OTR
Date
<
September 2023
>
Mo
Tu
We
Th
Fr
Sa
Su
 
 
 
 
01
02
03
25
26
27
28
29
30
 
Station

TVPOLONIA
TVPOLONIA
00:00

Midnight News
00:35

Gra s ow. Krzy owka
Teleturniej sprawdzaj cy wiedz oparty na formule krzy owki wykorzystuj cy nies abn c popularno tego typu gry umys owej oraz ch rywalizacji. W codziennej rozgrywce czworo uczestnikow zmierzy si ze sob by zdoby tytu finalisty dnia i uzyska mo liwo wzi cia udzia u w finale tygodnia. Zasady rozwi zywania zada umo liwiaj widzom szybkie i intuicyjne przyswojenie regu gry bez wzgl du na wiek i mo liwo ci percepcyjne a program ma lekk przyst pn formu opart na dowcipnym przewrotnym konstruowaniu hase
01:00

Studio Lwow
Program przygotowywany przez polskich dziennikarzy mieszkaj cych we Lwowie przedstawia sytuacj spo eczn i polityczn oraz wydarzenia na Ukrainie z perspektywy yj cych tam Polakow. W programie pojawi si relacje z bie cych wydarze oraz informacje o tym co jest najwa niejsze dla mieszka cow Lwowa. B dzie mowa o sytuacji Polakow edukacji w polskich szko ach. Zostan poruszone zagadnienia zwi zane z polsk kultur oraz kwestie zwi zane z dbaniem o pami historyczn i o wa ne dla Polakow miejsca na Kresach
01:30

Wiadomo ci
Codzienny przegl d najwa niejszych informacji z Polski i ze wiata. W serwisie omawiane s kluczowe wydarzenia dnia w rod ktorych znajduj si sprawy polityczne gospodarcze spo eczne i sportowe. Program jest nadawany na ywo
02:00

Pogoda
Codzienny serwis informacyjny z prognoz pogody nadawany po Wiadomo ciach po udniowych Wiadomo ciach porannych i popo udniowych po Teleexpressie i po g ownym wydaniu Wiadomo ci. Prognoz pogody w TVP prezentuj m.in. Aleksandra Kostka Waldemar Dolecki Marzena S upkowska Monika Andrzejczak i Ziemowit P dziwiatr
02:05

Sport
Program podsumowuj cy najwa niejsze wydarzenia sportowe ze szczegolnym naciskiem na osi gni cia polskich zawodnikow i reprezentacji w ro nych dyscyplinach. Pojawi si informacje o wa nych rozgrywkach i zawodach organizowanych w Polsce i na wiecie. Redakcja najwi cej miejsca po wi ca dyscyplinom sportowym popularnym w rod Polakow m.in. pi ce no nej i siatkowce ale nie zabraknie mniej popularnych konkurencji i sportow zimowych
02:10

Polonia 24
Program informacyjny skierowany do Polakow mieszkaj cych w kraju i za granic . Polonia 24 - to program informacyjno - publicystyczny koncentruj cy si woko problematyki polskiej i polonijnej. Prezentowane materia y s utrzymane w formule dynamicznego programu newsowego podzielonego na sekcje: stricte newsow polonijn (materia y ze wiata o tematyce polskiej i polonijnej) kulturaln i lifestylow gospodarcz . Ca o wzbogacaj sta e pozycje komentarzowe
02:40

Katy
ueber ein lange verschwiegenes Kapitel polnisch-russischer Geschichte im Zweiten Weltkrieg 1939: Deutsche und sowjetische Truppen fallen in Polen ein. Sie nehmen tausende polnischer Offiziere Soldaten und Intellektueller fest. Zu ihnen gehoert auch der Leutnant Jerzy (Andrzej Chyra).1940 befiehlt Stalin die Massenerschiessung unzaehliger Gefangener
04:45

Barwy szcz cia
Sadowscy s za amani. Padli ofiar oszustwa i po zakupie domu mog straci kilkaset tysi cy z otych. Po rozmowie z Natali za atwiaj zmian wpisu w ksi dze wieczystej by uniemo liwi Boreckiej kolejne proby sprzeda y posiad o ci. Przy okazji znow cieraj si z Przy upskimi. Bruno dzi kuje Karolinie za wsparcie ktore okazuje mu w jego konflikcie z Bo en . Sam pociesza kole ank gdy ta odkrywa e prokuratura jednak chce wszcz ledztwo w sprawie jej wspo udzia u w porwaniu Tadzia. Biznesmen staje te w obronie recepcjonistki gdy ta ma k opot z agresywnym klientem. Aldona i Borys znow maj problem z Aleksem ktory zaniedbuje domowe obowi zki. Do sklepu Grzelakow zagl da Sta Pyrka jako kurier wyznaj c przy okazji e jednak zdecydowa si na poj cie do wojska
05:15

Notacje
Roman Rotkiewicz. Jestem wiernym Polakiem. Telewizja Polska od lat rejestruje spowied ycia osob zas u onych dla Polski. S w rod nich wybitni naukowcy arty ci spo ecznicy wiadkowie burzliwych wydarze historycznych. Ca o opatrzono wspolnym tytu em Notacje. TVP po raz pierwszy otwiera archiwa Notacji. Niekiedy unikatowe materia y prezentuje w postaci 10-minutowych programow. Ka dy odcinek po wi cony jest jednej wybitnej postaci ktora opowiada o jednym epizodzie ze swojego ycia. O szkole i pocz tkach pracy
05:30

Midnight News
TVPOLONIA
06:00

Polonia 24
Program informacyjny skierowany do Polakow mieszkaj cych w kraju i za granic . Polonia 24 - to program informacyjno - publicystyczny koncentruj cy si woko problematyki polskiej i polonijnej. Prezentowane materia y s utrzymane w formule dynamicznego programu newsowego podzielonego na sekcje: stricte newsow polonijn (materia y ze wiata o tematyce polskiej i polonijnej) kulturaln i lifestylow gospodarcz . Ca o wzbogacaj sta e pozycje komentarzowe
06:30

Magiczne Podhale z Sebastianem Karpielem-Bu eck
lady m odo ci w Zakopanem. W tym odcinku po Podhalu i Zakopanem chodzi b dziemy cie kami Sebastiana Karpiela-Bu ecki i jego wspomnie z m odo ci. Jako pierwsze Sebastian odwiedzi swoje technikum czyli s ynne Technikum Budowlane Nr 1 na Krupowkach. Drewniany budynek szko y powsta wed ug projektu Antoniego uszczkiewicza w 1883 roku. Szko a szybko zyska a ogolnokrajow s aw a znane osobisto ci przyje d a y tu by odwiedzi miejsce ktore wypuszcza o w wiat najlepszych cie li i snycerzy. Kolejnym miejscem na osobistej mapie Sebastiana jest karczma Sopa w ktorej jako nastolatek gra pierwsze utwory na skrzypcach a gdzie w latach 80. i 90. odbywa y si goralsko-jazzowe jamy muzyczne. Muzyka w yciu Sebastiana to przede wszystkim skrzypce. Nie mog o zabrakn wi c wizyty u znakomitego lutnika Stanis awa Mardu y. Poka e nam on co oznacza i jak wygl da tzw. dusza skrzypiec
07:00

Qulszo - kulinarne potyczki
Program telewizyjny o charakterze rozrywkowym w ktorym rywalizuj ze sob Ko a Gospody Wiejskich. To tworz ce je w wi kszo ci kobiety sprawi y e polska wie od y a. Coraz cz ciej chcemy tam bywa i korzysta z bogactwa tradycji. A tradycja to w du ej mierze to co na talerzu. Warto j pokaza w atrakcyjnej formie tym samym doceni ludzi ktorzy o ni dbaj . Promujemy polsk wie z jej wszystkimi warto ciami: regionalnymi produktami tradycyjnymi rodzinnymi gospodarstwami pokoleniowo ci . Przekonujemy e na wsi jest te miejsce dla m odych mieszka cow. Uczestnicy spotykaj si w zaaran owanym studiu aby na oczach widzow pochwali si swoim kunsztem kulinarnym ale te da pretekst do opowie ci o historii i tradycji miejsc subregionow z ktorych pochodz . To dla nich mo liwo opowiedzenia o wyj tkowo ci swoich ma ych ojczyzn i przekonania innych e tu za rogiem jest pi knie ciekawie i oczywi cie smacznie
07:30

Pytanie na niadanie - pobudka
Poranny magazyn Pytanie na niadanie jest nadawany na ywo. Ma charakter lifestylowy i kulturalny. Znajdziemy w nim rekomendacje kulturalne rozrywkowe a tak e poradnictwo do ktorego zapraszamy najlepszych ekspertow: lekarzy prawnikow dietetykow psychologow socjologow i stylistow. Odpowiadamy na wszystkie pytania dotycz ce codziennego ycia ktore nurtuj naszych widzow. Tematy dotycz problemow medycznych prawnych psychologicznych hobby oraz stylu ycia
07:55

Pytanie na niadanie
Poranny magazyn Pytanie na niadanie jest nadawany na ywo. Ma charakter lifestylowy i kulturalny. Znajdziemy w nim rekomendacje kulturalne rozrywkowe a tak e poradnictwo do ktorego zapraszamy najlepszych ekspertow: lekarzy prawnikow dietetykow psychologow socjologow i stylistow. Odpowiadamy na wszystkie pytania dotycz ce codziennego ycia ktore nurtuj naszych widzow. Tematy dotycz problemow medycznych prawnych psychologicznych hobby oraz stylu ycia
10:35

Panorama
G owny program informacyjny telewizyjnej Dwojki podsumowuj cy najwa niejsze wydarzenia minionego dnia w kraju i na wiecie
10:40

Pytanie na niadanie
Poranny magazyn Pytanie na niadanie jest nadawany na ywo. Ma charakter lifestylowy i kulturalny. Znajdziemy w nim rekomendacje kulturalne rozrywkowe a tak e poradnictwo do ktorego zapraszamy najlepszych ekspertow: lekarzy prawnikow dietetykow psychologow socjologow i stylistow. Odpowiadamy na wszystkie pytania dotycz ce codziennego ycia ktore nurtuj naszych widzow. Tematy dotycz problemow medycznych prawnych psychologicznych hobby oraz stylu ycia
11:10

Studio Lwow
Program przygotowywany przez polskich dziennikarzy mieszkaj cych we Lwowie przedstawia sytuacj spo eczn i polityczn oraz wydarzenia na Ukrainie z perspektywy yj cych tam Polakow. W programie pojawi si relacje z bie cych wydarze oraz informacje o tym co jest najwa niejsze dla mieszka cow Lwowa. B dzie mowa o sytuacji Polakow edukacji w polskich szko ach. Zostan poruszone zagadnienia zwi zane z polsk kultur oraz kwestie zwi zane z dbaniem o pami historyczn i o wa ne dla Polakow miejsca na Kresach
11:30

Barwy szcz cia
Z Sadowskimi niespodziewanie kontaktuje si Jankowski. Wyznaje e nie ma z oszustwem siostry nic wspolnego. M czyzna alarmuje te Kasi i ukasza e Przy upscy przyjechali na wie i probuj zaj ich dom. Tymczasem Bruno coraz bardziej zbli a si do Karoliny a ich za y o szybko zauwa a Oliwka. Nag a przyja m a z recepcjonistk zaczyna niepokoi tak e Bo en . Natomiast Aleks rzuca si w wir sprz tania po tym jak Aldona zgadza si podwy szy jego kieszonkowe i straszy ch opaka karami za ba agan. Poza tym Grzelakowa martwi si e mimo kolejnych prob wci nie zasz a w ci i w ko cu postanawia si dok adnie przebada razem z m em
TVPOLONIA
12:00

Wiadomo ci
Codzienny przegl d najwa niejszych informacji z Polski i ze wiata. W serwisie omawiane s kluczowe wydarzenia dnia w rod ktorych znajduj si sprawy polityczne gospodarcze spo eczne i sportowe. Program jest nadawany na ywo
12:15

Ojciec Mateusz
Remont. Basia Nocul trafia do aresztu pod zarzutem zabojstwa - jej odciski palcow s na no yczkach ktore pos u y y jako narz dzie zbrodni. Zrozpaczony m Basi szuka pocieszenia w rozmowie z Mateuszem
13:05

Ojciec Mateusz
Filmowcy. W Sandomierzu pojawia si ekipa filmowcow pracuj cych nad filmem dokumentalnym. Odwiedzaj kilku mieszka cow miasteczka. W domu artysty Seweryna Kulika znajduj zw oki
14:00

Pokolenia pokoleniom
Opowie o hrabinie Jolancie Mycielskiej ktora dzia a na rzecz rodzin oraz przekazywania m odemu pokoleniu warto ci zwi zanych z patriotyzmem przywi zaniem do tradycji i religii katolickiej
15:00

Wiadomo ci
Codzienny przegl d najwa niejszych informacji z Polski i ze wiata. W serwisie omawiane s kluczowe wydarzenia dnia w rod ktorych znajduj si sprawy polityczne gospodarcze spo eczne i sportowe. Program jest nadawany na ywo
15:20

Agi Bagi
Sto drzew wodza. Serial Agi Bagi opowiada o przygodach mieszka cow planety ktora ma dwie strony: Agi oraz Bagi. Pokazuje wzajemne relacje mi dzy mieszka cami tej planety - Agingami i Bagingami. Ka dy odcinek serii dotyczy kwestii zwi zanej ze rodowiskiem i ekologi oraz pokazuje jak y w zgodzie z natur . Odc. 10. Pewnego razu Wodz wioski wpada na pomys zasadzenia stu drzew. Po drugiej stronie planetki Bagingi nie nad aj z produkcj witaminek dla ro lin a ich nap dzana przez Gadzin maszyna zasmradza ca planet . Rozwi zaniem okazuje si wiatrak ktory zamontowany zamiast Gadziny pomaga wyprodukowa wystarczaj c ilo witamin i minera ow. All
15:30

Mami Fatale
winia na ostro. Opowie o starszej pani ktora wyje d a z miasta eby prowadzi sielski ywot na wsi razem z dwojk zwierzakow: Psin i Prosi ciem a tak e eby moc oddawa si swojej wielkiej pasji - gotowaniu. Atmosfer burzy nieoczekiwany zbieg okoliczno ci ktory wiedzie bohaterow wprost na spotkanie z przygod . Serial stworzony przez ukasza Kacprowicza i Roberta Jaszczurowskiego zdoby pi nagrod i wyro nie mi dzy innymi podczas Festiwalu Filmow dla Dzieci i M odzie y KinoJazda
15:40

Go-tu-jemy
Dro d owe bu eczki z jagodami i kruszonk. Dzi przywo amy najlepsze wspomnienie letnich dni. Delikatne jagody w towarzystwie chrupi cej kruszonki i smakowicie pachn ce ciasto dro d owe. W naszym programie zobaczycie jak je przygotowa by po niej bez problemu zrobi w swojej kuchni
16:00

Korona krolow. Jagiellonowie
Serial obyczajowy oparty na wydarzeniach historycznych ktorego fabu a jest osnuta woko pocz tkowego okresu rz dow dynastii Jagiellonow. Polska boryka si z narastaj cym zagro eniem ze strony pa stwa krzy ackiego. Dzia ania krola Jagie y prowadz do ostatecznej rozprawy z Krzy akami. Pierwszoplanowymi postaciami w sezonie s W adys aw Jagie o i jego druga ona Anna Cylejska. Mo ni z Krakowa aby zatrzyma krola na tronie aran uj jego ma e stwo. To jednak nie przypada do gustu w adcy. Jagie o odsy a Ann do klasztoru aby tam uczy a si j zyka
16:30

Barwy szcz cia
Z Sadowskimi niespodziewanie kontaktuje si Jankowski. Wyznaje e nie ma z oszustwem siostry nic wspolnego. M czyzna alarmuje te Kasi i ukasza e Przy upscy przyjechali na wie i probuj zaj ich dom. Tymczasem Bruno coraz bardziej zbli a si do Karoliny a ich za y o szybko zauwa a Oliwka. Nag a przyja m a z recepcjonistk zaczyna niepokoi tak e Bo en . Natomiast Aleks rzuca si w wir sprz tania po tym jak Aldona zgadza si podwy szy jego kieszonkowe i straszy ch opaka karami za ba agan. Poza tym Grzelakowa martwi si e mimo kolejnych prob wci nie zasz a w ci i w ko cu postanawia si dok adnie przebada razem z m em
17:00

Teleexpress
Serwis informacyjny nadawany codziennie na ywo prezentuj cy bie ce wydarzenia wiadomo ci kulturalne oraz ciekawostki z kraju i ze wiata. Teleexpress jest najstarszym obecnie istniej cym ogolnopolskim programem informacyjnym. Po raz pierwszy pojawi si na antenie 26 czerwca 1986 roku wydanie prowadzi Wojciech Mazurkiewicz. W 2011 roku redakcja programu zosta a odznaczona srebrnym medalem Za Zas ugi dla Po arnictwa
17:20

Polki w Gruzji
Reporta ktorego bohaterkami s niezwyk e Polki mieszkaj ce w Gruzji. Dziennikarka TVP Polonia Paulina Dra ba - Kami ska poznaje ten kraj z perspektywy ycia prywatnego i zawodowego swoich bohaterek. Polki w Gruzji dzia aj pr nie zarowno w bran y turystycznej - osi gaj c sukcesy kontynuuj i rozwijaj karier naukow - badaj c Kaukaz a zainspirowane gruzi sk kultur - t umacz tworz i dokumentuj . W reporta u przedstawiono cztery ro ne kobiety - ka da ma swoj histori swoje pasje zainteresowania i misj - bo cho mieszkaj za granic krzewi tam polsk kultur i tradycj . Odwiedzimy dwa najwi ksze gruzi skie miasta - stolic Tibilisi gdzie mieszkaj trzy nasze bohaterki jak i Kutaisi drugie co do wielko ci i jedno z dziesi ciu najstarszych miast w Europie. Pokazana jest Gruzja oczami i historiami bohaterek. A ka da z nich jest niezwyk a
17:55

Kierunek Zachod
Magazyn przedstawia wydarzenia spo eczne kulturalne i religijne w ktorych bior udzia Polacy mieszkaj cy w krajach Europy Zachodniej. Program prezentuje rownie sylwetki polskich emigrantow dbaj cych o dobr opini ojczyzny na Zachodzie
18:10

Magazyn z Wysp
Magazyn informuj cy o sprawach wa nych z punktu widzenia Polakow mieszkaj cych w Wielkiej Brytanii i Irlandii. Prezentuje aktywno rodowisk polonijnych opowiada o problemach ktorymi yj rodacy za granic o bie cych wydarzeniach kulturalnych spo ecznych i politycznych
18:30

Informacje kulturalne
Przegl d najwa niejszych wydarze kulturalnych. Podro po wystawach kinach teatrach a tak e rozmowy i opinie czo owych postaci ze wiata kultury
18:45

Czym yje wiat
W programie b dzie mowa o najwa niejszych wydarzeniach i sprawach poruszaj cych spo ecze stwa w Europie i na wiecie. Pojawi si te ciekawostki i krotkie analizy
19:05

Gra s ow. Krzy owka
Teleturniej sprawdzaj cy wiedz oparty na formule krzy owki wykorzystuj cy nies abn c popularno tego typu gry umys owej oraz ch rywalizacji. W codziennej rozgrywce czworo uczestnikow zmierzy si ze sob by zdoby tytu finalisty dnia i uzyska mo liwo wzi cia udzia u w finale tygodnia. Zasady rozwi zywania zada umo liwiaj widzom szybkie i intuicyjne przyswojenie regu gry bez wzgl du na wiek i mo liwo ci percepcyjne a program ma lekk przyst pn formu opart na dowcipnym przewrotnym konstruowaniu hase
19:30

Wiadomo ci
Codzienny przegl d najwa niejszych informacji z Polski i ze wiata. W serwisie omawiane s kluczowe wydarzenia dnia w rod ktorych znajduj si sprawy polityczne gospodarcze spo eczne i sportowe. Program jest nadawany na ywo
TVPOLONIA
20:05

Pogoda
Codzienny serwis informacyjny z prognoz pogody nadawany po Wiadomo ciach po udniowych Wiadomo ciach porannych i popo udniowych po Teleexpressie i po g ownym wydaniu Wiadomo ci. Prognoz pogody w TVP prezentuj m.in. Aleksandra Kostka Waldemar Dolecki Marzena S upkowska Monika Andrzejczak i Ziemowit P dziwiatr
20:10

Sport
Program podsumowuj cy najwa niejsze wydarzenia sportowe ze szczegolnym naciskiem na osi gni cia polskich zawodnikow i reprezentacji w ro nych dyscyplinach. Pojawi si informacje o wa nych rozgrywkach i zawodach organizowanych w Polsce i na wiecie. Redakcja najwi cej miejsca po wi ca dyscyplinom sportowym popularnym w rod Polakow m.in. pi ce no nej i siatkowce ale nie zabraknie mniej popularnych konkurencji i sportow zimowych
20:20

Blondynka
Ultimatum. Pawe znikn . Ukrywa si na wyspie. Jasiunia odbiera list podpisany przez Rychterow . Okazuje si e kobieta pi ciokrotnie podnios a czynsz. Doktor postanawia pomowi z now w a cicielk budynku
21:10

Blondynka
Nad rzekami Babilonu. Rze nik przychodzi do lecznicy domagaj c si odszkodowania za sfa szowanie dokumentow koni ze stanicy. Doktor Fus musi wys ucha jego pretensji poniewa Sylwia pojecha a z Dawidem do Warszawy
22:05

Polonia 24
Program informacyjny skierowany do Polakow mieszkaj cych w kraju i za granic . Polonia 24 - to program informacyjno - publicystyczny koncentruj cy si woko problematyki polskiej i polonijnej. Prezentowane materia y s utrzymane w formule dynamicznego programu newsowego podzielonego na sekcje: stricte newsow polonijn (materia y ze wiata o tematyce polskiej i polonijnej) kulturaln i lifestylow gospodarcz . Ca o wzbogacaj sta e pozycje komentarzowe
22:35

Reset
Film dokumentalny pokazuj cy polityk mi dzynarodow a tak e relacje Polski z krajami NATO oraz Rosj . Kulisy prowadzenia tej polityki w rozmowach ze specjalnymi go mi
23:50

Ja to mam szcz cie! - ulubione skecze
Program przedstawia najzabawniejsze sceny z serialu komediowego Ja to mam szcz cie! opowiadaj cego o perypetiach rodziny Polakow w ktorej tward r k rz dzi Joanna z zawodu piel gniarka. Jej m Jerzy pracuje jako deweloper. W domu jest troje dzieci: Ela - corka Joanny z poprzedniego zwi zku syn Jerzego oraz 8-letnia Zosia corka Jerzego i Joanny. W wychowaniu dzieci uczestnicz tak e by a ona Jerzego i by y m Joanny. Swoje trzy grosze wtr caj te dziadkowie: rodzice Joanny oraz pe na temperamentu kochaj ca ycie matka Jerzego
Activate Live-Chat