OTR
Date
<
May 2023
>
Mo
Tu
We
Th
Fr
Sa
Su
29
30
31
 
 
 
 
Station

TVPOLONIA
TVPOLONIA
00:00

Midnight News
00:35

Gra s ow. Krzy owka
Teleturniej sprawdzaj cy wiedz oparty na formule krzy owki wykorzystuj cy nies abn c popularno tego typu gry umys owej oraz ch rywalizacji. W codziennej rozgrywce czworo uczestnikow zmierzy si ze sob by zdoby tytu finalisty dnia i uzyska mo liwo wzi cia udzia u w finale tygodnia. Zasady rozwi zywania zada umo liwiaj widzom szybkie i intuicyjne przyswojenie regu gry bez wzgl du na wiek i mo liwo ci percepcyjne a program ma lekk przyst pn formu opart na dowcipnym przewrotnym konstruowaniu hase
01:00

Przystanek Ameryka
Cykl reporta y dokumentalnych ktore przybli aj histori oraz obecn sytuacj ameryka skiej i kanadyjskiej Polonii. Filmy pokazuj obraz ycia sytuacj spo eczno - kulturow w USA i Kanadzie w tym wydarzenia oraz miejsca istotne dla mieszka cow tych krajow. Projekt jest kontynuacj zrealizowanych filmow dla TVP Polonia. Dotyczy y one mi dzy innymi ca okszta tu historii emigracji Polakow do USA oraz Kanady obecnego obrazu Polonii w ro nych rejonach obu krajow oraz sytuacji poszczegolnych grup spo ecznych
01:30

Wiadomo ci
Codzienny przegl d najwa niejszych informacji z Polski i ze wiata. W serwisie omawiane s kluczowe wydarzenia dnia w rod ktorych znajduj si sprawy polityczne gospodarcze spo eczne i sportowe. Program jest nadawany na ywo
02:00

Pogoda
Codzienny serwis informacyjny z prognoz pogody nadawany po Wiadomo ciach po udniowych Wiadomo ciach porannych i popo udniowych po Teleexpressie i po g ownym wydaniu Wiadomo ci. Prognoz pogody w TVP prezentuj m.in. Aleksandra Kostka Waldemar Dolecki Marzena S upkowska Monika Andrzejczak i Ziemowit P dziwiatr
02:10

Polonia 24
Program informacyjny skierowany do Polakow mieszkaj cych w kraju i za granic . Polonia 24 - to program informacyjno - publicystyczny koncentruj cy si woko problematyki polskiej i polonijnej. Prezentowane materia y s utrzymane w formule dynamicznego programu newsowego podzielonego na sekcje: stricte newsow polonijn (materia y ze wiata o tematyce polskiej i polonijnej) kulturaln i lifestylow gospodarcz . Ca o wzbogacaj sta e pozycje komentarzowe
02:40

Trzeci oficer
Teoria spisku. Ala i Marek Sznajder zostaj wypuszczeni na wolno . Sznajder przyje d a do szpitala eby zobaczy si z umieraj cym bratem. Spotyka tam Kruszona ktory wypytuje go o Bogut
03:35

Trzeci oficer
Rz d oficjalny. Matejewski przekazuje Kruszonowi informacje o Wiktorze Chenoirze jego przesz o ci i powi zaniach z zamordowanymi: Babiniczem Koneckim i Parolem. Zleca Tomkowi odnalezienie Boguty
04:30

Na sygnale
Mi o niejedno ma imi. Anna i Wiktor zamartwiaj si o Czarka. Ch opiec wci jest zaginiony. Doktor Reiter by zapomnie na chwil o nerwach postanawia wroci do pracy. Na dy urze jej zespo musi pomoc pannie m odej ktora zemdla a w USC. Tak e jej niedosz y te nagle ma problemy z sercem. Z kolei Nowy odkrywa e Britney ma ch opaka Alka ktory w dodatku zacz prac w ich bazie. Obaj ratownicy jad na wezwanie do wypadku w ktorym zosta ci ko ranny nastolatek. Alek okazuje si du o mniej sympatyczny ni na to wygl da. Tymczasem Benio w cza si do akcji i probuje uchroni jednego z pacjentow przed kalectwem
05:00

Tamte lata tamte dni
Krystyna Tkacz. Marta Perchu - Burzy ska rozmawia z wybitnymi artystami o dzieci stwie domu rodzinnym i najwa niejszych do wiadczeniach ktore w istotny sposob wp yn y na ich ycie i drog tworcz . Rozmowy realizowane s w miejscach ktore dla bohaterow programu maj najwi ksze znaczenie sentymentalne. Tym razem w podro do krainy dzieci stwa i m odo ci zabiera nas popularna aktorka Krystyna Tkacz
05:30

Midnight News
TVPOLONIA
06:00

Polonia 24
Program informacyjny skierowany do Polakow mieszkaj cych w kraju i za granic . Polonia 24 - to program informacyjno - publicystyczny koncentruj cy si woko problematyki polskiej i polonijnej. Prezentowane materia y s utrzymane w formule dynamicznego programu newsowego podzielonego na sekcje: stricte newsow polonijn (materia y ze wiata o tematyce polskiej i polonijnej) kulturaln i lifestylow gospodarcz . Ca o wzbogacaj sta e pozycje komentarzowe
06:30

Giganci historii
Bitwa o Monte Cassino. o nierze! Bitwa 2. Korpusu Polskiego pod Monte Cassino przejdzie do historii. 22 dni bez przerwy pod ci kim ogniem w najtrudniejszych warunkach bytowania 7 dni zaci tego boju o niemieckie fortyfikacje oto wspania y wysi ek woli i po wi cenia waszego ktory nie ma wielu rownych nie tylko w historii tej wojny ale i w historii wiata - pisa 20 maja 1944 r. gen. W adys aw Anders do o nierzy 2. Korpusu. Dwa dni wcze niej polska flaga zosta a wywieszona na ruinach klasztoru na Monte Cassino. Polacy odnie li spektakularne zwyci stwo. Bitwa o Monte Cassino to jedna z najwi kszych batalii II wojny wiatowej na froncie zachodnim. Podczas trwaj cej po roku bitwy straty obu stron wynios y ponad 75 tysi cy o nierzy. W rod poleg ych by o tak e 923 o nierzy polskich. Ponad trzy tysi ce odnios o rany. Droga na Rzym zosta a otwarta
07:20

Balans bieli
Istniej dzisiaj dwa sposoby aby pozna Franciszka z Asy u: uda si do tego miasta i przys ucha si mowie kamieni tam gdzie do tej pory yj jego wspo bracia albo po prostu zag bi si dla przyk adu w lektur Regu czy Testamentu - te charakterystyczne s owa przywo ywane s przez wspo czesnych franciszkanow. O spu ci nie w. Franciszka o franciszka skim filarze chrze cija skiej Europy i o roli franciszkanow w Polsce w Ziemi wi tej w Rosji i na wiecie w programie Balans bieli w rozmowie z Krzysztofem Ziemcem
07:55

Pytanie na niadanie
Poranny magazyn Pytanie na niadanie jest nadawany na ywo. Ma charakter lifestylowy i kulturalny. Znajdziemy w nim rekomendacje kulturalne rozrywkowe a tak e poradnictwo do ktorego zapraszamy najlepszych ekspertow: lekarzy prawnikow dietetykow psychologow socjologow i stylistow. Odpowiadamy na wszystkie pytania dotycz ce codziennego ycia ktore nurtuj naszych widzow. Tematy dotycz problemow medycznych prawnych psychologicznych hobby oraz stylu ycia
11:25

Podro za jeden u miech
Krolowa autostopu. Ciocia Ula wyro nia si urod . Okazuje si e jest krolow autostopu od lat w druj c po kraju. Spotkana grupa trampow porywa cioci Ul i ch opcow na dalsz w drowk . Serial przygodowy 30 min Polska 1971Re yseria: Stanis aw J drykaScenariusz wed ug w asnej powie ci: Adam BahdajAktorzy: Filip obodzi ski Henryk Go biewski Alina Janowska Lidia Korsakowna Henryk B k Kazimierz Brusikiewicz Stanis awIgar Andrzej Szajewski Jerzy Turek i inni
11:55

Podro za jeden u miech
Polowanie na kapelusz. Ch opcy poznaj pechowego w a ciciela kapelusza w ktorym schowany by kupon loterii warto ci 100 tysi cy z otych. Roztargniony pan usi uje odzyska cenne nakrycie g owy a ch opcy probuj mu pomoc
TVPOLONIA
12:35

Tajemnica Sagali
Zatoka mgie. Stra nik magicznego kamienia Jarpen przenosi Kub i Jacka naziemie Germanow gdzie para rybakow opiekuje si uratowanymirozbitkami synami krola Jutow: m odszym Agnarrem i starszymGeirrodem. Ch opcy zaprzyja niaj si przybysze z XX wieku ucz krolewskich synow gry w koszykowk . Niestety podczas rozgrywkidochodzi do sprzeczki. ZATOKA MGIE Serial przygodowy fantasy 25 min NiemcyPolska 1996Re yseria: Jerzy ukaszewiczScenariusz: Marina Vorlop - Bell Jerzy ukaszewiczZdj cia: Zdzis aw NajdaMuzyka: Krzesimir D bskiWykonawcy: Marek Barbasiewicz Jacek Wolszczak Witold Wysota Grzegorz Drojewski Aleksandra Koncewicz Marian Opania Bart omiej RudaAktorzy: Jan Jankowski Derval De Faria Grzegorz Ruda Marcin Nowacki Fred Delmare Gertrud Roll Adam Ozga Kuba Tolak Ola Tokarska
13:05

Nie ma jak u mamy - koncert z okazji Dnia Matki
Koncert z okazji Dnia Matki z hali Arena w Toruniu w trakcie ktorego wyst pi m.in.: Justyna Steczkowska Marta Zalewska z Mam Bo en Zalewsk Katarzyna Cerekwicka Viki Gabor z Mam Ewelin Gabor Maciej Miecznikowski Olga Szoma ska Krzysztof Iwaneczko oraz Ma e TGD. Podczas koncertu arty ci za piewaj dla swoich Mam. Nawi s owem do wspomnie z dzieci stwa i tego jakimi byli dzie mi. Wspomn jak postrzegali swoje Mamy jakie najbardziej wzruszaj ce momenty ale i zabawne anegdoty zachowali w sercach
14:05

Na dobre i na z e
Co robimy ze strachu.... Olena nie nawi zuje kontaktu z Artiomem i ukrywa ich spotkanie przed Micha em wci niepewna czy naprawd chodzi o jej narzeczonego z Ukrainy. Bart przekazuje jej e pacjent ma szans na odzyskanie cz ci wspomnie ale tylko w rodowisku ktore pobudzi jego pami . Blanka pomaga Mario gdy zauwa a e przez wi zienn bransolet z nadajnikiem ma bolesne otarcie na nodze. Ch opak zapomina zabra z gabinetu swoj telefon przez co nie odbiera kolejnych po cze z policji i w ko cu o ma o nie zostaje aresztowany za prob ucieczki. Do szpitala trafia samotny ojciec Bartosz ktory ma gor czk i silny bol brzucha. Probowa dokona w domu przeszczepu jelitowej flory bakteryjnej. M czyzna podejrzewa e cierpi na chorob Parkinsona i w ten sposob pragn zahamowa jej rozwoj. Tymczasem Bart i Julia nadal mieszkaj osobno dziel c si opiek nad Tymkiem. Alina dostaje od Sylwestra zaskakuj cy prezent: gabinet w ktorym jej adorator tworzy rajsk pla
15:00

Taka to robota czyli kabaretowy przegl d zawodow
Nauczyciel. Cyklu pokazuj cy widzom jak wspo cze ni arty ci kabaretowi postrzegali i postrzegaj ro ne zawody jak przedstawiaj swoich rodakow w pracy ktore zawody s najbardziej kabaretogenne ktore ciesz si najwi ksz popularno ci w rod artystow. W tym odcinku: skecze o nauczycielach
16:00

Kulturalni PL
Magazyn prezentuje najciekawsze wydarzenia kulturalne artystyczne i spo eczne z ycia Polonii. Prowadz cy program rozmawiaj z zaproszonymi go mi na temat aktualnych imprez rozrywkowych sportowych koncertow i wystaw z udzia em polskich artystow. Nie zabraknie tak e informacji o nowo ciach kinowych i wydawniczych
17:00

Teleexpress
Serwis informacyjny nadawany codziennie na ywo prezentuj cy bie ce wydarzenia wiadomo ci kulturalne oraz ciekawostki z kraju i ze wiata. Teleexpress jest najstarszym obecnie istniej cym ogolnopolskim programem informacyjnym. Po raz pierwszy pojawi si na antenie 26 czerwca 1986 roku wydanie prowadzi Wojciech Mazurkiewicz. W 2011 roku redakcja programu zosta a odznaczona srebrnym medalem Za Zas ugi dla Po arnictwa
17:20

M jak mi o
Iza unika powrotu do domu. Po przyje dzie z Grodka zatrzymuje si u Anety i Olka. W ko cu jednak oznajmia Marcinowi e pragnie separacji. Kolejn noc sp dza ju w ramionach Radka ostatecznie zdradzaj c m a. Aleksandra probuje ratowa zwi zek m odych. Szczerze wyznaje synowej e przed laty ona rownie opu ci a bliskich pragn c szcz cia czego po niej bardzo a owa a. Justyna przekazuje Jakubowi list dla Kasi. Przez to detektyw znow k oci si z narzeczon . Aneta radzi Stawskiej by zaufa a ukochanemu i nie probowa a samotnie walczy z rodzinnymi problemami. Tymczasem Karski w tajemnicy przed Kasi odnajduje jedyn yj c ciotk siostr Stawskich Milen . Detektyw ma nadziej e seniorka pomo e mu zrozumie co dok adnie poro ni o dziewczyny
18:10

Szansa na sukces. Opole 2023
Przeboje Bogus awa Meca. To b dzie pi kne wzruszaj ce wspomnienie Bogus awa Meca i jego muzycznej tworczo ci. 7 uczestnikow zmierzy si z jego najwi kszymi przebojami. Oceniaj ich wyst py: dziennikarka muzyczna Maria Szab owska oraz Krystyna Gi owska ktora z Bogus awem Mecem w duecie piewa a m.in. utwor W drodze do Fontainebleau. Osoba ktora oka e si najlepsza i wygra odcinek b dzie mog a wyst pi w finale Szansy na sukces. Opole 2023 i je li go wygra pojedzie do Opola by wyst pi w Debiutach KFPP
19:10

Informacje kulturalne
Przegl d najwa niejszych wydarze kulturalnych. Podro po wystawach kinach teatrach a tak e rozmowy i opinie czo owych postaci ze wiata kultury
19:30

Wiadomo ci
Codzienny przegl d najwa niejszych informacji z Polski i ze wiata. W serwisie omawiane s kluczowe wydarzenia dnia w rod ktorych znajduj si sprawy polityczne gospodarcze spo eczne i sportowe. Program jest nadawany na ywo
TVPOLONIA
20:05

Pogoda
Codzienny serwis informacyjny z prognoz pogody nadawany po Wiadomo ciach po udniowych Wiadomo ciach porannych i popo udniowych po Teleexpressie i po g ownym wydaniu Wiadomo ci. Prognoz pogody w TVP prezentuj m.in. Aleksandra Kostka Waldemar Dolecki Marzena S upkowska Monika Andrzejczak i Ziemowit P dziwiatr
20:10

Sport
Program podsumowuj cy najwa niejsze wydarzenia sportowe ze szczegolnym naciskiem na osi gni cia polskich zawodnikow i reprezentacji w ro nych dyscyplinach. Pojawi si informacje o wa nych rozgrywkach i zawodach organizowanych w Polsce i na wiecie. Redakcja najwi cej miejsca po wi ca dyscyplinom sportowym popularnym w rod Polakow m.in. pi ce no nej i siatkowce ale nie zabraknie mniej popularnych konkurencji i sportow zimowych
20:20

Dom pod Dwoma Or ami
Dzi ki pomocy dawnych mieszka cow Nowosio a Paul odnajduje Aksini . Kobieta pami ta rodzin Paula i opowiada mu o wydarzeniach sprzed lat
21:15

Karbala
Wojna w Zatoce Perskiej 3 kwietnia 2004 r. W irackim mie cie Karbala pozbawiona wsparcia garstka polskich i bu garskich o nierzy stawia czo a kilkukrotnie liczniejszej grupie ekstremistow
23:10

Muzyczne naj
Poezja. W cyklu muzycznym dla widzow TVP Polonia przypomnimy najwi ksze przeboje znanych artystow polskiej sceny rozrywkowej. To mistrzowie s owa i muzyki polskiej: Agnieszka Osiecka Wojciech M ynarski Maryla Rodowicz Krzysztof Wojciech i Piotr Cugowscy Hanna Banaszak i Andrzej Zaucha. Ka dy z odcinkow ma form autorskiego muzycznego kola u poprzedzonego komentarzami lektora wprowadzaj cymi kolejne utwory. Poza warto ci rozrywkow cykl ma rownie walor edukacyjny. Ocali od zapomnienia kawa historii polskiej muzyki rozrywkowej a wi c i polskiej kultury
23:30

Polacy to wiedz
Quiz ktory wymaga od uczestnikow podejmowania trafnych decyzji i wykazywania si wiedz a w niektorych przypadkach tak e umiej tno ci wspo pracy z rywalami. Obejmuje dziesi odcinkow okraszonych rozmowami o podro ach i przygodach uczestnikow turnieju. Maksymalna nagroda do zdobycia to 20 400 z otych. W ka dym odcinku rownocze nie pojawia si czterech graczy rywalizuj cych o g own wygran . Telewidzowie mog na bie co kibicowa swoim faworytom w social mediach TVP Polonia oraz na fanpageu teleturnieju
Activate Live-Chat