OTR
Date
<
May 2023
>
Mo
Tu
We
Th
Fr
Sa
Su
29
30
31
 
 
 
 
Station

TVPOLONIA
TVPOLONIA
00:00

Midnight News
00:35

M jak mi o
Iza wyznaje Anecie e zdradzi a m a i wci jest rozdarta mi dzy szcz ciem ktore daje jej Radek a wyrzutami sumienia z powodu rozbicia ma e stwa i zniszczenia rodziny. A gdy Marcin przy apuje on na ulicy z kochankiem najpierw rzuca si na rywala z pi ciami a po niej da rozwodu i wyprowadza si z domu do biura. Chodakowski odkrywa te gdzie ukrywa si Filip Sowi ski i doprowadza w ko cu razem z Paw em do jego zatrzymania przez policj . Tymczasem Piotrek wraca po przezi bieniu do pracy i nagle zaczyna mie problemy ze zdrowiem ktore ukrywa przed King . Jasiek nadal nie chce wroci do domu cho matka b aga by w ko cu pogodzi si z ojcem a rodzina Zdu skich ca y czas ch opaka wspiera. Franka uznaje e Dagmara nie powinna zmusza syna by mieszka z agresywnym nadu ywaj cym alkoholu ojcem tylko dlatego e sama boi si samodzielnego ycia
01:30

Wiadomo ci
Codzienny przegl d najwa niejszych informacji z Polski i ze wiata. W serwisie omawiane s kluczowe wydarzenia dnia w rod ktorych znajduj si sprawy polityczne gospodarcze spo eczne i sportowe. Program jest nadawany na ywo
02:00

Pogoda
Codzienny serwis informacyjny z prognoz pogody nadawany po Wiadomo ciach po udniowych Wiadomo ciach porannych i popo udniowych po Teleexpressie i po g ownym wydaniu Wiadomo ci. Prognoz pogody w TVP prezentuj m.in. Aleksandra Kostka Waldemar Dolecki Marzena S upkowska Monika Andrzejczak i Ziemowit P dziwiatr
02:03

Sport
Program podsumowuj cy najwa niejsze wydarzenia sportowe ze szczegolnym naciskiem na osi gni cia polskich zawodnikow i reprezentacji w ro nych dyscyplinach. Pojawi si informacje o wa nych rozgrywkach i zawodach organizowanych w Polsce i na wiecie. Redakcja najwi cej miejsca po wi ca dyscyplinom sportowym popularnym w rod Polakow m.in. pi ce no nej i siatkowce ale nie zabraknie mniej popularnych konkurencji i sportow zimowych
02:10

Karbala
Wojna w Zatoce Perskiej 3 kwietnia 2004 r. W irackim mie cie Karbala pozbawiona wsparcia garstka polskich i bu garskich o nierzy stawia czo a kilkukrotnie liczniejszej grupie ekstremistow
04:05

Muzyczne naj
Andrzej Zaucha. Przypominamy najwi ksze przeboje znanych artystow polskiej sceny rozrywkowej. Wybor tekstow dokonany przekrojowo aby pokaza przy okazji tworczo ci danego artysty tak e to jak zmienia a si polska piosenka przez lata. Przeboje poszczegolnych wykonawcow wesz y ju do kanonu polskiej muzyki rozrywkowej i s wiadectwem tego jak wspania ych artystow go cili my w naszych domach dzi ki Telewizji Polskiej. Poza warto ci rozrywkow cykl ma rownie walor edukacyjny. Ocali od zapomnienia kawa historii polskiej muzyki rozrywkowej a wi c i polskiej kultury
04:35

Kulturalni PL
Magazyn prezentuje najciekawsze wydarzenia kulturalne artystyczne i spo eczne z ycia Polonii. Prowadz cy program rozmawiaj z zaproszonymi go mi na temat aktualnych imprez rozrywkowych sportowych koncertow i wystaw z udzia em polskich artystow. Nie zabraknie tak e informacji o nowo ciach kinowych i wydawniczych
05:30

Midnight News
TVPOLONIA
06:00

Polacy to wiedz
Quiz ktory wymaga od uczestnikow podejmowania trafnych decyzji i wykazywania si wiedz a w niektorych przypadkach tak e umiej tno ci wspo pracy z rywalami. Obejmuje dziesi odcinkow okraszonych rozmowami o podro ach i przygodach uczestnikow turnieju. Maksymalna nagroda do zdobycia to 20 400 z otych. W ka dym odcinku rownocze nie pojawia si czterech graczy rywalizuj cych o g own wygran . Telewidzowie mog na bie co kibicowa swoim faworytom w social mediach TVP Polonia oraz na fanpageu teleturnieju
06:30

CEL czyli Centrum Edukacji Liderow
W jaki sposob mo na zdoby potrzebn wiedz i konkretne umiej tno ci eby zosta liderem w Ko ciele W reporta u poznamy za o enia i osi gni cia edukacyjnej inicjatywy Ko cio a Chrze cijan Baptystow. Przyjrzymy si jak m odzi pastorzy i liderzy zaanga owani w s u b Ko cio a s przygotowywani do obejmowania roli przywodcow w swoich spo eczno ciach
06:50

Kalendarium powstania styczniowego 1863
Celem cyklu jest przypomnienie wydarze do ktorych dosz o przed 160 laty a zwi zanych z wybuchem powstania styczniowego - najwi kszego zrywu niepodleg o ciowego Polakow w okresie zaborow
07:00

Smaki wiata
Po iberyjsku. Mistrzyni kuchni Adriana Marczewska (m.in. znana z Pytania na niadanie) przemierza Po wysep Iberyjski w poszukiwaniu nie tylko jego smakow. Ada podro uje po najbarwniejszym miastach i regionach Po wyspu od Madrytu po Gibraltar. Jest to znakomita okazja by pozna tajniki pysznej po udniowej kuchni a jednocze nie zwiedzi pi kne miejsca bogate w zabytki wielu kultur. Szczegolnie interesuj cym w tkiem wydaj si arabskie wp ywy na ten region do ktorych prowadz ca ma wielk s abo zw aszcza pod k tem kulinarnych upodoba . W tym odcinku celem kulinarno-krajoznawczej wyprawy jest Toledo
07:30

Pytanie na niadanie - pobudka
Program na ywo prowadzony przez pary znanych osob. Zapraszani do studia ludzie znani z ycia publicznego dziel si do wiadczeniami a eksperci odpowiadaj na pytania widzow. Pytanie na niadanie to swoiste kompendium wiedzy o przyzwyczajeniach ro nicach w postrzeganiu otaczaj cej rzeczywisto ci i sposobach bycia
07:55

Pytanie na niadanie
Poranny magazyn Pytanie na niadanie jest nadawany na ywo. Ma charakter lifestylowy i kulturalny. Znajdziemy w nim rekomendacje kulturalne rozrywkowe a tak e poradnictwo do ktorego zapraszamy najlepszych ekspertow: lekarzy prawnikow dietetykow psychologow socjologow i stylistow. Odpowiadamy na wszystkie pytania dotycz ce codziennego ycia ktore nurtuj naszych widzow. Tematy dotycz problemow medycznych prawnych psychologicznych hobby oraz stylu ycia
10:35

Panorama
G owny program informacyjny telewizyjnej Dwojki podsumowuj cy najwa niejsze wydarzenia minionego dnia w kraju i na wiecie
10:45

Pytanie na niadanie
Poranny magazyn Pytanie na niadanie jest nadawany na ywo. Ma charakter lifestylowy i kulturalny. Znajdziemy w nim rekomendacje kulturalne rozrywkowe a tak e poradnictwo do ktorego zapraszamy najlepszych ekspertow: lekarzy prawnikow dietetykow psychologow socjologow i stylistow. Odpowiadamy na wszystkie pytania dotycz ce codziennego ycia ktore nurtuj naszych widzow. Tematy dotycz problemow medycznych prawnych psychologicznych hobby oraz stylu ycia
11:05

Zoom Polonii
Program omawia zagadnienia interesuj ce dla Polakow mieszkaj cych poza granicami ojczyzny przybli a bie ce wydarzenia kulturalne
11:10

Przystanek Ameryka
Cykl reporta y dokumentalnych ktore przybli aj histori oraz obecn sytuacj ameryka skiej i kanadyjskiej Polonii. Filmy pokazuj obraz ycia sytuacj spo eczno - kulturow w USA i Kanadzie w tym wydarzenia oraz miejsca istotne dla mieszka cow tych krajow. Projekt jest kontynuacj zrealizowanych filmow dla TVP Polonia. Dotyczy y one mi dzy innymi ca okszta tu historii emigracji Polakow do USA oraz Kanady obecnego obrazu Polonii w ro nych rejonach obu krajow oraz sytuacji poszczegolnych grup spo ecznych
11:30

Barwy szcz cia
Aldona denerwuje si przed wa nym egzaminem ale zdaje go w ko cu na pi tk . Chc c uczci sukces wst puje z kolegami do baru. Tymczasem w Borkach zjawia si nagle Markowski. Ojciec Eweliny zamierza si upewni e nastolatka ma na wyje dzie odpowiedni opiek i e na pewno nie si ga po alkohol. Gdy widzi jak Grzelakowa wraca do domu na rauszu jest w szoku. Ma gorzata wyznaje w ko cu Natalii e widzia a jak Cezary ca owa inn . Malwina namawia jednak siostr by zawalczy a o serce Rawicza zw aszcza e i tak mia a zajrze do stadniny razem z Le . Zwole ska do cza po niej do Cezarego i Sofii gdy ci wi tuj razem uratowanie chorego konia. Jowita nadal probuje manipulowa ojcem i wykrada seniorowi kluczyk do skrytki w banku
TVPOLONIA
12:00

Wiadomo ci
Codzienny przegl d najwa niejszych informacji z Polski i ze wiata. W serwisie omawiane s kluczowe wydarzenia dnia w rod ktorych znajduj si sprawy polityczne gospodarcze spo eczne i sportowe. Program jest nadawany na ywo
12:15

Komisarz Alex
Na mier i ycie. Wilczak i Alex od pewnego czasu obserwuj biznesmena Rafa a Ochmana ktory uchodzi za mecenasa sztuki i darczy c wspieraj cego najbiedniejszych. Komisarz uwa a e Ochman sta za mierci jego ony
13:05

Sprawiedliwi
Ten ratuje ca y wiat. Basia i Jakub uciekaj przed Niemcami. Zaczyna si porod. Jakub sprowadza wiejsk akuszerk . Basia rodzi zdrowego ch opca ktoremu daje na imi Marcin. Wraca z dzieckiem do Warszawy
14:00

Co dalej
Cykl nagrywany w wybranym wn trzu Muzeum Powstania Warszawskiego. Poruszane s tematy dotycz ce niepokojow naszych czasow. W centrum uwagi refleksja nad zjawiskami kulturowo - cywilizacyjnymi. Kryzys globalizacji m.in: wi kszo produkcji farmaceutycznej znajduje si w Chinach. Czy nie nale a oby zrewidowa europejskiej polityki farmaceutycznej Dotyczy to tak e wielu innych dziedzin produkcji gdzie Chiny s kluczowym dostawc lub poddostawc . Program z udzia em go ci prowadz na zmian : Piotr Gociek i Mateusz Bosak. W rod go ci: socjolodzy my liciele publicy ci futurolodzy itd. czenie poprzez komunikator internetowy np. Skypea
14:40

Polacy na ratunek ydom
Rodzina Stankiewiczow. Powi le Lubelskie to teren ktory licznie zasiedlali ydzi. Obszar typowo rolniczy dawa bogate plony ktorych sprzeda zajmowa a si ludno ydowska. Rodzina Stankiewiczow mieszka a w le niczowce G odno b d c zarowno placowk AK jak i miejscem gdzie w czasie okupacji znajdowali schronienie ydzi z getta w Opolu Lubelskim. W czterech le nych ziemiankach na bagiennej k pie i na strychu przechowywa o si 60 osob ydowskiego pochodzenia prze y uda o si sze ciu. Teren gdzie sta a le niczowka poros las a historia bohaterstwa Stankiewiczow popad a w zapomnienie. Stanis aw Stankiewicz zosta zamordowany w 1947 roku w ubeckiej katowni w Warszawie jego szcz tki do dzi nie zosta y odnalezione
15:00

Wiadomo ci
Codzienny przegl d najwa niejszych informacji z Polski i ze wiata. W serwisie omawiane s kluczowe wydarzenia dnia w rod ktorych znajduj si sprawy polityczne gospodarcze spo eczne i sportowe. Program jest nadawany na ywo
15:20

Figu Migu na planecie Czochras
By dzieckiem jest super. Gosia z dzie mi musz upiec do szko y ciastka w kszta cie dinozaurow. Czy poradz sobie bez odpowiednich foremek I do czego mo e si przyda dzieci ca wyobra nia Oprocz odpowiedzi na te pytania dowiemy si tak e jak w j zyku migowym pokaza s owa: ciastko upiec dziecko
15:35

Zwierzaki Czytaki
Krol dowcipu. Tytu owe zwierzaki to Rysia ruda kotka i Szymek szop pracz. Mieszkaj razem z Micha em ktory ma z nimi nie lada k opoty bowiem s niesforne i bardzo pomys owe. Ich szalone koncepcje i weso e usposobienie sprawiaj e nikt si nie nudzi a cisza w domu zapada jedynie wtedy gdy Micha zaczyna czyta swoim zwierzakom ksi ki. Po przeczytaniu pewnej ksi ki zwierzaki postanawiaj e osi gn mistrzostwo wiata w... robieniu dowcipow
16:00

Korona krolow. Jagiellonowie
Rok 1407. Krolowa Anna chce aby Femka wroci a na dwor. Sprzeciwia si temu ochmistrz Klemens z Moskorzewa ale krolowa stawia na swoim. Femka wraca na dwor a Pietrek zaczyna nauki u Bdzigosta
16:30

Barwy szcz cia
Aldona denerwuje si przed wa nym egzaminem ale zdaje go w ko cu na pi tk . Chc c uczci sukces wst puje z kolegami do baru. Tymczasem w Borkach zjawia si nagle Markowski. Ojciec Eweliny zamierza si upewni e nastolatka ma na wyje dzie odpowiedni opiek i e na pewno nie si ga po alkohol. Gdy widzi jak Grzelakowa wraca do domu na rauszu jest w szoku. Ma gorzata wyznaje w ko cu Natalii e widzia a jak Cezary ca owa inn . Malwina namawia jednak siostr by zawalczy a o serce Rawicza zw aszcza e i tak mia a zajrze do stadniny razem z Le . Zwole ska do cza po niej do Cezarego i Sofii gdy ci wi tuj razem uratowanie chorego konia. Jowita nadal probuje manipulowa ojcem i wykrada seniorowi kluczyk do skrytki w banku
17:00

Teleexpress
Serwis informacyjny nadawany codziennie na ywo prezentuj cy bie ce wydarzenia wiadomo ci kulturalne oraz ciekawostki z kraju i ze wiata. Teleexpress jest najstarszym obecnie istniej cym ogolnopolskim programem informacyjnym. Po raz pierwszy pojawi si na antenie 26 czerwca 1986 roku wydanie prowadzi Wojciech Mazurkiewicz. W 2011 roku redakcja programu zosta a odznaczona srebrnym medalem Za Zas ugi dla Po arnictwa
17:20

S ownik [email protected
Edukacyjny talk-show po wi cony kulturze j zyka polskiego. Program niezwykle ceniony i lubiany szczegolnie przez polonijnych dziennikarzy i nauczycieli polskich szko za granic realizowany we wspo pracy z Wydzia em Polonistyki Uniwersytetu Wroc awskiego Uczestnicy widzowie rozsiani po wiecie za po rednictwem Internetu (Skypea) cz si ze studiem. Niezwykle lubiany ekspert wielka osobowo telewizyjna - prof. Jan Miodek rozwiewa w tpliwo ci udziela minilekcji poprawnej polszczyzny. Widzowie dzi ki S ownikowi [email protected] na bie co zapoznaj si ze zmianami zachodz cymi w j zyku polskim
17:55

Info V4+
W programie b d omawiane zagadnienia dotycz ce gospodarki turystyki ekonomii i polityki pa stw Grupy Wyszehradzkiej i Trojmorza
18:15

Polacy wiatu
Projekt trzynastu etiud filmowych przybli aj cych widzom sylwetki wybitnych polskich naukowcow yj cych w ro nych zak tkach wiata ktorzy swoj prac i odkryciami dali podstawy do rozwoju nauki. W krotkich filmach poznamy niezwyk e historie wybitnych Polakow ktorzy pomimo odleg o ci jaka ich dzieli a od ojczyzny sercem byli oddani Polsce ale swoim umys em i talentem s u yli innym narodom. Poczet polskich naukowcow otwiera sylwetka Marii Sk odowskiej - Curie podwojnej Noblistki
18:30

Informacje kulturalne
Przegl d najwa niejszych wydarze kulturalnych. Podro po wystawach kinach teatrach a tak e rozmowy i opinie czo owych postaci ze wiata kultury
18:45

Czym yje wiat
W programie b dzie mowa o najwa niejszych wydarzeniach i sprawach poruszaj cych spo ecze stwa w Europie i na wiecie. Pojawi si te ciekawostki i krotkie analizy
19:05

Gra s ow. Krzy owka
Teleturniej sprawdzaj cy wiedz oparty na formule krzy owki wykorzystuj cy nies abn c popularno tego typu gry umys owej oraz ch rywalizacji. W codziennej rozgrywce czworo uczestnikow zmierzy si ze sob by zdoby tytu finalisty dnia i uzyska mo liwo wzi cia udzia u w finale tygodnia. Zasady rozwi zywania zada umo liwiaj widzom szybkie i intuicyjne przyswojenie regu gry bez wzgl du na wiek i mo liwo ci percepcyjne a program ma lekk przyst pn formu opart na dowcipnym przewrotnym konstruowaniu hase
19:30

Wiadomo ci
Codzienny przegl d najwa niejszych informacji z Polski i ze wiata. W serwisie omawiane s kluczowe wydarzenia dnia w rod ktorych znajduj si sprawy polityczne gospodarcze spo eczne i sportowe. Program jest nadawany na ywo
TVPOLONIA
20:05

Pogoda
Codzienny serwis informacyjny z prognoz pogody nadawany po Wiadomo ciach po udniowych Wiadomo ciach porannych i popo udniowych po Teleexpressie i po g ownym wydaniu Wiadomo ci. Prognoz pogody w TVP prezentuj m.in. Aleksandra Kostka Waldemar Dolecki Marzena S upkowska Monika Andrzejczak i Ziemowit P dziwiatr
20:10

Sport
Program podsumowuj cy najwa niejsze wydarzenia sportowe ze szczegolnym naciskiem na osi gni cia polskich zawodnikow i reprezentacji w ro nych dyscyplinach. Pojawi si informacje o wa nych rozgrywkach i zawodach organizowanych w Polsce i na wiecie. Redakcja najwi cej miejsca po wi ca dyscyplinom sportowym popularnym w rod Polakow m.in. pi ce no nej i siatkowce ale nie zabraknie mniej popularnych konkurencji i sportow zimowych
20:20

Dom
Nosi swoj skor. Andrzej i Basia s szcz liwi w pierwszych miesi cach ma e stwa. Nie zdaj sobie sprawy z rozterek jakie prze ywaj pa stwo Lawinowie ilekro odbieraj listy od ukasza z Kanady. Andrzej popada w konflikt z uczelnian organizacj ZMP martwi go te tryb ycia jego brata Bronka. Pomimo trudno ci Talar ko czy studia otrzymuje wymarzony dyplom in yniera. ycie Bronka przypomina natomiast staczanie si po rowni pochy ej dawny bohater pracy socjalistycznej zapijaczony i wykolejony ginie tragicznie. Najm odszy z braci Leszek obwinia Andrzeja o jego mier . Propagandowa szopka jak urz dzaj podczas pogrzebu szefowie organizacji m odzie owej pog bia rozd wi k w rodzinie Talarow. Konflikty i k opoty osobiste nie pozwalaj Andrzejowi w pe ni cieszy si sukcesami w fabryce gdzie w a nie uruchomiono produkcj pierwszego samochodu marki Warszawa
22:00

Zoom Polonii
Program omawia zagadnienia interesuj ce dla Polakow mieszkaj cych poza granicami ojczyzny przybli a bie ce wydarzenia kulturalne
22:05

Polonia 24
Program informacyjny skierowany do Polakow mieszkaj cych w kraju i za granic . Polonia 24 - to program informacyjno - publicystyczny koncentruj cy si woko problematyki polskiej i polonijnej. Prezentowane materia y s utrzymane w formule dynamicznego programu newsowego podzielonego na sekcje: stricte newsow polonijn (materia y ze wiata o tematyce polskiej i polonijnej) kulturaln i lifestylow gospodarcz . Ca o wzbogacaj sta e pozycje komentarzowe
22:35

Z archiwum i pami ci
Moja muzyka -. Audycja cykliczna ktorej bohaterami s znani lubiani ludzie kultury. Tym razem zapraszamy na spotkanie z W odzimierzem Korczem
23:30

Le niczowka
Ksi dz Wiktor przez przypadek dowiaduje si jakiego rodzaju pokuty zadaje parafianom Filip. ali si Annie na wikarego. A ten udziela wywiadu przedstawicielce lokalnego portalu internetowego. Nowacki wtajemnicza Kowalskiego w swoj uk ad z Karczem. Julek nie chce mie z tym nic wspolnego. Mondrasiukowie docieraj do warszawskiego biura detektywa. Ku ich ogromnemu zaskoczeniu ledczy o wiadcza e Marian mieszka w stolicy
Activate Live-Chat