OTR
Date
<
June 2023
>
Mo
Tu
We
Th
Fr
Sa
Su
 
 
 
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
 
 
Station

TVPOLONIA
TVPOLONIA
00:00
 
Midnight News
00:35
 
Siostry
Karolek. Kiedy zakonnice oddaj si codziennym modlitwom do ich ogrodu zakrada si tajemnicza posta z koszykiem ktory zostawia na progu posesji. Wkrotce okazuje si e w koszyku le y ch opczyk
01:20
 
Zoom Polonii
Program omawia zagadnienia interesuj ce dla Polakow mieszkaj cych poza granicami ojczyzny przybli a bie ce wydarzenia kulturalne
01:30
 
Wiadomo ci
Codzienny przegl d najwa niejszych informacji z Polski i ze wiata. W serwisie omawiane s kluczowe wydarzenia dnia w rod ktorych znajduj si sprawy polityczne gospodarcze spo eczne i sportowe. Program jest nadawany na ywo
02:00
 
Pogoda
Codzienny serwis informacyjny z prognoz pogody nadawany po Wiadomo ciach po udniowych Wiadomo ciach porannych i popo udniowych po Teleexpressie i po g ownym wydaniu Wiadomo ci. Prognoz pogody w TVP prezentuj m.in. Aleksandra Kostka Waldemar Dolecki Marzena S upkowska Monika Andrzejczak i Ziemowit P dziwiatr
02:10
 
Karate po polsku
Dwaj plastycy Piotr i Micha przyje d aj do sennego miasteczka na Mazurach. Maj odnowi fresk w miejscowym ko ciele. Przybysze wchodz w konflikt z band chuliganow
03:45
 
Najwi ksze przeboje
Grzegorz Ciechowski. W cyklu przedstawiaj cym najwi ksze przeboje niezapomnianych wykonawcow polskiej muzyki rozrywkowej tym razem przypomniana zostanie tworczo Grzegorza Ciechowskiego
04:35
 
Kulturalni PL
Magazyn prezentuje najciekawsze wydarzenia kulturalne artystyczne i spo eczne z ycia Polonii. Prowadz cy program rozmawiaj z zaproszonymi go mi na temat aktualnych imprez rozrywkowych sportowych koncertow i wystaw z udzia em polskich artystow. Nie zabraknie tak e informacji o nowo ciach kinowych i wydawniczych
05:30
 
Midnight News
TVPOLONIA
06:00
 
Polacy to wiedz
Quiz ktory wymaga od uczestnikow podejmowania trafnych decyzji i wykazywania si wiedz a w niektorych przypadkach tak e umiej tno ci wspo pracy z rywalami. Obejmuje dziesi odcinkow okraszonych rozmowami o podro ach i przygodach uczestnikow turnieju. Maksymalna nagroda do zdobycia to 20 400 z otych. W ka dym odcinku rownocze nie pojawia si czterech graczy rywalizuj cych o g own wygran . Telewidzowie mog na bie co kibicowa swoim faworytom w social mediach TVP Polonia oraz na fanpageu teleturnieju
06:30
 
Przygoda - wyzwanie - braterstwo
Reporta w ktorym poznajemy m ski wiat i punkt widzenia w czasie Ekstremalnego weekendu charakteru czyli spotkania wspo organizowanego przez Ko cio Chrze cijan Baptystow. Spotkanie oparte jest na fundamencie biblijnym i inspiruje m czyzn do relacji ze Stworc i do realnego wp ywu na swoje ycie i swoj charakter. Obecnie takie zjazdy odbywaj si w 11 krajach tak e w Polsce i wzi o ju w nich udzia ponad 20 000 m czyzn z ca ego wiata
06:50
 
Kalendarium powstania styczniowego 1863
Celem cyklu jest przypomnienie wydarze do ktorych dosz o przed 160 laty a zwi zanych z wybuchem powstania styczniowego - najwi kszego zrywu niepodleg o ciowego Polakow w okresie zaborow
07:00
 
Smaki wiata
Po iberyjsku. Kontynuacja lubianego cyklu cz cego tematyk kulinarn z popularyzacj wiedzy na temat innych krajow i kultur. W nowej wiosennej ods onie mistrzyni kuchni Adriana Marczewska (m.in. znana z Pytania na niadanie) przemierzy Po wysep Iberyjski w poszukiwaniu nie tylko jego smakow. Ada rusza w podro po najbarwniejszym miastach i regionach po wyspu od Madrytu po Gibraltar. Jest to znakomita okazja by pozna tajniki pysznej po udniowej kuchni a jednocze nie zwiedzi pi kne miejsca bogate w zabytki wielu kultur. Szczegolnie interesuj cym w tkiem wydaj si arabskie wp ywy na ten region
07:30
 
Pytanie na niadanie - pobudka
Poranny magazyn Pytanie na niadanie jest nadawany na ywo. Ma charakter lifestylowy i kulturalny. Znajdziemy w nim rekomendacje kulturalne rozrywkowe a tak e poradnictwo do ktorego zapraszamy najlepszych ekspertow: lekarzy prawnikow dietetykow psychologow socjologow i stylistow. Odpowiadamy na wszystkie pytania dotycz ce codziennego ycia ktore nurtuj naszych widzow. Tematy dotycz problemow medycznych prawnych psychologicznych hobby oraz stylu ycia
07:55
 
Pytanie na niadanie
Poranny magazyn Pytanie na niadanie jest nadawany na ywo. Ma charakter lifestylowy i kulturalny. Znajdziemy w nim rekomendacje kulturalne rozrywkowe a tak e poradnictwo do ktorego zapraszamy najlepszych ekspertow: lekarzy prawnikow dietetykow psychologow socjologow i stylistow. Odpowiadamy na wszystkie pytania dotycz ce codziennego ycia ktore nurtuj naszych widzow. Tematy dotycz problemow medycznych prawnych psychologicznych hobby oraz stylu ycia
10:35
 
Panorama
G owny program informacyjny telewizyjnej Dwojki podsumowuj cy najwa niejsze wydarzenia minionego dnia w kraju i na wiecie
10:45
 
Pytanie na niadanie
Poranny magazyn Pytanie na niadanie jest nadawany na ywo. Ma charakter lifestylowy i kulturalny. Znajdziemy w nim rekomendacje kulturalne rozrywkowe a tak e poradnictwo do ktorego zapraszamy najlepszych ekspertow: lekarzy prawnikow dietetykow psychologow socjologow i stylistow. Odpowiadamy na wszystkie pytania dotycz ce codziennego ycia ktore nurtuj naszych widzow. Tematy dotycz problemow medycznych prawnych psychologicznych hobby oraz stylu ycia
11:10
 
Polonia Express
Program dotycz cy ycia Polakow w Stanach Zjednoczonych. B dzie mowa mi dzy innymi o dzia alno ci naukowcow biznesmenow i artystow z Polski o yciu kulturalnym i umys owym ameryka skiej Polonii
11:30
 
Barwy szcz cia
O poranku Natalia budzi si u boku Cezarego. Jest naprawd szcz liwa a podczas kolejnego spotkania szczerze opowiada Rawiczowi o swoich problemach ze zdrowiem. Po niej o romansie kole anki z biznesmenem dowiaduje si Klemens i jest w szoku. Marcin zaskakuje Renat informacj e nie tylko si wyprowadzi ze swojej barki ale te statek sprzeda . S awka i Kornel nadal probuj skontaktowa si z Jowit a Patryk na widok ojca wybucha z o ci gotowy wyrzuci go za drzwi. Gdy Jowita dzwoni nagle do seniora wyznaj c e chce odda ukradzione pieni dze Jezierski od razu wskakuje do auta i jedzie na spotkanie. A na miejscu na Kornela czeka Bonda
TVPOLONIA
12:00
 
Wiadomo ci
Codzienny przegl d najwa niejszych informacji z Polski i ze wiata. W serwisie omawiane s kluczowe wydarzenia dnia w rod ktorych znajduj si sprawy polityczne gospodarcze spo eczne i sportowe. Program jest nadawany na ywo
12:15
 
Komisarz Alex
Ostatnie starcie. Ochman ktory zleci morderstwo ony Wilczaka i rani Alexa zabija ponownie. cigany przez policj postanawia zmieni to samo . Potrzebuje skory z palcow ofiary. Zdaniem Bogny nowej szefowej policji aby wytropi Ochmana trzeba go pozbawi pomocy kumpli z ktorymi robi interesy. Wed ug niej emocje Wilczaka szkodz poszukiwaniom. Wysy a go do zw ok ktore znaleziono w lesie. Nie wie e to ofiara Ochmana. Tymczasem Badyl narkotykowy boss odmawia Ochmanowi pomocy. Ten wpada w furi i organizuje napad na transport dragow Badyla. Kiedy wraca do swojej kryjowki prze ywa szok. Badyl w rewan u porwa jego on i dziecko. Do kryjowki Ochmana docieraj te Wilczak i Alex
13:05
 
Party przy wiecach
Ma onkowie spodziewaj si wizyty dobrze sytuowanych krewnych ze wsi. Postanawiaj zaprezentowa si z jak najlepszej strony. Zamieniaj M-2 na du e mieszkanie i urz dzaj wystawne przyj cie
14:05
 
Teatr Telewizji
Przerwanie dzia a wojennych. Opowie o tym jak Kazimierz Iranek-Osmecki z AK i jego towarzysze broni prowadzili prowadzili negocjacje z genera em Erichem von dem Bach-Zelewskim 2 pa dziernika 1944 roku w O arowie pod Warszaw
15:30
 
Figu Migu na planecie Czochras
Powrot stwora wielkobrzusiora. Wsz dzie pe no porozrzucanych mieci. Czy by Stwor Wielkobrzusior powroci Oprocz odpowiedzi na to pytanie nasi widzowie poznaj tajemnic segregacji mieci. Dowiedz si te jak w j zyku migowym pokaza s owa: segregowa mieci smakowa
15:45
 
Ale talent
Mata sensoryczna. Tym razem Talentula zaprasza do przygotowania maty sensorycznej ktora rozwija zmys dotyku. Mo na przyklei do niej wszystko co znajdziemy w domu: kawa ek plastikowej torby futerka albo makaronu. Bez ogranicze
15:55
 
Barwy szcz cia
O poranku Natalia budzi si u boku Cezarego. Jest naprawd szcz liwa a podczas kolejnego spotkania szczerze opowiada Rawiczowi o swoich problemach ze zdrowiem. Po niej o romansie kole anki z biznesmenem dowiaduje si Klemens i jest w szoku. Marcin zaskakuje Renat informacj e nie tylko si wyprowadzi ze swojej barki ale te statek sprzeda . S awka i Kornel nadal probuj skontaktowa si z Jowit a Patryk na widok ojca wybucha z o ci gotowy wyrzuci go za drzwi. Gdy Jowita dzwoni nagle do seniora wyznaj c e chce odda ukradzione pieni dze Jezierski od razu wskakuje do auta i jedzie na spotkanie. A na miejscu na Kornela czeka Bonda
16:25
 
Kamperem po Po udniu
Magazyn spo eczno-kulturalny w ktorym autorzy pokazuj ycie wydarzenia i inicjatywy Polonii i Polakow zamieszkuj cych w krajach Grupy Wyszehradzkiej. Program o charakterze podro niczym. Motywem przewodnim jest kamper ktorym narrator w osobie prowadz cego m odego historyka podro uje po tych krajach.. Opowiada (niekiedy z artem) o najwa niejszych wydarzeniach ale te nawi zuje do historii narodow regionow w ktorych si znajduje. Podczas podro y narrator odwiedza bohaterow magazynu Polakow ich rodziny rodowiska polonijne by w ciekawy wizualnie sposob przedstawi inicjatywy przez nich podejmowane oraz przedstawi okoliczno ci w ktorych bohaterowie lub ich przodkowie znale li si poza Polsk
16:50
 
Polacy wiatu
Projekt trzynastu etiud filmowych przybli aj cych widzom sylwetki wybitnych polskich naukowcow yj cych w ro nych zak tkach wiata ktorzy swoj prac i odkryciami dali podstawy do rozwoju nauki. W krotkich filmach poznamy niezwyk e historie wybitnych Polakow ktorzy pomimo odleg o ci jaka ich dzieli a od ojczyzny sercem byli oddani Polsce ale swoim umys em i talentem s u yli innym narodom. Poczet polskich naukowcow otwiera sylwetka Marii Sk odowskiej - Curie podwojnej Noblistki
17:00
 
Teleexpress
Serwis informacyjny nadawany codziennie na ywo prezentuj cy bie ce wydarzenia wiadomo ci kulturalne oraz ciekawostki z kraju i ze wiata. Teleexpress jest najstarszym obecnie istniej cym ogolnopolskim programem informacyjnym. Po raz pierwszy pojawi si na antenie 26 czerwca 1986 roku wydanie prowadzi Wojciech Mazurkiewicz. W 2011 roku redakcja programu zosta a odznaczona srebrnym medalem Za Zas ugi dla Po arnictwa
17:25
 
Pogranicze w ogniu
Rok 1918. Trwaj walki o wyzwolenie Poznania. W potyczkach z Niemcami bior udzia dwaj ch opcy - Czarek Adamski i Franek Relke. Obu cz wspolny wrog i obiekt mi osnych westchnie
18:30
 
Informacje kulturalne
Przegl d najwa niejszych wydarze kulturalnych. Podro po wystawach kinach teatrach a tak e rozmowy i opinie czo owych postaci ze wiata kultury
18:45
 
Czym yje wiat
W programie b dzie mowa o najwa niejszych wydarzeniach i sprawach poruszaj cych spo ecze stwa w Europie i na wiecie. Pojawi si te ciekawostki i krotkie analizy
19:05
 
Gra s ow. Krzy owka
Teleturniej sprawdzaj cy wiedz oparty na formule krzy owki wykorzystuj cy nies abn c popularno tego typu gry umys owej oraz ch rywalizacji. W codziennej rozgrywce czworo uczestnikow zmierzy si ze sob by zdoby tytu finalisty dnia i uzyska mo liwo wzi cia udzia u w finale tygodnia. Zasady rozwi zywania zada umo liwiaj widzom szybkie i intuicyjne przyswojenie regu gry bez wzgl du na wiek i mo liwo ci percepcyjne a program ma lekk przyst pn formu opart na dowcipnym przewrotnym konstruowaniu hase
19:30
 
Wiadomo ci
Codzienny przegl d najwa niejszych informacji z Polski i ze wiata. W serwisie omawiane s kluczowe wydarzenia dnia w rod ktorych znajduj si sprawy polityczne gospodarcze spo eczne i sportowe. Program jest nadawany na ywo
TVPOLONIA
20:05
 
Pogoda
Codzienny serwis informacyjny z prognoz pogody nadawany po Wiadomo ciach po udniowych Wiadomo ciach porannych i popo udniowych po Teleexpressie i po g ownym wydaniu Wiadomo ci. Prognoz pogody w TVP prezentuj m.in. Aleksandra Kostka Waldemar Dolecki Marzena S upkowska Monika Andrzejczak i Ziemowit P dziwiatr
20:10
 
Sport
Program podsumowuj cy najwa niejsze wydarzenia sportowe ze szczegolnym naciskiem na osi gni cia polskich zawodnikow i reprezentacji w ro nych dyscyplinach. Pojawi si informacje o wa nych rozgrywkach i zawodach organizowanych w Polsce i na wiecie. Redakcja najwi cej miejsca po wi ca dyscyplinom sportowym popularnym w rod Polakow m.in. pi ce no nej i siatkowce ale nie zabraknie mniej popularnych konkurencji i sportow zimowych
20:20
 
Dom
Za alenie do pana Boga. Przyjazd ukasza z Kanady burzy spokoj Andrzeja i Basi ich ma e stwo przechodzi powa ny kryzys. In yniera Talara nie ciesz sukcesy zawodowe zwi zane z uruchomieniem produkcji nowego samochodu marki Syrena. Przybiera rownie na sile jego konflikt z ojcem i Leszkiem. Nie znajduj c oparcia w rodzinie Andrzej pozostaje ze swymi k opotami sam. Nadal jednak wierzy e odzyska Basi . Inni lokatorzy domu przy ulicy Z otej te maj swoje problemy. Dozorca Popio ek nie mo e pogodzi si z decyzj syna ktory postanowi wst pi do Milicji Obywatelskiej. Ideowy komunista Jasi ski boleje nad mierci Stalina. Doktor Lang popada w konflikt z parti ma k opoty w pracy. Za to ycie prywatne zaczyna uk ada mu si pomy lniej. Jego przyja z Lidk stopniowo przeradza si w mi o . W ma e stwie Talarow dochodzi do ostatecznego zerwania Basia obwinia Andrzeja e przyczyni si do aresztowania ukasza
22:05
 
Polonia 24
Program informacyjny skierowany do Polakow mieszkaj cych w kraju i za granic . Polonia 24 - to program informacyjno - publicystyczny koncentruj cy si woko problematyki polskiej i polonijnej. Prezentowane materia y s utrzymane w formule dynamicznego programu newsowego podzielonego na sekcje: stricte newsow polonijn (materia y ze wiata o tematyce polskiej i polonijnej) kulturaln i lifestylow gospodarcz . Ca o wzbogacaj sta e pozycje komentarzowe
22:35
 
Z archiwum i pami ci
Ma y ksi -. Program po wi cony znanym i lubianym autorom tekstow lub muzyki. Go ciem tego wydania jest Ryszard Poznakowski
23:35
 
Le niczowka
Kasia jest przekonana e Zuzka jest smutna bo Krzy kowi urodzi si syn. Ale powod zmartwienia dziewczynki jest zupe nie inny. Wkrotce mi dzy ni a Pati dochodzi do k otni i r koczynow. Lidia jest zdenerwowana przed kolejnym przerzutem. Wkrotce okazuje si e s usznie. Nowacki i Kowalski aresztuj kierowc ci arowki z trefnym towarem i jego ochron . Marianna Beata i Bartek wkraczaj do gabinetu Marzeny Osuchy. Niebawem zjawia si tam rownie Kurek. Telenowela Polska 2022
Activate Live-Chat