OTR
Date
<
April 2024
>
Mo
Tu
We
Th
Fr
Sa
Su
22
23
24
25
26
27
28
29
30
 
 
 
 
 
Station

TVPOLONIA
TVPOLONIA
00:00

Gra s ow. Krzy owka
Teleturniej sprawdzaj cy wiedz oparty na formule krzy owki wykorzystuj cy nies abn c popularno tego typu gry umys owej oraz ch rywalizacji. W codziennej rozgrywce czworo uczestnikow zmierzy si ze sob by zdoby tytu finalisty dnia i uzyska mo liwo wzi cia udzia u w finale tygodnia. Zasady rozwi zywania zada umo liwiaj widzom szybkie i intuicyjne przyswojenie regu gry bez wzgl du na wiek i mo liwo ci percepcyjne a program ma lekk przyst pn formu opart na dowcipnym przewrotnym konstruowaniu hase
00:30

Mak owicz w podro y
Podro 49. - Niemcy -. Robert Mak owicz odwiedza Hamburg i okolice. Zwiedza plac ratuszowy dzielnic portow Hafencity oraz kawiarniane arkady. Z mostu Holzbruecke podziwia redniowieczn zabudow
01:00

Studio Lwow
Program przygotowywany przez polskich dziennikarzy mieszkaj cych we Lwowie przedstawia sytuacj spo eczn i polityczn oraz wydarzenia na Ukrainie z perspektywy yj cych tam Polakow. W programie pojawi si relacje z bie cych wydarze oraz informacje o tym co jest najwa niejsze dla mieszka cow Lwowa. B dzie mowa o sytuacji Polakow edukacji w polskich szko ach. Zostan poruszone zagadnienia zwi zane z polsk kultur oraz kwestie zwi zane z dbaniem o pami historyczn i o wa ne dla Polakow miejsca na Kresach
01:20

Przepis dnia
Sprawdzone receptury na pyszne proste i zdrowe dania ktorymi zachwycisz rodzin i znajomych. W ka dym odcinku szef kuchni zaprezentuje przygotowanie jednej potrawy od pocz tku do ko ca. Poka e jak oszcz dzi w kuchni czas
01:30
19.30
Bie ce wydarzenia w kraju i na wiecie. Informacje polityczne gospodarcze wa ne tematy spo eczne i poruszaj ce opini publiczn . G owne wydanie codziennego programu informacyjnego TVP
01:55

Go 19.30
Audycja publicystyczna. Do studia zapraszani s eksperci i politycy z ktorymi jeden z prowadz cych g owne wydanie programu informacyjnego przeprowadza wywiad stanowi cy rozszerzenie jednego z tematow poruszonych wcze niej w 19.30
02:00

Pogoda
Codzienny serwis informacyjny z prognoz pogody z uwzgl dnieniem szczego owych informacji o zachmurzeniu przewidywanych opadach a tak e o zanieczyszczeniu powietrza. Autorzy przedstawiaj porady i informacje na temat spodziewanych warunkow pogodowych
02:05

Sport
Codzienny serwis podsumowuj cy najwa niejsze sportowe wydarzenia dnia. Najcz ciej pojawia si b d informacje z dyscyplin ktore w Polsce ciesz si du ym zainteresowaniem takich jak: pi ka no na siatkowka u el tenis lekkoatletyka czy skoki narciarskie. W programie du o miejsca po wi ca si tak e zmaganiom najpopularniejszych polskich sportowcow
02:15

Prawo i pi
Andrzej Kenig zg asza si na ochotnika do pracy na stanowisku pe nomocnika rz du. Zostaje przydzielony do grupy maj cej za zadanie zabezpieczy mienie pobliskiego uzdrowiska i uruchomi sanatorium
03:55

Polacy wiatu
Urszula Na cz. Projekt trzynastu etiud filmowych przybli aj cych widzom sylwetki wybitnych polskich naukowcow yj cych w ro nych zak tkach wiata ktorzy swoj prac i odkryciami dali podstawy do rozwoju nauki. W krotkich filmach poznamy niezwyk e historie wybitnych Polakow ktorzy pomimo odleg o ci jaka ich dzieli a od ojczyzny sercem byli oddani Polsce ale swoim umys em i talentem s u yli innym narodom. Poczet polskich naukowcow otwiera sylwetka Marii Sk odowskiej - Curie podwojnej Noblistki
04:05
Wadowice miasto mojego dzieci stwa
W Wadowicach miejscu narodzin Papie a Polaka wi tego Jana Paw a II tkwi korzenie jego osobowo ci zainteresowa i zdolno ci. Bez Wadowic nie mo na w pe ni zrozumie Jana Paw a II. Tu jest jego dom rodzinny i rodowisko ktore go kszta towa o. Jan Pawe II odwiedzi rodzinne miasto trzykrotnie. W filmowym dokumencie zosta a zawarta odpowied jak to miejsce spo eczno kultura i historia mia y wp yw na osobowo tego Wielkiego Polaka. Wykorzystano archiwalne materia y z wizyt Jana Paw a II w Wadowicach
05:00

Barwy szcz cia
Lea jest chora i Natalia zostawia ma pod opiek Cezarego ale ten musi pojecha do biura i w ko cu prosi o pomoc Rawiczow . Ta wyznaje e marzy o prawdziwej wnuczce i zaczyna namawia syna by postara si ze Zwole sk o dziecko. Tymczasem Natalia odkrywa e jej ukochany dosta propozycj awansu i wyjazdu do Indii. Z kolei Kasia robi Walerii wymowki przez telefon pewna e ta przez lata j ok amywa a w sprawie swoich rodzicow. ukasz probuje wyt umaczy Ksaweremu dlaczego mama jest a tak zdenerwowana i kim by dla niego dziadek Stefan skoro biologicznym ojcem Sadowskiej okaza si kto inny. Basia i Zdzisio przepraszaj Kasi e dot d ukrywali przed ni prawd i w ko cu opowiadaj dziewczynie o wydarzeniach sprzed lat. Natomiast Darek poznaje nowych s siadow: Halick oraz Roberta ktorzy wprowadzili si do starego mieszkania Jaworskich
05:30
Wojownicy czasu
Z biegiem Wiernej Rzeki czyli Ma ogoszcz 1863. Najwi kszym polskim zrywem narodowym obejmuj cym polskie ziemie pozostaj ce pod zaborem rosyjskim by o powstanie styczniowe ktore wybuch o 22 stycznia 1863 r. Za jednym z najwi kszych star by a bitwa stoczona z Rosjanami przez oddzia y powsta cze Mariana Langiewicza pod Ma ogoszczem w wi tokrzyskiem 24 lutego a wi c w jego pocz tkowym okresie. Wydarzenia z 24 lutego sta y si inspiracj dla Stefana eromskiego ktory opisa losy powsta cow w powie ci Wierna rzeka. Jej tytu nawi zuje do rzeki o ny - dzisiejszej Wiernej Rzeki przep ywaj cej niedaleko miasta
TVPOLONIA
06:00

Gra s ow. Krzy owka
Teleturniej sprawdzaj cy wiedz oparty na formule krzy owki wykorzystuj cy nies abn c popularno tego typu gry umys owej oraz ch rywalizacji. W codziennej rozgrywce czworo uczestnikow zmierzy si ze sob by zdoby tytu finalisty dnia i uzyska mo liwo wzi cia udzia u w finale tygodnia. Zasady rozwi zywania zada umo liwiaj widzom szybkie i intuicyjne przyswojenie regu gry bez wzgl du na wiek i mo liwo ci percepcyjne a program ma lekk przyst pn formu opart na dowcipnym przewrotnym konstruowaniu hase
06:30

Per y Ba tyku
Najmniejsze skarby morza. Ba tyk jest pe en tajemnic. Te najciekawsze ukrywa g boko w swojej toni. i wysoko ponad ni . To najm odsze morze wiata ktore nieustannie si zmienia. W jednym milimetrze ba tyckiej wody yje ponad 5 milionow organizmow. Bo Ba tyk wbrew wszystkiemu - nie umiera. ycie w nim dopiero nabiera rozp du. Andrzej Kruszewicz postanawia przyjrze si mu z bliska. Odc. 10 Wi kszo stworze na ziemi to miniaturki. Gdyby zwa y wszystkie ywe istoty na planecie cznie z ro linami na mikroorganizmy przypad oby co najmniej 80 procent ca ej biomasy a by mo e nawet wi cej. wiat nale y do bardzo ma ych i tak by o od pocz tku wiata. Ma e rozmiary powoduj trudno ci w badaniu organizmow dlatego o wielu z nich jeszcze nic nie wiemy
07:00

Kuchnia dwudziestolecia
Luksusowo i zwyczajnie. Zakl te rewiry. ukasz Modelski proponuje wypraw do dwudziestolecia mi dzywojennego kiedy powstawa y kulinarne pomys y cz ce niedostatek z tradycj
07:30

Pytanie na niadanie - pobudka
Poranny magazyn Pytanie na niadanie jest nadawany na ywo. Ma charakter lifestylowy i kulturalny. Znajdziemy w nim rekomendacje kulturalne rozrywkowe a tak e poradnictwo do ktorego zapraszamy najlepszych ekspertow: lekarzy prawnikow dietetykow psychologow socjologow i stylistow. Odpowiadamy na wszystkie pytania dotycz ce codziennego ycia ktore nurtuj naszych widzow. Tematy dotycz problemow medycznych prawnych psychologicznych hobby oraz stylu ycia
07:55

Pytanie na niadanie
Poranny magazyn Pytanie na niadanie jest nadawany na ywo. Ma charakter lifestylowy i kulturalny. Znajdziemy w nim rekomendacje kulturalne rozrywkowe a tak e poradnictwo do ktorego zapraszamy najlepszych ekspertow: lekarzy prawnikow dietetykow psychologow socjologow i stylistow. Odpowiadamy na wszystkie pytania dotycz ce codziennego ycia ktore nurtuj naszych widzow. Tematy dotycz problemow medycznych prawnych psychologicznych hobby oraz stylu ycia
11:10

Studio Lwow
Program przygotowywany przez polskich dziennikarzy mieszkaj cych we Lwowie przedstawia sytuacj spo eczn i polityczn oraz wydarzenia na Ukrainie z perspektywy yj cych tam Polakow. W programie pojawi si relacje z bie cych wydarze oraz informacje o tym co jest najwa niejsze dla mieszka cow Lwowa. B dzie mowa o sytuacji Polakow edukacji w polskich szko ach. Zostan poruszone zagadnienia zwi zane z polsk kultur oraz kwestie zwi zane z dbaniem o pami historyczn i o wa ne dla Polakow miejsca na Kresach
11:30

Barwy szcz cia
Po przyje dzie Paulinki ukasz zabiera dzieci do domu na wsi a Kasia na nowo probuje porozmawia ze swoim biologicznym ojcem. We W oc awku trafia na Agnieszk ktora jest w szoku gdy odkrywa e ma siostr . Proba rozmowy z Czes awem ko czy si jego zawa em przez co Kasia jest bliska za amania obwiniaj c si o zaistnia sytuacj . Za to Natalia wyznaje Malwinie e martwi j fakt e Cezary chce po wi ci si dla niej i Lei. Ma on zrezygnowa z yciowej szansy jak jest dla niego praca w Indiach. A nawet wi cej. Sama jest gotowa zrobi dla niego to samo porzucaj c kancelari oraz rodzin i przenosz c si z cork do Azji nawet na kilka lat. Tymczasem Rawiczowa odwiedza Jerzego i zach ca go do dzia ania w celu powstrzymania m odych przed wyjazdem
TVPOLONIA
12:00

Go poranka
Rozmowa wywiad na ywo z go ciem w studiu lub wyj tkowo w innych przestrzeniach naturalnych ilustrowany materia em filmowym w formie felietonu. Temat dotycz cy aktualnej problematyki spo ecznej lub politycznej w zale no ci od aktualnej sytuacji
12:25

Jak yje las..
Las i woda. Lasy dzia aj jak pompy wyci gaj ce z gleby wod ktora nast pnie wyparowuje tworzy chmury i w formie deszczu znow wraca do lasu. Skomplikowany ekosystem nie tylko sprawia e woda dociera do najdalszych zak tkow l du ale tak e ma zdolno zatrzymywania i retencjonowania wody. Wspo zale no ci lasow i wody ktora jest rod em ycia na ziemi opowiemy w tym odcinku programu. Dokumentalny cykl Jak yje las realizowany wspolnie z Lasami Pa stwowymi przybli a widzom tajniki gospodarki le nej obala mity t umaczy poj cia i definicje z ni zwi zane. Le nikow naukowcow i ekspertow wyst puj cych w programie aczy wspolna pasja - las jako ekosystem istotny dla ycia ludzi cenne rodowisko przyrodnicze dostarczaj ce tlenu poch aniaj ce dwutlenek w gla i gwarantuj ce rownowag zasobow wodnych a jednocze nie rod o wa nych dla gospodarki surowcow
12:50

Ojciec Mateusz
Tragedia w teatrze. Do Sandomierza przyje d aj aktorzy by wystawi sztuk . W rod nich jest gwiazdor Ryszard Tokarski. Przed rozpocz ciem prob informuje re ysera Leszka Oleckiego e to jego ostatnie tournee bo zamierza skupi si na serialach i filmie. Ma now m odsz on i chce wi cej zarabia . Na rynku Olecki spotyka dawnego znajomego Mateusza. Re yser zaprasza na popo udniow prob . Na rynku obuz atakuje staruszki jednej z nich zabiera torebk w pogo za nim rusza Konrad Milo. Przeje d aj cy obok Dziubak z Kobylick w czaj si do akcji. Konrad zatrzymuje z odzieja. Okazuje si e Milo to by y facet Ewy. Wypytuje j o sprawy sercowe i opowiada e si zmieni na lepsze. Ewa ucina rozmow i mowi e jest szcz liwie zakochana w miejscowym lekarzu
13:40

Ojciec Mateusz
Mikroklimat. Marczak prosi Dziubaka eby pomog mu naprawi p ot u jego dziewczyny Karoli. W urz dzie miasta jest zebranie. W ciekli Bednarek i Jakubczyk skar si na Niezgod . Wed ug nich armatki do rozbijania gradowych chmur ktore stosuje doprowadzi y do suszy i s abych plonow. Chc by Rada Miasta zleci a fachow ekspertyz . Wiceprzewodnicz cy Buczek wyra a zgod i ka e asystentowi Moczurze przygotowa dokumenty. Niezgoda wygra a rolnikom a oni nie pozostaj mu d u ni. Przed chat Karoli zatrzymuje si Niezgoda. Chce wiedzie czy ona w ko cu zdecyduje si sprzeda mu ziemi . Dziewczyna kategorycznie odmawia. Niezgoda sugeruje e ycie w drewnianym domu nie jest bezpieczne mo e wybuchn po ar. Marczak z Helen i Dziubakiem przyje d aj do Karoli. Ta siedzi nad cia em Niezgody w r ku trzyma zakrwawiony m otek
14:35

Moj wujek Papie
Posta Jana Paw a II kojarz niemal wszyscy ale tylko nieliczni mogli cieszy si jego przyja ni i by z nim tak blisko jak Andrzej Koz owski ulubiony chrze niak papie a. Bohater filmu mia okazj pozna Ojca wi tego z bardziej prywatnej strony dlatego zdecydowa si opowiedzie o tej wyj tkowej relacji. Widzowie dowiedz si o nieznanych dot d faktach i sytuacjach z ycia Jego wi tobliwo ci
15:20

Notacje
Ks. Jozef Wojcik. U miech Jana Paw a II. Kap an diecezji radomskiej proboszcz parafii w. Andrzeja Aposto a w Suchedniowie. 18 razy skazywany za obron wiary i krzy a 9 - krotnie aresztowany. Aktywnie uczestniczy w propagowaniu idei prymasa Polski kardyna a Stefana Wyszy skiegonawiedzania polskich parafii przez kopi obrazu Matki Bo ej jasnogorskiej. Kopia ta nawiedza a parafie od 1957 roku. W adze PRL uzna y to za zagro enie i aresztowa y obraz nakazuj c umieszczenie go w klasztorze na Jasnej Gorze. Po 6 latach - za zgod prymasa Polski - ks. infu at Jozef Wojcik wykrad obraz aby ten wroci na szlak nawiedzenia. Sta o si to w Radomiu z udzia em prymasa Polski kardyna a Wyszy skiego i kardyna a Karola Wojty y
15:35

Pami tnik Florki
Barbara. Florka w telewizji widzi reklam lalki Barbary. Zaczyna zam cza rodzicow pro bami. Rodzice kategorycznie odmawiaj Barbara jest nie tylko droga ale brzydka. Zamiast tego kupuj planszow gr rodzinn . Ze wspolnej gry nic jednak nie wychodzi najpierw bli niaki nie chc zasn a potem przegryzaj plansz . A poniewa Florka jest nadal smutna z powodu braku Barbary rodzice ulegaj i kupuj lalk z reklamy. Szcz cie Florki nie trwa d ugo. Do kompletu z Barbar jest jeszcze domek! Nie na potwornie drogi plastikowy domek rodzice nie zgadzaj si absolutnie ale przecie mo na taki domek zrobi wspolnie - ze starego pud a po kapeluszach i resztek tapety. Florka jest zachwycona
15:45

Go-tu-jemy
Popcorn. Nie ka dy lubi kukurydz ale chyba wi kszo z nas uwielbia popcorn. Niektorzy z nas nie wyobra aj sobie seansu filmowego bez tej przek ski. W tym odcinku zrobimy popcorn samodzielnie i w dodatku w dwoch smakach
16:00

Korona krolow. Jagiellonowie
M dla Wasylisy. M dla Wasylisy Jesie 1421. Sonka (Maria Paw owska) godzi si ze swoj krolewsk przysz o ci ale ci gle my li o Janie Hinczy (Kamil Szklany). widrygie o (Micha Chru ciel) widzi jak m odzi na siebie patrz i chce o tym powiedzie bratu. Ale ksi Witold (Micha Chorosi ski) ka e mu milcze . Ksi niczka Wasylisa (Aleksandra Radwan) cieszy si e jednak nie zostanie krolow . Jest szcz liwa bo sama mo e wybra sobie m a. Wybiera Iwana Bielskiego (Micha Bajor) - bratanka krola. Tymczasem na Wawelu krolewna Jadwiga (Maja Szopa) postanawia wychowa swego narzeczonego - ma ego Fryderyka Hohenzollerna (Miko aj Wachowski). Niestety gubi si ukochany piesek krolewny. A ch opiec mia si nim opiekowa . Psuja przyprowadza na zamek Jan Strasz (Paul Matura) ktory dzi ki temu wkrada si w aski krolewny
16:30

Barwy szcz cia
Po przyje dzie Paulinki ukasz zabiera dzieci do domu na wsi a Kasia na nowo probuje porozmawia ze swoim biologicznym ojcem. We W oc awku trafia na Agnieszk ktora jest w szoku gdy odkrywa e ma siostr . Proba rozmowy z Czes awem ko czy si jego zawa em przez co Kasia jest bliska za amania obwiniaj c si o zaistnia sytuacj . Za to Natalia wyznaje Malwinie e martwi j fakt e Cezary chce po wi ci si dla niej i Lei. Ma on zrezygnowa z yciowej szansy jak jest dla niego praca w Indiach. A nawet wi cej. Sama jest gotowa zrobi dla niego to samo porzucaj c kancelari oraz rodzin i przenosz c si z cork do Azji nawet na kilka lat. Tymczasem Rawiczowa odwiedza Jerzego i zach ca go do dzia ania w celu powstrzymania m odych przed wyjazdem
17:00

Teleexpress
Serwis informacyjny nadawany codziennie na ywo prezentuj cy bie ce wydarzenia wiadomo ci kulturalne oraz ciekawostki z kraju i ze wiata. Teleexpress jest najstarszym obecnie istniej cym ogolnopolskim programem informacyjnym. Po raz pierwszy pojawi si na antenie 26 czerwca 1986 roku wydanie prowadzi Wojciech Mazurkiewicz. W 2011 roku redakcja programu zosta a odznaczona srebrnym medalem Za Zas ugi dla Po arnictwa
17:20

Gra s ow. Krzy owka
Teleturniej sprawdzaj cy wiedz oparty na formule krzy owki wykorzystuj cy nies abn c popularno tego typu gry umys owej oraz ch rywalizacji. W codziennej rozgrywce czworo uczestnikow zmierzy si ze sob by zdoby tytu finalisty dnia i uzyska mo liwo wzi cia udzia u w finale tygodnia. Zasady rozwi zywania zada umo liwiaj widzom szybkie i intuicyjne przyswojenie regu gry bez wzgl du na wiek i mo liwo ci percepcyjne a program ma lekk przyst pn formu opart na dowcipnym przewrotnym konstruowaniu hase
17:50

Le niczowka
Katarzyna Ruszczyc dziedziczy dom po mierci ojca tragicznie zmar ego le niczego Antoniego. Kobieta przeprowadza si do malowniczej miejscowo ci Le niczowka i odkrywa rodzinne tajemnice z przesz o ci. Musi podj decyzj czy nadal ukrywa sekrety czy sprobowa wyja ni nierozwi zane sprawy sprzed lat. Widzowie b d te wiadkami intryg prowadzonych przez rodzin Karczow ktorzy s najbogatszymi mieszka cami Le niczowki
18:20
Wilno bardzo osobiste
Tomasz Snarski.
18:35
Wilno bardzo osobiste
Maria Wieloch.
18:50

Kierunek Zachod
Magazyn przedstawia wydarzenia spo eczne kulturalne i religijne w ktorych bior udzia Polacy mieszkaj cy w krajach Europy Zachodniej. Program prezentuje rownie sylwetki polskich emigrantow dbaj cych o dobr opini ojczyzny na Zachodzie
19:10

Magazyn z Wysp
288. Magazyn informuj cy o sprawach wa nych z punktu widzenia Polakow mieszkaj cych w Wielkiej Brytanii i Irlandii. Prezentuje aktywno rodowisk polonijnych opowiada o problemach ktorymi yj rodacy za granic o bie cych wydarzeniach kulturalnych spo ecznych i politycznych
19:30
19.30
Bie ce wydarzenia w kraju i na wiecie. Informacje polityczne gospodarcze wa ne tematy spo eczne i poruszaj ce opini publiczn . G owne wydanie codziennego programu informacyjnego TVP
19:55

Go 19.30
Audycja publicystyczna. Do studia zapraszani s eksperci i politycy z ktorymi jeden z prowadz cych g owne wydanie programu informacyjnego przeprowadza wywiad stanowi cy rozszerzenie jednego z tematow poruszonych wcze niej w 19.30
TVPOLONIA
20:05

Pogoda
Codzienny serwis informacyjny z prognoz pogody z uwzgl dnieniem szczego owych informacji o zachmurzeniu przewidywanych opadach a tak e o zanieczyszczeniu powietrza. Autorzy przedstawiaj porady i informacje na temat spodziewanych warunkow pogodowych
20:10

Sport
Codzienny serwis podsumowuj cy najwa niejsze sportowe wydarzenia dnia. Najcz ciej pojawia si b d informacje z dyscyplin ktore w Polsce ciesz si du ym zainteresowaniem takich jak: pi ka no na siatkowka u el tenis lekkoatletyka czy skoki narciarskie. W programie du o miejsca po wi ca si tak e zmaganiom najpopularniejszych polskich sportowcow
20:25

O mnie si nie martw
Marcin szykuje si do rozprawy rozwodowej Biczy skich. Iga ma k opoty. Krzysiek ktory w wyniku m skiej rozmowy z Paw em trafi do szpitala oskar a j o zlecenie pobicia
21:20

O mnie si nie martw
W pierwszym odcinku nowego sezonu Marcin Kaszuba dostaje wezwanie do rzecznika dyscyplinarnego - zaraz po zako czeniu rehabilitacji powypadkowej. Biczy ski zgodnie z gro b z o y skarg licz c e zostan wyci gni te powa ne konsekwencje wobec Marcina. Krzysiek pomaga wyremontowa mustanga i stara si nawi za z Kaszub przyjazne relacje. Po krotkim wypoczynku Iga wraca od swoich rodzicow i zaczyna pracowa w kancelarii ktora tymczasowo mie ci si w mieszkaniu Marcina. Do kancelarii Zarzyckiego przychodzi m oda dziewczyna Karolina ktora mowi e jest w ci y i szuka nerwowo Marcina Kaszuby
22:15

Komandor
Julian Gozdowski to cz owiek legenda cz owiek instytucja osobno Karkonoszy ktorego determinacja przyczyni a si do powstania rozwoju i potem utrzymania ponad 40 lat Biegu Piastow najwi kszej i najstarszej imprezy sportowej w Polsce. Dzisiaj Bieg Piastow jest jedn z niewielu imprez ktora zrzeszona jest w presti owej Europejskiej Federacji Biegow D ugodystansowych (Euroloppet) i wiatowej Federacji Biegow D ugodystansowych (Worldloppet). W imprezie co roku bierze udzia ponad 4000 sportowcow z 24 krajow promuj c Polsk w ca ym wiecie. Jest to jedna z najwi kszych imprez sportow zimowych na wiecie. Jest to te ukochane miejsce mistrzyni olimpijskiej Justyny Kowalczyk ktora trenowa a u pana Juliana i co roku bierze udzia w Biegu Piastow. Julian Gozdowski pochodzi z Czortkowa na dzisiejszej Ukrainie. Dzisiaj ma 86 lat. Jest odznaczony Krzy em Oficerskim i Krzy em Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski
23:10

Teleexpress Extra
23:30

Panorama
Emitowany codziennie g owny program informacyjny telewizyjnej Dwojki podsumowuj cy najwa niejsze wydarzenia polityczne gospodarcze spo eczne i kulturalne minionego dnia w kraju i na wiecie. Niektore materia y i krotkie relacje opatrzone s komentarzem ekspertow
Activate Live-Chat