OTR
Date
<
May 2023
>
Mo
Tu
We
Th
Fr
Sa
Su
29
30
31
 
 
 
 
Station

TVPOLONIA
TVPOLONIA
00:00

Midnight News
00:35

M jak mi o
Iza unika powrotu do domu. Po przyje dzie z Grodka zatrzymuje si u Anety i Olka. W ko cu jednak oznajmia Marcinowi e pragnie separacji. Kolejn noc sp dza ju w ramionach Radka ostatecznie zdradzaj c m a. Aleksandra probuje ratowa zwi zek m odych. Szczerze wyznaje synowej e przed laty ona rownie opu ci a bliskich pragn c szcz cia czego po niej bardzo a owa a. Justyna przekazuje Jakubowi list dla Kasi. Przez to detektyw znow k oci si z narzeczon . Aneta radzi Stawskiej by zaufa a ukochanemu i nie probowa a samotnie walczy z rodzinnymi problemami. Tymczasem Karski w tajemnicy przed Kasi odnajduje jedyn yj c ciotk siostr Stawskich Milen . Detektyw ma nadziej e seniorka pomo e mu zrozumie co dok adnie poro ni o dziewczyny
01:30

Wiadomo ci
Codzienny przegl d najwa niejszych informacji z Polski i ze wiata. W serwisie omawiane s kluczowe wydarzenia dnia w rod ktorych znajduj si sprawy polityczne gospodarcze spo eczne i sportowe. Program jest nadawany na ywo
02:00

Pogoda
Codzienny serwis informacyjny z prognoz pogody nadawany po Wiadomo ciach po udniowych Wiadomo ciach porannych i popo udniowych po Teleexpressie i po g ownym wydaniu Wiadomo ci. Prognoz pogody w TVP prezentuj m.in. Aleksandra Kostka Waldemar Dolecki Marzena S upkowska Monika Andrzejczak i Ziemowit P dziwiatr
02:10

Blondynka
Ka dy ma swoj tajemnic. Schronisko w Widziad ach powoli staje na nogi dzi ki ci kiej pracy Paw a i Tereski oraz wydatnej pomocy Sylwii. Pojawiaj si te nowe psy. Pierwszego przyprowadza Kizior co zwiastuje k opoty. Sylwia mo e wreszcie odetchn z ulg do Majakow przyje d a zwolniony z rosyjskiego wi zienia Kris. Spokoj nie trwa jednak d ugo. Kris rozkr ca protest przeciwko ekspresowce. ci ga ekologow ktorzy zak adaj oboz w Rezerwacie Trzecie Bagno. Wojt jest w ciek y. Stres zaczyna odbija si na jego zdrowiu. Korzysta z us ug masa ystki Oksany i natychmiast do cza do grona jej fanow. Gmina organizuje zbiork darow dla rodziny Bondyrow. Kris poznaje histori Antka. Obaj panowie coraz bardziej zbli aj si do siebie. Tymczasem przychodzi wiadomo z warszawskiego szpitala.
03:00

Blondynka
Czy na pewno chcesz o tym wiedzie. Zaognia si protest ekologow przeciwko drodze ekspresowej ktora zagra a Rezerwatowi Trzecie Bagno. Wojt przy pomocy policji i prokuratury probuje z ama ich opor. Do Majakow wraca Jagna z wiadomo ci ktora wywroci ycie Sylwii gory nogami. Jagna naradza si z Majk czy wyzna to przyjacio ce. Ostatecznie postanawiaj e Sylwia dowie si o wszystkim. Tymczasem w domu doktora Fusa dochodzi do prawdziwej rewolucji. Jasiunia sprzedaje ukochan bryczk doktora eby podreperowa domowy bud et oraz pomoc Pawe kowi i Teresce w odbudowaniu schroniska po po arze. Doktor odkrywa zdrad i wybucha awantura ktora jeszcze d ugo b dzie si odbija a echem woko lecznicy i w ca ych Majakach. Kris w rozmowie z doktorem wyznaje e mo e warto zbudowa co trwa ego z Sylwi . Kiedy w a nie ko czy to wyznanie do salonu wpada w ciek a Sylwia ktora pozna a ju tajemnic fotografa. W furii wyrzuca Krisa z domu. Znowu czuje si oszukana i wykorzystana. Kris nie zd y nic wyt umaczy
03:50

Taka to robota czyli kabaretowy przegl d zawodow
Nauczyciel. Cyklu pokazuj cy widzom jak wspo cze ni arty ci kabaretowi postrzegali i postrzegaj ro ne zawody jak przedstawiaj swoich rodakow w pracy ktore zawody s najbardziej kabaretogenne ktore ciesz si najwi ksz popularno ci w rod artystow. W tym odcinku: skecze o nauczycielach
04:50

Gwiazdozbior TVP Rozrywka
Talent show w Polsce -. Prowadz cy Maria Szab owska i Jaros aw Wasik rozmawiaj o konkretnych zjawiskach sytuacjach i postaciach polskiej sceny muzycznej. Talent show w Polsce to bez w tpienia popularna do dzi Szansa na sukces ale te The Voice of Poland. Prowadz cy porozmawiaj o najs ynniejszych wyst pach uczestnikow wymienionych programow. Sprobuj tak e si gn pami ci nieco dalej w poszukiwaniu odpowiedzi kiedy tak naprawd zacz a si w Polsce moda na piewanie
05:30

Midnight News
TVPOLONIA
06:00

Giganci nauki
Leonardo da Vinci i jego nast pcy. Wynalazca odkrywca filozof malarz rze biarz i architekt w jednej osobie artysta prawdziwy cz owiek renesansu. Bohaterem tego odcinka teleturnieju jest Leonardo da Vinci
06:50

Zmiennicy
Fartowny dzie. Podczas pogoni za ekspresem Krashan wyci ga bro . Korzystaj c z jego nieuwagi Jacek ucieka. Krashan i Ku mider jad dalej ale wkrotce zostaj uj ci przez milicj . Nie wiadomo jednak co zrobili z pieni dzmi. Taksowk je dzi teraz Kasia. Wiezie pani Koniuszkow a po niej zapomina zabra z wozu swoj prawdziwy dowod. Jacek znajduje w skrytce dokumenty i odwozi do jej domu. Zostaje przyj ty przez rodzicow dziewczyny jako kandydat na m a i umawia si z Kasi na randk . eby spotkanie mog o doj do skutku Kasia prosi Mariana Koniuszk by je dzi za ni ca niedziel
08:05

Jadzia
Ca a Warszawa czeka na mecz tenisowy z udzia em Jadwigi J druszewskiej. Sportowa firma Malicz zabiega by gwiazda tenisa zagra a ich rakiet . Konkurencja nie pro nuje
09:40

Misja Zambia
Chc zmieni swoje ycie. Dokumentalna seria ukazuje ycie codzienne oraz obowi zki misjonarzy pracuj cych w Zambii. W ka dym odcinku b dzie mo na pozna uroki tego kraju kolejne miasta i niezwyk e historie. Widzowie poznaj polskich duchownych dzia aj cych na Czarnym Kontynencie mi dzy innymi ks. Micha a Wzi tka czy ks. Leszka Aksamita. Salezjanie w Zambii pracuj ju niemal po wieku. Obecnie prowadz a dziewi placowek misyjnych
09:50

S owo na niedziel
Nie spadnij z konia czyli o orle i asce. Przez ostatnie niedziele s yszymy s owa o Duchu wi tym. My l c o Nim wyobra amy sobie sobie Go jako p omie j zyk ognia go bic . Jakkolwiek o Nim my limy pami tajmy e jest moc jest Pocieszycielem Doradc Rzecznikiem ogniem serca a Jego dzia anie w nas odbywa si na zasadzie relacji. Je li masz relacj z Jezusem Duch wi ty przychodzi a w dodatku t relacj pog bia umacnia. Uzdalnia nas do wype nienia tego czego chce Jezus. I w ten sposob czyni z nas wiadkow Jego pot nego dzia ania Jego chwa y
10:00

Transmisja Mszy wi tej
Transmisja Mszy wi tej z Bazyliki NMP i w. Bart omieja w Piekarach l skich. Pielgrzymka m czyzn do Piekar l skich
TVPOLONIA
12:40

Ostatnia akcja
Mateusz Zuber zadziera z mafi . Dziadek ch opaka by y o nierz AK przychodzi mu z pomoc . Wspolnie z innymi weteranami powstania warszawskiego stawiaj czo o gangsterom ktorzy czuj si bezkarni
14:15

Zmiennicy
Podro sentymentalna. Do Warszawy przyje d a z Berlina Gonschorek by osobi cie dopilnowa Kluska i s abych ostatnio interesow narkotykowych. Tymczasem Kasia ktora niedawno pozna a Jacka i pragnie go odwiedzi w Zatorach na swoje miejsce w taxi 1313 wprowadza na chwilowe zast pstwo prawdziwego Mariana Koniuszk syna swojego poprzedniego chlebodawcy Jacek nie wie oczywi cie e dziewczyna i jego zmiennik w taxi to ta sama osoba. Przedstawia Kasi swojego gospodarza Mastalerza oraz poprzedniego w a ciciela Zator. Na drugi dzie dowiaduje si e jego zmiennik Marian pope ni podczas swoich kursow szereg wykrocze drogowych. Tymczasem ze szpitala powraca pierwszy zmiennik Jacka - Stanis aw. Awansowany w WTP nie wraca jednak do pracy. Taksowk w dalszym ci gu prowadz na zmian Jacek i Kasia w m skim przebraniu
15:20

Niedziela z..
Janem Englertem. Mia a wiele pomys ow na swoj przysz o . Rozwa a a zostanie ksi dzem krolow dziennikark filozofk zootechnikiem lub malark . Ojcu by o oboj tne kim zostanie z jednym zastrze eniem - byle tylko nie studiowa a aktorstwa. I to by dla niej impuls do dzia ania. Aktorka dramatyczna i komediowa. Telewidzow roz miesza a jako panna Basie ka w Kabarecie Olgi Lipi skiej. Bohaterk Niedzieli z...jest Barbara Wrzesi ska
16:00

Wojciech Cejrowski - boso przez wiat
Mongolia 1958. W 1958 roku podczas podro y po Mongolii Stanis aw Szwarc - Bronikowski zrealizowa jeden ze swoich pierwszych filmow. W rozmowie z Wojciechem Cejrowskim re yser wspomina niecodzienne okoliczno ci jego powstania. Tygrys strzela pierwszy jest historyczn relacj z igrzysk na festiwalu Naadam. Zobaczymy tradycyjne mongolskie dyscypliny sportowe - jazd konn zapasy ucznictwo. Wojciech Cejrowski wprowadzi widzow w tajniki jazdy konnej i strzelania z uku
16:30

Polacy to wiedz
Quiz ktory wymaga od uczestnikow podejmowania trafnych decyzji i wykazywania si wiedz a w niektorych przypadkach tak e umiej tno ci wspo pracy z rywalami. Obejmuje dziesi odcinkow okraszonych rozmowami o podro ach i przygodach uczestnikow turnieju. Maksymalna nagroda do zdobycia to 20 400 z otych. W ka dym odcinku rownocze nie pojawia si czterech graczy rywalizuj cych o g own wygran . Telewidzowie mog na bie co kibicowa swoim faworytom w social mediach TVP Polonia oraz na fanpageu teleturnieju
17:00

Teleexpress
Serwis informacyjny nadawany codziennie na ywo prezentuj cy bie ce wydarzenia wiadomo ci kulturalne oraz ciekawostki z kraju i ze wiata. Teleexpress jest najstarszym obecnie istniej cym ogolnopolskim programem informacyjnym. Po raz pierwszy pojawi si na antenie 26 czerwca 1986 roku wydanie prowadzi Wojciech Mazurkiewicz. W 2011 roku redakcja programu zosta a odznaczona srebrnym medalem Za Zas ugi dla Po arnictwa
17:25

M jak mi o
Iza wyznaje Anecie e zdradzi a m a i wci jest rozdarta mi dzy szcz ciem ktore daje jej Radek a wyrzutami sumienia z powodu rozbicia ma e stwa i zniszczenia rodziny. A gdy Marcin przy apuje on na ulicy z kochankiem najpierw rzuca si na rywala z pi ciami a po niej da rozwodu i wyprowadza si z domu do biura. Chodakowski odkrywa te gdzie ukrywa si Filip Sowi ski i doprowadza w ko cu razem z Paw em do jego zatrzymania przez policj . Tymczasem Piotrek wraca po przezi bieniu do pracy i nagle zaczyna mie problemy ze zdrowiem ktore ukrywa przed King . Jasiek nadal nie chce wroci do domu cho matka b aga by w ko cu pogodzi si z ojcem a rodzina Zdu skich ca y czas ch opaka wspiera. Franka uznaje e Dagmara nie powinna zmusza syna by mieszka z agresywnym nadu ywaj cym alkoholu ojcem tylko dlatego e sama boi si samodzielnego ycia
18:20

Ja to mam szcz cie! - ulubione skecze
Program przedstawia najzabawniejsze sceny z serialu komediowego Ja to mam szcz cie! opowiadaj cego o perypetiach rodziny Polakow w ktorej tward r k rz dzi Joanna z zawodu piel gniarka. Jej m Jerzy pracuje jako deweloper. W domu jest troje dzieci: Ela - corka Joanny z poprzedniego zwi zku syn Jerzego oraz 8-letnia Zosia corka Jerzego i Joanny. W wychowaniu dzieci uczestnicz tak e by a ona Jerzego i by y m Joanny. Swoje trzy grosze wtr caj te dziadkowie: rodzice Joanny oraz pe na temperamentu kochaj ca ycie matka Jerzego
18:35

Co dalej
Cykl nagrywany w wybranym wn trzu Muzeum Powstania Warszawskiego. Poruszane s tematy dotycz ce niepokojow naszych czasow. W centrum uwagi refleksja nad zjawiskami kulturowo - cywilizacyjnymi. Kryzys globalizacji m.in: wi kszo produkcji farmaceutycznej znajduje si w Chinach. Czy nie nale a oby zrewidowa europejskiej polityki farmaceutycznej Dotyczy to tak e wielu innych dziedzin produkcji gdzie Chiny s kluczowym dostawc lub poddostawc . Program z udzia em go ci prowadz na zmian : Piotr Gociek i Mateusz Bosak. W rod go ci: socjolodzy my liciele publicy ci futurolodzy itd. czenie poprzez komunikator internetowy np. Skypea
19:10

Informacje kulturalne
Przegl d najwa niejszych wydarze kulturalnych. Podro po wystawach kinach teatrach a tak e rozmowy i opinie czo owych postaci ze wiata kultury
19:30

Wiadomo ci
Codzienny przegl d najwa niejszych informacji z Polski i ze wiata. W serwisie omawiane s kluczowe wydarzenia dnia w rod ktorych znajduj si sprawy polityczne gospodarcze spo eczne i sportowe. Program jest nadawany na ywo
TVPOLONIA
20:05

Pogoda
Codzienny serwis informacyjny z prognoz pogody nadawany po Wiadomo ciach po udniowych Wiadomo ciach porannych i popo udniowych po Teleexpressie i po g ownym wydaniu Wiadomo ci. Prognoz pogody w TVP prezentuj m.in. Aleksandra Kostka Waldemar Dolecki Marzena S upkowska Monika Andrzejczak i Ziemowit P dziwiatr
20:10

Sport
Program podsumowuj cy najwa niejsze wydarzenia sportowe ze szczegolnym naciskiem na osi gni cia polskich zawodnikow i reprezentacji w ro nych dyscyplinach. Pojawi si informacje o wa nych rozgrywkach i zawodach organizowanych w Polsce i na wiecie. Redakcja najwi cej miejsca po wi ca dyscyplinom sportowym popularnym w rod Polakow m.in. pi ce no nej i siatkowce ale nie zabraknie mniej popularnych konkurencji i sportow zimowych
20:20

Komisarz Alex
Na mier i ycie. Wilczak i Alex od pewnego czasu obserwuj biznesmena Rafa a Ochmana ktory uchodzi za mecenasa sztuki i darczy c wspieraj cego najbiedniejszych. Komisarz uwa a e Ochman sta za mierci jego ony
21:15

Krolowa chmur
Piotr wykupuje will ktorej w a cicielk jest ekscentryczna 80-letnia malarka Mimi. Kobieta widzi w nim zmar ego syna. Tymczasem on zamierza umie ci j w domu spokojnej staro ci
22:45

Kopernik - muzyczna opowie o wielkim uczonym
W spektaklu muzycznym upami tniaj cym Miko aja Kopernika wyst pi mi dzy innymi: Lanberry Kasia Cerekwicka Natalia Sikora Halina Mlynkova Olga Szoma ska oraz Bo ena i Lech Makowieccy
Activate Live-Chat