OTR
Date
<
May 2023
>
Mo
Tu
We
Th
Fr
Sa
Su
29
30
31
 
 
 
 
Station

TVPOLONIA
TVPOLONIA
00:00

Midnight News
00:35

Gra s ow. Krzy owka
Teleturniej sprawdzaj cy wiedz oparty na formule krzy owki wykorzystuj cy nies abn c popularno tego typu gry umys owej oraz ch rywalizacji. W codziennej rozgrywce czworo uczestnikow zmierzy si ze sob by zdoby tytu finalisty dnia i uzyska mo liwo wzi cia udzia u w finale tygodnia. Zasady rozwi zywania zada umo liwiaj widzom szybkie i intuicyjne przyswojenie regu gry bez wzgl du na wiek i mo liwo ci percepcyjne a program ma lekk przyst pn formu opart na dowcipnym przewrotnym konstruowaniu hase
01:00

Magazyn z Wysp
Magazyn informuj cy o sprawach wa nych z punktu widzenia Polakow mieszkaj cych w Wielkiej Brytanii i Irlandii. Prezentuje aktywno rodowisk polonijnych opowiada o problemach ktorymi yj rodacy za granic o bie cych wydarzeniach kulturalnych spo ecznych i politycznych
01:30

Wiadomo ci
Codzienny przegl d najwa niejszych informacji z Polski i ze wiata. W serwisie omawiane s kluczowe wydarzenia dnia w rod ktorych znajduj si sprawy polityczne gospodarcze spo eczne i sportowe. Program jest nadawany na ywo
02:00

Pogoda
Codzienny serwis informacyjny z prognoz pogody nadawany po Wiadomo ciach po udniowych Wiadomo ciach porannych i popo udniowych po Teleexpressie i po g ownym wydaniu Wiadomo ci. Prognoz pogody w TVP prezentuj m.in. Aleksandra Kostka Waldemar Dolecki Marzena S upkowska Monika Andrzejczak i Ziemowit P dziwiatr
02:05

Sport
Program podsumowuj cy najwa niejsze wydarzenia sportowe ze szczegolnym naciskiem na osi gni cia polskich zawodnikow i reprezentacji w ro nych dyscyplinach. Pojawi si informacje o wa nych rozgrywkach i zawodach organizowanych w Polsce i na wiecie. Redakcja najwi cej miejsca po wi ca dyscyplinom sportowym popularnym w rod Polakow m.in. pi ce no nej i siatkowce ale nie zabraknie mniej popularnych konkurencji i sportow zimowych
02:10

Polonia 24
Program informacyjny skierowany do Polakow mieszkaj cych w kraju i za granic . Polonia 24 - to program informacyjno - publicystyczny koncentruj cy si woko problematyki polskiej i polonijnej. Prezentowane materia y s utrzymane w formule dynamicznego programu newsowego podzielonego na sekcje: stricte newsow polonijn (materia y ze wiata o tematyce polskiej i polonijnej) kulturaln i lifestylow gospodarcz . Ca o wzbogacaj sta e pozycje komentarzowe
02:40

Na dobre i na z e
Obr czka. W ramach prac spo ecznych Mario pracuje w szpitalu jako salowy. Ju pierwszego dnia wdaje si w bojk z pacjentem ktory zaatakowa piel gniark Majk
03:35

Dom pod Dwoma Or ami
Zwi zek Radziecki napada na Polsk . W nocy Zofi budzi walenie do drzwi. Kobieta ma kilka chwil na spakowanie rzeczy i opuszczenie dworu. Wraz ze Zbyszkiem i bli ni tami kobieta zostaje wywieziona do ZSRR
04:20

Zoom Polonii
Program omawia zagadnienia interesuj ce dla Polakow mieszkaj cych poza granicami ojczyzny przybli a bie ce wydarzenia kulturalne
04:25

Barwy szcz cia
Jowita wci obwinia si o mier Prota cho S awka robi wszystko by odci gn cork od negatywnych my li. Jezierska o ywia si gdy matka wspomina o jej ojcu a po niej wyznaje Natalii e musi porozmawia z Kuczm wiadkiem - dzi ki ktoremu wysz a na wolno i chce by prawniczka to zorganizowa a. Gdy Zwole ska odmawia Jowita zwraca si z pro b o pomoc do Celiny. W redakcji Szoku zjawia si bratowa Konarzewskiego w ciek a e Weronika poda a si w szpitalu za jej cork . Jest gotowa zg osi oszustwo na policji. Koledzy z redakcji na czele z ukaszem od razustaj jednak po stronie dziewczyny. Gdy wzruszona dziennikarka dzi kuje po niej szefowi za pomoc Kasia widz c ich za y o na nowo czuje uk ucie niepokoju. Basia po remoncie ktory przeprowadzili u niej Damian z Aro jest zachwycona i obiecuje wystawi firmie pozytywn opini w internecie. Urszula wypytuje kole ank o jej przyja z Chowa skim i po niej nie tylkobiznesmena odwiedza ale te zaprasza do kina
04:55

Lila Kiejzik - portret
Lila Kiejzik to wybitna re yserka teatralna kierowniczka i re yserka Polskiego Teatru Studio w Wilnie. Z Lil wyruszamy w podro do jej rodzinnego domu w Dojlidach w ktorym mieszka a z ciotk . Przypominamy sobie widok zza okna szko i wyci ty woko sad. Podro na Syberi gdzie zes any by wujek Antoni. Pierwsze spotkania z teatrem. Proby z male kim wtedy synem Edwardem. Krotsze i d u sze rozstania. I obecnie - teatr Kiejzikow ktory tworz dzi razem z ca ym wspania ym zespo em. A mo e rodzin To opowie o tym e teatr mo e sta si domem ktory jednoczy ro ne dusze. To refleksyjny spokojny spacer sentymentalny poetycka podro przez wiat Lili Kiejzik. W filmie wypowiadaj si : Lila Kiejzik Edward Kiejzik Witold Rudzianiec Grzegorz Jakowicz Czes aw Oki czyc
05:30

Midnight News
TVPOLONIA
06:00

Polonia 24
Program informacyjny skierowany do Polakow mieszkaj cych w kraju i za granic . Polonia 24 - to program informacyjno - publicystyczny koncentruj cy si woko problematyki polskiej i polonijnej. Prezentowane materia y s utrzymane w formule dynamicznego programu newsowego podzielonego na sekcje: stricte newsow polonijn (materia y ze wiata o tematyce polskiej i polonijnej) kulturaln i lifestylow gospodarcz . Ca o wzbogacaj sta e pozycje komentarzowe
06:30

S ownik [email protected
Edukacyjny talk-show po wi cony kulturze j zyka polskiego. Program niezwykle ceniony i lubiany szczegolnie przez polonijnych dziennikarzy i nauczycieli polskich szko za granic realizowany we wspo pracy z Wydzia em Polonistyki Uniwersytetu Wroc awskiego Uczestnicy widzowie rozsiani po wiecie za po rednictwem Internetu (Skypea) cz si ze studiem. Niezwykle lubiany ekspert wielka osobowo telewizyjna - prof. Jan Miodek rozwiewa w tpliwo ci udziela minilekcji poprawnej polszczyzny. Widzowie dzi ki S ownikowi [email protected] na bie co zapoznaj si ze zmianami zachodz cymi w j zyku polskim
07:00

Co dalej
Cykl nagrywany w wybranym wn trzu Muzeum Powstania Warszawskiego. Poruszane s tematy dotycz ce niepokojow naszych czasow. W centrum uwagi refleksja nad zjawiskami kulturowo - cywilizacyjnymi. Kryzys globalizacji m.in: wi kszo produkcji farmaceutycznej znajduje si w Chinach. Czy nie nale a oby zrewidowa europejskiej polityki farmaceutycznej Dotyczy to tak e wielu innych dziedzin produkcji gdzie Chiny s kluczowym dostawc lub poddostawc . Program z udzia em go ci prowadz na zmian : Piotr Gociek i Mateusz Bosak. W rod go ci: socjolodzy my liciele publicy ci futurolodzy itd. czenie poprzez komunikator internetowy np. Skypea
07:30

Pytanie na niadanie - pobudka
Program na ywo prowadzony przez pary znanych osob. Zapraszani do studia ludzie znani z ycia publicznego dziel si do wiadczeniami a eksperci odpowiadaj na pytania widzow. Pytanie na niadanie to swoiste kompendium wiedzy o przyzwyczajeniach ro nicach w postrzeganiu otaczaj cej rzeczywisto ci i sposobach bycia
07:55

Pytanie na niadanie
Poranny magazyn Pytanie na niadanie jest nadawany na ywo. Ma charakter lifestylowy i kulturalny. Znajdziemy w nim rekomendacje kulturalne rozrywkowe a tak e poradnictwo do ktorego zapraszamy najlepszych ekspertow: lekarzy prawnikow dietetykow psychologow socjologow i stylistow. Odpowiadamy na wszystkie pytania dotycz ce codziennego ycia ktore nurtuj naszych widzow. Tematy dotycz problemow medycznych prawnych psychologicznych hobby oraz stylu ycia
10:35

Panorama
G owny program informacyjny telewizyjnej Dwojki podsumowuj cy najwa niejsze wydarzenia minionego dnia w kraju i na wiecie
10:40

Pytanie na niadanie
Poranny magazyn Pytanie na niadanie jest nadawany na ywo. Ma charakter lifestylowy i kulturalny. Znajdziemy w nim rekomendacje kulturalne rozrywkowe a tak e poradnictwo do ktorego zapraszamy najlepszych ekspertow: lekarzy prawnikow dietetykow psychologow socjologow i stylistow. Odpowiadamy na wszystkie pytania dotycz ce codziennego ycia ktore nurtuj naszych widzow. Tematy dotycz problemow medycznych prawnych psychologicznych hobby oraz stylu ycia
11:10

Nad Niemnem - magazyn Polakow na Bia orusi
Program po wi cony yciu mniejszo ci polskiej na Bia orusi prezentuj cy wydarzenia kulturalne i spo eczne najwa niejsze dla mieszkaj cych tam Polakow. Autorzy docieraj do ludzi i miejsc zwi zanych z histori dawnej Rzeczypospolitej. Przewodnikiem po polskich cie kach na Bia orusi jest Aleksy Szota - krajoznawca historyk polskiej kultury sztuki i architektury. Widzowie w Polsce i na wiecie mog pozna warunki w ktorych yj Polacy za wschodni granic
11:30

Barwy szcz cia
Ewa dzwoni do Alicji po pomoc bo jej dziadek zmar a babcia kompletnie si za ama a. Dziennikarka staje na wysoko ci zadania i pomaga ele skiej w za atwieniu wszystkich formalno ci ale tak e wspiera za aman nastolatk . El bieta prosi po niej Umi sk oraz Chowa skiego by w przypadku jej mierci przej li wspolnie opiek nad jej wnuczk . Marcin proponuje Renacie by si do niego przeprowadzi a ale dziewczyna ma w tpliwo ci z czego zwierza si Dominice. Kodur jednak stawia na swoim i po po udniu zakochani wi tuj ju we wspolnym domu. Policjant odbiera jednak telefon od prokuratora i znow wraca do pracy. Herman prosi Natali by pomog a mu zorganizowa wizyt niewidomych dzieci w stadninie Rawiczow. Prawniczka za atwia mu od razu spotkanie z Cezarym a biznesmen poznaje przy okazji tak e Emilk ktora jak zwykle mowi o kilka s ow za du o. Uznaje bowiem e Rawicz jest dla jej ciotki wietnym materia em na ukochanego
TVPOLONIA
12:00

Wiadomo ci
Codzienny przegl d najwa niejszych informacji z Polski i ze wiata. W serwisie omawiane s kluczowe wydarzenia dnia w rod ktorych znajduj si sprawy polityczne gospodarcze spo eczne i sportowe. Program jest nadawany na ywo
12:15

Blondynka
Dobre i z e wiadomo ci. Do Majakow przyje d a Jagna z Antkiem synkiem kobiety ktor spotka a w centrum onkologii. Ch opiec poznaje uroki Podlasia i lokaln spo eczno . Zaprzyja nia si z Dorci ktora ukrywa si w domu doktora przed opiek spo eczn . Atmosfera zag szcza si woko Oksany. Kr plotki e masa ystka przyjecha a do Majakow po to by odnale ko ci swojego dziadka - Krwawego Wasyla bojownika UPA. Urz dniczki z domu opieki odkrywaj e u doktora Fusa ukrywa si Dorcia. Doktor wyci ga z szafy star my liwsk strzelb i proba przej cia dziewczynki ko czy si strzelanin . Dorcia wykorzystuj c zamieszanie ucieka. Po chrzcie ma ego Augu cika szuka jej ca a wie . Tylko Jagna Sylwia i Felczerowa s dziwnie spokojne. Dorcia znalaz a schronienie u Felczerowej w a nie. Spokoj w lecznicy burzy wiadomo o tym e matka Antka b dzie mia a kolejn operacj . Jej stan jest ci ki. Jagnamusi wraca do Warszawy. Antek zostanie w Majakach
13:05

Blondynka
Dom na ko ciach. W Majakach poruszenie. Zapowiada si huczne otwarcie Domu Weselnego Samanta. Traczyk dwoi si i troi eby wszystko posz o jak nale y i eby nie wyda a si tajemnica ko ci ukrytych w fundamentach. Probuje kupi milczenie Sylwii zwalniaj c z aresztu Bondyr . Sylwia milczy ale nieoczekiwanie tajemnic wyjawia Matwiejczuk. Jakby tego by o ma o przy okazji przygotowa wojt wchodzi w konflikt z Kiziorem. Wyrzuca go z roboty co oznacza e nie b dzie kupowa od niego bimbru. Zemsta Kiziora b dzie bolesna. Narastaj konflikty woko drogi ekspresowej. Spo eczno Majakow znowu jest podzielona od ywaj stare konflikty. Jagna wyje d a do Warszawy by wesprze chor matk Antka w czasie operacji. Ch opiec zostaje w Majakch. Z rosyjskiego aresztu wraca Kris. Sylwia jest wniebowzi ta. Tymczasem w le niczowce Augu cikow konsternacja kto ukrad zabytkowego fiata
14:00

Czerwone maki na Monte Cassino
Czerwone maki na Monte Cassino - piosenka - hymn do ktorej si nie ta czy. Powsta a w nocy z 17 na 18 maja 1944 roku kilka godzin przed zdobyciem tego ufortyfikowanego i zaciekle bronionego przez Niemcow wzgorza. Podpu kownik Antoni api ski - nosi wtedy rannych major Jerzy Kostiuk - by artylerzyst kapitan W adys aw Szwender - cznikiem. Trzej o nierze drugiego Korpusu Polskiego genera a W adys awa Andersa. Trzej weterani bitwy o Monte Cassino jednej z najci szych bitew drugiej wojny wiatowej. Rozmawia a z nimi i by a z nimi na Monte Cassino z okazji 75. rocznicy zdobycia tego wzgorza Marta Radziach. Bohaterowie reporta u mowi wprost - odchodzimy. Jedyne co mo emy wam zostawi to t opowie - wiadectwo tamtych dni
14:25

Uwierzyli my w siebie. Pierwsza pielgrzymka Jana Paw a II do ojczyzny
Uwierzyli my w siebie to dokumentalna opowie o pierwszej pielgrzymce Jana Paw a II do ojczyzny pe na archiwalnych zdj z Warszawy Gniezna Cz stochowy Nowego Targu Kalwarii Zebrzydowskiej Wadowic i Krakowa. Uczestnicy mszy papieskich przywo uj najpi kniejsze wspomnienia i unikalnepoczucie wspolnoty ktorego do wiadczyli. Bohaterowie filmu Macieja Czu owskiego opowiadaj o dziewi ciu dniach ktore zmieni y Polakow i da y impet do zmian w wiecie. Polski papie mowi prawd o cz owieku w wymiarze ktora umyka a w codzienno ci i opresji komuny prawd ktora pozwoli a nam uwierzy w siebie i zmienia wiat w ktorym yjemy. Dzi ki archiwalnym zdj ciom TVP i wyj tkowym bohaterom staniemy si wiadkami pocz tku ko ca komunizmu w Polsce. W filmie udzia wzi li: Ma gorzata Bojarska Teresa Czarci ska Leszek Czarci ski Andrzej Gwiazda Anna Jeziorna ks. Jan Sikorski ks. Jerzy Stefa ski Marek Luba ski Grzegorz Polak prof. Andrzej Zieli ski s. Maksymiliana Projkowa Bogdan Sadowski Barbara Su ek - Kowalska Sylwester Szefer
15:00

Wiadomo ci
Codzienny przegl d najwa niejszych informacji z Polski i ze wiata. W serwisie omawiane s kluczowe wydarzenia dnia w rod ktorych znajduj si sprawy polityczne gospodarcze spo eczne i sportowe. Program jest nadawany na ywo
15:20

Mi Uszatek
Lizak. Ekranizacja przygod Misia Uszatka znanego wcze niej z prasy dzieci cej oraz ksi ek autorstwa Czes awa Janczarskiego. Uszatek w gronie swoich przyjacio - Prosiaczka Kroliczkow Zaj czka i psa Kruczka prze ywa najrozmaitsze przygody ucz c przy okazji najm odszych widzow zasad dobrego wychowania przyja ni tolerancji i uczciwo ci czyli tego co w yciu wa ne.
15:30

Mi Uszatek
Skarbonka. Ekranizacja przygod Misia Uszatka znanego wcze niej z prasy dzieci cej oraz ksi ek autorstwa Czes awa Janczarskiego. Uszatek w gronie swoich przyjacio - Prosiaczka Kroliczkow Zaj czka i psa Kruczka - prze ywa najrozmaitsze przygody ucz c przy okazji najm odszych widzow zasad dobrego wychowania przyja ni tolerancji i uczciwo ci czyli tego co w yciu wa ne.
15:40

Dziwne przygody kozio ka Mato ka
Upa. Przygody niezdarnego ale sympatycznego kozio ka Mato ka. Celem jego wyprawy jest Pacanow miasto s yn ce z kowali ktorzy potrafi podkuwa kozy. W czasie podro y na kozio ka czyha wiele niebezpiecze stw z ktorych zawsze wchodzi obronn r k dzi ki sprytowi oraz pomocy innych. Ka da przygoda kozio ka Mato ka pozwala mu dowiedzie si czego nowego o otaczaj cym go wiecie. Serial animowany powsta na podstawie komiksu autorstwa Kornela Makuszy skiego i Mariana Walentynowicza
16:00

Korona krolow. Jagiellonowie. Taka historia
Program prezentuj cy kulisy pracy nad serialem Korona krolow. Jagiellonowie oraz przedstawiaj cy historyczny kontekst produkcji
16:30

Barwy szcz cia
Ewa dzwoni do Alicji po pomoc bo jej dziadek zmar a babcia kompletnie si za ama a. Dziennikarka staje na wysoko ci zadania i pomaga ele skiej w za atwieniu wszystkich formalno ci ale tak e wspiera za aman nastolatk . El bieta prosi po niej Umi sk oraz Chowa skiego by w przypadku jej mierci przej li wspolnie opiek nad jej wnuczk . Marcin proponuje Renacie by si do niego przeprowadzi a ale dziewczyna ma w tpliwo ci z czego zwierza si Dominice. Kodur jednak stawia na swoim i po po udniu zakochani wi tuj ju we wspolnym domu. Policjant odbiera jednak telefon od prokuratora i znow wraca do pracy. Herman prosi Natali by pomog a mu zorganizowa wizyt niewidomych dzieci w stadninie Rawiczow. Prawniczka za atwia mu od razu spotkanie z Cezarym a biznesmen poznaje przy okazji tak e Emilk ktora jak zwykle mowi o kilka s ow za du o. Uznaje bowiem e Rawicz jest dla jej ciotki wietnym materia em na ukochanego
17:00

Teleexpress
Serwis informacyjny nadawany codziennie na ywo prezentuj cy bie ce wydarzenia wiadomo ci kulturalne oraz ciekawostki z kraju i ze wiata. Teleexpress jest najstarszym obecnie istniej cym ogolnopolskim programem informacyjnym. Po raz pierwszy pojawi si na antenie 26 czerwca 1986 roku wydanie prowadzi Wojciech Mazurkiewicz. W 2011 roku redakcja programu zosta a odznaczona srebrnym medalem Za Zas ugi dla Po arnictwa
17:20

Stacja innowacja
Polacy coraz mielej podejmuj proby zaistnienia na wiatowym rynku technologii co cz sto owocuje spektakularnym sukcesem. O polskie technologie od lat zabiegaj zagraniczne koncerny. Sukcesy te udowadniaj e stereotypem jest przekonanie jakoby polskie produkty by y ma o innowacyjne i gorsze od zachodnich. Program Stacja innowacja! przedstawia polskich wynalazcow pracuj cych na uczelniach w firmach i instytucjach badawczych. Ich wynalazki podbijaj wiatowe rynki wp ywaj c na ycie ludzi poprawiaj c je i udoskonalaj c
17:45

Polacy wiatu
Stefania Horowitz. Projekt trzynastu etiud filmowych przybli aj cych widzom sylwetki wybitnych polskich naukowcow yj cych w ro nych zak tkach wiata ktorzy swoj prac i odkryciami dali podstawy do rozwoju nauki. W krotkich filmach poznamy niezwyk e historie wybitnych Polakow ktorzy pomimo odleg o ci jaka ich dzieli a od ojczyzny sercem byli oddani Polsce ale swoim umys em i talentem s u yli innym narodom. Poczet polskich naukowcow otwiera sylwetka Marii Sk odowskiej - Curie podwojnej Noblistki
17:55

W obiektywie Polonii
Wschod. Cykl reporta y realizowany na Kresach g ownie na Ukrainie przybli aj cy mieszka com Polski miejsca urodzenia ich dziadow i pradziadow
18:10

Wilnoteka
Magazyn informacyjno-publicystyczny sk adaj cy si z reporta u szeroko ukazuj cego najwa niejsze lub najbardziej kontrowersyjne wydarzenia oraz z kilku felietonow. Autorzy b d towarzyszyli aktualnym wydarzeniom ukazuj c na bie co ycie spo eczne kulturalne polityczne i gospodarcze Polakow na Litwie. B d rownie si gali do historii i tradycji by przypomnie wa ne dla ka dego Polaka miejsca postacie i wydarzenia jak te relacje z Litwinami i stosunek w adz oraz osob prywatnych do zabytkow i pami tek polskiej kultury
18:30

Informacje kulturalne
Przegl d najwa niejszych wydarze kulturalnych. Podro po wystawach kinach teatrach a tak e rozmowy i opinie czo owych postaci ze wiata kultury
18:45

Czym yje wiat
W programie b dzie mowa o najwa niejszych wydarzeniach i sprawach poruszaj cych spo ecze stwa w Europie i na wiecie. Pojawi si te ciekawostki i krotkie analizy
19:05

Gra s ow. Krzy owka
Teleturniej sprawdzaj cy wiedz oparty na formule krzy owki wykorzystuj cy nies abn c popularno tego typu gry umys owej oraz ch rywalizacji. W codziennej rozgrywce czworo uczestnikow zmierzy si ze sob by zdoby tytu finalisty dnia i uzyska mo liwo wzi cia udzia u w finale tygodnia. Zasady rozwi zywania zada umo liwiaj widzom szybkie i intuicyjne przyswojenie regu gry bez wzgl du na wiek i mo liwo ci percepcyjne a program ma lekk przyst pn formu opart na dowcipnym przewrotnym konstruowaniu hase
19:30

Wiadomo ci
Codzienny przegl d najwa niejszych informacji z Polski i ze wiata. W serwisie omawiane s kluczowe wydarzenia dnia w rod ktorych znajduj si sprawy polityczne gospodarcze spo eczne i sportowe. Program jest nadawany na ywo
TVPOLONIA
20:05

Pogoda
Codzienny serwis informacyjny z prognoz pogody nadawany po Wiadomo ciach po udniowych Wiadomo ciach porannych i popo udniowych po Teleexpressie i po g ownym wydaniu Wiadomo ci. Prognoz pogody w TVP prezentuj m.in. Aleksandra Kostka Waldemar Dolecki Marzena S upkowska Monika Andrzejczak i Ziemowit P dziwiatr
20:10

Sport
Program podsumowuj cy najwa niejsze wydarzenia sportowe ze szczegolnym naciskiem na osi gni cia polskich zawodnikow i reprezentacji w ro nych dyscyplinach. Pojawi si informacje o wa nych rozgrywkach i zawodach organizowanych w Polsce i na wiecie. Redakcja najwi cej miejsca po wi ca dyscyplinom sportowym popularnym w rod Polakow m.in. pi ce no nej i siatkowce ale nie zabraknie mniej popularnych konkurencji i sportow zimowych
20:20

Trzeci oficer
Zawieszeni. Ala i Sznajder podejrzewaj e Per a pomog Kruszonowi. Rozmawiaj z Per w wi zieniu ale ten wszystkiemu zaprzecza. Ca sytuacj obserwuje Lucyna inspektor spraw wewn trznych. Sznajder i Ala zostaj zatrzymani przez funkcjonariuszy z wydzia u wewn trznego pod zarzutem mataczenia i przewiezieni do tajnego wi zienia. Kruszon na w asn r k chce ustali w jaki sposob Sent odzyska Agatk . Matejewski osi ga zamierzony cel: Kruszon zgadza si wykona zadanie dla wywiadui dzi ki temu przestaje by poszukiwany. Kruszon dostaje mieszkanie operacyjne i now to samo : teraz nazywa si Krzysztof Ry . Otrzymuje te informacje. Jego zadaniem jest zaprzyja nienie si z Wiktorem. Specjalna grupa po cigowa zostaje rozwi zana. W CB zostaje tylko Sent. Kruszon zbiera informacje o Wiktorze i jego powi zaniach z Koneckim Bogut oraz Babiniczem. Kaj wi zi Sophie. Kruszon prowokuje st uczk samochodow i poznaje Wiktora oraz Zosi
21:10

Trzeci oficer
Witaj Grand. Borys i Zosia jad na bazar po zakupy. Przy jednym ze stoisk Rita obezw adnia Borysa paralizatorem i jako Aldona Ginko wzywa karetk prowadzon przez Romka
22:05

Polonia 24
Program informacyjny skierowany do Polakow mieszkaj cych w kraju i za granic . Polonia 24 - to program informacyjno - publicystyczny koncentruj cy si woko problematyki polskiej i polonijnej. Prezentowane materia y s utrzymane w formule dynamicznego programu newsowego podzielonego na sekcje: stricte newsow polonijn (materia y ze wiata o tematyce polskiej i polonijnej) kulturaln i lifestylow gospodarcz . Ca o wzbogacaj sta e pozycje komentarzowe
22:35

Koncert
23:30

Le niczowka
Dzi ki kamerze monitoringu o ktorej dawno zapomnieli Kasia i Konrad odkrywaj kto wrzuci do skrzynki list po egnalny Bogdana. W ciek a Ruszczycowna odwiedza Janusza. Potem prosi Daniela o chwile rozmowy. Bartek i Wiesiek pod aj tropem z odziei i porywaczy. Niestety ci gle s spo nieni. Beata i Paulina probuj w czy lokalizator ktory Jedynak ma za podszewk spodni. Mi dzy ksi dzem Wiktorem a wikarym Filipem dochodzi do kolejnej sprzeczki. Telenowela Polska 2022
Activate Live-Chat