OTR
Date
<
May 2023
>
Mo
Tu
We
Th
Fr
Sa
Su
29
30
31
 
 
 
 
Station

TVPOLONIA
TVPOLONIA
00:00

Midnight News
00:35

M jak mi o
Jagoda znajduje notes Tadeusza z opisami jego kochanek. da od ukochanego wyja nie . W ich zwi zku wybucha kolejny kryzys bo Kiemlicza odwiedza nagle dawna narzeczona Ola. Dziewczyna wyznaje e m znowu j porzuci . Sadownik od razu proponuje jej pomoc. Ewa wci okazuje w pracy niech Marii. Pop awsk doprowadza nawet do ez z o liwymi komentarzami. Dla Artura doktor Kalinowska jest za to nadzwyczajnie mi a a w ko cu otwarcie proponuje koledze romans. Tymczasem Maja zdradza Marii e jej zwi zek z Tomaszem nie ma ju szans. Rogowska nak ania j do flirtu z nowym s siadem Danielem. Po niej przyjacio ka jednak aniewsk ostrzega. Odkrywa bowiem e m czyzna mo e by kryminalist . Kisielowa k oci si z Modrym i Barbar . Uparcie wtr ca si do ich pracy nad scenariuszem sztuki ktor maj wystawi okoliczni mieszka cy
01:30

Wiadomo ci
Codzienny przegl d najwa niejszych informacji z Polski i ze wiata. W serwisie omawiane s kluczowe wydarzenia dnia w rod ktorych znajduj si sprawy polityczne gospodarcze spo eczne i sportowe. Program jest nadawany na ywo
02:00

Pogoda
Codzienny serwis informacyjny z prognoz pogody nadawany po Wiadomo ciach po udniowych Wiadomo ciach porannych i popo udniowych po Teleexpressie i po g ownym wydaniu Wiadomo ci. Prognoz pogody w TVP prezentuj m.in. Aleksandra Kostka Waldemar Dolecki Marzena S upkowska Monika Andrzejczak i Ziemowit P dziwiatr
02:03

Sport
Program podsumowuj cy najwa niejsze wydarzenia sportowe ze szczegolnym naciskiem na osi gni cia polskich zawodnikow i reprezentacji w ro nych dyscyplinach. Pojawi si informacje o wa nych rozgrywkach i zawodach organizowanych w Polsce i na wiecie. Redakcja najwi cej miejsca po wi ca dyscyplinom sportowym popularnym w rod Polakow m.in. pi ce no nej i siatkowce ale nie zabraknie mniej popularnych konkurencji i sportow zimowych
02:10

Moja krew
Igor jest zawodowym bokserem. Doznaje na ringu powa nej kontuzji i dowiaduje si e musi zako czy karier . Dochodzi do wniosku e powinien zostawi po sobie jaki lad
03:45

Muzyczne naj
Andrzej Zaucha. Przypominamy najwi ksze przeboje znanych artystow polskiej sceny rozrywkowej. Wybor tekstow zostanie dokonany przekrojowo aby pokaza przy okazji tworczo ci danego artysty tak e to jak zmienia a si polska piosenka przez lata. Przeboje poszczegolnych wykonawcow wesz y ju do kanonu polskiej muzyki rozrywkowej i s wiadectwem tego jak wspania ych artystow go cili my w naszych domach dzi ki Telewizji Polskiej. Poza warto ci rozrywkow cykl ma rownie walor edukacyjny. Ocali od zapomnienia kawa historii polskiej muzyki rozrywkowej a wi c i polskiej kultury
04:35

Kulturalni PL
Magazyn prezentuje najciekawsze wydarzenia kulturalne artystyczne i spo eczne z ycia Polonii. Prowadz cy program rozmawiaj z zaproszonymi go mi na temat aktualnych imprez rozrywkowych sportowych koncertow i wystaw z udzia em polskich artystow. Nie zabraknie tak e informacji o nowo ciach kinowych i wydawniczych
05:30

Midnight News
TVPOLONIA
06:00

Polacy to wiedz
Quiz ktory wymaga od uczestnikow podejmowania trafnych decyzji i wykazywania si wiedz a w niektorych przypadkach tak e umiej tno ci wspo pracy z rywalami. Obejmuje dziesi odcinkow okraszonych rozmowami o podro ach i przygodach uczestnikow turnieju. Maksymalna nagroda do zdobycia to 20 400 z otych. W ka dym odcinku rownocze nie pojawia si czterech graczy rywalizuj cych o g own wygran . Telewidzowie mog na bie co kibicowa swoim faworytom w social mediach TVP Polonia oraz na fanpageu teleturnieju
06:30

Modlitwa o pokoj
Reporta o dzia aniach prowadzonych w ostatnich miesi cach na rzecz Ukrainy i Ukrai cow w gminie Ceg ow oraz o roli wsparcia duchowego i modlitwy dla osob g boko do wiadczonych przez wojn i jej skutki. Punktem wyj cia do reporta u jest ekumeniczna droga krzy owa. W programie wyst pi ksi a i wierni z Ko cio a Starokatolickiego Mariawitow w RP oraz Ko cio a rzymskokatolickiego a tak e Ukrai cy mieszkaj cy w gminie Ceg ow
06:50

Kalendarium powstania styczniowego 1863
Celem cyklu jest przypomnienie wydarze do ktorych dosz o przed 160 laty a zwi zanych z wybuchem powstania styczniowego - najwi kszego zrywu niepodleg o ciowego Polakow w okresie zaborow
07:00

Smaki wiata
Po iberyjsku. Projekt jest kontynuacj lubianego cyklu cz cego tematyk kulinarn z popularyzacj wiedzy na temat innych krajow i kultur. W tej ods onie mistrzyni kuchni Adriana Marczewska - (m.in. znana z Pytania na niadanie) przemierzy Po wysep Iberyjski w poszukiwaniu nie tylko jego smakow. Ada podro uje po najbarwniejszym miastach i regionach Po wyspu od Madrytu po Gibraltar. Jest to znakomita okazja by pozna tajniki pysznej po udniowej kuchni a jednocze nie zwiedzi pi kne miejsca bogate w zabytki wielu kultur. Szczegolnie interesuj cym w tkiem wydaj si arabskie wp ywy na ten region do ktorych prowadz ca ma wielk s abo zw aszcza pod k tem kulinarnych upodoba . Tym razem celem kulinarnej wyprawy jest Kordoba
07:30

Pytanie na niadanie - pobudka
Program na ywo prowadzony przez pary znanych osob. Zapraszani do studia ludzie znani z ycia publicznego dziel si do wiadczeniami a eksperci odpowiadaj na pytania widzow. Pytanie na niadanie to swoiste kompendium wiedzy o przyzwyczajeniach ro nicach w postrzeganiu otaczaj cej rzeczywisto ci i sposobach bycia
07:55

Pytanie na niadanie
Poranny magazyn Pytanie na niadanie jest nadawany na ywo. Ma charakter lifestylowy i kulturalny. Znajdziemy w nim rekomendacje kulturalne rozrywkowe a tak e poradnictwo do ktorego zapraszamy najlepszych ekspertow: lekarzy prawnikow dietetykow psychologow socjologow i stylistow. Odpowiadamy na wszystkie pytania dotycz ce codziennego ycia ktore nurtuj naszych widzow. Tematy dotycz problemow medycznych prawnych psychologicznych hobby oraz stylu ycia
10:35

Panorama
G owny program informacyjny telewizyjnej Dwojki podsumowuj cy najwa niejsze wydarzenia minionego dnia w kraju i na wiecie
10:45

Pytanie na niadanie
Poranny magazyn Pytanie na niadanie jest nadawany na ywo. Ma charakter lifestylowy i kulturalny. Znajdziemy w nim rekomendacje kulturalne rozrywkowe a tak e poradnictwo do ktorego zapraszamy najlepszych ekspertow: lekarzy prawnikow dietetykow psychologow socjologow i stylistow. Odpowiadamy na wszystkie pytania dotycz ce codziennego ycia ktore nurtuj naszych widzow. Tematy dotycz problemow medycznych prawnych psychologicznych hobby oraz stylu ycia
11:10

Polonia Express
Program dotycz cy ycia Polakow w Stanach Zjednoczonych. B dzie mowa mi dzy innymi o dzia alno ci naukowcow biznesmenow i artystow z Polski o yciu kulturalnym i umys owym ameryka skiej Polonii
11:30

Barwy szcz cia
Renata i Marcin powoli docieraj si mieszkaj razem i s naprawd szcz liwi. Zapraszaj na kolacj na barce Dominik oraz Sebastiana. A na statku Kowalski ma wypadek. Wpada do wody i odkrywa e pod bark jest ukryte ludzkie cia o. Alicja i Artur zgadzaj si spe ni pro b El biety ale stawiaj ele skiej jeden warunek: by nie mowi a o ich umowie Ewie. Urszula widz c przypadkiem Chowa skiego na spacerze z bliskimi probuje dowiedzie si od Basi kim jest atrakcyjna blondynka u jego boku. Grzelakowa w ko cu domy la si e jej kole ance podoba si Artur. Cezary go ci w stadninie Hermana oraz dzieci z fundacji a przy okazji tak e Malwin oraz Emilk ktora uparcie probuje wyswata go z Natali . Finalnie biznesmen znow umawia si ze Zwole sk na kaw wbrew woli swojej matki
TVPOLONIA
12:00

Wiadomo ci
Codzienny przegl d najwa niejszych informacji z Polski i ze wiata. W serwisie omawiane s kluczowe wydarzenia dnia w rod ktorych znajduj si sprawy polityczne gospodarcze spo eczne i sportowe. Program jest nadawany na ywo
12:15

Komisarz Alex
Dziewczyny na sprzeda. W pobli u podmiejskiej drogi znaleziono cia o niezidentyfikowanego m czyzny. Wygl da jakby zosta potr cony przez samochod jednak przeprowadzona analiza obra e wykazuje e to by o zabojstwo
13:05

Sprawiedliwi
Wirtuoz. Wiosna 1943 roku. Na Pilnika zostaje wydany wyrok mierci. Stefan sk ada przysi g i wst puje w szeregi AK. Bierze udzia w pierwszej akcji - ma za zadanie zabi Pilnika
14:00

Teatr Telewizji
Apollo z Bellac. Teatr Telewizji od pocz tku dzia alno ci w 1953 roku wyprodukowa ponad 4 tysi ce spektakli. Pocz tkowo przedstawienia nadawane by y na ywo ze studia telewizyjnego
15:20

Figu Migu na planecie Czochras
Papugowanie. Niespodziewanie Migu zostaje bohaterem a zafascynowany nim Figu na laduje ka dy jego krok. Z tego wynika wiele zabawnych sytuacji. Ale czy od papugowania nie lepiej jest by sob Oprocz odpowiedzi na to pytanie dowiemy si tak e jak w j zyku migowym pokaza s owa: powtarza po kim na ladowa by sob
15:35

Zwierzaki Czytaki
Atrakcja kulinarna. Tytu owe zwierzaki to Rysia ruda kotka i Szymek szop pracz. Mieszkaj razem z Micha em ktory ma z nimi nie lada k opoty bowiem s niesforne i bardzo pomys owe. Ich szalone koncepcje i weso e usposobienie sprawiaj e nikt si nie nudzi a cisza w domu zapada jedynie wtedy gdy Micha zaczyna czyta swoim zwierzakom ksi ki. Micha zaprasza go ci i szuka inspiracji kulinarnych. Z pomoc jak zwykle przyjd mu zwierzaki
16:00

Korona krolow. Jagiellonowie
Jagie o wysy a ksi cia widrygie do Tatarow aby si dowiedzia czy Orda wspomo e Koron w ewentualnej wojnie z Zakonem. widrygie o ka e przekaza Ulrykowi e Jagie o szykuje si do wojny
16:30

Barwy szcz cia
Renata i Marcin powoli docieraj si mieszkaj razem i s naprawd szcz liwi. Zapraszaj na kolacj na barce Dominik oraz Sebastiana. A na statku Kowalski ma wypadek. Wpada do wody i odkrywa e pod bark jest ukryte ludzkie cia o. Alicja i Artur zgadzaj si spe ni pro b El biety ale stawiaj ele skiej jeden warunek: by nie mowi a o ich umowie Ewie. Urszula widz c przypadkiem Chowa skiego na spacerze z bliskimi probuje dowiedzie si od Basi kim jest atrakcyjna blondynka u jego boku. Grzelakowa w ko cu domy la si e jej kole ance podoba si Artur. Cezary go ci w stadninie Hermana oraz dzieci z fundacji a przy okazji tak e Malwin oraz Emilk ktora uparcie probuje wyswata go z Natali . Finalnie biznesmen znow umawia si ze Zwole sk na kaw wbrew woli swojej matki
17:00

Teleexpress
Serwis informacyjny nadawany codziennie na ywo prezentuj cy bie ce wydarzenia wiadomo ci kulturalne oraz ciekawostki z kraju i ze wiata. Teleexpress jest najstarszym obecnie istniej cym ogolnopolskim programem informacyjnym. Po raz pierwszy pojawi si na antenie 26 czerwca 1986 roku wydanie prowadzi Wojciech Mazurkiewicz. W 2011 roku redakcja programu zosta a odznaczona srebrnym medalem Za Zas ugi dla Po arnictwa
17:20

S ownik [email protected
Edukacyjny talk-show po wi cony kulturze j zyka polskiego. Program niezwykle ceniony i lubiany szczegolnie przez polonijnych dziennikarzy i nauczycieli polskich szko za granic realizowany we wspo pracy z Wydzia em Polonistyki Uniwersytetu Wroc awskiego Uczestnicy widzowie rozsiani po wiecie za po rednictwem Internetu (Skypea) cz si ze studiem. Niezwykle lubiany ekspert wielka osobowo telewizyjna - prof. Jan Miodek rozwiewa w tpliwo ci udziela minilekcji poprawnej polszczyzny. Widzowie dzi ki S ownikowi [email protected] na bie co zapoznaj si ze zmianami zachodz cymi w j zyku polskim
17:55

Kamperem po Po udniu
Takiego lata w Europie jeszcze nie by o! Ekipa programu Kamperem po po udniu w ko cu ruszy a na drugi brzeg Dunaju. Tym razem Karol Gnat i spo ka dotarli do upalnego Budapesztu. Po drodze jednak postanowili zatrzyma si na zamku w Wyszehradzie. To historyczne miejsce by o aren wa nych dla historii Polski i regionu wydarze o ktorych powiemy w programie. W tym odcinku poznacie wspania ych rodakow ktorzy cho z ro nych pokole z dum piel gnuj swoj polsko . Henryk - in ynier pomog naszym w gierskim przyjacio om odrestaurowa ich najwi ksze dzie o a Paulina zaciekle dba o to by mieszka cy stolicy W gier prowadzili zdrowy styl ycia
18:15

Polacy wiatu
Projekt trzynastu etiud filmowych przybli aj cych widzom sylwetki wybitnych polskich naukowcow yj cych w ro nych zak tkach wiata ktorzy swoj prac i odkryciami dali podstawy do rozwoju nauki. W krotkich filmach poznamy niezwyk e historie wybitnych Polakow ktorzy pomimo odleg o ci jaka ich dzieli a od ojczyzny sercem byli oddani Polsce ale swoim umys em i talentem s u yli innym narodom. Poczet polskich naukowcow otwiera sylwetka Marii Sk odowskiej - Curie podwojnej Noblistki
18:30

Informacje kulturalne
Przegl d najwa niejszych wydarze kulturalnych. Podro po wystawach kinach teatrach a tak e rozmowy i opinie czo owych postaci ze wiata kultury
18:45

Czym yje wiat
W programie b dzie mowa o najwa niejszych wydarzeniach i sprawach poruszaj cych spo ecze stwa w Europie i na wiecie. Pojawi si te ciekawostki i krotkie analizy
19:05

Gra s ow. Krzy owka
Teleturniej sprawdzaj cy wiedz oparty na formule krzy owki wykorzystuj cy nies abn c popularno tego typu gry umys owej oraz ch rywalizacji. W codziennej rozgrywce czworo uczestnikow zmierzy si ze sob by zdoby tytu finalisty dnia i uzyska mo liwo wzi cia udzia u w finale tygodnia. Zasady rozwi zywania zada umo liwiaj widzom szybkie i intuicyjne przyswojenie regu gry bez wzgl du na wiek i mo liwo ci percepcyjne a program ma lekk przyst pn formu opart na dowcipnym przewrotnym konstruowaniu hase
19:30

Wiadomo ci
Codzienny przegl d najwa niejszych informacji z Polski i ze wiata. W serwisie omawiane s kluczowe wydarzenia dnia w rod ktorych znajduj si sprawy polityczne gospodarcze spo eczne i sportowe. Program jest nadawany na ywo
TVPOLONIA
20:05

Pogoda
Codzienny serwis informacyjny z prognoz pogody nadawany po Wiadomo ciach po udniowych Wiadomo ciach porannych i popo udniowych po Teleexpressie i po g ownym wydaniu Wiadomo ci. Prognoz pogody w TVP prezentuj m.in. Aleksandra Kostka Waldemar Dolecki Marzena S upkowska Monika Andrzejczak i Ziemowit P dziwiatr
20:10

Sport
Program podsumowuj cy najwa niejsze wydarzenia sportowe ze szczegolnym naciskiem na osi gni cia polskich zawodnikow i reprezentacji w ro nych dyscyplinach. Pojawi si informacje o wa nych rozgrywkach i zawodach organizowanych w Polsce i na wiecie. Redakcja najwi cej miejsca po wi ca dyscyplinom sportowym popularnym w rod Polakow m.in. pi ce no nej i siatkowce ale nie zabraknie mniej popularnych konkurencji i sportow zimowych
20:20

Dom
Ponad 200 czwartkow. Basia trafia do szpitala. Talar usi uje ratowa przyjaciela nies usznie oskar onego o zabojstwo. Popada w konflikt z bratem Bronkiem. Wszystkie k opoty rekompensuje mu mi o Basi uwie czona lubem
22:05

Polonia 24
Program informacyjny skierowany do Polakow mieszkaj cych w kraju i za granic . Polonia 24 - to program informacyjno - publicystyczny koncentruj cy si woko problematyki polskiej i polonijnej. Prezentowane materia y s utrzymane w formule dynamicznego programu newsowego podzielonego na sekcje: stricte newsow polonijn (materia y ze wiata o tematyce polskiej i polonijnej) kulturaln i lifestylow gospodarcz . Ca o wzbogacaj sta e pozycje komentarzowe
22:35

Z archiwum i pami ci
Moja muzyka -. Audycja cykliczna ktorej bohaterami s znani ludzie ze wiata kultury. Bohaterem tego odcinka jest W odzimierz Korcz
23:15

30 lat dooko a wiata czyli jubileusz TVP Polonia
Koncert Galowy z okazji 30-lecia powstania TVP Polonia. Podczas tej uroczysto ci przybli ymy histori tworzenia TVP Polonia przypominaj c postaci z tym zwi zane. Wspominamy o najwa niejszych Polakach ktorzy wywarli wp yw na losy wiata b dziemy czy si z Polakami na ca ym wiecie. O opraw muzyczn zadba Kukla Band pod dyrekcj Zygmunta Kukli. Wydarzenie bogato ilustrowane materia ami filmowymi w ktorych opowiemy histori powstawania i zmian na przestrzeni lat TVP Polonia. Oprocz wspomnie informacji i wzruszaj cej muzyki b dziemy rozmawia z zaproszonymi na Gal wybitnymi postaciami ze wiata kultury zwi zanymi z Anten
23:30

Le niczowka
Artur zg asza zagini cie swojego samochodu ktory po yczy Beacie. Auto jest mu bardzo potrzebne bo razem z Edytk wybiera si do s du na rozpraw dotycz c opieki nad Bartusiem. W czasie przes uchani ch opca na jaw wychodzi e Krawczyk pocz tkowo p aci mu za udawanie sympatii. Konrad niespodziewanie dostaje od Beaty i Pauliny maile e le niczki bior urlop na danie. Janusz spotyka si z Nowackim i obiecuje mu dostarczy wszystkie szczego y dotycz ce kolejnego przerzutu narkotykow. Ma tylko jeden warunek
Activate Live-Chat