OTR
Date
<
June 2023
>
Mo
Tu
We
Th
Fr
Sa
Su
 
 
 
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
 
 
Station

TVPOLONIA
TVPOLONIA
00:00
 
Midnight News
00:35
 
Gra s ow. Krzy owka
Teleturniej sprawdzaj cy wiedz oparty na formule krzy owki wykorzystuj cy nies abn c popularno tego typu gry umys owej oraz ch rywalizacji. W codziennej rozgrywce czworo uczestnikow zmierzy si ze sob by zdoby tytu finalisty dnia i uzyska mo liwo wzi cia udzia u w finale tygodnia. Zasady rozwi zywania zada umo liwiaj widzom szybkie i intuicyjne przyswojenie regu gry bez wzgl du na wiek i mo liwo ci percepcyjne a program ma lekk przyst pn formu opart na dowcipnym przewrotnym konstruowaniu hase
01:00
 
Magazyn z Wysp
Magazyn informuj cy o sprawach wa nych z punktu widzenia Polakow mieszkaj cych w Wielkiej Brytanii i Irlandii. Prezentuje aktywno rodowisk polonijnych opowiada o problemach ktorymi yj rodacy za granic o bie cych wydarzeniach kulturalnych spo ecznych i politycznych
01:30
 
Wiadomo ci
Codzienny przegl d najwa niejszych informacji z Polski i ze wiata. W serwisie omawiane s kluczowe wydarzenia dnia w rod ktorych znajduj si sprawy polityczne gospodarcze spo eczne i sportowe. Program jest nadawany na ywo
02:00
 
Pogoda
Codzienny serwis informacyjny z prognoz pogody nadawany po Wiadomo ciach po udniowych Wiadomo ciach porannych i popo udniowych po Teleexpressie i po g ownym wydaniu Wiadomo ci. Prognoz pogody w TVP prezentuj m.in. Aleksandra Kostka Waldemar Dolecki Marzena S upkowska Monika Andrzejczak i Ziemowit P dziwiatr
02:10
 
Polonia 24
Program informacyjny skierowany do Polakow mieszkaj cych w kraju i za granic . Polonia 24 - to program informacyjno - publicystyczny koncentruj cy si woko problematyki polskiej i polonijnej. Prezentowane materia y s utrzymane w formule dynamicznego programu newsowego podzielonego na sekcje: stricte newsow polonijn (materia y ze wiata o tematyce polskiej i polonijnej) kulturaln i lifestylow gospodarcz . Ca o wzbogacaj sta e pozycje komentarzowe
02:40
 
Na dobre i na z e
Co robimy ze strachu.... Olena nie nawi zuje kontaktu z Artiomem i ukrywa ich spotkanie przed Micha em wci niepewna czy naprawd chodzi o jej narzeczonego z Ukrainy. Bart przekazuje jej e pacjent ma szans na odzyskanie cz ci wspomnie ale tylko w rodowisku ktore pobudzi jego pami . Blanka pomaga Mario gdy zauwa a e przez wi zienn bransolet z nadajnikiem ma bolesne otarcie na nodze. Ch opak zapomina zabra z gabinetu swoj telefon przez co nie odbiera kolejnych po cze z policji i w ko cu o ma o nie zostaje aresztowany za prob ucieczki. Do szpitala trafia samotny ojciec Bartosz ktory ma gor czk i silny bol brzucha. Probowa dokona w domu przeszczepu jelitowej flory bakteryjnej. M czyzna podejrzewa e cierpi na chorob Parkinsona i w ten sposob pragn zahamowa jej rozwoj. Tymczasem Bart i Julia nadal mieszkaj osobno dziel c si opiek nad Tymkiem. Alina dostaje od Sylwestra zaskakuj cy prezent: gabinet w ktorym jej adorator tworzy rajsk pla
03:35
 
Dom pod Dwoma Or ami
Dzi ki pomocy dawnych mieszka cow Nowosio a Paul odnajduje Aksini . Kobieta pami ta rodzin Paula i opowiada mu o wydarzeniach sprzed lat
04:20
 
Zoom Polonii
Program omawia zagadnienia interesuj ce dla Polakow mieszkaj cych poza granicami ojczyzny przybli a bie ce wydarzenia kulturalne
04:25
 
Barwy szcz cia
Natalia przekazuje Klemensowi spraw Rawiczowej ktora walczy z jednym z kupcow o zap at za konia bo zwierz dozna o kontuzji. Po niej Zwole ska kolejny raz umawia si z Cezarym co ko czy si ich pierwszym poca unkiem. Nie wie e biznesmen ukry ich randk przed Sofi . Sebastian wspierany przez Marka postanawia zmierzy si ze swoim l kiem przed wod a nawet chce zapisa si na kurs nurkowania dla niepe nosprawnych cho Dominika obawia si e dzia a zbyt szybko i bez konsultacji z terapeut mo e sobie zaszkodzi . Renat i Marcina wci dzieli fakt e dla Kodura prawdziwy dom stanowi jego barka a dziewczyna nie chce tam wraca . Jowita namawia Kornela na zakup ziemi na odludziu na ktorej planuje sk adowa odpady sprowadzane z zagranicy. A po udanej transakcji spotykaj si z pierwszym klientem w a cicielem firmy utylizuj cej mieci z Niemiec
04:55
 
Alicja i Karol. Moi rodzice Habsburgowie
05:20
 
Przepis dnia
Sprawdzone receptury na pyszne proste i zdrowe dania ktorymi zachwycisz rodzin i znajomych. W ka dym odcinku szefowa kuchni Jola Kleser przygotowuje jedn potraw od pocz tku do ko ca. Podpowiada jak oszcz dzi w kuchni czas i jak efektownie zaprezentowa danie
05:30
 
Midnight News
TVPOLONIA
06:00
 
Polonia 24
Program informacyjny skierowany do Polakow mieszkaj cych w kraju i za granic . Polonia 24 - to program informacyjno - publicystyczny koncentruj cy si woko problematyki polskiej i polonijnej. Prezentowane materia y s utrzymane w formule dynamicznego programu newsowego podzielonego na sekcje: stricte newsow polonijn (materia y ze wiata o tematyce polskiej i polonijnej) kulturaln i lifestylow gospodarcz . Ca o wzbogacaj sta e pozycje komentarzowe
06:30
 
S ownik [email protected
Edukacyjny talk-show po wi cony kulturze j zyka polskiego. Program niezwykle ceniony i lubiany szczegolnie przez polonijnych dziennikarzy i nauczycieli polskich szko za granic realizowany we wspo pracy z Wydzia em Polonistyki Uniwersytetu Wroc awskiego Uczestnicy widzowie rozsiani po wiecie za po rednictwem Internetu (Skypea) cz si ze studiem. Niezwykle lubiany ekspert wielka osobowo telewizyjna - prof. Jan Miodek rozwiewa w tpliwo ci udziela minilekcji poprawnej polszczyzny. Widzowie dzi ki S ownikowi [email protected] na bie co zapoznaj si ze zmianami zachodz cymi w j zyku polskim
07:00
 
Co dalej
Cykl nagrywany w wybranym wn trzu Muzeum Powstania Warszawskiego. Poruszane s tematy dotycz ce niepokojow naszych czasow. W centrum uwagi refleksja nad zjawiskami kulturowo - cywilizacyjnymi. Kryzys globalizacji m.in: wi kszo produkcji farmaceutycznej znajduje si w Chinach. Czy nie nale a oby zrewidowa europejskiej polityki farmaceutycznej Dotyczy to tak e wielu innych dziedzin produkcji gdzie Chiny s kluczowym dostawc lub poddostawc . Program z udzia em go ci prowadz na zmian : Piotr Gociek i Mateusz Bosak. W rod go ci: socjolodzy my liciele publicy ci futurolodzy itd. czenie poprzez komunikator internetowy np. Skypea
07:25
 
Naj naj najwa niejsze - Teledyski z koncertu
O przyjemno ciach -. Teledysk z koncertu Arki Noego Naj naj najwa niejsze
07:30
 
Pytanie na niadanie - pobudka
Poranny magazyn Pytanie na niadanie jest nadawany na ywo. Ma charakter lifestylowy i kulturalny. Znajdziemy w nim rekomendacje kulturalne rozrywkowe a tak e poradnictwo do ktorego zapraszamy najlepszych ekspertow: lekarzy prawnikow dietetykow psychologow socjologow i stylistow. Odpowiadamy na wszystkie pytania dotycz ce codziennego ycia ktore nurtuj naszych widzow. Tematy dotycz problemow medycznych prawnych psychologicznych hobby oraz stylu ycia
07:55
 
Pytanie na niadanie
Poranny magazyn Pytanie na niadanie jest nadawany na ywo. Ma charakter lifestylowy i kulturalny. Znajdziemy w nim rekomendacje kulturalne rozrywkowe a tak e poradnictwo do ktorego zapraszamy najlepszych ekspertow: lekarzy prawnikow dietetykow psychologow socjologow i stylistow. Odpowiadamy na wszystkie pytania dotycz ce codziennego ycia ktore nurtuj naszych widzow. Tematy dotycz problemow medycznych prawnych psychologicznych hobby oraz stylu ycia
10:30
 
Panorama
G owny program informacyjny telewizyjnej Dwojki podsumowuj cy najwa niejsze wydarzenia minionego dnia w kraju i na wiecie
10:40
 
Pytanie na niadanie
Poranny magazyn Pytanie na niadanie jest nadawany na ywo. Ma charakter lifestylowy i kulturalny. Znajdziemy w nim rekomendacje kulturalne rozrywkowe a tak e poradnictwo do ktorego zapraszamy najlepszych ekspertow: lekarzy prawnikow dietetykow psychologow socjologow i stylistow. Odpowiadamy na wszystkie pytania dotycz ce codziennego ycia ktore nurtuj naszych widzow. Tematy dotycz problemow medycznych prawnych psychologicznych hobby oraz stylu ycia
11:05
 
Zoom Polonii
Program omawia zagadnienia interesuj ce dla Polakow mieszkaj cych poza granicami ojczyzny przybli a bie ce wydarzenia kulturalne
11:10
 
Nad Niemnem - magazyn Polakow na Bia orusi
Program po wi cony yciu mniejszo ci polskiej na Bia orusi prezentuj cy wydarzenia kulturalne i spo eczne najwa niejsze dla mieszkaj cych tam Polakow. Autorzy docieraj do ludzi i miejsc zwi zanych z histori dawnej Rzeczypospolitej. Przewodnikiem po polskich cie kach na Bia orusi jest Aleksy Szota - krajoznawca historyk polskiej kultury sztuki i architektury. Widzowie w Polsce i na wiecie mog pozna warunki w ktorych yj Polacy za wschodni granic
11:30
 
Barwy szcz cia
Rawiczowa wci robi wszystko by popchn syna w ramiona Sofii i zniech ci go do spotka z Natali . Uwa a e Zwole ska tylko poluje na ich rodzinny maj tek. Mimo stara seniorki mi dzy m odymi wyra nie iskrzy a ich pierwsza randka ko czy si dopiero w rodku nocy. Sebastian zapala si do pomys u nurkowania co niepokoi Dominik . Tymczasem Marcin nagle przeprowadza si do Renaty kompletnie zaskakuj c dziewczyn . Jezierscy nadal pracuj nad wspolnym biznesem a gdy Kornel sprzedaje swoj zapas z ota Jowita wspierana przez Celin nagle zabiera pieni dze ojca i ucieka
TVPOLONIA
12:00
 
Wiadomo ci
Codzienny przegl d najwa niejszych informacji z Polski i ze wiata. W serwisie omawiane s kluczowe wydarzenia dnia w rod ktorych znajduj si sprawy polityczne gospodarcze spo eczne i sportowe. Program jest nadawany na ywo
12:15
 
Blondynka
Ka dy ma swoj krzy. Sylwia nie mo e wybaczy Krisowi e nie powiedzia jej o synu. On sam dopiero niedawno si o nim dowiedzia . Nasila si protest przeciwko drodze ekspresowej. Pawe zamierza pope ni samobojstwo
13:05
 
Blondynka
Porwanie. W Majakach hu tawka nastrojow. Doktor zrozpaczony i zagubiony po odej ciu Jasiuni probuje z apa rownowag ale tak naprawd zdaje sobie spraw e nikt nie mo e zast pi w jego yciu pani Roztworowskiej. Czy zdecyduje si na du zmian W yciu uczuciowym Sylwii te niema e zamieszanie. Wci ywa jest rana po rozstaniu z Krisem wci martwi niezako czona sprawa z osieroconym Antkiem. Znowu Sylwia mocniej czuje czego nie chce ni czego chce. Z zawieszenia wyrwie j wydarzenie jakie jeszcze w Majakach nie mia o miejsca. Z lecznicy znika Antek. Wkroce okazuje si e Kris zabra go na wycieczk . Ale w oczach Sylwii i Jagny to porwanie. Obawiaj si e Kris powie ch opcu e jest jego ojcem i zabierze ze sob . Tymczasem Antek poznaje prac fotografa. Wspolnie fotografuj ptaki. Zbli aj si do siebie. Antek jest wyra nie zainteresowany kontaktami z Krisem. Czy widzi w nim tat
13:50
 
Naj naj najwa niejsze - Teledyski z koncertu
O wakacjach -. Teledysk z koncertu Arki Noego Naj naj najwa niejsze
14:00
 
Film dokumentalny
15:00
 
Wiadomo ci
Codzienny przegl d najwa niejszych informacji z Polski i ze wiata. W serwisie omawiane s kluczowe wydarzenia dnia w rod ktorych znajduj si sprawy polityczne gospodarcze spo eczne i sportowe. Program jest nadawany na ywo
15:15
 
Kopciuszek
Kopciuszek to klasyczna ba braci Grimm nale ca do wiatowego kanonu literatury pi knej dla dzieci. Opowie o samotnej dziewczynie le traktowanej przez macoch i jej corki ktora dzi ki nadprzyrodzonej mocy malarki czarodziejki pojawia si na balu i tam zwraca uwag Ksi cia. Wspolny taniec spacery rozmowy powoduj e oboje zakochuj si w sobie i nagle odmienia si ich dotychczasowy wiat. Przes anie ba ni jest ponadczasowe: dobro zwyci a nad z em warto wierzy w swoje marzenia a g ownym motorem ycia jest mi o
16:00
 
Korona krolow. Jagiellonowie. Taka historia
Program prezentuj cy kulisy pracy nad serialem Korona krolow. Jagiellonowie oraz przedstawiaj cy historyczny kontekst produkcji
16:30
 
Barwy szcz cia
Rawiczowa wci robi wszystko by popchn syna w ramiona Sofii i zniech ci go do spotka z Natali . Uwa a e Zwole ska tylko poluje na ich rodzinny maj tek. Mimo stara seniorki mi dzy m odymi wyra nie iskrzy a ich pierwsza randka ko czy si dopiero w rodku nocy. Sebastian zapala si do pomys u nurkowania co niepokoi Dominik . Tymczasem Marcin nagle przeprowadza si do Renaty kompletnie zaskakuj c dziewczyn . Jezierscy nadal pracuj nad wspolnym biznesem a gdy Kornel sprzedaje swoj zapas z ota Jowita wspierana przez Celin nagle zabiera pieni dze ojca i ucieka
17:00
 
Teleexpress
Serwis informacyjny nadawany codziennie na ywo prezentuj cy bie ce wydarzenia wiadomo ci kulturalne oraz ciekawostki z kraju i ze wiata. Teleexpress jest najstarszym obecnie istniej cym ogolnopolskim programem informacyjnym. Po raz pierwszy pojawi si na antenie 26 czerwca 1986 roku wydanie prowadzi Wojciech Mazurkiewicz. W 2011 roku redakcja programu zosta a odznaczona srebrnym medalem Za Zas ugi dla Po arnictwa
17:20
 
Stacja innowacja
Polacy coraz mielej podejmuj proby zaistnienia na wiatowym rynku technologii co cz sto owocuje spektakularnym sukcesem. O polskie technologie od lat zabiegaj zagraniczne koncerny. Sukcesy te udowadniaj e stereotypem jest przekonanie jakoby polskie produkty by y ma o innowacyjne i gorsze od zachodnich. Program Stacja innowacja! przedstawia polskich wynalazcow pracuj cych na uczelniach w firmach i instytucjach badawczych. Ich wynalazki podbijaj wiatowe rynki wp ywaj c na ycie ludzi poprawiaj c je i udoskonalaj c
17:45
 
Olimpijski Krakow
Cotygodniowy magazyn realizowany przy wspo pracy Spo ki Igrzyska Europejskie 2023 i Telewizji Krakow. Prezentuje zalety i korzy ci dla mieszka cow miasta wynikaj ce z organizacji Igrzysk w stolicy Ma opolski oraz w innych miastach. Widzowie dowiedz si o planowanych i realizowanych inwestycjach sportowych o post pie prac i atrakcjach towarzysz cych rywalizacji. Nie zabraknie rownie warto ci edukacyjnej dotycz cej specyfiki poszczegolnych dyscyplin w ramach ktorych sportowcy b d rywalizowa podczas IE
17:55
 
W obiektywie Polonii
Wschod. Cykl reporta y realizowany na Kresach g ownie na Ukrainie przybli aj cy mieszka com Polski miejsca urodzenia ich dziadow i pradziadow
18:10
 
Wilnoteka
Magazyn informacyjno-publicystyczny sk adaj cy si z reporta u szeroko ukazuj cego najwa niejsze lub najbardziej kontrowersyjne wydarzenia oraz z kilku felietonow. Autorzy b d towarzyszyli aktualnym wydarzeniom ukazuj c na bie co ycie spo eczne kulturalne polityczne i gospodarcze Polakow na Litwie. B d rownie si gali do historii i tradycji by przypomnie wa ne dla ka dego Polaka miejsca postacie i wydarzenia jak te relacje z Litwinami i stosunek w adz oraz osob prywatnych do zabytkow i pami tek polskiej kultury
18:30
 
Informacje kulturalne
Przegl d najwa niejszych bie cych wydarze kulturalnych
18:45
 
Czym yje wiat
W programie b dzie mowa o najwa niejszych wydarzeniach i sprawach poruszaj cych spo ecze stwa w Europie i na wiecie. Pojawi si te ciekawostki i krotkie analizy
19:05
 
Gra s ow. Krzy owka
Teleturniej sprawdzaj cy wiedz oparty na formule krzy owki wykorzystuj cy nies abn c popularno tego typu gry umys owej oraz ch rywalizacji. W codziennej rozgrywce czworo uczestnikow zmierzy si ze sob by zdoby tytu finalisty dnia i uzyska mo liwo wzi cia udzia u w finale tygodnia. Zasady rozwi zywania zada umo liwiaj widzom szybkie i intuicyjne przyswojenie regu gry bez wzgl du na wiek i mo liwo ci percepcyjne a program ma lekk przyst pn formu opart na dowcipnym przewrotnym konstruowaniu hase
19:30
 
Wiadomo ci
Codzienny przegl d najwa niejszych informacji z Polski i ze wiata. W serwisie omawiane s kluczowe wydarzenia dnia w rod ktorych znajduj si sprawy polityczne gospodarcze spo eczne i sportowe. Program jest nadawany na ywo
TVPOLONIA
20:05
 
Pogoda
Codzienny serwis informacyjny z prognoz pogody nadawany po Wiadomo ciach po udniowych Wiadomo ciach porannych i popo udniowych po Teleexpressie i po g ownym wydaniu Wiadomo ci. Prognoz pogody w TVP prezentuj m.in. Aleksandra Kostka Waldemar Dolecki Marzena S upkowska Monika Andrzejczak i Ziemowit P dziwiatr
20:10
 
Sport
Program podsumowuj cy najwa niejsze wydarzenia sportowe ze szczegolnym naciskiem na osi gni cia polskich zawodnikow i reprezentacji w ro nych dyscyplinach. Pojawi si informacje o wa nych rozgrywkach i zawodach organizowanych w Polsce i na wiecie. Redakcja najwi cej miejsca po wi ca dyscyplinom sportowym popularnym w rod Polakow m.in. pi ce no nej i siatkowce ale nie zabraknie mniej popularnych konkurencji i sportow zimowych
20:20
 
Trzeci oficer
Mechanizm zegarowy. Policjanci znajduj Sophie w kryjowce Kaja. Agenci przes uchuj Kajetana w sprawie zabojstw. Matejewski werbuje Kaja do wspo pracy z wywiadem. Wiktor wyjawia Kruszonowi e jego corka zosta a porwana a on sam - zmuszony do k amstwa. Mowi tak e e by u niego jeden z porywaczy Grand. Boguta mowi policjantom o filmie z transakcji ktor Konecki nagra w hotelu Solec wiele lat temu. Policjanci podejrzewaj e chodzi o o zakup broni. Grand mowi Kruszonowi e ma razem z Wiktorem uczestniczy w transakcji sprzeda y bomby. Kruszon Wiktor Borys i Zosia podje d aj pod Pa ac Kultury m czy ni id po bomb ukryt w zegarze. Do windy wpada granat. Kruszon wyskakuje za napastnikiem Grand wyrzuca Kaja przez okna Pa acu. Kiedy Kruszon wraca do windy okazuje si e Wiktor nie yje. Kruszon domy la si e zabi go Borys. Chce go aresztowa . Do akcji w czaj si agenci brygada antyterrorystyczna i policja
21:10
 
Trzeci oficer
Tak zgin. Rezus i Jankes przes uchuj Zosi . Ta mowi im o szczego ach transakcji. Ma si spotka z kupcami w Nicei. Sznajder Ala Jarz bek i Rybak jad do mieszkania Koneckiej. Odnajduj ta m ktor Konecki ukry tam 12 lat temu. Orientuj si e Matejewski wys a Kruszona na mier . Kruszon i Grand jad do Nicei. Grand mowi e to Matejewski kaza uwolni Kaja i zleci mu zabojstwo. Uprzedza Kruszona e genera owi nie mo na ufa . Dziewczyna na rolkach wr cza Grandowi ulotk z podanym miejscem spotkania. Tymczasem w Warszawie odbywa si pogrzeb Granda w hangarze. S tam obecni policjanci agenci wywiadu. Transmisj z pogrzebu ogl daj Wiktor i Borys. Po pogrzebie policjanci przejmuj Matejewskiego pokazuj mu film Koneckiego. Okazuje si e genera uczestniczy w transakcji sprzeda y bomby. Zostaje aresztowany. Kruszon wraca do domu. W wiadomo ciach s yszy informacj o rozbiciu grupy terrorystycznej w Nicei oraz o mierci Granda
22:00
 
Zoom Polonii
Program omawia zagadnienia interesuj ce dla Polakow mieszkaj cych poza granicami ojczyzny przybli a bie ce wydarzenia kulturalne
22:05
 
Polonia 24
Program informacyjny skierowany do Polakow mieszkaj cych w kraju i za granic . Polonia 24 - to program informacyjno - publicystyczny koncentruj cy si woko problematyki polskiej i polonijnej. Prezentowane materia y s utrzymane w formule dynamicznego programu newsowego podzielonego na sekcje: stricte newsow polonijn (materia y ze wiata o tematyce polskiej i polonijnej) kulturaln i lifestylow gospodarcz . Ca o wzbogacaj sta e pozycje komentarzowe
22:35
 
Dokument
23:30
 
Le niczowka
W czasie spotkania z Mondrasiukami Marian uparcie twierdzi e nic nie wie o adnej corce. Chce nawet natychmiast w tej sprawie rozmawia z Natali . Wieczorem Pati znajduje teczk ktor rodzice dostali od detektywa. Poniewa czas nagli a nie udaje si zatrzyma adnego samochodu Krzysiek bierze Ew na r ce i p dzi w stron najbli szego szpitala. Hania i Jerzy orientuj si e Majewskiemu i jego narzeczonej przydarzy o si co z ego. Gdy Wiesiek s yszy e Beata i Bartek chc z nim rozmawia barykaduje si w azience i da adwokata
Activate Live-Chat