OTR
Date
<
June 2023
>
Mo
Tu
We
Th
Fr
Sa
Su
 
 
 
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
 
 
Station

TVPOLONIA
TVPOLONIA
00:00
 
Midnight News
00:35
 
Gra s ow. Krzy owka
Teleturniej sprawdzaj cy wiedz oparty na formule krzy owki wykorzystuj cy nies abn c popularno tego typu gry umys owej oraz ch rywalizacji. W codziennej rozgrywce czworo uczestnikow zmierzy si ze sob by zdoby tytu finalisty dnia i uzyska mo liwo wzi cia udzia u w finale tygodnia. Zasady rozwi zywania zada umo liwiaj widzom szybkie i intuicyjne przyswojenie regu gry bez wzgl du na wiek i mo liwo ci percepcyjne a program ma lekk przyst pn formu opart na dowcipnym przewrotnym konstruowaniu hase
01:00
 
Studio Lwow
Program przygotowywany przez polskich dziennikarzy mieszkaj cych we Lwowie przedstawia sytuacj spo eczn i polityczn oraz wydarzenia na Ukrainie z perspektywy yj cych tam Polakow. W programie pojawi si relacje z bie cych wydarze oraz informacje o tym co jest najwa niejsze dla mieszka cow Lwowa. B dzie mowa o sytuacji Polakow edukacji w polskich szko ach. Zostan poruszone zagadnienia zwi zane z polsk kultur oraz kwestie zwi zane z dbaniem o pami historyczn i o wa ne dla Polakow miejsca na Kresach
01:30
 
Wiadomo ci
Codzienny przegl d najwa niejszych informacji z Polski i ze wiata. W serwisie omawiane s kluczowe wydarzenia dnia w rod ktorych znajduj si sprawy polityczne gospodarcze spo eczne i sportowe. Program jest nadawany na ywo
02:00
 
Pogoda
Codzienny serwis informacyjny z prognoz pogody nadawany po Wiadomo ciach po udniowych Wiadomo ciach porannych i popo udniowych po Teleexpressie i po g ownym wydaniu Wiadomo ci. Prognoz pogody w TVP prezentuj m.in. Aleksandra Kostka Waldemar Dolecki Marzena S upkowska Monika Andrzejczak i Ziemowit P dziwiatr
02:05
 
Sport
Program podsumowuj cy najwa niejsze wydarzenia sportowe ze szczegolnym naciskiem na osi gni cia polskich zawodnikow i reprezentacji w ro nych dyscyplinach. Pojawi si informacje o wa nych rozgrywkach i zawodach organizowanych w Polsce i na wiecie. Redakcja najwi cej miejsca po wi ca dyscyplinom sportowym popularnym w rod Polakow m.in. pi ce no nej i siatkowce ale nie zabraknie mniej popularnych konkurencji i sportow zimowych
02:10
 
Polonia 24
Program informacyjny skierowany do Polakow mieszkaj cych w kraju i za granic . Polonia 24 - to program informacyjno - publicystyczny koncentruj cy si woko problematyki polskiej i polonijnej. Prezentowane materia y s utrzymane w formule dynamicznego programu newsowego podzielonego na sekcje: stricte newsow polonijn (materia y ze wiata o tematyce polskiej i polonijnej) kulturaln i lifestylow gospodarcz . Ca o wzbogacaj sta e pozycje komentarzowe
02:40
 
Cudownie ocalony
Pocz tek lat 60. XX wieku. Miko aj zosta w czasie wojny ci ko ranny. Przysi g e je li prze yje postawi kapliczk Matce Boskiej. Po latach postanawia wype ni zobowi zanie
04:25
 
Barwy szcz cia
2765S awka w ko cu odkrywa e jej by y m jest w r kach mafii i to z winy corki. Tymczasem Bonda zapowiada Jowicie e ich rachunki wcale nie zosta y wyrownane. Klemens wyznaje Natalii e jest w niej zakochany niezmiennie od lat ale dostaje od przyjacio ki kosza. Sofia zdradzaCezaremu e dosta a propozycj pracy u konkurencji ale Rawicz przekonuje j by zosta a w stadninie jego matki. Zwi zek Luizy z Aro rozwija si i dziewczyna szykuje dla ukochanego romantyczn niespodziank ale jej plany na wieczorburzy wizyta Damiana
04:55
 
Wojownicy czasu
Zapomniane powstanie czyli nowy l sk 1806-1807. Jedn z najcz ciej uprawianych przez Polakow form wojennego rzemios a s powstania narodowe. Ka de dziecko bez trudu wymieni kilka i to z ro nych epok historycznych. Ta mnogo irredent i insurekcji sprawia e niektore z nich nie zosta y upami tnione cho by skromnym pomniczkiem. Taki los ca kowicie niezas u enie spotka powstanie jakie mia o miejsce na Nowym l sku gdy zbli a y si do or y cesarza Francuzow. Kraina ta b d ca historycznie zachodni cz ci Ma opolski dzi zwana Zag biem D browskim po trzecim rozbiorze Polski w 1795 roku przypad a Krolestwu Prus jako Nowy l sk. Przez Prusakow traktowana by a jako integralna cz Ksi stwa l skiego
05:30
 
Midnight News
TVPOLONIA
06:00
 
Polonia 24
Program informacyjny skierowany do Polakow mieszkaj cych w kraju i za granic . Polonia 24 - to program informacyjno - publicystyczny koncentruj cy si woko problematyki polskiej i polonijnej. Prezentowane materia y s utrzymane w formule dynamicznego programu newsowego podzielonego na sekcje: stricte newsow polonijn (materia y ze wiata o tematyce polskiej i polonijnej) kulturaln i lifestylow gospodarcz . Ca o wzbogacaj sta e pozycje komentarzowe
06:30
 
Per y Ba tyku
Morze z lotu ptaka. Ba tyk jest pe en tajemnic. Te najciekawsze ukrywa g boko w swojej toni i wysoko ponad ni . To najm odsze morze wiata ktore nieustannie si zmienia. W jednym milimetrze ba tyckiej wody yje ponad 5 milionow organizmow. Bo Ba tyk wbrew wszystkiemu nie umiera. ycie w nim dopiero nabiera rozp du. Andrzej Kruszewicz postanawia przyjrze si mu z bliska. Wa nym szlakiem w drowek ptakow nad Ba tykiem jest Mierzeja Wi lana. Przelatuje nad ni wi cej ptakow ni gdziekolwiek indziej w Polsce. Ka dej wiosny i jesieni mo na tu ogl da tysi ce ptakow udaj cych si ze wschodu Europy i Azji do ciep ych krajow a potem powracaj cych do swoich siedlisk
07:00
 
Qulszo - kulinarne potyczki
Kulinarne potyczki to program telewizyjny o charakterze rozrywkowym w ktorym rywalizuj ze sob Ko a Gospody Wiejskich. Coraz cz ciej chcemy odwiedza polsk wie i korzysta z bogactwa tradycji. A tradycja to w du ej mierze to co na talerzu. Warto j pokaza w atrakcyjnej formie tym samym doceni ludzi ktorzy o ni dbaj . Promujemy polsk wie z jej wszystkimi warto ciami: regionalnymi produktami tradycyjnymi rodzinnymi gospodarstwami pokoleniowo ci . Przekonujemy e na wsi jest te miejsce dla m odych mieszka cow. Uczestnicy spotykaj si w zaaran owanym studiu aby na oczach widzow zademonstrowa swoj kunszt kulinarny ale te da pretekst do opowie ci o historii i tradycji miejsc subregionow z ktorych pochodz . To dla nich mo liwo opowiedzenia o wyj tkowo ci swoich ma ych ojczyzn i przekonania innych e tu za rogiem jest pi knie ciekawie i oczywi cie smacznie
07:30
 
Pytanie na niadanie - pobudka
Poranny magazyn Pytanie na niadanie jest nadawany na ywo. Ma charakter lifestylowy i kulturalny. Znajdziemy w nim rekomendacje kulturalne rozrywkowe a tak e poradnictwo do ktorego zapraszamy najlepszych ekspertow: lekarzy prawnikow dietetykow psychologow socjologow i stylistow. Odpowiadamy na wszystkie pytania dotycz ce codziennego ycia ktore nurtuj naszych widzow. Tematy dotycz problemow medycznych prawnych psychologicznych hobby oraz stylu ycia
07:55
 
Pytanie na niadanie
Poranny magazyn Pytanie na niadanie jest nadawany na ywo. Ma charakter lifestylowy i kulturalny. Znajdziemy w nim rekomendacje kulturalne rozrywkowe a tak e poradnictwo do ktorego zapraszamy najlepszych ekspertow: lekarzy prawnikow dietetykow psychologow socjologow i stylistow. Odpowiadamy na wszystkie pytania dotycz ce codziennego ycia ktore nurtuj naszych widzow. Tematy dotycz problemow medycznych prawnych psychologicznych hobby oraz stylu ycia
10:40
 
Panorama
G owny program informacyjny telewizyjnej Dwojki podsumowuj cy najwa niejsze wydarzenia minionego dnia w kraju i na wiecie
10:45
 
Pytanie na niadanie
Poranny magazyn Pytanie na niadanie jest nadawany na ywo. Ma charakter lifestylowy i kulturalny. Znajdziemy w nim rekomendacje kulturalne rozrywkowe a tak e poradnictwo do ktorego zapraszamy najlepszych ekspertow: lekarzy prawnikow dietetykow psychologow socjologow i stylistow. Odpowiadamy na wszystkie pytania dotycz ce codziennego ycia ktore nurtuj naszych widzow. Tematy dotycz problemow medycznych prawnych psychologicznych hobby oraz stylu ycia
11:10
 
Studio Lwow
Program przygotowywany przez polskich dziennikarzy mieszkaj cych we Lwowie przedstawia sytuacj spo eczn i polityczn oraz wydarzenia na Ukrainie z perspektywy yj cych tam Polakow. W programie pojawi si relacje z bie cych wydarze oraz informacje o tym co jest najwa niejsze dla mieszka cow Lwowa. B dzie mowa o sytuacji Polakow edukacji w polskich szko ach. Zostan poruszone zagadnienia zwi zane z polsk kultur oraz kwestie zwi zane z dbaniem o pami historyczn i o wa ne dla Polakow miejsca na Kresach
11:30
 
Barwy szcz cia
Bonda proponuje Celinie wspo prac wi c dziewczyna postanawia w ko cu dla bezpiecze stwa znikn i to samo radzi Jowicie. Ostatecznie Jezierska postanawia wyjecha do babci do Francji. Wcze niej zaprasza jednak bliskich na po egnaln kolacj . A Patryk zdaje sobie przy okazji spraw e Oliwka by mo e nie podziela jego uczu i nie jest w nim naprawd zakochana. Luiza i Aro wybieraj si na grzyby i w lesie ratuj porzuconego wycie czonego psa a po niej postanawiaj nag o ni spraw w mediach znale i postawi przed s dem tego kto skaza czworonoga na pewn mier . Natalia niepokoi si o Klemensa po tym jak kolejny raz z ama a mu serce. Tymczasem prawnik odwiedza Rawiczow w stadninie i gdy zauwa a Cezarego z Sofi od razu zapowiada biznesmenowi e nie daruje mu je li Zwole sk zrani
TVPOLONIA
12:00
 
30 lat dooko a wiata czyli jubileusz TVP Polonia
Skrot z koncertu z okazji 30-lecia powstania TVP Polonia. Wspomnienia o najwa niejszych Polakach ktorzy wywarli wp yw na losy wiata. O opraw muzyczn zadba Kukla Band pod dyrekcj Zygmunta Kukli. Wydarzenie ilustrowane materia ami filmowymi w ktorych zosta a opowiedziana historia powstawania i zmian na przestrzeni lat TVP Polonia
12:15
 
Ojciec Mateusz
Igranie z ogniem. P onie las. Le niczy i policjanci odnajduj dowod rzeczowy podpalenia. Trwa przes uchanie wiadkow. Jozef Zielak zeznaje e widzia w lesie Fabiana Wieczorka syna znanego mecenasa ktory p dzi na skuterze i nieomal go potr ci . Potem znalaz te kanister po benzynie. Policjanci odwiedzaj Klar Andrzejczak ktora odziedziczy a dom pod lasem. Fabian zostaje zatrzymany. Emilka opowiada Noculowi o nim. Mateusz odwiedza ojca Fabiana ale mecenas nie jest przej ty losem syna. Tymczasem w okolicy pojawiaj si kolejne podpalenia. Mateusz spotyka w cukierni Klar . Kiedy ta odchodzi na chwil od stolika zerka na jej telefon. Wiedziony intuicj sprawdza nazw firmy i zawiadamia o swoim odkryciu Nocula
13:05
 
Ojciec Mateusz
Gwiazdor. W sandomierskim liceum trwa zjazd absolwentow. W rod uczestnikow spotkania jest aktor Tomasz Zaremba (Mariusz Bonaszewski) oraz jego agentka Alicja (Hanna Konarowska). Mo ejko wpada na pomys zorganizowania turnieju szachowego dla uczniow. Poniewa policjanci b d brali udzia w zawodach wszyscy pobieraj lekcje szachow u Mateusza. Nocul dostaje wezwanie. Dosz o do morderstwa. Policjanci znajduj cia o agentki Alicji w domu Tomasza Zaremby. Aktor spotyka si z Mateuszem. Policjanci odzyskuj zniszczony testament Zaremby
14:00
 
Kobieta ry
Filmowa opowie o Krolowej Orawy pi knej wewn trznie postaci na tle przepi knych miejsc. Historia Jozefiny Machay - Mikowejps. Ry ktora jest symbolem po czenia krucho ci wra liwo ci i delikatno ci kobiecej z nieprawdopodobn si charakteru waleczno ci i elazn odwag . Aktywistka spo eczna wra liwa na bied i wykluczenie niez omna dzia aczka niepodleg o ciowa jednocze nie dowcipna i krytyczna zadziorna kobieta ktora w czasie wojny sta a si tward o nierk konspiratork i postawi a wiadomie wszystko na jedn szal . Na Orawie uznawana jest za bohaterk nazywana jest M czennic z Orawy. Subtelna filmowa opowie inkrustowana muzyk stworzon przez Emila Mik m a bohaterki zamordowanego w Auschwitz
15:00
 
Wiadomo ci
Codzienny przegl d najwa niejszych informacji z Polski i ze wiata. W serwisie omawiane s kluczowe wydarzenia dnia w rod ktorych znajduj si sprawy polityczne gospodarcze spo eczne i sportowe. Program jest nadawany na ywo
15:20
 
Agatka
Agatka i breloczek. Animacja adresowana do dzieci m odszych cho z powodzeniem mo e by ogl dana tak e przez dzieci starsze. Ka dy z odcinkow przedstawia jedn z przygod 6-letniej dziewczynki o imieniu Agatka ktora mieszka w niewielkim domku na przedmie ciu z rodzicami starszym bratem Julkiem i chomikiem Cezarym
15:30
 
Mami Fatale
Mami Fu. Opowie o starszej pani ktora wyje d a z miasta eby prowadzi sielski ywot na wsi razem z dwojk zwierzakow: Psin i Prosi ciem a tak e eby moc oddawa si swojej wielkiej pasji - gotowaniu. Atmosfer burzy nieoczekiwany zbieg okoliczno ci ktory wiedzie bohaterow wprost na spotkanie z przygod . Serial stworzony przez ukasza Kacprowicza i Roberta Jaszczurowskiego zdoby pi nagrod i wyro nie mi dzy innymi podczas Festiwalu Filmow dla Dzieci i M odzie y KinoJazda
15:40
 
Go-tu-jemy
Gofry. Program kulinarny w ktorym widzowie zobacz jak bez problemu zrobi kolorowe przek ski przyrz dzi pyszne i zdrowe potrawy a przy tym dobrze si bawi . Wszystko pod czujnym okiem prowadz cej - Agaty zawodowej szefowej kuchni specjalistki do spraw dzieci cych brzuszkow a tak e autorki przepisow na zdrowe posi ki dla uczniow i przedszkolakow
15:55
 
Barwy szcz cia
Bonda proponuje Celinie wspo prac wi c dziewczyna postanawia w ko cu dla bezpiecze stwa znikn i to samo radzi Jowicie. Ostatecznie Jezierska postanawia wyjecha do babci do Francji. Wcze niej zaprasza jednak bliskich na po egnaln kolacj . A Patryk zdaje sobie przy okazji spraw e Oliwka by mo e nie podziela jego uczu i nie jest w nim naprawd zakochana. Luiza i Aro wybieraj si na grzyby i w lesie ratuj porzuconego wycie czonego psa a po niej postanawiaj nag o ni spraw w mediach znale i postawi przed s dem tego kto skaza czworonoga na pewn mier . Natalia niepokoi si o Klemensa po tym jak kolejny raz z ama a mu serce. Tymczasem prawnik odwiedza Rawiczow w stadninie i gdy zauwa a Cezarego z Sofi od razu zapowiada biznesmenowi e nie daruje mu je li Zwole sk zrani
16:25
 
Kierunek Zachod
Magazyn Kierunek Zachod przedstawia wydarzenia spo eczne kulturalne i religijne w ktorych bierze udzia zachodnioeuropejska Polonia. Wa n kwestia programu jest przedstawienie i promowanie sylwetek Polakow ktorzy na emigracyjnym gruncie rozs awiaj dobre imi Polski
16:40
 
Magazyn z Wysp
Magazyn informuj cy o sprawach wa nych z punktu widzenia Polakow mieszkaj cych w Wielkiej Brytanii i Irlandii. Prezentuje aktywno rodowisk polonijnych opowiada o problemach ktorymi yj rodacy za granic o bie cych wydarzeniach kulturalnych spo ecznych i politycznych
17:00
 
Teleexpress
Serwis informacyjny nadawany codziennie na ywo prezentuj cy bie ce wydarzenia wiadomo ci kulturalne oraz ciekawostki z kraju i ze wiata. Teleexpress jest najstarszym obecnie istniej cym ogolnopolskim programem informacyjnym. Po raz pierwszy pojawi si na antenie 26 czerwca 1986 roku wydanie prowadzi Wojciech Mazurkiewicz. W 2011 roku redakcja programu zosta a odznaczona srebrnym medalem Za Zas ugi dla Po arnictwa
17:25
 
Pogranicze w ogniu
Na wie o wybuchu powstania w Wielkopolsce Niemcy planuj operacj militarn pod kryptonimem Wiosenne s o ce. Oficjalnie za obwieszczaj e pragn rozwi za kryzys metodami politycznymi
18:30
 
Informacje kulturalne
Przegl d najwa niejszych wydarze kulturalnych. Podro po wystawach kinach teatrach a tak e rozmowy i opinie czo owych postaci ze wiata kultury
18:45
 
Czym yje wiat
W programie b dzie mowa o najwa niejszych wydarzeniach i sprawach poruszaj cych spo ecze stwa w Europie i na wiecie. Pojawi si te ciekawostki i krotkie analizy
19:05
 
Gra s ow. Krzy owka
Teleturniej sprawdzaj cy wiedz oparty na formule krzy owki wykorzystuj cy nies abn c popularno tego typu gry umys owej oraz ch rywalizacji. W codziennej rozgrywce czworo uczestnikow zmierzy si ze sob by zdoby tytu finalisty dnia i uzyska mo liwo wzi cia udzia u w finale tygodnia. Zasady rozwi zywania zada umo liwiaj widzom szybkie i intuicyjne przyswojenie regu gry bez wzgl du na wiek i mo liwo ci percepcyjne a program ma lekk przyst pn formu opart na dowcipnym przewrotnym konstruowaniu hase
19:30
 
Wiadomo ci
Codzienny przegl d najwa niejszych informacji z Polski i ze wiata. W serwisie omawiane s kluczowe wydarzenia dnia w rod ktorych znajduj si sprawy polityczne gospodarcze spo eczne i sportowe. Program jest nadawany na ywo
TVPOLONIA
20:05
 
Pogoda
Codzienny serwis informacyjny z prognoz pogody nadawany po Wiadomo ciach po udniowych Wiadomo ciach porannych i popo udniowych po Teleexpressie i po g ownym wydaniu Wiadomo ci. Prognoz pogody w TVP prezentuj m.in. Aleksandra Kostka Waldemar Dolecki Marzena S upkowska Monika Andrzejczak i Ziemowit P dziwiatr
20:10
 
Sport
Program podsumowuj cy najwa niejsze wydarzenia sportowe ze szczegolnym naciskiem na osi gni cia polskich zawodnikow i reprezentacji w ro nych dyscyplinach. Pojawi si informacje o wa nych rozgrywkach i zawodach organizowanych w Polsce i na wiecie. Redakcja najwi cej miejsca po wi ca dyscyplinom sportowym popularnym w rod Polakow m.in. pi ce no nej i siatkowce ale nie zabraknie mniej popularnych konkurencji i sportow zimowych
20:20
 
Blondynka
Co my o sobie wiemy. Kris rozpoczyna proces formalnego przej cia opieki nad Antkiem. Wojt zmienia zdanie w sprawie rezerwatu. Majka rodzi dziewczynk . Oksana wraca do Majakow. Sylwia musi podj decyzj
21:10
 
Blondynka
Nowe rozdanie. Min rok. Bohaterowie Blondynki znale li si w nowych uk adach i sytuacjach. Sylwia i Kris chc remontowa dom niedaleko lecznicy ale Kris jest ci gle w rozjazdach. Antek t skni za ojcem. W Majakach pojawia si Izabela Rychter starosta z Tomaszyc. Chce wprowadzi Majaki do Europy buduj c na obrze ach Rezerwatu skansen i o rodek turystyki ptasiej. Plan pani starosty kryje jednak w sobie niejedn tajemnic . Wojt ochoczo przyst puje do planow w adzy powiatowej nie zwa aj c - jak zwykle - na interesy mieszka cow. Liczy na to e nowe rozdanie mo e wynie go wy ej w hierarchii i e dzi ki temu zyska w oczach Oksany. Jasiunia wci czeka na spe nienie obietnicy Doktora. Ten okazuje si jednakmistrzem unikow. Ksi dz B a ejczyk wita w Majakach swojego bratanka. Andrzej jest historykiem spisuje historie rodzinne bo yje z opracowywania drzew genealogicznych. Tym samym poci giem na Podlasie wraca Jagna. Czy spotkanie na peronie b dzie mia o konsekwencje
22:05
 
Polonia 24
Program informacyjny skierowany do Polakow mieszkaj cych w kraju i za granic . Polonia 24 - to program informacyjno - publicystyczny koncentruj cy si woko problematyki polskiej i polonijnej. Prezentowane materia y s utrzymane w formule dynamicznego programu newsowego podzielonego na sekcje: stricte newsow polonijn (materia y ze wiata o tematyce polskiej i polonijnej) kulturaln i lifestylow gospodarcz . Ca o wzbogacaj sta e pozycje komentarzowe
22:35
 
Lato muzyka zabawa. Wakacyjna trasa Dwojki
Augustow -. W kolejnym koncercie z cyklu Wakacyjna Trasa Dwojki zabierzemy widzow w nostalgiczn podro w czasie. Na scenie w Augustowie popularni arty ci polscy i gwiazdy z zagranicy przypomn najlepsze hity naszych domowek. Wystapi m.in. InGrid Francesco Monte Senhit Czadoman Joanna Moro Bayera Miko aj Krawczyk i Golec uOrkiestra
23:30
 
Le niczowka
Do Ma gosi dzwoni jej w ciek a mama. Ma za z e corce e nic nie wiedzia a o rozwodzie. O wiadcza e niebawem zjawi si w Le niczowce. Go ka i Aniela probuj j od tego odwie . Niestety bezskutecznie. W czasie rozmowy z kanclerzem kurii ksi dz Wiktor dowiaduje si e je eli niezadowolenie jego parafian b dzie eskalowa o to mo e doj do suspensy. Ro ek namawia Lidi by delikatnie wybada a Janusza. Prawnik podejrzewa ze Karcz mo e mie co wspolnego z zatrzymaniem przerzutu. Telenowela Polska 2022
Activate Live-Chat