OTR
Datum Sender Ansicht
März 2019
Mo Di Mi Do Fr Sa So
    010203
04050607080910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

TVPOLONIA
TVPOLONIA
00:30

Korona krlw
Odcinek 173 Kazimierz wi tuje zwyci stwo na Rusi. Bodz ta wyra a coraz to wi ksze niezadowolenie i oburzenie rozwi z ym zachowaniem króla. Biskup chce pozna jak najwi cej szczegó ów z ycia w adcy dlatego wypytuje mi dzy innymi Andrzeja z T czyna. Nasy a te wikariusza Baryczk aby przekaza Kazimierzowi zgorszenie samego papie a. Adelajda próbuje uwie Jana Jur . Jasiek dostrzega e rycerz wykazuje nadmierne zainteresowanie królow . Gabija i Wójt szykuj si do lubu. Telenowela historyczna 24 min Polska 2019 Aktorzy: Andrzej Hausner Martyna Dudek Piotr Nowak Agata Bykowska Gabriela Chojecka Adam Bobik Dominik o Wojciech Czerwi ski Zbigniew Walery Maciej Grzybowski Paulina Masiak Katarzyna Czapla Jan Hrynkiewicz Zofia Schwinke Monika Domowicz
01:00

Magazyn z Wysp
Magazyn informuj cy o sprawach wa nych z punktu widzenia Polaków mieszkaj cych w Wielkiej Brytanii i Irlandii. Prezentuje aktywno rodowisk polonijnych opowiada o problemach którymi yj rodacy za granic o bie cych wydarzeniach kulturalnych spo ecznych i politycznych
01:20

Margolcia i Mi zapraszaj dzi
Porównywanie i stopniowanie. Ten odcinek programu przyprawi nas o prawdziwy misiowy zawrót g owy. Margolci i Misia odwiedz bowiem a trzy pluszowe misiaki Ka dy z nich b dzie zupe nie inny. Jeden ma y drugi du y. Jeden chudy drugi gruby. Jeden b dzie mia futerko ja niejsze inny ciemniejsze. Dzi ki temu Margolcia i Mi b d mieli okazj nauczy dzieci co to s przeciwie stwa i czym jest stopniowanie. Oczywi cie bawi c si przy tym dobrze lepiej a nawet najlepiej
01:45

Reksio
Reksio aktor. Realizowana od 1967 r. seria przygód ma ego aciatego pieska mieszka ca wiejskiego podwórka. W tym odcinku Reksio wyst puje w roli aktora w filmie
01:50

Czytanie przed spaniem czyli ca a Polska czyta dzieciom
Kotek i myszka. Bajk czyta dzieciom Karolina Gorczyca
02:00

Wiadomo ci
Codzienny serwis informacyjny prezentuj cy najwa niejsze wydarzenia z kraju i ze wiata. Program jest nadawany na ywo ze studia A Telewizyjnej Agencji Informacyjnej przy pl. Powsta ców Warszawy 7 w Warszawie
02:30

Sport
Program podsumowuj cy najwa niejsze wydarzenia sportowe ze szczególnym naciskiem na osi gni cia polskich zawodników i reprezentacji w ró nych dyscyplinach. Pojawi si informacje o wa nych rozgrywkach i zawodach organizowanych w Polsce i na wiecie. Redakcja najwi cej miejsca po wi ca dyscyplinom sportowym popularnym w ród Polaków m.in. pi ce no nej i siatkówce ale nie zabraknie mniej popularnych konkurencji i sportów zimowych
02:35

Ojciec Mateusz
Konferencja. Podczas kongresu medycznego zostaje zamordowana dziennikarka Marzena. Kobieta odkry a e wprowadzany na rynek przez firm nowy lek by testowany w azjatyckich dzielnicach n dzy
03:20

Historia jednego obrazu
03:30

Barwy szcz cia
Stefan jest wiadkiem czu ej sceny mi dzy Carin i Frankiem i w ko cu daje ch opakowi szans zgadzaj c si by z nimi zamieszka . Jaworskiego bol plecy Krystyna wysy a go na masa do fitness klubu. Po kilku minutach pobytu w gabinecie Teresy m czyzna wybiega z krzykiem. Oskar a masa ystk o seksualne molestowanie. Klara nie ustaje w staraniach by Winicjusz wyda swoj powie . Hubert dostaje propozycj zostania managerem Gawrona. Serial obyczajowy
04:05

Polonia 24
Program informacyjny skierowany do Polaków mieszkaj cych w kraju i za granic . Polonia 24 to program informacyjno publicystyczny koncentruj cy si wokó problematyki polskiej i polonijnej. Prezentowane materia y s utrzymane w formule dynamicznego programu newsowego podzielonego na sekcje: stricte newsow polonijn (materia y ze wiata o tematyce polskiej i polonijnej) kulturaln i lifestylow gospodarcz . Ca o wzbogacaj sta e pozycje komentarzowe
04:25

Rozmowa Polonii
Prowadz cy program podsumowuj najwa niejsze wydarzenia dnia z kraju i ze wiata. Opowiadaj tak e o tym na co jest skierowana uwaga Polaków oraz skupiaj si na informacjach istotnych z punktu widzenia rodaków mieszkaj cych za granic . Go mi programu s polscy politycy oraz eksperci z ró nych dziedzin
04:40

Halo Polonia
05:25

Chuligan literacki
Go ciem programu jest Stanis aw Srokowski poeta publicysta dramaturg t umacz i wyk adowca akademicki. wiadek historii. Ksi ki Stanis awa Srokowskiego s wiadectwem o ludobójstwie które wydarzy o si na Kresach. Na podstawie jego wspomnie Wojtek Smarzowski nakr ci film Wo y
05:55

Focus on Poland
Nowoczesny program informacyjny w j zyku angielskim tworzony z my l o Polakach mieszkaj cych poza granicami kraju oraz o cudzoziemcach poszukuj cych ciekawych rzetelnych informacji o Polsce zarówno o jej wspó czesno ci jak i przesz o ci. W programie informacje z dziedziny polityki gospodarki kultury historii nauki nowych technologii sportu. Program przybli a widzowi spoza Polski zagadnienia dotycz ce specyfiki przemian spo ecznych w Polsce jak te jej osi gni na arenie mi dzynarodowej. Focus on Poland pomaga cudzoziemcom zrozumie Polsk i Polaków oraz kszta towa pozytywny wizerunek naszego kraju na wiecie
TVPOLONIA
06:10

Korona krlw
Odc 25. Sytuacja polityczna staje si coraz bardziej napi ta. Król obawia si wojny. Podejrzewa e za znikni ciem pos ów wys anych przez Bolka na Wawel stoi sam król Jan Luksemburski. Anna wspiera Kazimierza w trudnych chwilach. Telenowela historyczna
06:35

Korona krlw
Odc 26. Król wysy a zaufanego rycerza Pe k z tajn misj . Obiecuje e zaopiekuje si jego pi kn córk Cudk . Anna dowiaduje si e kto na dworze zaczyna knu intrygi przeciwko niej. Jakie decyzje podejmie Kucharka Gabija poznaje karczmarza. Telenowela historyczna
07:05

Rozkwitaj cy Ko ci
Zbór w Szczecinie jest jednym z najstarszych zborów baptystycznych w Polsce. Bapty ci d do utworzenia Centrum Chrze cija stwa Ewangelicznego i Centrum Apologetycznego
07:30

Baw si s owami
Program edukacyjny dla dzieci pomagaj cy w nauce j zyka polskiego. W ka dym odcinku dzieci poznaj nowe s owa wyra enia i zwroty. Przewodnikami widzów s Ania i Tomek którzy podró uj po wiecie poznaj rówie ników oraz doros ych wykonuj cych potrzebne spo ecznie zawody i dowiaduj si wi cej o rzeczywisto ci a tak e o tym jak o niej mówi . W programie pojawi si postacie z ba ni i legend przybli aj ce histori Polski
07:40

Baw si s owami
Program edukacyjny dla dzieci pomagaj cy w nauce j zyka polskiego. W ka dym odcinku dzieci poznaj nowe s owa wyra enia i zwroty. Przewodnikami widzów s Ania i Tomek którzy podró uj po wiecie poznaj rówie ników oraz doros ych wykonuj cych potrzebne spo ecznie zawody i dowiaduj si wi cej o rzeczywisto ci a tak e o tym jak o niej mówi . W programie pojawi si postacie z ba ni i legend przybli aj ce histori Polski
07:55

Pytanie na niadanie
Program na ywo prowadzony przez pary znanych osób. Zapraszani do studia ludzie znani z ycia publicznego dziel si do wiadczeniami a eksperci odpowiadaj na pytania widzów. Pytanie na niadanie to swoiste kompendium wiedzy o przyzwyczajeniach ró nicach w postrzeganiu otaczaj cej rzeczywisto ci i sposobach bycia
11:00

Polonia 24
Program informacyjny skierowany do Polaków mieszkaj cych w kraju i za granic . Polonia 24 to program informacyjno publicystyczny koncentruj cy si wokó problematyki polskiej i polonijnej. Prezentowane materia y s utrzymane w formule dynamicznego programu newsowego podzielonego na sekcje: stricte newsow polonijn (materia y ze wiata o tematyce polskiej i polonijnej) kulturaln i lifestylow gospodarcz . Ca o wzbogacaj sta e pozycje komentarzowe
11:25

Rozmowa Polonii
Prowadz cy program podsumowuj najwa niejsze wydarzenia dnia z kraju i ze wiata. Opowiadaj tak e o tym na co jest skierowana uwaga Polaków oraz skupiaj si na informacjach istotnych z punktu widzenia rodaków mieszkaj cych za granic . Go mi programu s polscy politycy oraz eksperci z ró nych dziedzin
11:40
Halo Polonia
TVPOLONIA
12:25
Wiadomo ci
Codzienny serwis informacyjny prezentuj cy najwa niejsze wydarzenia z kraju i ze wiata. Program jest nadawany na ywo ze studia A Telewizyjnej Agencji Informacyjnej przy pl. Powsta ców Warszawy 7 w Warszawie
12:40
Historia jednego obrazu
12:50
Magazyn z Wysp
Magazyn informuj cy o sprawach wa nych z punktu widzenia Polaków mieszkaj cych w Wielkiej Brytanii i Irlandii. Prezentuje aktywno rodowisk polonijnych opowiada o problemach którymi yj rodacy za granic o bie cych wydarzeniach kulturalnych spo ecznych i politycznych
13:10
Barwy szcz cia
Regina szuka dla siebie zaj cia wykraczaj cego poza biznes który prowadzi. Dzi ki Aldonie w cza si w pomoc bezdomnym. Tymczasem Borys zostaje zatrzymany przez policj w celu z o enia zezna w sprawie mierci Adama. Szybko okazuje si e mieszkanie Górków jest za ciasne po wprowadzeniu si do niego Franka. Stefan narzeka Kasi na zi cia ale córka uwa a e to jego nadmierne kontrolowanie jest ród em ich wszystkich problemów. Zaniepokojona zachowaniem m a Sabina zaczyna go ledzi i wkrótce sekret Tomali wychodzi na jaw. Serial obyczajowy
13:45
Dor czyciel
Nowe ycie. Krzy symuluje chorob eby zatrzyma matk w domu i wymusza na Marysi obietnic e ta nie zostawi go samego dopóki nie wyzdrowieje
14:35
Archiwum zimnej wojny
Sprawa Józefa wiat y. Autorzy programu omawiaj okres zimnej wojny w kontek cie wspó czesnych zdarze . Niektórzy uwa aj e zimna wojna nigdy si nie sko czy a
15:10
 
Archiwum zimnej wojny
Paryska Kultura na celowniku. Ten odcinek opowiada o paryskiej Kulturze Instytucie Literackim i Jerzym Giedrojciu oraz jego wspó pracownikach którzy znale li si na celowniku s u b specjalnych PRL. W programie go cili: dr Ma gorzata Ptasi ska koordynator projektu badawczego IPN Polska emigracja niepodleg o ciowa 1945 1990 oraz prof. Rafa Habielski historyk prasoznawca autor m.in. ksi ki ycie spo eczne i kulturalne na emigracji
15:45
 
Wiadomo ci
Codzienny serwis informacyjny prezentuj cy najwa niejsze wydarzenia z kraju i ze wiata. Program jest nadawany na ywo ze studia A Telewizyjnej Agencji Informacyjnej przy pl. Powsta ców Warszawy 7 w Warszawie
15:55
 
Korona krlw
Odcinek 174 Na Wawelu coraz g o niej plotkuje si o zdradach których król rzekomo dopu ci si w Czchowie. Po powrocie chce definitywnie sko czy romans z Ma gorzat . Pe ka rozmawia z on o ich ma e stwie. Zarzucaj si wzajemnie oskar eniami. Na Wawel dociera list od Paszka nades any prosto z Budy. Kazimierz wyczuwa podst p. By mo e El bieta i Ludwik odkryli prawd i wiedz o szpiegu. Baryczka który ma udzieli lubu Gabiji i Wójtowi ustala ostatnie szczegó y ceremonii. Telenowela historyczna
16:25
 
Astronarium
Kosmiczne d ety. Pot ne wyrzuty materii p dz cej w pr dko ci blisk pr dko ci wiat a. D ety to ekstremalne zjawiska jakie astronomowie staraj si zrozumie od niemal dok adnie stu lat. W najbli szym Astronarium poka emy co wiemy na ich temat. I czego mo emy si dzi ki nim dowiedzie
16:55
 
Baw si s owami
Program edukacyjny dla dzieci pomagaj cy w nauce j zyka polskiego. W ka dym odcinku dzieci poznaj nowe s owa wyra enia i zwroty. Przewodnikami widzów s Ania i Tomek którzy podró uj po wiecie poznaj rówie ników oraz doros ych wykonuj cych potrzebne spo ecznie zawody i dowiaduj si wi cej o rzeczywisto ci a tak e o tym jak o niej mówi . W programie pojawi si postacie z ba ni i legend przybli aj ce histori Polski
17:05
 
Baw si s owami
Program edukacyjny dla dzieci pomagaj cy w nauce j zyka polskiego. W ka dym odcinku dzieci poznaj nowe s owa wyra enia i zwroty. Przewodnikami widzów s Ania i Tomek którzy podró uj po wiecie poznaj rówie ników oraz doros ych wykonuj cych potrzebne spo ecznie zawody i dowiaduj si wi cej o rzeczywisto ci a tak e o tym jak o niej mówi . W programie pojawi si postacie z ba ni i legend przybli aj ce histori Polski
17:20
 
Historia jednego obrazu
17:30
 
Teleexpress
Dynamicznie prowadzony serwis informacyjny prezentuj cy aktualne wydarzenia wiadomo ci kulturalne oraz ciekawostki z kraju i ze wiata
17:55
 
Chuligan literacki
Go ciem programu jest Stanis aw Srokowski poeta publicysta dramaturg t umacz i wyk adowca akademicki. wiadek historii. Ksi ki Stanis awa Srokowskiego s wiadectwem o ludobójstwie które wydarzy o si na Kresach. Na podstawie jego wspomnie Wojtek Smarzowski nakr ci film Wo y
18:25
 
Lww miasto i ludzie niepodleg ej Rzeczypospolitej
18:55
 
Barwy szcz cia
Regina szuka dla siebie zaj cia wykraczaj cego poza biznes który prowadzi. Dzi ki Aldonie w cza si w pomoc bezdomnym. Tymczasem Borys zostaje zatrzymany przez policj w celu z o enia zezna w sprawie mierci Adama. Szybko okazuje si e mieszkanie Górków jest za ciasne po wprowadzeniu si do niego Franka. Stefan narzeka Kasi na zi cia ale córka uwa a e to jego nadmierne kontrolowanie jest ród em ich wszystkich problemów. Zaniepokojona zachowaniem m a Sabina zaczyna go ledzi i wkrótce sekret Tomali wychodzi na jaw. Serial obyczajowy
19:25
 
Wilnoteka
Magazyn informacyjno publicystyczny sk adaj cy si z reporta u oraz kilku felietonów. Autorzy b d towarzyszyli aktualnym wydarzeniom ukazuj c na bie co ycie Polaków na Litwie
19:45
 
Tajemnica szyfru Marabuta
Porwanie. Serial animowany dla dzieci. Zabawne perypetie dwójki detektywów i ich przyjació prze ladowanych przez gro nego przest pc kameleona Super. W tajemniczych okoliczno ciach zostaje porwany re yser Glu . Przyjaciele detektywi zastanawiaj si jak go odnale
TVPOLONIA
20:00
 
Wiadomo ci
Codzienny serwis informacyjny prezentuj cy najwa niejsze wydarzenia z kraju i ze wiata. Program jest nadawany na ywo ze studia A Telewizyjnej Agencji Informacyjnej przy pl. Powsta ców Warszawy 7 w Warszawie
20:30
 
Pogoda
Codzienny serwis informacyjny z prognoz pogody nadawany po Wiadomo ciach po udniowych Wiadomo ciach porannych i popo udniowych po Teleexpressie i po g ównym wydaniu Wiadomo ci. Prognoz pogody w TVP prezentuj m.in. Aleksandra Kostka Waldemar Dolecki Marzena S upkowska Monika Andrzejczak i Ziemowit P dziwiatr
20:35
 
Sport
Program podsumowuj cy najwa niejsze wydarzenia sportowe ze szczególnym naciskiem na osi gni cia polskich zawodników i reprezentacji w ró nych dyscyplinach. Pojawi si informacje o wa nych rozgrywkach i zawodach organizowanych w Polsce i na wiecie. Redakcja najwi cej miejsca po wi ca dyscyplinom sportowym popularnym w ród Polaków m.in. pi ce no nej i siatkówce ale nie zabraknie mniej popularnych konkurencji i sportów zimowych
20:45
 
Londy czycy
Andrzej i Asia zadomowili si w nowym miejscu. Dziewczyna pracuje w salonie kosmetycznym. Steven j odwiedza. M czyzna jest wyra nie zainteresowany zacie nieniem znajomo ci
21:45
 
Polonia 24
Program informacyjny skierowany do Polaków mieszkaj cych w kraju i za granic . Polonia 24 to program informacyjno publicystyczny koncentruj cy si wokó problematyki polskiej i polonijnej. Prezentowane materia y s utrzymane w formule dynamicznego programu newsowego podzielonego na sekcje: stricte newsow polonijn (materia y ze wiata o tematyce polskiej i polonijnej) kulturaln i lifestylow gospodarcz . Ca o wzbogacaj sta e pozycje komentarzowe
22:05
 
Rozmowa Polonii
Prowadz cy program podsumowuj najwa niejsze wydarzenia dnia z kraju i ze wiata. Opowiadaj tak e o tym na co jest skierowana uwaga Polaków oraz skupiaj si na informacjach istotnych z punktu widzenia rodaków mieszkaj cych za granic . Go mi programu s polscy politycy oraz eksperci z ró nych dziedzin
22:20
 
Halo Polonia
Interaktywny program w którym omawiane s wa ne tematy dotycz ce ycia Polaków mieszkaj cych poza granicami kraju. Prowadz cy rozmawiaj z zaproszonymi go mi. W centrum uwagi s ludzie: ich rado ci marzenia a tak e problemy i t sknota za ojczyzn
23:10
 
Focus on Poland
Program informacyjny w j zyku angielskim przeznaczony dla Polaków mieszkaj cych poza granicami kraju oraz dla cudzoziemców zainteresowanych Polsk zarówno histori kraju jak i aktualnymi wydarzeniami. Przedstawione zostan wiadomo ci z dziedziny polityki gospodarki kultury historii nauki nowych technologii i sportu. Omówione zostan zagadnienia dotycz ce przemian spo ecznych w Polsce. Focus on Poland pomaga cudzoziemcom zrozumie Polsk i Polaków oraz kszta tuje pozytywny wizerunek Polski na wiecie
23:30
 
Archiwum zimnej wojny
Sprawa Józefa wiat y. Autorzy programu omawiaj okres zimnej wojny w kontek cie wspó czesnych zdarze . Niektórzy uwa aj e zimna wojna nigdy si nie sko czy a
Live-Chat aktivieren