OTR
Date
<
June 2023
>
Mo
Tu
We
Th
Fr
Sa
Su
 
 
 
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
 
 
Station

TVPOLONIA
TVPOLONIA
00:00
 
Midnight News
00:35
 
Gra s ow. Krzy owka
Teleturniej sprawdzaj cy wiedz oparty na formule krzy owki wykorzystuj cy nies abn c popularno tego typu gry umys owej oraz ch rywalizacji. W codziennej rozgrywce czworo uczestnikow zmierzy si ze sob by zdoby tytu finalisty dnia i uzyska mo liwo wzi cia udzia u w finale tygodnia. Zasady rozwi zywania zada umo liwiaj widzom szybkie i intuicyjne przyswojenie regu gry bez wzgl du na wiek i mo liwo ci percepcyjne a program ma lekk przyst pn formu opart na dowcipnym przewrotnym konstruowaniu hase
01:00
 
Kamperem po Po udniu
Magazyn spo eczno-kulturalny w ktorym autorzy pokazuj ycie wydarzenia i inicjatywy Polonii i Polakow zamieszkuj cych w krajach Grupy Wyszehradzkiej. Program o charakterze podro niczym. Motywem przewodnim jest kamper ktorym narrator w osobie prowadz cego m odego historyka podro uje po tych krajach.. Opowiada (niekiedy z artem) o najwa niejszych wydarzeniach ale te nawi zuje do historii narodow regionow w ktorych si znajduje. Podczas podro y narrator odwiedza bohaterow magazynu Polakow ich rodziny rodowiska polonijne by w ciekawy wizualnie sposob przedstawi inicjatywy przez nich podejmowane oraz przedstawi okoliczno ci w ktorych bohaterowie lub ich przodkowie znale li si poza Polsk
01:20
 
Polacy wiatu
Projekt trzynastu etiud filmowych przybli aj cych widzom sylwetki wybitnych polskich naukowcow yj cych w ro nych zak tkach wiata ktorzy swoj prac i odkryciami dali podstawy do rozwoju nauki. W krotkich filmach poznamy niezwyk e historie wybitnych Polakow ktorzy pomimo odleg o ci jaka ich dzieli a od ojczyzny sercem byli oddani Polsce ale swoim umys em i talentem s u yli innym narodom. Poczet polskich naukowcow otwiera sylwetka Marii Sk odowskiej - Curie podwojnej Noblistki
01:30
 
Wiadomo ci
Codzienny przegl d najwa niejszych informacji z Polski i ze wiata. W serwisie omawiane s kluczowe wydarzenia dnia w rod ktorych znajduj si sprawy polityczne gospodarcze spo eczne i sportowe. Program jest nadawany na ywo
02:00
 
Pogoda
Codzienny serwis informacyjny z prognoz pogody nadawany po Wiadomo ciach po udniowych Wiadomo ciach porannych i popo udniowych po Teleexpressie i po g ownym wydaniu Wiadomo ci. Prognoz pogody w TVP prezentuj m.in. Aleksandra Kostka Waldemar Dolecki Marzena S upkowska Monika Andrzejczak i Ziemowit P dziwiatr
02:05
 
Sport
Program podsumowuj cy najwa niejsze wydarzenia sportowe ze szczegolnym naciskiem na osi gni cia polskich zawodnikow i reprezentacji w ro nych dyscyplinach. Pojawi si informacje o wa nych rozgrywkach i zawodach organizowanych w Polsce i na wiecie. Redakcja najwi cej miejsca po wi ca dyscyplinom sportowym popularnym w rod Polakow m.in. pi ce no nej i siatkowce ale nie zabraknie mniej popularnych konkurencji i sportow zimowych
02:10
 
Polonia 24
Program informacyjny skierowany do Polakow mieszkaj cych w kraju i za granic . Polonia 24 - to program informacyjno - publicystyczny koncentruj cy si woko problematyki polskiej i polonijnej. Prezentowane materia y s utrzymane w formule dynamicznego programu newsowego podzielonego na sekcje: stricte newsow polonijn (materia y ze wiata o tematyce polskiej i polonijnej) kulturaln i lifestylow gospodarcz . Ca o wzbogacaj sta e pozycje komentarzowe
02:40
 
Komisarz Alex
Ostatnie starcie. Ochman ktory zleci morderstwo ony Wilczaka i rani Alexa zabija ponownie. cigany przez policj postanawia zmieni to samo . Potrzebuje skory z palcow ofiary. Zdaniem Bogny nowej szefowej policji aby wytropi Ochmana trzeba go pozbawi pomocy kumpli z ktorymi robi interesy. Wed ug niej emocje Wilczaka szkodz poszukiwaniom. Wysy a go do zw ok ktore znaleziono w lesie. Nie wie e to ofiara Ochmana. Tymczasem Badyl narkotykowy boss odmawia Ochmanowi pomocy. Ten wpada w furi i organizuje napad na transport dragow Badyla. Kiedy wraca do swojej kryjowki prze ywa szok. Badyl w rewan u porwa jego on i dziecko. Do kryjowki Ochmana docieraj te Wilczak i Alex
03:30
 
Lato muzyka zabawa. Wakacyjna trasa Dwojki
Augustow -. Serii letnich plenerowych koncertow transmitowanych przez telewizyjn Dwojk przy wieca has o: Lato muzyka zabawa. W kolejnym koncercie z cyklu Wakacyjna Trasa Dwojki zabierzemy widzow w nostalgiczn podro w czasie. Na scenie w Augustowie popularni arty ci polscy i gwiazdy z zagranicy przypomn najlepsze hity naszych domowek. Wystapi m.in. InGrid Francesco Monte Senhit Czadoman Joanna Moro Bayera Miko aj Krawczyk i Golec uOrkiestra
04:20
 
Barwy szcz cia
O poranku Natalia budzi si u boku Cezarego. Jest naprawd szcz liwa a podczas kolejnego spotkania szczerze opowiada Rawiczowi o swoich problemach ze zdrowiem. Po niej o romansie kole anki z biznesmenem dowiaduje si Klemens i jest w szoku. Marcin zaskakuje Renat informacj e nie tylko si wyprowadzi ze swojej barki ale te statek sprzeda . S awka i Kornel nadal probuj skontaktowa si z Jowit a Patryk na widok ojca wybucha z o ci gotowy wyrzuci go za drzwi. Gdy Jowita dzwoni nagle do seniora wyznaj c e chce odda ukradzione pieni dze Jezierski od razu wskakuje do auta i jedzie na spotkanie. A na miejscu na Kornela czeka Bonda
04:55
 
Taka jak ty
Ewa Minge. Kameralne rozmowy ze znanymi kobietami - przedstawicielkami wiata kultury rozrywki sportu. Bohaterki programu opowiadaj nie tylko o dokonaniach zawodowych lecz przede wszystkim o swoich do wiadczeniach yciowych yciu rodzinnym pasjach. Pokazujemy e gwiazdy miewaj podobne problemy co zwykli ludzie podobnie prze ywaj sukcesy i pora ki. W rod go ci drugiego sezonu cyklu m. in.: Cleo Eleni Aida Izabela Krzan Natasza Urba ska Katarzyna Bonda Ma gorzata Pieczy ska Dominika Gaw da Ewa Minge Otylia J drzejczak. Talk - show
05:20
 
Polacy wiatu
Projekt trzynastu etiud filmowych przybli aj cych widzom sylwetki wybitnych polskich naukowcow yj cych w ro nych zak tkach wiata ktorzy swoj prac i odkryciami dali podstawy do rozwoju nauki. W krotkich filmach poznamy niezwyk e historie wybitnych Polakow ktorzy pomimo odleg o ci jaka ich dzieli a od ojczyzny sercem byli oddani Polsce ale swoim umys em i talentem s u yli innym narodom. Poczet polskich naukowcow otwiera sylwetka Marii Sk odowskiej - Curie podwojnej Noblistki
05:30
 
Midnight News
TVPOLONIA
06:00
 
Polonia 24
Program informacyjny skierowany do Polakow mieszkaj cych w kraju i za granic . Polonia 24 - to program informacyjno - publicystyczny koncentruj cy si woko problematyki polskiej i polonijnej. Prezentowane materia y s utrzymane w formule dynamicznego programu newsowego podzielonego na sekcje: stricte newsow polonijn (materia y ze wiata o tematyce polskiej i polonijnej) kulturaln i lifestylow gospodarcz . Ca o wzbogacaj sta e pozycje komentarzowe
06:30
 
Po yteczni.pl
Magazyn reporterski opisuj cy dzia alno organizacji po ytku publicznego i formy aktywno ci obywatelskiej. Pokazuje energi i kreatywno ludzi ktorzy postanowili zmieni otaczaj c ich rzeczywisto i pomoc sobie oraz innym osobom w rozwi zywaniu problemow
07:00
 
W Polsk jedziemy
Sandomierz. W tym odcinku zawitamy do Sandomierza. Cykl prezentuj cy ciekawe miejsca w Polsce okiem Krzysztofa Jaroszy skiego pisarza satyryka artysty kabaretowego. Siedz cy we mnie entuzjasta proponuje: poka wam najpi kniejsze rzeczy w Polsce a siedz cy obok ironista odpowiada: a ja te najbrzydsze. Tak sam autor prezentuje swoj cykl. Podro e po Polsce w sezonie grzewczym s o ca s jego pasj od lat. Ka dy odcinek cyklu dedykowany jest jednemu miejscu. Czasem s to znane turystyczne atrakcje innym razem miejsca z dala od g ownych szlakow. Zawsze jednak ciekawe takie z ktorymi zwi zane s anegdoty osobiste prze ycia i pasjonuj ce historie. Program ma charakter przewodnika turystycznego jednak z przymru eniem oka. Znajd si w nimu yteczne rady podpowiedzi wartych odwiedzenia miejsc ale tak e mnostwo humoru subiektywnych ocen i intryguj cych zwrotow akcji
07:30
 
Pytanie na niadanie - pobudka
Poranny magazyn Pytanie na niadanie jest nadawany na ywo. Ma charakter lifestylowy i kulturalny. Znajdziemy w nim rekomendacje kulturalne rozrywkowe a tak e poradnictwo do ktorego zapraszamy najlepszych ekspertow: lekarzy prawnikow dietetykow psychologow socjologow i stylistow. Odpowiadamy na wszystkie pytania dotycz ce codziennego ycia ktore nurtuj naszych widzow. Tematy dotycz problemow medycznych prawnych psychologicznych hobby oraz stylu ycia
07:55
 
Pytanie na niadanie
Poranny magazyn Pytanie na niadanie jest nadawany na ywo. Ma charakter lifestylowy i kulturalny. Znajdziemy w nim rekomendacje kulturalne rozrywkowe a tak e poradnictwo do ktorego zapraszamy najlepszych ekspertow: lekarzy prawnikow dietetykow psychologow socjologow i stylistow. Odpowiadamy na wszystkie pytania dotycz ce codziennego ycia ktore nurtuj naszych widzow. Tematy dotycz problemow medycznych prawnych psychologicznych hobby oraz stylu ycia
10:40
 
Panorama
G owny program informacyjny telewizyjnej Dwojki podsumowuj cy najwa niejsze wydarzenia minionego dnia w kraju i na wiecie
10:45
 
Pytanie na niadanie
Poranny magazyn Pytanie na niadanie jest nadawany na ywo. Ma charakter lifestylowy i kulturalny. Znajdziemy w nim rekomendacje kulturalne rozrywkowe a tak e poradnictwo do ktorego zapraszamy najlepszych ekspertow: lekarzy prawnikow dietetykow psychologow socjologow i stylistow. Odpowiadamy na wszystkie pytania dotycz ce codziennego ycia ktore nurtuj naszych widzow. Tematy dotycz problemow medycznych prawnych psychologicznych hobby oraz stylu ycia
11:10
 
Kamperem po Po udniu
Magazyn spo eczno-kulturalny w ktorym autorzy pokazuj ycie wydarzenia i inicjatywy Polonii i Polakow zamieszkuj cych w krajach Grupy Wyszehradzkiej. Program o charakterze podro niczym. Motywem przewodnim jest kamper ktorym narrator w osobie prowadz cego m odego historyka podro uje po tych krajach.. Opowiada (niekiedy z artem) o najwa niejszych wydarzeniach ale te nawi zuje do historii narodow regionow w ktorych si znajduje. Podczas podro y narrator odwiedza bohaterow magazynu Polakow ich rodziny rodowiska polonijne by w ciekawy wizualnie sposob przedstawi inicjatywy przez nich podejmowane oraz przedstawi okoliczno ci w ktorych bohaterowie lub ich przodkowie znale li si poza Polsk
11:30
 
Barwy szcz cia
2765S awka w ko cu odkrywa e jej by y m jest w r kach mafii i to z winy corki. Tymczasem Bonda zapowiada Jowicie e ich rachunki wcale nie zosta y wyrownane. Klemens wyznaje Natalii e jest w niej zakochany niezmiennie od lat ale dostaje od przyjacio ki kosza. Sofia zdradzaCezaremu e dosta a propozycj pracy u konkurencji ale Rawicz przekonuje j by zosta a w stadninie jego matki. Zwi zek Luizy z Aro rozwija si i dziewczyna szykuje dla ukochanego romantyczn niespodziank ale jej plany na wieczorburzy wizyta Damiana
TVPOLONIA
12:00
 
Wiadomo ci
Codzienny przegl d najwa niejszych informacji z Polski i ze wiata. W serwisie omawiane s kluczowe wydarzenia dnia w rod ktorych znajduj si sprawy polityczne gospodarcze spo eczne i sportowe. Program jest nadawany na ywo
12:15
 
Dom
Za alenie do pana Boga. Przyjazd ukasza z Kanady burzy spokoj Andrzeja i Basi ich ma e stwo przechodzi powa ny kryzys. In yniera Talara nie ciesz sukcesy zawodowe zwi zane z uruchomieniem produkcji nowego samochodu marki Syrena. Przybiera rownie na sile jego konflikt z ojcem i Leszkiem. Nie znajduj c oparcia w rodzinie Andrzej pozostaje ze swymi k opotami sam. Nadal jednak wierzy e odzyska Basi . Inni lokatorzy domu przy ulicy Z otej te maj swoje problemy. Dozorca Popio ek nie mo e pogodzi si z decyzj syna ktory postanowi wst pi do Milicji Obywatelskiej. Ideowy komunista Jasi ski boleje nad mierci Stalina. Doktor Lang popada w konflikt z parti ma k opoty w pracy. Za to ycie prywatne zaczyna uk ada mu si pomy lniej. Jego przyja z Lidk stopniowo przeradza si w mi o . W ma e stwie Talarow dochodzi do ostatecznego zerwania Basia obwinia Andrzeja e przyczyni si do aresztowania ukasza
14:05
 
Giganci historii
Wojciech Korfanty -. Wojciech Korfanty to posta bez ktorej trudno wyobrazi sobie polski Gorny l sk. Bohater zdoby pierwszy polski mandat do Reichstagu. By pos em do czasu odzyskania przez Polsk niepodleg o ci
15:00
 
Wiadomo ci
Codzienny przegl d najwa niejszych informacji z Polski i ze wiata. W serwisie omawiane s kluczowe wydarzenia dnia w rod ktorych znajduj si sprawy polityczne gospodarcze spo eczne i sportowe. Program jest nadawany na ywo
15:15
 
Przystanek historia
Wywiad PRL i przej cia polonijnych spadkow. Przystanek Historia to miejsca gdzie w sposob dynamiczny i otwarty na m odego odbiorc prowadzone s spotkania seminaria pokazy filmow prelekcje promocje wydawnictw IPN. Podobn zasad prezentacji wiedzy na temat polskiej historii ma kierowa si magazyn Przystanek Historia. Elementem podkre laj cym zwi zek z IPN b dzie odwo anie si do portalu internetowego rownie zatytu owanego Przystanek Historia
15:35
 
Przyjaciele Misia i Margolci
Przemiana. Do Margolci i Misia do czy grono ich przyjacio : zwariowany uczek u u zaczepny i zadziorny wiewior Wiktor niezwykle uzdolniona artystycznie paj czyca Talentula oraz ma a bardzo wra liwa muszka Bzyk. Wszyscy bohaterowie to zabawki mieszkaj ce w drewnianym domku ktory zosta wybudowany jako prezent dla wnukow przez ukochanego dziadka Eugeniusza. Opieku czy i czu y dziadek pod nieobecno dzieci opiekuje si wszystkimi maskotkami. Rozwi zuje ich problemy kiedy potrzeba s u y pomoc t umaczy podstawowe poj cia i zjawiska
15:45
 
Tyci encyklopedia Bzyka
Da plam. Bzyk jeden z Przyjacio Misia i Margolci to bardzo wygadana i m dra mucha. Swoj wiedz czerpie z tyci encyklopedii. Bzyk wyja nia w trakcie audycji znaczenie zwi zku frazeologicznego da plam
15:55
 
Barwy szcz cia
2765S awka w ko cu odkrywa e jej by y m jest w r kach mafii i to z winy corki. Tymczasem Bonda zapowiada Jowicie e ich rachunki wcale nie zosta y wyrownane. Klemens wyznaje Natalii e jest w niej zakochany niezmiennie od lat ale dostaje od przyjacio ki kosza. Sofia zdradzaCezaremu e dosta a propozycj pracy u konkurencji ale Rawicz przekonuje j by zosta a w stadninie jego matki. Zwi zek Luizy z Aro rozwija si i dziewczyna szykuje dla ukochanego romantyczn niespodziank ale jej plany na wieczorburzy wizyta Damiana
16:25
 
Nad Niemnem - magazyn Polakow na Bia orusi
Program po wi cony yciu mniejszo ci polskiej na Bia orusi prezentuj cy wydarzenia kulturalne i spo eczne najwa niejsze dla mieszkaj cych tam Polakow. Autorzy docieraj do ludzi i miejsc zwi zanych z histori dawnej Rzeczypospolitej. Przewodnikiem po polskich cie kach na Bia orusi jest Aleksy Szota - krajoznawca historyk polskiej kultury sztuki i architektury. Widzowie w Polsce i na wiecie mog pozna warunki w ktorych yj Polacy za wschodni granic
16:40
 
Studio Lwow
Program przygotowywany przez polskich dziennikarzy mieszkaj cych we Lwowie przedstawia sytuacj spo eczn i polityczn oraz wydarzenia na Ukrainie z perspektywy yj cych tam Polakow. W programie pojawi si relacje z bie cych wydarze oraz informacje o tym co jest najwa niejsze dla mieszka cow Lwowa. B dzie mowa o sytuacji Polakow edukacji w polskich szko ach. Zostan poruszone zagadnienia zwi zane z polsk kultur oraz kwestie zwi zane z dbaniem o pami historyczn i o wa ne dla Polakow miejsca na Kresach
17:00
 
Teleexpress
Serwis informacyjny nadawany codziennie na ywo prezentuj cy bie ce wydarzenia wiadomo ci kulturalne oraz ciekawostki z kraju i ze wiata. Teleexpress jest najstarszym obecnie istniej cym ogolnopolskim programem informacyjnym. Po raz pierwszy pojawi si na antenie 26 czerwca 1986 roku wydanie prowadzi Wojciech Mazurkiewicz. W 2011 roku redakcja programu zosta a odznaczona srebrnym medalem Za Zas ugi dla Po arnictwa
17:25
 
Pogranicze w ogniu
Jesie 1918 roku. Zbli a si koniec wojny. Mimo to dru yna Czarka zachowuje czujno i pilnie wiczy pod komend Karolaka. Wkrotce dowodca powiadamia ich o zawieszeniu broni i ko cu dzia a wojennych. Pozycja Niemiec w Wielkopolsce s abnie. Hindenburg rozkazuje genera owi Steinerowi wys a tam doborow jednostk szostego pu ku grenadierow pruskich by zapobiec ewentualnym ruchawkom. Wspiera ich szef Abwehry ktory poleca oberlejtnantowi Voraczkowi zorganizowa siatk szpiegowsk we wschodnich rejonach Niemiec. Tymczasem Franek wraca z wojny i zostaje entuzjastycznie przyj ty przez kolegow. W Wielkopolsce wybucha powstanie. Ch opcy dostaj rozkaz zdobycia ma ej stacyjki. Zadanie wykonuj wzorowo. Franek jednak podczas akcji zachowuje si dziwnie
18:30
 
Informacje kulturalne
Przegl d najwa niejszych wydarze kulturalnych. Podro po wystawach kinach teatrach a tak e rozmowy i opinie czo owych postaci ze wiata kultury
18:45
 
Czym yje wiat
W programie b dzie mowa o najwa niejszych wydarzeniach i sprawach poruszaj cych spo ecze stwa w Europie i na wiecie. Pojawi si te ciekawostki i krotkie analizy
19:05
 
Gra s ow. Krzy owka
Teleturniej sprawdzaj cy wiedz oparty na formule krzy owki wykorzystuj cy nies abn c popularno tego typu gry umys owej oraz ch rywalizacji. W codziennej rozgrywce czworo uczestnikow zmierzy si ze sob by zdoby tytu finalisty dnia i uzyska mo liwo wzi cia udzia u w finale tygodnia. Zasady rozwi zywania zada umo liwiaj widzom szybkie i intuicyjne przyswojenie regu gry bez wzgl du na wiek i mo liwo ci percepcyjne a program ma lekk przyst pn formu opart na dowcipnym przewrotnym konstruowaniu hase
19:30
 
Wiadomo ci
Codzienny przegl d najwa niejszych informacji z Polski i ze wiata. W serwisie omawiane s kluczowe wydarzenia dnia w rod ktorych znajduj si sprawy polityczne gospodarcze spo eczne i sportowe. Program jest nadawany na ywo
TVPOLONIA
20:05
 
Pogoda
Codzienny serwis informacyjny z prognoz pogody nadawany po Wiadomo ciach po udniowych Wiadomo ciach porannych i popo udniowych po Teleexpressie i po g ownym wydaniu Wiadomo ci. Prognoz pogody w TVP prezentuj m.in. Aleksandra Kostka Waldemar Dolecki Marzena S upkowska Monika Andrzejczak i Ziemowit P dziwiatr
20:10
 
Sport
Program podsumowuj cy najwa niejsze wydarzenia sportowe ze szczegolnym naciskiem na osi gni cia polskich zawodnikow i reprezentacji w ro nych dyscyplinach. Pojawi si informacje o wa nych rozgrywkach i zawodach organizowanych w Polsce i na wiecie. Redakcja najwi cej miejsca po wi ca dyscyplinom sportowym popularnym w rod Polakow m.in. pi ce no nej i siatkowce ale nie zabraknie mniej popularnych konkurencji i sportow zimowych
20:20
 
Ojciec Mateusz
Igranie z ogniem. P onie las. Le niczy i policjanci odnajduj dowod rzeczowy podpalenia. Trwa przes uchanie wiadkow. Jozef Zielak zeznaje e widzia w lesie Fabiana Wieczorka syna znanego mecenasa ktory p dzi na skuterze i nieomal go potr ci . Potem znalaz te kanister po benzynie. Policjanci odwiedzaj Klar Andrzejczak ktora odziedziczy a dom pod lasem. Fabian zostaje zatrzymany. Emilka opowiada Noculowi o nim. Mateusz odwiedza ojca Fabiana ale mecenas nie jest przej ty losem syna. Tymczasem w okolicy pojawiaj si kolejne podpalenia. Mateusz spotyka w cukierni Klar . Kiedy ta odchodzi na chwil od stolika zerka na jej telefon. Wiedziony intuicj sprawdza nazw firmy i zawiadamia o swoim odkryciu Nocula
21:10
 
Ojciec Mateusz
Gwiazdor. W sandomierskim liceum trwa zjazd absolwentow. W rod uczestnikow spotkania jest aktor Tomasz Zaremba (Mariusz Bonaszewski) oraz jego agentka Alicja (Hanna Konarowska). Mo ejko wpada na pomys zorganizowania turnieju szachowego dla uczniow. Poniewa policjanci b d brali udzia w zawodach wszyscy pobieraj lekcje szachow u Mateusza. Nocul dostaje wezwanie. Dosz o do morderstwa. Policjanci znajduj cia o agentki Alicji w domu Tomasza Zaremby. Aktor spotyka si z Mateuszem. Policjanci odzyskuj zniszczony testament Zaremby
22:05
 
Polonia 24
Program informacyjny skierowany do Polakow mieszkaj cych w kraju i za granic . Polonia 24 - to program informacyjno - publicystyczny koncentruj cy si woko problematyki polskiej i polonijnej. Prezentowane materia y s utrzymane w formule dynamicznego programu newsowego podzielonego na sekcje: stricte newsow polonijn (materia y ze wiata o tematyce polskiej i polonijnej) kulturaln i lifestylow gospodarcz . Ca o wzbogacaj sta e pozycje komentarzowe
22:35
 
Lato muzyka zabawa. Wakacyjna trasa Dwojki
Augustow -. Serii letnich plenerowych koncertow transmitowanych przez telewizyjn Dwojk przy wieca has o: Lato muzyka zabawa. W kolejnym koncercie z cyklu Wakacyjna Trasa Dwojki zabierzemy widzow w nostalgiczn podro w czasie. Na scenie w Augustowie popularni arty ci polscy i gwiazdy z zagranicy przypomn najlepsze hity naszych domowek. Wystapi m.in. InGrid Francesco Monte Senhit Czadoman Joanna Moro Bayera Miko aj Krawczyk i Golec uOrkiestra
23:30
 
Le niczowka
Mimo obaw Nowackiego i Kowalskiego pani komendant gratuluje im akcji zatrzymania przerzutu narkotykow. Ku zaskoczeniu policjantow Lidia sama zjawia si na komendzie i... zg asza kradzie ci arowki nale cej do Zio owego Raju. Na portalu Le niczowki pod wywiadem z ksi dzem Filipem pojawia si niepochlebny anonimowy komentarz pod adresem proboszcza. Anna i Wiktor s za amani. Pola o wiadcza Danielowi e musi wraca do Warszawy. Telenowela Polska 2022
Activate Live-Chat