OTR
Date
<
May 2023
>
Mo
Tu
We
Th
Fr
Sa
Su
29
30
31
 
 
 
 
Station

TVPOLONIA
TVPOLONIA
00:00

Midnight News
00:35

Gra s ow. Krzy owka
Teleturniej sprawdzaj cy wiedz oparty na formule krzy owki wykorzystuj cy nies abn c popularno tego typu gry umys owej oraz ch rywalizacji. W codziennej rozgrywce czworo uczestnikow zmierzy si ze sob by zdoby tytu finalisty dnia i uzyska mo liwo wzi cia udzia u w finale tygodnia. Zasady rozwi zywania zada umo liwiaj widzom szybkie i intuicyjne przyswojenie regu gry bez wzgl du na wiek i mo liwo ci percepcyjne a program ma lekk przyst pn formu opart na dowcipnym przewrotnym konstruowaniu hase
01:00

Studio Lwow
Program przygotowywany przez polskich dziennikarzy mieszkaj cych we Lwowie przedstawia sytuacj spo eczn i polityczn oraz wydarzenia na Ukrainie z perspektywy yj cych tam Polakow. W programie pojawi si relacje z bie cych wydarze oraz informacje o tym co jest najwa niejsze dla mieszka cow Lwowa. B dzie mowa o sytuacji Polakow edukacji w polskich szko ach. Zostan poruszone zagadnienia zwi zane z polsk kultur oraz kwestie zwi zane z dbaniem o pami historyczn i o wa ne dla Polakow miejsca na Kresach
01:30

Wiadomo ci
Codzienny przegl d najwa niejszych informacji z Polski i ze wiata. W serwisie omawiane s kluczowe wydarzenia dnia w rod ktorych znajduj si sprawy polityczne gospodarcze spo eczne i sportowe. Program jest nadawany na ywo
02:00

Pogoda
Codzienny serwis informacyjny z prognoz pogody nadawany po Wiadomo ciach po udniowych Wiadomo ciach porannych i popo udniowych po Teleexpressie i po g ownym wydaniu Wiadomo ci. Prognoz pogody w TVP prezentuj m.in. Aleksandra Kostka Waldemar Dolecki Marzena S upkowska Monika Andrzejczak i Ziemowit P dziwiatr
02:04

Sport
Program podsumowuj cy najwa niejsze wydarzenia sportowe ze szczegolnym naciskiem na osi gni cia polskich zawodnikow i reprezentacji w ro nych dyscyplinach. Pojawi si informacje o wa nych rozgrywkach i zawodach organizowanych w Polsce i na wiecie. Redakcja najwi cej miejsca po wi ca dyscyplinom sportowym popularnym w rod Polakow m.in. pi ce no nej i siatkowce ale nie zabraknie mniej popularnych konkurencji i sportow zimowych
02:10

Polonia 24
Program informacyjny skierowany do Polakow mieszkaj cych w kraju i za granic . Polonia 24 - to program informacyjno - publicystyczny koncentruj cy si woko problematyki polskiej i polonijnej. Prezentowane materia y s utrzymane w formule dynamicznego programu newsowego podzielonego na sekcje: stricte newsow polonijn (materia y ze wiata o tematyce polskiej i polonijnej) kulturaln i lifestylow gospodarcz . Ca o wzbogacaj sta e pozycje komentarzowe
04:25

Barwy szcz cia
Renata wyprowadza si od Marcina. Jest wzburzona znaleziskiem pod bark . Sebastian o ma o si nie utopi wraca my lami do wypadku sprzed lat co od razu niepokoi Dominik . Basia wspiera El biet gdy spotyka seniork na cmentarzu tu po pogrzebie jej m a. Aldona proponuje Ewie by kilka dni sp dzi a z Aleksem w Borkach. Wcze niej Grzelakowie maj niemi rozmow z Kuczm ktory po wyj ciu na wolno od razu zagl da do sklepiku z pretensjami o to e s siedzi wydali go policji i pos ali do wi zienia. Jowita zmusza Kuczm by po wiadczy jej niewinno przed kamer nagrywaj c filmik dla Sergiusza. Po niej dziewczyna wst puje do Feel Good by podzi kowa za pomoc Renacie a w finale umawia si z Celin ktora przekazuje jej materia y dotycz ce Kornela. Bro ska odkrywa e senior wroci po cichu do kraju i ma now ukochan - Karin
04:55

Wojownicy czasu
Piast Piastowi wilkiem czyli Siemowit w Czersku. Stare porzekad o mowi e z rodzin najlepiej wychodzi si na zdj ciu. Ciekawe czy przypadkiem nie pochodzi ono ju od Piasta i jego dynastycznych nast pcow ktorzy omal nie zaprzepa cili dzie a zjednoczenia S owian z dorzecza Wis y i Odry jakie dokona o si za spraw Mieszka I i Boles awa Chrobrego. Zjednoczone przez pierwszych Piastow na prze omie X i XI wieku ziemie S owian da y pocz tek Pa stwu Polskiemu. W kolejnych stuleciach okaza o si jednak e stopniowo nast powa o rozdrobnienie pa stwa polskiego na coraz mniejsze w znacznej mierze niezale ne w adztwa terytorialne. Proces ten by zwi zany z rozrastaniem si dynastii Piastow ktorej ka dy cz onek zgodnie z polskim prawem zwyczajowym mia prawo do posiadania cz ci ojcowizny
05:30

Midnight News
TVPOLONIA
06:00

Polonia 24
Program informacyjny skierowany do Polakow mieszkaj cych w kraju i za granic . Polonia 24 - to program informacyjno - publicystyczny koncentruj cy si woko problematyki polskiej i polonijnej. Prezentowane materia y s utrzymane w formule dynamicznego programu newsowego podzielonego na sekcje: stricte newsow polonijn (materia y ze wiata o tematyce polskiej i polonijnej) kulturaln i lifestylow gospodarcz . Ca o wzbogacaj sta e pozycje komentarzowe
06:30

Stacja innowacja
Polacy coraz mielej podejmuj proby zaistnienia na wiatowym rynku technologii co cz sto owocuje spektakularnym sukcesem. O polskie technologie od lat zabiegaj zagraniczne koncerny. Sukcesy te udowadniaj e stereotypem jest przekonanie jakoby polskie produkty by y ma o innowacyjne i gorsze od zachodnich. Program Stacja innowacja! przedstawia polskich wynalazcow pracuj cych na uczelniach w firmach i instytucjach badawczych. Ich wynalazki podbijaj wiatowe rynki wp ywaj c na ycie ludzi poprawiaj c je i udoskonalaj c
06:45

Polacy na ratunek ydom
Rodzina Watrakiewiczow. Jadwiga Watrakiewicz podczas wojny pracowa a w sklepie mi snym w Zamo ciu sprzedaj c w dliny Niemcom ktorych kasyno znajdowa o si po drugiej stronie ulicy ale tak e pomagaj c je com i ydom ktorzy znajdowali si w getcie i z getta zamojskiego byli transportowali do Izbicy i Be ca. Podczas przemarszy ydow dawa a im kanapki z w dlin . Zosta a aresztowana bito j i torturowano. Cudem unikn a mierci musia a jednak ucieka z Zamo cia na wie . W kolonii Adamow wysz a za m za o nierza AK ktory tak e podczas okupacji opiekowa si rodzin ydowsk . Historie te opowiada Zdzis aw Watrakiewicz ktory spisa wspomnienia rodzicow i nam je udost pni
07:00

Qulszo - kulinarne potyczki
Program telewizyjny o charakterze rozrywkowym w ktorym rywalizuj ze sob Ko a Gospody Wiejskich. To tworz ce je w wi kszo ci kobiety sprawi y e polska wie od y a. Coraz cz ciej chcemy tam bywa i korzysta z bogactwa tradycji. A tradycja to w du ej mierze to co na talerzu. Warto j pokaza w atrakcyjnej formie tym samym doceni ludzi ktorzy o ni dbaj . Promujemy polsk wie z jej wszystkimi warto ciami: regionalnymi produktami tradycyjnymi rodzinnymi gospodarstwami pokoleniowo ci . Przekonujemy e na wsi jest te miejsce dla m odych mieszka cow. Uczestnicy spotykaj si w zaaran owanym studiu aby na oczach widzow pochwali si swoim kunsztem kulinarnym ale te da pretekst do opowie ci o historii i tradycji miejsc subregionow z ktorych pochodz . To dla nich mo liwo opowiedzenia o wyj tkowo ci swoich ma ych ojczyzn i przekonania innych e tu za rogiem jest pi knie ciekawie i oczywi cie smacznie
07:30

Pytanie na niadanie
Poranny magazyn Pytanie na niadanie jest nadawany na ywo. Ma charakter lifestylowy i kulturalny. Znajdziemy w nim rekomendacje kulturalne rozrywkowe a tak e poradnictwo do ktorego zapraszamy najlepszych ekspertow: lekarzy prawnikow dietetykow psychologow socjologow i stylistow. Odpowiadamy na wszystkie pytania dotycz ce codziennego ycia ktore nurtuj naszych widzow. Tematy dotycz problemow medycznych prawnych psychologicznych hobby oraz stylu ycia
07:55

Pytanie na niadanie
Poranny magazyn Pytanie na niadanie jest nadawany na ywo. Ma charakter lifestylowy i kulturalny. Znajdziemy w nim rekomendacje kulturalne rozrywkowe a tak e poradnictwo do ktorego zapraszamy najlepszych ekspertow: lekarzy prawnikow dietetykow psychologow socjologow i stylistow. Odpowiadamy na wszystkie pytania dotycz ce codziennego ycia ktore nurtuj naszych widzow. Tematy dotycz problemow medycznych prawnych psychologicznych hobby oraz stylu ycia
10:35

Panorama
G owny program informacyjny telewizyjnej Dwojki podsumowuj cy najwa niejsze wydarzenia minionego dnia w kraju i na wiecie
10:45

Pytanie na niadanie
Poranny magazyn Pytanie na niadanie jest nadawany na ywo. Ma charakter lifestylowy i kulturalny. Znajdziemy w nim rekomendacje kulturalne rozrywkowe a tak e poradnictwo do ktorego zapraszamy najlepszych ekspertow: lekarzy prawnikow dietetykow psychologow socjologow i stylistow. Odpowiadamy na wszystkie pytania dotycz ce codziennego ycia ktore nurtuj naszych widzow. Tematy dotycz problemow medycznych prawnych psychologicznych hobby oraz stylu ycia
11:10

Studio Lwow
Program przygotowywany przez polskich dziennikarzy mieszkaj cych we Lwowie przedstawia sytuacj spo eczn i polityczn oraz wydarzenia na Ukrainie z perspektywy yj cych tam Polakow. W programie pojawi si relacje z bie cych wydarze oraz informacje o tym co jest najwa niejsze dla mieszka cow Lwowa. B dzie mowa o sytuacji Polakow edukacji w polskich szko ach. Zostan poruszone zagadnienia zwi zane z polsk kultur oraz kwestie zwi zane z dbaniem o pami historyczn i o wa ne dla Polakow miejsca na Kresach
11:30

Barwy szcz cia
Rawiczowa zaprasza do stadniny Sofi by narzeczon Cezarego. Ch opak wci ma do Sofii s abo . Ewa skupia si na opiece nad babci odsuwaj c si od przyjacio
TVPOLONIA
12:00

Wiadomo ci
Codzienny przegl d najwa niejszych informacji z Polski i ze wiata. W serwisie omawiane s kluczowe wydarzenia dnia w rod ktorych znajduj si sprawy polityczne gospodarcze spo eczne i sportowe. Program jest nadawany na ywo
12:15

Ojciec Mateusz
Reggae. Na plebanii zjawia si muzyk Uli (Krzysztof Pi tkowski). Przyjecha z Niemiec i szuka swojego ojca. Pyta Mateusza o drog do lokalnego browaru. Okazuje si e ch opak po mierci matki dowiedzia si e ma ojca i rodze stwo. Piotr (Jan Wieczorkowski) znajduje nieprzytomnego brata Paw a (Daniel Kazimierski) w gabinecie. Technicy zabezpieczaj lady. Mateusz rozmawia z Noculem mowi e Uli szuka Paw a Borkowskiego. Muzyk zostaje zatrzymany gdy opuszcza hostel. Zeznaje e nie zasta ojca w browarze. Policjanci zlecaj badania DNA. Nie potwierdzaj one niemieckiego wyroku s du. Dziubak przez Skypea rozmawia z prawnikiem Uli Helmutem. Ten przekonuje e nie mo e by mowy o pomy ce. Nocul przes uchuje Piotra. Ustalaj list pracownikow Paw a z ktorymi je dzi po auta do Niemiec. Pada zasadnicze pytanie czy kto podszy si pod Paw a Borkowskiego i u ywaj c jego dokumentow zg osi si jako dawca nasienia
13:05

Ojciec Mateusz
Napad doskona y. Jacek Marzec (Tomasz Sapryk) w a ciciel agencji wystroju wn trz dostrzega na drodze skutki wypadku. Wychodzi z samochodu i podbiega w stron rozbitej furgonetki. Konwojenci le na ziemi. Sprawiaj wra enie nie ywych maj puste kabury. Furgon jest otwarty i nadpalony przy drzwiach. W rodku nie wida adnego adunku. Jacek wzywa policj i pogotowie. Mo ejko zarz dza blokad drog. Nieprzytomni konwojenci trafiaj do szpitala. Basia zwierza si Natalii e straci a prac . Kobylicka z Mo ejk przes uchuj jednego z konwojentow. Udaje si ustali rysopis napastnika. W kartotece typuj pi ciu podejrzanych
14:00

Jozef Wybicki. Po pierwsze dobro ojczyzny
Posta Jozefa Wybickiego kojarzy si Polakom g ownie z Pie ni Legionow ktora sta a si hymnem narodowym. A przecie jego dzia alno literacka a przede wszystkim polityczna ugruntowa a jego autorytet i szacunek ludzi mu wspo czesnych. By mowi c dzisiejszym j zykiem ikon walki o niepodleg o Polski. Jego wspomnienia (elekcja krola Stanis awa Augusta Poniatowskiego udzia w Konfederacji Barskiej w powstaniu ko ciuszkowskim w tworzeniu Legionow Polskich we W oszech przy wojskach Napoleona i dzia alno w Ksi stwie Warszawskim) opisane w pami tniku Moje ycie pozwalaj pozna Wybickiego jako zwyk ego cz owieka z wszystkimi jego k opotami dnia codziennego troskami o rodzin . Ze wspomnie przebija wielki patriotyzm ten codzienny tak e w ro nych sytuacjach podczas uczestnictwa w yciu politycznym. Dewiza yciowa Wybickiego brzmi: Ut sit bene patriae (po pierwsze dobro Ojczyzny). Film realizowano w dworku Wybickiego w Borz cinie
15:00

Wiadomo ci
Codzienny przegl d najwa niejszych informacji z Polski i ze wiata. W serwisie omawiane s kluczowe wydarzenia dnia w rod ktorych znajduj si sprawy polityczne gospodarcze spo eczne i sportowe. Program jest nadawany na ywo
15:20

Agatka
Agatka i marynarz. Film animowany adresowany do m odszych dzieci cho z powodzeniem mo e by ogl dany tak e przez starszych widzow. Ka dy z odcinkow opowiada jedn z przygod sze cioletniej dziewczynki o imieniu Agatka ktora mieszka z rodzicami starszym bratem Julkiem i chomikiem w niewielkim domku na przedmie ciu. Akcja ka dej ods ony przygod Agatki rozpoczyna si i ko czy w wiecie umownie rzeczywistym jednak jej g owna cz dzieje si ju w wiecie wykreowanym przez wyobra ni bohaterki
15:30

Mami Fatale
Dawno temu. Opowie o starszej pani ktora wyje d a z miasta eby prowadzi sielski ywot na wsi razem z dwojk zwierzakow: Psin i Prosi ciem a tak e eby moc oddawa si swojej wielkiej pasji - gotowaniu. Atmosfer burzy nieoczekiwany zbieg okoliczno ci ktory wiedzie bohaterow wprost na spotkanie z przygod . Serial stworzony przez ukasza Kacprowicza i Roberta Jaszczurowskiego zdoby pi nagrod i wyro nie mi dzy innymi podczas Festiwalu Filmow dla Dzieci i M odzie y KinoJazda
15:40

Nela - ma a reporterka
Schronisko dla ptakow. Nela wci odkrywa najciekawsze zak tki Wyspy Kangura le cej u wybrze y Australii. Tym razem pojecha a do schroniska dla dzikich ptakow prowadzonego przez rodzin s ynnych zoologow pa stwa Irwinow. Ma a reporterka dowiaduje si jakie historie prze y y ptaki ktore trafi y pod opiek schroniska
16:00

Korona krolow. Jagiellonowie
Mi osne manewry. Rok 1407. Andrzej z T czyna (J drzej Jezierski) odnajduje w lesie Ann z Goraja (Maria Wieczorek) i jej s u k . Beata z Bo ego Daru (Karina Szafra ska) obawiaj c si e cnota jej corki zosta a naruszona przyjmuje o wiadczyny Andrzeja. Sofia (Julia ukowiak) obwinia krolow Ann (Milena Staszuk) o strat ukochanego. Chce odzyska jego uczucie. Idzie do Grety (Iwona Katarzyna Pawlak) po zio a na mi owanie. Bdzigost (Jakub Wieczorek) Cio ek (Daniel Mosior) i Lech (Mariusz Jakus) podejrzewaj e Falkenberg (Robert Rozmus) jest krzy ackim szpiegiem. Zabieraj go do a ni a tam Dorota (And elika Kujawiak) zabiera mu ubrania. Jagie o (Sebastian Skocze ) wybacza Annie afer z Gorajsk . Sielank w wannie przerywaj wie ci z Litwy. Witold zerwa rozejm i znow idzie na Ru . Krol i krolowa pojad do Wilna
16:30

Barwy szcz cia
Rawiczowa zaprasza do stadniny Sofi by narzeczon Cezarego. Ch opak wci ma do Sofii s abo . Ewa skupia si na opiece nad babci odsuwaj c si od przyjacio
17:00

Teleexpress
Serwis informacyjny nadawany codziennie na ywo prezentuj cy bie ce wydarzenia wiadomo ci kulturalne oraz ciekawostki z kraju i ze wiata. Teleexpress jest najstarszym obecnie istniej cym ogolnopolskim programem informacyjnym. Po raz pierwszy pojawi si na antenie 26 czerwca 1986 roku wydanie prowadzi Wojciech Mazurkiewicz. W 2011 roku redakcja programu zosta a odznaczona srebrnym medalem Za Zas ugi dla Po arnictwa
17:20

Czarna per a Ba kanow
Reporta o Czarnogorze ma ym ba ka skim kraju ktory sta si drug ojczyzn dla prawie dwustu Polek i Polakow. Urokliwe krajobrazy s t em opowie ci o historii tego kraju i jego zwi zkach z Polsk
17:55

Kierunek Zachod
Magazyn przedstawia wydarzenia spo eczne kulturalne i religijne w ktorych bior udzia Polacy mieszkaj cy w krajach Europy Zachodniej. Program prezentuje rownie sylwetki polskich emigrantow dbaj cych o dobr opini ojczyzny na Zachodzie
18:10

Magazyn z Wysp
Magazyn informuj cy o sprawach wa nych z punktu widzenia Polakow mieszkaj cych w Wielkiej Brytanii i Irlandii. Prezentuje aktywno rodowisk polonijnych opowiada o problemach ktorymi yj rodacy za granic o bie cych wydarzeniach kulturalnych spo ecznych i politycznych
18:30

Informacje kulturalne
Przegl d najwa niejszych wydarze kulturalnych. Podro po wystawach kinach teatrach a tak e rozmowy i opinie czo owych postaci ze wiata kultury
18:45

Czym yje wiat
W programie b dzie mowa o najwa niejszych wydarzeniach i sprawach poruszaj cych spo ecze stwa w Europie i na wiecie. Pojawi si te ciekawostki i krotkie analizy
19:05

Gra s ow. Krzy owka
Teleturniej sprawdzaj cy wiedz oparty na formule krzy owki wykorzystuj cy nies abn c popularno tego typu gry umys owej oraz ch rywalizacji. W codziennej rozgrywce czworo uczestnikow zmierzy si ze sob by zdoby tytu finalisty dnia i uzyska mo liwo wzi cia udzia u w finale tygodnia. Zasady rozwi zywania zada umo liwiaj widzom szybkie i intuicyjne przyswojenie regu gry bez wzgl du na wiek i mo liwo ci percepcyjne a program ma lekk przyst pn formu opart na dowcipnym przewrotnym konstruowaniu hase
19:30

Wiadomo ci
Codzienny przegl d najwa niejszych informacji z Polski i ze wiata. W serwisie omawiane s kluczowe wydarzenia dnia w rod ktorych znajduj si sprawy polityczne gospodarcze spo eczne i sportowe. Program jest nadawany na ywo
TVPOLONIA
20:05

Pogoda
Codzienny serwis informacyjny z prognoz pogody nadawany po Wiadomo ciach po udniowych Wiadomo ciach porannych i popo udniowych po Teleexpressie i po g ownym wydaniu Wiadomo ci. Prognoz pogody w TVP prezentuj m.in. Aleksandra Kostka Waldemar Dolecki Marzena S upkowska Monika Andrzejczak i Ziemowit P dziwiatr
20:10

Sport
Program podsumowuj cy najwa niejsze wydarzenia sportowe ze szczegolnym naciskiem na osi gni cia polskich zawodnikow i reprezentacji w ro nych dyscyplinach. Pojawi si informacje o wa nych rozgrywkach i zawodach organizowanych w Polsce i na wiecie. Redakcja najwi cej miejsca po wi ca dyscyplinom sportowym popularnym w rod Polakow m.in. pi ce no nej i siatkowce ale nie zabraknie mniej popularnych konkurencji i sportow zimowych
20:20

Blondynka
Ka dy ma swoj tajemnic. Schronisko w Widziad ach powoli staje na nogi dzi ki ci kiej pracy Paw a i Tereski oraz wydatnej pomocy Sylwii. Pojawiaj si te nowe psy. Pierwszego przyprowadza Kizior co zwiastuje k opoty. Sylwia mo e wreszcie odetchn z ulg do Majakow przyje d a zwolniony z rosyjskiego wi zienia Kris. Spokoj nie trwa jednak d ugo. Kris rozkr ca protest przeciwko ekspresowce. ci ga ekologow ktorzy zak adaj oboz w Rezerwacie Trzecie Bagno. Wojt jest w ciek y. Stres zaczyna odbija si na jego zdrowiu. Korzysta z us ug masa ystki Oksany i natychmiast do cza do grona jej fanow. Gmina organizuje zbiork darow dla rodziny Bondyrow. Kris poznaje histori Antka. Obaj panowie coraz bardziej zbli aj si do siebie. Tymczasem przychodzi wiadomo z warszawskiego szpitala.
21:10

Blondynka
Czy na pewno chcesz o tym wiedzie. Zaognia si protest ekologow przeciwko drodze ekspresowej ktora zagra a Rezerwatowi Trzecie Bagno. Wojt przy pomocy policji i prokuratury probuje z ama ich opor. Do Majakow wraca Jagna z wiadomo ci ktora wywroci ycie Sylwii gory nogami. Jagna naradza si z Majk czy wyzna to przyjacio ce. Ostatecznie postanawiaj e Sylwia dowie si o wszystkim. Tymczasem w domu doktora Fusa dochodzi do prawdziwej rewolucji. Jasiunia sprzedaje ukochan bryczk doktora eby podreperowa domowy bud et oraz pomoc Pawe kowi i Teresce w odbudowaniu schroniska po po arze. Doktor odkrywa zdrad i wybucha awantura ktora jeszcze d ugo b dzie si odbija a echem woko lecznicy i w ca ych Majakach. Kris w rozmowie z doktorem wyznaje e mo e warto zbudowa co trwa ego z Sylwi . Kiedy w a nie ko czy to wyznanie do salonu wpada w ciek a Sylwia ktora pozna a ju tajemnic fotografa. W furii wyrzuca Krisa z domu. Znowu czuje si oszukana i wykorzystana. Kris nie zd y nic wyt umaczy
22:05

Polonia 24
Program informacyjny skierowany do Polakow mieszkaj cych w kraju i za granic . Polonia 24 - to program informacyjno - publicystyczny koncentruj cy si woko problematyki polskiej i polonijnej. Prezentowane materia y s utrzymane w formule dynamicznego programu newsowego podzielonego na sekcje: stricte newsow polonijn (materia y ze wiata o tematyce polskiej i polonijnej) kulturaln i lifestylow gospodarcz . Ca o wzbogacaj sta e pozycje komentarzowe
22:35

Magazyn Ekspresu Reporterow
Cykliczny program studyjny emitowany na ywo. Autorzy Magazynu Ekspresu Reporterow przedstawiaj reporta e o tematyce spo ecznej. Docieraj wsz dzie tam gdzie dzieje si co wa nego. Bohaterami dokumentow s zwykli ludzie ich troski i rado ci tragedie i sukcesy. W magazynie poruszane s sprawy wa ne i kontrowersyjne pokazywane sylwetki ludzi ktorych postawa ycie i dzia alno mog by wzorcem moralnym we wspo czesnym wiecie. Zaproszeni do studia go cie komentuj obejrzane materia y
23:30

Le niczowka
Emilia o wiadcza zaskoczonej matce e nie zamierza walczy o swoj cz maj tku Bogdana. Potem odwiedza Janusza mowi mu o swojej decyzji i prosi tylko o spokoj i poprawne stosunki rodzinne. Beatka na ktor natkn li si Bartek i Kurek o wiadcza e nie ruszy si z lasu dopoki nie odbij Pauliny z r k z odziei. Sytuacja zaczyna si mocno komplikowa ale do akcji wreszcie wkracza policja. Kasia przez przypadek odkrywa i Zuzia ma problemy ze szkolnymi kole ankami
Activate Live-Chat