OTR
Date
<
June 2023
>
Mo
Tu
We
Th
Fr
Sa
Su
 
 
 
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
 
 
Station

TVPOLONIA
TVPOLONIA
00:00
 
Midnight News
00:35
 
Gra s ow. Krzy owka
Teleturniej sprawdzaj cy wiedz oparty na formule krzy owki wykorzystuj cy nies abn c popularno tego typu gry umys owej oraz ch rywalizacji. W codziennej rozgrywce czworo uczestnikow zmierzy si ze sob by zdoby tytu finalisty dnia i uzyska mo liwo wzi cia udzia u w finale tygodnia. Zasady rozwi zywania zada umo liwiaj widzom szybkie i intuicyjne przyswojenie regu gry bez wzgl du na wiek i mo liwo ci percepcyjne a program ma lekk przyst pn formu opart na dowcipnym przewrotnym konstruowaniu hase
01:00
 
Polonia Express
Program dotycz cy ycia Polakow w Stanach Zjednoczonych. B dzie mowa mi dzy innymi o dzia alno ci naukowcow biznesmenow i artystow z Polski o yciu kulturalnym i umys owym ameryka skiej Polonii
01:30
 
Wiadomo ci
Codzienny przegl d najwa niejszych informacji z Polski i ze wiata. W serwisie omawiane s kluczowe wydarzenia dnia w rod ktorych znajduj si sprawy polityczne gospodarcze spo eczne i sportowe. Program jest nadawany na ywo
02:00
 
Pogoda
Codzienny serwis informacyjny z prognoz pogody nadawany po Wiadomo ciach po udniowych Wiadomo ciach porannych i popo udniowych po Teleexpressie i po g ownym wydaniu Wiadomo ci. Prognoz pogody w TVP prezentuj m.in. Aleksandra Kostka Waldemar Dolecki Marzena S upkowska Monika Andrzejczak i Ziemowit P dziwiatr
02:10
 
Polonia 24
Program informacyjny skierowany do Polakow mieszkaj cych w kraju i za granic . Polonia 24 - to program informacyjno - publicystyczny koncentruj cy si woko problematyki polskiej i polonijnej. Prezentowane materia y s utrzymane w formule dynamicznego programu newsowego podzielonego na sekcje: stricte newsow polonijn (materia y ze wiata o tematyce polskiej i polonijnej) kulturaln i lifestylow gospodarcz . Ca o wzbogacaj sta e pozycje komentarzowe
02:40
 
Trzeci oficer
Mechanizm zegarowy. Policjanci znajduj Sophie w kryjowce Kaja. Agenci przes uchuj Kajetana w sprawie zabojstw. Matejewski werbuje Kaja do wspo pracy z wywiadem. Wiktor wyjawia Kruszonowi e jego corka zosta a porwana a on sam - zmuszony do k amstwa. Mowi tak e e by u niego jeden z porywaczy Grand. Boguta mowi policjantom o filmie z transakcji ktor Konecki nagra w hotelu Solec wiele lat temu. Policjanci podejrzewaj e chodzi o o zakup broni. Grand mowi Kruszonowi e ma razem z Wiktorem uczestniczy w transakcji sprzeda y bomby. Kruszon Wiktor Borys i Zosia podje d aj pod Pa ac Kultury m czy ni id po bomb ukryt w zegarze. Do windy wpada granat. Kruszon wyskakuje za napastnikiem Grand wyrzuca Kaja przez okna Pa acu. Kiedy Kruszon wraca do windy okazuje si e Wiktor nie yje. Kruszon domy la si e zabi go Borys. Chce go aresztowa . Do akcji w czaj si agenci brygada antyterrorystyczna i policja
03:35
 
Trzeci oficer
Tak zgin. Rezus i Jankes przes uchuj Zosi . Ta mowi im o szczego ach transakcji. Ma si spotka z kupcami w Nicei. Sznajder Ala Jarz bek i Rybak jad do mieszkania Koneckiej. Odnajduj ta m ktor Konecki ukry tam 12 lat temu. Orientuj si e Matejewski wys a Kruszona na mier . Kruszon i Grand jad do Nicei. Grand mowi e to Matejewski kaza uwolni Kaja i zleci mu zabojstwo. Uprzedza Kruszona e genera owi nie mo na ufa . Dziewczyna na rolkach wr cza Grandowi ulotk z podanym miejscem spotkania. Tymczasem w Warszawie odbywa si pogrzeb Granda w hangarze. S tam obecni policjanci agenci wywiadu. Transmisj z pogrzebu ogl daj Wiktor i Borys. Po pogrzebie policjanci przejmuj Matejewskiego pokazuj mu film Koneckiego. Okazuje si e genera uczestniczy w transakcji sprzeda y bomby. Zostaje aresztowany. Kruszon wraca do domu. W wiadomo ciach s yszy informacj o rozbiciu grupy terrorystycznej w Nicei oraz o mierci Granda
04:25
 
Zoom Polonii
Program omawia zagadnienia interesuj ce dla Polakow mieszkaj cych poza granicami ojczyzny przybli a bie ce wydarzenia kulturalne
04:30
 
Na sygnale
Punks not dead. Benio pracuje na SOR - ze. W stacji wci brakuje ratownikow. Bieli ski wysy a Soni z Kub do rannego ktory spad z rusztowania cho do takiego wypadku powinien pojecha tak e lekarz. Stan pacjenta gwa townie si pogarsza. Z kolei doktor Gora musi pomoc dziewczynie silnie krwawi cej po zwyk ym przek uciu ucha. Pacjentka nagle traci przytomno . Po pracy lekarz probuje mediacji mi dzy Bieli skim Wiktorem oraz Piotrem
05:00
 
Tamte lata tamte dni
Halina Kunicka. Marta Perchu - Burzy ska rozmawia z wybitnymi artystami o dzieci stwie domu rodzinnym i najwa niejszych do wiadczeniach ktore w istotny sposob wp yn y na ich ycie i drog tworcz . Rozmowy realizowane s w miejscach ktore dla bohaterow programu maj najwi ksze znaczenie sentymentalne. Tym razem w sentymentaln podro zabiera nas znana z wielu niezapomnianych przebojow piosenkarka Halina Kunicka
05:30
 
Midnight News
TVPOLONIA
06:00
 
Polonia 24
Program informacyjny skierowany do Polakow mieszkaj cych w kraju i za granic . Polonia 24 - to program informacyjno - publicystyczny koncentruj cy si woko problematyki polskiej i polonijnej. Prezentowane materia y s utrzymane w formule dynamicznego programu newsowego podzielonego na sekcje: stricte newsow polonijn (materia y ze wiata o tematyce polskiej i polonijnej) kulturaln i lifestylow gospodarcz . Ca o wzbogacaj sta e pozycje komentarzowe
06:30
 
Giganci historii
Polskie konstytucje. Teleturniej przeznaczony dla mi o nikow historii. Ka dy odcinek koncentruje si woko jednego tematu. Uczestnicy odpowiadaj na pytania przygotowywane przez ekspertow dziennikarzy i konkurentow
07:20
 
Balans bieli
Coraz cz ciej dowiadujemy si o kolejnych przypadkach molestowania seksualnego dzieci. Wykorzystywane s m odsze dzieci nastolatkowie dziewczynki ch opcy. Kiedy nadu ycia seksualne wychodz na wiat o dzienne zadajemy sobie pytania: dlaczego dziecko nic nie powiedzia o Gdzie byli rodzice nauczyciele s siedzi Czy naprawd nikt nic nie zauwa y Czy nikt nic nie przeczuwa W programie Balans bieli porozmawiamy w jaki sposob rozpozna przemoc seksualn wobec dzieci a tak e o tym jakie lady w psychice dziecka pozostawiaj nadu ycia seksualne
07:55
 
Pytanie na niadanie
Poranny magazyn Pytanie na niadanie jest nadawany na ywo. Ma charakter lifestylowy i kulturalny. Znajdziemy w nim rekomendacje kulturalne rozrywkowe a tak e poradnictwo do ktorego zapraszamy najlepszych ekspertow: lekarzy prawnikow dietetykow psychologow socjologow i stylistow. Odpowiadamy na wszystkie pytania dotycz ce codziennego ycia ktore nurtuj naszych widzow. Tematy dotycz problemow medycznych prawnych psychologicznych hobby oraz stylu ycia
11:15
 
Zoom Polonii
Program omawia zagadnienia interesuj ce dla Polakow mieszkaj cych poza granicami ojczyzny przybli a bie ce wydarzenia kulturalne
11:25
 
Podro za jeden u miech
Po egnanie z Dudusiem. Ch opcy docieraj wreszcie nad morze. To ju kres ich podro y. W druj c wzd u wybrze a przypadkowo roz czaj si . Up ynie sporo czasu zanim znowu si odnajd . W czasie tychw drowek Dudu zmieni si nie do poznania. Z niezdarnegomaminsynka sta si dzielnym m odzie cem. Serial przygodowy 32 min Polska 1971Re yseria: Stanis aw J dryka Scenariusz: Adam BahdajAktorzy: Filip obodzi ski Henryk Go biewski Alina Janowska Jan Machulski i inni
TVPOLONIA
12:00
 
Tajemnica Sagali
Agnarr und Geirrod. 7. Agnarr und Geirrod Die Fischersleute Einar und Daga laden Jacek und Kuba zum Essen ein. Bei der Zubereitung des Fisches finden sie einen Teil des Sagala den sie den Jungen schenken wollen. Doch Prinz Geirrod beansprucht den Stein fuer sich
12:30
 
Tajemnica Sagali
Szko a magow. W poszukiwaniu brakuj cych cz ci Sagali ch opcy docieraj na tereny dzisiejszej Francji ale nadal tkwi w zamierzch ej przesz o ci na pocz tku naszej ery. W swej w drowce spotykaj smolarza ktory prowadzi ich do groty magow gdzie znajduje si rownie szko a dla adeptow tej sztuki. Arcymag decyduje e wyda ch opcom kolejn cz Sagali ktora jest w jego posiadaniu je li Kuba zda egzamin z magii
13:05
 
Na dobre i na z e
Potrzymaj mnie za r k. Do szpitala trafia nastolatek ktory mia wypadek na motocyklu. Bart Tadek i Tomaszek wykonuj zabieg usuni cia krwiaka ktory uciska rdze kr gowy pacjenta
14:00
 
Szansa na sukces. Opole 2023
Fina. Wspania muzyczn uczt Szansa na Sukces. Opole 2023 poprowadzi Marek Sierocki. Nagrod g own dla zwyci zcy programu b dzie udzia w konkursie Debiuty podczas Krajowego Festiwalu Polskiej Piosenki w Opolu. Formu a muzycznego spektaklu nawi zuje do pierwszego polskiego muzycznego show autorstwa El biety Skr tkowskiej ktore widzowie przez dziewi tna cie lat ogl dali w Dwojce. Uczestnicy programu wybior rodzaj podk adu muzycznego i wykonaj utwory artysty ktory oceni ich wokalne umiej tno ci. Dla ka dego debiutanta Marek Sierocki wylosuje utwor z listy piosenek wykonawcy goszcz cego w programie. Laureaci poszczegolnych odcinkow zostan zaproszeni do fina owego koncertu w trakcie ktorego jury wybierze zwyci zc . Nagrod g own b dzie udzia w Debiutach podczas 60. Krajowego Festiwalu Polskiej Piosenki w Opolu
15:20
 
Szansa na sukces. Opole 2023
Fina. Wspania muzyczn uczt Szansa na Sukces. Opole 2023 poprowadzi Marek Sierocki. Nagrod g own dla zwyci zcy programu b dzie udzia w konkursie Debiuty podczas Krajowego Festiwalu Polskiej Piosenki w Opolu. Formu a muzycznego spektaklu nawi zuje do pierwszego polskiego muzycznego show autorstwa El biety Skr tkowskiej ktore widzowie przez dziewi tna cie lat ogl dali w Dwojce. Uczestnicy programu wybior rodzaj podk adu muzycznego i wykonaj utwory artysty ktory oceni ich wokalne umiej tno ci. Dla ka dego debiutanta Marek Sierocki wylosuje utwor z listy piosenek wykonawcy goszcz cego w programie. Laureaci poszczegolnych odcinkow zostan zaproszeni do fina owego koncertu w trakcie ktorego jury wybierze zwyci zc . Nagrod g own b dzie udzia w Debiutach podczas 60. Krajowego Festiwalu Polskiej Piosenki w Opolu
16:00
 
Kulturalni PL
Magazyn prezentuje najciekawsze wydarzenia kulturalne artystyczne i spo eczne z ycia Polonii. Prowadz cy program rozmawiaj z zaproszonymi go mi na temat aktualnych imprez rozrywkowych sportowych koncertow i wystaw z udzia em polskich artystow. Nie zabraknie tak e informacji o nowo ciach kinowych i wydawniczych
17:00
 
Teleexpress
Serwis informacyjny nadawany codziennie na ywo prezentuj cy bie ce wydarzenia wiadomo ci kulturalne oraz ciekawostki z kraju i ze wiata. Teleexpress jest najstarszym obecnie istniej cym ogolnopolskim programem informacyjnym. Po raz pierwszy pojawi si na antenie 26 czerwca 1986 roku wydanie prowadzi Wojciech Mazurkiewicz. W 2011 roku redakcja programu zosta a odznaczona srebrnym medalem Za Zas ugi dla Po arnictwa
17:20
 
Siostry
Dobra pani. Jadzia Mariola i Ela odnawiaj star drewnian will ktor poprzednia w a cicielka przekaza a tajemniczym spadkobiercom. Niebawem zjawiaj si d ugo oczekiwani go cie: pi siostr zakonnych
18:10
 
Taka to robota czyli kabaretowy przegl d zawodow
Urz dnik. Cyklu pokazuj cy widzom jak wspo cze ni arty ci kabaretowi postrzegali i postrzegaj ro ne zawody jak przedstawiaj swoich rodakow w pracy ktore zawody s najbardziej kabaretogenne. W tym odcinku skecze o urz dnikach
19:00
 
Zoom Polonii
Program omawia zagadnienia interesuj ce dla Polakow mieszkaj cych poza granicami ojczyzny przybli a bie ce wydarzenia kulturalne
19:10
 
Informacje kulturalne
Przegl d najwa niejszych wydarze kulturalnych. Podro po wystawach kinach teatrach a tak e rozmowy i opinie czo owych postaci ze wiata kultury
19:30
 
Wiadomo ci
Codzienny przegl d najwa niejszych informacji z Polski i ze wiata. W serwisie omawiane s kluczowe wydarzenia dnia w rod ktorych znajduj si sprawy polityczne gospodarcze spo eczne i sportowe. Program jest nadawany na ywo
TVPOLONIA
20:05
 
Pogoda
Codzienny serwis informacyjny z prognoz pogody nadawany po Wiadomo ciach po udniowych Wiadomo ciach porannych i popo udniowych po Teleexpressie i po g ownym wydaniu Wiadomo ci. Prognoz pogody w TVP prezentuj m.in. Aleksandra Kostka Waldemar Dolecki Marzena S upkowska Monika Andrzejczak i Ziemowit P dziwiatr
20:10
 
Sport
Program podsumowuj cy najwa niejsze wydarzenia sportowe ze szczegolnym naciskiem na osi gni cia polskich zawodnikow i reprezentacji w ro nych dyscyplinach. Pojawi si informacje o wa nych rozgrywkach i zawodach organizowanych w Polsce i na wiecie. Redakcja najwi cej miejsca po wi ca dyscyplinom sportowym popularnym w rod Polakow m.in. pi ce no nej i siatkowce ale nie zabraknie mniej popularnych konkurencji i sportow zimowych
20:20
 
Dom pod Dwoma Or ami
W Domu pod Dwoma Or ami zostaje zatrudniona Fela Polka ktora ma szpiegowa dla gestapo. Lisa szybko nawi zuje z ni porozumienie. Fela pomaga jej opiekowa si ma Helenk
21:15
 
Karate po polsku
Dwaj plastycy Piotr i Micha przyje d aj do sennego miasteczka na Mazurach. Maj odnowi fresk w miejscowym ko ciele. Przybysze wchodz w konflikt z band chuliganow
22:55
 
Kabaretowe naj
Legenda kabaretu -. W cyklu Kabaretowe Naj skecze piosenki i sylwetki s ynnych artystow kabaretu
23:30
 
Polacy to wiedz
Quiz ktory wymaga od uczestnikow podejmowania trafnych decyzji i wykazywania si wiedz a w niektorych przypadkach tak e umiej tno ci wspo pracy z rywalami. Obejmuje dziesi odcinkow okraszonych rozmowami o podro ach i przygodach uczestnikow turnieju. Maksymalna nagroda do zdobycia to 20 400 z otych. W ka dym odcinku rownocze nie pojawia si czterech graczy rywalizuj cych o g own wygran . Telewidzowie mog na bie co kibicowa swoim faworytom w social mediach TVP Polonia oraz na fanpageu teleturnieju
Activate Live-Chat