OTR
Date
<
September 2023
>
Mo
Tu
We
Th
Fr
Sa
Su
 
 
 
 
01
02
03
25
26
27
28
29
30
 
Station

TVPOLONIA
TVPOLONIA
00:00

Midnight News
00:35

Gra s ow. Krzy owka
Teleturniej sprawdzaj cy wiedz oparty na formule krzy owki wykorzystuj cy nies abn c popularno tego typu gry umys owej oraz ch rywalizacji. W codziennej rozgrywce czworo uczestnikow zmierzy si ze sob by zdoby tytu finalisty dnia i uzyska mo liwo wzi cia udzia u w finale tygodnia. Zasady rozwi zywania zada umo liwiaj widzom szybkie i intuicyjne przyswojenie regu gry bez wzgl du na wiek i mo liwo ci percepcyjne a program ma lekk przyst pn formu opart na dowcipnym przewrotnym konstruowaniu hase
01:00

Magazyn z Wysp
Magazyn informuj cy o sprawach wa nych z punktu widzenia Polakow mieszkaj cych w Wielkiej Brytanii i Irlandii. Prezentuje aktywno rodowisk polonijnych opowiada o problemach ktorymi yj rodacy za granic o bie cych wydarzeniach kulturalnych spo ecznych i politycznych
01:30

Wiadomo ci
Codzienny przegl d najwa niejszych informacji z Polski i ze wiata. W serwisie omawiane s kluczowe wydarzenia dnia w rod ktorych znajduj si sprawy polityczne gospodarcze spo eczne i sportowe. Program jest nadawany na ywo
02:00

Pogoda
Codzienny serwis informacyjny z prognoz pogody nadawany po Wiadomo ciach po udniowych Wiadomo ciach porannych i popo udniowych po Teleexpressie i po g ownym wydaniu Wiadomo ci. Prognoz pogody w TVP prezentuj m.in. Aleksandra Kostka Waldemar Dolecki Marzena S upkowska Monika Andrzejczak i Ziemowit P dziwiatr
02:05

Sport
Program podsumowuj cy najwa niejsze wydarzenia sportowe ze szczegolnym naciskiem na osi gni cia polskich zawodnikow i reprezentacji w ro nych dyscyplinach. Pojawi si informacje o wa nych rozgrywkach i zawodach organizowanych w Polsce i na wiecie. Redakcja najwi cej miejsca po wi ca dyscyplinom sportowym popularnym w rod Polakow m.in. pi ce no nej i siatkowce ale nie zabraknie mniej popularnych konkurencji i sportow zimowych
02:10

Polonia 24
Program informacyjny skierowany do Polakow mieszkaj cych w kraju i za granic . Polonia 24 - to program informacyjno - publicystyczny koncentruj cy si woko problematyki polskiej i polonijnej. Prezentowane materia y s utrzymane w formule dynamicznego programu newsowego podzielonego na sekcje: stricte newsow polonijn (materia y ze wiata o tematyce polskiej i polonijnej) kulturaln i lifestylow gospodarcz . Ca o wzbogacaj sta e pozycje komentarzowe
02:40

Na dobre i na z e
Niczego nie a uj. Radwan sk ada zeznania w zwi zku ze mierci bandyty ktory uprowadzi jego syna. Kuba nadal nie mowi. Psycholog nie daje gwarancji e stan ch opca si poprawi. Krzysztof oskar a Asi o to e w por nie zerwa a zwi zku z Jackiem
03:35

Polowanie na my
Szlimakowska wierzy e wkrotce uda jej si wyjecha z Warszawy do Biarritz. Tymczasem ludzie Gruna zabijaj mecenasa Piotrowskiego ktory zajmowa si sprzeda kamienicy i domu publicznego
04:35

Barwy szcz cia
Grzelakowie id na badania p odno ci cho Borys przed wizyt w klinice zaczyna si stresowa a po niej w tpliwo ci ma tak e Aldona obawiaj c si e brak dziecka zniszczy ich zwi zek. Darek daje schronienie Gabrysi do czasu a znow stanie na nogi po oszustwie ktorego pad a ofiar . Niedzielska uznaje e policja w ogole nie stara si odnale jej narzeczonego i postanawia sama wytropi go w Internecie podejrzewaj c e wroci na portale randkowe w poszukiwaniu kolejnej naiwnej kobiety. Tomasz podrzuca do pracy Oliwk po weekendzie ktory sp dzi a w jego ramionach. Madzia umawia si za to na kolejn lekcj jazdy na desce z Wiktorem. Poza tym Zbrowska spotyka przypadkiem Kajtka i zdaje sobie spraw e jej by y ch opak jest w op akanym stanie
05:05

Aleksandra Kurzak. Portret gwiazdy
Aleksandra Kurzak sopran koloraturowy. Jej oryginalna barwa g osu sprawia e piewaczka jest idealn odtworczyni francuskiego i niemieckiego repertuaru operowego
05:30

Midnight News
TVPOLONIA
06:00

Polonia 24
Program informacyjny skierowany do Polakow mieszkaj cych w kraju i za granic . Polonia 24 - to program informacyjno - publicystyczny koncentruj cy si woko problematyki polskiej i polonijnej. Prezentowane materia y s utrzymane w formule dynamicznego programu newsowego podzielonego na sekcje: stricte newsow polonijn (materia y ze wiata o tematyce polskiej i polonijnej) kulturaln i lifestylow gospodarcz . Ca o wzbogacaj sta e pozycje komentarzowe
06:30

S ownik polsko@polski
Edukacyjny talk-show po wi cony kulturze j zyka polskiego. Program niezwykle ceniony i lubiany szczegolnie przez polonijnych dziennikarzy i nauczycieli polskich szko za granic realizowany we wspo pracy z Wydzia em Polonistyki Uniwersytetu Wroc awskiego Uczestnicy widzowie rozsiani po wiecie za po rednictwem Internetu (Skypea) cz si ze studiem. Niezwykle lubiany ekspert wielka osobowo telewizyjna - prof. Jan Miodek rozwiewa w tpliwo ci udziela minilekcji poprawnej polszczyzny. Widzowie dzi ki S ownikowi polsko@polskiemu na bie co zapoznaj si ze zmianami zachodz cymi w j zyku polskim
07:00

Prywatne ycie zwierz t
Brzydale. Andrzej Kruszewicz dzieli si z widzami swoimi spostrze eniami na temat ciekawych zachowa zwierz t. Robi to z du ym poczuciem humoru i przymru eniem oka wy apuj c zabawne podobie stwa do naszych ludzkich zachowa . W zwierz cym wiecie odnajdziemy znane nam ludziom: wi zi rodzinne zabieganie o wzgl dy tej jedynej oszustwo i manipulacje mi o i czu o trosk i altruizm hierarchi spo eczn i proby obalenia w adzy pracowito i lenistwo. yj cy pod ziemi golec piaskowy ma pomarszczon blad skor o te z by i ma e oczka. Marabut uznawany przez wielu za jednego z najbrzydszych ptakow wiata ma ys g ow i szyj zwisaj cy worek skory przy szyi i czarno - bia e upierzenie. Wiele zwierz t ktorym my ludzie przypili my atk brzydali s doskonale przystosowane do rodowiska w ktorym yj
07:30

Pytanie na niadanie - pobudka
Program na ywo prowadzony przez pary znanych osob. Zapraszani do studia ludzie znani z ycia publicznego dziel si do wiadczeniami a eksperci odpowiadaj na pytania widzow. Pytanie na niadanie to swoiste kompendium wiedzy o przyzwyczajeniach ro nicach w postrzeganiu otaczaj cej rzeczywisto ci i sposobach bycia
10:35

Panorama
G owny program informacyjny telewizyjnej Dwojki podsumowuj cy najwa niejsze wydarzenia minionego dnia w kraju i na wiecie
10:45

Pytanie na niadanie
Poranny magazyn Pytanie na niadanie jest nadawany na ywo. Ma charakter lifestylowy i kulturalny. Znajdziemy w nim rekomendacje kulturalne rozrywkowe a tak e poradnictwo do ktorego zapraszamy najlepszych ekspertow: lekarzy prawnikow dietetykow psychologow socjologow i stylistow. Odpowiadamy na wszystkie pytania dotycz ce codziennego ycia ktore nurtuj naszych widzow. Tematy dotycz problemow medycznych prawnych psychologicznych hobby oraz stylu ycia
11:10

Nad Niemnem - magazyn Polakow na Bia orusi
Cykliczny program spo eczno - kulturalno - patriotyczny po wi cony Polakom na Bia orusi. W programie s prezentowane najwa niejsze wydarzenia relacje z uroczysto ci z udzia emPolakow mieszkaj cych na Bia orusi. Autorzy docieraj do ludzi i miejsc zwi zanych z histori dawnej Rzeczypospolitej. Przewodnikiem po polskich cie kach na Bia orusi jest Aleksy Szota znakomity krajoznawca historyk polskiej kultury sztuki i architektury. Dzi ki temu programowiwidzowie w Polsce i na wiecie maj mo liwo poznania warunkow w jakich yj i mieszkaj nasi Rodacy za wschodni granic
11:30

Barwy szcz cia
Niedzielska musi wroci do pracy. W szkole Kujawiak wyra nie nie chce oddawa w adzy i probuje namowi kole ank na d u szy urlop. Darek robi wszystko by podnie przyjacio k na duchu i zabiera j na trening. Wysi ek fizyczny pomaga zapomnie Gabrysi o problemach. Z kolei Borys jest tak zmotywowany e przechodzi na specjaln diet ktora ma poprawi jego p odno . Gdy mowi o swoim problemie Vincenzo ten od razu obiecuje mu cudowny towar prosto z Sycylii: ostrygi. Tymczasem Sta ski wraca do Warszawy by wesprze Karolin i sk ada w jej sprawie zeznania w prokuraturze. Gdy znowu ali si przyjacio ce na zachowanie Bo eny ich rozmowa ko czy si nami tnymi chwilami w jego gabinecie
TVPOLONIA
12:00

Wiadomo ci
Codzienny przegl d najwa niejszych informacji z Polski i ze wiata. W serwisie omawiane s kluczowe wydarzenia dnia w rod ktorych znajduj si sprawy polityczne gospodarcze spo eczne i sportowe. Program jest nadawany na ywo
12:15

Blondynka
Bryczk bez konia. Sylwia prosi wojta o pomoc w znalezieniu nowego miejsca na lecznic . Kozyra otrzymuje list od kobiety. Doktor i Jasiunia szykuj si do przeprowadzki Jasiunia martwi si o m a
13:05

Blondynka
Na rozstaju drog. Sylwia Kubus wyje d a z Warszawy i zaczyna prac w lecznicy dla zwierz t we wsi Majaki. Kobieta pocz tkowo boryka si z nieufno ci mieszka cow. Musi sprosta wyzwaniom w yciu zawodowym i prywatnym
14:05

Giganci historii
Polskie formacje wojskowe podczas Wielkiej Wojny. Teleturniej przeznaczony dla mi o nikow historii. Ka dy odcinek koncentruje si woko jednego tematu. Uczestnicy odpowiadaj na pytania przygotowywane przez ekspertow dziennikarzy i konkurentow
15:00

Wiadomo ci
Codzienny przegl d najwa niejszych informacji z Polski i ze wiata. W serwisie omawiane s kluczowe wydarzenia dnia w rod ktorych znajduj si sprawy polityczne gospodarcze spo eczne i sportowe. Program jest nadawany na ywo
15:20

Mi Uszatek
Jak sojka za morze. Kultowy serial dla dzieci na podstawie ksi ek stworzonych przez pisarza Czes awa Janczarskiego i ilustratora Zbigniewa Rychlickiego. Mi Uszatek prze ywa rozmaite przygody w ktorych towarzysz mu przyjaciele: Prosiaczek Zaj czek pies Kruczek i Kroliczki. W ka dym odcinku g owny bohater ktorego charakteryzuje jedno oklapni te ucho uczy si nowych warto ciowych postaw poznaj c zasady dobrego wychowania tolerancji przyja ni i uczciwo ci
15:30

Mi Uszatek
Parasol. Kultowy serial dla dzieci na podstawie ksi ek stworzonych przez pisarza Czes awa Janczarskiego i ilustratora Zbigniewa Rychlickiego. Mi Uszatek prze ywa rozmaite przygody w ktorych towarzysz mu przyjaciele: Prosiaczek Zaj czek pies Kruczek i Kroliczki. W ka dym odcinku g owny bohater ktorego charakteryzuje jedno oklapni te ucho uczy si nowych warto ciowych postaw poznaj c zasady dobrego wychowania tolerancji przyja ni i uczciwo ci
15:40

Dziwne przygody kozio ka Mato ka
W poszukiwaniu przyja ni. Przygody niezdarnego ale sympatycznego kozio ka Mato ka. Celem jego wyprawy jest Pacanow miasto s yn ce z kowali ktorzy potrafi podkuwa kozy. W czasie podro y na kozio ka czyha wiele niebezpiecze stw z ktorych zawsze wchodzi obronn r k dzi ki sprytowi oraz pomocy innych. Ka da przygoda kozio ka Mato ka pozwala mu dowiedzie si czego nowego o otaczaj cym go wiecie. Serial animowany powsta na podstawie komiksu autorstwa Kornela Makuszy skiego i Mariana Walentynowicza
16:00

Korona krolow. Jagiellonowie. Taka historia
Program prezentuj cy kulisy pracy nad serialem Korona krolow. Jagiellonowie oraz przedstawiaj cy historyczny kontekst produkcji
16:30

Barwy szcz cia
Niedzielska musi wroci do pracy. W szkole Kujawiak wyra nie nie chce oddawa w adzy i probuje namowi kole ank na d u szy urlop. Darek robi wszystko by podnie przyjacio k na duchu i zabiera j na trening. Wysi ek fizyczny pomaga zapomnie Gabrysi o problemach. Z kolei Borys jest tak zmotywowany e przechodzi na specjaln diet ktora ma poprawi jego p odno . Gdy mowi o swoim problemie Vincenzo ten od razu obiecuje mu cudowny towar prosto z Sycylii: ostrygi. Tymczasem Sta ski wraca do Warszawy by wesprze Karolin i sk ada w jej sprawie zeznania w prokuraturze. Gdy znowu ali si przyjacio ce na zachowanie Bo eny ich rozmowa ko czy si nami tnymi chwilami w jego gabinecie
17:00

Teleexpress
Serwis informacyjny nadawany codziennie na ywo prezentuj cy bie ce wydarzenia wiadomo ci kulturalne oraz ciekawostki z kraju i ze wiata. Teleexpress jest najstarszym obecnie istniej cym ogolnopolskim programem informacyjnym. Po raz pierwszy pojawi si na antenie 26 czerwca 1986 roku wydanie prowadzi Wojciech Mazurkiewicz. W 2011 roku redakcja programu zosta a odznaczona srebrnym medalem Za Zas ugi dla Po arnictwa
17:20

Stacja innowacja
Polacy coraz mielej podejmuj proby zaistnienia na wiatowym rynku technologii co cz sto owocuje spektakularnym sukcesem. O polskie technologie od lat zabiegaj zagraniczne koncerny. Sukcesy te udowadniaj e stereotypem jest przekonanie jakoby polskie produkty by y ma o innowacyjne i gorsze od zachodnich. Program Stacja innowacja! przedstawia polskich wynalazcow pracuj cych na uczelniach w firmach i instytucjach badawczych. Ich wynalazki podbijaj wiatowe rynki wp ywaj c na ycie ludzi poprawiaj c je i udoskonalaj c
17:55

W obiektywie Polonii
Wschod. Cykl reporta y realizowany na Kresach g ownie na Ukrainie przybli aj cy mieszka com Polski miejsca urodzenia ich dziadow i pradziadow
18:10

Wilnoteka
Magazyn informacyjno-publicystyczny sk adaj cy si z reporta u szeroko ukazuj cego najwa niejsze lub najbardziej kontrowersyjne wydarzenia oraz z kilku felietonow. Autorzy b d towarzyszyli aktualnym wydarzeniom ukazuj c na bie co ycie spo eczne kulturalne polityczne i gospodarcze Polakow na Litwie. B d rownie si gali do historii i tradycji by przypomnie wa ne dla ka dego Polaka miejsca postacie i wydarzenia jak te relacje z Litwinami i stosunek w adz oraz osob prywatnych do zabytkow i pami tek polskiej kultury
18:30

Informacje kulturalne
Przegl d najwa niejszych wydarze kulturalnych. Podro po wystawach kinach teatrach a tak e rozmowy i opinie czo owych postaci ze wiata kultury
18:45

Czym yje wiat
W programie b dzie mowa o najwa niejszych wydarzeniach i sprawach poruszaj cych spo ecze stwa w Europie i na wiecie. Pojawi si te ciekawostki i krotkie analizy
19:05

Gra s ow. Krzy owka
Teleturniej sprawdzaj cy wiedz oparty na formule krzy owki wykorzystuj cy nies abn c popularno tego typu gry umys owej oraz ch rywalizacji. W codziennej rozgrywce czworo uczestnikow zmierzy si ze sob by zdoby tytu finalisty dnia i uzyska mo liwo wzi cia udzia u w finale tygodnia. Zasady rozwi zywania zada umo liwiaj widzom szybkie i intuicyjne przyswojenie regu gry bez wzgl du na wiek i mo liwo ci percepcyjne a program ma lekk przyst pn formu opart na dowcipnym przewrotnym konstruowaniu hase
19:30

Wiadomo ci
Codzienny przegl d najwa niejszych informacji z Polski i ze wiata. W serwisie omawiane s kluczowe wydarzenia dnia w rod ktorych znajduj si sprawy polityczne gospodarcze spo eczne i sportowe. Program jest nadawany na ywo
TVPOLONIA
20:05

Pogoda
Codzienny serwis informacyjny z prognoz pogody nadawany po Wiadomo ciach po udniowych Wiadomo ciach porannych i popo udniowych po Teleexpressie i po g ownym wydaniu Wiadomo ci. Prognoz pogody w TVP prezentuj m.in. Aleksandra Kostka Waldemar Dolecki Marzena S upkowska Monika Andrzejczak i Ziemowit P dziwiatr
20:10

Sport
Program podsumowuj cy najwa niejsze wydarzenia sportowe ze szczegolnym naciskiem na osi gni cia polskich zawodnikow i reprezentacji w ro nych dyscyplinach. Pojawi si informacje o wa nych rozgrywkach i zawodach organizowanych w Polsce i na wiecie. Redakcja najwi cej miejsca po wi ca dyscyplinom sportowym popularnym w rod Polakow m.in. pi ce no nej i siatkowce ale nie zabraknie mniej popularnych konkurencji i sportow zimowych
20:20

Krucjata. Prawo serii
Jak gdyby nigdy nic na Komendzie zjawia si Maria. Mand aro nie ma czasu prosi o wyja nienie jej tajemniczego znikni cia. Sprawa zabojstwa Pauliny Klejny wci jest bowiem otwarta a naciska na policjantow probuj grupy ro nych interesow. W mgle niedomowie i mylenia tropow Gora oraz Maria trafiaj na histori z przesz o ci dziennikarki ktora jest kluczem do wyja nienia jej mierci. Do konfrontacji z zabojc dochodzi na dachu telewizji gdzie Klejna pracowa a ale nie idzie ona po my li Mand aro
21:10

Krucjata. Prawo serii
Mand aro na przystanku autobusowym znajduje nieprzytomnego Alfreda by ego wietnego pi karza a obecnie cenionego prezesa fundacji charytatywnej. Na komisarzu Gorze wi ksze wra enie ni niecodzienny ubior m czyzny robi namalowana litera J obok ofiary. M czyzna twierdzi e zosta porwany i nafaszerowany narkotykami a napastnicy przedstawili si jako... Luizjana i Mand aro. Tymczasem Lemuel ma opu ci mury polskiego aresztu i zosta wys any do Holandii. Komisarz Gora przy pomocy Szymona Klejny blokuje ten wyjazd. To popycha major Wiktori Dymi ska do z o enia Mand aro kolejnej propozycji wspo pracy. Rozmowa musi zosta prze o ona na inny termin gdy Warszaw wstrz saj tym razem zamachy bombowe
22:05

Polonia 24
Program informacyjny skierowany do Polakow mieszkaj cych w kraju i za granic . Polonia 24 - to program informacyjno - publicystyczny koncentruj cy si woko problematyki polskiej i polonijnej. Prezentowane materia y s utrzymane w formule dynamicznego programu newsowego podzielonego na sekcje: stricte newsow polonijn (materia y ze wiata o tematyce polskiej i polonijnej) kulturaln i lifestylow gospodarcz . Ca o wzbogacaj sta e pozycje komentarzowe
22:35

S dy przes dy
Rozroby u Kuby. Mateusz Werner i Jakub Moroz prezentuj najwybitniejszych polskich intelektualistow ktorym nie po wi cono do tej pory odpowiedniej uwagi
23:15

S dy przes dy
W powi kszeniu. Mateusz Werner i Jakub Moroz prezentuj najwybitniejszych polskich intelektualistow ktorym nie po wi cono do tej pory odpowiedniej uwagi
Activate Live-Chat