OTR
Datum
Sender
Ansicht
November 2018
Mo Di Mi Do Fr Sa So
   01020304
05060708091011
12131415161718
19202122232425
2627282930  
TVPOLONIA
TVPOLONIA
00:45
Wiadomo ci
Serwis prezentuje najwa niejsze informacje z kraju i ze wiata
01:20
S ownik polskoapolski
Edukacyjny talk show po wi cony kulturze j zyka polskiego. Program niezwykle ceniony i lubiany szczególnie przez polonijnych dziennikarzy i nauczycieli polskich szkó za granic realizowany we wspó pracy z Wydzia em Polonistyki Uniwersytetu Wroc awskiego Uczestnicy widzowie rozsiani po wiecie za po rednictwem Internetu (Skype a) cz si ze studiem. Niezwykle lubiany ekspert wielka osobowo telewizyjna prof. Jan Miodek rozwiewa w tpliwo ci udziela minilekcji poprawnej polszczyzny. Widzowie dzi ki S ownikowi polskoapolskiemu na bie co zapoznaj si ze zmianami zachodz cymi w j zyku polskim
01:45
Rodzina Treflikw
Smog. Podczas posi ku Trefliki zauwa aj e do mieszkania z zewn trz wpada smog. Dzieci odkrywaj e jest to smog z cygar które pal na placyku Du y Wujciu i Kaktusy. Co gorsze widz te e Du y Wujciu uwi zi Ma ego Wujcia. Nie s w stanie go uwolni nawet z pomoc Cioci i jej sobowtórów. Dopiero wkroczenie bojowej Pani Kury zmienia sytuacj . Du y Wujcio ucieka a Ma y Wujcio rozwi zuje problem ze smogiem
02:00
Wiadomo ci
Serwis prezentuje najwa niejsze informacje z kraju i ze wiata
02:30
Sport
Informacje o najwa niejszych wydarzeniach sportowych
02:35
Wojenne dziewczyny
Ewka uzyskuje zgod na widzenie z Witkiem. Nie udaje jej si przekona ukochanego do podpisania volkslisty. Marysia jedzie do Lublina i odbiera od Alberta Brauna raport o planach Niemców
03:30
Wielki test. 100 lat niepodleg o ci
Obchodzimy stulecie odzyskania przez Polsk niepodleg o ci i z tej okazji Jedynka zaprasza widzów na Wielki Test w którym ka dy b dzie móg sprawdzi swoj wiedz z historii naszego kraju. Przypomnimy jak w 1918 roku dosz o do odzyskania niepodleg o ci po 123 latach zaborów i jak kszta towa y si instytucje odradzaj cego si pa stwa. Poka emy m.in. kulisy najwa niejszych wydarze bohaterów walk o niepodleg o i polityków dzi ki którym Polska powróci a na map wiata. W studiu telewizyjnym na pytania b d odpowiada w duetach popularni arty ci sportowcy i dziennikarze a widzowie mog rozwi zywa test online na stronie wielkitest.tvp.pl lub ci gaj c aplikacj na smartfony
05:30
Kulturalni PL
Magazyn prezentuje najciekawsze wydarzenia kulturalne artystyczne i spo eczne z ycia Polonii. Prowadz cy program rozmawiaj z zaproszonymi go mi na temat aktualnych imprez rozrywkowych sportowych koncertów i wystaw z udzia em polskich artystów. Nie zabraknie tak e informacji o nowo ciach kinowych i wydawniczych
TVPOLONIA
06:25
Dzia o si w Krakowie
Program opowiada o wydarzeniach które mia y miejsce w Krakowie. Ka dy odcinek po wi cony jest innemu obiektowi z którym wi e si interesuj ca historia
06:35
Czterdziestolatek
Nowy zast pca czyli meteor. Nowym zast pc in yniera Karwowskiego zostaje in ynier Urszula Nowowiejska. Nowoczesna niezale na i pewna siebie kobieta w dodatku m oda i adna wprowadza spore zamieszanie w tradycyjnie m skim rodowisku budowla ców. Jej sposób bycia i decyzje które podejmuje wywo uj wiele nieporozumie . Urszula odby a sta w Japonii w firmie Mitsuko Suki jest kobiet bardzo nowoczesn . W dodatku ci gle si dokszta ca czytaj c zagraniczne czasopisma specjalistyczne i bardzo j razi prymitywizm oraz ba aganiarstwo panuj ce na polskich budowach. Maliniak poddaje si bezkrytycznie jej pogl dom natomiast in ynier Karwowski podchodzi do nich jednocze nie z rezerw i szacunkiem. Serial komediowy 54 Polska 1974 Re yseria: Jerzy Gruza Scenariusz: Krzysztof Teodor Toeplitz Aktorzy: Andrzej Kopiczy ski Anna Seniuk Irena Kwiatkowska Gra yna Szapo owska Roman K osowski Leonard Pietraszak W adys aw Kowalski Wies aw Go as i inni
07:40
Turystyczna jazda
S owacja: Stara Lubovna i Koszyce. W tym tygodniu wybieramy si na S owacj . Odwiedzimy dwa historyczne miasta: Star Lubowl i Koszyce. Przede wszystkim poinformujemy jak najsprawniej dosta si w te miejsca. Odnajdziemy te tam polskie akcenty i dowiemy si m.in. jak d ugie s tradycje s owackiej gastronomii
07:55
Piosenk przez histori
11 listopada. Autorzy programu opisuj wydarzenia z historii Polski wykorzystuj c piosenki zespo u Elektryczne Gitary. Ka dy odcinek sk ada si z teledysku krótkiego wprowadzenia Kuby Sienkiewicza oraz felietonu
08:05
Lajk
Cotygodniowy program promuj cy nowo ci TVP 2 zawieraj cy równie przegl d wydarze kulturalnych i rozrywkowych oraz imprez obj tych patronatem stacji
08:25
Tajemnica Sagali
Pojedynek magów. Hort który uwa a e nie nale y wydawa Kubie cz ci Sagali wyzywa go na pojedynek. Ten kto popisze si wi kszymi umiej tno ciami w dziedzinie magii otrzyma od Arcymaga cz Sagali. Kuba wykorzystuje swój Polaroid i wygrywa. Za umiej tno utrwalania twarzy otrzymuje pi t cz kamienia. Serial przygodowy fantasy
08:55
Tajemnica Sagali
Czarny ksi. Z a wied ma odbiera Kubie Sagal i donosi Czarnemu Ksi ciu o tajemnicy jak kryje kamie . Szósta cz Sagali znajduje si u arcykap ana druidów. Czarny ksi e zamyka ch opców w lochu a sam stara si zdoby kolejn cz Sagali która ma mu pomóc w zdobyciu w adzy nad wiatem. Serial przygodowy fantasy
09:35
 
Supe kowe ABC
Wspólnie z Supe kiem i Zr cznymi R czkami poznamy liter H jak he m. Supe ek odwiedzi Muzeum Historii Polski porozmawia z postaciami z portretów Mieszkiem I i Boles awem Chrobrym o dziejach naszego kraju. Zr czne R czki zrobi narodow kokard i przeprowadzaj do wiadczenie z dwukolorow herbat . Pobawimy si wyrazami stworzymy nowe ze s owa HUK. Opowiemy te o ksi ce Polska. Historia m nego narodu
09:50
 
Ba nie i bajki polskie
Szewc Kopytko i Kaczor Kwak. U Szymona Dratwy terminowa ma y Szewczyk Kopytko. Nie praca by a mu jednak w g owie tylko p atanie figlów. A to przybi obcasy tam gdzie buty maj nos a to wsadzi komu do kieszeni raka innym razem strzeli z procy tak wysoko e wybi z b Ksi ycowi. Zrozpaczony Szymon Dratwa uciek w ko cu przez morze do Ameryki wi c Szewczyk Kopytko wyruszy w wiat. Na rozstaju dróg spotka Kaczora Kwaka takiego samego psotnika jak on sam. Odt d w drowali razem i takie figle p atali e ludzie przed nimi uciekali. A pewnego dnia trafili na Staruszka któremu zabrali buty. Staruszek rozp aka si z rozpaczy i wtedy Kopytko i Kwak po raz pierwszy w zyciu zobaczyli zy. Odt d postanowili w drowa po wiecie i tylko rozwesela ludzi
10:10
 
Baw si s owami
Program edukacyjny dla dzieci pomagaj cy w nauce j zyka polskiego. W ka dym odcinku dzieci poznaj nowe s owa wyra enia i zwroty. Przewodnikami widzów s Ania i Tomek którzy podró uj po wiecie poznaj rówie ników oraz doros ych wykonuj cych potrzebne spo ecznie zawody i dowiaduj si wi cej o rzeczywisto ci a tak e o tym jak o niej mówi . W programie pojawi si postacie z ba ni i legend przybli aj ce histori Polski
10:20
 
Baw si s owami
Program edukacyjny dla dzieci pomagaj cy w nauce j zyka polskiego. W ka dym odcinku dzieci poznaj nowe s owa wyra enia i zwroty. Przewodnikami widzów s Ania i Tomek którzy podró uj po wiecie poznaj rówie ników oraz doros ych wykonuj cych potrzebne spo ecznie zawody i dowiaduj si wi cej o rzeczywisto ci a tak e o tym jak o niej mówi . W programie pojawi si postacie z ba ni i legend przybli aj ce histori Polski
10:35
 
Panama i jej oblicza przed DM 2019
Reporta z Panamy przed zbli aj cymi si wiatowymi Dniami M odzie y b dzie wprowadzeniem w wydarzenia jakie b d mia y miejsce w styczniu 2019 roku a tak e zapoznaniem widzów z tym nieznanym w Polsce krajem. B dziemy w miejscach gdzie w styczniu b d mieszkali polscy pielgrzymi a tak e w miejscach gdzie w grudniu odbywaj si Dni w Diecezjach tj. Panama City (tak e miejsce centralnych wydarze ) Penenome Chitre Colon a tak e Archipelag Bocas del Toro gdzie stacjonowa jedyny polski misjonarz. Co wa ne w niektórych miejscach Ko ció jest m ody ma dopiero 100 lat ale Panamczycy sprawiaj wra enie ch tnych do dzia ania w s u bie Boga. Dla nich DM to prze omowe wydarzenie i od tej strony b dziemy chcieli ten kraj pokaza . Opowiemy o przygotowaniach do DM poprzez obraz tego kraju pe nego kontrastów. Z jednej strony pi kna przyroda bogactwo i znany na ca ym wiecie Kana Panamski z drugiej bieda dziko rdzenne plemiona Indian
11:05
 
Wolny ekran
Program w którym prezentowane s nagrania przes ane przez Polaków podró uj cych i mieszkaj cych za granic ilustruj ce ich ycie na emigracji
11:25
 
Moda na rodzin
W tym odcinku: Jak definiowa patriotyzm w XXI wieku Jak przekazywa dzieciom warto ci patriotyczne i rozbudzi mi o do w asnej Ojczyzny Jakie s sposoby na atrakcyjn edukacj patriotyczn dzieci Rozmowa z ekspertami: Ma gorzat aryn historykiem oraz Robertem Ko ciuszko autorem ksi ek dla dzieci i m odzie y. Ponadto spotkanie z ksi gark Monik Chilewicz która przygotowa a prezentacj najpi kniejszych i najciekawszych propozycji które mog pomóc w edukacji patriotycznej dzieci i m odzie y
11:55
 
Mi dzy ziemi a niebem
Program o charakterze informacyjno publicystycznym na który sk adaj si : serwis informacyjny komentarz publicystyczny a tak e wyst py artystyczne prezentacje ksi ek i p yt. Audycja jest adresowana do wszystkich wierz cych i niewierz cych którzy oczekuj komentarza Ko cio a katolickiego do najwa niejszych wydarze tygodnia
TVPOLONIA
12:00
 
Anio Pa ski
Anio Pa ski to modlitwa maryjna odmawiana przez ca y rok z wyj tkiem okresu wielkanocnego. W Watykanie niedzielna modlitwa Anio Pa ski jest odmawiana przez papie a towarzyszy jej krótka katecheza z b ogos awie stwem. W ka d niedziel widzowie s zapraszani do wys uchania katechezy oraz do wspólnej modlitwy z Ojcem wi tym i wiernymi zebranymi na placu w. Piotra w Watykanie
12:15
 
Mi dzy ziemi a niebem
Program o charakterze informacyjno publicystycznym na który sk adaj si : serwis informacyjny komentarz publicystyczny a tak e wyst py artystyczne prezentacje ksi ek i p yt. Audycja jest adresowana do wszystkich wierz cych i niewierz cych którzy oczekuj komentarza Ko cio a katolickiego do najwa niejszych wydarze tygodnia
12:45
 
Notacje
Ks. abp. Henryk Muszy ski. wiadectwo ycia. Ks. Henryk Muszy ski (rocznik 1933) arcybiskup senior gnie nie ski by y Prymas Polski. By równie biskupem pomocniczym che mi skim i biskupem diecezjalnym w oc awskim. Autor wielu ksi ek i prac naukowych z zakresu biblistyki kap a stwa dialogu chrze cijan z wyznawcami judaizmu. Wyg asza referaty na sympozjach krajowych i mi dzynarodowych w Londynie Monachium Genewie Pradze Wiedniu Rzymie Mediolanie Asy u Jerozolimie Chicago
13:00
 
Msza wi ta z Kolegiaty Wniebowzi cia Naj wi tszej Maryi Panny w Kartuzach
14:25
 
Piosenk przez histori
11 listopada. Autorzy programu opisuj wydarzenia z historii Polski wykorzystuj c piosenki zespo u Elektryczne Gitary. Ka dy odcinek sk ada si z teledysku krótkiego wprowadzenia Kuby Sienkiewicza oraz felietonu
14:40
 
Czterdziestolatek
Nowy zast pca czyli meteor. Nowym zast pc in yniera Karwowskiego zostaje in ynier Urszula Nowowiejska. Nowoczesna niezale na i pewna siebie kobieta w dodatku m oda i adna wprowadza spore zamieszanie w tradycyjnie m skim rodowisku budowla ców. Jej sposób bycia i decyzje które podejmuje wywo uj wiele nieporozumie . Urszula odby a sta w Japonii w firmie Mitsuko Suki jest kobiet bardzo nowoczesn . W dodatku ci gle si dokszta ca czytaj c zagraniczne czasopisma specjalistyczne i bardzo j razi prymitywizm oraz ba aganiarstwo panuj ce na polskich budowach. Maliniak poddaje si bezkrytycznie jej pogl dom natomiast in ynier Karwowski podchodzi do nich jednocze nie z rezerw i szacunkiem. Serial komediowy 54 Polska 1974 Re yseria: Jerzy Gruza Scenariusz: Krzysztof Teodor Toeplitz Aktorzy: Andrzej Kopiczy ski Anna Seniuk Irena Kwiatkowska Gra yna Szapo owska Roman K osowski Leonard Pietraszak W adys aw Kowalski Wies aw Go as i inni
15:40
 
Lajk
Cotygodniowy program promuj cy nowo ci TVP 2 zawieraj cy równie przegl d wydarze kulturalnych i rozrywkowych oraz imprez obj tych patronatem stacji
16:00
 
Zakochaj si w Polsce
owicz. Symbolem owicza s pasiaste stroje ludowe. Region s ynie z pi knych wycinanek. Histori i lokalne tradycje mo na pozna w muzeum które stworzono w dawnym seminarium ksi y misjonarzy
16:30
 
Le niczwka
ODCINEK 7 Metody doktor dzieb owskiej dzia aj : Zuza ma si lepiej. Katarzyna mo e si zaj innymi sprawami. Zaczyna rozmawia z Maryn i rozwa a sprzeda domu. Przez przypadek spotyka si z Paw em w lesie mog wreszcie oderwa si od problemów i swobodnie porozmawia . Katarzyna zaprasza Paw a na kolacj . W tym czasie Krzysztof dowiaduje si od dyrektorki o s abych ocenach Poli i z ym wp ywie który ma na ni Ben. Tymczasem Ben i Pola pracuj razem nad projektem który pomo e im dosta si na wietne uczelnie je li wygraj mi dzynarodowy konkurs interdyscyplinarny. Pola proponuje ojcu by Ben zamieszka u nich ale Krzysztof odmawia. W Le niczówce dochodzi do konfrontacji Paw a z Danielem który przyszed do pracy. Karcz wybawia Katarzyn i Maryn z opresji podczas zakupów. Manipulacje Karcza nie pozwalaj siostrom i Paw owi cieszy si wspóln kolacj . Telenowela
16:55
 
Le niczwka
Katarzyna odkrywa e Antoni kupi fragment lasu by Karcz nie móg powi kszy swojego terenu. Ten planuje odzyska t mo liwo wykorzystuj c protesty ekologów i manipuluj c mecenasem Krawczykiem by umo liwi mu kupno lasu nale cego do Ruszczyca. Poprzez lokalnego wyznawc legendy zaginionego skarbu Karcz sprowadza do Le niczówki tajemniczego naukowca Waldemara Jarosika. Zuza wietnie bawi si w lesie i chce zosta w Le niczówce na zawsze. Próbuje namówi mam . Katarzyna si waha. Krzysztof i babcia Bena przekonuj m odych by nie marnowali swoich talentów i skupili si na przygotowaniu do matury. Gdy Pola z Benem gotuj ojcu obiad obiecuj c popraw do Krzysztofa przychodzi tajemnicza przesy ka. Telenowela
17:20
 
Portrety niepodleg o ci
W adys aw Bandurski. W drugim odcinku: W adys aw Bandurski (1865 1932) biskup sufragan lwowski wspieraj cy ruch niepodleg o ciowy przed i w czasie I wojny wiatowej honorowy kapelan I Brygady Legionów Polskich naczelny kapelan Wojsk Litwy rodkowej s ynny kaznodzieja honorowy kapelan ZHP. Zosta pochowany w katedrze wile skiej. Po ekshumacji z o ony w katedrze polowej WP w Warszawie
17:30
 
Teleexpress
Dynamicznie prowadzony serwis informacyjny prezentuj cy aktualne wydarzenia wiadomo ci kulturalne oraz ciekawostki z kraju i ze wiata
17:55
 
M jak mi o
Iza jest wci nieprzytomna policja ustala jej to samo . Marcin przebywa w areszcie. Skalski postanawia uciec z Maj z kraju. Agnieszka mówi Asi e Micha kontaktuje si z bandytami
18:50
 
Oczy w oczy
Prowadz ca zaprasza do studia polityków ludzi biznesu kultury sztuki i sportu by w szczerej rozmowie przybli y widzom ich sylwetki. Go cie opowiadaj m.in. o tym co ich ukszta towa o jak drog przeszli by odnie sukces co jest dla nich najtrudniejsze czym jest dla nich polsko i jak warto niesie
19:25
 
Polacy zmieniaj cy wiat
Geniusze. Cykl dokumentalny prezentuj cy sylwetki s ynnych Polaków których dzia alno artystyczna polityczna spo eczna naukowa i gospodarcza mia a ogromny wp yw na losy wiata. Przedstawieni zostan m.in. wybitni polscy politycy arty ci wynalazcy
19:45
 
Mami Fatale
Gang Kapeluszników. Opowie o starszej pani która wyje d a z miasta eby prowadzi sielski ywot na wsi razem z dwójk zwierzaków: Psin i Prosi ciem a tak e eby móc oddawa si swojej wielkiej pasji gotowaniu. Atmosfer burzy nieoczekiwany zbieg okoliczno ci który wiedzie bohaterów wprost na spotkanie z przygod
TVPOLONIA
20:00
 
Wiadomo ci
Serwis prezentuje najwa niejsze informacje z kraju i ze wiata
20:30
 
Pogoda
Codzienny serwis informacyjny z prognoz pogody
20:35
 
Sport
Informacje o najwa niejszych wydarzeniach sportowych
20:45
 
Blondynka
Pi kne jest ycie pozagrobowe. Sylwia Kubus wyje d a z Warszawy i zaczyna prac w lecznicy dla zwierz t we wsi Majaki. Kobieta pocz tkowo boryka si z nieufno ci mieszka ców. Musi sprosta wyzwaniom w yciu zawodowym i prywatnym
21:40
 
Oda do rado ci
Zadziwiaj cy dojrza o ci sprawno ci warsztatow i rozmachem debiut trojga m odych filmowców studentów ódzkiej filmówki którym realizacj ich pierwszego dzie a umo liwi a wygrana w og oszonym przez Akson Studio konkursie na scenariusz. Autorzy wartko i bezpretensjonalnie j zykiem swego pokolenia opowiadaj o m odych ludziach dla których demokratyczna i wolna Polska wcale nie sta a si krajem ich marze wielkich mo liwo ci i spe nionych nadziei. To wci kraj przegranych frustratów i cwanych kr taczy w którym tak ma o jest miejsca na zwyczajn uczciw normalno . Film ma charakter nowelowy: trzy odr bne historie z ró nych miejsc w Polsce (pierwsza nowela nosi tytu l sk druga Warszawa trzecia Morze ) ró ni bohaterowie ale wszyscy m odzi na progu doros ego ycia próbuj cy si usamodzielni i jako ustabilizowa . Wszyscy te napotykaj te same problemy: niedostatek pieni dzy niemo no porozumienia si z najbli szymi osobami rozdarcie mi dzy wyobra eniami a rzeczywisto ci a czasami po prostu niedojrza o brak pomys u na ycie. Odmienne a zarazem tak podobne losy bohaterów splataj si ostatecznie w jednym miejscu autokarze wioz cym ich do Wielkiej Brytanii mitycznej ziemi obiecanej która je li nie pozwoli im urzeczywistni marze (o czym jedna z bohaterek ju si przekona a) to chocia nieco je przybli y. Wspó czesny l sk. Agnieszka w a nie wróci a do rodzinnego miasta po rocznym pobycie w Londynie gdzie pracowa a jako sprz taczka na szmacie jak to obrazowo okre la. Zarobione pieni dze pragnie zainwestowa we w asny zak ad fryzjerski. W domu zastaje fataln sytuacj : ojciec górnik strajkuje w obronie kopalni której grozi zamkni cie matka niedawno straci a prac w zak adzie fryzjerskim. Aga wraz z matk i swoj siostr Dank te nie maj c sta ego zaj cia kupuj lokal na salon fryzjerski same go remontuj i wyposa aj . Nareszcie s szcz liwe wierz e b d c na swoim pod wign si finansowo. Ich rado nie trwa d ugo: strajkuj cy górnicy nie mog c si doczeka decyzji w sprawie kopalni wylegaj na ulic dochodzi do star z policj . Szyby w zak adzie Agi zostaj wybite okoliczni chuligani dope niaj dzie a zniszczenia. Dziewczyny oraz ich matka znów s w punkcie wyj cia. Co gorsza Danka która dopiero co wzi a lub u wiadamia sobie e nie kocha m a. Wydaje si e jedynym wyj ciem z tej sytuacji jest ponowny wyjazd Agi do Londynu. Czy na ten krok zdecyduje si równie Danka Historia warszawska to opowie o hiphopowcu Pele zwi zanym z Mart córk bogatego biznesmena. Ojciec dziewczyny wyra nie daje mu do zrozumienia e nie jest odpowiedni parti dla jego jedynaczki któr rodzic chce wys a na studia do Londynu. Tymczasem Pele wygrywa konkurs muzyczny ma szans nagra p yt . Ch opak staje przed dylematem jecha za dziewczyn czy zacz karier Pele podejmuje desperack prób zatrzymania Marty. Umieraj ca babcia radzi mu pos ucha g osu serca
23:50
 
M jak mi o
Iza jest wci nieprzytomna policja ustala jej to samo . Marcin przebywa w areszcie. Skalski postanawia uciec z Maj z kraju. Agnieszka mówi Asi e Micha kontaktuje si z bandytami
Live-Chat aktivieren