OTR
Date
<
May 2023
>
Mo
Tu
We
Th
Fr
Sa
Su
29
30
31
 
 
 
 
Station

TVPOLONIA
TVPOLONIA
00:00
 
Midnight News
00:35
 
Gra s ow. Krzy owka
Teleturniej sprawdzaj cy wiedz oparty na formule krzy owki wykorzystuj cy nies abn c popularno tego typu gry umys owej oraz ch rywalizacji. W codziennej rozgrywce czworo uczestnikow zmierzy si ze sob by zdoby tytu finalisty dnia i uzyska mo liwo wzi cia udzia u w finale tygodnia. Zasady rozwi zywania zada umo liwiaj widzom szybkie i intuicyjne przyswojenie regu gry bez wzgl du na wiek i mo liwo ci percepcyjne a program ma lekk przyst pn formu opart na dowcipnym przewrotnym konstruowaniu hase
01:00
 
Studio Lwow
Program przygotowywany przez polskich dziennikarzy mieszkaj cych we Lwowie przedstawia sytuacj spo eczn i polityczn oraz wydarzenia na Ukrainie z perspektywy yj cych tam Polakow. W programie pojawi si relacje z bie cych wydarze oraz informacje o tym co jest najwa niejsze dla mieszka cow Lwowa. B dzie mowa o sytuacji Polakow edukacji w polskich szko ach. Zostan poruszone zagadnienia zwi zane z polsk kultur oraz kwestie zwi zane z dbaniem o pami historyczn i o wa ne dla Polakow miejsca na Kresach
02:00
 
Pogoda
Codzienny serwis informacyjny z prognoz pogody nadawany po Wiadomo ciach po udniowych Wiadomo ciach porannych i popo udniowych po Teleexpressie i po g ownym wydaniu Wiadomo ci. Prognoz pogody w TVP prezentuj m.in. Aleksandra Kostka Waldemar Dolecki Marzena S upkowska Monika Andrzejczak i Ziemowit P dziwiatr
02:05
 
Sport
Program podsumowuj cy najwa niejsze wydarzenia sportowe ze szczegolnym naciskiem na osi gni cia polskich zawodnikow i reprezentacji w ro nych dyscyplinach. Pojawi si informacje o wa nych rozgrywkach i zawodach organizowanych w Polsce i na wiecie. Redakcja najwi cej miejsca po wi ca dyscyplinom sportowym popularnym w rod Polakow m.in. pi ce no nej i siatkowce ale nie zabraknie mniej popularnych konkurencji i sportow zimowych
02:10
 
Polonia 24
Program informacyjny skierowany do Polakow mieszkaj cych w kraju i za granic . Polonia 24 - to program informacyjno - publicystyczny koncentruj cy si woko problematyki polskiej i polonijnej. Prezentowane materia y s utrzymane w formule dynamicznego programu newsowego podzielonego na sekcje: stricte newsow polonijn (materia y ze wiata o tematyce polskiej i polonijnej) kulturaln i lifestylow gospodarcz . Ca o wzbogacaj sta e pozycje komentarzowe
02:40
 
Krolowa chmur
Piotr wykupuje will ktorej w a cicielk jest ekscentryczna 80-letnia malarka Mimi. Kobieta widzi w nim zmar ego syna. Tymczasem on zamierza umie ci j w domu spokojnej staro ci
04:25
 
Barwy szcz cia
Dominika przekonuje w ko cu Sebastiana by umowi si z terapeut . Marek zabiera koleg na basen dzi ki czemu Kowalski zaczyna na nowo pokonywa l k przed wod . Renata martwi si z kolei tym e Marcin wcale nie czuje si u niej jak w domu a ona wci nie umie przemoc si by wroci na bark . Natalia wyznaje Malwinie e ca y czas my li o Cezarym i o jego relacji z Sofi . Gdy Rawicz zaprasza j na lunch Zwole ska otwarcie pyta go o zwi zek z przyjacio k rodziny. Biznesmen wyznaje e kiedy si o wiadczy Sofii ale ich mi o to ju przesz o . Po niej jednak Cezary na nowo si do by ej ukochanej zbli a gdy postanawiaj szczerze porozmawia o swoim rozstaniu. Aldona jest zawstydzona po przygodzie z alkoholem i przeprasza juniorow za swoje zachowanie zw aszcza Aleksa. Po niej zalicza kolejn wpadk bo nies usznie oskar a syna o picie piwa tylko dlatego e widzi go obok sterty pustych puszek. Tymczasem w Warszawie El bieta dopytuje Alicj o jej zwi zek z Arturem
04:50
 
Zoom Polonii
Program omawia zagadnienia interesuj ce dla Polakow mieszkaj cych poza granicami ojczyzny przybli a bie ce wydarzenia kulturalne
04:55
 
Wojownicy czasu
Beliny drugie dzieci czyli 7 Pu k U anow. Po rod 40 pu kow polskiej kawalerii II Rzeczypospolitej 7. Pu k U anow Lubelskich zajmuje miejsce szczegolne. Od pocz tku swego istnienia uwa any by za jeden z najlepszych pu kow tej broni. By mo e dlatego e ojcem 7. Pu ku U anow by niekwestionowany wskrzesiciel polskiej kawalerii czasu odzyskania Niepodleg o ci - W adys aw Belina - Pra mowski. Dzi barwy lubelskich u anow piel gnuje Towarzystwo Pami ci 7. Pu ku U anow w Mi sku Mazowieckim. W programie Wojownicy czasu Grzegorz Gajewski podro uje przez wieki i epoki pokazuj c realia owczesnego ycia dzi ki pieczo owicie je odtwarzaj cym grupom rekonstrukcji historycznej. Dawne historie i wspo cze ni pasjonaci to w a nie wojownicy czasu
05:30
 
Midnight News
TVPOLONIA
06:00
 
Polonia 24
Program informacyjny skierowany do Polakow mieszkaj cych w kraju i za granic . Polonia 24 - to program informacyjno - publicystyczny koncentruj cy si woko problematyki polskiej i polonijnej. Prezentowane materia y s utrzymane w formule dynamicznego programu newsowego podzielonego na sekcje: stricte newsow polonijn (materia y ze wiata o tematyce polskiej i polonijnej) kulturaln i lifestylow gospodarcz . Ca o wzbogacaj sta e pozycje komentarzowe
06:30
 
Stacja innowacja
Polacy coraz mielej podejmuj proby zaistnienia na wiatowym rynku technologii co cz sto owocuje spektakularnym sukcesem. O polskie technologie od lat zabiegaj zagraniczne koncerny. Sukcesy te udowadniaj e stereotypem jest przekonanie jakoby polskie produkty by y ma o innowacyjne i gorsze od zachodnich. Program Stacja innowacja! przedstawia polskich wynalazcow pracuj cych na uczelniach w firmach i instytucjach badawczych. Ich wynalazki podbijaj wiatowe rynki wp ywaj c na ycie ludzi poprawiaj c je i udoskonalaj c
06:45
 
Polacy na ratunek ydom
Rodzina Stankiewiczow. Powi le Lubelskie to teren ktory licznie zasiedlali ydzi. Obszar typowo rolniczy dawa bogate plony ktorych sprzeda zajmowa a si ludno ydowska. Rodzina Stankiewiczow mieszka a w le niczowce G odno b d c zarowno placowk AK jak i miejscem gdzie w czasie okupacji znajdowali schronienie ydzi z getta w Opolu Lubelskim. W czterech le nych ziemiankach na bagiennej k pie i na strychu przechowywa o si 60 osob ydowskiego pochodzenia prze y uda o si sze ciu. Teren gdzie sta a le niczowka poros las a historia bohaterstwa Stankiewiczow popad a w zapomnienie. Stanis aw Stankiewicz zosta zamordowany w 1947 roku w ubeckiej katowni w Warszawie jego szcz tki do dzi nie zosta y odnalezione
07:00
 
Qulszo - kulinarne potyczki
Program telewizyjny o charakterze rozrywkowym w ktorym rywalizuj ze sob Ko a Gospody Wiejskich. To tworz ce je w wi kszo ci kobiety sprawi y e polska wie od y a. Coraz cz ciej chcemy tam bywa i korzysta z bogactwa tradycji. A tradycja to w du ej mierze to co na talerzu. Warto j pokaza w atrakcyjnej formie tym samym doceni ludzi ktorzy o ni dbaj . Promujemy polsk wie z jej wszystkimi warto ciami: regionalnymi produktami tradycyjnymi rodzinnymi gospodarstwami pokoleniowo ci . Przekonujemy e na wsi jest te miejsce dla m odych mieszka cow. Uczestnicy spotykaj si w zaaran owanym studiu aby na oczach widzow pochwali si swoim kunsztem kulinarnym ale te da pretekst do opowie ci o historii i tradycji miejsc subregionow z ktorych pochodz . To dla nich mo liwo opowiedzenia o wyj tkowo ci swoich ma ych ojczyzn i przekonania innych e tu za rogiem jest pi knie ciekawie i oczywi cie smacznie
07:30
 
Pytanie na niadanie - pobudka
Program na ywo prowadzony przez pary znanych osob. Zapraszani do studia ludzie znani z ycia publicznego dziel si do wiadczeniami a eksperci odpowiadaj na pytania widzow. Pytanie na niadanie to swoiste kompendium wiedzy o przyzwyczajeniach ro nicach w postrzeganiu otaczaj cej rzeczywisto ci i sposobach bycia
07:55
 
Pytanie na niadanie
Poranny magazyn Pytanie na niadanie jest nadawany na ywo. Ma charakter lifestylowy i kulturalny. Znajdziemy w nim rekomendacje kulturalne rozrywkowe a tak e poradnictwo do ktorego zapraszamy najlepszych ekspertow: lekarzy prawnikow dietetykow psychologow socjologow i stylistow. Odpowiadamy na wszystkie pytania dotycz ce codziennego ycia ktore nurtuj naszych widzow. Tematy dotycz problemow medycznych prawnych psychologicznych hobby oraz stylu ycia
10:35
 
Panorama
G owny program informacyjny telewizyjnej Dwojki podsumowuj cy najwa niejsze wydarzenia minionego dnia w kraju i na wiecie
10:45
 
Pytanie na niadanie
Poranny magazyn Pytanie na niadanie jest nadawany na ywo. Ma charakter lifestylowy i kulturalny. Znajdziemy w nim rekomendacje kulturalne rozrywkowe a tak e poradnictwo do ktorego zapraszamy najlepszych ekspertow: lekarzy prawnikow dietetykow psychologow socjologow i stylistow. Odpowiadamy na wszystkie pytania dotycz ce codziennego ycia ktore nurtuj naszych widzow. Tematy dotycz problemow medycznych prawnych psychologicznych hobby oraz stylu ycia
11:05
 
Zoom Polonii
Program omawia zagadnienia interesuj ce dla Polakow mieszkaj cych poza granicami ojczyzny przybli a bie ce wydarzenia kulturalne
11:15
 
Studio Lwow
Program przygotowywany przez polskich dziennikarzy mieszkaj cych we Lwowie przedstawia sytuacj spo eczn i polityczn oraz wydarzenia na Ukrainie z perspektywy yj cych tam Polakow. W programie pojawi si relacje z bie cych wydarze oraz informacje o tym co jest najwa niejsze dla mieszka cow Lwowa. B dzie mowa o sytuacji Polakow edukacji w polskich szko ach. Zostan poruszone zagadnienia zwi zane z polsk kultur oraz kwestie zwi zane z dbaniem o pami historyczn i o wa ne dla Polakow miejsca na Kresach
11:30
 
Barwy szcz cia
Natalia przekazuje Klemensowi spraw Rawiczowej ktora walczy z jednym z kupcow o zap at za konia bo zwierz dozna o kontuzji. Po niej Zwole ska kolejny raz umawia si z Cezarym co ko czy si ich pierwszym poca unkiem. Nie wie e biznesmen ukry ich randk przed Sofi . Sebastian wspierany przez Marka postanawia zmierzy si ze swoim l kiem przed wod a nawet chce zapisa si na kurs nurkowania dla niepe nosprawnych cho Dominika obawia si e dzia a zbyt szybko i bez konsultacji z terapeut mo e sobie zaszkodzi . Renat i Marcina wci dzieli fakt e dla Kodura prawdziwy dom stanowi jego barka a dziewczyna nie chce tam wraca . Jowita namawia Kornela na zakup ziemi na odludziu na ktorej planuje sk adowa odpady sprowadzane z zagranicy. A po udanej transakcji spotykaj si z pierwszym klientem w a cicielem firmy utylizuj cej mieci z Niemiec
TVPOLONIA
12:00
 
Wiadomo ci
Codzienny przegl d najwa niejszych informacji z Polski i ze wiata. W serwisie omawiane s kluczowe wydarzenia dnia w rod ktorych znajduj si sprawy polityczne gospodarcze spo eczne i sportowe. Program jest nadawany na ywo
12:15
 
Ojciec Mateusz
Wahade ko. Na dworzec podje d a autobus z Warszawy z ktorego wysiada Ksymena (Joanna o kowska). Ekscentryczna starsza pani przyjecha a do Mateusza - syna kole anki ktorego nie widzia a dwadzie cia pi lat. Kupuje kwiaty w kwiaciarni i zjawia si na plebanii. Natalia i Mateusz s wyra nie zaskoczeni. Ksi dz rozpoznaje przyjacio k swojej mamy i przedstawia j pozosta ym domownikom. Ksymena opowiada o swoim yciu mi dzynarodowej karierze tancerki i wspomina dzieci stwo Mateusza. Nieoczekiwanie wyjmuje z torebki efektowne wahade ko i sprawdza czy sa atka serwowana przez Natali jest zdrowa. Gibalski dostaje wezwanie do kwiaciarni za miastem. Zosta a zabita w a cicielka. Pracownicy zeznaj e nie pojawi si w pracy Bogdan Walczak (Mariusz Jakus). Policjanci przeszukuj pokoj Walczaka ktory wynajmowa u s siadki. W podro nej torbie znajduj drogocenn koli . Tymczasem Ksymena traci przytomno . Trafia do szpitala gdzie dopytuje o swoje wahade ko
13:05
 
Ojciec Mateusz
Odkupienie. Trwa uroczyste otwarcie przytu ku dla bezdomnych. Nad wszystkim czuwa ksi dz Jacek. Do przytu ku przychodzi pijaczek Marian (Janusz Chabior). G owny inwestor Janusz Nowakowski (Jan Monczka) odprawia go z kwitkiem. W ciek y Marian obrzuca kaplic kamieniami. Mo ejko dostaje wezwanie. Dosz o do zabojstwa. Znaleziono cia o Janusza. Marczak przes uchuje ksi dza Jacka. Nocul rozpracowuje mroczn przesz o Janusza. Jego konkubina i syn Marek (Jakub Wroblewski) zostaj przewiezieni na komend . Anna Cietrzew (Ma gorzata Bogda ska) zeznaje e nachodzili j dawni wspolnicy Janusza bracia Bednarscy (Pawe i Piotr Kami scy). Kelnerka z baru rozpoznaje zdj cia poszukiwanych. Dziubak szykuje policyjn prowokacj w schronisku. Ksi dz Jacek zostaje napadni ty
14:05
 
Ostatnia Habsbur anka
Film pokazuj cy losy ostatnich Habsburgow z ywca na bazie rozmowy z ksi n Renat Habsburg Lorena de Zulueta cork arcyksi cia Karola Olbrachta Habsburga ostatniego dziedzica z ywca i arcyksi nej Alicji Ancarcrona (primo voto Badeni). Kanw scenariusza filmu jest tre pocztowek ktore ksi na Renata i jej rodze stwo otrzymywali od swojego taty z podro y. Pocztowki te zosta y wystawione na sprzeda przez jednego z mieszka cow ywca na jednej z najpopularniejszych aukcji internetowych. Tre tych pocztowek przeniesie widzow w czasy przedwojenne i b dzie pretekstem do opowiedzenia historii ostatnich ywieckich Habsburgow
15:00
 
Wiadomo ci
Codzienny przegl d najwa niejszych informacji z Polski i ze wiata. W serwisie omawiane s kluczowe wydarzenia dnia w rod ktorych znajduj si sprawy polityczne gospodarcze spo eczne i sportowe. Program jest nadawany na ywo
15:20
 
Agatka
Agatka i Motyl. Animacja adresowana do dzieci m odszych cho z powodzeniem mo e by ogl dana tak e przez dzieci starsze. Ka dy z odcinkow opowiada jedn z przygod sze cioletniej dziewczynki o imieniu Agatka ktora mieszka z rodzicami starszym bratem Julkiem i chomikiem Cezarym w niewielkim domku na przedmie ciu
15:30
 
Mami Fatale
Podziemne krolestwo. Opowie o starszej pani ktora wyje d a z miasta eby prowadzi sielski ywot na wsi razem z dwojk zwierzakow: Psin i Prosi ciem a tak e eby moc oddawa si swojej wielkiej pasji - gotowaniu. Atmosfer burzy nieoczekiwany zbieg okoliczno ci ktory wiedzie bohaterow wprost na spotkanie z przygod . Serial stworzony przez ukasza Kacprowicza i Roberta Jaszczurowskiego zdoby pi nagrod i wyro nie mi dzy innymi podczas Festiwalu Filmow dla Dzieci i M odzie y KinoJazda
15:40
 
Nela - ma a reporterka
Poznajemy ptaki z Wyspy Kangura. Razem z Nel jeste my w schronisku dla dzikich ptakow na Wyspie Kangura. Ma a Reporterka dowiaduje si jakie historie prze y y ptaki ktore trafi y pod opiek schroniska. Poznamy te niesamowite d wi ki jakie wydaje dzierzbowron i zobaczymy najwi kszego ptasiego drapie nika - or a australijskiego
16:00
 
Korona krolow. Jagiellonowie
Rok 1407. Krol W adys aw Jagie o (Sebastian Skocze ) poluje z rodzin . Anna Cylejska (Milena Staszuk) chce zrobi m owi niespodziank i z Femk ( aneta Homa) jad do lasu. Strza a wypuszczona przez Siemka Mazowieckiego (Jakub Szlachetka) prawie trafia Ann Cylejsk . Zas ania j Femka ktora zostaje ranna. Anna Witoldowa (Ma gorzata Klara) jest rozczarowana prezentami jakie dosta a od Wielkiego Mistrza Zakonu. Tylko rycerz - b azen Hanusz (Mateusz Grydlik) zdobywa jej przychylno . Do Wilna dociera Zyndram (Maciej Raniszewski) i przekazuje Jagielle plany Ulryka (Szymon Nygard). Mowi krolowi o tajnej misji Dypolda (Maciej Jachowski) ktory ma przeci gn widrygie na stron Zakonu. Femka czule wita Zyndrama a Anna Cylejska ma pretensj do W adys awa e mu na niej nie zale y
16:30
 
Barwy szcz cia
Natalia przekazuje Klemensowi spraw Rawiczowej ktora walczy z jednym z kupcow o zap at za konia bo zwierz dozna o kontuzji. Po niej Zwole ska kolejny raz umawia si z Cezarym co ko czy si ich pierwszym poca unkiem. Nie wie e biznesmen ukry ich randk przed Sofi . Sebastian wspierany przez Marka postanawia zmierzy si ze swoim l kiem przed wod a nawet chce zapisa si na kurs nurkowania dla niepe nosprawnych cho Dominika obawia si e dzia a zbyt szybko i bez konsultacji z terapeut mo e sobie zaszkodzi . Renat i Marcina wci dzieli fakt e dla Kodura prawdziwy dom stanowi jego barka a dziewczyna nie chce tam wraca . Jowita namawia Kornela na zakup ziemi na odludziu na ktorej planuje sk adowa odpady sprowadzane z zagranicy. A po udanej transakcji spotykaj si z pierwszym klientem w a cicielem firmy utylizuj cej mieci z Niemiec
17:00
 
Teleexpress
Serwis informacyjny nadawany codziennie na ywo prezentuj cy bie ce wydarzenia wiadomo ci kulturalne oraz ciekawostki z kraju i ze wiata. Teleexpress jest najstarszym obecnie istniej cym ogolnopolskim programem informacyjnym. Po raz pierwszy pojawi si na antenie 26 czerwca 1986 roku wydanie prowadzi Wojciech Mazurkiewicz. W 2011 roku redakcja programu zosta a odznaczona srebrnym medalem Za Zas ugi dla Po arnictwa
17:25
 
Alicja i Karol. Moi rodzice Habsburgowie
17:55
 
Kierunek Zachod
Magazyn przedstawia wydarzenia spo eczne kulturalne i religijne w ktorych bior udzia Polacy mieszkaj cy w krajach Europy Zachodniej. Program prezentuje rownie sylwetki polskich emigrantow dbaj cych o dobr opini ojczyzny na Zachodzie
18:10
 
Magazyn z Wysp
Magazyn informuj cy o sprawach wa nych z punktu widzenia Polakow mieszkaj cych w Wielkiej Brytanii i Irlandii. Prezentuje aktywno rodowisk polonijnych opowiada o problemach ktorymi yj rodacy za granic o bie cych wydarzeniach kulturalnych spo ecznych i politycznych
18:30
 
Informacje kulturalne
Przegl d najwa niejszych wydarze kulturalnych. Podro po wystawach kinach teatrach a tak e rozmowy i opinie czo owych postaci ze wiata kultury
18:45
 
Czym yje wiat
W programie b dzie mowa o najwa niejszych wydarzeniach i sprawach poruszaj cych spo ecze stwa w Europie i na wiecie. Pojawi si te ciekawostki i krotkie analizy
19:05
 
Gra s ow. Krzy owka
Teleturniej sprawdzaj cy wiedz oparty na formule krzy owki wykorzystuj cy nies abn c popularno tego typu gry umys owej oraz ch rywalizacji. W codziennej rozgrywce czworo uczestnikow zmierzy si ze sob by zdoby tytu finalisty dnia i uzyska mo liwo wzi cia udzia u w finale tygodnia. Zasady rozwi zywania zada umo liwiaj widzom szybkie i intuicyjne przyswojenie regu gry bez wzgl du na wiek i mo liwo ci percepcyjne a program ma lekk przyst pn formu opart na dowcipnym przewrotnym konstruowaniu hase
19:30
 
Wiadomo ci
Codzienny przegl d najwa niejszych informacji z Polski i ze wiata. W serwisie omawiane s kluczowe wydarzenia dnia w rod ktorych znajduj si sprawy polityczne gospodarcze spo eczne i sportowe. Program jest nadawany na ywo
TVPOLONIA
20:05
 
Pogoda
Codzienny serwis informacyjny z prognoz pogody nadawany po Wiadomo ciach po udniowych Wiadomo ciach porannych i popo udniowych po Teleexpressie i po g ownym wydaniu Wiadomo ci. Prognoz pogody w TVP prezentuj m.in. Aleksandra Kostka Waldemar Dolecki Marzena S upkowska Monika Andrzejczak i Ziemowit P dziwiatr
20:10
 
Sport
Program podsumowuj cy najwa niejsze wydarzenia sportowe ze szczegolnym naciskiem na osi gni cia polskich zawodnikow i reprezentacji w ro nych dyscyplinach. Pojawi si informacje o wa nych rozgrywkach i zawodach organizowanych w Polsce i na wiecie. Redakcja najwi cej miejsca po wi ca dyscyplinom sportowym popularnym w rod Polakow m.in. pi ce no nej i siatkowce ale nie zabraknie mniej popularnych konkurencji i sportow zimowych
20:20
 
Blondynka
Ka dy ma swoj krzy. Sylwia nie mo e wybaczy Krisowi e nie powiedzia jej o synu. On sam dopiero niedawno si o nim dowiedzia . Nasila si protest przeciwko drodze ekspresowej. Pawe zamierza pope ni samobojstwo
21:10
 
Blondynka
Porwanie. W Majakach hu tawka nastrojow. Doktor zrozpaczony i zagubiony po odej ciu Jasiuni probuje z apa rownowag ale tak naprawd zdaje sobie spraw e nikt nie mo e zast pi w jego yciu pani Roztworowskiej. Czy zdecyduje si na du zmian W yciu uczuciowym Sylwii te niema e zamieszanie. Wci ywa jest rana po rozstaniu z Krisem wci martwi niezako czona sprawa z osieroconym Antkiem. Znowu Sylwia mocniej czuje czego nie chce ni czego chce. Z zawieszenia wyrwie j wydarzenie jakie jeszcze w Majakach nie mia o miejsca. Z lecznicy znika Antek. Wkroce okazuje si e Kris zabra go na wycieczk . Ale w oczach Sylwii i Jagny to porwanie. Obawiaj si e Kris powie ch opcu e jest jego ojcem i zabierze ze sob . Tymczasem Antek poznaje prac fotografa. Wspolnie fotografuj ptaki. Zbli aj si do siebie. Antek jest wyra nie zainteresowany kontaktami z Krisem. Czy widzi w nim tat
21:55
 
Zoom Polonii
Program omawia zagadnienia interesuj ce dla Polakow mieszkaj cych poza granicami ojczyzny przybli a bie ce wydarzenia kulturalne
22:05
 
Polonia 24
Program informacyjny skierowany do Polakow mieszkaj cych w kraju i za granic . Polonia 24 - to program informacyjno - publicystyczny koncentruj cy si woko problematyki polskiej i polonijnej. Prezentowane materia y s utrzymane w formule dynamicznego programu newsowego podzielonego na sekcje: stricte newsow polonijn (materia y ze wiata o tematyce polskiej i polonijnej) kulturaln i lifestylow gospodarcz . Ca o wzbogacaj sta e pozycje komentarzowe
22:35
 
Magazyn Ekspresu Reporterow
Cykliczny program studyjny emitowany na ywo. Autorzy Magazynu Ekspresu Reporterow przedstawiaj reporta e o tematyce spo ecznej. Docieraj wsz dzie tam gdzie dzieje si co wa nego. Bohaterami dokumentow s zwykli ludzie ich troski i rado ci tragedie i sukcesy. W magazynie poruszane s sprawy wa ne i kontrowersyjne pokazywane sylwetki ludzi ktorych postawa ycie i dzia alno mog by wzorcem moralnym we wspo czesnym wiecie. Zaproszeni do studia go cie komentuj obejrzane materia y
23:30
 
Le niczowka
Beata nadal nie ufa Bartkowi i nie chce i z nim na obchod. Konrad ma do ci g ych k otni tej dwojki i wysy a ich na wspolny lunch. Ale zamiast do Borowika le nicy id w odwiedziny do Kurka. Magda wpada na pomys jak udobrucha Mariana. Przygotowuje album ze zdj ciami Pati. Ewa i Krzysiek wyruszaj do hotelu ze SPA. W drodze dziewczyna zaczyna odczuwa md o ci. Kiedy Majewski wybiega z samochodu by pomoc s aniaj cej si na nogach ukochanej niechc cy zatrzaskuje we wn trzu auta komork Ewy i kluczyki
Activate Live-Chat