OTR
Date
<
June 2023
>
Mo
Tu
We
Th
Fr
Sa
Su
 
 
 
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
 
 
Station

TVPOLONIA
TVPOLONIA
00:00
 
Midnight News
00:35
 
Gra s ow. Krzy owka
Teleturniej sprawdzaj cy wiedz oparty na formule krzy owki wykorzystuj cy nies abn c popularno tego typu gry umys owej oraz ch rywalizacji. W codziennej rozgrywce czworo uczestnikow zmierzy si ze sob by zdoby tytu finalisty dnia i uzyska mo liwo wzi cia udzia u w finale tygodnia. Zasady rozwi zywania zada umo liwiaj widzom szybkie i intuicyjne przyswojenie regu gry bez wzgl du na wiek i mo liwo ci percepcyjne a program ma lekk przyst pn formu opart na dowcipnym przewrotnym konstruowaniu hase
01:00
 
Magazyn z Wysp
Magazyn informuj cy o sprawach wa nych z punktu widzenia Polakow mieszkaj cych w Wielkiej Brytanii i Irlandii. Prezentuje aktywno rodowisk polonijnych opowiada o problemach ktorymi yj rodacy za granic o bie cych wydarzeniach kulturalnych spo ecznych i politycznych
01:30
 
Wiadomo ci
Codzienny przegl d najwa niejszych informacji z Polski i ze wiata. W serwisie omawiane s kluczowe wydarzenia dnia w rod ktorych znajduj si sprawy polityczne gospodarcze spo eczne i sportowe. Program jest nadawany na ywo
02:00
 
Pogoda
Codzienny serwis informacyjny z prognoz pogody nadawany po Wiadomo ciach po udniowych Wiadomo ciach porannych i popo udniowych po Teleexpressie i po g ownym wydaniu Wiadomo ci. Prognoz pogody w TVP prezentuj m.in. Aleksandra Kostka Waldemar Dolecki Marzena S upkowska Monika Andrzejczak i Ziemowit P dziwiatr
02:05
 
Sport
Program podsumowuj cy najwa niejsze wydarzenia sportowe ze szczegolnym naciskiem na osi gni cia polskich zawodnikow i reprezentacji w ro nych dyscyplinach. Pojawi si informacje o wa nych rozgrywkach i zawodach organizowanych w Polsce i na wiecie. Redakcja najwi cej miejsca po wi ca dyscyplinom sportowym popularnym w rod Polakow m.in. pi ce no nej i siatkowce ale nie zabraknie mniej popularnych konkurencji i sportow zimowych
02:10
 
Polonia 24
Program informacyjny skierowany do Polakow mieszkaj cych w kraju i za granic . Polonia 24 - to program informacyjno - publicystyczny koncentruj cy si woko problematyki polskiej i polonijnej. Prezentowane materia y s utrzymane w formule dynamicznego programu newsowego podzielonego na sekcje: stricte newsow polonijn (materia y ze wiata o tematyce polskiej i polonijnej) kulturaln i lifestylow gospodarcz . Ca o wzbogacaj sta e pozycje komentarzowe
02:40
 
Na dobre i na z e
Potrzymaj mnie za r k. Do szpitala trafia nastolatek ktory mia wypadek na motocyklu. Bart Tadek i Tomaszek wykonuj zabieg usuni cia krwiaka ktory uciska rdze kr gowy pacjenta
03:35
 
Dom pod Dwoma Or ami
W Domu pod Dwoma Or ami zostaje zatrudniona Fela Polka ktora ma szpiegowa dla gestapo. Lisa szybko nawi zuje z ni porozumienie. Fela pomaga jej opiekowa si ma Helenk
04:30
 
Barwy szcz cia
Bonda proponuje Celinie wspo prac wi c dziewczyna postanawia w ko cu dla bezpiecze stwa znikn i to samo radzi Jowicie. Ostatecznie Jezierska postanawia wyjecha do babci do Francji. Wcze niej zaprasza jednak bliskich na po egnaln kolacj . A Patryk zdaje sobie przy okazji spraw e Oliwka by mo e nie podziela jego uczu i nie jest w nim naprawd zakochana. Luiza i Aro wybieraj si na grzyby i w lesie ratuj porzuconego wycie czonego psa a po niej postanawiaj nag o ni spraw w mediach znale i postawi przed s dem tego kto skaza czworonoga na pewn mier . Natalia niepokoi si o Klemensa po tym jak kolejny raz z ama a mu serce. Tymczasem prawnik odwiedza Rawiczow w stadninie i gdy zauwa a Cezarego z Sofi od razu zapowiada biznesmenowi e nie daruje mu je li Zwole sk zrani
05:00
 
Szo -men
Andrzej Rosiewicz artysta niebanalny gwiazda i legenda polskiej muzyki popularnej. W programie sylwetka piosenkarza ktory wci wzbudza wielkie zainteresowanie publiczno ci
05:30
 
Midnight News
TVPOLONIA
06:00
 
Polonia 24
Program informacyjny skierowany do Polakow mieszkaj cych w kraju i za granic . Polonia 24 - to program informacyjno - publicystyczny koncentruj cy si woko problematyki polskiej i polonijnej. Prezentowane materia y s utrzymane w formule dynamicznego programu newsowego podzielonego na sekcje: stricte newsow polonijn (materia y ze wiata o tematyce polskiej i polonijnej) kulturaln i lifestylow gospodarcz . Ca o wzbogacaj sta e pozycje komentarzowe
06:30
 
S ownik [email protected
Edukacyjny talk-show po wi cony kulturze j zyka polskiego. Program niezwykle ceniony i lubiany szczegolnie przez polonijnych dziennikarzy i nauczycieli polskich szko za granic realizowany we wspo pracy z Wydzia em Polonistyki Uniwersytetu Wroc awskiego Uczestnicy widzowie rozsiani po wiecie za po rednictwem Internetu (Skypea) cz si ze studiem. Niezwykle lubiany ekspert wielka osobowo telewizyjna - prof. Jan Miodek rozwiewa w tpliwo ci udziela minilekcji poprawnej polszczyzny. Widzowie dzi ki S ownikowi [email protected] na bie co zapoznaj si ze zmianami zachodz cymi w j zyku polskim
07:00
 
Prywatne ycie zwierz t
Z bki i z biska. Dr Andrzej Kruszewicz wprowadza widzow w intryguj cy wiat zwierz t. Przedstawia zwyczaje ro nych gatunkow i z humorem pokazuje podobie stwa w zwierz cym i ludzkim zachowaniu. W wiecie zwierz t mo na dostrzec mi o i czu o trosk i wspo czucie dozgonn wierno i zdrad . Jest tu tak e miejsce na pomys owo i spontaniczn zabaw . Pokazane zostan przyk ady sprawowania w adzy i prob jej obalenia oszustw i manipulacji. Cykl ods ania tajemnice dzikiej przyrody i prezentuje budz ce emocje zjawiska wyst puj ce w ludzkim i zwierz cym wiecie
07:30
 
Smak tradycji
Od Zielonych wi tek do Bo ego Cia a. Bo e Cia o to wielkie wi to religijne. Odbywane w tym dniu w Polsce procesje nie maj sobie rownych w ca ej Europie. Ale zarowno Bo e Cia o jak i Zielone wi tki to tak e uroczysto ci ludowe
07:55
 
Pytanie na niadanie - pobudka
Poranny magazyn Pytanie na niadanie jest nadawany na ywo. Ma charakter lifestylowy i kulturalny. Znajdziemy w nim rekomendacje kulturalne rozrywkowe a tak e poradnictwo do ktorego zapraszamy najlepszych ekspertow: lekarzy prawnikow dietetykow psychologow socjologow i stylistow. Odpowiadamy na wszystkie pytania dotycz ce codziennego ycia ktore nurtuj naszych widzow. Tematy dotycz problemow medycznych prawnych psychologicznych hobby oraz stylu ycia
10:45
 
Wadowickie spotkania ze wi tym Janem Paw em II
ukasz i Pawe Golec. 100. rocznica urodzin Karola Wojty y stwarza doskona okazj do tego aby przywo a t wyj tkow posta w pami ci tych ktorzy osobi cie si z nim zetkn li. Wspomnienie Papie a jest wci ywe w sercach Polakow a jego nauki wci aktualne. Cykl rozmow z Artystami ktorzy maj osobiste do wiadczenie spotkania z Papie em w Jego rodzinnym domu w Wadowicach pozwoli upami tni wi tego i poka e e wiele lat po mierci jego charyzmat dalej zmienia cz owieka i jego serce. Jan Pawe II nie umar lecz yje tak d ugo jak d ugo pami o nim b dzie piel gnowana
11:00
 
Transmisja mszy wi tej
Transmisja mszy wi tej. W Ko ciele katolickim obrz dku aci skiego mo na wyro ni cz przygotowawcz mszy oraz w a ciwe sprawowanie ofiary. Podczas nabo e stwa celebrowanego w rycie zwyczajnym po obrz dach wst pnych nast puje liturgia s owa podczas ktorej odczytane zostaj fragmenty Pisma wi tego a kap an odprawiaj cy nabo e stwo wyg asza kazanie. Nast pnie wierni przyst puj do Eucharystii. Po liturgii eucharystycznej kap an udziela wiernym b ogos awie stwa
TVPOLONIA
13:05
 
#Projekt Uniesieni
Muzyczne widowisko z elementami Ewangelii i modlitwy. Z o y si na nie rownie 14 przystankow Drogi wiat a. Muzyczny spektakl ewangeliczny odbywa si 15 kwietnia w wigili Niedzieli Mi osierdzia Bo ego. Krotkie rozwa ania modlitewne dotycz wydarze po Zmartwychwstaniu Jezusa. Droga wiat a - to wi to rado ci pokoju i mi o ci i wzystkie te warto ci znajd odzwierciedleniew widowisku #Projekt Uniesieni. W cz ci muzycznej wyst pi gwiazdy polskiej i zagranicznej sceny wykonuj c utwory wybrane na to wydarzenie. Wykonania po czy specjalna oprawa s owno - wizualna. W narracji motywem przewodnim b d fragmenty Ewangelii i p yn ce z niej przes anie. S owa o ywi wizualizacje - zanimowane graficznie dzie a sztuki. Dodatkowo pojawi si wiadectwa osob ktorych ycie zmieni o si pod wp ywem Drogi wiat a. Artystom towarzyszy b dzie orkiestra oraz chor. Aran acje w opracowaniu Marcina Pospieszalskiego
15:25
 
Tr dowata
Ordynat Michorowski zakochuje si z wzajemno ci w guwernantce. Arystokratyczne rodowisko jest zbulwersowane uczuciem dwojga ludzi. Ich ma e stwo by oby niewybaczalnym mezaliansem
17:00
 
Teleexpress
Serwis informacyjny nadawany codziennie na ywo prezentuj cy bie ce wydarzenia wiadomo ci kulturalne oraz ciekawostki z kraju i ze wiata. Teleexpress jest najstarszym obecnie istniej cym ogolnopolskim programem informacyjnym. Po raz pierwszy pojawi si na antenie 26 czerwca 1986 roku wydanie prowadzi Wojciech Mazurkiewicz. W 2011 roku redakcja programu zosta a odznaczona srebrnym medalem Za Zas ugi dla Po arnictwa
17:25
 
Pogranicze w ogniu
W Poznaniu Franek jako korespondent wojenny zdobywa informacje o polskich liniach umocnie . Stara si te dowiedzie od ch opcow i Doroty o miejscu pobytu Czarka. Tymczasem w Podgajach Czarkowi udaje si zdoby plan koncentracji oddzia ow nieprzyjaciela pod Lesznem a tak e ich dok adny stan osobowy oraz wykaz jednostek. Przypadkiem z wypowiedzi Raffela dowiaduje si e koncentracja si wroga nast pi W stolicy Wielkopolski wrze. Trwaj przygotowania do walki zbrojnej. Voraczek spotyka si z Frankiem. Informuje Felkego e Krauze zosta z apany z jego meldunkiem i Kaleta zaczyna co podejrzewa . Czarek natomiast ma ju pewno : Franek jestniemieckim szpiegiem. Niestety nie udaje si go schwyta . Na domiar z ego w strzelaninie ginie Dorota - dziewczyna o ktorej wzgl dy Czarek z Frankiem d ugo rywalizowali
18:30
 
30 lat dooko a wiata czyli jubileusz TVP Polonia
30 lat dooko a wiata - Koncert Galowy z okazji 30 - lecia powstania TVP Polonia. Podczas tej uroczysto ci przybli ymy histori powstawania TVP Polonia przypominaj c postaci ktore mia y ogromny wp yw na tworzenie kana u. O opraw muzyczn zadba Kukla Band pod dyrekcj Zygmunta Kukli. Wydarzenie bogato zilustrowane materia ami filmowymi w ktorych przedstawimy histori powstawania i zmian na przestrzeni lat TVP Polonia. Oprocz wspomnie informacji i wzruszaj cej muzyki porozmawiamy z zaproszonymi na Gal wybitnymi postaciami ze wiata kultury zwi zanymi z Anten . W rod artystow zobaczymy tych ktorzy uzyskali przyznawany od 20 lat przez TVP Polonia tytu Artysty bez Granic oraz tych ktorzy wielokrotnie wyst powali w najwa niejszych uroczysto ciach Anteny
19:30
 
Wiadomo ci
Codzienny przegl d najwa niejszych informacji z Polski i ze wiata. W serwisie omawiane s kluczowe wydarzenia dnia w rod ktorych znajduj si sprawy polityczne gospodarcze spo eczne i sportowe. Program jest nadawany na ywo
TVPOLONIA
20:05
 
Pogoda
Codzienny serwis informacyjny z prognoz pogody nadawany po Wiadomo ciach po udniowych Wiadomo ciach porannych i popo udniowych po Teleexpressie i po g ownym wydaniu Wiadomo ci. Prognoz pogody w TVP prezentuj m.in. Aleksandra Kostka Waldemar Dolecki Marzena S upkowska Monika Andrzejczak i Ziemowit P dziwiatr
20:10
 
Sport
Program podsumowuj cy najwa niejsze wydarzenia sportowe ze szczegolnym naciskiem na osi gni cia polskich zawodnikow i reprezentacji w ro nych dyscyplinach. Pojawi si informacje o wa nych rozgrywkach i zawodach organizowanych w Polsce i na wiecie. Redakcja najwi cej miejsca po wi ca dyscyplinom sportowym popularnym w rod Polakow m.in. pi ce no nej i siatkowce ale nie zabraknie mniej popularnych konkurencji i sportow zimowych
20:20
 
60 lat min o. Najwi ksze hity opolskich festiwali
Cykl monta owy najlepszych koncertow opolskich ostatnich lat z najwi kszymi przebojami. Program jest wprowadzeniem do tegorocznego jubileuszowego wydania KFPP w Opolu. Przypomnimy widzom koncert jubileuszowy z okazji 70 - lecia Telewizji Polskiej. Legendarne wyst py kultowe programy i filmy czyli najbardziej charakterystyczne produkcje ktore tworzy y przez siedemdziesi t lat histori Telewizji Polskiej. Nie zabraknie uznanych wykonawcow wielkich przebojow wzruszaj cych wspomnie
21:10
 
60 lat min o. Najwi ksze hity opolskich festiwali
Cykl monta owy najlepszych koncertow opolskich ostatnich lat z najwi kszymi przebojami. To wprowadzenie do jubileuszowego wydania KFPP Opole 2023. W koncercie przebojow stulecia - Piosenka ci nie da zapomnie - wezm udzia gwiazdy polskiej piosenki znakomici wokali ci reprezentuj cy ro ne pokolenia polskich piosenkarzy. Arty ci wykonaj wyj tkowe aran acje niepowtarzalne interpretacje i mi dzypokoleniowe duety a ich wyst py zachwyc kunsztem wokalnym
22:05
 
Zieja
Lata 70. XX w. Funkcjonariusz Urz du Bezpiecze stwa Grosicki przes uchuje ksi dza Jana Ziej charyzmatycznego kap ana wspo organizatora Komitetu Obrony Robotnikow
Activate Live-Chat