OTR
Date
<
May 2023
>
Mo
Tu
We
Th
Fr
Sa
Su
29
30
31
 
 
 
 
Station

TVPOLONIA
TVPOLONIA
00:00

Midnight News
00:35

Gra s ow. Krzy owka
Teleturniej sprawdzaj cy wiedz oparty na formule krzy owki wykorzystuj cy nies abn c popularno tego typu gry umys owej oraz ch rywalizacji. W codziennej rozgrywce czworo uczestnikow zmierzy si ze sob by zdoby tytu finalisty dnia i uzyska mo liwo wzi cia udzia u w finale tygodnia. Zasady rozwi zywania zada umo liwiaj widzom szybkie i intuicyjne przyswojenie regu gry bez wzgl du na wiek i mo liwo ci percepcyjne a program ma lekk przyst pn formu opart na dowcipnym przewrotnym konstruowaniu hase
01:00

Niezwyk e historie Bia o-Czerwonych
Ch opcy Stamma. Opowie o Feliksie Stammie - wyj tkowym trenerze polskich pi ciarzy i jego wychowankach
01:20

Polacy wiatu
Projekt trzynastu etiud filmowych przybli aj cych widzom sylwetki wybitnych polskich naukowcow yj cych w ro nych zak tkach wiata ktorzy swoj prac i odkryciami dali podstawy do rozwoju nauki. W krotkich filmach poznamy niezwyk e historie wybitnych Polakow ktorzy pomimo odleg o ci jaka ich dzieli a od ojczyzny sercem byli oddani Polsce ale swoim umys em i talentem s u yli innym narodom. Poczet polskich naukowcow otwiera sylwetka Marii Sk odowskiej - Curie podwojnej Noblistki
01:30

Wiadomo ci
Codzienny przegl d najwa niejszych informacji z Polski i ze wiata. W serwisie omawiane s kluczowe wydarzenia dnia w rod ktorych znajduj si sprawy polityczne gospodarcze spo eczne i sportowe. Program jest nadawany na ywo
02:00

Pogoda
Codzienny serwis informacyjny z prognoz pogody nadawany po Wiadomo ciach po udniowych Wiadomo ciach porannych i popo udniowych po Teleexpressie i po g ownym wydaniu Wiadomo ci. Prognoz pogody w TVP prezentuj m.in. Aleksandra Kostka Waldemar Dolecki Marzena S upkowska Monika Andrzejczak i Ziemowit P dziwiatr
02:10

Polonia 24
Program informacyjny skierowany do Polakow mieszkaj cych w kraju i za granic . Polonia 24 - to program informacyjno - publicystyczny koncentruj cy si woko problematyki polskiej i polonijnej. Prezentowane materia y s utrzymane w formule dynamicznego programu newsowego podzielonego na sekcje: stricte newsow polonijn (materia y ze wiata o tematyce polskiej i polonijnej) kulturaln i lifestylow gospodarcz . Ca o wzbogacaj sta e pozycje komentarzowe
02:40

Komisarz Alex
Dziewczyny na sprzeda. W pobli u podmiejskiej drogi znaleziono cia o niezidentyfikowanego m czyzny. Wygl da jakby zosta potr cony przez samochod jednak przeprowadzona analiza obra e wykazuje e to by o zabojstwo
03:30

Szansa na sukces. Opole 2023
Opolskie premiery XXI wieku. Formu a Szansy na sukces. Opole 2023 nawi zuje do pierwszego polskiego muzycznego show autorstwa El biety Skr tkowskiej. Dla ka dego debiutanta Marek Sierocki losuje utwor z listy piosenek wykonawcy goszcz cego w programie. Uczestnik wybiera rodzaj podk adu muzycznego i wykonuje utwor artysty ktory ocenia jego umiej tno ci wokalne. Laureaci poszczegolnych odcinkow zostan zaproszeni do fina owego koncertu. Nagrod g own dla zwyci zcy programu b dzie udzia w konkursie Debiuty podczas Krajowego Festiwalu Polskiej Piosenki w Opolu
04:25

Barwy szcz cia
Renata i Marcin powoli docieraj si mieszkaj razem i s naprawd szcz liwi. Zapraszaj na kolacj na barce Dominik oraz Sebastiana. A na statku Kowalski ma wypadek. Wpada do wody i odkrywa e pod bark jest ukryte ludzkie cia o. Alicja i Artur zgadzaj si spe ni pro b El biety ale stawiaj ele skiej jeden warunek: by nie mowi a o ich umowie Ewie. Urszula widz c przypadkiem Chowa skiego na spacerze z bliskimi probuje dowiedzie si od Basi kim jest atrakcyjna blondynka u jego boku. Grzelakowa w ko cu domy la si e jej kole ance podoba si Artur. Cezary go ci w stadninie Hermana oraz dzieci z fundacji a przy okazji tak e Malwin oraz Emilk ktora uparcie probuje wyswata go z Natali . Finalnie biznesmen znow umawia si ze Zwole sk na kaw wbrew woli swojej matki
04:55

30 lat dooko a wiata czyli jubileusz TVP Polonia
Koncert galowy z okazji 30-lecia powstania TVP Polonia. Podczas tej uroczystej gali przybli ymy histori powstawania TVP Polonia przypominaj c postaci ktore mia y na to ogromny wp yw wspomnimy o najwa niejszych Polakach ktorzy wywarli wp yw na losy wiata po czymy si z Polakami na ca ym wiecie. O opraw muzyczn zadba Kukla Band pod dyrekcj Zygmunta Kukli. Wydarzenie bogato zilustrowane materia ami filmowymi. Oprocz wspomnie informacji i wzruszaj cej muzyki b dziemy rozmawia z zaproszonymi na gal wybitnymi postaciami ze wiata kultury. W rod Artystow zobaczymy przedstawicieli tych ktorzy uzyskali przyznawany od dwudziestu lat przez TVP Polonia tytu Artysta bez Granic oraz tych ktorzy wielokrotnie brali udzia w najwa niejszych uroczysto ciach
05:30

Midnight News
TVPOLONIA
06:00

Polonia 24
Program informacyjny skierowany do Polakow mieszkaj cych w kraju i za granic . Polonia 24 - to program informacyjno - publicystyczny koncentruj cy si woko problematyki polskiej i polonijnej. Prezentowane materia y s utrzymane w formule dynamicznego programu newsowego podzielonego na sekcje: stricte newsow polonijn (materia y ze wiata o tematyce polskiej i polonijnej) kulturaln i lifestylow gospodarcz . Ca o wzbogacaj sta e pozycje komentarzowe
06:30

Anna Dymna - spotkajmy si
Robert Mielczarek. Program kierowany jest zarowno do osob niepe nosprawnych jak i pe nosprawnych. G ownym przes aniem audycji jest zbli enie tych dwoch wydawa oby si odr bnych wiatow. To intymna rozmowa z zaproszonymi przez Ann Dymn go mi w czasie ktorej b d poruszane tematy dotycz ce ka dego cz owieka takie jak mi o akceptacja samotno szcz cie wiara i nadzieja
07:00

Co dalej
Cykl nagrywany w wybranym wn trzu Muzeum Powstania Warszawskiego. Poruszane s tematy dotycz ce niepokojow naszych czasow. W centrum uwagi refleksja nad zjawiskami kulturowo - cywilizacyjnymi. Kryzys globalizacji m.in: wi kszo produkcji farmaceutycznej znajduje si w Chinach. Czy nie nale a oby zrewidowa europejskiej polityki farmaceutycznej Dotyczy to tak e wielu innych dziedzin produkcji gdzie Chiny s kluczowym dostawc lub poddostawc . Program z udzia em go ci prowadz na zmian : Piotr Gociek i Mateusz Bosak. W rod go ci: socjolodzy my liciele publicy ci futurolodzy itd. czenie poprzez komunikator internetowy np. Skypea
07:30

Pytanie na niadanie - pobudka
Program na ywo prowadzony przez pary znanych osob. Zapraszani do studia ludzie znani z ycia publicznego dziel si do wiadczeniami a eksperci odpowiadaj na pytania widzow. Pytanie na niadanie to swoiste kompendium wiedzy o przyzwyczajeniach ro nicach w postrzeganiu otaczaj cej rzeczywisto ci i sposobach bycia
07:55

Pytanie na niadanie
Poranny magazyn Pytanie na niadanie jest nadawany na ywo. Ma charakter lifestylowy i kulturalny. Znajdziemy w nim rekomendacje kulturalne rozrywkowe a tak e poradnictwo do ktorego zapraszamy najlepszych ekspertow: lekarzy prawnikow dietetykow psychologow socjologow i stylistow. Odpowiadamy na wszystkie pytania dotycz ce codziennego ycia ktore nurtuj naszych widzow. Tematy dotycz problemow medycznych prawnych psychologicznych hobby oraz stylu ycia
10:35

Panorama
G owny program informacyjny telewizyjnej Dwojki podsumowuj cy najwa niejsze wydarzenia minionego dnia w kraju i na wiecie
10:40

Pytanie na niadanie
Poranny magazyn Pytanie na niadanie jest nadawany na ywo. Ma charakter lifestylowy i kulturalny. Znajdziemy w nim rekomendacje kulturalne rozrywkowe a tak e poradnictwo do ktorego zapraszamy najlepszych ekspertow: lekarzy prawnikow dietetykow psychologow socjologow i stylistow. Odpowiadamy na wszystkie pytania dotycz ce codziennego ycia ktore nurtuj naszych widzow. Tematy dotycz problemow medycznych prawnych psychologicznych hobby oraz stylu ycia
11:10

Kamperem po Po udniu
Takiego lata w Europie jeszcze nie by o! Ekipa programu Kamperem po po udniu w ko cu ruszy a na drugi brzeg Dunaju. Tym razem Karol Gnat i spo ka dotarli do upalnego Budapesztu. Po drodze jednak postanowili zatrzyma si na zamku w Wyszehradzie. To historyczne miejsce by o aren wa nych dla historii Polski i regionu wydarze o ktorych powiemy w programie. W tym odcinku poznacie wspania ych rodakow ktorzy cho z ro nych pokole z dum piel gnuj swoj polsko . Henryk - in ynier pomog naszym w gierskim przyjacio om odrestaurowa ich najwi ksze dzie o a Paulina zaciekle dba o to by mieszka cy stolicy W gier prowadzili zdrowy styl ycia
11:30

Barwy szcz cia
Renata wyprowadza si od Marcina. Jest wzburzona znaleziskiem pod bark . Sebastian o ma o si nie utopi wraca my lami do wypadku sprzed lat co od razu niepokoi Dominik . Basia wspiera El biet gdy spotyka seniork na cmentarzu tu po pogrzebie jej m a. Aldona proponuje Ewie by kilka dni sp dzi a z Aleksem w Borkach. Wcze niej Grzelakowie maj niemi rozmow z Kuczm ktory po wyj ciu na wolno od razu zagl da do sklepiku z pretensjami o to e s siedzi wydali go policji i pos ali do wi zienia. Jowita zmusza Kuczm by po wiadczy jej niewinno przed kamer nagrywaj c filmik dla Sergiusza. Po niej dziewczyna wst puje do Feel Good by podzi kowa za pomoc Renacie a w finale umawia si z Celin ktora przekazuje jej materia y dotycz ce Kornela. Bro ska odkrywa e senior wroci po cichu do kraju i ma now ukochan - Karin
TVPOLONIA
12:00

Wiadomo ci
Codzienny przegl d najwa niejszych informacji z Polski i ze wiata. W serwisie omawiane s kluczowe wydarzenia dnia w rod ktorych znajduj si sprawy polityczne gospodarcze spo eczne i sportowe. Program jest nadawany na ywo
12:15

Dom
Ponad 200 czwartkow. Basia trafia do szpitala. Talar usi uje ratowa przyjaciela nies usznie oskar onego o zabojstwo. Popada w konflikt z bratem Bronkiem. Wszystkie k opoty rekompensuje mu mi o Basi uwie czona lubem
14:05

Giganci historii
Bitwa o Monte Cassino. o nierze! Bitwa 2. Korpusu Polskiego pod Monte Cassino przejdzie do historii. 22 dni bez przerwy pod ci kim ogniem w najtrudniejszych warunkach bytowania 7 dni zaci tego boju o niemieckie fortyfikacje oto wspania y wysi ek woli i po wi cenia waszego ktory nie ma wielu rownych nie tylko w historii tej wojny ale i w historii wiata - pisa 20 maja 1944 r. gen. W adys aw Anders do o nierzy 2. Korpusu. Dwa dni wcze niej polska flaga zosta a wywieszona na ruinach klasztoru na Monte Cassino. Polacy odnie li spektakularne zwyci stwo. Bitwa o Monte Cassino to jedna z najwi kszych batalii II wojny wiatowej na froncie zachodnim. Podczas trwaj cej po roku bitwy straty obu stron wynios y ponad 75 tysi cy o nierzy. W rod poleg ych by o tak e 923 o nierzy polskich. Ponad trzy tysi ce odnios o rany. Droga na Rzym zosta a otwarta
15:00

Wiadomo ci
Codzienny przegl d najwa niejszych informacji z Polski i ze wiata. W serwisie omawiane s kluczowe wydarzenia dnia w rod ktorych znajduj si sprawy polityczne gospodarcze spo eczne i sportowe. Program jest nadawany na ywo
15:15

Przystanek historia
Grupy Oporu Solidarni. Przystanek Historia to miejsca gdzie w sposob dynamiczny i otwarty na m odego odbiorc prowadzone s spotkania seminaria pokazy filmow prelekcje promocje wydawnictw IPN. Podobn zasad prezentacji wiedzy na temat polskiej historii ma kierowa si magazyn Przystanek Historia. Elementem podkre laj cym zwi zek z IPN b dzie odwo anie si do portalu internetowego rownie zatytu owanego Przystanek Historia
15:35

Przyjaciele Misia i Margolci
Filmowka. Do Margolci i Misia do czy grono ich przyjacio : zwariowany uczek u u zaczepny i zadziorny wiewior Wiktor niezwykle uzdolniona artystycznie paj czyca Talentula oraz ma a bardzo wra liwa muszka Bzyk. Wszyscy bohaterowie to zabawki mieszkaj ce w drewnianym domku ktory zosta wybudowany jako prezent dla wnukow przez ukochanego dziadka Eugeniusza. Opieku czy i czu y dziadek pod nieobecno dzieci opiekuje si wszystkimi maskotkami. Rozwi zuje ich problemy kiedy potrzeba s u y pomoc t umaczy podstawowe poj cia i zjawiska
15:45

Mrowki gor ! Sekretne ycie ro lin
Dziki zak tek. wiat przyrody kryje wiele tajemnic. Szalony ogrodnik podzieli si sekretami ycia ro lin i zwierz t. Pomog mu w tym ma e ale niezwykle po yteczne mrowki. Wspolnie opowiedz o popularnych ro linach podsun ciekawe pomys y i rozszyfruj sekrety przyrody. Poka jak zbudowa dom dla owadow i samodzielnie stworzy ogrod na parapecie
16:00

Korona krolow. Jagiellonowie
Branka. wiosna 1407. Anna z Goraja znika z Wawelu. Jej matka - Beata z Bo ego Daru (Karina Szafra ska) - rozpacza. Anna Cylejska (Milena Staszuk) zarz dza poszukiwania a Sofia (Julia ukowiak) tajemniczo si u miecha. El bieta (Katarzyna Dominiak) i Katarzyna (Aleksandra Sroka) Gorajskie wyjawiaj e ich siostra pojecha a do klasztoru klarysek w S czu. Na Wawel dociera wie o mierci Wielkiego Mistrza Konrada von Jungingena (Krzysztof Olchawa). Rozpoczyna si walka o w adz w Malborku. Jan Falkenberg (Robert Rozmus) ma list do papie a w ktorym wyjawia sekret Tr by. Bdzigost (Jakub Wieczorek) i Cio ek (Daniel Mosior) zdobywaj to pismo. Krol Jagie o (Sebastian Skocze ) poznaje wreszcie sekret Miko aja Tr by (Rados aw Pazura) i znajduje sposob by go ochroni . Zyndram (Maciej Raniszewski) probuje pogodzi si z Femk ( aneta Homa)
16:30

Barwy szcz cia
Renata wyprowadza si od Marcina. Jest wzburzona znaleziskiem pod bark . Sebastian o ma o si nie utopi wraca my lami do wypadku sprzed lat co od razu niepokoi Dominik . Basia wspiera El biet gdy spotyka seniork na cmentarzu tu po pogrzebie jej m a. Aldona proponuje Ewie by kilka dni sp dzi a z Aleksem w Borkach. Wcze niej Grzelakowie maj niemi rozmow z Kuczm ktory po wyj ciu na wolno od razu zagl da do sklepiku z pretensjami o to e s siedzi wydali go policji i pos ali do wi zienia. Jowita zmusza Kuczm by po wiadczy jej niewinno przed kamer nagrywaj c filmik dla Sergiusza. Po niej dziewczyna wst puje do Feel Good by podzi kowa za pomoc Renacie a w finale umawia si z Celin ktora przekazuje jej materia y dotycz ce Kornela. Bro ska odkrywa e senior wroci po cichu do kraju i ma now ukochan - Karin
17:00

Teleexpress
Serwis informacyjny nadawany codziennie na ywo prezentuj cy bie ce wydarzenia wiadomo ci kulturalne oraz ciekawostki z kraju i ze wiata. Teleexpress jest najstarszym obecnie istniej cym ogolnopolskim programem informacyjnym. Po raz pierwszy pojawi si na antenie 26 czerwca 1986 roku wydanie prowadzi Wojciech Mazurkiewicz. W 2011 roku redakcja programu zosta a odznaczona srebrnym medalem Za Zas ugi dla Po arnictwa
17:20

Studio Wschod
Zwi zek Socjalistycznych Republik Radzieckich istnia od 1922 roku i zosta rozwi zany na mocy deklaracji uchwalonej przez Rad Republik Najwy szej Rady ZSRR 26 grudnia 1991 roku. Pi tna cie radzieckich republik zwi zkowych sta o si suwerennymi pa stwami. Program jest po wi cony problemom i wyzwaniom z ktorymi musia y zmierzy si te kraje po rozpadzie wielkiego pa stwa socjalistycznego. B dzie mowa o przemianach politycznych gospodarczych spo ecznych i kulturalnych
17:55

Nad Niemnem - magazyn Polakow na Bia orusi
Program po wi cony yciu mniejszo ci polskiej na Bia orusi prezentuj cy wydarzenia kulturalne i spo eczne najwa niejsze dla mieszkaj cych tam Polakow. Autorzy docieraj do ludzi i miejsc zwi zanych z histori dawnej Rzeczypospolitej. Przewodnikiem po polskich cie kach na Bia orusi jest Aleksy Szota - krajoznawca historyk polskiej kultury sztuki i architektury. Widzowie w Polsce i na wiecie mog pozna warunki w ktorych yj Polacy za wschodni granic
18:10

Studio Lwow
Program przygotowywany przez polskich dziennikarzy mieszkaj cych we Lwowie przedstawia sytuacj spo eczn i polityczn oraz wydarzenia na Ukrainie z perspektywy yj cych tam Polakow. W programie pojawi si relacje z bie cych wydarze oraz informacje o tym co jest najwa niejsze dla mieszka cow Lwowa. B dzie mowa o sytuacji Polakow edukacji w polskich szko ach. Zostan poruszone zagadnienia zwi zane z polsk kultur oraz kwestie zwi zane z dbaniem o pami historyczn i o wa ne dla Polakow miejsca na Kresach
18:30

Informacje kulturalne
Przegl d najwa niejszych wydarze kulturalnych. Podro po wystawach kinach teatrach a tak e rozmowy i opinie czo owych postaci ze wiata kultury
18:45

Czym yje wiat
W programie b dzie mowa o najwa niejszych wydarzeniach i sprawach poruszaj cych spo ecze stwa w Europie i na wiecie. Pojawi si te ciekawostki i krotkie analizy
19:05

Gra s ow. Krzy owka
Teleturniej sprawdzaj cy wiedz oparty na formule krzy owki wykorzystuj cy nies abn c popularno tego typu gry umys owej oraz ch rywalizacji. W codziennej rozgrywce czworo uczestnikow zmierzy si ze sob by zdoby tytu finalisty dnia i uzyska mo liwo wzi cia udzia u w finale tygodnia. Zasady rozwi zywania zada umo liwiaj widzom szybkie i intuicyjne przyswojenie regu gry bez wzgl du na wiek i mo liwo ci percepcyjne a program ma lekk przyst pn formu opart na dowcipnym przewrotnym konstruowaniu hase
19:30

Wiadomo ci
Codzienny przegl d najwa niejszych informacji z Polski i ze wiata. W serwisie omawiane s kluczowe wydarzenia dnia w rod ktorych znajduj si sprawy polityczne gospodarcze spo eczne i sportowe. Program jest nadawany na ywo
TVPOLONIA
20:05

Pogoda
Codzienny serwis informacyjny z prognoz pogody nadawany po Wiadomo ciach po udniowych Wiadomo ciach porannych i popo udniowych po Teleexpressie i po g ownym wydaniu Wiadomo ci. Prognoz pogody w TVP prezentuj m.in. Aleksandra Kostka Waldemar Dolecki Marzena S upkowska Monika Andrzejczak i Ziemowit P dziwiatr
20:10

Sport
Program podsumowuj cy najwa niejsze wydarzenia sportowe ze szczegolnym naciskiem na osi gni cia polskich zawodnikow i reprezentacji w ro nych dyscyplinach. Pojawi si informacje o wa nych rozgrywkach i zawodach organizowanych w Polsce i na wiecie. Redakcja najwi cej miejsca po wi ca dyscyplinom sportowym popularnym w rod Polakow m.in. pi ce no nej i siatkowce ale nie zabraknie mniej popularnych konkurencji i sportow zimowych
20:20

Ojciec Mateusz
Reggae. Na plebanii zjawia si muzyk Uli (Krzysztof Pi tkowski). Przyjecha z Niemiec i szuka swojego ojca. Pyta Mateusza o drog do lokalnego browaru. Okazuje si e ch opak po mierci matki dowiedzia si e ma ojca i rodze stwo. Piotr (Jan Wieczorkowski) znajduje nieprzytomnego brata Paw a (Daniel Kazimierski) w gabinecie. Technicy zabezpieczaj lady. Mateusz rozmawia z Noculem mowi e Uli szuka Paw a Borkowskiego. Muzyk zostaje zatrzymany gdy opuszcza hostel. Zeznaje e nie zasta ojca w browarze. Policjanci zlecaj badania DNA. Nie potwierdzaj one niemieckiego wyroku s du. Dziubak przez Skypea rozmawia z prawnikiem Uli Helmutem. Ten przekonuje e nie mo e by mowy o pomy ce. Nocul przes uchuje Piotra. Ustalaj list pracownikow Paw a z ktorymi je dzi po auta do Niemiec. Pada zasadnicze pytanie czy kto podszy si pod Paw a Borkowskiego i u ywaj c jego dokumentow zg osi si jako dawca nasienia
21:10

Ojciec Mateusz
Napad doskona y. Jacek Marzec (Tomasz Sapryk) w a ciciel agencji wystroju wn trz dostrzega na drodze skutki wypadku. Wychodzi z samochodu i podbiega w stron rozbitej furgonetki. Konwojenci le na ziemi. Sprawiaj wra enie nie ywych maj puste kabury. Furgon jest otwarty i nadpalony przy drzwiach. W rodku nie wida adnego adunku. Jacek wzywa policj i pogotowie. Mo ejko zarz dza blokad drog. Nieprzytomni konwojenci trafiaj do szpitala. Basia zwierza si Natalii e straci a prac . Kobylicka z Mo ejk przes uchuj jednego z konwojentow. Udaje si ustali rysopis napastnika. W kartotece typuj pi ciu podejrzanych
22:05

Polonia 24
Program informacyjny skierowany do Polakow mieszkaj cych w kraju i za granic . Polonia 24 - to program informacyjno - publicystyczny koncentruj cy si woko problematyki polskiej i polonijnej. Prezentowane materia y s utrzymane w formule dynamicznego programu newsowego podzielonego na sekcje: stricte newsow polonijn (materia y ze wiata o tematyce polskiej i polonijnej) kulturaln i lifestylow gospodarcz . Ca o wzbogacaj sta e pozycje komentarzowe
22:35

Jozef Wybicki. Po pierwsze dobro ojczyzny
Posta Jozefa Wybickiego kojarzy si Polakom g ownie z Pie ni Legionow ktora sta a si hymnem narodowym. A przecie jego dzia alno literacka a przede wszystkim polityczna ugruntowa a jego autorytet i szacunek ludzi mu wspo czesnych. By mowi c dzisiejszym j zykiem ikon walki o niepodleg o Polski. Jego wspomnienia (elekcja krola Stanis awa Augusta Poniatowskiego udzia w Konfederacji Barskiej w powstaniu ko ciuszkowskim w tworzeniu Legionow Polskich we W oszech przy wojskach Napoleona i dzia alno w Ksi stwie Warszawskim) opisane w pami tniku Moje ycie pozwalaj pozna Wybickiego jako zwyk ego cz owieka z wszystkimi jego k opotami dnia codziennego troskami o rodzin . Ze wspomnie przebija wielki patriotyzm ten codzienny tak e w ro nych sytuacjach podczas uczestnictwa w yciu politycznym. Dewiza yciowa Wybickiego brzmi: Ut sit bene patriae (po pierwsze dobro Ojczyzny). Film realizowano w dworku Wybickiego w Borz cinie
23:30

Le niczowka
Proboszcz spotyka si z Kanclerzem kurii w sprawie wikarego. W czasie rozmowy rezygnuje z ch ci pozbycia si m odego duchownego. Magda niepokoi si faktem i detektyw tak d ugo si nie odzywa. Gdy w ko cu przychodzi od niego wiadomo okazuje si e Mondrasiukowie musz ponownie jecha do Warszawy. Konrad wpada w z o bo w biurze le niczowki znowu nikogo nie ma. Bartek z ktorym udaje mu si skontaktowa wyznaje e jego zdaniem Beata i Paulina zosta y porwane
Activate Live-Chat