OTR
Date
<
May 2023
>
Mo
Tu
We
Th
Fr
Sa
Su
29
30
31
 
 
 
 
Station

TVPOLONIA
TVPOLONIA
00:00

Midnight News
00:35

Gra s ow. Krzy owka
Teleturniej sprawdzaj cy wiedz oparty na formule krzy owki wykorzystuj cy nies abn c popularno tego typu gry umys owej oraz ch rywalizacji. W codziennej rozgrywce czworo uczestnikow zmierzy si ze sob by zdoby tytu finalisty dnia i uzyska mo liwo wzi cia udzia u w finale tygodnia. Zasady rozwi zywania zada umo liwiaj widzom szybkie i intuicyjne przyswojenie regu gry bez wzgl du na wiek i mo liwo ci percepcyjne a program ma lekk przyst pn formu opart na dowcipnym przewrotnym konstruowaniu hase
01:00

Magazyn z Wysp
Magazyn informuj cy o sprawach wa nych z punktu widzenia Polakow mieszkaj cych w Wielkiej Brytanii i Irlandii. Prezentuje aktywno rodowisk polonijnych opowiada o problemach ktorymi yj rodacy za granic o bie cych wydarzeniach kulturalnych spo ecznych i politycznych
01:30

Wiadomo ci
Codzienny przegl d najwa niejszych informacji z Polski i ze wiata. W serwisie omawiane s kluczowe wydarzenia dnia w rod ktorych znajduj si sprawy polityczne gospodarcze spo eczne i sportowe. Program jest nadawany na ywo
02:00

Pogoda
Codzienny serwis informacyjny z prognoz pogody nadawany po Wiadomo ciach po udniowych Wiadomo ciach porannych i popo udniowych po Teleexpressie i po g ownym wydaniu Wiadomo ci. Prognoz pogody w TVP prezentuj m.in. Aleksandra Kostka Waldemar Dolecki Marzena S upkowska Monika Andrzejczak i Ziemowit P dziwiatr
02:04

Sport
Program podsumowuj cy najwa niejsze wydarzenia sportowe ze szczegolnym naciskiem na osi gni cia polskich zawodnikow i reprezentacji w ro nych dyscyplinach. Pojawi si informacje o wa nych rozgrywkach i zawodach organizowanych w Polsce i na wiecie. Redakcja najwi cej miejsca po wi ca dyscyplinom sportowym popularnym w rod Polakow m.in. pi ce no nej i siatkowce ale nie zabraknie mniej popularnych konkurencji i sportow zimowych
02:10

Polonia 24
Program informacyjny skierowany do Polakow mieszkaj cych w kraju i za granic . Polonia 24 - to program informacyjno - publicystyczny koncentruj cy si woko problematyki polskiej i polonijnej. Prezentowane materia y s utrzymane w formule dynamicznego programu newsowego podzielonego na sekcje: stricte newsow polonijn (materia y ze wiata o tematyce polskiej i polonijnej) kulturaln i lifestylow gospodarcz . Ca o wzbogacaj sta e pozycje komentarzowe
02:40

Na dobre i na z e
I cho bym szed ciemn dolin. Przyjaciele Micha a i Oleny dopytuj o planowany lub ale zakochani nie podejmuj na razie adnych decyzji. Julia jako wolontariuszka zaczyna prac w fundacji ktora pomaga bezdomnym. W jednym z pustostanow zespo Burskiej spotyka grup ludzi w rod ktorych jest Artiom z urazem g owy nastoletnia narkomanka z chorym niemowl ciem i m ody m czyzna ktory cierpi na perforacj jelita. Gdy ratownicy probuj interweniowa Artiom ich atakuje i zostaje postrzelony przez policj . Wszyscy pacjenci trafiaj do szpitala w Le nej Gorze gdzie Olena odkrywa e jej narzeczony z Ukrainy jednak yje
03:35

Dom pod Dwoma Or ami
Trwa mordercza podro wysiedlonych Polakow w g b Zwi zku Radzieckiego. Podczas prze adunku na stacji Zbyszek zostaje zwerbowany do pracy przez sowieckich o nierzy. Transport z jego matk odje d a. Zbyszek maj c szans na ucieczk decyduje si porzuci Zofi i rodze stwo. Natomiast w Bresalu Karl jak dawniej sp dza czas ze swoimi kolegami teraz cz onkami Gestapo. Na jednym ze spotka ogl da film z rozstrzelania wi niow skazanych na mier . Jest wstrz ni ty jak szybko si tym znudzi cho wiedzia e to prawdziwa mier . Karl o wiadcza si Marii i zostaje przyj ty. Wkrotce jednak miasto zostaje og oszone twierdz i nazywane Festung Breslau. W rod zabezpieczanych przez komisj Grundmanna dzie pojawiaj si skrzynie pe ne z otych z bow przywiezione z Auschwitz jako tajny depozyt Gestapo. Karl w porozumieniu z SS opracowuje plan ukrycia z ota i dzie sztuki wielkiej warto ci w podziemnych skrytkach w gorach
04:25

Barwy szcz cia
Rawiczowa zaprasza do stadniny Sofi by narzeczon Cezarego. Ch opak wci ma do Sofii s abo . Ewa skupia si na opiece nad babci odsuwaj c si od przyjacio
04:55

Czarna per a Ba kanow
Reporta o Czarnogorze ma ym ba ka skim kraju ktory sta si drug ojczyzn dla prawie dwustu Polek i Polakow. Urokliwe krajobrazy s t em opowie ci o historii tego kraju i jego zwi zkach z Polsk
05:30

Midnight News
TVPOLONIA
06:00

Polonia 24
Program informacyjny skierowany do Polakow mieszkaj cych w kraju i za granic . Polonia 24 - to program informacyjno - publicystyczny koncentruj cy si woko problematyki polskiej i polonijnej. Prezentowane materia y s utrzymane w formule dynamicznego programu newsowego podzielonego na sekcje: stricte newsow polonijn (materia y ze wiata o tematyce polskiej i polonijnej) kulturaln i lifestylow gospodarcz . Ca o wzbogacaj sta e pozycje komentarzowe
06:30

S ownik [email protected
Edukacyjny talk-show po wi cony kulturze j zyka polskiego. Program niezwykle ceniony i lubiany szczegolnie przez polonijnych dziennikarzy i nauczycieli polskich szko za granic realizowany we wspo pracy z Wydzia em Polonistyki Uniwersytetu Wroc awskiego Uczestnicy widzowie rozsiani po wiecie za po rednictwem Internetu (Skypea) cz si ze studiem. Niezwykle lubiany ekspert wielka osobowo telewizyjna - prof. Jan Miodek rozwiewa w tpliwo ci udziela minilekcji poprawnej polszczyzny. Widzowie dzi ki S ownikowi [email protected] na bie co zapoznaj si ze zmianami zachodz cymi w j zyku polskim
07:00

Co dalej
Cykl nagrywany w wybranym wn trzu Muzeum Powstania Warszawskiego. Poruszane s tematy dotycz ce niepokojow naszych czasow. W centrum uwagi refleksja nad zjawiskami kulturowo - cywilizacyjnymi. Kryzys globalizacji m.in: wi kszo produkcji farmaceutycznej znajduje si w Chinach. Czy nie nale a oby zrewidowa europejskiej polityki farmaceutycznej Dotyczy to tak e wielu innych dziedzin produkcji gdzie Chiny s kluczowym dostawc lub poddostawc . Program z udzia em go ci prowadz na zmian : Piotr Gociek i Mateusz Bosak. W rod go ci: socjolodzy my liciele publicy ci futurolodzy itd. czenie poprzez komunikator internetowy np. Skypea
07:30

Pytanie na niadanie - pobudka
Program na ywo prowadzony przez pary znanych osob. Zapraszani do studia ludzie znani z ycia publicznego dziel si do wiadczeniami a eksperci odpowiadaj na pytania widzow. Pytanie na niadanie to swoiste kompendium wiedzy o przyzwyczajeniach ro nicach w postrzeganiu otaczaj cej rzeczywisto ci i sposobach bycia
07:55

Pytanie na niadanie
Poranny magazyn Pytanie na niadanie jest nadawany na ywo. Ma charakter lifestylowy i kulturalny. Znajdziemy w nim rekomendacje kulturalne rozrywkowe a tak e poradnictwo do ktorego zapraszamy najlepszych ekspertow: lekarzy prawnikow dietetykow psychologow socjologow i stylistow. Odpowiadamy na wszystkie pytania dotycz ce codziennego ycia ktore nurtuj naszych widzow. Tematy dotycz problemow medycznych prawnych psychologicznych hobby oraz stylu ycia
10:30

Panorama
G owny program informacyjny telewizyjnej Dwojki podsumowuj cy najwa niejsze wydarzenia minionego dnia w kraju i na wiecie
10:40

Pytanie na niadanie
Poranny magazyn Pytanie na niadanie jest nadawany na ywo. Ma charakter lifestylowy i kulturalny. Znajdziemy w nim rekomendacje kulturalne rozrywkowe a tak e poradnictwo do ktorego zapraszamy najlepszych ekspertow: lekarzy prawnikow dietetykow psychologow socjologow i stylistow. Odpowiadamy na wszystkie pytania dotycz ce codziennego ycia ktore nurtuj naszych widzow. Tematy dotycz problemow medycznych prawnych psychologicznych hobby oraz stylu ycia
11:10

Nad Niemnem - magazyn Polakow na Bia orusi
Program po wi cony yciu mniejszo ci polskiej na Bia orusi prezentuj cy wydarzenia kulturalne i spo eczne najwa niejsze dla mieszkaj cych tam Polakow. Autorzy docieraj do ludzi i miejsc zwi zanych z histori dawnej Rzeczypospolitej. Przewodnikiem po polskich cie kach na Bia orusi jest Aleksy Szota - krajoznawca historyk polskiej kultury sztuki i architektury. Widzowie w Polsce i na wiecie mog pozna warunki w ktorych yj Polacy za wschodni granic
11:30

Barwy szcz cia
Ma gorzata postanawia zniech ci Natali do dalszych kontaktow z Cezarym ale ukrywa przed cork e widzia a go z inn co na nowo niepokoi Jerzego. Prawniczka umawia si z Rawiczem na kaw i przy okazji poznaje tak e Sofi . Aldona wci niepokoi si o Aleksa i prosi Borysa by porozmawia z nastolatkiem o seksie oraz odpowiedzialno ci. Sama probuje przywroci Ewie nadziej na lepsze jutro. Tymczasem Jowita wyznaje ojcu e wcale nie pragnie zemsty tylko nowego pocz tku i namawia Kornela na kolejny ryzykowny biznes ca y czas wspo pracuj c z Celin i podst pem nak aniaj c seniora by zainwestowa pieni dze ktore ukrad mafii
TVPOLONIA
12:00

Wiadomo ci
Codzienny przegl d najwa niejszych informacji z Polski i ze wiata. W serwisie omawiane s kluczowe wydarzenia dnia w rod ktorych znajduj si sprawy polityczne gospodarcze spo eczne i sportowe. Program jest nadawany na ywo
12:15

Blondynka
Ka dy ma swoj tajemnic. Schronisko w Widziad ach powoli staje na nogi dzi ki ci kiej pracy Paw a i Tereski oraz wydatnej pomocy Sylwii. Pojawiaj si te nowe psy. Pierwszego przyprowadza Kizior co zwiastuje k opoty. Sylwia mo e wreszcie odetchn z ulg do Majakow przyje d a zwolniony z rosyjskiego wi zienia Kris. Spokoj nie trwa jednak d ugo. Kris rozkr ca protest przeciwko ekspresowce. ci ga ekologow ktorzy zak adaj oboz w Rezerwacie Trzecie Bagno. Wojt jest w ciek y. Stres zaczyna odbija si na jego zdrowiu. Korzysta z us ug masa ystki Oksany i natychmiast do cza do grona jej fanow. Gmina organizuje zbiork darow dla rodziny Bondyrow. Kris poznaje histori Antka. Obaj panowie coraz bardziej zbli aj si do siebie. Tymczasem przychodzi wiadomo z warszawskiego szpitala.
13:05

Blondynka
Czy na pewno chcesz o tym wiedzie. Zaognia si protest ekologow przeciwko drodze ekspresowej ktora zagra a Rezerwatowi Trzecie Bagno. Wojt przy pomocy policji i prokuratury probuje z ama ich opor. Do Majakow wraca Jagna z wiadomo ci ktora wywroci ycie Sylwii gory nogami. Jagna naradza si z Majk czy wyzna to przyjacio ce. Ostatecznie postanawiaj e Sylwia dowie si o wszystkim. Tymczasem w domu doktora Fusa dochodzi do prawdziwej rewolucji. Jasiunia sprzedaje ukochan bryczk doktora eby podreperowa domowy bud et oraz pomoc Pawe kowi i Teresce w odbudowaniu schroniska po po arze. Doktor odkrywa zdrad i wybucha awantura ktora jeszcze d ugo b dzie si odbija a echem woko lecznicy i w ca ych Majakach. Kris w rozmowie z doktorem wyznaje e mo e warto zbudowa co trwa ego z Sylwi . Kiedy w a nie ko czy to wyznanie do salonu wpada w ciek a Sylwia ktora pozna a ju tajemnic fotografa. W furii wyrzuca Krisa z domu. Znowu czuje si oszukana i wykorzystana. Kris nie zd y nic wyt umaczy
14:00

Polski El Greco
W latach 50. XX w. w Polsce zacz to prace nad inwentaryzacj zabytkow sztuki. Izabella Galicka i Hanna Sygiety ska traktowa y prac jak przygod . Zlecono im badania na Mazowszu
15:00

Wiadomo ci
Codzienny przegl d najwa niejszych informacji z Polski i ze wiata. W serwisie omawiane s kluczowe wydarzenia dnia w rod ktorych znajduj si sprawy polityczne gospodarcze spo eczne i sportowe. Program jest nadawany na ywo
15:20

Mi Uszatek
Kto zawini. Ekranizacja przygod Misia Uszatka znanego wcze niej z prasy dzieci cej oraz ksi ek autorstwa Czes awa Janczarskiego. Uszatek w gronie swoich przyjacio Prosiaczka Kroliczkow Zaj czka i psa Kruczka prze ywa najrozmaitsze przygody ucz c przy okazji najm odszych widzow zasad dobrego wychowania przyja ni tolerancji i uczciwo ci czyli tego co w yciu wa ne.
15:30

Mi Uszatek
Imieniny. Ekranizacja przygod Misia Uszatka znanego wcze niej z prasy dzieci cej oraz ksi ek autorstwa Czes awa Janczarskiego. Uszatek w gronie swoich przyjacio - Prosiaczka Kroliczkow Zaj czka i psa Kruczka - prze ywa najrozmaitsze przygody ucz c przy okazji najm odszych widzow zasad dobrego wychowania przyja ni tolerancji i uczciwo ci czyli tego co w yciu wa ne... Przed imieninami cioci Chrum Chrum Uszatek zaj czek i kozio ek bior u profesora lekcje ta ca dzi ki czemu Uszatek mo e zata czy z solenizantk jej ulubionego walca
15:40

Dziwne przygody kozio ka Mato ka
apmy lisa. Przygody niezdarnego ale sympatycznego kozio ka Mato ka. Celem jego wyprawy jest Pacanow miasto s yn ce z kowali ktorzy potrafi podkuwa kozy. W czasie podro y na kozio ka czyha wiele niebezpiecze stw z ktorych zawsze wchodzi obronn r k dzi ki sprytowi oraz pomocy innych. Ka da przygoda kozio ka Mato ka pozwala mu dowiedzie si czego nowego o otaczaj cym go wiecie. Serial animowany powsta na podstawie komiksu autorstwa Kornela Makuszy skiego i Mariana Walentynowicza
16:00

Korona krolow. Jagiellonowie. Taka historia
Program prezentuj cy kulisy pracy nad serialem Korona krolow. Jagiellonowie oraz przedstawiaj cy historyczny kontekst produkcji
16:30

Barwy szcz cia
Ma gorzata postanawia zniech ci Natali do dalszych kontaktow z Cezarym ale ukrywa przed cork e widzia a go z inn co na nowo niepokoi Jerzego. Prawniczka umawia si z Rawiczem na kaw i przy okazji poznaje tak e Sofi . Aldona wci niepokoi si o Aleksa i prosi Borysa by porozmawia z nastolatkiem o seksie oraz odpowiedzialno ci. Sama probuje przywroci Ewie nadziej na lepsze jutro. Tymczasem Jowita wyznaje ojcu e wcale nie pragnie zemsty tylko nowego pocz tku i namawia Kornela na kolejny ryzykowny biznes ca y czas wspo pracuj c z Celin i podst pem nak aniaj c seniora by zainwestowa pieni dze ktore ukrad mafii
17:00

Teleexpress
Serwis informacyjny nadawany codziennie na ywo prezentuj cy bie ce wydarzenia wiadomo ci kulturalne oraz ciekawostki z kraju i ze wiata. Teleexpress jest najstarszym obecnie istniej cym ogolnopolskim programem informacyjnym. Po raz pierwszy pojawi si na antenie 26 czerwca 1986 roku wydanie prowadzi Wojciech Mazurkiewicz. W 2011 roku redakcja programu zosta a odznaczona srebrnym medalem Za Zas ugi dla Po arnictwa
17:20

Stacja innowacja
Polacy coraz mielej podejmuj proby zaistnienia na wiatowym rynku technologii co cz sto owocuje spektakularnym sukcesem. O polskie technologie od lat zabiegaj zagraniczne koncerny. Sukcesy te udowadniaj e stereotypem jest przekonanie jakoby polskie produkty by y ma o innowacyjne i gorsze od zachodnich. Program Stacja innowacja! przedstawia polskich wynalazcow pracuj cych na uczelniach w firmach i instytucjach badawczych. Ich wynalazki podbijaj wiatowe rynki wp ywaj c na ycie ludzi poprawiaj c je i udoskonalaj c
17:45

Polacy wiatu
Kazimierz Fajans. Projekt trzynastu etiud filmowych przybli aj cych widzom sylwetki wybitnych polskich naukowcow yj cych w ro nych zak tkach wiata ktorzy swoj prac i odkryciami dali podstawy do rozwoju nauki. W krotkich filmach poznamy niezwyk e historie wybitnych Polakow ktorzy pomimo odleg o ci jaka ich dzieli a od ojczyzny sercem byli oddani Polsce ale swoim umys em i talentem s u yli innym narodom. Poczet polskich naukowcow otwiera sylwetka Marii Sk odowskiej - Curie podwojnej Noblistki
17:55

W obiektywie Polonii
Wschod. Cykl przedstawiaj cy losy Polakow na dawnych ziemiach Rzeczypospolitej
18:10

Wilnoteka
Magazyn informacyjno-publicystyczny sk adaj cy si z reporta u szeroko ukazuj cego najwa niejsze lub najbardziej kontrowersyjne wydarzenia oraz z kilku felietonow. Autorzy b d towarzyszyli aktualnym wydarzeniom ukazuj c na bie co ycie spo eczne kulturalne polityczne i gospodarcze Polakow na Litwie. B d rownie si gali do historii i tradycji by przypomnie wa ne dla ka dego Polaka miejsca postacie i wydarzenia jak te relacje z Litwinami i stosunek w adz oraz osob prywatnych do zabytkow i pami tek polskiej kultury
18:30

Informacje kulturalne
Przegl d najwa niejszych wydarze kulturalnych. Podro po wystawach kinach teatrach a tak e rozmowy i opinie czo owych postaci ze wiata kultury
18:45

Czym yje wiat
W programie b dzie mowa o najwa niejszych wydarzeniach i sprawach poruszaj cych spo ecze stwa w Europie i na wiecie. Pojawi si te ciekawostki i krotkie analizy
19:05

Gra s ow. Krzy owka
Teleturniej sprawdzaj cy wiedz oparty na formule krzy owki wykorzystuj cy nies abn c popularno tego typu gry umys owej oraz ch rywalizacji. W codziennej rozgrywce czworo uczestnikow zmierzy si ze sob by zdoby tytu finalisty dnia i uzyska mo liwo wzi cia udzia u w finale tygodnia. Zasady rozwi zywania zada umo liwiaj widzom szybkie i intuicyjne przyswojenie regu gry bez wzgl du na wiek i mo liwo ci percepcyjne a program ma lekk przyst pn formu opart na dowcipnym przewrotnym konstruowaniu hase
19:30

Wiadomo ci
Codzienny przegl d najwa niejszych informacji z Polski i ze wiata. W serwisie omawiane s kluczowe wydarzenia dnia w rod ktorych znajduj si sprawy polityczne gospodarcze spo eczne i sportowe. Program jest nadawany na ywo
TVPOLONIA
20:05

Pogoda
Codzienny serwis informacyjny z prognoz pogody nadawany po Wiadomo ciach po udniowych Wiadomo ciach porannych i popo udniowych po Teleexpressie i po g ownym wydaniu Wiadomo ci. Prognoz pogody w TVP prezentuj m.in. Aleksandra Kostka Waldemar Dolecki Marzena S upkowska Monika Andrzejczak i Ziemowit P dziwiatr
20:10

Sport
Program podsumowuj cy najwa niejsze wydarzenia sportowe ze szczegolnym naciskiem na osi gni cia polskich zawodnikow i reprezentacji w ro nych dyscyplinach. Pojawi si informacje o wa nych rozgrywkach i zawodach organizowanych w Polsce i na wiecie. Redakcja najwi cej miejsca po wi ca dyscyplinom sportowym popularnym w rod Polakow m.in. pi ce no nej i siatkowce ale nie zabraknie mniej popularnych konkurencji i sportow zimowych
20:20

Trzeci oficer
Teoria spisku. Ala i Marek Sznajder zostaj wypuszczeni na wolno . Sznajder przyje d a do szpitala eby zobaczy si z umieraj cym bratem. Spotyka tam Kruszona ktory wypytuje go o Bogut
21:10

Trzeci oficer
Rz d oficjalny. Matejewski przekazuje Kruszonowi informacje o Wiktorze Chenoirze jego przesz o ci i powi zaniach z zamordowanymi: Babiniczem Koneckim i Parolem. Zleca Tomkowi odnalezienie Boguty
22:05

Polonia 24
Program informacyjny skierowany do Polakow mieszkaj cych w kraju i za granic . Polonia 24 - to program informacyjno - publicystyczny koncentruj cy si woko problematyki polskiej i polonijnej. Prezentowane materia y s utrzymane w formule dynamicznego programu newsowego podzielonego na sekcje: stricte newsow polonijn (materia y ze wiata o tematyce polskiej i polonijnej) kulturaln i lifestylow gospodarcz . Ca o wzbogacaj sta e pozycje komentarzowe
22:35

Polski El Greco
W latach 50. XX w. w Polsce zacz to prace nad inwentaryzacj zabytkow sztuki. Izabella Galicka i Hanna Sygiety ska traktowa y prac jak przygod . Zlecono im badania na Mazowszu
23:30

Le niczowka
W czasie starcia policjantow ze z odziejami dochodzi do strzelaniny. Na ziemi le : jeden z opryszkow i Kowalski. Beatka probuje przekona drugiego zbira by si podda . Diana proponuje Tomkowi wspolne wyj cie na imprez . Niestety do cza do nich ukochany recepcjonistki. Wikary wpada na racjonalizatorski pomys chce stworzy mobilny konfesjona . Proboszczowi ta idea nie przypada do gustu
Activate Live-Chat