OTR
Date
<
May 2023
>
Mo
Tu
We
Th
Fr
Sa
Su
29
30
31
 
 
 
 
Station

TVPOLONIA
TVPOLONIA
00:00

Midnight News
00:35

Gra s ow. Krzy owka
Teleturniej sprawdzaj cy wiedz oparty na formule krzy owki wykorzystuj cy nies abn c popularno tego typu gry umys owej oraz ch rywalizacji. W codziennej rozgrywce czworo uczestnikow zmierzy si ze sob by zdoby tytu finalisty dnia i uzyska mo liwo wzi cia udzia u w finale tygodnia. Zasady rozwi zywania zada umo liwiaj widzom szybkie i intuicyjne przyswojenie regu gry bez wzgl du na wiek i mo liwo ci percepcyjne a program ma lekk przyst pn formu opart na dowcipnym przewrotnym konstruowaniu hase
01:00

Ola Polonia - Polacy w Brazylii i Ameryce Po udniowej
Magazyn przedstawia wydarzenia spo eczne kulturalne i religijne w ktorych bierze udzia Polonia w Ameryce Po udniowej. Wa n kwesti programu jest pokazanie i promowanie sylwetek Polakow ktorzy na emigracyjnym gruncie rozs awiaj dobre imi Polski. Tworcow magazynu szczegolnie interesuj postacie i ca e rodziny ktore mieszkaj w tych krajach od wielu pokole
01:20

Polacy wiatu
Projekt trzynastu etiud filmowych przybli aj cych widzom sylwetki wybitnych polskich naukowcow yj cych w ro nych zak tkach wiata ktorzy swoj prac i odkryciami dali podstawy do rozwoju nauki. W krotkich filmach poznamy niezwyk e historie wybitnych Polakow ktorzy pomimo odleg o ci jaka ich dzieli a od ojczyzny sercem byli oddani Polsce ale swoim umys em i talentem s u yli innym narodom. Poczet polskich naukowcow otwiera sylwetka Marii Sk odowskiej - Curie podwojnej Noblistki
01:30

Wiadomo ci
Codzienny przegl d najwa niejszych informacji z Polski i ze wiata. W serwisie omawiane s kluczowe wydarzenia dnia w rod ktorych znajduj si sprawy polityczne gospodarcze spo eczne i sportowe. Program jest nadawany na ywo
02:00

Pogoda
Codzienny serwis informacyjny z prognoz pogody nadawany po Wiadomo ciach po udniowych Wiadomo ciach porannych i popo udniowych po Teleexpressie i po g ownym wydaniu Wiadomo ci. Prognoz pogody w TVP prezentuj m.in. Aleksandra Kostka Waldemar Dolecki Marzena S upkowska Monika Andrzejczak i Ziemowit P dziwiatr
02:10

Polonia 24
Program informacyjny skierowany do Polakow mieszkaj cych w kraju i za granic . Polonia 24 - to program informacyjno - publicystyczny koncentruj cy si woko problematyki polskiej i polonijnej. Prezentowane materia y s utrzymane w formule dynamicznego programu newsowego podzielonego na sekcje: stricte newsow polonijn (materia y ze wiata o tematyce polskiej i polonijnej) kulturaln i lifestylow gospodarcz . Ca o wzbogacaj sta e pozycje komentarzowe
02:40

Komisarz Alex
Na mier i ycie. Wilczak i Alex od pewnego czasu obserwuj biznesmena Rafa a Ochmana ktory uchodzi za mecenasa sztuki i darczy c wspieraj cego najbiedniejszych. Komisarz uwa a e Ochman sta za mierci jego ony
03:30

Szansa na sukces. Opole 2023
Przeboje Bogus awa Meca. To b dzie pi kne wzruszaj ce wspomnienie Bogus awa Meca i jego muzycznej tworczo ci. 7 uczestnikow zmierzy si z jego najwi kszymi przebojami. Oceniaj ich wyst py: dziennikarka muzyczna Maria Szab owska oraz Krystyna Gi owska ktora z Bogus awem Mecem w duecie piewa a m.in. utwor W drodze do Fontainebleau. Osoba ktora oka e si najlepsza i wygra odcinek b dzie mog a wyst pi w finale Szansy na sukces. Opole 2023 i je li go wygra pojedzie do Opola by wyst pi w Debiutach KFPP
04:25

Barwy szcz cia
Aldona denerwuje si przed wa nym egzaminem ale zdaje go w ko cu na pi tk . Chc c uczci sukces wst puje z kolegami do baru. Tymczasem w Borkach zjawia si nagle Markowski. Ojciec Eweliny zamierza si upewni e nastolatka ma na wyje dzie odpowiedni opiek i e na pewno nie si ga po alkohol. Gdy widzi jak Grzelakowa wraca do domu na rauszu jest w szoku. Ma gorzata wyznaje w ko cu Natalii e widzia a jak Cezary ca owa inn . Malwina namawia jednak siostr by zawalczy a o serce Rawicza zw aszcza e i tak mia a zajrze do stadniny razem z Le . Zwole ska do cza po niej do Cezarego i Sofii gdy ci wi tuj razem uratowanie chorego konia. Jowita nadal probuje manipulowa ojcem i wykrada seniorowi kluczyk do skrytki w banku
04:50

Zoom Polonii
Program omawia zagadnienia interesuj ce dla Polakow mieszkaj cych poza granicami ojczyzny przybli a bie ce wydarzenia kulturalne
04:55

Gwiazdozbior TVP Rozrywka
Moda opolskiego festiwalu. Program wspomina zas u onych dla polskiej kultury artystow. Wykorzystane zostan telewizyjne archiwalia oraz wypowiedzi go ci mi dzy innymi ekspertow muzycznych dziennikarzy oraz bliskich i wspo pracownikow bohaterow. W roli ekspertow muzycznych pojawi si : Maria Szab owska Marcin Kusy i Rafa Podraza. Przedstawione zostan mi dzy innymi anegdoty przytoczone zostan wspomnienia. Widzowie poznaj dokonania muzyczne najwi ksze przeboje ycie marzenia i sekrety polskich gwiazd
05:30

Midnight News
TVPOLONIA
06:00

Polonia 24
Program informacyjny skierowany do Polakow mieszkaj cych w kraju i za granic . Polonia 24 - to program informacyjno - publicystyczny koncentruj cy si woko problematyki polskiej i polonijnej. Prezentowane materia y s utrzymane w formule dynamicznego programu newsowego podzielonego na sekcje: stricte newsow polonijn (materia y ze wiata o tematyce polskiej i polonijnej) kulturaln i lifestylow gospodarcz . Ca o wzbogacaj sta e pozycje komentarzowe
06:30

Po yteczni.pl
Magazyn reporterski opisuj cy dzia alno organizacji po ytku publicznego i formy aktywno ci obywatelskiej. Pokazuje energi i kreatywno ludzi ktorzy postanowili zmieni otaczaj c ich rzeczywisto i pomoc sobie oraz innym osobom w rozwi zywaniu problemow
07:00

Co dalej
Cykl nagrywany w wybranym wn trzu Muzeum Powstania Warszawskiego. Poruszane s tematy dotycz ce niepokojow naszych czasow. W centrum uwagi refleksja nad zjawiskami kulturowo - cywilizacyjnymi. Kryzys globalizacji m.in: wi kszo produkcji farmaceutycznej znajduje si w Chinach. Czy nie nale a oby zrewidowa europejskiej polityki farmaceutycznej Dotyczy to tak e wielu innych dziedzin produkcji gdzie Chiny s kluczowym dostawc lub poddostawc . Program z udzia em go ci prowadz na zmian : Piotr Gociek i Mateusz Bosak. W rod go ci: socjolodzy my liciele publicy ci futurolodzy itd. czenie poprzez komunikator internetowy np. Skypea
07:30

Pytanie na niadanie - pobudka
Program na ywo prowadzony przez pary znanych osob. Zapraszani do studia ludzie znani z ycia publicznego dziel si do wiadczeniami a eksperci odpowiadaj na pytania widzow. Pytanie na niadanie to swoiste kompendium wiedzy o przyzwyczajeniach ro nicach w postrzeganiu otaczaj cej rzeczywisto ci i sposobach bycia
07:55

Pytanie na niadanie
Poranny magazyn Pytanie na niadanie jest nadawany na ywo. Ma charakter lifestylowy i kulturalny. Znajdziemy w nim rekomendacje kulturalne rozrywkowe a tak e poradnictwo do ktorego zapraszamy najlepszych ekspertow: lekarzy prawnikow dietetykow psychologow socjologow i stylistow. Odpowiadamy na wszystkie pytania dotycz ce codziennego ycia ktore nurtuj naszych widzow. Tematy dotycz problemow medycznych prawnych psychologicznych hobby oraz stylu ycia
10:35

Panorama
G owny program informacyjny telewizyjnej Dwojki podsumowuj cy najwa niejsze wydarzenia minionego dnia w kraju i na wiecie
10:40

Pytanie na niadanie
Poranny magazyn Pytanie na niadanie jest nadawany na ywo. Ma charakter lifestylowy i kulturalny. Znajdziemy w nim rekomendacje kulturalne rozrywkowe a tak e poradnictwo do ktorego zapraszamy najlepszych ekspertow: lekarzy prawnikow dietetykow psychologow socjologow i stylistow. Odpowiadamy na wszystkie pytania dotycz ce codziennego ycia ktore nurtuj naszych widzow. Tematy dotycz problemow medycznych prawnych psychologicznych hobby oraz stylu ycia
11:05

Zoom Polonii
Program omawia zagadnienia interesuj ce dla Polakow mieszkaj cych poza granicami ojczyzny przybli a bie ce wydarzenia kulturalne
11:10

Info V4+
W programie b d omawiane zagadnienia dotycz ce gospodarki turystyki ekonomii i polityki pa stw Grupy Wyszehradzkiej i Trojmorza
11:30

Barwy szcz cia
Dominika przekonuje w ko cu Sebastiana by umowi si z terapeut . Marek zabiera koleg na basen dzi ki czemu Kowalski zaczyna na nowo pokonywa l k przed wod . Renata martwi si z kolei tym e Marcin wcale nie czuje si u niej jak w domu a ona wci nie umie przemoc si by wroci na bark . Natalia wyznaje Malwinie e ca y czas my li o Cezarym i o jego relacji z Sofi . Gdy Rawicz zaprasza j na lunch Zwole ska otwarcie pyta go o zwi zek z przyjacio k rodziny. Biznesmen wyznaje e kiedy si o wiadczy Sofii ale ich mi o to ju przesz o . Po niej jednak Cezary na nowo si do by ej ukochanej zbli a gdy postanawiaj szczerze porozmawia o swoim rozstaniu. Aldona jest zawstydzona po przygodzie z alkoholem i przeprasza juniorow za swoje zachowanie zw aszcza Aleksa. Po niej zalicza kolejn wpadk bo nies usznie oskar a syna o picie piwa tylko dlatego e widzi go obok sterty pustych puszek. Tymczasem w Warszawie El bieta dopytuje Alicj o jej zwi zek z Arturem
TVPOLONIA
12:00

Wiadomo ci
Codzienny przegl d najwa niejszych informacji z Polski i ze wiata. W serwisie omawiane s kluczowe wydarzenia dnia w rod ktorych znajduj si sprawy polityczne gospodarcze spo eczne i sportowe. Program jest nadawany na ywo
12:15

Dom
Nosi swoj skor. Andrzej i Basia s szcz liwi w pierwszych miesi cach ma e stwa. Nie zdaj sobie sprawy z rozterek jakie prze ywaj pa stwo Lawinowie ilekro odbieraj listy od ukasza z Kanady. Andrzej popada w konflikt z uczelnian organizacj ZMP martwi go te tryb ycia jego brata Bronka. Pomimo trudno ci Talar ko czy studia otrzymuje wymarzony dyplom in yniera. ycie Bronka przypomina natomiast staczanie si po rowni pochy ej dawny bohater pracy socjalistycznej zapijaczony i wykolejony ginie tragicznie. Najm odszy z braci Leszek obwinia Andrzeja o jego mier . Propagandowa szopka jak urz dzaj podczas pogrzebu szefowie organizacji m odzie owej pog bia rozd wi k w rodzinie Talarow. Konflikty i k opoty osobiste nie pozwalaj Andrzejowi w pe ni cieszy si sukcesami w fabryce gdzie w a nie uruchomiono produkcj pierwszego samochodu marki Warszawa
13:55

30 lat dooko a wiata czyli jubileusz TVP Polonia
30 lat dooko a wiata - Koncert Galowy z okazji 30 - lecia powstania TVP Polonia. Podczas tej uroczysto ci przybli ymy histori powstawania TVP Polonia przypominaj c postaci ktore mia y ogromny wp yw na tworzenie kana u. O opraw muzyczn zadba Kukla Band pod dyrekcj Zygmunta Kukli. Wydarzenie bogato zilustrowane materia ami filmowymi w ktorych przedstawimy histori powstawania i zmian na przestrzeni lat TVP Polonia. Oprocz wspomnie informacji i wzruszaj cej muzyki porozmawiamy z zaproszonymi na Gal wybitnymi postaciami ze wiata kultury zwi zanymi z Anten . W rod artystow zobaczymy tych ktorzy uzyskali przyznawany od 20 lat przez TVP Polonia tytu Artysty bez Granic oraz tych ktorzy wielokrotnie wyst powali w najwa niejszych uroczysto ciach Anteny
14:05

Giganci historii
Polskie konstytucje. Teleturniej przeznaczony dla mi o nikow historii. Ka dy odcinek koncentruje si woko jednego tematu. Uczestnicy odpowiadaj na pytania przygotowywane przez ekspertow dziennikarzy i konkurentow
15:00

Wiadomo ci
Codzienny przegl d najwa niejszych informacji z Polski i ze wiata. W serwisie omawiane s kluczowe wydarzenia dnia w rod ktorych znajduj si sprawy polityczne gospodarcze spo eczne i sportowe. Program jest nadawany na ywo
15:15

Alfabet Andrzeja Dobosza
Tygodnik Powszechny. Cykl po wi cony yciu kulturalnemu w czasach PRL. Przewodnikiem po tych czasach jest Andrzej Dobosz felietonista krytyk literacki autor ksi ek Pustelnik z Krakowskiego Przedmie cia Genera w bibliotece oraz Z ro nych po ek. Ka dy odcinek opowiada o innym bohaterze b d miejscu
15:35

Przyjaciele Misia i Margolci
Poszukiwacze zaginionej stonogi. Do Margolci i Misia do czy grono ich przyjacio : zwariowany uczek u u zaczepny i zadziorny wiewior Wiktor niezwykle uzdolniona artystycznie paj czyca Talentula oraz ma a bardzo wra liwa muszka Bzyk. Wszyscy bohaterowie to zabawki mieszkaj ce w drewnianym domku ktory zosta wybudowany jako prezent dla wnukow przez ukochanego dziadka Eugeniusza. Opieku czy i czu y dziadek pod nieobecno dzieci opiekuje si wszystkimi maskotkami. Rozwi zuje ich problemy kiedy potrzeba s u y pomoc t umaczy podstawowe poj cia i zjawiska
15:45

Mrowki gor ! Sekretne ycie ro lin
Ziemniak. wiat przyrody kryje wiele tajemnic. Szalony ogrodnik podzieli si sekretami ycia ro lin i zwierz t. Pomog mu w tym ma e ale niezwykle po yteczne mrowki. Wspolnie opowiedz o popularnych ro linach podsun ciekawe pomys y i rozszyfruj sekrety przyrody. Poka jak zbudowa dom dla owadow i samodzielnie stworzy ogrod na parapecie
16:00

Korona krolow. Jagiellonowie
Rok 1407. W adys aw Jagie o zabiera krolow Ann do Wilna. Ale tam wa niejsza jest dla niego rodzina. Anna czuje si samotna. Krol nie dogaduje si z Wielkim Ksi ciem Witoldem ktory zamiast przejmowa si Zakonem i mudzi my li o podboju ziem Wasyla Moskiewskiego. Tymczasem w Malborku nowy Mistrz Krzy acki Ulryk von Jungingen chce poro ni Jagie z Wielkim Ksi ciem Witoldem i przeci gn na swoj stron ksi cia widrygie . Sofia - zakochana w Andrzeju T czy skim - podaje mu kielich z du dawk afrodyzjaku. M ody rycerz traci przytomno
16:30

Barwy szcz cia
Dominika przekonuje w ko cu Sebastiana by umowi si z terapeut . Marek zabiera koleg na basen dzi ki czemu Kowalski zaczyna na nowo pokonywa l k przed wod . Renata martwi si z kolei tym e Marcin wcale nie czuje si u niej jak w domu a ona wci nie umie przemoc si by wroci na bark . Natalia wyznaje Malwinie e ca y czas my li o Cezarym i o jego relacji z Sofi . Gdy Rawicz zaprasza j na lunch Zwole ska otwarcie pyta go o zwi zek z przyjacio k rodziny. Biznesmen wyznaje e kiedy si o wiadczy Sofii ale ich mi o to ju przesz o . Po niej jednak Cezary na nowo si do by ej ukochanej zbli a gdy postanawiaj szczerze porozmawia o swoim rozstaniu. Aldona jest zawstydzona po przygodzie z alkoholem i przeprasza juniorow za swoje zachowanie zw aszcza Aleksa. Po niej zalicza kolejn wpadk bo nies usznie oskar a syna o picie piwa tylko dlatego e widzi go obok sterty pustych puszek. Tymczasem w Warszawie El bieta dopytuje Alicj o jej zwi zek z Arturem
17:00

Teleexpress
Serwis informacyjny nadawany codziennie na ywo prezentuj cy bie ce wydarzenia wiadomo ci kulturalne oraz ciekawostki z kraju i ze wiata. Teleexpress jest najstarszym obecnie istniej cym ogolnopolskim programem informacyjnym. Po raz pierwszy pojawi si na antenie 26 czerwca 1986 roku wydanie prowadzi Wojciech Mazurkiewicz. W 2011 roku redakcja programu zosta a odznaczona srebrnym medalem Za Zas ugi dla Po arnictwa
17:20

Studio Wschod
Zwi zek Socjalistycznych Republik Radzieckich istnia od 1922 roku i zosta rozwi zany na mocy deklaracji uchwalonej przez Rad Republik Najwy szej Rady ZSRR 26 grudnia 1991 roku. Pi tna cie radzieckich republik zwi zkowych sta o si suwerennymi pa stwami. Program jest po wi cony problemom i wyzwaniom z ktorymi musia y zmierzy si te kraje po rozpadzie wielkiego pa stwa socjalistycznego. B dzie mowa o przemianach politycznych gospodarczych spo ecznych i kulturalnych
17:55

Nad Niemnem - magazyn Polakow na Bia orusi
Program po wi cony yciu mniejszo ci polskiej na Bia orusi prezentuj cy wydarzenia kulturalne i spo eczne najwa niejsze dla mieszkaj cych tam Polakow. Autorzy docieraj do ludzi i miejsc zwi zanych z histori dawnej Rzeczypospolitej. Przewodnikiem po polskich cie kach na Bia orusi jest Aleksy Szota - krajoznawca historyk polskiej kultury sztuki i architektury. Widzowie w Polsce i na wiecie mog pozna warunki w ktorych yj Polacy za wschodni granic
18:10

Studio Lwow
Program przygotowywany przez polskich dziennikarzy mieszkaj cych we Lwowie przedstawia sytuacj spo eczn i polityczn oraz wydarzenia na Ukrainie z perspektywy yj cych tam Polakow. W programie pojawi si relacje z bie cych wydarze oraz informacje o tym co jest najwa niejsze dla mieszka cow Lwowa. B dzie mowa o sytuacji Polakow edukacji w polskich szko ach. Zostan poruszone zagadnienia zwi zane z polsk kultur oraz kwestie zwi zane z dbaniem o pami historyczn i o wa ne dla Polakow miejsca na Kresach
18:30

Informacje kulturalne
Przegl d najwa niejszych wydarze kulturalnych. Podro po wystawach kinach teatrach a tak e rozmowy i opinie czo owych postaci ze wiata kultury
18:45

Czym yje wiat
W programie b dzie mowa o najwa niejszych wydarzeniach i sprawach poruszaj cych spo ecze stwa w Europie i na wiecie. Pojawi si te ciekawostki i krotkie analizy
19:05

Gra s ow. Krzy owka
Teleturniej sprawdzaj cy wiedz oparty na formule krzy owki wykorzystuj cy nies abn c popularno tego typu gry umys owej oraz ch rywalizacji. W codziennej rozgrywce czworo uczestnikow zmierzy si ze sob by zdoby tytu finalisty dnia i uzyska mo liwo wzi cia udzia u w finale tygodnia. Zasady rozwi zywania zada umo liwiaj widzom szybkie i intuicyjne przyswojenie regu gry bez wzgl du na wiek i mo liwo ci percepcyjne a program ma lekk przyst pn formu opart na dowcipnym przewrotnym konstruowaniu hase
19:30

Wiadomo ci
Codzienny przegl d najwa niejszych informacji z Polski i ze wiata. W serwisie omawiane s kluczowe wydarzenia dnia w rod ktorych znajduj si sprawy polityczne gospodarcze spo eczne i sportowe. Program jest nadawany na ywo
TVPOLONIA
20:05

Pogoda
Codzienny serwis informacyjny z prognoz pogody nadawany po Wiadomo ciach po udniowych Wiadomo ciach porannych i popo udniowych po Teleexpressie i po g ownym wydaniu Wiadomo ci. Prognoz pogody w TVP prezentuj m.in. Aleksandra Kostka Waldemar Dolecki Marzena S upkowska Monika Andrzejczak i Ziemowit P dziwiatr
20:10

Sport
Program podsumowuj cy najwa niejsze wydarzenia sportowe ze szczegolnym naciskiem na osi gni cia polskich zawodnikow i reprezentacji w ro nych dyscyplinach. Pojawi si informacje o wa nych rozgrywkach i zawodach organizowanych w Polsce i na wiecie. Redakcja najwi cej miejsca po wi ca dyscyplinom sportowym popularnym w rod Polakow m.in. pi ce no nej i siatkowce ale nie zabraknie mniej popularnych konkurencji i sportow zimowych
20:20

Ojciec Mateusz
Wahade ko. Na dworzec podje d a autobus z Warszawy z ktorego wysiada Ksymena (Joanna o kowska). Ekscentryczna starsza pani przyjecha a do Mateusza - syna kole anki ktorego nie widzia a dwadzie cia pi lat. Kupuje kwiaty w kwiaciarni i zjawia si na plebanii. Natalia i Mateusz s wyra nie zaskoczeni. Ksi dz rozpoznaje przyjacio k swojej mamy i przedstawia j pozosta ym domownikom. Ksymena opowiada o swoim yciu mi dzynarodowej karierze tancerki i wspomina dzieci stwo Mateusza. Nieoczekiwanie wyjmuje z torebki efektowne wahade ko i sprawdza czy sa atka serwowana przez Natali jest zdrowa. Gibalski dostaje wezwanie do kwiaciarni za miastem. Zosta a zabita w a cicielka. Pracownicy zeznaj e nie pojawi si w pracy Bogdan Walczak (Mariusz Jakus). Policjanci przeszukuj pokoj Walczaka ktory wynajmowa u s siadki. W podro nej torbie znajduj drogocenn koli . Tymczasem Ksymena traci przytomno . Trafia do szpitala gdzie dopytuje o swoje wahade ko
21:05

Ojciec Mateusz
Odkupienie. Trwa uroczyste otwarcie przytu ku dla bezdomnych. Nad wszystkim czuwa ksi dz Jacek. Do przytu ku przychodzi pijaczek Marian (Janusz Chabior). G owny inwestor Janusz Nowakowski (Jan Monczka) odprawia go z kwitkiem. W ciek y Marian obrzuca kaplic kamieniami. Mo ejko dostaje wezwanie. Dosz o do zabojstwa. Znaleziono cia o Janusza. Marczak przes uchuje ksi dza Jacka. Nocul rozpracowuje mroczn przesz o Janusza. Jego konkubina i syn Marek (Jakub Wroblewski) zostaj przewiezieni na komend . Anna Cietrzew (Ma gorzata Bogda ska) zeznaje e nachodzili j dawni wspolnicy Janusza bracia Bednarscy (Pawe i Piotr Kami scy). Kelnerka z baru rozpoznaje zdj cia poszukiwanych. Dziubak szykuje policyjn prowokacj w schronisku. Ksi dz Jacek zostaje napadni ty
21:55

Zoom Polonii
Program omawia zagadnienia interesuj ce dla Polakow mieszkaj cych poza granicami ojczyzny przybli a bie ce wydarzenia kulturalne
22:05
Polonia 24
Program informacyjny skierowany do Polakow mieszkaj cych w kraju i za granic . Polonia 24 - to program informacyjno - publicystyczny koncentruj cy si woko problematyki polskiej i polonijnej. Prezentowane materia y s utrzymane w formule dynamicznego programu newsowego podzielonego na sekcje: stricte newsow polonijn (materia y ze wiata o tematyce polskiej i polonijnej) kulturaln i lifestylow gospodarcz . Ca o wzbogacaj sta e pozycje komentarzowe
22:35
Ostatnia Habsbur anka
Film pokazuj cy losy ostatnich Habsburgow z ywca na bazie rozmowy z ksi n Renat Habsburg Lorena de Zulueta cork arcyksi cia Karola Olbrachta Habsburga ostatniego dziedzica z ywca i arcyksi nej Alicji Ancarcrona (primo voto Badeni). Kanw scenariusza filmu jest tre pocztowek ktore ksi na Renata i jej rodze stwo otrzymywali od swojego taty z podro y. Pocztowki te zosta y wystawione na sprzeda przez jednego z mieszka cow ywca na jednej z najpopularniejszych aukcji internetowych. Tre tych pocztowek przeniesie widzow w czasy przedwojenne i b dzie pretekstem do opowiedzenia historii ostatnich ywieckich Habsburgow
23:30
Le niczowka
Magda ca y czas my li o tym co detektyw powiedzia im na temat Mariana. Cho Czes awa s dzi e spontaniczna wizyta u ojca Pati mo e przynie wi cej strat ni korzy ci Mondrasiuk chce jak najpr dzej pojecha do Warszawy. Ewa jest ju zm czona oczekiwaniem na porod. Za namow Krzy ka wyprobowuje sposoby przyspieszenia rozwi zanie ktore podsuwa jej Hania. Lidia znowu ma napad z ego samopoczucia. Kobieta zaczyna podejrzewa e jest w ci y i ma racj
Activate Live-Chat