OTR
Datum Sender Ansicht
Januar 2019
Mo Di Mi Do Fr Sa So
 010203040506
07080910111213
14151617181920
21222324252627
28293031   

TVPOLONIA
TVPOLONIA
00:30

Korona krlw
Król potrzebuje pieni dzy aby móc ruszy na Wschow . Podejmuje zaskakuj ce decyzje wobec Krzy aków. Doradcy sugeruj rozmow z Bolkiem aby unikn niepotrzebnego rozlewu krwi. Maciek szybko wraca do Krakowa. Dosta zadanie od Wójta pilnie szuka Meli. Kat próbuje go przekupi sakiewk z pieni dzmi. M czyzna robi co mo e eby ochroni ukochan . Jutta na rozkaz królowej ma opu ci zamek. Niespodziewanie wstawia si za ni Kunegunda. Telenowela historyczna
01:00

Nad Niemnem magazyn Polakw na Bia orusi
Program po wi cony yciu mniejszo ci polskiej na Bia orusi prezentuj cy wydarzenia kulturalne i spo eczne najwa niejsze dla mieszkaj cych tam Polaków
01:20

Supe kowe ABC
Supe ek i Zr czne R czki zapraszaj do wspólnej zabawy i poznawania polskiego j zyka migowego (PJM). Tym razem nasz bohater zainteresuje si ksi k Krasnoludki. Fakty mity i g upoty a Zr czne R czki w zabawach plastycznych zrobi kukie k skrzata. Supe ek odwiedzi sklep sportowy i dowie si w jak gr mo na gra u ywaj c ma ej plastikowej pi eczki a Zr czne R czki poka jak taka pi eczka mo e unosi si w strumieniu ciep ego powietrza. Poznamy równie liter P jak pi ka. W teatrzyku zobaczymy bajk o pi ce która nie chcia a si bawi i ci gle ucieka a. Jak zawsze b dziemy równie zamienia litery i tworzy nowe wyrazy
01:35

Krl Maciu Pierwszy
Prezent dla Antka. Antek ma urodziny. Maciu zastanawia si nad prezentem. Nagle wymy li wycieczka samolotem Genera na wie o lotniczej wyprawie a podskoczy z rado ci e Maciu znowu stwarza mu szans ... przej cia w adzy. Dywersj zauwa a Wiktor ebrak niegdy in ynier i uprzedza Maciusia. W ostatniej chwili Maciu zatrzymuje startuj cy z Antkiem i Erazmem samolot. Wiktor zostaje g ównym mechanikiem lotnictwa
01:45

Przygd kilka wrbla wirka
Sam jak palec. nieg zasypuje karmnik wi c g odny i zmarzni ty wirek nie mo e si do niego dosta . Lamentuje g o no z tego powodu ale okazuje si e obok jest kto jeszcze bardziej nieszcz liwy. To kuropatwa która zgubi a swoje stado i w pojedynk jest zupe nie bezradna. wirek namawia inne wróble aby odnalaz y stado kuropatw obiecuj c im w nagrod ... niadanie. Kiedy przychodzi do spe nienia obietnicy wskazuje na zasypany niegiem karmnik. Na pocz tku wróble czuj si troch oszukane ale szybko przekonuj si e wspólnymi si ami atwo dogrzeba si do jedzenia
02:00

Wiadomo ci
Codzienny serwis informacyjny prezentuj cy najwa niejsze wydarzenia z kraju i ze wiata. Program jest nadawany na ywo ze studia A Telewizyjnej Agencji Informacyjnej przy pl. Powsta ców Warszawy 7 w Warszawie
02:30

Sport
Program podsumowuj cy najwa niejsze wydarzenia sportowe ze szczególnym naciskiem na osi gni cia polskich zawodników i reprezentacji w ró nych dyscyplinach. Pojawi si informacje o wa nych rozgrywkach i zawodach organizowanych w Polsce i na wiecie. Redakcja najwi cej miejsca po wi ca dyscyplinom sportowym popularnym w ród Polaków m.in. pi ce no nej i siatkówce ale nie zabraknie mniej popularnych konkurencji i sportów zimowych
02:35

Dor czyciel
Reklama. Policjanci szukaj Janka w szpitalu. On rozpoczyna prac w agencji reklamowej chocia wcale nie jest szcz liwy z tego powodu. Pani Hania sprz ta u Janusza. Mi dzy nimi nawi zuje si ni sympatii
03:20

Krtka historia
Prof. Wies aw Jan Wysocki historyk wyk adowca akademicki profesor nauk humanistycznych autor wielu publikacji historycznych przybli y widzom te znane i mniej znane wydarzenia z których my Polacy jeste my dumni. Wydarzenia które ukszta towa y nasz kraj i nas obywateli. Bohaterami cyklu b d ludzie których nazwisk czasem pró no szuka w ksi kach. Bohaterowie by mo e nieznani acz wielcy
03:30
Barwy szcz cia
Odc. 1910 Piotr i Zosia pozwalaj przenocowa na kanapie poszukiwanemu przez policj Arturowi ku rado ci st sknionej za nim Ewuni. Walawski jest w ciek y e Chowa ski znów sprowadza na ich rodzin problemy. Po odwiedzinach na grobie Marty Artur egna si z Ernestem. Wiele wskazuje na to e chce pope ni samobójstwo. Pawe znowu nachodzi Agat i napada na Huberta uszkadzaj c mu odmro one palce. Iwona przewiduj c dalsze problemy z Piaseckim przekonuje brata by zrobi obdukcj . Klara dostaje akceptacj swojego projektu ok adki od samego prezesa wydawnictwa a tak e propozycj pracy jako redaktor. Po liftingu twarzy Jola szuka schronienia u Basi. Dopóki lady operacji nie znikn Koz owska zamierza udawa e jest w Indiach. Akurat do Zenka wpada w odwiedziny Janek. Serial obyczajowy
04:05
Polonia 24
Program publicystyczno informacyjny koncentruj cy si wokó tematyki polskiej i polonijnej. Prowadz cy omawiaj najwa niejsze wydarzenia spo eczne gospodarcze i kulturalne oraz przybli aj problemy Polaków mieszkaj cych poza granicami ojczystego kraju
04:25
Rozmowa Polonii
Prowadz cy program podsumowuj najwa niejsze wydarzenia dnia z kraju i ze wiata. Opowiadaj tak e o tym na co jest skierowana uwaga Polaków oraz skupiaj si na informacjach istotnych z punktu widzenia rodaków mieszkaj cych za granic . Go mi programu s polscy politycy oraz eksperci z ró nych dziedzin
04:40
Halo Polonia
05:20
Kapita polski
Magazyn promuj cy polsk gospodark i przedstawiaj cy procesy zachodz ce na rynku. Zaprezentowane zostan sylwetki polskich przedsi biorców i wynalazców podbijaj cych rynki mi dzynarodowe a tak e ludzi którzy dopiero szukaj sposobu na opatentowanie swoich pomys ów i zainteresowanie nimi firm. Pokazane zostan przyk ady Polaków zdecydowanych przenie biznes z zagranicy do ojczyzny oraz tych którzy ju to zrobili
05:40
 
Wolny ekran
Program w którym prezentowane s nagrania przes ane przez Polaków podró uj cych i mieszkaj cych za granic ilustruj ce ich ycie na emigracji
05:55
 
FOCUS on POLAND
TVPOLONIA
06:10
 
Kierunek kabaret
Nie zapominajmy o piosenkach kabaretowych. Prowadz cy poruszaj ró ne aspekty sztuki kabaretowej. W ka dym z odcinków pojawiaj si najlepsze i najciekawsze skecze które komentowane s pod k tem omawianego tematu
07:05
 
Anna Dymna spotkajmy si
Jacek Noch. Go ciem Anny Dymnej b dzie Jacek Noch choruj cy na stwardnienie rozsiane
07:35
 
Margolcia i Mi zapraszaj dzi
Kto tutaj mieszka. Tematem odcinka s domy. Mi zauwa a e wszystkim s one potrzebne nie tylko ludziom ale i zwierz tom Nasze zagadki poka jak ró ne s domy zwierzaków. Najwygodniejszy jest jednak dom Anatola bohatera naszej bajki bo zawsze ma go przy sobie. Co to za yj tko Zanim Mi i Margolcia zdradz t zagadk naucz nas fantastycznej piosenki o klockach a tak e zbuduj domek. Oczywi cie z klocków
07:55
 
Pytanie na niadanie
Program na ywo prowadzony przez pary znanych osób. Zapraszani do studia ludzie znani z ycia publicznego dziel si do wiadczeniami a eksperci odpowiadaj na pytania widzów. Pytanie na niadanie to swoiste kompendium wiedzy o przyzwyczajeniach ró nicach w postrzeganiu otaczaj cej rzeczywisto ci i sposobach bycia
11:00
 
Polonia 24
Program publicystyczno informacyjny koncentruj cy si wokó tematyki polskiej i polonijnej. Prowadz cy omawiaj najwa niejsze wydarzenia spo eczne gospodarcze i kulturalne oraz przybli aj problemy Polaków mieszkaj cych poza granicami ojczystego kraju
11:25
 
Rozmowa Polonii
Prowadz cy program podsumowuj najwa niejsze wydarzenia dnia z kraju i ze wiata. Opowiadaj tak e o tym na co jest skierowana uwaga Polaków oraz skupiaj si na informacjach istotnych z punktu widzenia rodaków mieszkaj cych za granic . Go mi programu s polscy politycy oraz eksperci z ró nych dziedzin
11:40
 
Halo Polonia
TVPOLONIA
12:25
 
Krtka historia
Prof. Wies aw Jan Wysocki historyk wyk adowca akademicki profesor nauk humanistycznych autor wielu publikacji historycznych przybli y widzom te znane i mniej znane wydarzenia z których my Polacy jeste my dumni. Wydarzenia które ukszta towa y nasz kraj i nas obywateli. Bohaterami cyklu b d ludzie których nazwisk czasem pró no szuka w ksi kach. Bohaterowie by mo e nieznani acz wielcy
12:35
 
Wiadomo ci
Codzienny serwis informacyjny prezentuj cy najwa niejsze wydarzenia z kraju i ze wiata. Program jest nadawany na ywo ze studia A Telewizyjnej Agencji Informacyjnej przy pl. Powsta ców Warszawy 7 w Warszawie
12:50
 
Nad Niemnem magazyn Polakw na Bia orusi
Program po wi cony yciu mniejszo ci polskiej na Bia orusi prezentuj cy wydarzenia kulturalne i spo eczne najwa niejsze dla mieszkaj cych tam Polaków
13:10
 
Barwy szcz cia
Odc. 1911 Klara zastanawia si czy przyj propozycj pracy w wydawnictwie. Radzi si w tej sprawie Kniewskiego który od razu planuje e Pyrka zajmie si redakcj jego najnowszej powie ci. Agata odkrywa e Pawe zamieszka z Marzen i pogr a si w rozpaczy po stracie ukochanego. Jola szarog si si u Basi i Zenka i swoim zachowaniem doprowadza gospodarzy do sza u. Kiedy do Grzelaków zagl da Janek z synem Koz owska tym razem chowa si w szafie. Natalia czeka w napi ciu na wyniki bada DNA chce jak najszybciej mie pewno e Maciej nie jest ojcem Lei. Tymczasem Wilk grozi Klemensowi który z o y przeciwko niemu i Alinie zeznania. Wkrótce Góreckiego potr ca samochód. Serial obyczajowy
13:45
 
Drogi wolno ci
Niedziela palmowa. Marzec 1921 roku. Zbli a si plebiscyt w sprawie przynale no ci pa stwowej Górnego l ska. W Niedziel Wielkanocn ma si odby lub Maryni z Szymonem Haseferem
14:45
 
Dwa wiaty
Bohaterk filmu jest 10 letnia Laura córka g uchoniemych rodziców. Dziewczynka w odró nieniu od nich s yszy i mówi. To film o zbyt wczesnym wkraczaniu w doros e ycie. Laura musi pomaga g uchoniemym rodzicom w wielu sprawach w których zazwyczaj dzieci w jej wieku nie uczestnicz . Od urodzenia yje w dwóch wiatach w wiecie ciszy który panuje w jej domu i w wiecie osób s ysz cych poza domem. Rodzice Laury urodzili si g uchoniemi nigdy nie mówili i nigdy nie s yszeli. Co dziwniejsze w ich rodzinach wszyscy mówi i s ysz . Aneta mama Laury jest g uchoniema z niewiadomych powodów a Adam ojciec Laury po urodzeniu zachorowa na osp . Poznali si na jednej z wycieczek organizowanych przez zwi zek g uchoniemych i szybko pobrali si . Po lubie zamieszkali z rodzicami Adama na wsi. Kiedy oni wkrótce zmarli m odzi ma onkowie zostali sami na gospodarce. Do d ugo nie mogli si zdecydowa na dziecko bo obawiali si e te b dzie g uchonieme. Tak dzieje si w wielu przypadkach. Laura urodzi a si zdrowa. Kiedy córka by a ma a rodzice przywi zywali jej sznurek do r ki w ten sposób wiedzieli e dziecko p acze lub czego potrzebuje. Laura nauczy a si e mo e poci gn za sznurek a wtedy rodzice przyjd . W domu ca y czas by w czony telewizor eby dziewczynka uczy a si mówi . Do szybko rodzice zacz li uczy j tak e j zyka migowego. W wieku 10 lat Laura perfekcyjnie pos uguj si j zykiem migowym ale te wietnie mówi i pisze. Dzi ki temu jest oknem na wiat rodziców. Bez niej ich funkcjonowanie w wiecie ludzi s ysz cych wydaje si praktycznie niemo liwe. Film pokazuje jak Laura porusza si w obu wiatach: osób s ysz cych i g uchoniemych. Konieczno pomagania rodzicom spowodowa a e dziesi ciolatka jest o wiele bardziej dojrza a ni jej rówie nicy
15:45
 
Wiadomo ci
Codzienny serwis informacyjny prezentuj cy najwa niejsze wydarzenia z kraju i ze wiata. Program jest nadawany na ywo ze studia A Telewizyjnej Agencji Informacyjnej przy pl. Powsta ców Warszawy 7 w Warszawie
15:55
 
Korona krlw
Król jest gotowy do ataku na Wschow szybko udaje mu si opanowa miasto. Planowany jest niespodziewany odwet ksi t z Wielkopolski. Adelajda wy adowuje swoje frustracje na Karlu który unosi si honorem i podejmuje decyzje o powrocie do Hesji. W tej trudnej sytuacji okazuje si e jest pewien powa ny powód dla którego powinien jednak zosta na Wawelu. W widnicy dochodzi do tragedii. Telenowela historyczna
16:25
 
Sonda II
Jak zabijaj bakterie. Bakterie wirusy czy jednokomórkowe grzyby to bardzo proste organizmy. Okazuje si jednak e z niektórymi z nich nie potrafimy sobie poradzi nawet dzi . Zaawansowana medycyna przegrywa walk np. z bakteriami odpornymi na antybiotyki i nie ma za bardzo pomys u jak temu zaradzi . Jakie strategie na przetrwanie i atak maj bakterie i wirusy Jak nam pomagaj a jak skracaj ycie
16:55
 
Margolcia i Mi zapraszaj dzi
Kto tutaj mieszka. Tematem odcinka s domy. Mi zauwa a e wszystkim s one potrzebne nie tylko ludziom ale i zwierz tom Nasze zagadki poka jak ró ne s domy zwierzaków. Najwygodniejszy jest jednak dom Anatola bohatera naszej bajki bo zawsze ma go przy sobie. Co to za yj tko Zanim Mi i Margolcia zdradz t zagadk naucz nas fantastycznej piosenki o klockach a tak e zbuduj domek. Oczywi cie z klocków
17:10
 
Przyjaciele lasu
W tym odcinku dzieci poznaj zwierz ta ucinaj ce sobie zim krótkie drzemki oraz prawdziwych piochów np. nied wiedzie które zapadaj w d ugi zimowy sen. Robi to aby przetrwa zim kiedy trudno by oby im znale po ywny pokarm. Nied wiedzie objadaj si jesieni i obrastaj w t uszcz. Jest to ich zapas na zim . Wiewiórki gromadz sobie zapasy na zim i chowaj je w kryjówkach. Kiedy wybudzaj si na krótko z zimowego snu zdarza im si zapomnie gdzie by a ich spi arnia. Korzystaj wtedy ze spi arni swoich kole anek. Nadrzewne gryzonie popielice pi tak mocno e z zimowego snu potrafi wybudzi si dopiero w lipcu
17:20
 
Krtka historia
Prof. Wies aw Jan Wysocki historyk wyk adowca akademicki profesor nauk humanistycznych autor wielu publikacji historycznych przybli y widzom te znane i mniej znane wydarzenia z których my Polacy jeste my dumni. Wydarzenia które ukszta towa y nasz kraj i nas obywateli. Bohaterami cyklu b d ludzie których nazwisk czasem pró no szuka w ksi kach. Bohaterowie by mo e nieznani acz wielcy
17:30
 
Teleexpress
Dynamicznie prowadzony serwis informacyjny prezentuj cy aktualne wydarzenia wiadomo ci kulturalne oraz ciekawostki z kraju i ze wiata
17:55
 
Szlakiem Kolberga
Radzimir D bski. W tym odcinku Radzimir D bski kompozytor muzyki filmowej i rozrywkowej dyrygent oraz producent muzyczny razem z muzykantem Jackiem Ha asem przyjechali do wsi Postawelek na pograniczu polsko litewskim. Mieszka tam Józef Murawski piewak wspó za o yciel zespo u ludowego Pogranicze. (Józef Murawski rocznik 1956 mieszkaj cy we wsi Postawelek w gminie Szypliszki na pó nocnej Suwalszczy nie. piewak animator i propagator lokalnej kultury.)
18:25
 
Wojsko polskie.pl
Program po wi cony polskiej armii w którym zostanie ukazane zarówno jej wspó czesne oblicze jak i tradycje i historia. W kolejnych odcinkach pojawi si tak e relacje z manewrów ciekawostki i aktualne wydarzenia z poligonów. Widzowie zobacz jak zmieniaj si si y zbrojne i jakim sprz tem dysponuj . Autorzy opowiadaj tak e o wojskowych i ich zaanga owaniu w odbywan s u b
18:55
 
Barwy szcz cia
Odc. 1911 Klara zastanawia si czy przyj propozycj pracy w wydawnictwie. Radzi si w tej sprawie Kniewskiego który od razu planuje e Pyrka zajmie si redakcj jego najnowszej powie ci. Agata odkrywa e Pawe zamieszka z Marzen i pogr a si w rozpaczy po stracie ukochanego. Jola szarog si si u Basi i Zenka i swoim zachowaniem doprowadza gospodarzy do sza u. Kiedy do Grzelaków zagl da Janek z synem Koz owska tym razem chowa si w szafie. Natalia czeka w napi ciu na wyniki bada DNA chce jak najszybciej mie pewno e Maciej nie jest ojcem Lei. Tymczasem Wilk grozi Klemensowi który z o y przeciwko niemu i Alinie zeznania. Wkrótce Góreckiego potr ca samochód. Serial obyczajowy
19:25
 
Magazyn z Wysp
Magazyn informuj cy o sprawach wa nych z punktu widzenia Polaków mieszkaj cych w Wielkiej Brytanii i Irlandii. Prezentuje aktywno rodowisk polonijnych opowiada o problemach którymi yj rodacy za granic o bie cych wydarzeniach kulturalnych spo ecznych i politycznych
19:45
 
Reksio
Reksio wychowawca. Realizowana od 1967 r. seria przygód ma ego aciatego pieska mieszka ca wiejskiego podwórka. W tym odcinku zobaczymy Reksia w roli wychowacy lwa
TVPOLONIA
20:00
 
Wiadomo ci
Codzienny serwis informacyjny prezentuj cy najwa niejsze wydarzenia z kraju i ze wiata. Program jest nadawany na ywo ze studia A Telewizyjnej Agencji Informacyjnej przy pl. Powsta ców Warszawy 7 w Warszawie
20:30
 
Pogoda
Codzienny serwis informacyjny z prognoz pogody nadawany po Wiadomo ciach po udniowych Wiadomo ciach porannych i popo udniowych po Teleexpressie i po g ównym wydaniu Wiadomo ci. Prognoz pogody w TVP prezentuj m.in. Aleksandra Kostka Waldemar Dolecki Marzena S upkowska Monika Andrzejczak i Ziemowit P dziwiatr
20:35
 
Sport
Program podsumowuj cy najwa niejsze wydarzenia sportowe ze szczególnym naciskiem na osi gni cia polskich zawodników i reprezentacji w ró nych dyscyplinach. Pojawi si informacje o wa nych rozgrywkach i zawodach organizowanych w Polsce i na wiecie. Redakcja najwi cej miejsca po wi ca dyscyplinom sportowym popularnym w ród Polaków m.in. pi ce no nej i siatkówce ale nie zabraknie mniej popularnych konkurencji i sportów zimowych
20:45
 
Ojciec Mateusz
Nikotyna. Do Sandomierza przyje d a s ynny rosyjski hipnotyzer. Tymczasem biskup przekazuje parafii ksi dza Mateusza kielich pierwszego biskupa ziemi sandomierskiej. Wkrótce cenny przedmiot zostaje skradziony
21:45
 
Polonia 24
Program publicystyczno informacyjny koncentruj cy si wokó tematyki polskiej i polonijnej. Prowadz cy omawiaj najwa niejsze wydarzenia spo eczne gospodarcze i kulturalne oraz przybli aj problemy Polaków mieszkaj cych poza granicami ojczystego kraju
22:05
 
Rozmowa Polonii
Prowadz cy program podsumowuj najwa niejsze wydarzenia dnia z kraju i ze wiata. Opowiadaj tak e o tym na co jest skierowana uwaga Polaków oraz skupiaj si na informacjach istotnych z punktu widzenia rodaków mieszkaj cych za granic . Go mi programu s polscy politycy oraz eksperci z ró nych dziedzin
22:20
 
Halo Polonia
23:10
 
FOCUS on POLAND
23:30
 
Ocaleni
Cykl ukazuj c dramatyczne losy uzale nionych bohaterów zadaj c trudne pytania przekazuje pozytywn wizj zmiany. Niezmiernie wa nym elementem programu jest pokazanie nie atwej ale skutecznej drogi wyj cia z poszczególnych uzale nie . Przewodnikiem po drodze do happy endu s dobrzy weterani czyli ci którzy stosuj c program 12 kroków uzyskali nie tylko abstynencj ale odzyskali tak e relacje z bliskimi ze wiatem odbudowali swoje ycie