OTR
Date
<
September 2023
>
Mo
Tu
We
Th
Fr
Sa
Su
 
 
 
 
01
02
03
25
26
27
28
29
30
 
Station

TVPOLONIA
TVPOLONIA
00:00

Midnight News
00:35

Gra s ow. Krzy owka
Teleturniej sprawdzaj cy wiedz oparty na formule krzy owki wykorzystuj cy nies abn c popularno tego typu gry umys owej oraz ch rywalizacji. W codziennej rozgrywce czworo uczestnikow zmierzy si ze sob by zdoby tytu finalisty dnia i uzyska mo liwo wzi cia udzia u w finale tygodnia. Zasady rozwi zywania zada umo liwiaj widzom szybkie i intuicyjne przyswojenie regu gry bez wzgl du na wiek i mo liwo ci percepcyjne a program ma lekk przyst pn formu opart na dowcipnym przewrotnym konstruowaniu hase
01:00

Magazyn z Wysp
Magazyn informuj cy o sprawach wa nych z punktu widzenia Polakow mieszkaj cych w Wielkiej Brytanii i Irlandii. Prezentuje aktywno rodowisk polonijnych opowiada o problemach ktorymi yj rodacy za granic o bie cych wydarzeniach kulturalnych spo ecznych i politycznych
01:20

Warszawa. Wczoraj i dzi
Muzeum Narodowe -.
01:30

Wiadomo ci
Codzienny przegl d najwa niejszych informacji z Polski i ze wiata. W serwisie omawiane s kluczowe wydarzenia dnia w rod ktorych znajduj si sprawy polityczne gospodarcze spo eczne i sportowe. Program jest nadawany na ywo
02:00

Pogoda
Codzienny serwis informacyjny z prognoz pogody nadawany po Wiadomo ciach po udniowych Wiadomo ciach porannych i popo udniowych po Teleexpressie i po g ownym wydaniu Wiadomo ci. Prognoz pogody w TVP prezentuj m.in. Aleksandra Kostka Waldemar Dolecki Marzena S upkowska Monika Andrzejczak i Ziemowit P dziwiatr
02:05

Sport
Program podsumowuj cy najwa niejsze wydarzenia sportowe ze szczegolnym naciskiem na osi gni cia polskich zawodnikow i reprezentacji w ro nych dyscyplinach. Pojawi si informacje o wa nych rozgrywkach i zawodach organizowanych w Polsce i na wiecie. Redakcja najwi cej miejsca po wi ca dyscyplinom sportowym popularnym w rod Polakow m.in. pi ce no nej i siatkowce ale nie zabraknie mniej popularnych konkurencji i sportow zimowych
02:10

Polonia 24
Program informacyjny skierowany do Polakow mieszkaj cych w kraju i za granic . Polonia 24 - to program informacyjno - publicystyczny koncentruj cy si woko problematyki polskiej i polonijnej. Prezentowane materia y s utrzymane w formule dynamicznego programu newsowego podzielonego na sekcje: stricte newsow polonijn (materia y ze wiata o tematyce polskiej i polonijnej) kulturaln i lifestylow gospodarcz . Ca o wzbogacaj sta e pozycje komentarzowe
02:40

Na dobre i na z e
Bez winy. Marcin wybudza Kub ze pi czki ale ch opiec si nie odzywa. Rozkojarzony problemami syna Radwan nie podaje rodz cej znieczulenia w odpowiednim czasie
03:35

Polowanie na my
Warszawa maj 1905 roku. Dziewczyna uwik ana w dzia alno niepodleg o ciow zostaje wypuszczona z wi zienia. Wykupi j sutener Czarny. Trafia ona do luksusowego domu publicznego
04:35

Barwy szcz cia
Z Sadowskimi niespodziewanie kontaktuje si Jankowski. Wyznaje e nie ma z oszustwem siostry nic wspolnego. M czyzna alarmuje te Kasi i ukasza e Przy upscy przyjechali na wie i probuj zaj ich dom. Tymczasem Bruno coraz bardziej zbli a si do Karoliny a ich za y o szybko zauwa a Oliwka. Nag a przyja m a z recepcjonistk zaczyna niepokoi tak e Bo en . Natomiast Aleks rzuca si w wir sprz tania po tym jak Aldona zgadza si podwy szy jego kieszonkowe i straszy ch opaka karami za ba agan. Poza tym Grzelakowa martwi si e mimo kolejnych prob wci nie zasz a w ci i w ko cu postanawia si dok adnie przebada razem z m em
05:05

Polki w Gruzji
Reporta ktorego bohaterkami s niezwyk e Polki mieszkaj ce w Gruzji. Dziennikarka TVP Polonia Paulina Dra ba - Kami ska poznaje ten kraj z perspektywy ycia prywatnego i zawodowego swoich bohaterek. Polki w Gruzji dzia aj pr nie zarowno w bran y turystycznej - osi gaj c sukcesy kontynuuj i rozwijaj karier naukow - badaj c Kaukaz a zainspirowane gruzi sk kultur - t umacz tworz i dokumentuj . W reporta u przedstawiono cztery ro ne kobiety - ka da ma swoj histori swoje pasje zainteresowania i misj - bo cho mieszkaj za granic krzewi tam polsk kultur i tradycj . Odwiedzimy dwa najwi ksze gruzi skie miasta - stolic Tibilisi gdzie mieszkaj trzy nasze bohaterki jak i Kutaisi drugie co do wielko ci i jedno z dziesi ciu najstarszych miast w Europie. Pokazana jest Gruzja oczami i historiami bohaterek. A ka da z nich jest niezwyk a
05:30

Midnight News
TVPOLONIA
06:00

Polonia 24
Program informacyjny skierowany do Polakow mieszkaj cych w kraju i za granic . Polonia 24 - to program informacyjno - publicystyczny koncentruj cy si woko problematyki polskiej i polonijnej. Prezentowane materia y s utrzymane w formule dynamicznego programu newsowego podzielonego na sekcje: stricte newsow polonijn (materia y ze wiata o tematyce polskiej i polonijnej) kulturaln i lifestylow gospodarcz . Ca o wzbogacaj sta e pozycje komentarzowe
06:30

S ownik polsko@polski
Edukacyjny talk-show po wi cony kulturze j zyka polskiego. Program niezwykle ceniony i lubiany szczegolnie przez polonijnych dziennikarzy i nauczycieli polskich szko za granic realizowany we wspo pracy z Wydzia em Polonistyki Uniwersytetu Wroc awskiego Uczestnicy widzowie rozsiani po wiecie za po rednictwem Internetu (Skypea) cz si ze studiem. Niezwykle lubiany ekspert wielka osobowo telewizyjna - prof. Jan Miodek rozwiewa w tpliwo ci udziela minilekcji poprawnej polszczyzny. Widzowie dzi ki S ownikowi polsko@polskiemu na bie co zapoznaj si ze zmianami zachodz cymi w j zyku polskim
07:00

Prywatne ycie zwierz t
Naje d cy. Andrzej Kruszewicz dzieli si z widzami swoimi spostrze eniami na temat ciekawych zachowa zwierz t. Robi to z du ym poczuciem humoru i przymru eniem oka wy apuj c zabawne podobie stwa do naszych ludzkich zachowa . W zwierz cym wiecie odnajdziemy znane nam ludziom: wi zi rodzinne zabieganie o wzgl dy tej jedynej oszustwo i manipulacje mi o i czu o trosk i altruizm hierarchi spo eczn i proby obalenia w adzy pracowito i lenistwo. Polska od wiekow s ynie z go cinno ci. Ale gdy zdarzaj si nieproszeni go cie mamy k opot. Gatunki inwazyjne zwierz t i ro lin stanowi zagro enie dla polskiej przyrody. Sympatyczny szop pracz przyby do nas z Ameryki Po nocnej i rodkowej a teraz jest utrapieniem i poluje na p azy drobne ssaki i niszczy ptasie l gi
07:30

Pytanie na niadanie - pobudka
Poranny magazyn Pytanie na niadanie jest nadawany na ywo. Ma charakter lifestylowy i kulturalny. Znajdziemy w nim rekomendacje kulturalne rozrywkowe a tak e poradnictwo do ktorego zapraszamy najlepszych ekspertow: lekarzy prawnikow dietetykow psychologow socjologow i stylistow. Odpowiadamy na wszystkie pytania dotycz ce codziennego ycia ktore nurtuj naszych widzow. Tematy dotycz problemow medycznych prawnych psychologicznych hobby oraz stylu ycia
07:55

Pytanie na niadanie
Poranny magazyn Pytanie na niadanie jest nadawany na ywo. Ma charakter lifestylowy i kulturalny. Znajdziemy w nim rekomendacje kulturalne rozrywkowe a tak e poradnictwo do ktorego zapraszamy najlepszych ekspertow: lekarzy prawnikow dietetykow psychologow socjologow i stylistow. Odpowiadamy na wszystkie pytania dotycz ce codziennego ycia ktore nurtuj naszych widzow. Tematy dotycz problemow medycznych prawnych psychologicznych hobby oraz stylu ycia
10:35

Panorama
G owny program informacyjny telewizyjnej Dwojki podsumowuj cy najwa niejsze wydarzenia minionego dnia w kraju i na wiecie
10:45

Pytanie na niadanie
Poranny magazyn Pytanie na niadanie jest nadawany na ywo. Ma charakter lifestylowy i kulturalny. Znajdziemy w nim rekomendacje kulturalne rozrywkowe a tak e poradnictwo do ktorego zapraszamy najlepszych ekspertow: lekarzy prawnikow dietetykow psychologow socjologow i stylistow. Odpowiadamy na wszystkie pytania dotycz ce codziennego ycia ktore nurtuj naszych widzow. Tematy dotycz problemow medycznych prawnych psychologicznych hobby oraz stylu ycia
11:10

Nad Niemnem - magazyn Polakow na Bia orusi
Cykliczny program spo eczno - kulturalno - patriotyczny po wi cony Polakom na Bia orusi. W programie s prezentowane najwa niejsze wydarzenia relacje z uroczysto ci z udzia emPolakow mieszkaj cych na Bia orusi. Autorzy docieraj do ludzi i miejsc zwi zanych z histori dawnej Rzeczypospolitej. Przewodnikiem po polskich cie kach na Bia orusi jest Aleksy Szota znakomity krajoznawca historyk polskiej kultury sztuki i architektury. Dzi ki temu programowiwidzowie w Polsce i na wiecie maj mo liwo poznania warunkow w jakich yj i mieszkaj nasi Rodacy za wschodni granic
11:30

Barwy szcz cia
Vincenzo zaczyna by zazdrosny o Ani i zarzuca ukochanej e wdzi czy si do klientow. Dziewczyna odkrywa te e W och celowo nie przekaza jej pocztowki od Ry ka. Tymczasem Cezary wraca do zdrowia i od razu spotyka si z Natali ktora wci czuje uk ucie niepokoju na my l o jego przyja ni z Sofi . Zwole ska postanawia w ko cu odwiedzi rywalk odkrywa e wcale nie jest tak chora. Udaje tylko licz c na to e Cezary otoczy j czu opiek . Kasia i ukasz planuj ju urz dzanie domu cho wci martwi si e Przy upscy wroc . Jednocze nie Tolek i Irenka wyprowadzaj si z mieszkania Stefana by Sadowscy mogli je sprzeda . W finale Kasia dostaje tragiczn wiadomo od Walerii
TVPOLONIA
12:00

Wiadomo ci
Codzienny przegl d najwa niejszych informacji z Polski i ze wiata. W serwisie omawiane s kluczowe wydarzenia dnia w rod ktorych znajduj si sprawy polityczne gospodarcze spo eczne i sportowe. Program jest nadawany na ywo
12:15

Blondynka
Ultimatum. Pawe znikn . Ukrywa si na wyspie. Jasiunia odbiera list podpisany przez Rychterow . Okazuje si e kobieta pi ciokrotnie podnios a czynsz. Doktor postanawia pomowi z now w a cicielk budynku
13:05

Blondynka
Nad rzekami Babilonu. Rze nik przychodzi do lecznicy domagaj c si odszkodowania za sfa szowanie dokumentow koni ze stanicy. Doktor Fus musi wys ucha jego pretensji poniewa Sylwia pojecha a z Dawidem do Warszawy
14:05

Giganci historii
Powstanie styczniowe. Teleturniej przeznaczony dla mi o nikow historii. Ka dy odcinek koncentruje si woko jednego tematu. Uczestnicy odpowiadaj na pytania przygotowywane przez ekspertow dziennikarzy i konkurentow
15:00

Wiadomo ci
Codzienny przegl d najwa niejszych informacji z Polski i ze wiata. W serwisie omawiane s kluczowe wydarzenia dnia w rod ktorych znajduj si sprawy polityczne gospodarcze spo eczne i sportowe. Program jest nadawany na ywo
15:20

Mi Uszatek
Zakupy. Ekranizacja przygod Misia Uszatka znanego wcze niej z prasy dzieci cej oraz ksi ek autorstwa Czes awa Janczarskiego. Uszatek w gronie swoich przyjacio Prosiaczka Kroliczkow Zaj czka i psa Kruczka prze ywa najrozmaitsze przygody ucz c przy okazji najm odszych widzow zasad dobrego wychowania przyja ni tolerancji i uczciwo ci czyli tego co w yciu wa ne... W tym odcinku Uszatek opowiada o przygodzie w sklepie.
15:30

Mi Uszatek
Kiszone ogorki. Kultowy serial dla dzieci na podstawie ksi ek stworzonych przez pisarza Czes awa Janczarskiego i ilustratora Zbigniewa Rychlickiego. Mi Uszatek prze ywa rozmaite przygody w ktorych towarzysz mu przyjaciele: Prosiaczek Zaj czek pies Kruczek i Kroliczki. W ka dym odcinku g owny bohater ktorego charakteryzuje jedno oklapni te ucho uczy si nowych warto ciowych postaw poznaj c zasady dobrego wychowania tolerancji przyja ni i uczciwo ci
15:40

Dziwne przygody kozio ka Mato ka
Telegrafista. Przygody niezdarnego ale sympatycznego kozio ka Mato ka. Celem jego wyprawy jest Pacanow miasto s yn ce z kowali ktorzy potrafi podkuwa kozy. W czasie podro y na kozio ka czyha wiele niebezpiecze stw z ktorych zawsze wchodzi obronn r k dzi ki sprytowi oraz pomocy innych. Ka da przygoda kozio ka Mato ka pozwala mu dowiedzie si czego nowego o otaczaj cym go wiecie. Serial animowany powsta na podstawie komiksu autorstwa Kornela Makuszy skiego i Mariana Walentynowicza
16:00

Korona krolow. Jagiellonowie. Taka historia
Program prezentuj cy kulisy pracy nad serialem Korona krolow. Jagiellonowie oraz przedstawiaj cy historyczny kontekst produkcji
16:30

Barwy szcz cia
Vincenzo zaczyna by zazdrosny o Ani i zarzuca ukochanej e wdzi czy si do klientow. Dziewczyna odkrywa te e W och celowo nie przekaza jej pocztowki od Ry ka. Tymczasem Cezary wraca do zdrowia i od razu spotyka si z Natali ktora wci czuje uk ucie niepokoju na my l o jego przyja ni z Sofi . Zwole ska postanawia w ko cu odwiedzi rywalk odkrywa e wcale nie jest tak chora. Udaje tylko licz c na to e Cezary otoczy j czu opiek . Kasia i ukasz planuj ju urz dzanie domu cho wci martwi si e Przy upscy wroc . Jednocze nie Tolek i Irenka wyprowadzaj si z mieszkania Stefana by Sadowscy mogli je sprzeda . W finale Kasia dostaje tragiczn wiadomo od Walerii
17:00

Teleexpress
Serwis informacyjny nadawany codziennie na ywo prezentuj cy bie ce wydarzenia wiadomo ci kulturalne oraz ciekawostki z kraju i ze wiata. Teleexpress jest najstarszym obecnie istniej cym ogolnopolskim programem informacyjnym. Po raz pierwszy pojawi si na antenie 26 czerwca 1986 roku wydanie prowadzi Wojciech Mazurkiewicz. W 2011 roku redakcja programu zosta a odznaczona srebrnym medalem Za Zas ugi dla Po arnictwa
17:20

Stacja innowacja
Polacy coraz mielej podejmuj proby zaistnienia na wiatowym rynku technologii co cz sto owocuje spektakularnym sukcesem. O polskie technologie od lat zabiegaj zagraniczne koncerny. Sukcesy te udowadniaj e stereotypem jest przekonanie jakoby polskie produkty by y ma o innowacyjne i gorsze od zachodnich. Program Stacja innowacja! przedstawia polskich wynalazcow pracuj cych na uczelniach w firmach i instytucjach badawczych. Ich wynalazki podbijaj wiatowe rynki wp ywaj c na ycie ludzi poprawiaj c je i udoskonalaj c
17:45

Polacy wiatu
Projekt trzynastu etiud filmowych przybli aj cych widzom sylwetki wybitnych polskich naukowcow yj cych w ro nych zak tkach wiata ktorzy swoj prac i odkryciami dali podstawy do rozwoju nauki. W krotkich filmach poznamy niezwyk e historie wybitnych Polakow ktorzy pomimo odleg o ci jaka ich dzieli a od ojczyzny sercem byli oddani Polsce ale swoim umys em i talentem s u yli innym narodom. Poczet polskich naukowcow otwiera sylwetka Marii Sk odowskiej - Curie podwojnej Noblistki
17:55

W obiektywie Polonii
Wschod. Cykl reporta y realizowany na Kresach g ownie na Ukrainie przybli aj cy mieszka com Polski miejsca urodzenia ich dziadow i pradziadow
18:10

Wilnoteka
Magazyn informacyjno-publicystyczny sk adaj cy si z reporta u szeroko ukazuj cego najwa niejsze lub najbardziej kontrowersyjne wydarzenia oraz z kilku felietonow. Autorzy b d towarzyszyli aktualnym wydarzeniom ukazuj c na bie co ycie spo eczne kulturalne polityczne i gospodarcze Polakow na Litwie. B d rownie si gali do historii i tradycji by przypomnie wa ne dla ka dego Polaka miejsca postacie i wydarzenia jak te relacje z Litwinami i stosunek w adz oraz osob prywatnych do zabytkow i pami tek polskiej kultury
18:30

Informacje kulturalne
Przegl d najwa niejszych wydarze kulturalnych. Podro po wystawach kinach teatrach a tak e rozmowy i opinie czo owych postaci ze wiata kultury
18:45

Czym yje wiat
W programie b dzie mowa o najwa niejszych wydarzeniach i sprawach poruszaj cych spo ecze stwa w Europie i na wiecie. Pojawi si te ciekawostki i krotkie analizy
19:05

Gra s ow. Krzy owka
Teleturniej sprawdzaj cy wiedz oparty na formule krzy owki wykorzystuj cy nies abn c popularno tego typu gry umys owej oraz ch rywalizacji. W codziennej rozgrywce czworo uczestnikow zmierzy si ze sob by zdoby tytu finalisty dnia i uzyska mo liwo wzi cia udzia u w finale tygodnia. Zasady rozwi zywania zada umo liwiaj widzom szybkie i intuicyjne przyswojenie regu gry bez wzgl du na wiek i mo liwo ci percepcyjne a program ma lekk przyst pn formu opart na dowcipnym przewrotnym konstruowaniu hase
19:30

Wiadomo ci
Codzienny przegl d najwa niejszych informacji z Polski i ze wiata. W serwisie omawiane s kluczowe wydarzenia dnia w rod ktorych znajduj si sprawy polityczne gospodarcze spo eczne i sportowe. Program jest nadawany na ywo
TVPOLONIA
20:05

Pogoda
Codzienny serwis informacyjny z prognoz pogody nadawany po Wiadomo ciach po udniowych Wiadomo ciach porannych i popo udniowych po Teleexpressie i po g ownym wydaniu Wiadomo ci. Prognoz pogody w TVP prezentuj m.in. Aleksandra Kostka Waldemar Dolecki Marzena S upkowska Monika Andrzejczak i Ziemowit P dziwiatr
20:10

Sport
Program podsumowuj cy najwa niejsze wydarzenia sportowe ze szczegolnym naciskiem na osi gni cia polskich zawodnikow i reprezentacji w ro nych dyscyplinach. Pojawi si informacje o wa nych rozgrywkach i zawodach organizowanych w Polsce i na wiecie. Redakcja najwi cej miejsca po wi ca dyscyplinom sportowym popularnym w rod Polakow m.in. pi ce no nej i siatkowce ale nie zabraknie mniej popularnych konkurencji i sportow zimowych
20:20

Krucjata. Prawo serii
Na pierwszy rzut oka seri zgonow starszych m czyzn nic nie czy. Inspektor Marek Sacho nie ma w tpliwo ci a przede wszystkim wie e to nie przypadek. Wspolnym mianownikiem dla wszystkich ofiar jest praca w milicji i ohydna zbrodnia ktorej dokonano w czasach Polski Ludowej. Sacho wie rownie e nie jest bezpieczny bo to on podejmowa wowczas kluczowe decyzje. Oficer wykorzystuje swoje obecne wysokie stanowisko w policji i z apanie tajemniczego mordercy zleca wydzia owi zabojstw i terroru kryminalnego. W tle tej sprawy rozwija si zwi zek Mand aro i Marii. Okazuj si jednak e dziewczyna ma du o tajemnic przed ukochanym. Te sekrety mog kosztowa Gor ycie
21:10

Krucjata. Prawo serii
W stolicy dochodzi do kolejnego morderstwa ktore trafia na pierwsze strony gazet. Ginie Paulina Klejna znana dziennikarka telewizyjna i ona wp ywowego milionera. Cz tropow prowadzi do wiata polityki. W mieszkaniu wykorzystywanym przez dziennikark do mi osnych schadzek by widywany m.in. wicepremier. Ale nie tylko on mog by zainteresowany mierci Klejny gdy na jaw wysz a informacja e igraszki w jej domu by y nagrywane. Jakby tego by o ma o przed drzwiami do mieszkania ofiary kto namalowa sprejem liter A. Dodatkowo komisarz Gora ma m tlik w g owie z powodu ycia prywatnego. Maria wyrwana z domu w rodku nocy za spraw tajemniczego telefonu nie wraca ju do mieszkania
22:05

Polonia 24
Program informacyjny skierowany do Polakow mieszkaj cych w kraju i za granic . Polonia 24 - to program informacyjno - publicystyczny koncentruj cy si woko problematyki polskiej i polonijnej. Prezentowane materia y s utrzymane w formule dynamicznego programu newsowego podzielonego na sekcje: stricte newsow polonijn (materia y ze wiata o tematyce polskiej i polonijnej) kulturaln i lifestylow gospodarcz . Ca o wzbogacaj sta e pozycje komentarzowe
22:35

S dy przes dy
Rozroby u Kuby. Mateusz Werner i Jakub Moroz prezentuj najwybitniejszych polskich intelektualistow ktorym nie po wi cono do tej pory odpowiedniej uwagi
23:15

S dy przes dy
W Powi kszeniu. Mateusz Werner i Jakub Moroz prezentuj najwybitniejszych polskich intelektualistow ktorym nie po wi cono do tej pory odpowiedniej uwagi
Activate Live-Chat