OTR
Date
<
February 2024
>
Mo
Tu
We
Th
Fr
Sa
Su
 
 
 
01
02
03
04
26
27
28
29
 
 
 
Station

TVPOLONIA
TVPOLONIA
00:10

Gra s ow. Krzy owka
Teleturniej sprawdzaj cy wiedz oparty na formule krzy owki wykorzystuj cy nies abn c popularno tego typu gry umys owej oraz ch rywalizacji. W codziennej rozgrywce czworo uczestnikow zmierzy si ze sob by zdoby tytu finalisty dnia i uzyska mo liwo wzi cia udzia u w finale tygodnia. Zasady rozwi zywania zada umo liwiaj widzom szybkie i intuicyjne przyswojenie regu gry bez wzgl du na wiek i mo liwo ci percepcyjne a program ma lekk przyst pn formu opart na dowcipnym przewrotnym konstruowaniu hase
00:35

Res Poloniae - o Polsce z oddali
Dalia Grimalauskaite. Seria ekskluzywnych wywiadow przeprowadzonych przez Jolant Rzegock na Litwie z wybitnymi przedstawicielami litewskiej kultury i polityki. Bohaterowie programu opowiadaj o zwi zkach Litwy z Polsk wzajemnych inspiracjach kulturalnych wspolnej historii i perspektywach na przysz o . Bohaterk odcinka jest Dalia Grimalauskaite kierowniczka dzia u numizmatow Muzeum Narodowego w Wilnie. W rozmowie z Jolant Rzegock opowiada o historii litewskiej i polskiej pa stwowo ci zapisanej w monetach
01:05

Kamperem po Po udniu
Magazyn spo eczno-kulturalny w ktorym autorzy pokazuj ycie wydarzenia i inicjatywy Polonii i Polakow zamieszkuj cych w krajach Grupy Wyszehradzkiej. Trzydziestoletnia solidarno kszta towanie i piel gnowanie wspolnych warto ci ktore cz obywateli Polski W gier Czech S owacji oraz historyczne zwi zki Polakow z miejscami do ktorych docieraj autorzy s wspolnym mianownikiem cyklicznego programu. Autorzy magazynu ponadto chc pokaza naszych rodakow i ich dzia ania ktore maj na celu popularyzacj szeroko rozumianej marki Polska
01:30
19.30
G owne wydanie codziennego programu informacyjnego
01:55

Go 19.30
Audycja publicystyczna. Rozmowa z zaproszonymi go mi komentarz do bie cych wydarze
02:05

Pogoda
Codzienny serwis informacyjny z prognoz pogody z uwzgl dnieniem szczego owych informacji o zachmurzeniu przewidywanych opadach a tak e o zanieczyszczeniu powietrza
02:10

Sport
Program podsumowuj cy najwa niejsze wydarzenia sportowe ze szczegolnym naciskiem na osi gni cia polskich zawodnikow i reprezentacji w ro nych dyscyplinach. Pojawi si informacje o wa nych rozgrywkach i zawodach organizowanych w Polsce i na wiecie. Redakcja najwi cej miejsca po wi ca dyscyplinom sportowym popularnym w rod Polakow m.in. pi ce no nej i siatkowce ale nie zabraknie mniej popularnych konkurencji i sportow zimowych
02:20

Ojciec Mateusz
Upior i zakonnica. Sandomierscy policjanci prowadz dochodzenie w sprawie zamordowania Efraima Gruena. Okazuje si e to karany niegdy w Niemczech handlarz dzie ami sztuki. W chwili zbrodni po okolicy kr ci si podejrzany m czyzna
03:10

Szansa na sukces. Opole 2024
S awa Przybylska. Wspania a muzyczna uczta ktor poprowadzi Marek Sierocki. Nagrod g own dla zwyci zcy programu b dzie udzia w konkursie Debiuty podczas Krajowego Festiwalu Polskiej Piosenki w Opolu. Formu a Szansy na sukces. Opole 2024 nawi zuje do pierwszego polskiego muzycznego show autorstwa El biety Skr tkowskiej ktore widzowie przez dziewi tna cie lat ogl dali w Dwojce. Uczestnicy programu wybior rodzaj podk adu muzycznego i wykonaj utwory artysty ktory oceni ich wokalne umiej tno ci. Dla ka dego debiutanta Marek Sierocki wylosuje utwor z listy piosenek wykonawcy goszcz cego w programie. Laureaci poszczegolnych odcinkow zostan zaproszeni do fina owego koncertu w trakcie ktorego jury wybierze zwyci zc . Nagrod g own b dzie udzia w Debiutach podczas 61. Krajowego Festiwalu Polskiej Piosenki w Opolu
04:05

Barwy szcz cia
Agata chce zg osi policji porwanie Marysi. Marcin jest jednak bezradny bo Klara ma pe ni praw rodzicielskich i mo e decydowa o losie corki na rowni z m em
04:35

Waleczne z gor
Ma gorzata Jachymiak. W czasach gdy g os kobiecy niewiele znaczy prosta goralka z ma ej miejscowo ci wyst powa a publicznie organizowa a ycie spo eczne by w ko cu zosta pierwsz kobiet wojtem w Polsce. Odwa na pracowita energiczna i roztropna - zjednywa a sobie ludzki szacunek. Gdy wybuch a wojna Ma gorzata Jachymiak bo o niej mowa wst pi a do konspiracji antyniemieckiej. I ponios a za to najwi ksz ofiar . Poznajmy losy Margo ki z Odrow a
05:00

Polacy wiatu
Projekt trzynastu etiud filmowych przybli aj cych widzom sylwetki wybitnych polskich naukowcow yj cych w ro nych zak tkach wiata ktorzy swoj prac i odkryciami dali podstawy do rozwoju nauki. W krotkich filmach poznamy niezwyk e historie wybitnych Polakow ktorzy pomimo odleg o ci jaka ich dzieli a od ojczyzny sercem byli oddani Polsce ale swoim umys em i talentem s u yli innym narodom. Poczet polskich naukowcow otwiera sylwetka Marii Sk odowskiej - Curie podwojnej Noblistki
05:10

Polacy w kosmosie
Polski kosmonauta. Wielu Polakow bra o udzia w podboju kosmosu. Ale jak dot d tylko jeden uda si sam w przestrze kosmiczn . 27 czerwca 1978 roku Miros aw Hermaszewski wyruszy w podro na pok adzie statku Sojuz 30. Na orbicie sp dzi 8 dni okr aj c nasz planet w sumie 126 razy. Przypominamy histori jego lotu i ods aniamy ciekawostki z wyprawy pierwszego Polaka w kosmos
05:35

Polacy w kosmosie
Polskie rakiety. Umowna granica kosmosu to tak zwana linia Karmana przebiegaj ca na wysoko ci stu kilometrow. Co ciekawe ju po wieku temu Polacy zdo ali si o ni otrze . Na prze omie lat 60. i 70. polskie rakiety programu Meteor osi gn y pu ap granicz cy z lini Karmana. By o to niezwyk e jak na tamte czasy osi gni cie. Niestety polski program rakietowy zarzucono. Dzi s jednak szanse by powtorzy tamten sukces. Nad nowymi rakietami zdolnymi si gn kosmosu pracuj zarowno polskie instytuty badawcze jak i prywatne firmy nad Wis . My poka emy z jednej strony niezwyk histori rakiet Meteor i pionierow ktorym uda o si pierwszy raz si gn kosmosu z drugiej za przedstawimy najnowsze prototypy polskich rakiet ktore wkrotce mog regularnie wynosi adunki poza granice ziemskiej atmosfery
TVPOLONIA
06:00

Gra s ow. Krzy owka
Teleturniej sprawdzaj cy wiedz oparty na formule krzy owki wykorzystuj cy nies abn c popularno tego typu gry umys owej oraz ch rywalizacji. W codziennej rozgrywce czworo uczestnikow zmierzy si ze sob by zdoby tytu finalisty dnia i uzyska mo liwo wzi cia udzia u w finale tygodnia. Zasady rozwi zywania zada umo liwiaj widzom szybkie i intuicyjne przyswojenie regu gry bez wzgl du na wiek i mo liwo ci percepcyjne a program ma lekk przyst pn formu opart na dowcipnym przewrotnym konstruowaniu hase
06:30

Po yteczni.pl
Magazyn reporterski opisuj cy dzia alno organizacji po ytku publicznego i formy aktywno ci obywatelskiej. Pokazuje energi i kreatywno ludzi ktorzy postanowili zmieni otaczaj c ich rzeczywisto i pomoc sobie oraz innym osobom w rozwi zywaniu problemow
07:00

Kulinarne w drowki z Jol Kleser
Roztocze. Jola Kleser przemierza Polsk w poszukiwaniu wyj tkowych naturalnych i zdrowych smakow. Razem z ni udamy si w w drowk szlakiem najlepszych i najzdrowszych produktow maj cych pozytywny wp yw na zdrowie cz owieka a to wszystko w otoczeniu niezwyk ych ludzi yj cych mi o ci do jedzenia oraz malowniczej polskiej przyrody. Dzi Jola Kleser zabierze nas do jednej z najbardziej czarownych krain nie tylko w Polsce ale i w Europie - do Roztocza
07:30

Pytanie na niadanie - pobudka
Poranny magazyn Pytanie na niadanie jest nadawany na ywo. Ma charakter lifestylowy i kulturalny. Znajdziemy w nim rekomendacje kulturalne rozrywkowe a tak e poradnictwo do ktorego zapraszamy najlepszych ekspertow: lekarzy prawnikow dietetykow psychologow socjologow i stylistow. Odpowiadamy na wszystkie pytania dotycz ce codziennego ycia ktore nurtuj naszych widzow. Tematy dotycz problemow medycznych prawnych psychologicznych hobby oraz stylu ycia
07:55

Pytanie na niadanie
Poranny magazyn Pytanie na niadanie jest nadawany na ywo. Ma charakter lifestylowy i kulturalny. Znajdziemy w nim rekomendacje kulturalne rozrywkowe a tak e poradnictwo do ktorego zapraszamy najlepszych ekspertow: lekarzy prawnikow dietetykow psychologow socjologow i stylistow. Odpowiadamy na wszystkie pytania dotycz ce codziennego ycia ktore nurtuj naszych widzow. Tematy dotycz problemow medycznych prawnych psychologicznych hobby oraz stylu ycia
11:10

Kamperem po Po udniu
Magazyn spo eczno-kulturalny w ktorym autorzy pokazuj ycie wydarzenia i inicjatywy Polonii i Polakow zamieszkuj cych w krajach Grupy Wyszehradzkiej. Trzydziestoletnia solidarno kszta towanie i piel gnowanie wspolnych warto ci ktore cz obywateli Polski W gier Czech S owacji oraz historyczne zwi zki Polakow z miejscami do ktorych docieraj autorzy s wspolnym mianownikiem cyklicznego programu. Autorzy magazynu ponadto chc pokaza naszych rodakow i ich dzia ania ktore maj na celu popularyzacj szeroko rozumianej marki Polska
11:30

Barwy szcz cia
Hubert spotyka si z Natali gotow na ostr walk w s dzie i odebranie onie praw rodzicielskich. Po ycza tak e pieni dze od Agaty by wroci do USA i sprobowa odzyska Marysi
TVPOLONIA
12:00

Magiczne Podhale z Sebastianem Karpielem-Bu eck
Czerwony Dwor i willa Atma. Willa ktor odwiedza Sebastian pocz tkowo nosi a nazw W adys awka od imienia m a fundatorki budynku Oktawii Lewandowskiej. Wida tu charakterystyczne bogate zdobienia otwarty dach a we wn trzu du e i jasne pomieszczenia
12:30

Blisko coraz bli ej
St d moj rod. Rok 1920. Niepodleg o ciowe tradycje rodziny Pasternikow dzielnie podtrzymuj synowie Stanika i porucznik Tadeusz - syn Kazimierza i Anny Boruckiej. Ich losy splataj si nierozerwalnie z donios ymi przemianami historycznymi na l sku. Dopiero co upad o II Powstanie l skie. Niemiecki terror przybiera na sile. W marcu 1921 roku ma si odby plebiscyt ktory rozstrzygnie o przynale no ci narodowej l ska. Niemcom udaje si sprowadzi na l sk wszystkich rodakow ktorzy si tu urodzili. Dzi ki temu wygrywaj plebiscyt. Polacy nie zamierzaj jednak rezygnowa . Wybucha trzecie i ostatnie Powstanie l skie
13:55

Taka by a telewizja
Telewizja chaosu 1980-1984. Sierpie 1980 roku rozpocz okres karnawa u wolno ci na telewizyjnej antenie. By y to lata buntu robotnikow i rodowisk tworczych poluzowania cenzury powszechnej reglamentacji towarow a tak e nagrod Nobla dla Mi osza i Wa sy. Podczas dni stanu wojennego w telewizji rz dzili wojskowi i s u by specjalne. W programie wykorzystano archiwa z tego okresu
14:50

Prywatne ycie zwierz t
wiat sprzed milionow lat. Program Andrzeja Kruszewicza przybli a ycie i zwyczaje ro nych gatunkow zwierz t. Autor jest weterynarzem podro nikiem autorem wielu publikacji z zakresu ornitologii i dyrektorem warszawskiego ZOO
15:15
Zwierzaki Czytaki
Kosmiczni niszczyciele. Program edukacyjny dla najm odszych widzow. Prowadz cy Micha czyta bajki rudej kotce Rysi i szopowi Szymkowi. Zwierzaki dziel si swoimi spostrze eniami i pomys ami. Ich szalone koncepcje s ciekawym urozmaiceniem lektury
15:35

Szko a z Kleksem Bystrzakiem
Liczba 40 litera W. Przygody trojki rodze stwa oraz ciekawskiego Kleksa Bystrzaka ktorzy w ka dym odcinku ucz si pisa liczy oraz rozwi zywa ciekawe zagadki. Jagoda (7 lat) Micha (5 lat) i Tymon (3 lata) razem ze swoim niebieskim przyjacielem poznaj Polsk i wiat nie wychodz c z domu. W Szkole z Kleksem Bystrzakiem jest miejsce na wykonanie prostych prac plastycznych eksperymentow oraz innych zabaw edukacyjnych. W ka dym odcinku dzieci poznaj : przewodni cyfr liczb liter i figur geometryczn . Poznaj ciekawostki z ro nych dziedzin: przyrody geografii chemii historii fizyki
16:00

Korona krolow. Jagiellonowie
Niechciana krolowa. Niechciana krolowa. Maj 1417. Krolewna Jadwiga (Laura Zawadka) na wie o kolejnym lubie ojca ucieka w nocy na grob matki. Chc c j cho troch rozweseli Pietrek (Jakub Strach) przynosi jej szczeniaka Psuja. Krolewna jest zachwycona. Ale szczeniak rozrabia wi c ochmistrz Jakusz z Boturzyna (Wojciech Cygan) ka e go zanie do psiarni. Krolewna zarz dza nad szczeniakiem s d ktoremu przewodzi. Pies Psuj zostaje w krolewskich komnatach. Jagie o (Sebastian Skocze ) postanawia zabra Granowsk (Karolina Porcari) na Ru . Jastrz biec (Arkadiusz Janiczek) mowi wprost e Jagie o i Granowska s rodze stwem poniewa matka El biety by a matk chrzestn krola. Jagie o s ysz c krytyczne uwagi jest coraz bardziej w ciek y. W li cie prosi Miko aja Tr b (Rados aw Pazura) o uzyskanie papieskiej dyspensy na swoj lub. Pr dzej abdykuje ni pozwoli go uniewa ni . Wyje d a do Wilna
16:30

Barwy szcz cia
Hubert spotyka si z Natali gotow na ostr walk w s dzie i odebranie onie praw rodzicielskich. Po ycza tak e pieni dze od Agaty by wroci do USA i sprobowa odzyska Marysi
17:00

Teleexpress
Serwis informacyjny nadawany codziennie na ywo prezentuj cy bie ce wydarzenia wiadomo ci kulturalne oraz ciekawostki z kraju i ze wiata. Teleexpress jest najstarszym obecnie istniej cym ogolnopolskim programem informacyjnym. Po raz pierwszy pojawi si na antenie 26 czerwca 1986 roku wydanie prowadzi Wojciech Mazurkiewicz. W 2011 roku redakcja programu zosta a odznaczona srebrnym medalem Za Zas ugi dla Po arnictwa
17:20
Z Andrusem po Galicji
Stary S cz. Cykl satyrycznych spotka z Arturem Andrusem ktory odwiedza galicyjskie miasta opowiada o ich historii dniu dzisiejszym i ich niezwyk ym klimacie. Artur Andrus tym razem odwiedzi Stary S cz
17:55

Nad Niemnem - magazyn Polakow na Bia orusi
Cykliczny program spo eczno - kulturalno - patriotyczny po wi cony Polakom na Bia orusi. W programie s prezentowane najwa niejsze wydarzenia relacje z uroczysto ci z udzia emPolakow mieszkaj cych na Bia orusi. Autorzy docieraj do ludzi i miejsc zwi zanych z histori dawnej Rzeczypospolitej. Przewodnikiem po polskich cie kach na Bia orusi jest Aleksy Szota znakomity krajoznawca historyk polskiej kultury sztuki i architektury. Dzi ki temu programowiwidzowie w Polsce i na wiecie maj mo liwo poznania warunkow w jakich yj i mieszkaj nasi Rodacy za wschodni granic
18:15

Studio Lwow
Program przygotowywany przez polskich dziennikarzy mieszkaj cych we Lwowie przedstawia sytuacj spo eczn i polityczn oraz wydarzenia na Ukrainie z perspektywy yj cych tam Polakow. W programie pojawi si relacje z bie cych wydarze oraz informacje o tym co jest najwa niejsze dla mieszka cow Lwowa. B dzie mowa o sytuacji Polakow edukacji w polskich szko ach. Zostan poruszone zagadnienia zwi zane z polsk kultur oraz kwestie zwi zane z dbaniem o pami historyczn i o wa ne dla Polakow miejsca na Kresach
18:35

Rodzinka.pl
Trudne decyzje. Zbli aj si wakacje. Po raz kolejny rodzina Boskich ma problem z wyborem miejsca na wakacyjny wyjazd. Ludwik pyta o zdanie Kub i Kacpra. Ch opcy najch tniej zostaliby w domu. Marz o urz dzeniu skate - parku na podworku. Tak e Tomek kr ci nosem na wspolne wakacje z rodzicami. Probuje przekona Natali e z powodzeniem mo e zosta sam w domu. Boska postanawia zg bi tajniki jogi i medytacji. wiczy w salonie przy d wi kach muzyki relaksacyjnej. Ch opcy s niezadowoleni bo przez to nie mog w spokoju ogl da telewizji. Gro Ludwikowi e je li matka nie opu ci pokoju przestan chodzi do szko y. Boski stara si porozmawia z on . Szybko zmieni zamiary gdy Natalia kusz co opowie mu e dzi ki jodze ich po ycie ma e stwie mo e nabra zupe nie innych kolorow. Ludwik od razu daje si omota . Postanawia zerwa przymierze zawarte z synami
19:05

Gra s ow. Krzy owka
Teleturniej sprawdzaj cy wiedz oparty na formule krzy owki wykorzystuj cy nies abn c popularno tego typu gry umys owej oraz ch rywalizacji. W codziennej rozgrywce czworo uczestnikow zmierzy si ze sob by zdoby tytu finalisty dnia i uzyska mo liwo wzi cia udzia u w finale tygodnia. Zasady rozwi zywania zada umo liwiaj widzom szybkie i intuicyjne przyswojenie regu gry bez wzgl du na wiek i mo liwo ci percepcyjne a program ma lekk przyst pn formu opart na dowcipnym przewrotnym konstruowaniu hase
19:30
19.30
G owne wydanie codziennego programu informacyjnego
19:55

Go 19.30
Audycja publicystyczna. Rozmowa z zaproszonymi go mi komentarz do bie cych wydarze
TVPOLONIA
20:15

Pogoda
Codzienny serwis informacyjny z prognoz pogody z uwzgl dnieniem szczego owych informacji o zachmurzeniu przewidywanych opadach a tak e o zanieczyszczeniu powietrza
20:20

Sport
Program podsumowuj cy najwa niejsze wydarzenia sportowe ze szczegolnym naciskiem na osi gni cia polskich zawodnikow i reprezentacji w ro nych dyscyplinach. Pojawi si informacje o wa nych rozgrywkach i zawodach organizowanych w Polsce i na wiecie. Redakcja najwi cej miejsca po wi ca dyscyplinom sportowym popularnym w rod Polakow m.in. pi ce no nej i siatkowce ale nie zabraknie mniej popularnych konkurencji i sportow zimowych
20:30

Ojciec Mateusz
Pokoj z widokiem. Wieczorem babcia rozmawia przez telefon z kole ank Ludwik Walick (Anna Korzeniecka) o przepisie na indyka. W pewnym momencie Ludwika zauwa a w mieszkaniu naprzeciwko z odziei. Niestety jeden z opryszkow te dostrzegaj w oknie. Babcia ka e jej natychmiast zamkn drzwi i dzwoni na policj . Gdy podchodzi do drzwi oprych wpada do jej domu. Babcia szybko powiadamia policj i wzywa pogotowie. Wojtek operuje Walick wychodzi z sali bardzo zm czony. Usun kobiecie rozleg y krwiak. Pierwsza doba zdecyduje czy Ludwika prze yje. Ewa jest z niego bardzo dumna obiecuje mu to wynagrodzi . Wojtek wpatrzony w ukochan proponuje jej by razem zamieszkali. Ewa nie potrafi ukry zak opotania
21:15

Ojciec Mateusz
Okup. W dzielnicy z luksusowymi willami Mateusz spaceruje z Viol Kostrzewsk (Anna Dereszowska) ktora zwierza mu si e nie chce ju by on milionera. Planuje otwarcie restauracji ale kucharz w a nie zrezygnowa . Ksi dz obiecuje pomoc. Nocul wybiera w sklepie portfel obserwuje go Izabela (Barbara Wypych). Wyra nie zaczyna go kokietowa . Rankiem Viola wiezie Ludwik (Julia Kostow) do szko y nie widzi pod aj cego za ni vana. Gdy wysiadaj podchodzi do niej zakapturzony typ i zagaduje. Drugi w tym czasie uprowadza cork . Auto odje d a z piskiem. Na posterunku pojawia si Izabela i szuka Mietka. Mowi mu e zosta a napadni ta i okradziona. Nocul spisuje zeznanie a dziewczyna ca y czas prawi komplementy. W ko cu prosi go o numer telefonu. Gibalski odbiera zg oszenie o porwaniu dziecka. Kiedy Basia czyta przed snem na telefon Mietka co chwil przychodz SMS-y. Gdy m idzie pod prysznic zagl da do jego telefonu. Jest w szoku widz c czu e wiadomo ci od Izabeli
22:00

Bohdan Smole . W cieniu sceny
Film o Bohdanie Smoleniu jest opowie ci o wyj tkowym cz owieku wielkiej s awie i gorzkiej cenie artystycznego sukcesu. Poznajemy lini rozwoju kariery Bogdana Smolenia od kabaretowego debiutu artysty w krakowskim Kabarecie Pod Bud poprzez karier w Kabarecie Tey obok Zenona Laskowika do kariery niejako solowej cho de facto we wspo pracy z najpierw z Krzysztofem Ja larem a nast pnie z Krzysztofem Deszczy skim. W filmie widzimy w nim to czego zazwyczaj nie wida od strony widowni. Przedstawione zostan kluczowe momenty w yciu artysty co go kszta towa o sk d wynika y jego decyzje W filmie w ktorym sportretowany zosta przede wszystkim jego talent autorzy nie unikaj w tku s abo ci bohatera w ich ocenie cz sto decyduj cych dla jego kolei ycia. W tle s awy i losu Bohdana Smolenia zobaczymy wa ne wydarzenia z rownolegle tocz cej si historii Polski pozostaj ce w jak e bliskim zwi zku z jego yciorysem
23:10

Panorama
G owny program informacyjny telewizyjnej Dwojki podsumowuj cy najwa niejsze wydarzenia minionego dnia w kraju i na wiecie
23:40

Le niczowka
Kinga zostaje zatrzymana przez Nowackiego pod zarzutem wspo pracy z mafi . Skruszona ostrzega policjanta e ten mo e by w niebezpiecze stwie. Burmistrz Bia ole ni zapowiada powo anie komisji do zbadania sprawy Czerwonego Zagajnika. Jasi ski odkrywa e to Olga wynios a z firmy dokumenty i zawiadomi a Ruszczyc. Kazia nasy a na Edytk osi ka z si owni. Ga kowa i Krawczyk przekonuj jednak m czyzn do swoich racji. Osamotniona w walce Szuwar wycofuje pozew przeciwko masa ystce
Activate Live-Chat