OTR
Date
<
May 2023
>
Mo
Tu
We
Th
Fr
Sa
Su
29
30
31
 
 
 
 
Station

TVPOLONIA
TVPOLONIA
00:00

Midnight News
00:35

M jak mi o
Werner zmienia si w w. Miko aja i rozdaje kolejne prezenty. W ci gu dnia kolegom z kancelarii a wieczorem Poli. Prawnik pomaga rownie Weronice. Kobieta wyznaje e poroni a. Po pracy Adam spotyka przypadkiem Sylwi . Spotkanie prowadzi do romansu. Magda w ko cu si prze amuje i sp dza nami tn noc z m em. Ostatecznie wybacza mu zdrad . Budzy scy organizuj w Siedlisku miko ajki dla Nadii. Dziewczynka pragnie jednak tylko powrotu rodzicow. Tymczasem z Ukrainy nap ywa w ko cu dobra wiadomo . Trwaj negocjacje w sprawie uwolnienia je cow w rod ktorych jest ojciec ma ej. Andrzej odkrywa e Julia straci a prac . Spotyka si z jej szefem Rotkiewiczem. Ten na pro b Budzy skiego cofa zwolnienie. Sp aca tym zaci gni ty przed laty u kolegi d ug. Gdy Malicka wraca do kancelarii Sylwia ukrywa przed ni fakt e pomog jej Budzy ski
01:30

Wiadomo ci
Codzienny przegl d najwa niejszych informacji z Polski i ze wiata. W serwisie omawiane s kluczowe wydarzenia dnia w rod ktorych znajduj si sprawy polityczne gospodarcze spo eczne i sportowe. Program jest nadawany na ywo
02:00

Pogoda
Codzienny serwis informacyjny z prognoz pogody nadawany po Wiadomo ciach po udniowych Wiadomo ciach porannych i popo udniowych po Teleexpressie i po g ownym wydaniu Wiadomo ci. Prognoz pogody w TVP prezentuj m.in. Aleksandra Kostka Waldemar Dolecki Marzena S upkowska Monika Andrzejczak i Ziemowit P dziwiatr
02:03

Sport
Program podsumowuj cy najwa niejsze wydarzenia sportowe ze szczegolnym naciskiem na osi gni cia polskich zawodnikow i reprezentacji w ro nych dyscyplinach. Pojawi si informacje o wa nych rozgrywkach i zawodach organizowanych w Polsce i na wiecie. Redakcja najwi cej miejsca po wi ca dyscyplinom sportowym popularnym w rod Polakow m.in. pi ce no nej i siatkowce ale nie zabraknie mniej popularnych konkurencji i sportow zimowych
02:10

Blondynka
Dobre i z e wiadomo ci. Do Majakow przyje d a Jagna z Antkiem synkiem kobiety ktor spotka a w centrum onkologii. Ch opiec poznaje uroki Podlasia i lokaln spo eczno . Zaprzyja nia si z Dorci ktora ukrywa si w domu doktora przed opiek spo eczn . Atmosfera zag szcza si woko Oksany. Kr plotki e masa ystka przyjecha a do Majakow po to by odnale ko ci swojego dziadka - Krwawego Wasyla bojownika UPA. Urz dniczki z domu opieki odkrywaj e u doktora Fusa ukrywa si Dorcia. Doktor wyci ga z szafy star my liwsk trzelb i proba przej cia dziewczynki ko czy si strzelanin . Dorcia wykorzystuj c zamieszanie ucieka. Po chrzcie ma ego Augu cika szuka jej ca a wie . Tylko Jagna Sylwia i Felczerowa s dziwnie spokojne. Dorcia znalaz a schronienie u Felczerowej w a nie. Spokoj w lecznicy burzy wiadomo o tym e matka Antka b dzie mia a kolejn operacj . Jej stan jest ci ki. Jagna musi wraca do Warszawy. Antek zostanie w Majakach
03:00

Blondynka
Dom na ko ciach. W Majakach poruszenie. Zapowiada si huczne otwarcie Domu Weselnego Samanta. Traczyk dwoi si i troi eby wszystko posz o jak nale y i eby nie wyda a si tajemnica ko ci ukrytych w fundamentach. Probuje kupi milczenie Sylwii zwalniaj c z aresztu Bondyr . Sylwia milczy ale nieoczekiwanie tajemnic wyjawia Matwiejczuk. Jakby tego by o ma o przy okazji przygotowa wojt wchodzi w konflikt z Kiziorem. Wyrzuca go z roboty co oznacza e nie b dzie kupowa od niego bimbru. Zemsta Kiziora b dzie bolesna. Narastaj konflikty woko drogi ekspresowej. Spo eczno Majakow znowu jest podzielona od ywaj stare konflikty. Jagna wyje d a do Warszawy by wesprze chor matk Antka w czasie operacji. Ch opiec zostaje w Majakch. Z rosyjskiego aresztu wraca Kris. Sylwia jest wniebowzi ta. Tymczasem w le niczowce Augu cikow konsternacja kto ukrad zabytkowego fiata
03:50

Taka to robota czyli kabaretowy przegl d zawodow
Nauczyciel. Cyklu pokazuj cy widzom jak wspo cze ni arty ci kabaretowi postrzegali i postrzegaj ro ne zawody jak przedstawiaj swoich rodakow w pracy ktore zawody s najbardziej kabaretogenne ktore ciesz si najwi ksz popularno ci w rod artystow. W odcinku skecze o nauczycielach
04:50

Gwiazdozbior TVP Rozrywka
Polska poezja w piosence. W odcinku Gwiazdozbioru prowadz cy Maria Szab owska i Jaros aw Wasik b d rozmawia o polskiej poezji ktor mo na us ysze w piosenkach naszych rodzimych artystow. Poezja chocia by Juliana Tuwima to nie tylkowiersze ale w a nie wspaniale za piewana poezja m.in. przez Ew Demarczyk Marka Grechut Czes awa Niemena. Pojawi si tak e tematy zwi zane m.in. z poezj Adama Mickiewicza Cypriana Kamila Norwida Wis awy Szymborskiej Edwarda Stachury
05:20

Zoom Polonii
Program omawia zagadnienia interesuj ce dla Polakow mieszkaj cych poza granicami ojczyzny przybli a bie ce wydarzenia kulturalne
05:30

Midnight News
TVPOLONIA
06:00

Giganci nauki
Kalendarze i rachuba czasu. Na pocz tku czas odmierzany by ruchem s o ca fazami ksi yca i wylewami Nilu. Po niej ludzko nauczy a si opisywa go w formie kalendarzy. W tym wydaniu historia ro nych systemow liczenia czasu zegary oraz kalendarze
06:50

Zmiennicy
Warszawski cznik. W rod pasa erow samolotu z Bangkoku ktorzy czekaj na odpraw celn znajduje si Krashan ze swoim towarem. Poniewa tego dnia jest wzmo ona kontrola nawi zuje kontakt ze stra akiem Ku midrem a eby mu pomog wynie trefny baga z lotniska. Umawia si w hotelu. W tym czasie w Warszawie trwa akcja profilaktyczna MO skierowana przeciwko panienkom ktore okradaj swoich klientow. Stra ak Ku mider zorientowawszy si co zawiera baga Krashana chce otrzyma poka n dol za swoj pomoc. Podczas pertraktacji do motelu wkracza milicja. Ku mider ukrywa trefny towar na dzia kach w ulu a Krashan przygotowane dewizy trzyma przy sobie. Obaj z czeni wspolnymi interesami korzystaj z taxi 1313 z Jackiem za kierownic . Tymczasem w domu Koniuszkow syn Marian niespodziewanie i ku zaskoczeniu rodzicow nabiera apetytu na przyniesiony przez dzia kowiczk dopiero co zebrany miod
08:00

30 lat dooko a wiata czyli jubileusz TVP Polonia
Koncert galowy z okazji 30-lecia powstania TVP Polonia. Podczas tej uroczystej gali przybli ymy histori powstawania TVP Polonia przypominaj c postaci ktore mia y na to ogromny wp yw wspomnimy o najwa niejszych Polakach ktorzy wywarli wp yw na losy wiata po czymy si z Polakami na ca ym wiecie. O opraw muzyczn zadba Kukla Band pod dyrekcj Zygmunta Kukli. Wydarzenie bogato zilustrowane materia ami filmowymi. Oprocz wspomnie informacji i wzruszaj cej muzyki b dziemy rozmawia z zaproszonymi na gal wybitnymi postaciami ze wiata kultury. W rod Artystow zobaczymy przedstawicieli tych ktorzy uzyskali przyznawany od dwudziestu lat przez TVP Polonia tytu Artysta bez Granic oraz tych ktorzy wielokrotnie brali udzia w najwa niejszych uroczysto ciach
08:40

Doktor Murek
Doktor Murek wskutek intryg traci posad w ma omiasteczkowym magistracie. Wyje d a do Warszawy gdzie ima si ro nych zaj by w ko cu nawi za wspo prac z band Czarnego Kazika
10:20

Ziarno
Salon pi kno ci. Odcinek oparty na Ewangelii: Mt 28 16 - 20 - JEZUS UKAZUJE SI UCZNIOM - Ostatni rozkaz - Uroczysto Wniebowst pienia.WEZWANIE DZISIEJSZEJ EWANGELII SPRAWI O E KARINA POSTANOWI A DOBRZE SI PRZYGOTOWA . KU ZDUMIENIU PRZYJACIÓ EK ZAMIAST WSPÓLNIEJ ZABAWY WYBIERA LEKTUR TOMASZA Z AKWINU. NA SZCZ CIE KSI DZ ADAM SZYBKO SI ORIENTUJE O CO W TYM WSZYSTKIM CHODZI
10:50

S owo na niedziel
Tajemnicza mapa Jezusa czyli o niewys uchanych modlitwach. Nasze niewys uchane modlitwy s jak pytanie o krolestwo Izraela. Pan Jezus mowi: A mo e spojrzymy na to o co prosisz inaczej Czy zgodzisz si przyj moj punkt widzenia i moje zaproszenie Czy pozwolisz si poprowadzi Czy zaufasz mi e je li nie wys uchuj twej modlitwy to dlatego e wskazuj ci co lepszego co wi kszego
11:00

Transmisja mszy wi tej
Transmisja mszy wi tej. W Ko ciele katolickim obrz dku aci skiego mo na wyro ni cz przygotowawcz mszy oraz w a ciwe sprawowanie ofiary. Podczas nabo e stwa celebrowanego w rycie zwyczajnym po obrz dach wst pnych nast puje liturgia s owa podczas ktorej odczytane zostaj fragmenty Pisma wi tego a kap an odprawiaj cy nabo e stwo wyg asza kazanie. Nast pnie wierni przyst puj do Eucharystii. Po liturgii eucharystycznej kap an udziela wiernym b ogos awie stwa
TVPOLONIA
13:30

Polki w Gruzji
Reporta ktorego bohaterkami s niezwyk e Polki mieszkaj ce w Gruzji. Dziennikarka TVP Polonia Paulina Dra ba - Kami ska poznaje ten kraj z perspektywy ycia prywatnego i zawodowego swoich bohaterek. Polki w Gruzji dzia aj pr nie zarowno w bran y turystycznej - osi gaj c sukcesy kontynuuj i rozwijaj karier naukow - badaj c Kaukaz a zainspirowane gruzi sk kultur - t umacz tworz i dokumentuj . W reporta u przedstawiono cztery ro ne kobiety - ka da ma swoj histori swoje pasje zainteresowania i misj - bo cho mieszkaj za granic krzewi tam polsk kultur i tradycj . Odwiedzimy dwa najwi ksze gruzi skie miasta - stolic Tibilisi gdzie mieszkaj trzy nasze bohaterki jak i Kutaisi drugie co do wielko ci i jedno z dziesi ciu najstarszych miast w Europie. Pokazana jest Gruzja oczami i historiami bohaterek. A ka da z nich jest niezwyk a
13:55

Muzyczne naj
Andrzej Zaucha. Przypominamy najwi ksze przeboje znanych artystow polskiej sceny rozrywkowej. Wybor tekstow zostanie dokonany przekrojowo aby pokaza przy okazji tworczo ci danego artysty tak e to jak zmienia a si polska piosenka przez lata. Przeboje poszczegolnych wykonawcow wesz y ju do kanonu polskiej muzyki rozrywkowej i s wiadectwem tego jak wspania ych artystow go cili my w naszych domach dzi ki Telewizji Polskiej. Poza warto ci rozrywkow cykl ma rownie walor edukacyjny. Ocali od zapomnienia kawa historii polskiej muzyki rozrywkowej a wi c i polskiej kultury
14:15

Zmiennicy
Fartowny dzie. Podczas pogoni za ekspresem Krashan wyci ga bro . Korzystaj c z jego nieuwagi Jacek ucieka. Krashan i Ku mider jad dalej ale wkrotce zostaj uj ci przez milicj . Nie wiadomo jednak co zrobili z pieni dzmi. Taksowk je dzi teraz Kasia. Wiezie pani Koniuszkow a po niej zapomina zabra z wozu swoj prawdziwy dowod. Jacek znajduje w skrytce dokumenty i odwozi do jej domu. Zostaje przyj ty przez rodzicow dziewczyny jako kandydat na m a i umawia si z Kasi na randk . eby spotkanie mog o doj do skutku Kasia prosi Mariana Koniuszk by je dzi za ni ca niedziel
15:20

Studio Kultura - niedziela z..
Robertem Gli skim. Re yser ktory nie stroni od artystycznych jak je nazwa skokow w bok - od filmu do teatru nauczania malarstwa i rysunku. Twierdzi e od zawsze interesuje go cz owiek jego uczucia my li l ki i wydaje si e ta dewiza przy wieca ca ej jego tworczo ci. Bohaterem Niedzieli z... jest Robert Gli ski
16:00

Wojciech Cejrowski - boso przez wiat
Nowa Gwinea 1969. W drugiej cz ci programu po wi conego wyprawie Stanis awaSzwarc - Bronikowskiego na Now Gwine Wojciech Cejrowski opowieo dalekiej od naszych romantycznych wyobra e monotonii ycia w tropikach. Poznamy codzienne zaj cia Papuasow ich niezwyk e obyczaje tradycje i wi ta kultur i sztuk (m. in. malowid a rze by maski totemy muzyk ). Nie zabraknie interesuj cych polonikow zobaczymy m. in. prac polskiego misjonarza
16:30

Polacy to wiedz
Quiz ktory wymaga od uczestnikow podejmowania trafnych decyzji i wykazywania si wiedz a w niektorych przypadkach tak e umiej tno ci wspo pracy z rywalami. Obejmuje dziesi odcinkow okraszonych rozmowami o podro ach i przygodach uczestnikow turnieju. Maksymalna nagroda do zdobycia to 20 400 z otych. W ka dym odcinku rownocze nie pojawia si czterech graczy rywalizuj cych o g own wygran . Telewidzowie mog na bie co kibicowa swoim faworytom w social mediach TVP Polonia oraz na fanpageu teleturnieju
17:00

Teleexpress
Serwis informacyjny nadawany codziennie na ywo prezentuj cy bie ce wydarzenia wiadomo ci kulturalne oraz ciekawostki z kraju i ze wiata. Teleexpress jest najstarszym obecnie istniej cym ogolnopolskim programem informacyjnym. Po raz pierwszy pojawi si na antenie 26 czerwca 1986 roku wydanie prowadzi Wojciech Mazurkiewicz. W 2011 roku redakcja programu zosta a odznaczona srebrnym medalem Za Zas ugi dla Po arnictwa
17:25

M jak mi o
Jagoda znajduje notes Tadeusza z opisami jego kochanek. da od ukochanego wyja nie . W ich zwi zku wybucha kolejny kryzys bo Kiemlicza odwiedza nagle dawna narzeczona Ola. Dziewczyna wyznaje e m znowu j porzuci . Sadownik od razu proponuje jej pomoc. Ewa wci okazuje w pracy niech Marii. Pop awsk doprowadza nawet do ez z o liwymi komentarzami. Dla Artura doktor Kalinowska jest za to nadzwyczajnie mi a a w ko cu otwarcie proponuje koledze romans. Tymczasem Maja zdradza Marii e jej zwi zek z Tomaszem nie ma ju szans. Rogowska nak ania j do flirtu z nowym s siadem Danielem. Po niej przyjacio ka jednak aniewsk ostrzega. Odkrywa bowiem e m czyzna mo e by kryminalist . Kisielowa k oci si z Modrym i Barbar . Uparcie wtr ca si do ich pracy nad scenariuszem sztuki ktor maj wystawi okoliczni mieszka cy
18:20

Ja to mam szcz cie! - ulubione skecze
Program przedstawia najzabawniejsze sceny z serialu komediowego Ja to mam szcz cie! opowiadaj cego o perypetiach rodziny Polakow w ktorej tward r k rz dzi Joanna z zawodu piel gniarka. Jej m Jerzy pracuje jako deweloper. W domu jest troje dzieci: Ela - corka Joanny z poprzedniego zwi zku syn Jerzego oraz 8-letnia Zosia corka Jerzego i Joanny. W wychowaniu dzieci uczestnicz tak e by a ona Jerzego i by y m Joanny. Swoje trzy grosze wtr caj te dziadkowie: rodzice Joanny oraz pe na temperamentu kochaj ca ycie matka Jerzego
18:35

Co dalej
Cykl nagrywany w wybranym wn trzu Muzeum Powstania Warszawskiego. Poruszane s tematy dotycz ce niepokojow naszych czasow. W centrum uwagi refleksja nad zjawiskami kulturowo - cywilizacyjnymi. Kryzys globalizacji m.in: wi kszo produkcji farmaceutycznej znajduje si w Chinach. Czy nie nale a oby zrewidowa europejskiej polityki farmaceutycznej Dotyczy to tak e wielu innych dziedzin produkcji gdzie Chiny s kluczowym dostawc lub poddostawc . Program z udzia em go ci prowadz na zmian : Piotr Gociek i Mateusz Bosak. W rod go ci: socjolodzy my liciele publicy ci futurolodzy itd. czenie poprzez komunikator internetowy np. Skypea
19:10

Informacje kulturalne
Przegl d najwa niejszych wydarze kulturalnych. Podro po wystawach kinach teatrach a tak e rozmowy i opinie czo owych postaci ze wiata kultury
19:30

Wiadomo ci
Codzienny przegl d najwa niejszych informacji z Polski i ze wiata. W serwisie omawiane s kluczowe wydarzenia dnia w rod ktorych znajduj si sprawy polityczne gospodarcze spo eczne i sportowe. Program jest nadawany na ywo
TVPOLONIA
20:05

Pogoda
Codzienny serwis informacyjny z prognoz pogody nadawany po Wiadomo ciach po udniowych Wiadomo ciach porannych i popo udniowych po Teleexpressie i po g ownym wydaniu Wiadomo ci. Prognoz pogody w TVP prezentuj m.in. Aleksandra Kostka Waldemar Dolecki Marzena S upkowska Monika Andrzejczak i Ziemowit P dziwiatr
20:10

Sport
Program podsumowuj cy najwa niejsze wydarzenia sportowe ze szczegolnym naciskiem na osi gni cia polskich zawodnikow i reprezentacji w ro nych dyscyplinach. Pojawi si informacje o wa nych rozgrywkach i zawodach organizowanych w Polsce i na wiecie. Redakcja najwi cej miejsca po wi ca dyscyplinom sportowym popularnym w rod Polakow m.in. pi ce no nej i siatkowce ale nie zabraknie mniej popularnych konkurencji i sportow zimowych
20:20

Komisarz Alex
Dziewczyny na sprzeda. W pobli u podmiejskiej drogi znaleziono cia o niezidentyfikowanego m czyzny. Wygl da jakby zosta potr cony przez samochod jednak przeprowadzona analiza obra e wykazuje e to by o zabojstwo
21:15

Teatr Telewizji
Apollo z Bellac. Teatr Telewizji od pocz tku dzia alno ci w 1953 roku wyprodukowa ponad 4 tysi ce spektakli. Pocz tkowo przedstawienia nadawane by y na ywo ze studia telewizyjnego
22:30

Najwi ksze przeboje
Zdzis awa So nicka. Cykl programow prezentuj cych najwi ksze przeboje niezapomnianych artystow polskiej muzyki rozrywkowej. W tym odcinku przypomnimy piosenki Zdzis awy So nickiej
23:25

S ownik [email protected
Edukacyjny talk-show po wi cony kulturze j zyka polskiego. Program niezwykle ceniony i lubiany szczegolnie przez polonijnych dziennikarzy i nauczycieli polskich szko za granic realizowany we wspo pracy z Wydzia em Polonistyki Uniwersytetu Wroc awskiego Uczestnicy widzowie rozsiani po wiecie za po rednictwem Internetu (Skypea) cz si ze studiem. Niezwykle lubiany ekspert wielka osobowo telewizyjna - prof. Jan Miodek rozwiewa w tpliwo ci udziela minilekcji poprawnej polszczyzny. Widzowie dzi ki S ownikowi [email protected] na bie co zapoznaj si ze zmianami zachodz cymi w j zyku polskim
Activate Live-Chat