OTR
Date
<
May 2023
>
Mo
Tu
We
Th
Fr
Sa
Su
29
30
31
 
 
 
 
Station

TVPOLONIA
TVPOLONIA
00:00

Midnight News
00:35

Gra s ow. Krzy owka
Teleturniej sprawdzaj cy wiedz oparty na formule krzy owki wykorzystuj cy nies abn c popularno tego typu gry umys owej oraz ch rywalizacji. W codziennej rozgrywce czworo uczestnikow zmierzy si ze sob by zdoby tytu finalisty dnia i uzyska mo liwo wzi cia udzia u w finale tygodnia. Zasady rozwi zywania zada umo liwiaj widzom szybkie i intuicyjne przyswojenie regu gry bez wzgl du na wiek i mo liwo ci percepcyjne a program ma lekk przyst pn formu opart na dowcipnym przewrotnym konstruowaniu hase
01:00

Polonia Express
Program dotycz cy ycia Polakow w Stanach Zjednoczonych. B dzie mowa mi dzy innymi o dzia alno ci naukowcow biznesmenow i artystow z Polski o yciu kulturalnym i umys owym ameryka skiej Polonii
01:30

Wiadomo ci
Codzienny przegl d najwa niejszych informacji z Polski i ze wiata. W serwisie omawiane s kluczowe wydarzenia dnia w rod ktorych znajduj si sprawy polityczne gospodarcze spo eczne i sportowe. Program jest nadawany na ywo
02:00

Pogoda
Codzienny serwis informacyjny z prognoz pogody nadawany po Wiadomo ciach po udniowych Wiadomo ciach porannych i popo udniowych po Teleexpressie i po g ownym wydaniu Wiadomo ci. Prognoz pogody w TVP prezentuj m.in. Aleksandra Kostka Waldemar Dolecki Marzena S upkowska Monika Andrzejczak i Ziemowit P dziwiatr
02:05

Sport
Program podsumowuj cy najwa niejsze wydarzenia sportowe ze szczegolnym naciskiem na osi gni cia polskich zawodnikow i reprezentacji w ro nych dyscyplinach. Pojawi si informacje o wa nych rozgrywkach i zawodach organizowanych w Polsce i na wiecie. Redakcja najwi cej miejsca po wi ca dyscyplinom sportowym popularnym w rod Polakow m.in. pi ce no nej i siatkowce ale nie zabraknie mniej popularnych konkurencji i sportow zimowych
02:10

Polonia 24
Program informacyjny skierowany do Polakow mieszkaj cych w kraju i za granic . Polonia 24 - to program informacyjno - publicystyczny koncentruj cy si woko problematyki polskiej i polonijnej. Prezentowane materia y s utrzymane w formule dynamicznego programu newsowego podzielonego na sekcje: stricte newsow polonijn (materia y ze wiata o tematyce polskiej i polonijnej) kulturaln i lifestylow gospodarcz . Ca o wzbogacaj sta e pozycje komentarzowe
02:40

Trzeci oficer
Zawieszeni. Ala i Sznajder podejrzewaj e Per a pomog Kruszonowi. Rozmawiaj z Per w wi zieniu ale ten wszystkiemu zaprzecza. Ca sytuacj obserwuje Lucyna inspektor spraw wewn trznych. Sznajder i Ala zostaj zatrzymani przez funkcjonariuszy z wydzia u wewn trznego pod zarzutem mataczenia i przewiezieni do tajnego wi zienia. Kruszon na w asn r k chce ustali w jaki sposob Sent odzyska Agatk . Matejewski osi ga zamierzony cel: Kruszon zgadza si wykona zadanie dla wywiadui dzi ki temu przestaje by poszukiwany. Kruszon dostaje mieszkanie operacyjne i now to samo : teraz nazywa si Krzysztof Ry . Otrzymuje te informacje. Jego zadaniem jest zaprzyja nienie si z Wiktorem. Specjalna grupa po cigowa zostaje rozwi zana. W CB zostaje tylko Sent. Kruszon zbiera informacje o Wiktorze i jego powi zaniach z Koneckim Bogut oraz Babiniczem. Kaj wi zi Sophie. Kruszon prowokuje st uczk samochodow i poznaje Wiktora oraz Zosi
03:35

Trzeci oficer
Witaj Grand. Borys i Zosia jad na bazar po zakupy. Przy jednym ze stoisk Rita obezw adnia Borysa paralizatorem i jako Aldona Ginko wzywa karetk prowadzon przez Romka
04:20

Zoom Polonii
Program omawia zagadnienia interesuj ce dla Polakow mieszkaj cych poza granicami ojczyzny przybli a bie ce wydarzenia kulturalne
04:30

Na sygnale
Alek. Doktor Banach zdecyduje si z on na prawdziw rewolucj : oficjaln adopcj Czarka. Ch opiec nie wiedz c jak bardzo oboje go kochaj ucieknie z domu dziecka i przez kilka tygodni nie b dzie dawa znaku ycia. W stacji pojawi si nowy ratownik: Alek a Britney zakocha si od pierwszego wejrzenia! Gabriel wejdzie od razu z Alkiem w konflikt wyczuwaj c e ch opak nie jest wcale tak idealny jak uwa a Britney. Tymczasem Zdzisio nawi e kontakt ze swoim synem Marcinem ktorego nie widzia przez kilkana cie lat. M ody m czyzna oka e si odnosz cym sukcesy biznesmenem i z pocz tku nie b dzie chcia w ogole z seniorem rozmawia pe en alu po tym jak ojciec go w dzieci stwie porzuci . Gdy Marcinowi zagrozi mier Zdzisio ruszy jednak do akcji i w ko cu dostanie szans by naprawi dawne b dy. Z kolei Benio w nowym sezonie zacznie prac na SOR-ze i znow spojrzy z nadziej w przysz o . W przeciwie stwie do Piotra ktory w stacji na nowo wpadnie w k opoty
05:00

Tamte lata tamte dni
Alicja Majewska. Marta Perchu - Burzy ska rozmawia z wybitnymi artystami o dzieci stwie domu rodzinnym i najwa niejszych do wiadczeniach ktore w istotny sposob wp yn y na ich ycie i drog tworcz . Rozmowy realizowane s w miejscach ktore dla bohaterow programu maj najwi ksze znaczenie sentymentalne. Tym razem do swojego kraju lat dziecinnych zabiera nas popularna piosenkarka Alicja Majewska
05:30

Midnight News
TVPOLONIA
06:00

Polonia 24
Program informacyjny skierowany do Polakow mieszkaj cych w kraju i za granic . Polonia 24 - to program informacyjno - publicystyczny koncentruj cy si woko problematyki polskiej i polonijnej. Prezentowane materia y s utrzymane w formule dynamicznego programu newsowego podzielonego na sekcje: stricte newsow polonijn (materia y ze wiata o tematyce polskiej i polonijnej) kulturaln i lifestylow gospodarcz . Ca o wzbogacaj sta e pozycje komentarzowe
06:30

Giganci historii
Polscy medali ci olimpijscy. Dostarczali wielkich sportowych emocji wi cili triumfy w wyj tkowych momentach historii reprezentowali nasz kraj na wiatowych arenach. Irena Szewi ska Robert Korzeniowski Otylia J drzejczak Kamil Stoch to tylko niektorzy z wybitnych polskich olimpijczykow ktorych biografie to gotowy materia na filmow opowie . Ich kariery dramaty wzloty i upadki. W tym odcinku teleturnieju zapytamy o najpi kniejsze momenty w historii polskiego olimpizmu
07:20

Balans bieli
Czy nie zmarnowali my kapita u Jana Paw a II Czy nie zinstrumentowali my jego spu cizny do w asnych celow W jaki sposobrealizujemy wizj wi tego papie a - o tym wszystkim w rozmowie Pauliny Guzik w programie Balans bieli. Jan Pawe II pozostawi ogromne dziedzictwo duchowy testament ktory zawiera wci aktualne prawdy i w ktorym na nowo mo na odkrywa wiele tre ci istotnych dla Ko cio a dla wiata i dla Polski. Co przetrwa z tej spu cizny w jakim stopniu na ladujemy Jego mia e kroki i rozumiemy Jego odwa ne decyzje zale y od nas. Ks. Tomasz Halik czeski my liciel w swych wspomnieniach z Oxfordu przywo a wypowied spotkanego tam rabina ktory powiedzia mu: Je li wy katolicy zapomnicie o wielko ci i nauczaniu tego Papie a my ydzi b dziemy o nim pami ta
07:55

Pytanie na niadanie
Poranny magazyn Pytanie na niadanie jest nadawany na ywo. Ma charakter lifestylowy i kulturalny. Znajdziemy w nim rekomendacje kulturalne rozrywkowe a tak e poradnictwo do ktorego zapraszamy najlepszych ekspertow: lekarzy prawnikow dietetykow psychologow socjologow i stylistow. Odpowiadamy na wszystkie pytania dotycz ce codziennego ycia ktore nurtuj naszych widzow. Tematy dotycz problemow medycznych prawnych psychologicznych hobby oraz stylu ycia
11:25

Podro za jeden u miech
Babciu! Ratunku!. Nast pny etap podro y z Krakowa nad morze Poldek i Dudu przebywaj ukryci w ogromnym meblowozie. Kierowca odkrywajednak obecno pasa erow na gap i zostawia ch opcow w szczerympolu. Tymczasem zaniepokojona rodzina rozpoczyna poszukiwanie ch opcow przez radio. BABCIU RATUNKU!Serial przygodowy dla m odych widzow 27 min Polska 1971Re yseria: Stanis aw J drykaScenariusz na podstawie w asnej powie ci: Adam BahdajZdj cia: Stanis aw LothMuzyka: Jerzy MatuszkiewiczAktorzy: Filip obodzi ski Henryk Go biewski KrystynaBorowicz Janusz K osi ski Mieczys aw Voit i inni
11:55

Podro za jeden u miech
Grzybobranie. Ch opcom udaje si zmyli milicjantow i razem z odzyskan walizk ruszaj nad jezioro. Tam korzystaj z go cinno ci grupy m odych ludzi ktorzy na dalsze wakacje zarabiaj zbieraniem grzybow. Poldek i Dudu zostaj w czeni do tej akcji ale - jak si okazuje - zupe nie nie znaj si na grzybach i na wielki zarobek liczy nie mog . Podczas w drowki po lesie Poldek staje si wiadkiem dziwnej sceny w samochodzie. Po powrocie do obozu opowiada starszym ch opcom o tym co widzia . Wszyscy nabieraj przekonania e wpad na trop wielkiego przest pcy. Tymczasem Dudu chroni si na drzewie przed atakuj cym go ody cem. Wreszcie obaj autostopowicze trafiaj na komend milicji sk d odbiera ich niedawno poznana tajemnicza pani. W jej towarzystwie ch opcy ruszaj w dalsz podro
TVPOLONIA
12:30

Tajemnica Sagali
Pos a cy ognia. Kuba i Jacek s wi zieni w drewnianej klatce. Estoch pomaga im w ucieczce. Mieszka cy Biskupina odnajduj ich plecaki. Na podstawie ukrytych w nim magicznych przedmiotow (walkman aparat fotograficzny) uznaj ch opcow za wys a cow Boga. Przyjmuj ich jak wspania ych go ci. Na Biskupin naje d aj Scytowie. Kuba i Jacek probuj zapobiec kl sce. Do odstraszenianaje d cow u ywaj sztucznych ogni ktore zabrali ze sob z XX wieku. Za uratowanie Biskupina i odparcie ataku Scytow otrzymuj w darze Serce Boga S o ca - trzeci kawa ek Sagali ktory natychmiast wywo uj c jednocze nie dziwne zjawiska czy si z pozosta ymi dwoma
13:05

Tacy byli my
Irena Jarocka. Serial dokumentalny ktorego tworcy ledz losy najwi kszych gwiazd polskiej estrady. W ka dym odcinku w nostalgiczny sposob wyja niaj jaki wp yw mia a tworczo muzycznych idoli na nasze ycie oraz na nas samych. Tym razem autorzy przyjrz si trwaj cej dekady b yskotliwej karierze Ireny Jarockiej. Od Gda ska do Pary a i od gondolierow do kawiarenek - to b dzie muzyczna podro przez najpi kniejsze wspomnienia
13:35

Okrasa amie przepisy
Kuchnia polska. Polskie wersje wiatowej klasyki. Karol Okrasa wyrusza na wyprawy kulinarne do wybranych zak tkow Polski. Przygotowuje smaczne dania podkre la ich walory smakowe i zdrowotne. Przy okazji prezentuje region i miejscowo
14:05

Na dobre i na z e
I cho bym szed ciemn dolin. Przyjaciele Micha a i Oleny dopytuj o planowany lub ale zakochani nie podejmuj na razie adnych decyzji. Julia jako wolontariuszka zaczyna prac w fundacji ktora pomaga bezdomnym. W jednym z pustostanow zespo Burskiej spotyka grup ludzi w rod ktorych jest Artiom z urazem g owy nastoletnia narkomanka z chorym niemowl ciem i m ody m czyzna ktory cierpi na perforacj jelita. Gdy ratownicy probuj interweniowa Artiom ich atakuje i zostaje postrzelony przez policj . Wszyscy pacjenci trafiaj do szpitala w Le nej Gorze gdzie Olena odkrywa e jej narzeczony z Ukrainy jednak yje
15:00

Taka to robota czyli kabaretowy przegl d zawodow
Nauczyciel. Cyklu pokazuj cy widzom jak wspo cze ni arty ci kabaretowi postrzegali i postrzegaj ro ne zawody jak przedstawiaj swoich rodakow w pracy ktore zawody s najbardziej kabaretogenne ktore ciesz si najwi ksz popularno ci w rod artystow. W odcinku skecze o nauczycielach
16:00

Kulturalni PL
Magazyn prezentuje najciekawsze wydarzenia kulturalne artystyczne i spo eczne z ycia Polonii. Prowadz cy program rozmawiaj z zaproszonymi go mi na temat aktualnych imprez rozrywkowych sportowych koncertow i wystaw z udzia em polskich artystow. Nie zabraknie tak e informacji o nowo ciach kinowych i wydawniczych
17:00

Teleexpress
Serwis informacyjny nadawany codziennie na ywo prezentuj cy bie ce wydarzenia wiadomo ci kulturalne oraz ciekawostki z kraju i ze wiata. Teleexpress jest najstarszym obecnie istniej cym ogolnopolskim programem informacyjnym. Po raz pierwszy pojawi si na antenie 26 czerwca 1986 roku wydanie prowadzi Wojciech Mazurkiewicz. W 2011 roku redakcja programu zosta a odznaczona srebrnym medalem Za Zas ugi dla Po arnictwa
17:20

M jak mi o
Werner zmienia si w w. Miko aja i rozdaje kolejne prezenty. W ci gu dnia kolegom z kancelarii a wieczorem Poli. Prawnik pomaga rownie Weronice. Kobieta wyznaje e poroni a. Po pracy Adam spotyka przypadkiem Sylwi . Spotkanie prowadzi do romansu. Magda w ko cu si prze amuje i sp dza nami tn noc z m em. Ostatecznie wybacza mu zdrad . Budzy scy organizuj w Siedlisku miko ajki dla Nadii. Dziewczynka pragnie jednak tylko powrotu rodzicow. Tymczasem z Ukrainy nap ywa w ko cu dobra wiadomo . Trwaj negocjacje w sprawie uwolnienia je cow w rod ktorych jest ojciec ma ej. Andrzej odkrywa e Julia straci a prac . Spotyka si z jej szefem Rotkiewiczem. Ten na pro b Budzy skiego cofa zwolnienie. Sp aca tym zaci gni ty przed laty u kolegi d ug. Gdy Malicka wraca do kancelarii Sylwia ukrywa przed ni fakt e pomog jej Budzy ski
18:10

Szansa na sukces. Opole 2023
Opolskie premiery XXI wieku. Formu a Szansy na sukces. Opole 2023 nawi zuje do pierwszego polskiego muzycznego show autorstwa El biety Skr tkowskiej. Dla ka dego debiutanta Marek Sierocki losuje utwor z listy piosenek wykonawcy goszcz cego w programie. Uczestnik wybiera rodzaj podk adu muzycznego i wykonuje utwor artysty ktory ocenia jego umiej tno ci wokalne. Laureaci poszczegolnych odcinkow zostan zaproszeni do fina owego koncertu. Nagrod g own dla zwyci zcy programu b dzie udzia w konkursie Debiuty podczas Krajowego Festiwalu Polskiej Piosenki w Opolu
19:10

Informacje kulturalne
Przegl d najwa niejszych wydarze kulturalnych. Podro po wystawach kinach teatrach a tak e rozmowy i opinie czo owych postaci ze wiata kultury
19:30

Wiadomo ci
Codzienny przegl d najwa niejszych informacji z Polski i ze wiata. W serwisie omawiane s kluczowe wydarzenia dnia w rod ktorych znajduj si sprawy polityczne gospodarcze spo eczne i sportowe. Program jest nadawany na ywo
TVPOLONIA
20:05

Pogoda
Codzienny serwis informacyjny z prognoz pogody nadawany po Wiadomo ciach po udniowych Wiadomo ciach porannych i popo udniowych po Teleexpressie i po g ownym wydaniu Wiadomo ci. Prognoz pogody w TVP prezentuj m.in. Aleksandra Kostka Waldemar Dolecki Marzena S upkowska Monika Andrzejczak i Ziemowit P dziwiatr
20:10

Sport
Program podsumowuj cy najwa niejsze wydarzenia sportowe ze szczegolnym naciskiem na osi gni cia polskich zawodnikow i reprezentacji w ro nych dyscyplinach. Pojawi si informacje o wa nych rozgrywkach i zawodach organizowanych w Polsce i na wiecie. Redakcja najwi cej miejsca po wi ca dyscyplinom sportowym popularnym w rod Polakow m.in. pi ce no nej i siatkowce ale nie zabraknie mniej popularnych konkurencji i sportow zimowych
20:20

Dom pod Dwoma Or ami
Trwa mordercza podro wysiedlonych Polakow w g b Zwi zku Radzieckiego. Podczas prze adunku na stacji Zbyszek zostaje zwerbowany do pracy przez sowieckich o nierzy. Transport z jego matk odje d a. Zbyszek maj c szans na ucieczk decyduje si porzuci Zofi i rodze stwo. Natomiast w Bresalu Karl jak dawniej sp dza czas ze swoimi kolegami teraz cz onkami Gestapo. Na jednym ze spotka ogl da film z rozstrzelania wi niow skazanych na mier . Jest wstrz ni ty jak szybko si tym znudzi cho wiedzia e to prawdziwa mier . Karl o wiadcza si Marii i zostaje przyj ty. Wkrotce jednak miasto zostaje og oszone twierdz i nazywane Festung Breslau. W rod zabezpieczanych przez komisj Grundmanna dzie pojawiaj si skrzynie pe ne z otych z bow przywiezione z Auschwitz jako tajny depozyt Gestapo. Karl w porozumieniu z SS opracowuje plan ukrycia z ota i dzie sztuki wielkiej warto ci w podziemnych skrytkach w gorach
21:15

Moja krew
Igor jest zawodowym bokserem. Doznaje na ringu powa nej kontuzji i dowiaduje si e musi zako czy karier . Dochodzi do wniosku e powinien zostawi po sobie jaki lad
22:55

Muzyczne naj
Agnieszka Osiecka. Przypomnimy najwi ksze przeboje znanych artystow polskiej sceny rozrywkowej. Wybor tekstow zostanie dokonany przekrojowo aby pokaza przy okazji tworczo ci danego artysty tak e to jak zmienia a si polska piosenka przez lata. Przeboje poszczegolnych wykonawcow wesz y ju do kanonu polskiej muzyki rozrywkowej i s wiadectwem tego jak wspania ych artystow go cili my w naszych domach dzi ki Telewizji Polskiej. Poza warto ci rozrywkow cykl ma rownie walor edukacyjny. Ocali od zapomnienia kawa historii muzyki rozrywkowej a wi c i polskiej kultury
23:30

Polacy to wiedz
Quiz ktory wymaga od uczestnikow podejmowania trafnych decyzji i wykazywania si wiedz a w niektorych przypadkach tak e umiej tno ci wspo pracy z rywalami. Obejmuje dziesi odcinkow okraszonych rozmowami o podro ach i przygodach uczestnikow turnieju. Maksymalna nagroda do zdobycia to 20 400 z otych. W ka dym odcinku rownocze nie pojawia si czterech graczy rywalizuj cych o g own wygran . Telewidzowie mog na bie co kibicowa swoim faworytom w social mediach TVP Polonia oraz na fanpageu teleturnieju
Activate Live-Chat