OTR
Date
<
June 2023
>
Mo
Tu
We
Th
Fr
Sa
Su
 
 
 
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
 
 
Station

TVPOLONIA
TVPOLONIA
00:00
 
Midnight News
00:35
 
Gra s ow. Krzy owka
Teleturniej sprawdzaj cy wiedz oparty na formule krzy owki wykorzystuj cy nies abn c popularno tego typu gry umys owej oraz ch rywalizacji. W codziennej rozgrywce czworo uczestnikow zmierzy si ze sob by zdoby tytu finalisty dnia i uzyska mo liwo wzi cia udzia u w finale tygodnia. Zasady rozwi zywania zada umo liwiaj widzom szybkie i intuicyjne przyswojenie regu gry bez wzgl du na wiek i mo liwo ci percepcyjne a program ma lekk przyst pn formu opart na dowcipnym przewrotnym konstruowaniu hase
00:55
 
Naj naj najwa niejsze - teledyski z koncertu
O wakacjach -. Teledysk z koncertu Arki Noego Naj naj najwa niejsze
01:00
 
W obiektywie Polonii
Wschod. Cykl reporta y realizowany na Kresach g ownie na Ukrainie przybli aj cy mieszka com Polski miejsca urodzenia ich dziadow i pradziadow
01:30
 
Wiadomo ci
Codzienny przegl d najwa niejszych informacji z Polski i ze wiata. W serwisie omawiane s kluczowe wydarzenia dnia w rod ktorych znajduj si sprawy polityczne gospodarcze spo eczne i sportowe. Program jest nadawany na ywo
02:00
 
Pogoda
Codzienny serwis informacyjny z prognoz pogody nadawany po Wiadomo ciach po udniowych Wiadomo ciach porannych i popo udniowych po Teleexpressie i po g ownym wydaniu Wiadomo ci. Prognoz pogody w TVP prezentuj m.in. Aleksandra Kostka Waldemar Dolecki Marzena S upkowska Monika Andrzejczak i Ziemowit P dziwiatr
02:05
 
Sport
Program podsumowuj cy najwa niejsze wydarzenia sportowe ze szczegolnym naciskiem na osi gni cia polskich zawodnikow i reprezentacji w ro nych dyscyplinach. Pojawi si informacje o wa nych rozgrywkach i zawodach organizowanych w Polsce i na wiecie. Redakcja najwi cej miejsca po wi ca dyscyplinom sportowym popularnym w rod Polakow m.in. pi ce no nej i siatkowce ale nie zabraknie mniej popularnych konkurencji i sportow zimowych
02:10
 
Polonia 24
Program informacyjny skierowany do Polakow mieszkaj cych w kraju i za granic . Polonia 24 - to program informacyjno - publicystyczny koncentruj cy si woko problematyki polskiej i polonijnej. Prezentowane materia y s utrzymane w formule dynamicznego programu newsowego podzielonego na sekcje: stricte newsow polonijn (materia y ze wiata o tematyce polskiej i polonijnej) kulturaln i lifestylow gospodarcz . Ca o wzbogacaj sta e pozycje komentarzowe
02:40
 
Ojciec Mateusz
Wahade ko. Na dworzec podje d a autobus z Warszawy z ktorego wysiada Ksymena (Joanna o kowska). Ekscentryczna starsza pani przyjecha a do Mateusza - syna kole anki ktorego nie widzia a dwadzie cia pi lat. Kupuje kwiaty w kwiaciarni i zjawia si na plebanii. Natalia i Mateusz s wyra nie zaskoczeni. Ksi dz rozpoznaje przyjacio k swojej mamy i przedstawia j pozosta ym domownikom. Ksymena opowiada o swoim yciu mi dzynarodowej karierze tancerki i wspomina dzieci stwo Mateusza. Nieoczekiwanie wyjmuje z torebki efektowne wahade ko i sprawdza czy sa atka serwowana przez Natali jest zdrowa. Gibalski dostaje wezwanie do kwiaciarni za miastem. Zosta a zabita w a cicielka. Pracownicy zeznaj e nie pojawi si w pracy Bogdan Walczak (Mariusz Jakus). Policjanci przeszukuj pokoj Walczaka ktory wynajmowa u s siadki. W podro nej torbie znajduj drogocenn koli . Tymczasem Ksymena traci przytomno . Trafia do szpitala gdzie dopytuje o swoje wahade ko
03:30
 
Ojciec Mateusz
Odkupienie. Trwa uroczyste otwarcie przytu ku dla bezdomnych. Nad wszystkim czuwa ksi dz Jacek. Do przytu ku przychodzi pijaczek Marian (Janusz Chabior). G owny inwestor Janusz Nowakowski (Jan Monczka) odprawia go z kwitkiem. W ciek y Marian obrzuca kaplic kamieniami. Mo ejko dostaje wezwanie. Dosz o do zabojstwa. Znaleziono cia o Janusza. Marczak przes uchuje ksi dza Jacka. Nocul rozpracowuje mroczn przesz o Janusza. Jego konkubina i syn Marek (Jakub Wroblewski) zostaj przewiezieni na komend . Anna Cietrzew (Ma gorzata Bogda ska) zeznaje e nachodzili j dawni wspolnicy Janusza bracia Bednarscy (Pawe i Piotr Kami scy). Kelnerka z baru rozpoznaje zdj cia poszukiwanych. Dziubak szykuje policyjn prowokacj w schronisku. Ksi dz Jacek zostaje napadni ty
04:20
 
Zoom Polonii
Program omawia zagadnienia interesuj ce dla Polakow mieszkaj cych poza granicami ojczyzny przybli a bie ce wydarzenia kulturalne
04:25
 
Barwy szcz cia
Rawiczowa wci robi wszystko by popchn syna w ramiona Sofii i zniech ci go do spotka z Natali . Uwa a e Zwole ska tylko poluje na ich rodzinny maj tek. Mimo stara seniorki mi dzy m odymi wyra nie iskrzy a ich pierwsza randka ko czy si dopiero w rodku nocy. Sebastian zapala si do pomys u nurkowania co niepokoi Dominik . Tymczasem Marcin nagle przeprowadza si do Renaty kompletnie zaskakuj c dziewczyn . Jezierscy nadal pracuj nad wspolnym biznesem a gdy Kornel sprzedaje swoj zapas z ota Jowita wspierana przez Celin nagle zabiera pieni dze ojca i ucieka
04:55
 
Tacy byli my
Lady Pank. Serial dokumentalny ktorego tworcy ledz losy najwi kszych gwiazd polskiej estrady. W ka dym odcinku w nostalgiczny sposob wyja niaj jaki wp yw mia a tworczo muzycznych idoli na nasze ycie oraz na nas samych. Tym razem poznamy burzliw histori rocknrollowcow z grupy Lady Pank ktorzy od przesz o 40 lat porywaj t umy takimi ponadczasowymi hitami jak Mniej ni zero Kryzysowa narzeczona czy Zawsze tam gdzie Ty
05:30
 
Midnight News
TVPOLONIA
06:00
 
Polonia 24
Program informacyjny skierowany do Polakow mieszkaj cych w kraju i za granic . Polonia 24 - to program informacyjno - publicystyczny koncentruj cy si woko problematyki polskiej i polonijnej. Prezentowane materia y s utrzymane w formule dynamicznego programu newsowego podzielonego na sekcje: stricte newsow polonijn (materia y ze wiata o tematyce polskiej i polonijnej) kulturaln i lifestylow gospodarcz . Ca o wzbogacaj sta e pozycje komentarzowe
06:30
 
Zakochaj si w Polsce
widnik. Ponadczasowa seria podro nicza wpisuj ca si w cykl inicjatyw promuj cych i popularyzuj cych Polsk ze wzgl du na jej potencja historyczny kulturowy przyrodniczy i rekreacyjny. Tomasz Bednarek odwiedza najpi kniejsze i najciekawsze miejsca w wielu zak tkach kraju w druj c nie tylko szlakiem t umnie odwiedzanym przez turystow. Na mapie naszego kraju obok miejscowo ci z bogat histori znajdziemy tak e te m odsze. Nie przyci gaj turystow swoimi zabytkami ale mog zaoferowa inne atrakcje. Takim miejscem jest widnik. Miasto wysokich lotow. Nawi zanie do lotnictwa jest uzasadnione bowiem historia widnika jest nierozerwalnie zwi zana z tym miastem. Tomek Bednarek zagl da do Aeroklubu i Zak adow PZL widnik opowiada o s ynnej orkiestrze d tej Helicopters Brass Orchestra i zaprasza do S owia skiego Grodu w Milejowie
07:00
 
Wojciech Cejrowski - boso przez wiat
Peru. Cuzco. Wojciech Cejrowski - podro nik fotograf pisarz publicysta cz onek Krolewskiego Towarzystwa Geograficznego w Londynie - czy pasj zwiedzania wiata i poznawania egzotycznych miejsc z niezwyk ym zmys em obserwacyjnym oraz poczuciem humoru. W programie oprocz relacji z podro y b dzie wiele dygresji i artow a tak e rozmowy z miejscow ludno ci prezentacja kultury ludowej i ciekawostek. Wojciech Cejrowski ch tnie wchodzi w interakcje z lud mi cz sto spiera si z tubylcami jest dociekliwy z humorem prezentuje swoj punkt widzenia
07:30
 
Pytanie na niadanie - pobudka
Poranny magazyn Pytanie na niadanie jest nadawany na ywo. Ma charakter lifestylowy i kulturalny. Znajdziemy w nim rekomendacje kulturalne rozrywkowe a tak e poradnictwo do ktorego zapraszamy najlepszych ekspertow: lekarzy prawnikow dietetykow psychologow socjologow i stylistow. Odpowiadamy na wszystkie pytania dotycz ce codziennego ycia ktore nurtuj naszych widzow. Tematy dotycz problemow medycznych prawnych psychologicznych hobby oraz stylu ycia
07:55
 
Pytanie na niadanie
Poranny magazyn Pytanie na niadanie jest nadawany na ywo. Ma charakter lifestylowy i kulturalny. Znajdziemy w nim rekomendacje kulturalne rozrywkowe a tak e poradnictwo do ktorego zapraszamy najlepszych ekspertow: lekarzy prawnikow dietetykow psychologow socjologow i stylistow. Odpowiadamy na wszystkie pytania dotycz ce codziennego ycia ktore nurtuj naszych widzow. Tematy dotycz problemow medycznych prawnych psychologicznych hobby oraz stylu ycia
10:30
 
Panorama
G owny program informacyjny telewizyjnej Dwojki podsumowuj cy najwa niejsze wydarzenia minionego dnia w kraju i na wiecie
10:40
 
Pytanie na niadanie
Poranny magazyn Pytanie na niadanie jest nadawany na ywo. Ma charakter lifestylowy i kulturalny. Znajdziemy w nim rekomendacje kulturalne rozrywkowe a tak e poradnictwo do ktorego zapraszamy najlepszych ekspertow: lekarzy prawnikow dietetykow psychologow socjologow i stylistow. Odpowiadamy na wszystkie pytania dotycz ce codziennego ycia ktore nurtuj naszych widzow. Tematy dotycz problemow medycznych prawnych psychologicznych hobby oraz stylu ycia
11:05
 
Zoom Polonii
Program omawia zagadnienia interesuj ce dla Polakow mieszkaj cych poza granicami ojczyzny przybli a bie ce wydarzenia kulturalne
11:10
 
Stacja innowacja
Polacy coraz mielej podejmuj proby zaistnienia na wiatowym rynku technologii co cz sto owocuje spektakularnym sukcesem. O polskie technologie od lat zabiegaj zagraniczne koncerny. Sukcesy te udowadniaj e stereotypem jest przekonanie jakoby polskie produkty by y ma o innowacyjne i gorsze od zachodnich. Program Stacja innowacja! przedstawia polskich wynalazcow pracuj cych na uczelniach w firmach i instytucjach badawczych. Ich wynalazki podbijaj wiatowe rynki wp ywaj c na ycie ludzi poprawiaj c je i udoskonalaj c
11:30
 
Ja to mam szcz cie
Jak poradzi sobie z za aleniami ze strony dzieci Joanna i Jerzy znajduj na to sposob. Zak adaj ksi g skarg i wnioskow. Iwona jest zrozpaczona po rozstaniu z kolejnym facetem. Pomocn d o wyci ga Zosia. Jerzy dostrzega e najm odsza corka ma problemy ze wzrokiem idzie z Zosi do okulisty. Okazuje si jednak e to on potrzebuje okularow. Ucierpi na tym jednak rodzinny bud et wi teczny. Co wi cej kto st uk cenny wazon Joanny. Szanta owane dzieci staraj si znale winnego. Podst p jako sposob do osi gni cia w asnego celu wykorzystuje te ma a harcerka ktora przychodzi do Polakow z ofert handlow sprzedaje szyszki - termometry. Udaje jej si naci gn ich dwukrotnie - jedn kupuje Joanna a potem Jerzy z Tadeuszem - dwie
TVPOLONIA
12:00
 
Wiadomo ci
Codzienny przegl d najwa niejszych informacji z Polski i ze wiata. W serwisie omawiane s kluczowe wydarzenia dnia w rod ktorych znajduj si sprawy polityczne gospodarcze spo eczne i sportowe. Program jest nadawany na ywo
12:15
 
M jak mi o
Iza unika powrotu do domu. Po przyje dzie z Grodka zatrzymuje si u Anety i Olka. W ko cu jednak oznajmia Marcinowi e pragnie separacji. Kolejn noc sp dza ju w ramionach Radka ostatecznie zdradzaj c m a. Aleksandra probuje ratowa zwi zek m odych. Szczerze wyznaje synowej e przed laty ona rownie opu ci a bliskich pragn c szcz cia czego po niej bardzo a owa a. Justyna przekazuje Jakubowi list dla Kasi. Przez to detektyw znow k oci si z narzeczon . Aneta radzi Stawskiej by zaufa a ukochanemu i nie probowa a samotnie walczy z rodzinnymi problemami. Tymczasem Karski w tajemnicy przed Kasi odnajduje jedyn yj c ciotk siostr Stawskich Milen . Detektyw ma nadziej e seniorka pomo e mu zrozumie co dok adnie poro ni o dziewczyny
13:05
 
M jak mi o
Iza wyznaje Anecie e zdradzi a m a i wci jest rozdarta mi dzy szcz ciem ktore daje jej Radek a wyrzutami sumienia z powodu rozbicia ma e stwa i zniszczenia rodziny. A gdy Marcin przy apuje on na ulicy z kochankiem najpierw rzuca si na rywala z pi ciami a po niej da rozwodu i wyprowadza si z domu do biura. Chodakowski odkrywa te gdzie ukrywa si Filip Sowi ski i doprowadza w ko cu razem z Paw em do jego zatrzymania przez policj . Tymczasem Piotrek wraca po przezi bieniu do pracy i nagle zaczyna mie problemy ze zdrowiem ktore ukrywa przed King . Jasiek nadal nie chce wroci do domu cho matka b aga by w ko cu pogodzi si z ojcem a rodzina Zdu skich ca y czas ch opaka wspiera. Franka uznaje e Dagmara nie powinna zmusza syna by mieszka z agresywnym nadu ywaj cym alkoholu ojcem tylko dlatego e sama boi si samodzielnego ycia
14:00
 
Giganci nauki
Diagnostyka medyczna. Giganci nauki to teleturniej oparty na oryginalnym formacie TVP dedykowany wy cznie wiedzy naukowej znakomite po czenie emocji i zabawy z edukacj i misj popularyzacji nauki. Ka dy odcinek to jeden temat i jeden zwyci zca ten ktory zna najlepsze odpowiedzi na pytania przygotowywane przez ekspertow dziennikarzy i konkurentow. Teleturniej w ktorym liczy si wy cznie wiedza. Dla zawodnikow to rywalizacja dla widzow pe na emocji przygoda z zagadkami i tajemnicami nauki. Na zwyci zc teleturnieju czeka tytu Giganta Nauki i nagroda 20 tys. PLN. Teleturniej sk ada si z 3 rund i fina u wie cz cego dzie o. Zasady poszczegolnych rund ro ni si od siebie punkty poszczegolnych rund sumuj si
15:00
 
Wiadomo ci
Codzienny przegl d najwa niejszych informacji z Polski i ze wiata. W serwisie omawiane s kluczowe wydarzenia dnia w rod ktorych znajduj si sprawy polityczne gospodarcze spo eczne i sportowe. Program jest nadawany na ywo
15:20
 
Krol Maciu Pierwszy
Prezent dla Antka. Antek ma urodziny. Maciu zastanawia si nad prezentem. Nagle wymy li - wycieczka samolotem! Genera na wie o lotniczej wyprawie a podskoczy z rado ci e Maciu znowu stwarza mu szans ... przej cia w adzy. Dywersj zauwa a Wiktor - ebrak niegdy in ynier - i uprzedza Maciusia. W ostatniej chwili Maciu zatrzymuje startuj cy z Antkiem i Erazmem samolot. Wiktor zostaje g ownym mechanikiem lotnictwa
15:35
 
Krol Maciu Pierwszy
Pole ry owe. W krolestwie Maciusia nagle zabrak o wody. To Oskar krolewicz z s siedniego pa stwa wybudowa tam i zala pola by hodowa ulubiony ry ktory zwyk jada na niadanie. Pachnie wojn ! Na szcz cie i tym razem rozum bierze gor nad emocjami i udaje si za egna spor
15:50
 
Kulfon co z ciebie wyro nie
Rakietower. Serial animowany dla dzieci prezentuje przygody abki Moniki i niesfornego Kulfona. Sympatyczni bohaterowie wprowadzaj si do nowego domu. Prze yj wiele przygod i poznaj ciekawe osobowo ci. Kulfon dostarcza Monice zmartwie z powodu wielu z ych nawykow. Kole anka stara si nauczy go rozwa nych zachowa i dobrych manier. Bohaterowie przekonuj si e czasami najskuteczniejsz nauk s w asne b dy
16:00
 
Szansa na sukces. Opole 2023
Liber i Mezo. W tym odcinku na kanapie w telewizji zasi d Liber i Mezo a towarzyszy im Kamil z InoRos. To przedstawiciele Hip - Hopu a ich hity piewa ca a Polska. Liber jest artyst ktorego nie da si zaszufladkowa . Jest raperem tek ciarzem producentem ale nie boi si wchodzi na tereny popu czy rocka. Mezo jest nie tylko artyst ale te pasjonatem sportu i marato czykiem. Zwyci zca tego odcinka za piewa w wielkim finale Szansy na Sukces. Opole 2023 ktory na ywo odb dzie si 21 maja 2023r. Je li wygra fina pojedzie na koncert Debiuty Krajowego Festiwalu Polskiej Piosenki w Opolu i b dzie walczy o Nagrod im. Anny Jantar
17:00
 
Teleexpress
Serwis informacyjny nadawany codziennie na ywo prezentuj cy bie ce wydarzenia wiadomo ci kulturalne oraz ciekawostki z kraju i ze wiata. Teleexpress jest najstarszym obecnie istniej cym ogolnopolskim programem informacyjnym. Po raz pierwszy pojawi si na antenie 26 czerwca 1986 roku wydanie prowadzi Wojciech Mazurkiewicz. W 2011 roku redakcja programu zosta a odznaczona srebrnym medalem Za Zas ugi dla Po arnictwa
17:20
 
Zakochaj si w Polsce
Mi dzyrzecz. Seria podro nicza popularyzuj ca wiedz o Polsce prowadzona przez znanego aktora Tomasza Bednarka. Odwidza ciekawe miejsca w wielu zak tkach kraju. W druje nie tylko szlakiem t umnie odwiedzanym przez turystow ale rownie dociera do miejsc o ktorych wiedz nieliczni. W trakcie tych podro y poznajemy histori miast zwiedzamy zamki oraz najpi kniejsze pa ace katedry klasztory pozosta o ci fortow twierdz obronnych i innych obiektow architektonicznych. Tomasz Bednarek na szlaku swoich podro y rozmawia z osobami ktore znaj doskonale histori prezentowanych zabytkow. Jego rozmowcami s m.in. przewodnicy kustosze historycy architekci etnografowie rekonstruktorzy. Tak tworz si opowie ci o polskiej historii kulturze architekturze oraz obyczajowo ci
17:55
 
Polonia Express
Program dotycz cy ycia Polakow w Stanach Zjednoczonych. B dzie mowa mi dzy innymi o dzia alno ci naukowcow biznesmenow i artystow z Polski o yciu kulturalnym i umys owym ameryka skiej Polonii
18:10
 
Niezwyk e historie Bia o-Czerwonych
Waldemar Marsza ek. Program przybli a widzom sylwetki wybitnych polskich sportowcow - opowiada o ich drodze do s awy karierze oraz o yciu prywatnym
18:30
 
Informacje kulturalne
Przegl d najwa niejszych bie cych wydarze kulturalnych
18:45
 
Czym yje wiat
W programie b dzie mowa o najwa niejszych wydarzeniach i sprawach poruszaj cych spo ecze stwa w Europie i na wiecie. Pojawi si te ciekawostki i krotkie analizy
19:05
 
Gra s ow. Krzy owka
Teleturniej sprawdzaj cy wiedz oparty na formule krzy owki wykorzystuj cy nies abn c popularno tego typu gry umys owej oraz ch rywalizacji. W codziennej rozgrywce czworo uczestnikow zmierzy si ze sob by zdoby tytu finalisty dnia i uzyska mo liwo wzi cia udzia u w finale tygodnia. Zasady rozwi zywania zada umo liwiaj widzom szybkie i intuicyjne przyswojenie regu gry bez wzgl du na wiek i mo liwo ci percepcyjne a program ma lekk przyst pn formu opart na dowcipnym przewrotnym konstruowaniu hase
19:30
 
Wiadomo ci
Codzienny przegl d najwa niejszych informacji z Polski i ze wiata. W serwisie omawiane s kluczowe wydarzenia dnia w rod ktorych znajduj si sprawy polityczne gospodarcze spo eczne i sportowe. Program jest nadawany na ywo
TVPOLONIA
20:05
 
Pogoda
Codzienny serwis informacyjny z prognoz pogody nadawany po Wiadomo ciach po udniowych Wiadomo ciach porannych i popo udniowych po Teleexpressie i po g ownym wydaniu Wiadomo ci. Prognoz pogody w TVP prezentuj m.in. Aleksandra Kostka Waldemar Dolecki Marzena S upkowska Monika Andrzejczak i Ziemowit P dziwiatr
20:10
 
Sport
Program podsumowuj cy najwa niejsze wydarzenia sportowe ze szczegolnym naciskiem na osi gni cia polskich zawodnikow i reprezentacji w ro nych dyscyplinach. Pojawi si informacje o wa nych rozgrywkach i zawodach organizowanych w Polsce i na wiecie. Redakcja najwi cej miejsca po wi ca dyscyplinom sportowym popularnym w rod Polakow m.in. pi ce no nej i siatkowce ale nie zabraknie mniej popularnych konkurencji i sportow zimowych
20:15
 
Na dobre i na z e
Potrzymaj mnie za r k. Do szpitala trafia nastolatek ktory mia wypadek na motocyklu. Bart Tadek i Tomaszek wykonuj zabieg usuni cia krwiaka ktory uciska rdze kr gowy pacjenta
21:10
 
Na sygnale
Punks not dead. Benio pracuje na SOR - ze. W stacji wci brakuje ratownikow. Bieli ski wysy a Soni z Kub do rannego ktory spad z rusztowania cho do takiego wypadku powinien pojecha tak e lekarz. Stan pacjenta gwa townie si pogarsza. Z kolei doktor Gora musi pomoc dziewczynie silnie krwawi cej po zwyk ym przek uciu ucha. Pacjentka nagle traci przytomno . Po pracy lekarz probuje mediacji mi dzy Bieli skim Wiktorem oraz Piotrem
21:35
 
Taka jak ty
Ewa Minge. Kameralne rozmowy ze znanymi kobietami - przedstawicielkami wiata kultury rozrywki sportu. Bohaterki programu opowiadaj nie tylko o dokonaniach zawodowych lecz przede wszystkim o swoich do wiadczeniach yciowych yciu rodzinnym pasjach. Pokazujemy e gwiazdy miewaj podobne problemy co zwykli ludzie podobnie prze ywaj sukcesy i pora ki. W rod go ci drugiego sezonu cyklu m. in.: Cleo Eleni Aida Izabela Krzan Natasza Urba ska Katarzyna Bonda Ma gorzata Pieczy ska Dominika Gaw da Ewa Minge Otylia J drzejczak. Talk - show
21:55
 
Zoom Polonii
Program omawia zagadnienia interesuj ce dla Polakow mieszkaj cych poza granicami ojczyzny przybli a bie ce wydarzenia kulturalne
22:05
 
Polonia 24
Program informacyjny skierowany do Polakow mieszkaj cych w kraju i za granic . Polonia 24 - to program informacyjno - publicystyczny koncentruj cy si woko problematyki polskiej i polonijnej. Prezentowane materia y s utrzymane w formule dynamicznego programu newsowego podzielonego na sekcje: stricte newsow polonijn (materia y ze wiata o tematyce polskiej i polonijnej) kulturaln i lifestylow gospodarcz . Ca o wzbogacaj sta e pozycje komentarzowe
22:35
 
Korona krolow. Jagiellonowie
Rok 1407. Krolowa Anna chce aby Femka wroci a na dwor. Sprzeciwia si temu ochmistrz Klemens z Moskorzewa ale krolowa stawia na swoim. Femka wraca na dwor a Pietrek zaczyna nauki u Bdzigosta
23:00
 
Korona krolow. Jagiellonowie
Rok 1407. W adys aw Jagie o zabiera krolow Ann do Wilna. Ale tam wa niejsza jest dla niego rodzina. Anna czuje si samotna. Krol nie dogaduje si z Wielkim Ksi ciem Witoldem ktory zamiast przejmowa si Zakonem i mudzi my li o podboju ziem Wasyla Moskiewskiego. Tymczasem w Malborku nowy Mistrz Krzy acki Ulryk von Jungingen chce poro ni Jagie z Wielkim Ksi ciem Witoldem i przeci gn na swoj stron ksi cia widrygie . Sofia - zakochana w Andrzeju T czy skim - podaje mu kielich z du dawk afrodyzjaku. M ody rycerz traci przytomno
23:30
 
Korona krolow. Jagiellonowie
Rok 1407. Krol W adys aw Jagie o (Sebastian Skocze ) poluje z rodzin . Anna Cylejska (Milena Staszuk) chce zrobi m owi niespodziank i z Femk ( aneta Homa) jad do lasu. Strza a wypuszczona przez Siemka Mazowieckiego (Jakub Szlachetka) prawie trafia Ann Cylejsk . Zas ania j Femka ktora zostaje ranna. Anna Witoldowa (Ma gorzata Klara) jest rozczarowana prezentami jakie dosta a od Wielkiego Mistrza Zakonu. Tylko rycerz - b azen Hanusz (Mateusz Grydlik) zdobywa jej przychylno . Do Wilna dociera Zyndram (Maciej Raniszewski) i przekazuje Jagielle plany Ulryka (Szymon Nygard). Mowi krolowi o tajnej misji Dypolda (Maciej Jachowski) ktory ma przeci gn widrygie na stron Zakonu. Femka czule wita Zyndrama a Anna Cylejska ma pretensj do W adys awa e mu na niej nie zale y
Activate Live-Chat