OTR
Date
<
May 2023
>
Mo
Tu
We
Th
Fr
Sa
Su
29
30
31
 
 
 
 
Station

TVPOLONIA
TVPOLONIA
00:00

Midnight News
00:35

Gra s ow. Krzy owka
Teleturniej sprawdzaj cy wiedz oparty na formule krzy owki wykorzystuj cy nies abn c popularno tego typu gry umys owej oraz ch rywalizacji. W codziennej rozgrywce czworo uczestnikow zmierzy si ze sob by zdoby tytu finalisty dnia i uzyska mo liwo wzi cia udzia u w finale tygodnia. Zasady rozwi zywania zada umo liwiaj widzom szybkie i intuicyjne przyswojenie regu gry bez wzgl du na wiek i mo liwo ci percepcyjne a program ma lekk przyst pn formu opart na dowcipnym przewrotnym konstruowaniu hase
01:00

W obiektywie Polonii
Wschod. Cykl reporta y realizowany na Kresach g ownie na Ukrainie przybli aj cy mieszka com Polski miejsca urodzenia ich dziadow i pradziadow
01:30

Wiadomo ci
Codzienny przegl d najwa niejszych informacji z Polski i ze wiata. W serwisie omawiane s kluczowe wydarzenia dnia w rod ktorych znajduj si sprawy polityczne gospodarcze spo eczne i sportowe. Program jest nadawany na ywo
02:00

Pogoda
Codzienny serwis informacyjny z prognoz pogody nadawany po Wiadomo ciach po udniowych Wiadomo ciach porannych i popo udniowych po Teleexpressie i po g ownym wydaniu Wiadomo ci. Prognoz pogody w TVP prezentuj m.in. Aleksandra Kostka Waldemar Dolecki Marzena S upkowska Monika Andrzejczak i Ziemowit P dziwiatr
02:05

Sport
Program podsumowuj cy najwa niejsze wydarzenia sportowe ze szczegolnym naciskiem na osi gni cia polskich zawodnikow i reprezentacji w ro nych dyscyplinach. Pojawi si informacje o wa nych rozgrywkach i zawodach organizowanych w Polsce i na wiecie. Redakcja najwi cej miejsca po wi ca dyscyplinom sportowym popularnym w rod Polakow m.in. pi ce no nej i siatkowce ale nie zabraknie mniej popularnych konkurencji i sportow zimowych
02:10

Polonia 24
Program informacyjny skierowany do Polakow mieszkaj cych w kraju i za granic . Polonia 24 - to program informacyjno - publicystyczny koncentruj cy si woko problematyki polskiej i polonijnej. Prezentowane materia y s utrzymane w formule dynamicznego programu newsowego podzielonego na sekcje: stricte newsow polonijn (materia y ze wiata o tematyce polskiej i polonijnej) kulturaln i lifestylow gospodarcz . Ca o wzbogacaj sta e pozycje komentarzowe
02:40

Ojciec Mateusz
Porzeczki. W restauracji trwa bankiet z okazji matury Kazika (Dominik Mirecki). To pierwsza matura w rodzinie Broniszow. Staszek (Sebastian Perdek) informuje rodzicow o planach brata. Nocul dostaje wezwanie do bojki na rynku mi dzy Kazikiem i jego bratem Staszkiem. Obaj zostaj zatrzymani w areszcie. Natalia wygrywa presti owy konkurs kulinarny i wycieczk do Egiptu. Pod mostem znaleziono ci ko rannego Staszka. Okazuje si e ch opak wzi szybk po yczk . Dziubak i Nocul sprawdzaj alibi Kazika. Zatrzymuj w a ciciela firmy po yczkowej. Zabezpieczaj te na telefonie Staszka obra liwego SMS - a od Renaty (Gracja Nied wied ) dziewczyny Kazika oraz powtarzaj cy si numer do agencji nieruchomo ci. Renata zostaje zatrzymana. Policja zabezpieczy a zapach na ubraniu Staszka. Mateusz kojarzy fakty. Serial kryminalny obyczajowy
03:30

Ojciec Mateusz
Nauczyciel. Mateusz rozmawia z nauczycielem angielskiego Kosm Siwczukiem o fundacji i lekcjachdla biednych dzieci. Nagle przez okno wpada ceg a z kartk z pogro kami. Mateusz sugeruje by zawiadomi policj jednak Kosma bagatelizuje spraw . Natalia czyta w gazecie artyku o pedofilu z wyrokiem. Na zdj ciu rozpoznaje Kosm . Siwczuk zostaje odsuni ty od fundacji do czasu wyja nienia sprawy. Kosma opowiada Mateuszowi swoj histori . Zdradza mu dlaczego zmieni nazwisko. Nast pnego dnia nauczyciel zostaje znaleziony martwy w swoim samochodzie w gara u. Serial kryminalny obyczajowy
04:25

Barwy szcz cia
Ewa dzwoni do Alicji po pomoc bo jej dziadek zmar a babcia kompletnie si za ama a. Dziennikarka staje na wysoko ci zadania i pomaga ele skiej w za atwieniu wszystkich formalno ci ale tak e wspiera za aman nastolatk . El bieta prosi po niej Umi sk oraz Chowa skiego by w przypadku jej mierci przej li wspolnie opiek nad jej wnuczk . Marcin proponuje Renacie by si do niego przeprowadzi a ale dziewczyna ma w tpliwo ci z czego zwierza si Dominice. Kodur jednak stawia na swoim i po po udniu zakochani wi tuj ju we wspolnym domu. Policjant odbiera jednak telefon od prokuratora i znow wraca do pracy. Herman prosi Natali by pomog a mu zorganizowa wizyt niewidomych dzieci w stadninie Rawiczow. Prawniczka za atwia mu od razu spotkanie z Cezarym a biznesmen poznaje przy okazji tak e Emilk ktora jak zwykle mowi o kilka s ow za du o. Uznaje bowiem e Rawicz jest dla jej ciotki wietnym materia em na ukochanego
04:55

Tacy byli my
Zbigniew Wodecki. Serial dokumentalny ktorego tworcy ledz losy najwi kszych gwiazd polskiej estrady. W ka dym odcinku w nostalgiczny sposob wyja niaj jaki wp yw mia a tworczo muzycznych idoli na nasze ycie oraz na nas samych. Tym razem autorzy przypominaj karier Zbigniewa Wodeckiego ktory zaczyna od Bacha a potem zdobywa mi o szerokiej publiczno ci takimi przebojami jak Pszczo ka Maja i Cha upy Welcome to
05:30

Midnight News
TVPOLONIA
06:00

Polonia 24
Program informacyjny skierowany do Polakow mieszkaj cych w kraju i za granic . Polonia 24 - to program informacyjno - publicystyczny koncentruj cy si woko problematyki polskiej i polonijnej. Prezentowane materia y s utrzymane w formule dynamicznego programu newsowego podzielonego na sekcje: stricte newsow polonijn (materia y ze wiata o tematyce polskiej i polonijnej) kulturaln i lifestylow gospodarcz . Ca o wzbogacaj sta e pozycje komentarzowe
06:30

Zakochaj si w Polsce
Nak o nad Noteci. Seria podro nicza popularyzuj ca wiedz o Polsce prowadzona przez znanego aktora Tomasza Bednarka. Odwidza ciekawe miejsca w wielu zak tkach kraju. W druje nie tylko szlakiem t umnie odwiedzanym przez turystow ale rownie dociera do miejsc o ktorych wiedz nieliczni. W trakcie tych podro y poznajemy histori miast zwiedzamy zamki oraz najpi kniejsze pa ace katedry klasztory pozosta o ci fortow twierdz obronnych i innych obiektow architektonicznych. Tomasz Bednarek na szlaku swoich podro y rozmawia z osobami ktore znaj doskonale histori prezentowanych zabytkow. Jego rozmowcami s m.in. przewodnicy kustosze historycy architekci etnografowie rekonstruktorzy. Tak tworz si opowie ci o polskiej historii kulturze architekturze oraz obyczajowo ci
07:00

Wojciech Cejrowski - boso przez wiat
Nowa Gwinea 1969. W drugiej cz ci programu po wi conego wyprawie Stanis awaSzwarc - Bronikowskiego na Now Gwine Wojciech Cejrowski opowieo dalekiej od naszych romantycznych wyobra e monotonii ycia w tropikach. Poznamy codzienne zaj cia Papuasow ich niezwyk e obyczaje tradycje i wi ta kultur i sztuk (m. in. malowid a rze by maski totemy muzyk ). Nie zabraknie interesuj cych polonikow zobaczymy m. in. prac polskiego misjonarza
07:30

Pytanie na niadanie - pobudka
Program na ywo prowadzony przez pary znanych osob. Zapraszani do studia ludzie znani z ycia publicznego dziel si do wiadczeniami a eksperci odpowiadaj na pytania widzow. Pytanie na niadanie to swoiste kompendium wiedzy o przyzwyczajeniach ro nicach w postrzeganiu otaczaj cej rzeczywisto ci i sposobach bycia
07:55

Pytanie na niadanie
Poranny magazyn Pytanie na niadanie jest nadawany na ywo. Ma charakter lifestylowy i kulturalny. Znajdziemy w nim rekomendacje kulturalne rozrywkowe a tak e poradnictwo do ktorego zapraszamy najlepszych ekspertow: lekarzy prawnikow dietetykow psychologow socjologow i stylistow. Odpowiadamy na wszystkie pytania dotycz ce codziennego ycia ktore nurtuj naszych widzow. Tematy dotycz problemow medycznych prawnych psychologicznych hobby oraz stylu ycia
08:55

Pytanie na niadanie
Poranny magazyn Pytanie na niadanie jest nadawany na ywo. Ma charakter lifestylowy i kulturalny. Znajdziemy w nim rekomendacje kulturalne rozrywkowe a tak e poradnictwo do ktorego zapraszamy najlepszych ekspertow: lekarzy prawnikow dietetykow psychologow socjologow i stylistow. Odpowiadamy na wszystkie pytania dotycz ce codziennego ycia ktore nurtuj naszych widzow. Tematy dotycz problemow medycznych prawnych psychologicznych hobby oraz stylu ycia
10:35

Panorama
G owny program informacyjny telewizyjnej Dwojki podsumowuj cy najwa niejsze wydarzenia minionego dnia w kraju i na wiecie
10:40

Pytanie na niadanie
Poranny magazyn Pytanie na niadanie jest nadawany na ywo. Ma charakter lifestylowy i kulturalny. Znajdziemy w nim rekomendacje kulturalne rozrywkowe a tak e poradnictwo do ktorego zapraszamy najlepszych ekspertow: lekarzy prawnikow dietetykow psychologow socjologow i stylistow. Odpowiadamy na wszystkie pytania dotycz ce codziennego ycia ktore nurtuj naszych widzow. Tematy dotycz problemow medycznych prawnych psychologicznych hobby oraz stylu ycia
11:10

Stacja innowacja
Polacy coraz mielej podejmuj proby zaistnienia na wiatowym rynku technologii co cz sto owocuje spektakularnym sukcesem. O polskie technologie od lat zabiegaj zagraniczne koncerny. Sukcesy te udowadniaj e stereotypem jest przekonanie jakoby polskie produkty by y ma o innowacyjne i gorsze od zachodnich. Program Stacja innowacja! przedstawia polskich wynalazcow pracuj cych na uczelniach w firmach i instytucjach badawczych. Ich wynalazki podbijaj wiatowe rynki wp ywaj c na ycie ludzi poprawiaj c je i udoskonalaj c
11:30

Ja to mam szcz cie
W szkole u Eli jest organizowana zbiorka ubra dla potrzebuj cych. Joannie bardzo podoba si ten pomys i chce do czy si do akcji. Kiedy przychodzi do rozstania si z cz ci swojej garderoby zapa Joanny maleje. Za to lekk r k pozbywa si ciuchow Jerzego. Swoj w adz Joanna uka e te za kierownic . Prowadzi i za nic ma sobie cenne uwagi Jerzego. Gdy okazuje si e Jerzy dosta spadek po dalekiej ciotce doradza mu by si go zrzek z obawy przed odziedziczeniem d ugow. Na nieszcz cie Polakow okazuje si e ciotka by a bardzo bogata. Joanna wybiera si na zjazd starej dru yny harcerskiej a Zosia znajduje sprytny sposob by Jerzy zrobi dla niej nale niki
TVPOLONIA
12:00

Wiadomo ci
Codzienny przegl d najwa niejszych informacji z Polski i ze wiata. W serwisie omawiane s kluczowe wydarzenia dnia w rod ktorych znajduj si sprawy polityczne gospodarcze spo eczne i sportowe. Program jest nadawany na ywo
12:15

M jak mi o
Jagoda niecierpliwie czeka na wynik testu DNA i w ko cu przekazuje Staszkowi dobr wiadomo e to on jest jej biologicznym ojcem. Poza tym razem z Tadeuszem dziewczyna pomaga lokalnej policji w zatrzymaniu pirata drogowego ktory doprowadzi do wypadku wje d aj c w auto ksi dza po czym uciek z miejsca zdarzenia. Z kolei Kisielowa odkrywa e Modry w m odo ci wyst powa w teatrze i namawia go by wspolnie z Barbar przygotowa sztuk ktor mieszka cy okolicy wystawi z okazji 400 - lecia regionu. Marcin wraca do Izy po nocy sp dzonej poza domem zraniony ale gotow da ich ma e stwu kolejn szans . Po niej Chodakowski opowiada o swoich problemach Barbarze prosz c j o rad a nast pnie odwiedza Radka w jego domu uprzedzaj c ch opaka by odt d trzyma si od jego ony z daleka. A w ko cu prosi Iz by zostawi a prac i wroci a z nim do rodziny.
13:05

M jak mi o
Rodzina Zdu skich stawia si w s dzie na rozprawie po ataku Paw a na Sowi skiego. Piotr broni brata ktory po oskar eniu o kradzie telefonu mo e trafi do wi zienia. Po raz pierwszy czuje prawdziw trem ... Tymczasem Marcin zdobywa nagranie na ktorym wida nie tylko ucieczk Basi po probie porwania ale te cigaj cego j napastnika Filipa Sowi skiego. O poranku Franka przy apuje u Basi Ja ka. Ch opak w ko cu wyznaje e wyprowadzi si z domu przez ci g e k otnie z ojcem. Kinga proponuje po niej by ch opak zaj mieszkanie przy bistro. Ania rozstaje si z Damianem i zaczyna spotyka z dwoma nowymi adoratorami: taksowkarzem Markiem oraz Krisem. Jest nie wiadoma e ten ostatni wcale nie jest godny zaufania
14:00

Giganci nauki
Kalendarze i rachuba czasu. Na pocz tku czas odmierzany by ruchem s o ca fazami ksi yca i wylewami Nilu. Po niej ludzko nauczy a si opisywa go w formie kalendarzy. W tym wydaniu historia ro nych systemow liczenia czasu zegary oraz kalendarze
15:00

Wiadomo ci
Codzienny przegl d najwa niejszych informacji z Polski i ze wiata. W serwisie omawiane s kluczowe wydarzenia dnia w rod ktorych znajduj si sprawy polityczne gospodarcze spo eczne i sportowe. Program jest nadawany na ywo
15:20

Krol Maciu Pierwszy
Koronacja. Przyjaciele Maciusia: Felek Antek i Hania buduj w ogrodzie hu tawk i zapraszaj go do wspolnej zabawy. Genera cieszy si z takiego obrotu sprawy licz c na to e Maciu spo ni si na koronacj i w ten sposob krolewska korona ozdobi jego generalsk g ow . Poza tym w protokole koronacyjnym przewidziane jest trzykrotne stukni cie ci kim ber em w pod og . Genera cieszy si e drobny Maciu nie sprosta temu zadaniu. Okazuje si jednak e Maciu doskonale pami ta o koronacji a tak e poradzi sobie ze zbyt ci kim ber em
15:35

Krol Maciu Pierwszy
Die Insel Der Rivale. animacja animacja Polska Francja Niemcy 2002 Serial animowany oparty na s ynnej powie ci Janusza Korczaka. G owny bohater to ma y ch opiec ktory po mierci ojca zostaje krolem. Boi si e nie podo a nowym obowi zkom a nawet nie przypuszcza jak du a odpowiedzialno na nim spoczywa. Tymczasem z y genera przekonany o tym e ch opiec sobie nie poradzi z tak wa n funkcj robi wszystko by mu zaszkodzi
15:45

Kulfon co z ciebie wyro nie
Zdobywcy kosmosu. Serial animowany dla dzieci prezentuje przygody abki Moniki i niesfornego Kulfona. Sympatyczni bohaterowie wprowadzaj si do nowego domu. Prze yj wiele przygod i poznaj ciekawe osobowo ci. Kulfon dostarcza Monice zmartwie z powodu wielu z ych nawykow. Kole anka stara si nauczy go rozwa nych zachowa i dobrych manier. Bohaterowie przekonuj si e czasami najskuteczniejsz nauk s w asne b dy
16:05

Kulisy dobrego humoru
17:00

Teleexpress
Serwis informacyjny nadawany codziennie na ywo prezentuj cy bie ce wydarzenia wiadomo ci kulturalne oraz ciekawostki z kraju i ze wiata. Teleexpress jest najstarszym obecnie istniej cym ogolnopolskim programem informacyjnym. Po raz pierwszy pojawi si na antenie 26 czerwca 1986 roku wydanie prowadzi Wojciech Mazurkiewicz. W 2011 roku redakcja programu zosta a odznaczona srebrnym medalem Za Zas ugi dla Po arnictwa
17:20

Zakochaj si w Polsce
Sejny. Seria podro nicza popularyzuj ca wiedz o Polsce prowadzona przez znanego aktora Tomasza Bednarka. Odwidza ciekawe miejsca w wielu zak tkach kraju. W druje nie tylko szlakiem t umnie odwiedzanym przez turystow ale rownie dociera do miejsc o ktorych wiedz nieliczni. W trakcie tych podro y poznajemy histori miast zwiedzamy zamki oraz najpi kniejsze pa ace katedry klasztory pozosta o ci fortow twierdz obronnych i innych obiektow architektonicznych. Tomasz Bednarek na szlaku swoich podro y rozmawia z osobami ktore znaj doskonale histori prezentowanych zabytkow. Jego rozmowcami s m.in. przewodnicy kustosze historycy architekci etnografowie rekonstruktorzy. Tak tworz si opowie ci o polskiej historii kulturze architekturze oraz obyczajowo ci
17:55

Polonia Express
Program dotycz cy ycia Polakow w Stanach Zjednoczonych. B dzie mowa mi dzy innymi o dzia alno ci naukowcow biznesmenow i artystow z Polski o yciu kulturalnym i umys owym ameryka skiej Polonii
18:10

Niezwyk e historie Bia o-Czerwonych
Ch opcy Stamma. Opowie o Feliksie Stammie - wyj tkowym trenerze polskich pi ciarzy i jego wychowankach
18:30

Informacje kulturalne
Przegl d najwa niejszych wydarze kulturalnych. Podro po wystawach kinach teatrach a tak e rozmowy i opinie czo owych postaci ze wiata kultury
18:45

Czym yje wiat
W programie b dzie mowa o najwa niejszych wydarzeniach i sprawach poruszaj cych spo ecze stwa w Europie i na wiecie. Pojawi si te ciekawostki i krotkie analizy
19:05

Gra s ow. Krzy owka
Teleturniej sprawdzaj cy wiedz oparty na formule krzy owki wykorzystuj cy nies abn c popularno tego typu gry umys owej oraz ch rywalizacji. W codziennej rozgrywce czworo uczestnikow zmierzy si ze sob by zdoby tytu finalisty dnia i uzyska mo liwo wzi cia udzia u w finale tygodnia. Zasady rozwi zywania zada umo liwiaj widzom szybkie i intuicyjne przyswojenie regu gry bez wzgl du na wiek i mo liwo ci percepcyjne a program ma lekk przyst pn formu opart na dowcipnym przewrotnym konstruowaniu hase
19:30

Wiadomo ci
Codzienny przegl d najwa niejszych informacji z Polski i ze wiata. W serwisie omawiane s kluczowe wydarzenia dnia w rod ktorych znajduj si sprawy polityczne gospodarcze spo eczne i sportowe. Program jest nadawany na ywo
TVPOLONIA
20:05

Pogoda
Codzienny serwis informacyjny z prognoz pogody nadawany po Wiadomo ciach po udniowych Wiadomo ciach porannych i popo udniowych po Teleexpressie i po g ownym wydaniu Wiadomo ci. Prognoz pogody w TVP prezentuj m.in. Aleksandra Kostka Waldemar Dolecki Marzena S upkowska Monika Andrzejczak i Ziemowit P dziwiatr
20:10

Sport
Program podsumowuj cy najwa niejsze wydarzenia sportowe ze szczegolnym naciskiem na osi gni cia polskich zawodnikow i reprezentacji w ro nych dyscyplinach. Pojawi si informacje o wa nych rozgrywkach i zawodach organizowanych w Polsce i na wiecie. Redakcja najwi cej miejsca po wi ca dyscyplinom sportowym popularnym w rod Polakow m.in. pi ce no nej i siatkowce ale nie zabraknie mniej popularnych konkurencji i sportow zimowych
20:15

Na dobre i na z e
I cho bym szed ciemn dolin. Przyjaciele Micha a i Oleny dopytuj o planowany lub ale zakochani nie podejmuj na razie adnych decyzji. Julia jako wolontariuszka zaczyna prac w fundacji ktora pomaga bezdomnym. W jednym z pustostanow zespo Burskiej spotyka grup ludzi w rod ktorych jest Artiom z urazem g owy nastoletnia narkomankaz chorym niemowl ciem i m ody m czyzna ktory cierpi na perforacj jelita. Gdy ratownicy probuj interweniowa Artiom ich atakuje i zostaje postrzelony przez policj . Wszyscy pacjenci trafiaj do szpitalaw Le nej Gorze gdzie Olena odkrywa e jej narzeczony z Ukrainy jednak yje
21:10

Na sygnale
Alek. Doktor Banach zdecyduje si z on na prawdziw rewolucj : oficjaln adopcj Czarka. Ch opiec nie wiedz c jak bardzo oboje go kochaj ucieknie z domu dziecka i przez kilka tygodni nie b dzie dawa znaku ycia. W stacji pojawi si nowy ratownik: Alek a Britney zakocha si od pierwszego wejrzenia! Gabriel wejdzie od razu z Alkiem w konflikt wyczuwaj c e ch opak nie jest wcale tak idealny jak uwa a Britney. Tymczasem Zdzisio nawi e kontakt ze swoim synem Marcinem ktorego nie widzia przez kilkana cie lat. M ody m czyzna oka e si odnosz cym sukcesy biznesmenem i z pocz tku nie b dzie chcia w ogole z seniorem rozmawia pe en alu po tym jak ojciec go w dzieci stwie porzuci . Gdy Marcinowi zagrozi mier Zdzisio ruszy jednak do akcji i w ko cu dostanie szans by naprawi dawne b dy. Z kolei Benio w nowym sezonie zacznie prac na SOR-ze i znow spojrzy z nadziej w przysz o . W przeciwie stwie do Piotra ktory w stacji na nowo wpadnie w k opoty
21:35

Taka jak ty
Dominika Gaw da. Kameralne rozmowy ze znanymi kobietami - przedstawicielkami wiata kultury rozrywki sportu. Bohaterki programu opowiadaj nie tylko o dokonaniach zawodowych lecz przede wszystkim o swoich do wiadczeniach yciowych yciu rodzinnym pasjach. Pokazujemy e gwiazdy miewaj podobne problemy co zwykli ludzie podobnie prze ywaj sukcesy i pora ki. W rod go ci drugiego sezonu cyklu m. in.: Cleo Eleni Aida Izabela Krzan Natasza Urba ska Katarzyna Bonda Ma gorzata Pieczy ska Dominika Gaw da Ewa Minge Otylia J drzejczak. Talk - show
22:00

Zoom Polonii
Program omawia zagadnienia interesuj ce dla Polakow mieszkaj cych poza granicami ojczyzny przybli a bie ce wydarzenia kulturalne
22:05

Polonia 24
Program informacyjny skierowany do Polakow mieszkaj cych w kraju i za granic . Polonia 24 - to program informacyjno - publicystyczny koncentruj cy si woko problematyki polskiej i polonijnej. Prezentowane materia y s utrzymane w formule dynamicznego programu newsowego podzielonego na sekcje: stricte newsow polonijn (materia y ze wiata o tematyce polskiej i polonijnej) kulturaln i lifestylow gospodarcz . Ca o wzbogacaj sta e pozycje komentarzowe
22:35

Korona krolow. Jagiellonowie
Zaraza zabijaRok 1406. W Krakowie wybuch a zaraza. Zaczyna panowa g od. Anna Cylejska (Milena Staszuk) podst pem opuszcza komnat i organizuje pomoc dla mieszka cow Krakowa. Zyndram (Maciej Raniszewski) i Cio ek (Daniel Mosior) wracaj z misji do Malborka. Ulryk von Jungingen (Szymon Nygard) po kn przyn t . W krakowskim zamtuzie w ktorym le chorzy Femka ( aneta Homa) poznaje ma ego Pietrka (Filip Smoli ski)
23:00

Korona krolow. Jagiellonowie
Pojednanie. Rok 1406. Krol W adys aw Jagie o (Sebastian Skocze ) ma pretensje do krolowej Anny (Milena Staszuk) e nie wyjecha a z Krakowa. A ona organizowa a pomoc dla chorych i g oduj cych mieszka cow miasta. Krol W adys aw po raz kolejny nie doceni ony. Ulryk Von Osten (Krzysztof Artur Janczar) i Ulryk von Jungingen (Szymon Nygard) dobijaj targu w sprawiedzier awy Drezdenka. Arunas (Filip Gur acz) chce prac i modlitw odpokutowa grzechy swojej ony Saule (Agata Pieszko) ktora tymczasem dogada a si ze zbojem Wojs awem (Mariusz Dr ek) i jego kompanami. Mieszczanie wi tuj koniec zarazy. M ody Miko aj Wierzynek (Micha K odnicki) p aci z w asnej sakiewki za medykow ywno i odbior zw ok. Winy jego ojca id w niepami . Lech (Mariusz Jakus) za atwia sobie nawet w asn podobizn na o tarzu nowego ko cio a. eby pokolenia pami ta y. Lech ocali miasto od zarazy..
23:30

Korona krolow. Jagiellonowie
Rok 1407. Krolowa Anna Cylejska probuje wymoc na krolu W adys awie zmian ochmistrza. Femka nie chce by ci arem dla Zyndrama ale nie ma dok d poj z dzieckiem
Activate Live-Chat