OTR
Date
<
March 2023
>
Mo
Tu
We
Th
Fr
Sa
Su
 
 
01
02
03
04
05
27
28
29
30
31
 
 
Station

TVPOLONIA
TVPOLONIA
00:00
 
Midnight News
00:35
 
Gra s ow. Krzy owka
Teleturniej sprawdzaj cy wiedz oparty na formule krzy owki wykorzystuj cy nies abn c popularno tego typu gry umys owej oraz ch rywalizacji. W codziennej rozgrywce czworo uczestnikow zmierzy si ze sob by zdoby tytu finalisty dnia i uzyska mo liwo wzi cia udzia u w finale tygodnia. Zasady rozwi zywania zada umo liwiaj widzom szybkie i intuicyjne przyswojenie regu gry bez wzgl du na wiek i mo liwo ci percepcyjne a program ma lekk przyst pn formu opart na dowcipnym przewrotnym konstruowaniu hase
01:00
 
Magazyn z Wysp
Magazyn informuj cy o sprawach wa nych z punktu widzenia Polakow mieszkaj cych w Wielkiej Brytanii i Irlandii. Prezentuje aktywno rodowisk polonijnych opowiada o problemach ktorymi yj rodacy za granic o bie cych wydarzeniach kulturalnych spo ecznych i politycznych
01:20
 
Przepis dnia
Sprawdzone receptury na pyszne proste i zdrowe dania ktorymi zachwycisz rodzin i znajomych. W ka dym odcinku szefowa kuchni Jola Kleser zaprezentuje przygotowanie jednej potrawy od pocz tku do ko ca. Poka e jak oszcz dzi w kuchni czas i jak efektownie zaprezentowa danie. Podzieli si swoim do wiadczeniem i zdradzi sekrety ktore pomog widzom osi gn kulinarny sukces
01:30
 
Wiadomo ci
Codzienny serwis informacyjny prezentuj cy najwa niejsze wydarzenia z kraju i ze wiata. Program jest nadawany na ywo ze studia A Telewizyjnej Agencji Informacyjnej przy pl. Powsta cow Warszawy 7 w Warszawie
02:00
 
S owo wi tego Jana Paw a II
02:03
 
Pogoda
Codzienny serwis informacyjny z prognoz pogody nadawany po Wiadomo ciach po udniowych Wiadomo ciach porannych i popo udniowych po Teleexpressie i po g ownym wydaniu Wiadomo ci. Prognoz pogody w TVP prezentuj m.in. Aleksandra Kostka Waldemar Dolecki Marzena S upkowska Monika Andrzejczak i Ziemowit P dziwiatr
02:05
 
Sport
Program podsumowuj cy najwa niejsze wydarzenia sportowe ze szczegolnym naciskiem na osi gni cia polskich zawodnikow i reprezentacji w ro nych dyscyplinach. Pojawi si informacje o wa nych rozgrywkach i zawodach organizowanych w Polsce i na wiecie. Redakcja najwi cej miejsca po wi ca dyscyplinom sportowym popularnym w rod Polakow m.in. pi ce no nej i siatkowce ale nie zabraknie mniej popularnych konkurencji i sportow zimowych
02:10
 
Polonia 24
Program informacyjny skierowany do Polakow mieszkaj cych w kraju i za granic . Polonia 24 - to program informacyjno - publicystyczny koncentruj cy si woko problematyki polskiej i polonijnej. Prezentowane materia y s utrzymane w formule dynamicznego programu newsowego podzielonego na sekcje: stricte newsow polonijn (materia y ze wiata o tematyce polskiej i polonijnej) kulturaln i lifestylow gospodarcz . Ca o wzbogacaj sta e pozycje komentarzowe
02:40
 
Na dobre i na z e
Zagra si acza. Serial obyczajowy PolskaMario powoli wraca do zdrowia. Blanka odpycha Radwana gdy ten probuje odradzi jej dalsze kontakty z gangsterem i zapewnia e zawsze mo e na niego liczy . Tymczasem przyjaciel Maria Rafa probuje wyci gn go ze szpitala zanim ch opak wpadnie w r ce policji. Przed znikni ciem Milecki chce jednak porozmawia z Blank . Tego samego dnia ratownicy przywo te do szpitala boksera ktory straci przytomno i mia zatrzymanie akcji serca po sparingu z kole ank z klubu. Wraz z pacjentem do Le nej Gory przyje d a Amelia ktora go znokautowa a. Dziewczyna od razu zwraca uwag Barta. Halinka flirtuje w pracy z pe nym uroku pacjentem. Beniamin jest kaskaderem i modelem. Stan Begera po zranieniu w r k nagle si pogarsza. Gdy Alina odkrywa e dosz o do zaka enia Agata zmusza chirurga by poszed na d u sze zwolnienie
03:35
 
Wojenne dziewczyny
Leokadia przes uchuje Natasz . Chce dowiedzie si jak najwi cej o badaniach Lunda. Szansa na uratowanie towarzyszy pilotki jest niewielka. Tymczasem So ka trzyma w tajemnicy przed Ew porwanie i odbicie Mareczka. Z kolei Nitka i Zyga zar czyli si . Ewa dostaje list od Marysi ktora rozwa a powrot do Warszawy. Margharete jest przekonana e W gierscy s zamieszani w spraw produkcji broni dla powsta cow. Naciska na Nitk by ta wyda a ich w zamian za bezpiecze stwo swoje i matki. Nitka i Leokadia opracowuj plan pozbycia si Margharete. Na miejsce zamachu wybieraj sklep modystki ktora wcze niej pomog a Ewie i Marysi
04:25
 
Barwy szcz cia
Igor wychodzi w ko cu ze szpitala dzi kuj c Kasi za pomoc a Maks jest szcz liwy e wraca do taty. ukasz dzieci podrzuca do Izy i organizuje dla siebie oraz ony romantyczny wieczor... Damian ostatecznie rozstaje si z Renat zraniony tym e niepotrzebnie da a mu nadziej . Dominika od razu obawia si e przyjaciel podczas kryzysu na nowo si gnie po alkohol. Gdy Renat odwiedza po niej w Feel Good Marcin dziewczyna zirytowana nagle go odtr ca. Jarecki przekazuje Klarze e producent z USA chce jej ksi k przenie na du y ekran. Hubert cieszysi z sukcesu ony
04:55
 
Wile skie palmy
Historia i wspo czesno wyrabiania wile skich palm wielkanocnych
05:30
 
Midnight News
TVPOLONIA
06:00
 
Polonia 24
Program informacyjny skierowany do Polakow mieszkaj cych w kraju i za granic . Polonia 24 - to program informacyjno - publicystyczny koncentruj cy si woko problematyki polskiej i polonijnej. Prezentowane materia y s utrzymane w formule dynamicznego programu newsowego podzielonego na sekcje: stricte newsow polonijn (materia y ze wiata o tematyce polskiej i polonijnej) kulturaln i lifestylow gospodarcz . Ca o wzbogacaj sta e pozycje komentarzowe
06:30
 
S ownik [email protected
Edukacyjny talk-show po wi cony kulturze j zyka polskiego. Program niezwykle ceniony i lubiany szczegolnie przez polonijnych dziennikarzy i nauczycieli polskich szko za granic realizowany we wspo pracy z Wydzia em Polonistyki Uniwersytetu Wroc awskiego Uczestnicy widzowie rozsiani po wiecie za po rednictwem Internetu (Skypea) cz si ze studiem. Niezwykle lubiany ekspert wielka osobowo telewizyjna - prof. Jan Miodek rozwiewa w tpliwo ci udziela minilekcji poprawnej polszczyzny. Widzowie dzi ki S ownikowi [email protected] na bie co zapoznaj si ze zmianami zachodz cymi w j zyku polskim
07:00
 
Co dalej
Cykl nagrywany w wybranym wn trzu Muzeum Powstania Warszawskiego. Poruszane s tematy dotycz ce niepokojow naszych czasow. W centrum uwagi refleksja nad zjawiskami kulturowo - cywilizacyjnymi. Kryzys globalizacji m.in: wi kszo produkcji farmaceutycznej znajduje si w Chinach. Czy nie nale a oby zrewidowa europejskiej polityki farmaceutycznej Dotyczy to tak e wielu innych dziedzin produkcji gdzie Chiny s kluczowym dostawc lub poddostawc . Program z udzia em go ci prowadz na zmian : Piotr Gociek i Mateusz Bosak. W rod go ci: socjolodzy my liciele publicy ci futurolodzy itd. czenie poprzez komunikator internetowy np. Skypea
07:30
 
Pytanie na niadanie - pobudka
Program na ywo prowadzony przez pary znanych osob. Zapraszani do studia ludzie znani z ycia publicznego dziel si do wiadczeniami a eksperci odpowiadaj na pytania widzow. Pytanie na niadanie to swoiste kompendium wiedzy o przyzwyczajeniach ro nicach w postrzeganiu otaczaj cej rzeczywisto ci i sposobach bycia
07:55
 
Pytanie na niadanie
Poranny magazyn Pytanie na niadanie jest nadawany na ywo. Ma charakter lifestylowy i kulturalny. Znajdziemy w nim rekomendacje kulturalne rozrywkowe a tak e poradnictwo do ktorego zapraszamy najlepszych ekspertow: lekarzy prawnikow dietetykow psychologow socjologow i stylistow. Odpowiadamy na wszystkie pytania dotycz ce codziennego ycia ktore nurtuj naszych widzow. Tematy dotycz problemow medycznych prawnych psychologicznych hobby oraz stylu ycia
10:30
 
Panorama
G owny program informacyjny telewizyjnej Dwojki podsumowuj cy najwa niejsze wydarzenia minionego dnia w kraju i na wiecie
10:40
 
Pytanie na niadanie
Poranny magazyn Pytanie na niadanie jest nadawany na ywo. Ma charakter lifestylowy i kulturalny. Znajdziemy w nim rekomendacje kulturalne rozrywkowe a tak e poradnictwo do ktorego zapraszamy najlepszych ekspertow: lekarzy prawnikow dietetykow psychologow socjologow i stylistow. Odpowiadamy na wszystkie pytania dotycz ce codziennego ycia ktore nurtuj naszych widzow. Tematy dotycz problemow medycznych prawnych psychologicznych hobby oraz stylu ycia
11:10
 
Nad Niemnem - magazyn Polakow na Bia orusi
Program po wi cony yciu mniejszo ci polskiej na Bia orusi prezentuj cy wydarzenia kulturalne i spo eczne najwa niejsze dla mieszkaj cych tam Polakow. Autorzy docieraj do ludzi i miejsc zwi zanych z histori dawnej Rzeczypospolitej. Przewodnikiem po polskich cie kach na Bia orusi jest Aleksy Szota - krajoznawca historyk polskiej kultury sztuki i architektury. Widzowie w Polsce i na wiecie mog pozna warunki w ktorych yj Polacy za wschodni granic
11:30
 
Barwy szcz cia
Kasia spotyka si z Anit ktora przylatuje nagle z Sycylii by osobi cie pozna inwestora dzi ki ktoremu chce po trz sieniu ziemi wybudowa we W oszech apartamentowiec. Spotkanie przyjacio ek nieoczekiwanie ko czy si k otni Marcin gromadzi kolejne dowody w sprawie Binia i w ko cu zmusza ch opaka by opowiedzia o mierci Prota. Wcze niej policjant informuje Natali o prze omie w sprawie Jowity. Prawniczka przekazuje od razu dobre wiadomo ci swojej klientce oraz S awce prosz c jednak o zachowanie tajemnicy. Klara rozmawia z producentem Paulem Canem oraz g ownym scenarzyst Markiem Wilsonem ktorzy namawiaj j by na czas pracy nad scenariuszem do filmu przylecia a do USA
TVPOLONIA
12:00
 
Wiadomo ci
Codzienny serwis informacyjny prezentuj cy najwa niejsze wydarzenia z kraju i ze wiata. Program jest nadawany na ywo ze studia A Telewizyjnej Agencji Informacyjnej przy pl. Powsta cow Warszawy 7 w Warszawie
12:15
 
Blondynka
Bliskie spotkania trzeciego stopnia. Przytulisko zostaje zlikwidowane. Leo przedstawia wojtowi niecodzienn propozycj . Sylwia i Zio o demaskuj przest pcz dzia alno Celnika ktory trudni si przemytem. Doktor Fus wraca z Australii
13:05
 
Blondynka
Urodzony po raz drugi. Eva Luna przyje d a do Majakow by dobi targu z wojtem w sprawie ziemi. Sylwia dowiaduje si e psy z przytuliska trafi y do firmy farmaceutycznej ktora prowadzi badania na zwierz tach
14:00
 
Bardzo mi Ciebie brakuje
Bardzo mi ciebie brakuje to dokument o TVP Polonia. W filmie przedstawiono najwa niejsze i najciekawsze wydarzania z historii tego kana u telewizyjnego. Re yserka Katarzyna Trzaska rozmawia z osobami ktore tworzy y sukces kana u przez 25 lat w tym z gwiazdami i pracownikami TVP Polonia. Opowiadaj oni o kulisach tworzenia programow dla Polakow poza granicami kraju a tak e reakcjach widzow. Dyrektor TVP Polonia Magdalena Tadeusiak - Miko ajczak opowiada m. in. o wizji rozwoju tej stacji
15:00
 
Wiadomo ci
Codzienny serwis informacyjny prezentuj cy najwa niejsze wydarzenia z kraju i ze wiata. Program jest nadawany na ywo ze studia A Telewizyjnej Agencji Informacyjnej przy pl. Powsta cow Warszawy 7 w Warszawie
15:20
 
Mi Uszatek
Gor czka. Mi Uszatek to posta znana ksi ek dla dzieci stworzona przez pisarza Czes awa Janczarskiego i ilustratora Zbigniewa Rychlickiego. W serialu animowanym Uszatek prze ywa rozmaite przygody. Towarzysz mu przyjaciele: Prosiaczek Kroliczki Zaj czek i pies Kruczek. Mi uczy si zasad dobrego wychowania przyja ni tolerancji i uczciwo ci
15:30
 
Mi Uszatek
Kolorowe dra etki. Ekranizacja przygod Misia Uszatka znanego wcze niej z prasy dzieci cej oraz ksi ek autorstwa Czes awa Janczarskiego. Uszatek w gronie swoich przyjacio - Prosiaczka Kroliczkow Zaj czka i psa Kruczka prze ywa najrozmaitsze przygody ucz c przy okazji najm odszych widzow zasad dobrego wychowania przyja ni tolerancji i uczciwo ci czyli tego co w yciu wa ne.
15:40
 
Tajemnica szyfru Marabuta
Jak na to wpad e Kajetanie. Serial animowany dla dzieci. Zabawne perypetie dwojki detektywow i ich przyjacio prze ladowanych przez gro nego przest pc - kameleona Super. Kajetan Chrumps wyja nia przyjacio om tajemnic szyfru Marabuta a re yser Glu realizuje film wyja niaj cy ca spraw
16:00
 
Korona krolow. Jagiellonowie. Taka historia
Miko aj Tr ba: niezawodny przyjaciel. Miko aj Tr ba by spowiednikiem krola W adys awa Jagie y. I osob ktorej chyba najbardziej ufa . By niew a ciwego urodzenia czyli ze zwi zku pozama e skiego. Jego ojcem by ksi dz. Aby zosta arcybiskupem dosta dyspens papie a Innocentego VII o ktor stara si sam krol. To Tr ba stara si w Rzymie o zgod na zawarcie lubu z Jadwig Andegawe sk i na chrzest Litwy. Uczestniczy tak ew bitwie pod Grunwaldem wystawiaj c w asnym sumptem chor giew. Reprezentowa krola na soborze w Konstancji zaanga owa si w spor z dominikaninem Falkenbergiem i odprawi specjaln msz po spaleniu Jana Husa. Zmar w czasie pe nienia misji ktor zleci mu krol w 1422 roku
16:30
 
Barwy szcz cia
Kasia spotyka si z Anit ktora przylatuje nagle z Sycylii by osobi cie pozna inwestora dzi ki ktoremu chce po trz sieniu ziemi wybudowa we W oszech apartamentowiec. Spotkanie przyjacio ek nieoczekiwanie ko czy si k otni Marcin gromadzi kolejne dowody w sprawie Binia i w ko cu zmusza ch opaka by opowiedzia o mierci Prota. Wcze niej policjant informuje Natali o prze omie w sprawie Jowity. Prawniczka przekazuje od razu dobre wiadomo ci swojej klientce oraz S awce prosz c jednak o zachowanie tajemnicy. Klara rozmawia z producentem Paulem Canem oraz g ownym scenarzyst Markiem Wilsonem ktorzy namawiaj j by na czas pracy nad scenariuszem do filmu przylecia a do USA
17:00
 
Teleexpress
Serwis informacyjny nadawany codziennie na ywo prezentuj cy bie ce wydarzenia wiadomo ci kulturalne oraz ciekawostki z kraju i ze wiata. Teleexpress jest najstarszym obecnie istniej cym ogolnopolskim programem informacyjnym. Po raz pierwszy pojawi si na antenie 26 czerwca 1986 roku wydanie prowadzi Wojciech Mazurkiewicz. W 2011 roku redakcja programu zosta a odznaczona srebrnym medalem Za Zas ugi dla Po arnictwa
17:20
 
Stacja innowacja
Polacy coraz mielej podejmuj proby zaistnienia na wiatowym rynku technologii co cz sto owocuje spektakularnym sukcesem. O polskie technologie od lat zabiegaj zagraniczne koncerny. Sukcesy te udowadniaj e stereotypem jest przekonanie jakoby polskie produkty by y ma o innowacyjne i gorsze od zachodnich. Program Stacja innowacja! przedstawia polskich wynalazcow pracuj cych na uczelniach w firmach i instytucjach badawczych. Ich wynalazki podbijaj wiatowe rynki wp ywaj c na ycie ludzi poprawiaj c je i udoskonalaj c
17:45
 
Polacy wiatu
Karol Olszewski. Projekt trzynastu etiud filmowych przybli aj cych widzom sylwetki wybitnych polskich naukowcow yj cych w ro nych zak tkach wiata ktorzy swoj prac i odkryciami dali podstawy do rozwoju nauki. W krotkich filmach poznamy niezwyk e historie wybitnych Polakow ktorzy pomimo odleg o ci jaka ich dzieli a od ojczyzny sercem byli oddani Polsce ale swoim umys em i talentem s u yli innym narodom. Poczet polskich naukowcow otwiera sylwetka Marii Sk odowskiej - Curie podwojnej Noblistki
17:55
 
W obiektywie Polonii
Wschod. Cykl reporta y realizowany na Kresach g ownie na Ukrainie przybli aj cy mieszka com Polski miejsca urodzenia ich dziadow i pradziadow
18:10
 
Wilnoteka
Magazyn informacyjno-publicystyczny sk adaj cy si z reporta u szeroko ukazuj cego najwa niejsze lub najbardziej kontrowersyjne wydarzenia oraz z kilku felietonow. Autorzy b d towarzyszyli aktualnym wydarzeniom ukazuj c na bie co ycie spo eczne kulturalne polityczne i gospodarcze Polakow na Litwie. B d rownie si gali do historii i tradycji by przypomnie wa ne dla ka dego Polaka miejsca postacie i wydarzenia jak te relacje z Litwinami i stosunek w adz oraz osob prywatnych do zabytkow i pami tek polskiej kultury
18:30
 
Informacje kulturalne
Przegl d najwa niejszych wydarze kulturalnych. Podro po wystawach kinach teatrach a tak e rozmowy i opinie czo owych postaci ze wiata kultury
18:45
 
Czym yje wiat
W programie b dzie mowa o najwa niejszych wydarzeniach i sprawach poruszaj cych spo ecze stwa w Europie i na wiecie. Pojawi si te ciekawostki i krotkie analizy
19:05
 
Gra s ow. Krzy owka
Teleturniej sprawdzaj cy wiedz oparty na formule krzy owki wykorzystuj cy nies abn c popularno tego typu gry umys owej oraz ch rywalizacji. W codziennej rozgrywce czworo uczestnikow zmierzy si ze sob by zdoby tytu finalisty dnia i uzyska mo liwo wzi cia udzia u w finale tygodnia. Zasady rozwi zywania zada umo liwiaj widzom szybkie i intuicyjne przyswojenie regu gry bez wzgl du na wiek i mo liwo ci percepcyjne a program ma lekk przyst pn formu opart na dowcipnym przewrotnym konstruowaniu hase
19:30
 
Wiadomo ci
Codzienny serwis informacyjny prezentuj cy najwa niejsze wydarzenia z kraju i ze wiata. Program jest nadawany na ywo ze studia A Telewizyjnej Agencji Informacyjnej przy pl. Powsta cow Warszawy 7 w Warszawie
TVPOLONIA
20:00
 
S owo wi tego Jana Paw a II
20:05
 
Pogoda
Codzienny serwis informacyjny z prognoz pogody nadawany po Wiadomo ciach po udniowych Wiadomo ciach porannych i popo udniowych po Teleexpressie i po g ownym wydaniu Wiadomo ci. Prognoz pogody w TVP prezentuj m.in. Aleksandra Kostka Waldemar Dolecki Marzena S upkowska Monika Andrzejczak i Ziemowit P dziwiatr
20:10
 
Sport
Program podsumowuj cy najwa niejsze wydarzenia sportowe ze szczegolnym naciskiem na osi gni cia polskich zawodnikow i reprezentacji w ro nych dyscyplinach. Pojawi si informacje o wa nych rozgrywkach i zawodach organizowanych w Polsce i na wiecie. Redakcja najwi cej miejsca po wi ca dyscyplinom sportowym popularnym w rod Polakow m.in. pi ce no nej i siatkowce ale nie zabraknie mniej popularnych konkurencji i sportow zimowych
20:20
 
Oficerowie
Podpucha. Ala dowiaduje si e w jej praskim mieszkaniu by za o ony pods uch a tak e e snajper ktory do niej strzela s u y w legii cudzoziemskiej. Aldona i Ala odwiedzaj Granda w wi zieniu licz c e dowiedz si od niego czego wi cej o zabitym legioni cie - snajperze. Grand nie jest jednak zbyt rozmowny. W zamian za ujawnienie swoich mocodawcow domaga si wyj cia na wolno najpo niej za rok. Ala zauwa a te e Grand wyra nie czego lub kogo si boi. Aldona organizuje Ali spotkanie z by ym dzia aczem podziemia solidarno ciowego ktory w latach 80. wspo pracowa z jej ojcem. M czyzn tym okazuje si ojciec Kruszona ktory pami ta z tamtych czasow rownie Sznajdera. Marek postanawia sko czy z alkoholowym na ogiem. Na dziedzi cu wi zienia niejaki Kanibal atakuje Granda no em. Ten ostatni zostaje tylko zraniony ale nic nie wskazuje na to e to koniec rozgrywki. Wojciech Pszoniak Jan Englert Szymon Bobrowski Pawe Ma aszy ski Robert Gonera i inni
21:10
 
Oficerowie
Dzieci i wdowy. Ojciec Kruszona spotyka Zenona Kali skiego ktory probuje mu wyja ni pewn spraw z przesz o ci. Konwojowany Grand zostaje odbity przez Rit i jej pomocnikow. Kanibal te ucieka
22:05
 
Polonia 24
Program informacyjny skierowany do Polakow mieszkaj cych w kraju i za granic . Polonia 24 - to program informacyjno - publicystyczny koncentruj cy si woko problematyki polskiej i polonijnej. Prezentowane materia y s utrzymane w formule dynamicznego programu newsowego podzielonego na sekcje: stricte newsow polonijn (materia y ze wiata o tematyce polskiej i polonijnej) kulturaln i lifestylow gospodarcz . Ca o wzbogacaj sta e pozycje komentarzowe
22:35
 
Bardzo mi Ciebie brakuje
Bardzo mi ciebie brakuje to dokument o TVP Polonia. W filmie przedstawiono najwa niejsze i najciekawsze wydarzania z historii tego kana u telewizyjnego. Re yserka Katarzyna Trzaska rozmawia z osobami ktore tworzy y sukces kana u przez 25 lat w tym z gwiazdami i pracownikami TVP Polonia. Opowiadaj oni o kulisach tworzenia programow dla Polakow poza granicami kraju a tak e reakcjach widzow. Dyrektor TVP Polonia Magdalena Tadeusiak - Miko ajczak opowiada m. in. o wizji rozwoju tej stacji
23:30
 
Le niczowka
Ewa pod nieobecno Krzysztofa przebywaj cego w Le niczowce probuje poradzi sobie z prowadzeniem firmy. Niestety zaczyna gorzej si czu . Na pomoc wzywa... Roberta. Jacek nie mia o pyta on czy Helena mog aby si do nich przeprowadzi . Magda sugeruje i taka decyzja nie nale y tylko do niej. Marianna przy apuje w lesie Wie ka ubrudzonego zielon farb . Beatka aresztuje Bartka
Activate Live-Chat