OTR
Date
<
September 2023
>
Mo
Tu
We
Th
Fr
Sa
Su
 
 
 
 
01
02
03
25
26
27
28
29
30
 
Station

TVPOLONIA
TVPOLONIA
00:00

Midnight News
00:35

Gra s ow. Krzy owka
Teleturniej sprawdzaj cy wiedz oparty na formule krzy owki wykorzystuj cy nies abn c popularno tego typu gry umys owej oraz ch rywalizacji. W codziennej rozgrywce czworo uczestnikow zmierzy si ze sob by zdoby tytu finalisty dnia i uzyska mo liwo wzi cia udzia u w finale tygodnia. Zasady rozwi zywania zada umo liwiaj widzom szybkie i intuicyjne przyswojenie regu gry bez wzgl du na wiek i mo liwo ci percepcyjne a program ma lekk przyst pn formu opart na dowcipnym przewrotnym konstruowaniu hase
01:00

Studio Lwow
Program przygotowywany przez polskich dziennikarzy mieszkaj cych we Lwowie przedstawia sytuacj spo eczn i polityczn oraz wydarzenia na Ukrainie z perspektywy yj cych tam Polakow. W programie pojawi si relacje z bie cych wydarze oraz informacje o tym co jest najwa niejsze dla mieszka cow Lwowa. B dzie mowa o sytuacji Polakow edukacji w polskich szko ach. Zostan poruszone zagadnienia zwi zane z polsk kultur oraz kwestie zwi zane z dbaniem o pami historyczn i o wa ne dla Polakow miejsca na Kresach
01:30

Wiadomo ci
Codzienny przegl d najwa niejszych informacji z Polski i ze wiata. W serwisie omawiane s kluczowe wydarzenia dnia w rod ktorych znajduj si sprawy polityczne gospodarcze spo eczne i sportowe. Program jest nadawany na ywo
02:00

Pogoda
Codzienny serwis informacyjny z prognoz pogody nadawany po Wiadomo ciach po udniowych Wiadomo ciach porannych i popo udniowych po Teleexpressie i po g ownym wydaniu Wiadomo ci. Prognoz pogody w TVP prezentuj m.in. Aleksandra Kostka Waldemar Dolecki Marzena S upkowska Monika Andrzejczak i Ziemowit P dziwiatr
02:05

Sport
Program podsumowuj cy najwa niejsze wydarzenia sportowe ze szczegolnym naciskiem na osi gni cia polskich zawodnikow i reprezentacji w ro nych dyscyplinach. Pojawi si informacje o wa nych rozgrywkach i zawodach organizowanych w Polsce i na wiecie. Redakcja najwi cej miejsca po wi ca dyscyplinom sportowym popularnym w rod Polakow m.in. pi ce no nej i siatkowce ale nie zabraknie mniej popularnych konkurencji i sportow zimowych
02:10

Polonia 24
Program informacyjny skierowany do Polakow mieszkaj cych w kraju i za granic . Polonia 24 - to program informacyjno - publicystyczny koncentruj cy si woko problematyki polskiej i polonijnej. Prezentowane materia y s utrzymane w formule dynamicznego programu newsowego podzielonego na sekcje: stricte newsow polonijn (materia y ze wiata o tematyce polskiej i polonijnej) kulturaln i lifestylow gospodarcz . Ca o wzbogacaj sta e pozycje komentarzowe
02:40

Ko ysanka
Komedia mistrza gatunku Juliusza Machulskiego znanego m.in. z filmow Vabank Seksmisja Kiler Vinci. W Ko ysance re yser zr cznie po czy w tek komediowy z science fiction krymina em i horrorem. Akcja zosta a ulokowana na tle malowniczych krajobrazow mazurskiej wsi. W a nie tu dochodzi do bardzo dziwnych zdarze : nagle zaczynaj znika okoliczni mieszka cy i go cie by rownie niespodziewanie znowu si pojawi . Atmosfera si zag szcza nikt nie potrafi wyja ni tych zagadkowych okoliczno ci. Wiele zaczyna jednak wskazywa e stoi za tym ma e stwo Makarewiczow z czworgiem dzieci i te ciem maj cym pocz tki demencji. Policja jest bezradna wprawdzie Makarewiczowie przypominaj wampiry ale nie mo na im przedstawi adnych dowodow wiadcz cych o ich winie. Na plus ca ej tej sytuacji mo na jedynie zaliczy fakt e wprawdzie ludzie znikaj ale w ko cu si odnajduj . Jak si potocz dalsze losy mieszka cow mazurskiej miejscowo ci
04:25

Barwy szcz cia
Luiza i Aro bior udzia w grze miejskiej wymy lonej przez Sebastiana. Uczestnicz w niej tak e Oliwka i Madzia. W finale obie pary wygrywaj deski. Po niej K pski zaprasza Zbrowsk do siebie na kolacj . Z kolei Wiktor wykorzystuje okazj by zaproponowa Madzi prywatn lekcj jazdy na longboardzie. Kacper postanawia zamieszka osobno a nie tkwi z matk i siostr u Hermana. Uznaje e powinna za to zap aci Malwina. Okazuje si te e Kacper wcale nie my li o wspolnym mieszkaniu z Hani czym mocno rozczarowuje swoj ukochan . Regina znow odwiedza sklepik Grzelakow ktorzy opowiadaj jej o swoich staraniach o dziecko a po niej uprzedza Hermana e by mo e zamknie fitness klub ktory ma powa ne problemy finansowe
04:55

Wojownicy czasu
Obroni miasto czyli owicz 1939. Najwi ksz bitw kampanii wrze niowej 1939 roku by a trwaj ca 14 dni bitwa nad Bzur . By a ona zarazem najwi ksz operacj zaczepn kampanii przeprowadzon na tak wielk skal . Z o y o si na ni wiele potyczek i star z ktorych jedn z najzacieklejszych by a bitwa o owicz. W programie Wojownicy czasu Grzegorz Gajewski podro uje przez wieki i epoki pokazuj c realia owczesnego ycia dzi ki pieczo owicie je odtwarzaj cym grupom rekonstrukcji historycznej. Dawne historie i wspo cze ni pasjonaci to w a nie Wojownicy czasu
05:30

Midnight News
TVPOLONIA
06:00

Polonia 24
Program informacyjny skierowany do Polakow mieszkaj cych w kraju i za granic . Polonia 24 - to program informacyjno - publicystyczny koncentruj cy si woko problematyki polskiej i polonijnej. Prezentowane materia y s utrzymane w formule dynamicznego programu newsowego podzielonego na sekcje: stricte newsow polonijn (materia y ze wiata o tematyce polskiej i polonijnej) kulturaln i lifestylow gospodarcz . Ca o wzbogacaj sta e pozycje komentarzowe
06:30

Magiczne Podhale z Sebastianem Karpielem-Bu eck
P ksowy Brzyzek. Sebastian odwiedza miejsca ktore nale do najwa niejszych zabytkow Zakopanego. Ko cio p.w. Matki Bo ej Cz stochowskiej zwany po prostu Starym Ko cio kiem powsta w po owie XIX w. i do dzi zachwyca swoim klimatem. Odwiedzaj c Stary Ko cio ek w Zakopanem nie mo na omin cmentarza ktory znajduje si tu obok. Stary Cmentarz na P ksowym Brzyzku zwany Cmentarzem Zas u onych. Nieod cznym elementem architektury sakralnej s witra e te najpi kniejsze podziwia mo na w Kaplicy Na Jaszczurowce ktora jest zdaniem Sebastiana - jednym z najpi kniejszych drewnianych ko cio ow w ca ym kraju. Go ciem specjalnym w tym odcinku b dzie Halina Opali ska witra ystka
07:00

Qulszo - kulinarne potyczki
Program telewizyjny o charakterze rozrywkowym w ktorym rywalizuj ze sob Ko a Gospody Wiejskich. To tworz ce je w wi kszo ci kobiety sprawi y e polska wie od y a. Coraz cz ciej chcemy tam bywa i korzysta z bogactwa tradycji. A tradycja to w du ej mierze to co na talerzu. Warto j pokaza w atrakcyjnej formie tym samym doceni ludzi ktorzy o ni dbaj . Promujemy polsk wie z jej wszystkimi warto ciami: regionalnymi produktami tradycyjnymi rodzinnymi gospodarstwami pokoleniowo ci . Przekonujemy e na wsi jest te miejsce dla m odych mieszka cow. Uczestnicy spotykaj si w zaaran owanym studiu aby na oczach widzow pochwali si swoim kunsztem kulinarnym ale te da pretekst do opowie ci o historii i tradycji miejsc subregionow z ktorych pochodz . To dla nich mo liwo opowiedzenia o wyj tkowo ci swoich ma ych ojczyzn i przekonania innych e tu za rogiem jest pi knie ciekawie i oczywi cie smacznie
07:30

Pytanie na niadanie - pobudka
Program na ywo prowadzony przez pary znanych osob. Zapraszani do studia ludzie znani z ycia publicznego dziel si do wiadczeniami a eksperci odpowiadaj na pytania widzow. Pytanie na niadanie to swoiste kompendium wiedzy o przyzwyczajeniach ro nicach w postrzeganiu otaczaj cej rzeczywisto ci i sposobach bycia
10:35

Panorama
G owny program informacyjny telewizyjnej Dwojki podsumowuj cy najwa niejsze wydarzenia minionego dnia w kraju i na wiecie
10:45

Pytanie na niadanie
Poranny magazyn Pytanie na niadanie jest nadawany na ywo. Ma charakter lifestylowy i kulturalny. Znajdziemy w nim rekomendacje kulturalne rozrywkowe a tak e poradnictwo do ktorego zapraszamy najlepszych ekspertow: lekarzy prawnikow dietetykow psychologow socjologow i stylistow. Odpowiadamy na wszystkie pytania dotycz ce codziennego ycia ktore nurtuj naszych widzow. Tematy dotycz problemow medycznych prawnych psychologicznych hobby oraz stylu ycia
11:10

Studio Lwow
Program przygotowywany przez polskich dziennikarzy mieszkaj cych we Lwowie przedstawia sytuacj spo eczn i polityczn oraz wydarzenia na Ukrainie z perspektywy yj cych tam Polakow. W programie pojawi si relacje z bie cych wydarze oraz informacje o tym co jest najwa niejsze dla mieszka cow Lwowa. B dzie mowa o sytuacji Polakow edukacji w polskich szko ach. Zostan poruszone zagadnienia zwi zane z polsk kultur oraz kwestie zwi zane z dbaniem o pami historyczn i o wa ne dla Polakow miejsca na Kresach
11:30

Barwy szcz cia
Grzelakowie id na badania p odno ci cho Borys przed wizyt w klinice zaczyna si stresowa a po niej w tpliwo ci ma tak e Aldona obawiaj c si e brak dziecka zniszczy ich zwi zek. Darek daje schronienie Gabrysi do czasu a znow stanie na nogi po oszustwie ktorego pad a ofiar . Niedzielska uznaje e policja w ogole nie stara si odnale jej narzeczonego i postanawia sama wytropi go w Internecie podejrzewaj c e wroci na portale randkowe w poszukiwaniu kolejnej naiwnej kobiety. Tomasz podrzuca do pracy Oliwk po weekendzie ktory sp dzi a w jego ramionach. Madzia umawia si za to na kolejn lekcj jazdy na desce z Wiktorem. Poza tym Zbrowska spotyka przypadkiem Kajtka i zdaje sobie spraw e jej by y ch opak jest w op akanym stanie
TVPOLONIA
12:00

Wiadomo ci
Codzienny przegl d najwa niejszych informacji z Polski i ze wiata. W serwisie omawiane s kluczowe wydarzenia dnia w rod ktorych znajduj si sprawy polityczne gospodarcze spo eczne i sportowe. Program jest nadawany na ywo
12:15

Ojciec Mateusz
Narzeczona. Do Dziubaka przyje d a schorowana matka. Mateusz spowiada j w domu. Kobieta u ala si e stoi nad grobem i przed mierci chce tylko znale on dla syna. Dziubak zabiera matk na rehabilitacj . Pluskw zatrzymuje patrol za rozmow przez telefon. Okazuje si e przekroczy liczb punktow karnych i zatrzymano mu prawo jazdy. Na placu manewrowym Pluskwa probuje pocieszy kursantk widzi te jak jaki ch opak wr cza pieni dze instruktorowi. W ko cu Pluskwa zdaje test. Na komendzie zjawia si Bo ena W gierka (El bieta Jarosik) ktora chce donie na egzaminatora jazdy za propozycj apowki. Kobieta twierdzi e ma wiadka ale ten nic nie wie. Sytuacja staje si patowa
13:05

Ojciec Mateusz
Sparring. W klubie bokserskim zostaj znalezione zw oki trenera Zygmunta Bilskiego. Bokser Igor St pie jest g ownym podejrzanym o zabojstwo. Mateusz prowadzi w asne dochodzenie
14:00

Wyszy ski - dobry kontakt w Niebie
Jednym z pierwszych cudow za wstawiennictwem Wyszy skiego by o uzdrowienie 19 - letniej dziewczyny ktora planowa a wst pi do zakonu. Podczas rutynowych bada wykryto e dziewczyna ma raka z przerzutami. Leczono j przez jaki czas jodem radioaktywnym w Instytucie Onkologicznym w Gliwicach. W pewnym momencie w gardle dziewczyny utworzy si guz ktory zaczyna j stopniowo poddusza . Wg lekarzy nie by o mowy o poprawie zdrowia. Wtedy siostry z zakonu do ktorego przyst pi a dziewczyna zdecydowa y o rozpocz ciu modlitwy z pro b o uzdrowienie za wstawiennictwem Prymasa Wyszy skiego
15:00

Wiadomo ci
Codzienny przegl d najwa niejszych informacji z Polski i ze wiata. W serwisie omawiane s kluczowe wydarzenia dnia w rod ktorych znajduj si sprawy polityczne gospodarcze spo eczne i sportowe. Program jest nadawany na ywo
15:20

Agi Bagi
Gdzie s pszczo ki. Serial Agi Bagi opowiada o przygodach mieszka cow planety ktora ma dwie strony: Agi oraz Bagi. Pokazuje wzajemne relacje mi dzy mieszka cami tej planety - Agingami i Bagingami. Ka dy odcinek serii dotyczy kwestii zwi zanej ze rodowiskiem i ekologi oraz pokazuje jak y w zgodzie z natur . Odc. 11. akomczuch Gadzina zatyka dziupl pszczo ek eby moc bezkarnie podkrada nektar z kwiatow. Bez pszczo ek kwiaty i inne ro liny niestety wi dn . Przyjaciele uwalniaj pszczo ki ktore goni niebieskiego rozrabiak . All
15:30

Mami Fatale
Brakuj ca nuta. Opowie o starszej pani ktora wyje d a z miasta eby prowadzi sielski ywot na wsi razem z dwojk zwierzakow: Psin i Prosi ciem a tak e eby moc oddawa si swojej wielkiej pasji - gotowaniu. Atmosfer burzy nieoczekiwany zbieg okoliczno ci ktory wiedzie bohaterow wprost na spotkanie z przygod . Serial stworzony przez ukasza Kacprowicza i Roberta Jaszczurowskiego zdoby pi nagrod i wyro nie mi dzy innymi podczas Festiwalu Filmow dla Dzieci i M odzie y KinoJazda
15:40

Go-tu-jemy
Maroka skie bu eczki z patelni. Dzi wybierzemy si w podro pe n najlepszych przypraw i aromatow. Zapraszamy do po nocnej Afryki sk d pochodz maroka skie bu eczki ale nie sma one. Zobaczcie sami w naszym programie. Zapraszamy na kulinarn wypraw
16:00

Korona krolow. Jagiellonowie
Imi dla krolewny. Imi dla krolewny. Wiosna 1408. Anna Cylejska (Milena Staszuk) martwi si e urodzi a cork i zawiod a Jagie . Aleksandra (Agnieszka Wagner) j pociesza. Krol (Sebastian Skocze ) nie cieszy si z narodzin corki ale musi jej nada imi . Krolewna b dzie nazywa si Jadwiga. Do Krakowa wraca z Budy Zawisza Czarny (Robert Jaroci ski) z sokolnikiem Kelemenem (Piotr Pamu a) ktory b dzie szpiegowa w Malborku. Arunas (Filip Gur acz) spotyka Saule (Agata Pieszko). Chce jej wybaczy ale dziewczyna nie zamierza wraca do dawnego ycia. Ksi Witold (Micha Chorosi ski) jego ona Anna (Ma gorzata Klara) i ich corka Zofia (Agata Jakoniuk) omawiaj przysz o Anny Moskiewskiej (Maria Bujanowska). Do Krakowa przyje d a Eugenia (Olga Mi aszewska) - matka krakowskiego kata Bartosza (Dominik B k)
16:30

Barwy szcz cia
Grzelakowie id na badania p odno ci cho Borys przed wizyt w klinice zaczyna si stresowa a po niej w tpliwo ci ma tak e Aldona obawiaj c si e brak dziecka zniszczy ich zwi zek. Darek daje schronienie Gabrysi do czasu a znow stanie na nogi po oszustwie ktorego pad a ofiar . Niedzielska uznaje e policja w ogole nie stara si odnale jej narzeczonego i postanawia sama wytropi go w Internecie podejrzewaj c e wroci na portale randkowe w poszukiwaniu kolejnej naiwnej kobiety. Tomasz podrzuca do pracy Oliwk po weekendzie ktory sp dzi a w jego ramionach. Madzia umawia si za to na kolejn lekcj jazdy na desce z Wiktorem. Poza tym Zbrowska spotyka przypadkiem Kajtka i zdaje sobie spraw e jej by y ch opak jest w op akanym stanie
17:00

Teleexpress
Serwis informacyjny nadawany codziennie na ywo prezentuj cy bie ce wydarzenia wiadomo ci kulturalne oraz ciekawostki z kraju i ze wiata. Teleexpress jest najstarszym obecnie istniej cym ogolnopolskim programem informacyjnym. Po raz pierwszy pojawi si na antenie 26 czerwca 1986 roku wydanie prowadzi Wojciech Mazurkiewicz. W 2011 roku redakcja programu zosta a odznaczona srebrnym medalem Za Zas ugi dla Po arnictwa
17:20

Aleksandra Kurzak. Portret gwiazdy
Aleksandra Kurzak sopran koloraturowy. Jej oryginalna barwa g osu sprawia e piewaczka jest idealn odtworczyni francuskiego i niemieckiego repertuaru operowego
17:55

Kierunek Zachod
Magazyn przedstawia wydarzenia spo eczne kulturalne i religijne w ktorych bior udzia Polacy mieszkaj cy w krajach Europy Zachodniej. Program prezentuje rownie sylwetki polskich emigrantow dbaj cych o dobr opini ojczyzny na Zachodzie
18:10

Magazyn z Wysp
Magazyn informuj cy o sprawach wa nych z punktu widzenia Polakow mieszkaj cych w Wielkiej Brytanii i Irlandii. Prezentuje aktywno rodowisk polonijnych opowiada o problemach ktorymi yj rodacy za granic o bie cych wydarzeniach kulturalnych spo ecznych i politycznych
18:30

Informacje kulturalne
Przegl d najwa niejszych wydarze kulturalnych. Podro po wystawach kinach teatrach a tak e rozmowy i opinie czo owych postaci ze wiata kultury
18:45

Czym yje wiat
W programie b dzie mowa o najwa niejszych wydarzeniach i sprawach poruszaj cych spo ecze stwa w Europie i na wiecie. Pojawi si te ciekawostki i krotkie analizy
19:05

Gra s ow. Krzy owka
Teleturniej sprawdzaj cy wiedz oparty na formule krzy owki wykorzystuj cy nies abn c popularno tego typu gry umys owej oraz ch rywalizacji. W codziennej rozgrywce czworo uczestnikow zmierzy si ze sob by zdoby tytu finalisty dnia i uzyska mo liwo wzi cia udzia u w finale tygodnia. Zasady rozwi zywania zada umo liwiaj widzom szybkie i intuicyjne przyswojenie regu gry bez wzgl du na wiek i mo liwo ci percepcyjne a program ma lekk przyst pn formu opart na dowcipnym przewrotnym konstruowaniu hase
19:30

Wiadomo ci
Codzienny przegl d najwa niejszych informacji z Polski i ze wiata. W serwisie omawiane s kluczowe wydarzenia dnia w rod ktorych znajduj si sprawy polityczne gospodarcze spo eczne i sportowe. Program jest nadawany na ywo
TVPOLONIA
20:05

Pogoda
Codzienny serwis informacyjny z prognoz pogody nadawany po Wiadomo ciach po udniowych Wiadomo ciach porannych i popo udniowych po Teleexpressie i po g ownym wydaniu Wiadomo ci. Prognoz pogody w TVP prezentuj m.in. Aleksandra Kostka Waldemar Dolecki Marzena S upkowska Monika Andrzejczak i Ziemowit P dziwiatr
20:10

Sport
Program podsumowuj cy najwa niejsze wydarzenia sportowe ze szczegolnym naciskiem na osi gni cia polskich zawodnikow i reprezentacji w ro nych dyscyplinach. Pojawi si informacje o wa nych rozgrywkach i zawodach organizowanych w Polsce i na wiecie. Redakcja najwi cej miejsca po wi ca dyscyplinom sportowym popularnym w rod Polakow m.in. pi ce no nej i siatkowce ale nie zabraknie mniej popularnych konkurencji i sportow zimowych
20:20

Blondynka
Bryczk bez konia. Sylwia prosi wojta o pomoc w znalezieniu nowego miejsca na lecznic . Kozyra otrzymuje list od kobiety. Doktor i Jasiunia szykuj si do przeprowadzki Jasiunia martwi si o m a
21:10

Blondynka
Na rozstaju drog. Sylwia Kubus wyje d a z Warszawy i zaczyna prac w lecznicy dla zwierz t we wsi Majaki. Kobieta pocz tkowo boryka si z nieufno ci mieszka cow. Musi sprosta wyzwaniom w yciu zawodowym i prywatnym
22:05

Polonia 24
Program informacyjny skierowany do Polakow mieszkaj cych w kraju i za granic . Polonia 24 - to program informacyjno - publicystyczny koncentruj cy si woko problematyki polskiej i polonijnej. Prezentowane materia y s utrzymane w formule dynamicznego programu newsowego podzielonego na sekcje: stricte newsow polonijn (materia y ze wiata o tematyce polskiej i polonijnej) kulturaln i lifestylow gospodarcz . Ca o wzbogacaj sta e pozycje komentarzowe
22:35

Reset
Serial powo uj c si na dokumenty i decyzje politykow rz dz cych w tamtych czasach Polsk ukazuje relacje naszego kraju z Rosj tu przed atakiem na Ukrain . Kulisy tej polityki zobrazuj mi dzy innymi rozmowy z prezydentami premierami czy ministrami obrony narodowej ro nych krajow a tak e dziennikarzami i autorami ksi ek. Cz z tych ludzi do tej pory cigana jest przez s u by specjalne Federacji Rosyjskiej
23:50

Ja to mam szcz cie! - ulubione skecze
Ulubione skecze z serialu Ja to mam szcz cie! s. 2Zosia chce wiedzie wszystko o lesbijkach. Rodzice t umacz jej jak potrafi . Za chwil syn Marcin informuje rodzin e si eni. Jerzy probuje wyperswadowa ch opakowi lub opowiadaj c o swojej m odo ci. Marcin ucina sobie drzemk i ni mu si rodzice chwil po lubie. Budzi si przera ony i o wiadcza ojcu e jednak zmieni zdanie i lubu nie b dzie
Activate Live-Chat