OTR
Date
<
June 2024
>
Mo
Tu
We
Th
Fr
Sa
Su
 
 
 
 
 
01
02
24
25
26
27
28
29
30
Station

TVPOLONIA
TVPOLONIA
01:55

Pytanie dnia
02:00

Pogoda
Pogoda jest nadawanym cyklicznie przez TVP3 programem w ktorym widzowie mog zapozna si z zapowiedziami meteorologow dotycz cymi nadchodz cych dni. W ka dym wydaniu prowadz cy informuj jakiej temperatury nale y si spodziewa w konkretnym regionie Polski jakie mo e by zachmurzenie i czy spodziewane s opady. Dzi ki programowi Pogoda widzowie mog tak e dowiedzie si czy w nadchodz cych dniach nale y spodziewa si gro nych zjawisk - w okresie letnim nawa nic zim zawiei i zamieci nie nych oraz silnego mrozu. Prowadz cy informuj tak e o tym czy czeka nas korzystny biomet a tak e przekazuj wiadomo ci wa ne dla konkretnego regionu np. o temperaturze wody w Ba tyku czy zanieczyszczeniu powietrza w Krakowie.Pogoda emitowana jest codziennie po ka dym wydaniu programu informacyjnego Panorama
02:05

Sport
W magazynie informacyjnym Sport widzowie codziennie mog si zapozna z naj wie szymi informacjami o wa nych wydarzeniach sportowych z ca ego wiata. Prowadz cy przede wszystkim skupiaj si jednak na osi gni ciach polskich zawodnikow.W programie Sport prezentowane s krotkie relacje filmowe z przebiegu wa nych meczow czy zawodow sportowych. Za ka dym razem opatrzone s one komentarzem prowadz cego. W magazynie nie zabraknie tak e ciekawostek m.in. dotycz cych transferow znanych pi karzy
02:15

Wszystko gra
#Wszystkogra to pe en przebojow gigantow polskiej sceny muzycznej film Agnieszki Gli skiej znanej re yser specjalizuj cej si w spektaklach teatralnych. W tym optymistycznym obrazie opowiadaj cym o przyja ni mi o ci i czerpaniu rado ci z ycia wykorzystano utwory tak znanych zespo ow jak: Maanam Perfekt. T.Love czy Lombard. Mimo to najbardziej zwracaj na siebie uwag znakomite kreacje aktorskie Stanis awy Celi skiej Kingi Preis i Elizy Rycembel.Musical #Wszystkogra opowiada o codziennych zmaganiach nieco ekscentrycznych kobiet przedstawicielek trzech pokole tej samej rodziny - najm odszej Zosi (Rycymbel) jej mamy Romy (Preis) i babci Heleny (Celi ska). Kobiety robi wszystko aby ocali rodzinny dom ktory chce odzyska podaj cy si za potomka dawnych w a cicieli biznesmen Lis (Antoni Pawlicki). Podczas swoich zmaga prze ywaj niejedn przygod dzi ki ktorej odkryj czego tak naprawd pragn . Roma spotyka przystojnego Staszka (Sebastian Fabija ski). Rodzi si mi dzy nimi uczucie
03:45

Polacy wiatu: Jozef Obr bski
Cykl przedstawiaj cy niesamowite historie polskich emigrantow. Ludzie ci przys u yli si do rozwoju cywilizacji a ich prace i odkrycia naukowe by y krokami milowymi w takich dziedzinach jak medycyna in ynieria biologia chemia czy fizyka. Ka da z etiud filmowych przybli y sylwetk innego naukowca czy artysty ktory mimo oddalenia od Polski i s u enia innym narodom nie zapomnia o swoim kraju. W rod nich znajduj si m.in. Maria Sk odowska-Curie oraz Ludwik Wertenstein
03:50

Muzeum Polskiej Piosenki: Lubi wraca tam gdzie by em - Zbigniew Wodecki
Muzeum Polskiej Piosenki jest programem rozrywkowym Telewizji Polskiej po wi conym muzyce rozrywkowej. W ka dym wydaniu magazynu widzowie poznaj histori jednego polskiego hitu sprzed lat ktory dot d mo na us ysze w radiu czy telewizji. Dowiedz si kiedy powsta oraz kim s jego autorzy. W kolejnych wydaniach programu Muzeum Polskiej Piosenki omawiane s takie przeboje jak Szklana pogoda Kwiaty we w osach czy Wind do nieba. O piosenkach tworz cych kanon polskiej muzyki rozrywkowej opowiedz m.in.: Wojciech Mann Artur Andrus Artur Orzech Max Cegielski W odzimierz Korcz LUC i Ma gorzata Ostrowska. W programie wykorzystywane s materia y archiwalne TVP
04:00

Przestrzenie Fangora
Portret Wojciecha Fangora urodzonego w 1923 roku ktory przez wiele lat mieszka w USA. By jednym z najwybitniejszych wspo czesnych polskich malarzy. W filmie opowiada o swojej pracy yciu i najwa niejszych kierunkach artystycznych XX wieku
04:50

Niezwyk e miejsca: I a - izba pami ci B. Le miana
Krotkie reporta e o charakterze edukacyjnym prezentuj ce niezwyk e miejsca w Polsce. Te znane i mniej znane cz sto zapomniane i takie ktore nie s dost pne dla wszystkich. Skrywaj one wiele tajemnic owiane s legend lub skrywaj bogat histori . Prowadz cy przenosz widza do minionych epok jednocze nie uwzgl dniaj c dokonania wspo czesnych konserwatorow historykow oraz pasjonatow historii Polski malarstwa i kultury
05:00

Rodzinka.pl: Narada rodzinna. s02e43
Perypetie Natalii (Ma gorzata Ko uchowska) i Ludwika (Tomasz Karolak) Boskich szcz liwych rodzicow trojki rezolutnych ch opcow - Tomka (Maciej Musia ) Jakuba (Adam Zdrojkowski) i Kacpra (Mateusz Paw owski). Boscy poznali si jeszcze na studiach lecz mimo up ywu lat nadal darz si gor cym uczuciem. Teraz staraj si o kolejne dziecko tym razem chc by by a to dziewczynka. Jednak w pi cioosobowej rodzinie bardzo ci ko znale czas na upragnione sam na sam o czym Boscy przekonuj si na ka dym kroku
05:30

Wojownicy czasu: Szczury kontra Lis czyli Tobruk 1941
Nie up yn jeszcze rok od napa ci Niemiec na Polsk we wrze niu 1939 roku a dzia ania wojenne rozprzestrzeni y si na kolejny kontynent. W czerwcu 1940 roku rozpocz a si wojna w Afryce w ktorej przeciwko Niemcom i ich w oskim sojusznikom u boku Anglikow i Francuzow stan li tak e Polacy. Jednym z wa niejszych epizodow tej kampanii by a obrona twierdzy Tobruk w ktorej udzia wzi li o nierze Samodzielnej Brygady Strzelcow Karpackich
TVPOLONIA
06:00

Panorama
G owny program informacyjny telewizyjnej Dwojki podsumowuj cy najwa niejsze wydarzenia minionego dnia z kraju i ze wiata. W nowej formule oprocz materia ow czysto newsowych politycznych spo ecznych medycznych naukowych i kulturalnych znajd si rownie analizy konkretnych zagadnie oraz wypowiedzi ekspertow
06:30

Jak yje las: Drzewo w cyklu ycia
Dokument przybli aj cy zagadnienia zwi zane z lasami. Le nicy naukowcy i eksperci wyst puj cy w programie opowiadaj o gospodarce le nej obalaj mity t umacz poj cia oraz definicje z ni zwi zane
07:00

Okrasa amie przepisy: Smak zapomnianych ojokow
Dzisiejsza dietetyka promuje kuchni niskokaloryczn z niewielk ilo ci wszelkiego rodzaju t uszczow. W dawnej Polsce panowa a inna tendencja. S onina sad o czy oj by y produktami niezwykle po danymi. Pomaga y ludziom przetrwa ch odne miesi ce. Karol zainspirowany ojokami regionaln potraw z miejscowo ci Ska a w Jurze Krakowsko-Cz stochowskiej udowodni e zapomniane t uszcze maj niepowtarzaln warto i smak. Kucharz przygotuje: karpia sma onego na skwarkach z oju ktorego poda z ojowymi plackami ziemniaczanymi pstr ga ososiowego sma onego na skwarkach z sad a oraz nerki ciel ce podsma one na oju z grzybami i zielon fasolk
07:30

Pytanie na niadanie - pobudka
Poranny magazyn o charakterze lifestyleowym i kulturalnym. Widzowie poznaj odpowiedzi na wszystkie nurtuj ce ich pytania dotycz ce codziennego ycia zdrowia czy kultury. Zaproszeni eksperci porusz rownie takie tematy jak prawo finanse psychologia czy hobby
07:55

Pytanie na niadanie
Poranny program niadaniowy w ktorym eksperci z ro nych dziedzin udzielaj odpowiedzi na takie tematy jak m.in. zdrowy styl ycia moda uroda kultura muzyka kulinaria prawo i finanse. W ka dym odcinku prowadz cy goszcz w studiu osoby znane z pierwszych stron gazet internetu czy telewizji
11:10

Studio Lwow
Polscy dziennikarze mieszkaj cy we Lwowie zdaj relacje z najnowszych wydarze na Ukrainie i pokazuj czym yj lwowianie
11:30

Rodzinka.pl: Pogrzeb. s02e44
Perypetie Natalii (Ma gorzata Ko uchowska) i Ludwika (Tomasz Karolak) Boskich szcz liwych rodzicow trojki rezolutnych ch opcow - Tomka (Maciej Musia ) Jakuba (Adam Zdrojkowski) i Kacpra (Mateusz Paw owski). Boscy poznali si jeszcze na studiach lecz mimo up ywu lat nadal darz si gor cym uczuciem. Teraz staraj si o kolejne dziecko tym razem chc by by a to dziewczynka. Jednak w pi cioosobowej rodzinie bardzo ci ko znale czas na upragnione sam na sam o czym Boscy przekonuj si na ka dym kroku
TVPOLONIA
12:00

Go poranka
Ka dorazowo do programu zapraszana jest znana osoba ze wiata polityki kultury biznesu itd. Na gor co komentuje ona bie c sytuacj w kraju
12:25

Operacja zdrowie: Kardiochirurgia ma oinwazyjna
Wybitni lekarze eksperci w dziedzinie farmakologii stowarzyszenia pacjentow i naukowcy prezentuj w programie dost pne w naszym kraju metody leczenia oraz diagnostyki. Autorzy przedstawiaj rownie nowoczesne technologie medyczne ratuj ce ycie a b d ce wiatowymi odkryciami naukowymi. Ka dy odcinek dotyczy innego schorzenia. Lekarze wskazuj objawy na ktore warto zwroci uwag i mowi w jaki sposob diagnozuje si chorob . Pacjenci z kolei opowiadaj o swoich do wiadczeniach zwi zanych z leczeniem i zmianach jakie wdro yli eby unikn nawrotu choroby
12:50

Ojciec Mateusz: Kl twa. s24e313
Aneta Dere wybitna archeolo ka z Sandomierza przygotowuje si na wypraw do Sudanu. Liczne osi gni cia naukowe jednak nie zadowalaj badaczki. Od pewnego czasu nie uk ada jej si w ma e stwie. Nie potrafi tak e dogada si z nastoletni cork Juli . Gdy w rodzinie Anety dochodzi do tragedii okazuje si e w rodowisku zawodowym s osoby ktore nie yczy y jej dobrze. Natalia pomaga babci Lucynie w zorganizowaniu Nocy grozy. W trakcie przygotowa natrafia na pewne straszne znalezisko w sandomierskich podziemiach ktore szokuje miesza cow miasta
13:40

Ojciec Mateusz: mier na raty. s24e314
W a ciciel winnic Igor W trobski i jego ona Alicja wydaj si szcz liwym ma e stwem. Jednak w ich ycie ci gle ingeruje zazdrosna matka m czyzny Genowefa. Kiedy Alicja nagle traci przytomno w szpitalu okazuje si e w jej organizmie znajduj si pewne podejrzane substancje. Spraw zaczyna interesowa si policja. Tymczasem aspiranta Dziubaka odwiedza matka. Zmuszony jest on wi c przedstawi jej Karol z ktor si od niedawna spotyka
14:35

Szafa dwoch narodow
Opowie o w a cicielach maj tku Kumen na otwie przybli aj ca histori tych terenow oraz relacje mi dzy Polakami a otyszami na dawnych kresach II Rzeczypospolitej. Tytu owa szafa z rodowym herbem niegdy nale ca do rodziny Ludinghausen Komorowski powraca do prawowitego w a ciciela. To wydarzenie staje si pretekstem do zg bienia wspolnych dziejow obu narodow. Fascynacja polsko ci w rod wielu dzisiejszych mieszka cow tego regionu wiadczy o tym e dziedzictwo II RP wci jest ywe
15:45

Pami tnik Florki : Wiatr. s02e25
Dalsze perypetie ma ej ryjowki bacznej obserwatorki rzeczywisto ci. Florka lubi wszystko samodzielnie sprawdzi nie dowierzaj c zawsze doros ym. Zadaje du o pyta czasem dziwi si nawet najprostszym rzeczom ale dzi ki nowym do wiadczeniom wci zdobywa wiedz i wyci ga wnioski. Uczy si tak e rozumie w asne emocje - strach zazdro zachwyt rozczarowanie czy wstyd. Rodzice nie zawsze rozumiej jej problemy. Florka czuje si jednak kochana co daje jej wiar we w asne mo liwo ci. Tym razem ryjowka m.in. opiekuje si rybk usi uje sk oni bliskich do zakupu wymarzonej lalki wybiera si z mam na zakupy odwiedza muzeum i walczy z nud
16:00

Korona krolow. Jagiellonowie. s02e159
Rok 1426. W Krakowie wci panuje zaraza. Krol i krolowa przebywaj w Wilnie krolewicz w Ch cinach a krolewna Jadwiga ktora mog a zarazi si od chorej s u cej zamkni ta jest w wawelskiej komnacie. Tylko Adam winka jej nie opu ci . W karczmie za trwa kwarantanna. Tymczasem Witold chce zawrze porozumienie z Krzy akami i dosta od nich poparcie w czasie wyprawy na Ru . Podczas polowania Jagie o zostaje zaatakowany przez dzika. Jan z Czy owa probuje go broni
16:30

Rodzinka.pl: Pogrzeb. s02e44
Perypetie Natalii (Ma gorzata Ko uchowska) i Ludwika (Tomasz Karolak) Boskich szcz liwych rodzicow trojki rezolutnych ch opcow - Tomka (Maciej Musia ) Jakuba (Adam Zdrojkowski) i Kacpra (Mateusz Paw owski). Boscy poznali si jeszcze na studiach lecz mimo up ywu lat nadal darz si gor cym uczuciem. Teraz staraj si o kolejne dziecko tym razem chc by by a to dziewczynka. Jednak w pi cioosobowej rodzinie bardzo ci ko znale czas na upragnione sam na sam o czym Boscy przekonuj si na ka dym kroku
17:00

Teleexpress
Teleexpress to najwa niejsze informacje dnia w pigu ce. W krotkim programie widz znajdzie skrot wiadomo ci na temat bie cych wydarze z kraju i ze wiata dotycz cych m.in. polityki nauki i techniki kultury oraz sportu. Prezentowane materia y ilustruj migawki filmowe komentowane przez lektora oraz w zale no ci od omawianych zdarze wypowiedzi ekspertow badaczy uczestnikow wydarze lub osobisto ci ycia publicznego. W Teleexpresie nie brakuje te prognozy pogody oraz najciekawszych informacji muzycznych. Obok tematow powa nych pojawiaj si tak e te wywo uj ce u miech opatrzone artobliwym komentarzem prowadz cego
17:20

Gra s ow. Krzy owka
Gra s ow. Krzy owka to show w ktorym klasyczne amig owki prezentowane s w nowoczesnej formie. Tworcy programu nawi zuj do historii TVP bowiem krzy owka w telewizji pojawi a si ju pierwszym polskim teleturnieju w 1958 roku. We wspo czesnej ods onie tej rywalizacji szaradziarskiej nie zabraknie intryguj cych zagadek i atrakcyjnych nagrod. We wspoln zabaw z atwo ci mog w czy si widzowie przed telewizorami.Uczestnicy teleturnieju Gra s ow. Krzy owka musz wykaza si wiedz refleksem i umiej tno ci szybkiego kojarzenia. Codziennie od poniedzia ku do czwartku czworka graczy walczy o tytu finalisty dnia. Nast pnie zwyci zcy czterech wyda mierz si w finale tygodnia. Gospodarzem programu Gra s ow. Krzy owka jest Radek Brzozka
17:50

Audycje komitetow wyborczych
Przed zbli aj cymi si wyborami widzowie mog zapozna si z audycjami wyborczymi przygotowywanymi przez komitety wyborcze. Kandydaci prezentuj w nich swoje programy propozycje i pomys y
18:05

Rzecz Polska: Cukiernica Julii Keilowej
Tworcy cyklu prezentuj osi gni cia krajowej sztuki projektowania. Pokazuj mod na przedmioty vintage i promuj najciekawsze nowe rozwi zanie projektowe. Cho polski design w ostatnich latach sta si jednym z eksportowych hitow wci zbyt ma o si o nim mowi. Program opowie o konkretnych przedmiotach rekonstruuj c histori ich powstania pokazuj c ich funkcj w przestrzeni przedstawiaj c tworcow i projektantow
18:15

Polskie drogi. Absolwenci
18:50

Kierunek Zachod
Magazyn przedstawia wydarzenia spo eczne kulturalne i religijne w ktorych bierze udzia zachodnioeuropejska Polonia. Tworcy przedstawiaj rownie sylwetki polakow ktorzy za granic rozs awiaj dobre imi Polski
19:10

Magazyn z Wysp
Magazyn przedstawia jak yj Polacy w Wielkiej Brytanii porusza ich aktualne problemy a tak e prezentuje najciekawsze wydarzenia polonijne na Wyspach
19:30

Program informacyjny 19.30
G owny serwis informacyjny TVP. Prowadz cy przedstawia najwa niejsze wydarzenia dnia z kraju i ze wiata. Relacje dotycz przede wszystkim polityki gospodarki kultury oraz ycia spo ecznego
19:55

Pytanie dnia
TVPOLONIA
20:05

Pogoda
Pogoda jest nadawanym cyklicznie przez TVP3 programem w ktorym widzowie mog zapozna si z zapowiedziami meteorologow dotycz cymi nadchodz cych dni. W ka dym wydaniu prowadz cy informuj jakiej temperatury nale y si spodziewa w konkretnym regionie Polski jakie mo e by zachmurzenie i czy spodziewane s opady. Dzi ki programowi Pogoda widzowie mog tak e dowiedzie si czy w nadchodz cych dniach nale y spodziewa si gro nych zjawisk - w okresie letnim nawa nic zim zawiei i zamieci nie nych oraz silnego mrozu. Prowadz cy informuj tak e o tym czy czeka nas korzystny biomet a tak e przekazuj wiadomo ci wa ne dla konkretnego regionu np. o temperaturze wody w Ba tyku czy zanieczyszczeniu powietrza w Krakowie.Pogoda emitowana jest codziennie po ka dym wydaniu programu informacyjnego Panorama
20:10

Sport
W magazynie informacyjnym Sport widzowie codziennie mog si zapozna z naj wie szymi informacjami o wa nych wydarzeniach sportowych z ca ego wiata. Prowadz cy przede wszystkim skupiaj si jednak na osi gni ciach polskich zawodnikow.W programie Sport prezentowane s krotkie relacje filmowe z przebiegu wa nych meczow czy zawodow sportowych. Za ka dym razem opatrzone s one komentarzem prowadz cego. W magazynie nie zabraknie tak e ciekawostek m.in. dotycz cych transferow znanych pi karzy
20:25

O mnie si nie martw
Krzysiek ignoruje dobre rady Irenki i postanawia rzuci prac w sortowni by poszuka szcz cia w innym miejscu. Zaj ty swoimi sprawami zapomina o urodzinach Oliwki. Niestety ani Pola ani koledzy nie zamierzaj mu po yczy pieni dzy na prezent. Iga stara si unika Marka. Ma u atwione zadanie gdy w ramach okresowej oceny pracownikow kancelarii Kaszuba wizytuje Marcina w s dzie. Prawnik w duecie z Laur wygrywa koncertowo i s yszy od ojca wyrazy uznania. Na rozmowie oceniaj cej z A k Iga s yszy wyrzuty Zarzyckiej za jej zawiedzione nadzieje zwi zane z Marcinem. Irenka postanawia pomoc Krzy kowi i wyprawia dla Oliwki przyj cie. Gdy w drzwiach zjawiaj si Iga i Marcin Ma ecki bezceremonialnie przypisuje sobie wszystkie zas ugi. Zdenerwowana Irenka odci ga go na stron i proponuje powrot do pierwszej umowy: mieszkanie w zamian za sprz tanie i pomoc. Krzysiek nie zd y och on gdy w domu zjawi si niezapowiedziany go
21:20

O mnie si nie martw
Iga probuje zorientowa si w intencjach Doroty. M odsza siostra tymczasem uznaje e dom Ma eckiej b dzie jej baz z ktorej rozpocznie podboj Warszawy. Gdy sprawa wychodzi na jaw mi dzy siostrami dochodzi do spi cia. Na domiar z ego okazuje si e Dorota zgubi a na zakupach kart kredytow Marcina. W kancelarii zjawia si by a nauczycielka Tomka ktora chce cofn darowizn na rzecz wnuczki. Z kolei do Marcina zg asza si wnuczka klientki. W ten sposob koledzy staj po przeciwnej stronie barykady. Marek ktory uwielbia takie sytuacje napuszcza ich na siebie w efekcie Tomek w nerwach oznajmia e odchodzi z kancelarii. Tymczasem Krzysiek za rad Irenki postanawia prze y jeden dzie b d c mi ym i uczynnym. Nie jest to atwe gdy jest ze wszystkimi skonfliktowany
22:10

Debata - wybory do Parlamentu Europejskiego
Przedstawiciele siedmiu komitetow ktore zarejestrowa y kandydatow do Parlamentu Europejskiego przedstawi swoje stanowisko w wielu istotnych kwestiach. Omowi zielony ad i zmiany klimatyczne nierowno ci socjalne wej cie do strefy euro polityk importow polityk obronn czy pakt migracyjny. Ka dy potencjalnych pos ow w krotkiej wypowiedzi b dzie mia szans zaprezentowa swoj plan na reprezentowanie Polski w Unii. Przewidziana jest rownie mo liwo zadawania pyta konkurentom. Debata podzielona zosta a na pi cz ci: bezpiecze stwo przysz o ci Unii Europejskiej gospodarka europejskie warto ci oraz pozycja i rola Polski w Unii Europejskiej. Poprowadz Dorota Wysocka-Schnepf i Justyna Dobrosz-Oracz
23:45

Panorama
G owny program informacyjny telewizyjnej Dwojki podsumowuj cy najwa niejsze wydarzenia minionego dnia z kraju i ze wiata. W nowej formule oprocz materia ow czysto newsowych politycznych spo ecznych medycznych naukowych i kulturalnych znajd si rownie analizy konkretnych zagadnie oraz wypowiedzi ekspertow
Activate Live-Chat