OTR
Date
<
June 2023
>
Mo
Tu
We
Th
Fr
Sa
Su
 
 
 
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
 
 
Station

TVPOLONIA
TVPOLONIA
00:00
 
Midnight News
00:35
 
Siostry
Dobra pani. Jadzia Mariola i Ela odnawiaj star drewnian will ktor poprzednia w a cicielka przekaza a tajemniczym spadkobiercom. Niebawem zjawiaj si d ugo oczekiwani go cie: pi siostr zakonnych
01:30
 
Wiadomo ci
Codzienny przegl d najwa niejszych informacji z Polski i ze wiata. W serwisie omawiane s kluczowe wydarzenia dnia w rod ktorych znajduj si sprawy polityczne gospodarcze spo eczne i sportowe. Program jest nadawany na ywo
02:00
 
Pogoda
Codzienny serwis informacyjny z prognoz pogody nadawany po Wiadomo ciach po udniowych Wiadomo ciach porannych i popo udniowych po Teleexpressie i po g ownym wydaniu Wiadomo ci. Prognoz pogody w TVP prezentuj m.in. Aleksandra Kostka Waldemar Dolecki Marzena S upkowska Monika Andrzejczak i Ziemowit P dziwiatr
02:05
 
Sport
Program podsumowuj cy najwa niejsze wydarzenia sportowe ze szczegolnym naciskiem na osi gni cia polskich zawodnikow i reprezentacji w ro nych dyscyplinach. Pojawi si informacje o wa nych rozgrywkach i zawodach organizowanych w Polsce i na wiecie. Redakcja najwi cej miejsca po wi ca dyscyplinom sportowym popularnym w rod Polakow m.in. pi ce no nej i siatkowce ale nie zabraknie mniej popularnych konkurencji i sportow zimowych
02:10
 
Blondynka
Ka dy ma swoj krzy. Sylwia nie mo e wybaczy Krisowi e nie powiedzia jej o synu. On sam dopiero niedawno si o nim dowiedzia . Nasila si protest przeciwko drodze ekspresowej. Pawe zamierza pope ni samobojstwo
03:00
 
Blondynka
Porwanie. W Majakach hu tawka nastrojow. Doktor zrozpaczony i zagubiony po odej ciu Jasiuni probuje z apa rownowag ale tak naprawd zdaje sobie spraw e nikt nie mo e zast pi w jego yciu pani Roztworowskiej. Czy zdecyduje si na du zmian W yciu uczuciowym Sylwii te niema e zamieszanie. Wci ywa jest rana po rozstaniu z Krisem wci martwi niezako czona sprawa z osieroconym Antkiem. Znowu Sylwia mocniej czuje czego nie chce ni czego chce. Z zawieszenia wyrwie j wydarzenie jakie jeszcze w Majakach nie mia o miejsca. Z lecznicy znika Antek. Wkroce okazuje si e Kris zabra go na wycieczk . Ale w oczach Sylwii i Jagny to porwanie. Obawiaj si e Kris powie ch opcu e jest jego ojcem i zabierze ze sob . Tymczasem Antek poznaje prac fotografa. Wspolnie fotografuj ptaki. Zbli aj si do siebie. Antek jest wyra nie zainteresowany kontaktami z Krisem. Czy widzi w nim tat
03:50
 
Taka to robota czyli kabaretowy przegl d zawodow
Urz dnik. Cyklu pokazuj cy widzom jak wspo cze ni arty ci kabaretowi postrzegali i postrzegaj ro ne zawody jak przedstawiaj swoich rodakow w pracy ktore zawody s najbardziej kabaretogenne. W tym odcinku skecze o urz dnikach
04:50
 
Gwiazdozbior TVP Rozrywka
Najpopularniejsze zespo y na przestrzeni lat. Prowadz cy program rozmawiaj o konkretnych zjawiskach sytuacjach i postaciach polskiej sceny muzycznej. Od lat 60. do wspo czesno ci min o wiele czasu ale istnia y lub nadal istniej i funkcjonuj takie zespo y ktore w swojej dekadzie nale a y do najpopularniejszych. Alibabki Czerwone Gitary Trubadurzy Perfect Maanam Hey Wilki Varius Manx i wiele wiele innych. O tych i innych zespo ach porozmawiaj Maria Szab owska i Jaros aw Wasik
05:20
 
Zoom Polonii
Program omawia zagadnienia interesuj ce dla Polakow mieszkaj cych poza granicami ojczyzny przybli a bie ce wydarzenia kulturalne
05:30
 
Midnight News
TVPOLONIA
06:00
 
Giganci nauki
Diagnostyka medyczna. Giganci nauki to teleturniej oparty na oryginalnym formacie TVP dedykowany wy cznie wiedzy naukowej znakomite po czenie emocji i zabawy z edukacj i misj popularyzacji nauki. Ka dy odcinek to jeden temat i jeden zwyci zca ten ktory zna najlepsze odpowiedzi na pytania przygotowywane przez ekspertow dziennikarzy i konkurentow. Teleturniej w ktorym liczy si wy cznie wiedza. Dla zawodnikow to rywalizacja dla widzow pe na emocji przygoda z zagadkami i tajemnicami nauki. Na zwyci zc teleturnieju czeka tytu Giganta Nauki i nagroda 20 tys. PLN. Teleturniej sk ada si z 3 rund i fina u wie cz cego dzie o. Zasady poszczegolnych rund ro ni si od siebie punkty poszczegolnych rund sumuj si
06:45
 
Zmiennicy
Podro sentymentalna. Do Warszawy przyje d a z Berlina Gonschorek by osobi cie dopilnowa Kluska i s abych ostatnio interesow narkotykowych. Tymczasem Kasia ktora niedawno pozna a Jacka i pragnie go odwiedzi w Zatorach na swoje miejsce w taxi 1313 wprowadza na chwilowe zast pstwo prawdziwego Mariana Koniuszk syna swojego poprzedniego chlebodawcy Jacek nie wie oczywi cie e dziewczyna i jego zmiennik w taxi to ta sama osoba. Przedstawia Kasi swojego gospodarza Mastalerza oraz poprzedniego w a ciciela Zator. Na drugi dzie dowiaduje si e jego zmiennik Marian pope ni podczas swoich kursow szereg wykrocze drogowych. Tymczasem ze szpitala powraca pierwszy zmiennik Jacka - Stanis aw. Awansowany w WTP nie wraca jednak do pracy. Taksowk w dalszym ci gu prowadz na zmian Jacek i Kasia w m skim przebraniu
07:55
 
Pytanie na niadanie
Poranny magazyn Pytanie na niadanie jest nadawany na ywo. Ma charakter lifestylowy i kulturalny. Znajdziemy w nim rekomendacje kulturalne rozrywkowe a tak e poradnictwo do ktorego zapraszamy najlepszych ekspertow: lekarzy prawnikow dietetykow psychologow socjologow i stylistow. Odpowiadamy na wszystkie pytania dotycz ce codziennego ycia ktore nurtuj naszych widzow. Tematy dotycz problemow medycznych prawnych psychologicznych hobby oraz stylu ycia
11:45
 
Zoom Polonii
Program omawia zagadnienia interesuj ce dla Polakow mieszkaj cych poza granicami ojczyzny przybli a bie ce wydarzenia kulturalne
11:50
 
S owo na niedziel
Sposob na Alcybiadesa w. Paw a. Czy mo na znale sposob na Pana Boga tak jak uczniowie na Alcybiadesa - nauczyciela historii z ksi ki Edmunda Niziurskiego Oczywi cie - nie. Je li komu si wydaje e umie przekupi Pana Boga czy nak oni Go do swych planow jakim sposobem jest w b dzie. Jest jednak pewnik ktory pozwala nam my le e uda nam si dotrze z naszymi pro bami do naszego Ojca: brzmi on - Bog nas kocha! Je li wierzysz e Bog Ojciec nigdy nie przesta ci kocha e pos a swego Syna by ci zbawi e da Ducha wi tego by w tobie dzia a je li w to uwierzysz wtedy b dziesz mie najwi kszy skarb: prawdziw yw wieczn relacj z Naj wi tsz Trojc
TVPOLONIA
12:00
 
Transmisja mszy wi tej
Transmisja mszy wi tej. W Ko ciele katolickim obrz dku aci skiego mo na wyro ni cz przygotowawcz mszy oraz w a ciwe sprawowanie ofiary. Podczas nabo e stwa celebrowanego w rycie zwyczajnym po obrz dach wst pnych nast puje liturgia s owa podczas ktorej odczytane zostaj fragmenty Pisma wi tego a kap an odprawiaj cy nabo e stwo wyg asza kazanie. Nast pnie wierni przyst puj do Eucharystii. Po liturgii eucharystycznej kap an udziela wiernym b ogos awie stwa
13:30
 
Id cie za Barankiem - XXVII Spotkania M odych Lednica 2000
27. spotkanie w Lednicy odb dzie si 3 czerwca a zwie czeniem uroczysto ci b dzie tradycyjne przej cie przez Bram Ryb . Po raz kolejny duszpasterzem Lednicy jest o. Tomasz Nowak OP
14:15
 
Zmiennicy
Krzyk ciszy. Dowiedziawszy si o mierci znanego powie ciopisarza Jana Oborniaka redaktor naczelny wydawnictwa Opoka Samelko oraz pani redaktor Lusia zamierzaj jak najszybciej wyda jego ostatnie dzie o Krzyk ciszy. Okazuje si jednak e r kopis zagin . Redaktor Lusia udaje si na poszukiwania korzysta z us ug taxi nr 1313. Kasia przebrana jak zwykle za Mariana oraz Lusia docieraj do rodzinnego domu autora. Ale ich perypetie tu si nie ko cz
15:20
 
Studio Kultura - niedziela z..
Romanem Lasockim. Wyst powa na licz cych si estradach koncertowych wiata m.in. w paryskiej Salle Gaveau wiede skiej Bsendorfer Saal nowojorskiej Carnegie Hall oraz w najwi kszych centrach koncertowych Europy Azji USA i Kanady. Gra z najwybitniejszymi polskimi dyrygentami. Zapraszany jest do prowadzenia kursow mistrzowskich na ca ym wiecie m.in. w Niemczech Francji Holandii Hiszpanii. Od lat siedemdziesi tych zaanga owany jako pedagog. Bohaterem kolejnego odcinka programu jest jeden z najwybitniejszych polskich skrzypkow prof. Roman Lasocki
16:00
 
Wojciech Cejrowski - boso przez wiat
Peru. Cuzco. Wojciech Cejrowski - podro nik fotograf pisarz publicysta cz onek Krolewskiego Towarzystwa Geograficznego w Londynie - czy pasj zwiedzania wiata i poznawania egzotycznych miejsc z niezwyk ym zmys em obserwacyjnym oraz poczuciem humoru. W programie oprocz relacji z podro y b dzie wiele dygresji i artow a tak e rozmowy z miejscow ludno ci prezentacja kultury ludowej i ciekawostek. Wojciech Cejrowski ch tnie wchodzi w interakcje z lud mi cz sto spiera si z tubylcami jest dociekliwy z humorem prezentuje swoj punkt widzenia
16:30
 
Polacy to wiedz
Quiz ktory wymaga od uczestnikow podejmowania trafnych decyzji i wykazywania si wiedz a w niektorych przypadkach tak e umiej tno ci wspo pracy z rywalami. Obejmuje dziesi odcinkow okraszonych rozmowami o podro ach i przygodach uczestnikow turnieju. Maksymalna nagroda do zdobycia to 20 400 z otych. W ka dym odcinku rownocze nie pojawia si czterech graczy rywalizuj cych o g own wygran . Telewidzowie mog na bie co kibicowa swoim faworytom w social mediach TVP Polonia oraz na fanpageu teleturnieju
16:55
 
Zoom Polonii
Program omawia zagadnienia interesuj ce dla Polakow mieszkaj cych poza granicami ojczyzny przybli a bie ce wydarzenia kulturalne
17:00
 
Teleexpress
Serwis informacyjny nadawany codziennie na ywo prezentuj cy bie ce wydarzenia wiadomo ci kulturalne oraz ciekawostki z kraju i ze wiata. Teleexpress jest najstarszym obecnie istniej cym ogolnopolskim programem informacyjnym. Po raz pierwszy pojawi si na antenie 26 czerwca 1986 roku wydanie prowadzi Wojciech Mazurkiewicz. W 2011 roku redakcja programu zosta a odznaczona srebrnym medalem Za Zas ugi dla Po arnictwa
17:20
 
Siostry
Karolek. Kiedy zakonnice oddaj si codziennym modlitwom do ich ogrodu zakrada si tajemnicza posta z koszykiem ktory zostawia na progu posesji. Wkrotce okazuje si e w koszyku le y ch opczyk
18:10
 
Kabaretowe naj
Legenda kabaretu -. W cyklu Kabaretowe naj zostan zaprezentowane skecze piosenki i sylwetki s ynnych artystow kabaretowych. Wszystko opatrzone autorskim komentarzem wielbicielki kabaretu - Karoliny Pa czyk
18:35
 
Co dalej
Cykl nagrywany w wybranym wn trzu Muzeum Powstania Warszawskiego. Poruszane s tematy dotycz ce niepokojow naszych czasow. W centrum uwagi refleksja nad zjawiskami kulturowo - cywilizacyjnymi. Kryzys globalizacji m.in: wi kszo produkcji farmaceutycznej znajduje si w Chinach. Czy nie nale a oby zrewidowa europejskiej polityki farmaceutycznej Dotyczy to tak e wielu innych dziedzin produkcji gdzie Chiny s kluczowym dostawc lub poddostawc . Program z udzia em go ci prowadz na zmian : Piotr Gociek i Mateusz Bosak. W rod go ci: socjolodzy my liciele publicy ci futurolodzy itd. czenie poprzez komunikator internetowy np. Skypea
19:10
 
Informacje kulturalne
Przegl d najwa niejszych wydarze kulturalnych. Podro po wystawach kinach teatrach a tak e rozmowy i opinie czo owych postaci ze wiata kultury
19:25
 
Zoom Polonii
Program omawia zagadnienia interesuj ce dla Polakow mieszkaj cych poza granicami ojczyzny przybli a bie ce wydarzenia kulturalne
19:30
 
Wiadomo ci
Codzienny przegl d najwa niejszych informacji z Polski i ze wiata. W serwisie omawiane s kluczowe wydarzenia dnia w rod ktorych znajduj si sprawy polityczne gospodarcze spo eczne i sportowe. Program jest nadawany na ywo
TVPOLONIA
20:05
 
Pogoda
Codzienny serwis informacyjny z prognoz pogody nadawany po Wiadomo ciach po udniowych Wiadomo ciach porannych i popo udniowych po Teleexpressie i po g ownym wydaniu Wiadomo ci. Prognoz pogody w TVP prezentuj m.in. Aleksandra Kostka Waldemar Dolecki Marzena S upkowska Monika Andrzejczak i Ziemowit P dziwiatr
20:10
 
Sport
Program podsumowuj cy najwa niejsze wydarzenia sportowe ze szczegolnym naciskiem na osi gni cia polskich zawodnikow i reprezentacji w ro nych dyscyplinach. Pojawi si informacje o wa nych rozgrywkach i zawodach organizowanych w Polsce i na wiecie. Redakcja najwi cej miejsca po wi ca dyscyplinom sportowym popularnym w rod Polakow m.in. pi ce no nej i siatkowce ale nie zabraknie mniej popularnych konkurencji i sportow zimowych
20:20
 
Komisarz Alex
Ostatnie starcie. Ochman ktory zleci morderstwo ony Wilczaka i rani Alexa zabija ponownie. cigany przez policj postanawia zmieni to samo . Potrzebuje skory z palcow ofiary. Zdaniem Bogny nowej szefowej policji aby wytropi Ochmana trzeba go pozbawi pomocy kumpli z ktorymi robi interesy. Wed ug niej emocje Wilczaka szkodz poszukiwaniom. Wysy a go do zw ok ktore znaleziono w lesie. Nie wie e to ofiara Ochmana. Tymczasem Badyl narkotykowy boss odmawia Ochmanowi pomocy. Ten wpada w furi i organizuje napad na transport dragow Badyla. Kiedy wraca do swojej kryjowki prze ywa szok. Badyl w rewan u porwa jego on i dziecko. Do kryjowki Ochmana docieraj te Wilczak i Alex
21:15
 
Teatr Telewizji
Przerwanie dzia a wojennych. Opowie o tym jak Kazimierz Iranek-Osmecki z AK i jego towarzysze broni prowadzili prowadzili negocjacje z genera em Erichem von dem Bach-Zelewskim 2 pa dziernika 1944 roku w O arowie pod Warszaw
22:45
 
Muzyczne naj
Wojciech M ynarski. W cyklu muzycznym dla widzow TVP Polonia przypomnimy najwi ksze przeboje znanych artystow polskiej sceny rozrywkowej
23:25
 
S ownik [email protected
Edukacyjny talk-show po wi cony kulturze j zyka polskiego. Program niezwykle ceniony i lubiany szczegolnie przez polonijnych dziennikarzy i nauczycieli polskich szko za granic realizowany we wspo pracy z Wydzia em Polonistyki Uniwersytetu Wroc awskiego Uczestnicy widzowie rozsiani po wiecie za po rednictwem Internetu (Skypea) cz si ze studiem. Niezwykle lubiany ekspert wielka osobowo telewizyjna - prof. Jan Miodek rozwiewa w tpliwo ci udziela minilekcji poprawnej polszczyzny. Widzowie dzi ki S ownikowi [email protected] na bie co zapoznaj si ze zmianami zachodz cymi w j zyku polskim
Activate Live-Chat