy pl. Powsta cow Warszawy 7 w Warszawie
02:00
 
S owo wi tego Jana Paw a II
02:03
 
Pogoda
Codzienny serwis informacyjny z prognoz pogody nadawany po Wiadomo ciach po udniowych Wiadomo ciach porannych i popo udniowych po Teleexpressie i po g ownym wydaniu Wiadomo ci. Prognoz pogody w TVP prezentuj m.in. Aleksandra Kostka Waldemar Dolecki Marzena S upkowska Monika Andrzejczak i Ziemowit P dziwiatr
02:05
 
Sport
Program podsumowuj cy najwa niejsze wydarzenia sportowe ze szczegolnym naciskiem na osi gni cia polskich zawodnikow i reprezentacji w ro nych dyscyplinach. Pojawi si informacje o wa nych rozgrywkach i zawodach organizowanych w Polsce i na wiecie. Redakcja najwi cej miejsca po wi ca dyscyplinom sportowym popularnym w rod Polakow m.in. pi ce no nej i siatkowce ale nie zabraknie mniej popularnych konkurencji i sportow zimowych
02:10
 
Polonia 24
Program informacyjny skierowany do Polakow mieszkaj cych w kraju i za granic . Polonia 24 - to program informacyjno - publicystyczny koncentruj cy si woko problematyki polskiej i polonijnej. Prezentowane materia y s utrzymane w formule dynamicznego programu newsowego podzielonego na sekcje: stricte newsow polonijn (materia y ze wiata o tematyce polskiej i polonijnej) kulturaln i lifestylow gospodarcz . Ca o wzbogacaj sta e pozycje komentarzowe
02:40
 
Syberiada polska
10 lutego 1940 r. NKWD wysiedla mieszka cow Czerwonego Jaru. W rod wysiedle cow jest rodzina Jana Doliny. Ich nowym domem b dzie oboz po rodku tajgi gdzie pierwszej wiosny zostan zdziesi tkowani
04:55
 
Barwy szcz cia
2728Damian wyznaje Sebastianowi e zupe nie nie rozumie zachowania Renaty i jej nag ego ch odu. Dominika namawia przyjacio k by w ko cu by a z Wojcikiem szczera skoro aktualnie zawroci jej w g owie podkomisarz Kodur. Gdy Renata wychodzi na chwil z Feel Good w lokalu zjawiaj si nagle obaj jej adoratorzy i od razu zaczynaj si k oci . Ewelina cieszy si bo dzi ki Patrykowi poprawia ocen z historii a do tego zaczyna rozmawia z ch opakiem o swoich zainteresowaniach i planach na przysz o . A bliska przyja Jezierskiego z uczennic coraz bardziej niepokoi Oliwk . Basia - podobnie jak Urszula - proponuje Arturowi pomoc w znalezieniu normalnego mieszkania ale ten woli jednak zosta w squacie. Grzelakowa jego wybor akceptuje i daje przyjacielowi prezent: lamp z ktorej korzysta kiedy jej m
05:30
 
Midnight News
TVPOLONIA
06:00
 
Polonia 24
Program informacyjny skierowany do Polakow mieszkaj cych w kraju i za granic . Polonia 24 - to program informacyjno - publicystyczny koncentruj cy si woko problematyki polskiej i polonijnej. Prezentowane materia y s utrzymane w formule dynamicznego programu newsowego podzielonego na sekcje: stricte newsow polonijn (materia y ze wiata o tematyce polskiej i polonijnej) kulturaln i lifestylow gospodarcz . Ca o wzbogacaj sta e pozycje komentarzowe
06:30
 
Stacja innowacja
Polacy coraz mielej podejmuj proby zaistnienia na wiatowym rynku technologii co cz sto owocuje spektakularnym sukcesem. O polskie technologie od lat zabiegaj zagraniczne koncerny. Sukcesy te udowadniaj e stereotypem jest przekonanie jakoby polskie produkty by y ma o innowacyjne i gorsze od zachodnich. Program Stacja innowacja! przedstawia polskich wynalazcow pracuj cych na uczelniach w firmach i instytucjach badawczych. Ich wynalazki podbijaj wiatowe rynki wp ywaj c na ycie ludzi poprawiaj c je i udoskonalaj c
06:45
 
Polacy na ratunek ydom
Gizela z Dubeczna. Dubeczno to wie na pojezierzu czy sko - w odawskim w ktorej prawie od 200 lat istnieje huta szk a. Jej w a cicielami do wybuchu drugiej wojny wiatowej by a zasymilowana rodzina Szuldbergow ydowskiego pochodzenia. Ta zamo na rodzina zatrudnia a ponad 400 hutnikow Polakow Niemcow Czechow i ydow. Ci ostatni ktorych te by o w Dubecznie kilkuset zajmowali si handlem. W latach 90 - tych odwiedzi a osad Gizela Szuldberg corka w a cicieli huty uratowana przez by ych pracownikow fabryki. O jej wizycie i o tym jak uda o si j uratowa opowiadaj cz onkowie lokalnego stowarzyszenia zaanga owani w odkrywanie lokalnej historii
07:00
 
Qulszo - kulinarne potyczki
Program telewizyjny o charakterze rozrywkowym w ktorym rywalizuj ze sob Ko a Gospody Wiejskich. To tworz ce je w wi kszo ci kobiety sprawi y e polska wie od y a. Coraz cz ciej chcemy tam bywa i korzysta z bogactwa tradycji. A tradycja to w du ej mierze to co na talerzu. Warto j pokaza w atrakcyjnej formie tym samym doceni ludzi ktorzy o ni dbaj . Promujemy polsk wie z jej wszystkimi warto ciami: regionalnymi produktami tradycyjnymi rodzinnymi gospodarstwami pokoleniowo ci . Przekonujemy e na wsi jest te miejsce dla m odych mieszka cow. Uczestnicy spotykaj si w zaaran owanym studiu aby na oczach widzow pochwali si swoim kunsztem kulinarnym ale te da pretekst do opowie ci o historii i tradycji miejsc subregionow z ktorych pochodz . To dla nich mo liwo opowiedzenia o wyj tkowo ci swoich ma ych ojczyzn i przekonania innych e tu za rogiem jest pi knie ciekawie i oczywi cie smacznie
07:30
 
Pytanie na niadanie - pobudka
Program na ywo prowadzony przez pary znanych osob. Zapraszani do studia ludzie znani z ycia publicznego dziel si do wiadczeniami a eksperci odpowiadaj na pytania widzow. Pytanie na niadanie to swoiste kompendium wiedzy o przyzwyczajeniach ro nicach w postrzeganiu otaczaj cej rzeczywisto ci i sposobach bycia
07:55
 
Pytanie na niadanie
Poranny magazyn Pytanie na niadanie jest nadawany na ywo. Ma charakter lifestylowy i kulturalny. Znajdziemy w nim rekomendacje kulturalne rozrywkowe a tak e poradnictwo do ktorego zapraszamy najlepszych ekspertow: lekarzy prawnikow dietetykow psychologow socjologow i stylistow. Odpowiadamy na wszystkie pytania dotycz ce codziennego ycia ktore nurtuj naszych widzow. Tematy dotycz problemow medycznych prawnych psychologicznych hobby oraz stylu ycia
10:35
 
Panorama
G owny program informacyjny telewizyjnej Dwojki podsumowuj cy najwa niejsze wydarzenia minionego dnia w kraju i na wiecie
10:45
 
Pytanie na niadanie
Poranny magazyn Pytanie na niadanie jest nadawany na ywo. Ma charakter lifestylowy i kulturalny. Znajdziemy w nim rekomendacje kulturalne rozrywkowe a tak e poradnictwo do ktorego zapraszamy najlepszych ekspertow: lekarzy prawnikow dietetykow psychologow socjologow i stylistow. Odpowiadamy na wszystkie pytania dotycz ce codziennego ycia ktore nurtuj naszych widzow. Tematy dotycz problemow medycznych prawnych psychologicznych hobby oraz stylu ycia
11:10
 
Studio Lwow
Program przygotowywany przez polskich dziennikarzy mieszkaj cych we Lwowie przedstawia sytuacj spo eczn i polityczn oraz wydarzenia na Ukrainie z perspektywy yj cych tam Polakow. W programie pojawi si relacje z bie cych wydarze oraz informacje o tym co jest najwa niejsze dla mieszka cow Lwowa. B dzie mowa o sytuacji Polakow edukacji w polskich szko ach. Zostan poruszone zagadnienia zwi zane z polsk kultur oraz kwestie zwi zane z dbaniem o pami historyczn i o wa ne dla Polakow miejsca na Kresach
11:30
 
Barwy szcz cia
Igor wychodzi w ko cu ze szpitala dzi kuj c Kasi za pomoc a Maks jest szcz liwy e wraca do taty. ukasz dzieci podrzuca do Izy i organizuje dla siebie oraz ony romantyczny wieczor... Damian ostatecznie rozstaje si z Renat zraniony tym e niepotrzebnie da a mu nadziej . Dominika od razu obawia si e przyjaciel podczas kryzysu na nowo si gnie po alkohol. Gdy Renat odwiedza po niej w Feel Good Marcin dziewczyna zirytowana nagle go odtr ca. Jarecki przekazuje Klarze e producent z USA chce jej ksi k przenie na du y ekran. Hubert cieszysi z sukcesu ony
TVPOLONIA
12:00
 
Wiadomo ci
Codzienny serwis informacyjny prezentuj cy najwa niejsze wydarzenia z kraju i ze wiata. Program jest nadawany na ywo ze studia A Telewizyjnej Agencji Informacyjnej przy pl. Powsta cow Warszawy 7 w Warszawie
12:15
 
Ojciec Mateusz
Medium. odc. 195Mateusz rozmawia z Halin ck ktorej corka zagin a przed laty. Przedstawia mu Lilian ktora jest medium. Okazuje si e Liliana ma wizje w ktorych powraca Aneta. Mateusz na pro b Haliny idzie na policj . Mo ejko i Nocul rozmawiaj z Lilian . Opisuje ona miejsce gdzie jej zdaniem ma przebywa Aneta. Policjanci dokonuj niezwyk ego odkrycia we wskazanym miejscu. Serial kryminalny obyczajowy
13:05
 
Ojciec Mateusz
O ma y w os. odc. 196 Mateusz znajduje pod plebani nieprzytomn Marzen ktora trafia do szpitala. Okazuje si e by a u niego rano i sprawia a wra enie bardzo zaniepokojonej. Piel gniarka znajduje naszywk w zaci ni tej d oni pacjentki. Nocul przes uchuje kole anki Marzeny z call center. Ustala e mia a zast pi Jol na stanowisku. Przes uchuj cy Jol Dziubak odkrywa e to ona mia a okazj i motyw by pozby si Marzeny
13:50
 
Ojciec Mateusz - making of
14:05
 
Jedyny taki duet na wiecie
Filmowa opowie o jedynym duecie kobiet dyrygentek na wiecie. Zawod dyrygenta to przede wszystkim m ska profesja. Istniej duety m skie cz sto z o one z ojca i syna. Duet matka - corka istnieje tylko w Polsce. Oto dwie wybitne dyrygentki wiatowej s awy: Agnieszka Duczmal i jej corka Anna Duczmal-Mroz
15:00
 
Wiadomo ci
Codzienny serwis informacyjny prezentuj cy najwa niejsze wydarzenia z kraju i ze wiata. Program jest nadawany na ywo ze studia A Telewizyjnej Agencji Informacyjnej przy pl. Powsta cow Warszawy 7 w Warszawie
15:20
 
Agatka
Agatka i robot. Agatka przygotowuje z kartonu robota ktory nagle o ywa. Agatka Cyryl i Robu przenosz si do krainy robotow. Tekturowy Robu zostaje uprowadzony. Agatka i Cyryl ruszaj na pomoc
15:30
 
Mami Fatale
nie ne wojny. Seria animowana dla dzieci o zr cznej kucharce ktorej towarzysz ma y psiak i prosiaczek. Mami przyrz dza potrawy z warzyw uprawianych we w asnym ogrodzie doprawiaj c je szczypt wyobra ni i wysmakowanego humoru
15:40
 
Nela - ma a reporterka
Szukamy torbaczy. Nela wyrusza do Australii by pomoc zwierz tom po po arach w australijskim buszu. Dziewczynka dociera na Wysp Kangura gdzie rozpoczyna poszukiwania. Kieruje si w stron czarnej linii na mapie w poszukiwaniu torbaczy i innych zwierz t ktore mog y przetrwa
16:00
 
Korona krolow. Jagiellonowie
Legat. Rok 1403. Krolowa Anna (Milena Staszuk) stara si za wszelk cen uzyska przebaczenie papieskiego legata. Z pomoc przychodzi jej sekretarz dostojnika (Marek Kossakowski) oraz kosztowny drobiazg. Pietro de Revenda (Andrzej S abiak) zgadza si pojecha z Jagie (Sebastian Skocze ) na Litw . Ale wyj tkowy prezent dla papieskiego wys annika szykuj tak e Krzy acy. Wilno jest przygotowane na wizyt duchownego z Rzymu ale krzy acki podarunek spowoduje e Pietro de Revenda stwierdzi e Litwa nie jest chrze cija ska i e b dzie przekonywa papie a aby ten nie wydawa bulli tak potrzebnej Koronie i Wielkiemu Ksi stwu
16:30
 
Barwy szcz cia
Igor wychodzi w ko cu ze szpitala dzi kuj c Kasi za pomoc a Maks jest szcz liwy e wraca do taty. ukasz dzieci podrzuca do Izy i organizuje dla siebie oraz ony romantyczny wieczor... Damian ostatecznie rozstaje si z Renat zraniony tym e niepotrzebnie da a mu nadziej . Dominika od razu obawia si e przyjaciel podczas kryzysu na nowo si gnie po alkohol. Gdy Renat odwiedza po niej w Feel Good Marcin dziewczyna zirytowana nagle go odtr ca. Jarecki przekazuje Klarze e producent z USA chce jej ksi k przenie na du y ekran. Hubert cieszysi z sukcesu ony
17:00
 
Teleexpress
Serwis informacyjny nadawany codziennie na ywo prezentuj cy bie ce wydarzenia wiadomo ci kulturalne oraz ciekawostki z kraju i ze wiata. Teleexpress jest najstarszym obecnie istniej cym ogolnopolskim programem informacyjnym. Po raz pierwszy pojawi si na antenie 26 czerwca 1986 roku wydanie prowadzi Wojciech Mazurkiewicz. W 2011 roku redakcja programu zosta a odznaczona srebrnym medalem Za Zas ugi dla Po arnictwa
17:20
 
Wile skie palmy
Historia i wspo czesno wyrabiania wile skich palm wielkanocnych
17:55
 
Kierunek Zachod
Magazyn przedstawia wydarzenia spo eczne kulturalne i religijne w ktorych bior udzia Polacy mieszkaj cy w krajach Europy Zachodniej. Program prezentuje rownie sylwetki polskich emigrantow dbaj cych o dobr opini ojczyzny na Zachodzie
18:10
 
Magazyn z Wysp
Magazyn informuj cy o sprawach wa nych z punktu widzenia Polakow mieszkaj cych w Wielkiej Brytanii i Irlandii. Prezentuje aktywno rodowisk polonijnych opowiada o problemach ktorymi yj rodacy za granic o bie cych wydarzeniach kulturalnych spo ecznych i politycznych
18:30
 
Informacje kulturalne
Przegl d najwa niejszych wydarze kulturalnych. Podro po wystawach kinach teatrach a tak e rozmowy i opinie czo owych postaci ze wiata kultury
18:45
 
Czym yje wiat
W programie b dzie mowa o najwa niejszych wydarzeniach i sprawach poruszaj cych spo ecze stwa w Europie i na wiecie. Pojawi si te ciekawostki i krotkie analizy
19:05
 
Gra s ow. Krzy owka
Teleturniej sprawdzaj cy wiedz oparty na formule krzy owki wykorzystuj cy nies abn c popularno tego typu gry umys owej oraz ch rywalizacji. W codziennej rozgrywce czworo uczestnikow zmierzy si ze sob by zdoby tytu finalisty dnia i uzyska mo liwo wzi cia udzia u w finale tygodnia. Zasady rozwi zywania zada umo liwiaj widzom szybkie i intuicyjne przyswojenie regu gry bez wzgl du na wiek i mo liwo ci percepcyjne a program ma lekk przyst pn formu opart na dowcipnym przewrotnym konstruowaniu hase
19:30
 
Wiadomo ci
Codzienny serwis informacyjny prezentuj cy najwa niejsze wydarzenia z kraju i ze wiata. Program jest nadawany na ywo ze studia A Telewizyjnej Agencji Informacyjnej przy pl. Powsta cow Warszawy 7 w Warszawie
TVPOLONIA
20:00
 
S owo wi tego Jana Paw a II
20:05
 
Pogoda
Codzienny serwis informacyjny z prognoz pogody nadawany po Wiadomo ciach po udniowych Wiadomo ciach porannych i popo udniowych po Teleexpressie i po g ownym wydaniu Wiadomo ci. Prognoz pogody w TVP prezentuj m.in. Aleksandra Kostka Waldemar Dolecki Marzena S upkowska Monika Andrzejczak i Ziemowit P dziwiatr
20:10
 
Sport
Program podsumowuj cy najwa niejsze wydarzenia sportowe ze szczegolnym naciskiem na osi gni cia polskich zawodnikow i reprezentacji w ro nych dyscyplinach. Pojawi si informacje o wa nych rozgrywkach i zawodach organizowanych w Polsce i na wiecie. Redakcja najwi cej miejsca po wi ca dyscyplinom sportowym popularnym w rod Polakow m.in. pi ce no nej i siatkowce ale nie zabraknie mniej popularnych konkurencji i sportow zimowych
20:20
 
Blondynka
Bliskie spotkania trzeciego stopnia. Przytulisko zostaje zlikwidowane. Leo przedstawia wojtowi niecodzienn propozycj . Sylwia i Zio o demaskuj przest pcz dzia alno Celnika ktory trudni si przemytem. Doktor Fus wraca z Australii
21:10
 
Blondynka
Urodzony po raz drugi. Eva Luna przyje d a do Majakow by dobi targu z wojtem w sprawie ziemi. Sylwia dowiaduje si e psy z przytuliska trafi y do firmy farmaceutycznej ktora prowadzi badania na zwierz tach
22:05
 
Polonia 24
Program informacyjny skierowany do Polakow mieszkaj cych w kraju i za granic . Polonia 24 - to program informacyjno - publicystyczny koncentruj cy si woko problematyki polskiej i polonijnej. Prezentowane materia y s utrzymane w formule dynamicznego programu newsowego podzielonego na sekcje: stricte newsow polonijn (materia y ze wiata o tematyce polskiej i polonijnej) kulturaln i lifestylow gospodarcz . Ca o wzbogacaj sta e pozycje komentarzowe
22:35
 
Magazyn Ekspresu Reporterow
Cykliczny program studyjny emitowany na ywo. Autorzy Magazynu Ekspresu Reporterow przedstawiaj reporta e o tematyce spo ecznej. Docieraj wsz dzie tam gdzie dzieje si co wa nego. Bohaterami dokumentow s zwykli ludzie ich troski i rado ci tragedie i sukcesy. W magazynie poruszane s sprawy wa ne i kontrowersyjne pokazywane sylwetki ludzi ktorych postawa ycie i dzia alno mog by wzorcem moralnym we wspo czesnym wiecie. Zaproszeni do studia go cie komentuj obejrzane materia y
23:30
 
Le niczowka
Katarzyna Ruszczyc dziedziczy dom po mierci ojca tragicznie zmar ego le niczego Antoniego. Kobieta przeprowadza si do malowniczej miejscowo ci Le niczowka i odkrywa rodzinne tajemnice z przesz o ci. Musi podj decyzj czy nadal ukrywa sekrety czy sprobowa wyja ni nierozwi zane sprawy sprzed lat. Widzowie b d te wiadkami intryg prowadzonych przez rodzin Karczow ktorzy s najbogatszymi mieszka cami Le niczowki
Activate Live-Chat