OTR
Date
<
May 2023
>
Mo
Tu
We
Th
Fr
Sa
Su
29
30
31
 
 
 
 
Station

TVPOLONIA
TVPOLONIA
00:00

Midnight News
00:35

Gra s ow. Krzy owka
Teleturniej sprawdzaj cy wiedz oparty na formule krzy owki wykorzystuj cy nies abn c popularno tego typu gry umys owej oraz ch rywalizacji. W codziennej rozgrywce czworo uczestnikow zmierzy si ze sob by zdoby tytu finalisty dnia i uzyska mo liwo wzi cia udzia u w finale tygodnia. Zasady rozwi zywania zada umo liwiaj widzom szybkie i intuicyjne przyswojenie regu gry bez wzgl du na wiek i mo liwo ci percepcyjne a program ma lekk przyst pn formu opart na dowcipnym przewrotnym konstruowaniu hase
01:00

W obiektywie Polonii
Wschod. Cykl przedstawiaj cy losy Polakow na dawnych ziemiach Rzeczypospolitej
01:30

Wiadomo ci
Codzienny przegl d najwa niejszych informacji z Polski i ze wiata. W serwisie omawiane s kluczowe wydarzenia dnia w rod ktorych znajduj si sprawy polityczne gospodarcze spo eczne i sportowe. Program jest nadawany na ywo
02:00

Pogoda
Codzienny serwis informacyjny z prognoz pogody nadawany po Wiadomo ciach po udniowych Wiadomo ciach porannych i popo udniowych po Teleexpressie i po g ownym wydaniu Wiadomo ci. Prognoz pogody w TVP prezentuj m.in. Aleksandra Kostka Waldemar Dolecki Marzena S upkowska Monika Andrzejczak i Ziemowit P dziwiatr
02:04

Sport
Program podsumowuj cy najwa niejsze wydarzenia sportowe ze szczegolnym naciskiem na osi gni cia polskich zawodnikow i reprezentacji w ro nych dyscyplinach. Pojawi si informacje o wa nych rozgrywkach i zawodach organizowanych w Polsce i na wiecie. Redakcja najwi cej miejsca po wi ca dyscyplinom sportowym popularnym w rod Polakow m.in. pi ce no nej i siatkowce ale nie zabraknie mniej popularnych konkurencji i sportow zimowych
02:10

Polonia 24
Program informacyjny skierowany do Polakow mieszkaj cych w kraju i za granic . Polonia 24 - to program informacyjno - publicystyczny koncentruj cy si woko problematyki polskiej i polonijnej. Prezentowane materia y s utrzymane w formule dynamicznego programu newsowego podzielonego na sekcje: stricte newsow polonijn (materia y ze wiata o tematyce polskiej i polonijnej) kulturaln i lifestylow gospodarcz . Ca o wzbogacaj sta e pozycje komentarzowe
02:40

Ojciec Mateusz
Reggae. Na plebanii zjawia si muzyk Uli (Krzysztof Pi tkowski). Przyjecha z Niemiec i szuka swojego ojca. Pyta Mateusza o drog do lokalnego browaru. Okazuje si e ch opak po mierci matki dowiedzia si e ma ojca i rodze stwo. Piotr (Jan Wieczorkowski) znajduje nieprzytomnego brata Paw a (Daniel Kazimierski) w gabinecie. Technicy zabezpieczaj lady. Mateusz rozmawia z Noculem mowi e Uli szuka Paw a Borkowskiego. Muzyk zostaje zatrzymany gdy opuszcza hostel. Zeznaje e nie zasta ojca w browarze. Policjanci zlecaj badania DNA. Nie potwierdzaj one niemieckiego wyroku s du. Dziubak przez Skypea rozmawia z prawnikiem Uli Helmutem. Ten przekonuje e nie mo e by mowy o pomy ce. Nocul przes uchuje Piotra. Ustalaj list pracownikow Paw a z ktorymi je dzi po auta do Niemiec. Pada zasadnicze pytanie czy kto podszy si pod Paw a Borkowskiego i u ywaj c jego dokumentow zg osi si jako dawca nasienia
03:30

Ojciec Mateusz
Napad doskona y. Jacek Marzec (Tomasz Sapryk) w a ciciel agencji wystroju wn trz dostrzega na drodze skutki wypadku. Wychodzi z samochodu i podbiega w stron rozbitej furgonetki. Konwojenci le na ziemi. Sprawiaj wra enie nie ywych maj puste kabury. Furgon jest otwarty i nadpalony przy drzwiach. W rodku nie wida adnego adunku. Jacek wzywa policj i pogotowie. Mo ejko zarz dza blokad drog. Nieprzytomni konwojenci trafiaj do szpitala. Basia zwierza si Natalii e straci a prac . Kobylicka z Mo ejk przes uchuj jednego z konwojentow. Udaje si ustali rysopis napastnika. W kartotece typuj pi ciu podejrzanych
04:25

Barwy szcz cia
Ma gorzata postanawia zniech ci Natali do dalszych kontaktow z Cezarym ale ukrywa przed cork e widzia a go z inn co na nowo niepokoi Jerzego. Prawniczka umawia si z Rawiczem na kaw i przy okazji poznaje tak e Sofi . Aldona wci niepokoi si o Aleksa i prosi Borysa by porozmawia z nastolatkiem o seksie oraz odpowiedzialno ci. Sama probuje przywroci Ewie nadziej na lepsze jutro. Tymczasem Jowita wyznaje ojcu e wcale nie pragnie zemsty tylko nowego pocz tku i namawia Kornela na kolejny ryzykowny biznes ca y czas wspo pracuj c z Celin i podst pem nak aniaj c seniora by zainwestowa pieni dze ktore ukrad mafii
04:55

Tacy byli my
Irena Jarocka. Serial dokumentalny ktorego tworcy ledz losy najwi kszych gwiazd polskiej estrady. W ka dym odcinku w nostalgiczny sposob wyja niaj jaki wp yw mia a tworczo muzycznych idoli na nasze ycie oraz na nas samych. Tym razem autorzy przyjrz si trwaj cej dekady b yskotliwej karierze Ireny Jarockiej. Od Gda ska do Pary a i od gondolierow do kawiarenek - to b dzie muzyczna podro przez najpi kniejsze wspomnienia
05:30

Midnight News
TVPOLONIA
06:00

Polonia 24
Program informacyjny skierowany do Polakow mieszkaj cych w kraju i za granic . Polonia 24 - to program informacyjno - publicystyczny koncentruj cy si woko problematyki polskiej i polonijnej. Prezentowane materia y s utrzymane w formule dynamicznego programu newsowego podzielonego na sekcje: stricte newsow polonijn (materia y ze wiata o tematyce polskiej i polonijnej) kulturaln i lifestylow gospodarcz . Ca o wzbogacaj sta e pozycje komentarzowe
06:30

Zakochaj si w Polsce
Sejny. Seria podro nicza popularyzuj ca wiedz o Polsce prowadzona przez znanego aktora Tomasza Bednarka. Odwidza ciekawe miejsca w wielu zak tkach kraju. W druje nie tylko szlakiem t umnie odwiedzanym przez turystow ale rownie dociera do miejsc o ktorych wiedz nieliczni. W trakcie tych podro y poznajemy histori miast zwiedzamy zamki oraz najpi kniejsze pa ace katedry klasztory pozosta o ci fortow twierdz obronnych i innych obiektow architektonicznych. Tomasz Bednarek na szlaku swoich podro y rozmawia z osobami ktore znaj doskonale histori prezentowanych zabytkow. Jego rozmowcami s m.in. przewodnicy kustosze historycy architekci etnografowie rekonstruktorzy. Tak tworz si opowie ci o polskiej historii kulturze architekturze oraz obyczajowo ci
07:00

Wojciech Cejrowski - boso przez wiat
Mongolia 1958. W 1958 roku podczas podro y po Mongolii Stanis aw Szwarc - Bronikowski zrealizowa jeden ze swoich pierwszych filmow. W rozmowie z Wojciechem Cejrowskim re yser wspomina niecodzienne okoliczno ci jego powstania. Tygrys strzela pierwszy jest historyczn relacj z igrzysk na festiwalu Naadam. Zobaczymy tradycyjne mongolskie dyscypliny sportowe - jazd konn zapasy ucznictwo. Wojciech Cejrowski wprowadzi widzow w tajniki jazdy konnej i strzelania z uku
07:30

Pytanie na niadanie - pobudka
Program na ywo prowadzony przez pary znanych osob. Zapraszani do studia ludzie znani z ycia publicznego dziel si do wiadczeniami a eksperci odpowiadaj na pytania widzow. Pytanie na niadanie to swoiste kompendium wiedzy o przyzwyczajeniach ro nicach w postrzeganiu otaczaj cej rzeczywisto ci i sposobach bycia
07:55

Pytanie na niadanie
Poranny magazyn Pytanie na niadanie jest nadawany na ywo. Ma charakter lifestylowy i kulturalny. Znajdziemy w nim rekomendacje kulturalne rozrywkowe a tak e poradnictwo do ktorego zapraszamy najlepszych ekspertow: lekarzy prawnikow dietetykow psychologow socjologow i stylistow. Odpowiadamy na wszystkie pytania dotycz ce codziennego ycia ktore nurtuj naszych widzow. Tematy dotycz problemow medycznych prawnych psychologicznych hobby oraz stylu ycia
10:35

Panorama
G owny program informacyjny telewizyjnej Dwojki podsumowuj cy najwa niejsze wydarzenia minionego dnia w kraju i na wiecie
10:40

Pytanie na niadanie
Poranny magazyn Pytanie na niadanie jest nadawany na ywo. Ma charakter lifestylowy i kulturalny. Znajdziemy w nim rekomendacje kulturalne rozrywkowe a tak e poradnictwo do ktorego zapraszamy najlepszych ekspertow: lekarzy prawnikow dietetykow psychologow socjologow i stylistow. Odpowiadamy na wszystkie pytania dotycz ce codziennego ycia ktore nurtuj naszych widzow. Tematy dotycz problemow medycznych prawnych psychologicznych hobby oraz stylu ycia
11:10

Stacja innowacja
Polacy coraz mielej podejmuj proby zaistnienia na wiatowym rynku technologii co cz sto owocuje spektakularnym sukcesem. O polskie technologie od lat zabiegaj zagraniczne koncerny. Sukcesy te udowadniaj e stereotypem jest przekonanie jakoby polskie produkty by y ma o innowacyjne i gorsze od zachodnich. Program Stacja innowacja! przedstawia polskich wynalazcow pracuj cych na uczelniach w firmach i instytucjach badawczych. Ich wynalazki podbijaj wiatowe rynki wp ywaj c na ycie ludzi poprawiaj c je i udoskonalaj c
11:30

Ja to mam szcz cie
Joanna ma du o zmartwie . Znajduje w domu gazetk z og oszeniami erotycznymi i zastanawia si kto j kupi . Do tego Jerzy nie wraca do domu. Jego przyjaciel pociesza Joann e w razie czego zajmie si dzie mi. A jak wyt umaczy Zosi co to jest orgazm Domaga si wyja nie a opowie Joanny ko czy si wezwaniem rodzicow do szko y. Ela i Zosia postanawiaj zosta ekolo kami. Ca y dom staje na g owie. Co wi cej rodzinna niech do zdrowej ywno ci staje si przyczyn zaskakuj cych zdarze Jerzy trafia na posterunek policji a Ela i Marcin na ostry dy ur. Do Polakow zawita te ksi dz. Ka dy z domownikow ma wiele ciekawych pyta
TVPOLONIA
12:00

Wiadomo ci
Codzienny przegl d najwa niejszych informacji z Polski i ze wiata. W serwisie omawiane s kluczowe wydarzenia dnia w rod ktorych znajduj si sprawy polityczne gospodarcze spo eczne i sportowe. Program jest nadawany na ywo
12:15

M jak mi o
Werner zmienia si w w. Miko aja i rozdaje kolejne prezenty. W ci gu dnia kolegom z kancelarii a wieczorem Poli. Prawnik pomaga rownie Weronice. Kobieta wyznaje e poroni a. Po pracy Adam spotyka przypadkiem Sylwi . Spotkanie prowadzi do romansu. Magda w ko cu si prze amuje i sp dza nami tn noc z m em. Ostatecznie wybacza mu zdrad . Budzy scy organizuj w Siedlisku miko ajki dla Nadii. Dziewczynka pragnie jednak tylko powrotu rodzicow. Tymczasem z Ukrainy nap ywa w ko cu dobra wiadomo . Trwaj negocjacje w sprawie uwolnienia je cow w rod ktorych jest ojciec ma ej. Andrzej odkrywa e Julia straci a prac . Spotyka si z jej szefem Rotkiewiczem. Ten na pro b Budzy skiego cofa zwolnienie. Sp aca tym zaci gni ty przed laty u kolegi d ug. Gdy Malicka wraca do kancelarii Sylwia ukrywa przed ni fakt e pomog jej Budzy ski
13:05

M jak mi o
Jagoda znajduje notes Tadeusza z opisami jego kochanek. da od ukochanego wyja nie . W ich zwi zku wybucha kolejny kryzys bo Kiemlicza odwiedza nagle dawna narzeczona Ola. Dziewczyna wyznaje e m znowu j porzuci . Sadownik od razu proponuje jej pomoc. Ewa wci okazuje w pracy niech Marii. Pop awsk doprowadza nawet do ez z o liwymi komentarzami. Dla Artura doktor Kalinowska jest za to nadzwyczajnie mi a a w ko cu otwarcie proponuje koledze romans. Tymczasem Maja zdradza Marii e jej zwi zek z Tomaszem nie ma ju szans. Rogowska nak ania j do flirtu z nowym s siadem Danielem. Po niej przyjacio ka jednak aniewsk ostrzega. Odkrywa bowiem e m czyzna mo e by kryminalist . Kisielowa k oci si z Modrym i Barbar . Uparcie wtr ca si do ich pracy nad scenariuszem sztuki ktor maj wystawi okoliczni mieszka cy
14:00

Giganci nauki
Leonardo da Vinci i jego nast pcy. Wynalazca odkrywca filozof malarz rze biarz i architekt w jednej osobie artysta prawdziwy cz owiek renesansu. Bohaterem tego odcinka teleturnieju jest Leonardo da Vinci
15:00

Wiadomo ci
Codzienny przegl d najwa niejszych informacji z Polski i ze wiata. W serwisie omawiane s kluczowe wydarzenia dnia w rod ktorych znajduj si sprawy polityczne gospodarcze spo eczne i sportowe. Program jest nadawany na ywo
15:20

Krol Maciu Pierwszy
Ja zazdrosny.... Maciu wyra nie darzy szczegoln sympati Hani . Wszystko jednak wskazuje na to e Hania bardziej zainteresowana jest Antkiem. Jest dla niego bardzo mi a i pomaga mu odrabia lekcje. Maciu jest bardzo zazdrosny. To ma o szlachetne uczucie postanawia wykorzysta dla swych celow genera . Tym razem nad decyzjami Maciusia czuwa Erazm krolewski nauczyciel i tak kieruje sprawami by Maciu zrozumia swoj b d i naprawi wyrz dzone przyjacio om krzywdy
15:35

Krol Maciu Pierwszy
Co za cyrk. Do miasteczka przyjecha cyrk. W programie znalaz y si rownie wyst py dzikich zwierz t. Maciu wraz z przyjacio mi postanowili wybra si do cyrku a genera postanowi to wykorzysta do wszcz cia zamieszek w mie cie dzi ki ktorym mog by przej w adz w krolestwie. Kaza wypu ci z klatki tygrysa. Zwierz przyzwyczajone do kontaktu z lud mi nie mia o z ych intencji. Natomiast w rod ludzi wybuch a panika poniewa rozpuszczono plotk e uciek o kilka tygrysow. Wkrotce ca a sytuacja si wyja ni a a genera wyszed na g upca
15:45

Kulfon co z ciebie wyro nie
Z piratami nie ma artow. Serial animowany dla dzieci prezentuje przygody abki Moniki i niesfornego Kulfona. Sympatyczni bohaterowie wprowadzaj si do nowego domu. Prze yj wiele przygod i poznaj ciekawe osobowo ci. Kulfon dostarcza Monice zmartwie z powodu wielu z ych nawykow. Kole anka stara si nauczy go rozwa nych zachowa i dobrych manier. Bohaterowie przekonuj si e czasami najskuteczniejsz nauk s w asne b dy
16:05

Kulisy dobrego humoru
17:00

Teleexpress
Serwis informacyjny nadawany codziennie na ywo prezentuj cy bie ce wydarzenia wiadomo ci kulturalne oraz ciekawostki z kraju i ze wiata. Teleexpress jest najstarszym obecnie istniej cym ogolnopolskim programem informacyjnym. Po raz pierwszy pojawi si na antenie 26 czerwca 1986 roku wydanie prowadzi Wojciech Mazurkiewicz. W 2011 roku redakcja programu zosta a odznaczona srebrnym medalem Za Zas ugi dla Po arnictwa
17:20

Zakochaj si w Polsce
widnik. Ponadczasowa seria podro nicza wpisuj ca si w cykl inicjatyw promuj cych i popularyzuj cych Polsk ze wzgl du na jej potencja historyczny kulturowy przyrodniczy i rekreacyjny. Tomasz Bednarek odwiedza najpi kniejsze i najciekawsze miejsca w wielu zak tkach kraju w druj c nie tylko szlakiem t umnie odwiedzanym przez turystow. Na mapie naszego kraju obok miejscowo ci z bogat histori znajdziemy tak e te m odsze. Nie przyci gaj turystow swoimi zabytkami ale mog zaoferowa inne atrakcje. Takim miejscem jest widnik. Miasto wysokich lotow. Nawi zanie do lotnictwa jest uzasadnione bowiem historia widnika jest nierozerwalnie zwi zana z tym miastem. Tomek Bednarek zagl da do Aeroklubu i Zak adow PZL widnik opowiada o s ynnej orkiestrze d tej Helicopters Brass Orchestra i zaprasza do S owia skiego Grodu w Milejowie
17:55

Przystanek Ameryka
Cykl reporta y dokumentalnych ktore przybli aj histori oraz obecn sytuacj ameryka skiej i kanadyjskiej Polonii. Filmy pokazuj obraz ycia sytuacj spo eczno - kulturow w USA i Kanadzie w tym wydarzenia oraz miejsca istotne dla mieszka cow tych krajow. Projekt jest kontynuacj zrealizowanych filmow dla TVP Polonia. Dotyczy y one mi dzy innymi ca okszta tu historii emigracji Polakow do USA oraz Kanady obecnego obrazu Polonii w ro nych rejonach obu krajow oraz sytuacji poszczegolnych grup spo ecznych
18:10

Ola Polonia - Polacy w Brazylii i Ameryce Po udniowej
Magazyn przedstawia wydarzenia spo eczne kulturalne i religijne w ktorych bierze udzia Polonia w Ameryce Po udniowej. Wa n kwesti programu jest pokazanie i promowanie sylwetek Polakow ktorzy na emigracyjnym gruncie rozs awiaj dobre imi Polski. Tworcow magazynu szczegolnie interesuj postacie i ca e rodziny ktore mieszkaj w tych krajach od wielu pokole
18:30

Informacje kulturalne
Przegl d najwa niejszych wydarze kulturalnych. Podro po wystawach kinach teatrach a tak e rozmowy i opinie czo owych postaci ze wiata kultury
18:45

Czym yje wiat
W programie b dzie mowa o najwa niejszych wydarzeniach i sprawach poruszaj cych spo ecze stwa w Europie i na wiecie. Pojawi si te ciekawostki i krotkie analizy
19:05

Gra s ow. Krzy owka
Teleturniej sprawdzaj cy wiedz oparty na formule krzy owki wykorzystuj cy nies abn c popularno tego typu gry umys owej oraz ch rywalizacji. W codziennej rozgrywce czworo uczestnikow zmierzy si ze sob by zdoby tytu finalisty dnia i uzyska mo liwo wzi cia udzia u w finale tygodnia. Zasady rozwi zywania zada umo liwiaj widzom szybkie i intuicyjne przyswojenie regu gry bez wzgl du na wiek i mo liwo ci percepcyjne a program ma lekk przyst pn formu opart na dowcipnym przewrotnym konstruowaniu hase
19:30

Wiadomo ci
Codzienny przegl d najwa niejszych informacji z Polski i ze wiata. W serwisie omawiane s kluczowe wydarzenia dnia w rod ktorych znajduj si sprawy polityczne gospodarcze spo eczne i sportowe. Program jest nadawany na ywo
TVPOLONIA
20:05

Pogoda
Codzienny serwis informacyjny z prognoz pogody nadawany po Wiadomo ciach po udniowych Wiadomo ciach porannych i popo udniowych po Teleexpressie i po g ownym wydaniu Wiadomo ci. Prognoz pogody w TVP prezentuj m.in. Aleksandra Kostka Waldemar Dolecki Marzena S upkowska Monika Andrzejczak i Ziemowit P dziwiatr
20:10

Na dobre i na z e
Co robimy ze strachu.... Olena nie nawi zuje kontaktu z Artiomem i ukrywa ich spotkanie przed Micha em wci niepewna czy naprawd chodzi o jej narzeczonego z Ukrainy. Bart przekazuje jej e pacjent ma szans na odzyskanie cz ci wspomnie ale tylko w rodowisku ktore pobudzi jego pami . Blanka pomaga Mario gdy zauwa a e przez wi zienn bransolet z nadajnikiem ma bolesne otarcie na nodze. Ch opak zapomina zabra z gabinetu swoj telefon przez co nie odbiera kolejnych po cze z policji i w ko cu o ma o nie zostaje aresztowany za prob ucieczki. Do szpitala trafia samotny ojciec Bartosz ktory ma gor czk i silny bol brzucha. Probowa dokona w domu przeszczepu jelitowej flory bakteryjnej. M czyzna podejrzewa e cierpi na chorob Parkinsona i w ten sposob pragn zahamowa jej rozwoj. Tymczasem Bart i Julia nadal mieszkaj osobno dziel c si opiek nad Tymkiem. Alina dostaje od Sylwestra zaskakuj cy prezent: gabinet w ktorym jej adorator tworzy rajsk pla
21:05

Nie ma jak u mamy - koncert z okazji Dnia Matki
Koncert z okazji Dnia Matki z hali Arena w Toruniu w trakcie ktorego wyst pi m.in.: Justyna Steczkowska Marta Zalewska z Mam Bo en Zalewsk Katarzyna Cerekwicka Viki Gabor z Mam Ewelin Gabor Maciej Miecznikowski Olga Szoma ska Krzysztof Iwaneczko oraz Ma e TGD. Podczas koncertu arty ci za piewaj dla swoich Mam. Nawi s owem do wspomnie z dzieci stwa i tego jakimi byli dzie mi. Wspomn jak postrzegali swoje Mamy jakie najbardziej wzruszaj ce momenty ale i zabawne anegdoty zachowali w sercach
22:05

Polonia 24
Program informacyjny skierowany do Polakow mieszkaj cych w kraju i za granic . Polonia 24 - to program informacyjno - publicystyczny koncentruj cy si woko problematyki polskiej i polonijnej. Prezentowane materia y s utrzymane w formule dynamicznego programu newsowego podzielonego na sekcje: stricte newsow polonijn (materia y ze wiata o tematyce polskiej i polonijnej) kulturaln i lifestylow gospodarcz . Ca o wzbogacaj sta e pozycje komentarzowe
22:35

Korona krolow. Jagiellonowie
Jagie o wysy a ksi cia widrygie do Tatarow aby si dowiedzia czy Orda wspomo e Koron w ewentualnej wojnie z Zakonem. widrygie o ka e przekaza Ulrykowi e Jagie o szykuje si do wojny
23:00

Korona krolow. Jagiellonowie
Branka. wiosna 1407. Anna z Goraja znika z Wawelu. Jej matka - Beata z Bo ego Daru (Karina Szafra ska) - rozpacza. Anna Cylejska (Milena Staszuk) zarz dza poszukiwania a Sofia (Julia ukowiak) tajemniczo si u miecha. El bieta (Katarzyna Dominiak) i Katarzyna (Aleksandra Sroka) Gorajskie wyjawiaj e ich siostra pojecha a do klasztoru klarysek w S czu. Na Wawel dociera wie o mierci Wielkiego Mistrza Konrada von Jungingena (Krzysztof Olchawa). Rozpoczyna si walka o w adz w Malborku. Jan Falkenberg (Robert Rozmus) ma list do papie a w ktorym wyjawia sekret Tr by. Bdzigost (Jakub Wieczorek) i Cio ek (Daniel Mosior) zdobywaj to pismo. Krol Jagie o (Sebastian Skocze ) poznaje wreszcie sekret Miko aja Tr by (Rados aw Pazura) i znajduje sposob by go ochroni . Zyndram (Maciej Raniszewski) probuje pogodzi si z Femk ( aneta Homa)
23:30

Korona krolow. Jagiellonowie
Mi osne manewry. Rok 1407. Andrzej z T czyna (J drzej Jezierski) odnajduje w lesie Ann z Goraja (Maria Wieczorek) i jej s u k . Beata z Bo ego Daru (Karina Szafra ska) obawiaj c si e cnota jej corki zosta a naruszona przyjmuje o wiadczyny Andrzeja. Sofia (Julia ukowiak) obwinia krolow Ann (Milena Staszuk) o strat ukochanego. Chce odzyska jego uczucie. Idzie do Grety (Iwona Katarzyna Pawlak) po zio a na mi owanie. Bdzigost (Jakub Wieczorek) Cio ek (Daniel Mosior) i Lech (Mariusz Jakus) podejrzewaj e Falkenberg (Robert Rozmus) jest krzy ackim szpiegiem. Zabieraj go do a ni a tam Dorota (And elika Kujawiak) zabiera mu ubrania. Jagie o (Sebastian Skocze ) wybacza Annie afer z Gorajsk . Sielank w wannie przerywaj wie ci z Litwy. Witold zerwa rozejm i znow idzie na Ru . Krol i krolowa pojad do Wilna
Activate Live-Chat